SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2016"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2016

2 Indhold 1. Beskæftigelsesplanens formål og indhold Udfordringer og indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesparadokset... 3 Effektstyring i beskæftigelsesindsatsen... 3 Samtalerne som redskab... 4 Tidlig, intensiv og prioriteret indsats... 5 Målrettet indsats for borgerne på langvarig forsørgelse Mål og prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune... 6 Flere unge i uddannelse og job... 6 Forebyggelse af langtidsledighed... 8 En jobrettet integrationsindsats En arbejdsmarkedsrettet sygeopfølgning En stærk virksomhedsindsats Oversigt over innovationsprojekter på beskæftigelsesområdet

3 1. Beskæftigelsesplanens formål og indhold Beskæftigelsesplan 2016 er Solrød Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen sikrer sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de lokalpolitiske mål og prioriteringer i indsatsen. Beskæftigelsesplanen har således til formål at skabe overblik over indsatsområderne og anvise retning i Solrød Kommunes samlede beskæftigelsesindsats. Dermed bliver Beskæftigelsesplanen også til et konkret arbejdsredskab for ledere og medarbejde i Job- og Socialcentret. Beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune I Jobcenter Solrød består kerneopgaven i - så vidt muligt - at hjælpe kommunens ledige medborgere til at bidrage til samfundet som aktive selvforsørgende og selvforvaltende borgere. Beskæftigelsesindsatsen bygger på en samarbejdende tilgang, som sætter den enkelte ledige borger i centrum og tilrettelægger en sammenhængende og realiserbar indsats, som både giver mening for den enkelte og munder ud i varig selvforsørgelse. Jobcentret understøtter, motiverer og supplerer borgeren tager ansvaret for eget liv. Derudover er det Jobcenterets ambition at være en kompetent rekrutteringspartner for virksomheder i Solrød Kommune og omegn. Samarbejdet med erhvervslivet og virksomhederne om at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel er en krumtap i beskæftigelsesindsatsen, som Jobcentret løbende har fokus på at udvikle og optimere. Jobcenteret varetager konkret de beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, modtagere af særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkeds- og kontantydelse, ledighedsydelse, revalidender, borgere i ressourceforløb, borgere i fleksjob, sygedagpengemodtagere, borgere i jobafklaringsforløb samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager Jobcenteret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rådgivning og vejledning, støtte til at besætte ordinære job, etablering af løntilskudsjob, virksomhedspraktik, voksenlærlingeaftaler, jobrotation, fleksjob samt arbejdsfastholdelse. 2

4 2. Udfordringer og indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen i 2016 Beskæftigelsesparadokset I Solrød Kommune er ledighedsprocenten helt nede på 2,8 % i 3. kvartal 2015, hvor der er et opsving på vej. Det betyder, at beskæftigelsesindsatsen i 2016 og de kommende år vil blive kendetegnet af et paradoks, som forstærkes yderligere af den demografiske udvikling, der sender flere ud af arbejdsmarkedet, end der træder ind. På den ene side er der fortsat en andel (ufaglærte) ledige, som har tiltagende svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og på den anden side er der arbejdsgivere, som har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Jobcenter Solrøds opgave består således dels i at styrke et proaktivt samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne for at kunne imødekomme den forventede efterspørgsel på arbejdskraft. Herunder også hurtig iværksættelse af korte opkvalificeringsforløb og kampagner, når flaskehalse opstår. Dels består opgaven i sammen med de ledige borgere at finde den kortest mulige vej til beskæftigelse også selv om det ikke hverken er borgerens drømmejob eller plan b, men derimod et job, som giver selvforsørgelse og fodfæste på arbejdsmarkedet. Med andre ord Dem der kan, de skal. I den seneste Arbejdsmarkedsbalance fremgår det, at der er både mangel på højtuddannede, eksempelvis maskiningeniører og fagligt uddannede eksempelvis elektrikere og værktøjsmagere. Derudover er paradoksproblemer for bl.a. kokke, programmører og systemudviklere og lokalt i Solrød og omegn opleves konkret efterspørgsel indenfor logistik/ chauffører, grå og grønne anlægsgartnere samt lager, køkken og i byggebranchen Det er Jobcenterets vurdering, at de skildrede udfordringer bedst løses i samarbejde med andre jobcentre, som har tilsvarende udfordringer og dækker et større geografisk område. Derfor er det naturligt at styrke samarbejdet med disse jobcentre i de kommende år, bl.a. i kommunesamarbejdet København Syd, som omfatter Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner. Endelig er samarbejdet med regionens uddannelsesinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning afgørende for den uddannelsesrettede strategi. Effektstyring i beskæftigelsesindsatsen De seneste reformer 1 af beskæftigelsesområdet flytter prioriteringen væk fra en aktivitetsbåret indsats og hen mod en effektstyret indsats. Beskæftigelsesindsatsen har i årevis været monitoreret og styret efter jobcentrenes overholdelse af rettidigheden på kontaktsamtaler og aktivering. Konsekvensen har været, at fokus primært blev rettet mod kvantitet og proces, og kun sekundært på kvalitet og effekt. Derfor er der fra lovgiveres side dels ændret på lovgivningens intentioner, som nu særligt fremhæver de individuelt tilrettelagte forløb, som tilgodeser den enkeltes ressourcer og arbejdsmarkedets behov. 1 Beskæftigelsesreformen og den kommende refusionsreform 3

5 Dels er der ændret markant på kommunernes økonomiske incitamenter. Med refusionsreformens ikrafttrædelse den 1. januar 2016 omlægges den statslige refusion, og kommunernes refusion på ydelserne til de ledige og sygemeldte borgere udmåles herefter på baggrund af deres varighed på offentlig forsørgelse. Solrød Kommune har som innovationscases valgt at hjemtage en stor del af den aktive beskæftigelsesindsats ud fra en overbevisning om, at beskæftigelsesindsatsen er en værdikæde, og at tæt kontakt til og opfølgning med borgerne giver de bedste resultater. Jobcenter Solrød har derfor som særligt indsatsområde i 2016 at udvikle en praksis og lokale redskaber, som understøtter en mere effektbaseret styring af beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at alle medarbejdere og samarbejdspartnere sammen med de ledige borgere kommer til at arbejde systematisk med at sætte mål og delmål for de igangsatte forløb. Ligesom tæt opfølgning vil indgå som en integreret del af en beskæftigelsesindsats, der herefter styres der hen, hvor resultaterne for borgerne er bedst. Samtalerne som redskab Samtaleforløbet med borgerne er et afgørende element i den effektstyrede beskæftigelsesindsats. Dels fordi vi ved, at motiverende samtaler i sig selv har en effekt i forhold til borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dels fordi det er via samtalerne, at borgerens plan og målsætninger kan aftales og justeres, ligesom progressionen følges tæt, således at en uhensigtsmæssig udvikling kan stoppes i tide. Intensiverede samtaleforløb er allerede implementeret på dagpenge- og sygedagpengeområdet som led i de seneste reformer, og øget samtalefrekvens ses også i visitationsperioden for de unge uddannelseshjælpsmodtagere. I Jobcenter Solrød foregriber vi udviklingen på de øvrige ydelsesgrupper og tænker samtalerne som et aktivt tilbud, den enkelte borger kan profitere af på linje med øvrige aktive indsatser. De virksomme samtaler skal være motiverende, faciliterende og skabe empowerment hos den enkelte borger. Kunsten er at gøre den ledige borger bevidst om egne styrker, give tilstrækkelig information om muligheder og dermed at fremme motivation og handlekraft. Rollen som myndighed skal balancere med rollen som facilitator, der understøtter borgerens forandringsproces. Vi ønsker med andre ord at skabe en bedre balance mellem det socialfaglige indhold og den administrative del af samtalerne. Det stiller store krav til jobcentrets medarbejdere at arbejde både som administratorer og forandringsagenter, og derfor understøttes de med kompetenceudvikling, som tilgodeser begge roller. Fremover vil der være fokus på samtalerne som beskæftigelsesindsats. (Det betyder, at der skal udarbejdes mere og bedre skriftlig information til borgerne, som er let at forstå og sætte sig ind.) 4

6 Tidlig, intensiv og prioriteret indsats Al erfaring peger på, at der en tæt sammenhæng mellem varigheden af den enkeltes ledighedsperiode og mulighederne for at genindtræde på arbejdsmarkedet. Jo længere ledighed, jo sværere bliver det at finde fodfæste igen. Den tidlige indsats aktualiseres yderligere af refusionsomlægningen, som træder i kraft 1. januar Jobcenter Solrød sætter derfor ind med en intensiv indsats i den første del af borgernes ledighedsperiode. Formålet med indsatsen er dels at få afdækket den enkeltes situation, motivation, udfordringer og ressourcer for med dét afsæt at kunne lægge en individuelt tilpasset og detaljeret plan. Dels er formålet at kunne prioritere indsatserne for den samlede borgergruppe i jobcentret. Det er netop med afsættet i vores kendskab til borgerne og deres situation og den opstillede plan, at vi meningsfuldt kan sammensætte forløbet for den enkelte og beslutte, hvem der skal modtage en intensiv indsats, og hvem der får størst værdi af at håndtere elementerne i planen mere eller mindre selvstændigt. Kun via en prioriteret indsats sikrer vi, at ressourcerne i jobcentret bruges rigtigt og anvendes målrettet til at understøtte borgere med risiko for langtidsledighed i at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Målrettet indsats for borgerne på langvarig forsørgelse Jobcenter Solrød har en gruppe borgere på kontant- og uddannelseshjælp, som har været på langvarig forsørgelse grundet komplekse problemstillinger. Jobcentret har særligt fokus på, at denne gruppe borgere får en tværfaglig og målrettet indsats med tæt opfølgning. Der skal arbejdes med langsigtede planer, såvel som små og konkrete delmål, således at den samlede proces bliver tydelig og overskuelig for den enkelte borger. Som innovationscases er Beskæftigelsescentret og det aktive tilbud på Fasanvej blevet opgraderet på personalesiden, og Jobcentret vil i 2016 arbejde målrettet på at afprøve nye metoder, særligt i forhold til at fremrykke den virksomhedsvendte indsats suppleret med tæt opfølgning og vejledning undervejs. Indsatsen gennemføres i tæt dialog og samarbejde med borgerne, og afsættet er, at alle har noget at bidrage med. I en opsvingsperiode er der tilmed en unik mulighed for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet også selv om det kun er i begrænset omfang. 5

7 3. Mål og prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune I det følgende beskrives de målsætninger og prioriterede indsatser, som ligger til grund for Jobcenter Solrøds beskæftigelsesindsats. Prioriteringerne er ikke udtømmende, for der bør altid ligge en socialfaglig vurdering til grund for den iværksatte indsats. Nedenstående anviser derfor en retning og en tilgang til vores medborgere og deres forskellige livssituationer og støttebehov. Flere unge i uddannelse og job Overordnet målsætning: Flere unge skal have en uddannelse Konkret mål: Minimum 45 unge starter i uddannelse i løbet af 2016 Unge under 30 år er i særlig risiko for at blive udstødt af arbejdsmarkedet, og især unge uden uddannelse har svært ved at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Således er uddannelse en vigtig forudsætning for en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed til selvforsørgelse det gælder også borgere over 30 år. I disse år stiger efterspørgslen på faglært arbejdskraft samtidig med, at regionens erhvervsskoler oplever et alarmerende fald i optag af elever. Den situation er uholdbar, og i Jobcenter Solrød er vi særligt opmærksomme på at tænke erhvervsuddannelser og håndværksbrancherne ind i de uddannelses- og jobrettede indsatser. Jobcenter Solrøds overordnede strategi på ungeområdet er: Åbenlyst uddannelsesparate unge skal påbegynde uddannelse og så vidt muligt forsørge sig selv frem til uddannelsesstart hvis de ikke kan det, skal de arbejde for deres ydelse i nytteindsatsen. Unge ledige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse mødes i udgangspunktet som uddannelsesparate og pålægges at søge uddannelse. Der lægges sammen med den unge en plan for uddannelsesunderstøttende aktiviteter frem til uddannelsesstart. Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal bringes tættere på en uddannelse og/eller arbejdsmarkedet gennem en hurtig virksomhedsrettet indsats kombineret med afklaring og supplerende undervisning. Unge, der har en uddannelse, skal i ordinært job hurtigst muligt 6

8 Prioriteret indsats til unge uden uddannelse: Tidlig afklaring og styrket samarbejde med Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) Uddannelsesvejledning som integreret del af den unges ledighedsforløb Samtale med en uddannelsesvejleder indenfor den første måned Tæt samarbejde om frafaldstruede unge ved brug af overgangs- og fastholdelsesmentorer Målrettet brug af FVU til alle unge uden en ungdomsuddannelse Brug af brobygningsinitiativer og virksomhedspraktikker til uafklarede unge særligt med fokus på erhvervsuddannelserne Fokus på de årige særligt med henblik på voksenlærlingeordningen og styrkelse af de svage unges basale skolekundskaber, herunder målrettet brug af FVU Fortsat tidlig indsats for de årige i samarbejde med UUV, Børn og Unge Rådgivningen, PPR, SSP, Ungdomsskolen, 10. klasse centeret og Produktionsskolen for at forebygge, at de unge ikke overgår til offentlig forsørgelse ved det fyldte 18. år Særlige forebyggende tiltag i form af følgende innovationsprojekter: Tidlig information til de unge og deres forældre om livet på offentlig forsørgelse Økonomi på skoleskemaet Fritidsjob til udsatte unge Erhvervsguider 7

9 Forebyggelse af langtidsledighed Overordnet målsætning: Færre jobparate borgere ender som langtidsledige Konkrete mål: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger falder til 90 personer i december 2016, svarende til et fald på 13 % fra december 2014 til december 2016 Maksimalt 19 % af samtlige fleksjobvisiterede er på ledighedsydelse (ledige) Der sættes intensivt ind i begyndelsen af ledighedsforløbet: Alle ny-ledige borgere screenes indenfor 4 uger for, om de er i risiko for langtidsledighed. Screeningen tager udgangspunkt i samtaler med borgerne og har dels fokus på faktuelle forhold som eksempelvis uddannelsesniveau, tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet samt netværk, og dels på borgerens motivation, ambition og evne til at omsætte egen jobsøgningsstrategi i praksis. De jobparate ledige er dem, vurderes at kunne påtage sig ordinært arbejde indenfor 3 måneder. Det drejer sig om kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere samt åbenlyst uddannelsesparate, der er optaget på uddannelse og afventer studiestart. Herudover borgere på ledighedsydelse, som er visiteret til fleksjob. Borgere, som vurderes at være i risiko for langtidsledighed tilbydes i udgangspunktet mere vejledning og en tættere opfølgning, ligesom der vil være mulighed for at tilknytte en virksomhedskonsulent tidligt i forløbet. Indsatserne prioriteres således i 3 mulige spor, hvor spor 1 er mindst mulig indgriben og spor 3 kan indeholde flere understøttende indsatser: Spor 1: De selvkørende jobparate med solidt netværk og stærkt ansøgningsmateriale Borgerne i spor 1 er typisk dagpengemodtagere eller jobparate kontanthjælpsmodtagere, som vurderes at kunne komme tilbage i beskæftigelse ved egen hjælp og inden for kort tid. For dagpengemodtagerne gælder, at de pålægges intensiv jobsøgning i de første to-tre måneder, og der lægges sammen med den enkelte en jobsøgningsstrategi med mål og opgaver på kort sigt, som Jobcentret kan følge op på. Omdrejningspunktet er mindst mulig indgriben, idet borgeren har alle ressourcer til selv at finde beskæftigelse. For jobparate kontanthjælpsmodtagere (samt åbenlyst uddannelsesparate) anvendes nytteindsatsen. Nytteindsatsen er lovpligtig og har til formål at sikre, at dem, der kan, skal arbejde for deres ydelse. Det er Jobcenter Solrøds erfaring, at over halvdelen af de borgere, der henvises til nytteindsats, finder job i løbet af de første 3 måneders ledighed. De borgere, der ikke er kommet tilbage i beskæftigelse indenfor de første 3 måneder har mulighed for at blive tilknyttet spor 2 eller spor 3. 8

10 Spor 2: Ufaglærte ledige med lyst til opkvalificering Særligt indenfor dagpengeområdet er der gode muligheder for at blive relevant opkvalificeret i den første del af ledighedsperioden. Jobcenter Solrød har dog mange faglærte dagpengemodtagere. Men Jobcenter Solrød har et bredt ansvar for at forsøge at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft. Det betyder, at særligt de ufaglærte kontanthjælpsmodtagere er i målgruppen for en opkvalificering, der tager specifikt udgangspunkt i det lokale arbejdsmarkeds behov. Spor 2 indeholder således forskellige opkvalificerende muligheder, som altid beror på en konkret vurdering af, om opkvalificeringen er afgørende for den lediges mulighed for fast selvforsørgelse. Jobentre og uddannelsesinstitutioner i regionen har indgået aftale om fælles uddannelses- og opkvalificeringsstrategi, som sikrer, at de rigtige kurser bliver oprettet og gennemført. Prioriteret indsats: Realkompetencevurdering til ufaglærte med specifik og længevarende erfaring indenfor samme arbejdsområde 6-ugers jobrettede kurser til dagpengemodtagere Længevarende kurser til dagpengemodtagere (delvist finansieret af regional pulje) Uddannelsesløft til dagpengemodtagere Øvrige relevante opkvalificeringskurser til kontanthjælpsmodtagere (eksempelvis Forberedende Voksen Undervisning eller AMU/AVU-kurser) Spor 3: Ledige i risiko for langtidsledighed Formålet med spor 3 er, at Jobcentret tidligt i ledighedsperioden kan understøtte den enkelte i en målrettet jobsøgningsstrategi, som også indeholder virksomhedsvendte tilbud med henblik på tilegnelsen af flere erfaringer og relevante kompetencer. Spor 3 henvender sig således til de ledige borgere, som kan profitere af vejledning i forhold til deres jobsøgning, herunder udarbejdelse af CV og øvrigt ansøgningsmateriale. Spor 3 finder sted på Beskæftigelsescentret, som har en bred vifte af tilbud fra almindelig jobsøgning til mere håndholdte virksomhedsvendte indsatser. Derudover rummer Beskæftigelsescentret gruppebaserede initiativer, som eksempelvis Jobklub, hvor deltagerne ugentligt får undervisning i relevante emner samt opfølgning og sparring på deres handleplan. Endelig kan spor 3 kombineres med spor 2. Spor 3 består af: Intensivt jobsøgningskursus (herunder opdateret CV og ansøgninger) Jobklub (undervises og motiveres ugentligt ift egen handleplan, herunder også KickStart (særlig indsats til langtidsledige dagpengemodtagere) 9

11 Virksomhedskonsulent. 1:1 samarbejde ift relevante arbejdsmarkedsplaceringer. Særlige indsatser i form af innovationsprojekter: Styrkelse af Beskæftigelsescentret og flere udrednings- og afklaringsforløb Særlige indsatser for dem der kan (skærpet rådighed) Mentorstøtte fra mentorstøtte til øget sparring med virksomhederne Spor for fleksjobansøgere Borgere visiteret til et fleksjob er i princippet arbejdsmarkedsparate, når der kompenseres for deres nedsatte arbejdsevne. Beskæftigelsescentret har et særligt spor 4 for denne målgruppe, som beskrives nedenfor. Visitationen af et fleksjob er foretaget med udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau og afprøvede arbejdsevne, og derfor skal fleksjobbet tilpasses det timeantal og de skånebehov, som borgeren har. Indenfor denne afgrænsning er borgeren arbejdsmarkedsparat og mødes med en aktiv beskæftigelsesindsats som alle jobcentret øvrige jobparate borgere. Indsatsen består af 4 forskellige tilbud, som sagsbehandler kan visitere til: Fleksjobkonsulenten: Her er der tale om en 1:1 indsats, hvor den aktive fleksjobansøger får en individuelt, håndholdt indsats, med henblik på at blive støttet i at finde sit fleksjob. Workshop Ved workshop bliver den ledige fleksjobber også støttet i sin aktive jobsøgning, samtidigt med at der kan dannes et konstruktivt netværk til andre aktive jobsøgende fleksjobbere. Revurdering: Når en fleksjobber har været uden job i 1 år, skal der ske en revurdering. Denne indsats foregår i et samarbejde mellem sagsbehandler, Beskæftigelsescenteret og fleksjobskonsulenten, hvor borgeren på ny bliver afprøvet ift. skånebehov og arbejdsfunktioner. Hvis borgeren ikke er i arbejde inden for i alt 1½ år, kommer fleksjobberen i et tilbud ved ekstern leverandør, hvilket er et lovkrav. Ekstern leverandør: Anvendelsen af ekstern leverandør bruges så vidt muligt ved no cure, no pay. Det vil sige, at kommunens medfinansiering reguleres alt efter succesraten i forhold til om borgeren kommer varigt i job. Hvis en fleksjobansøger har været uden beskæftigelse i 2 år, vil sagsbehandler foretage en socialfaglig vurdering af, om borgeren er bedst tjent med en ny forelæggelse for rehabiliteringsteamet. 10

12 Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet Overordnet målsætning: Færre borgere på langvarig offentlig forsørgelse Konkret mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til max. 28 personer i december 2016, svarende til samme niveau som december Borgerne på kanten af arbejdsmarkedet er borgere, som åbenlyst har andre svære problemstillinger end ledighed. Problemerne kan sprede sig over sociale, psykiske og/eller fysiske lidelser, der hæmmer deres arbejdsmarkedsparathed i en sådan grad, at borgeren er i risiko for helt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed ende på permanent offentlig forsørgelse. Det er aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, ressourceforløbsmodtagere samt nogle borgere i jobafklaringsforløb. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tilbydes en koordinerende sagsbehandler og i det hele taget mødes med et helhedsorienteret blik. Der sættes med det samme en intensiv afklaring i gang, som har til formål at afdække, hvori borgerens udfordringer består, hvilke ressourcer borgeren har samt hvilken indsats, der dermed vil give mening at sætte i gang herunder mål og delmål. Den koordinerende sagsbehandler varetager tæt opfølgning og holder kontakt til alle relevante aktører i borgerens forløb. Såfremt borgeren ikke er i stand til at deltage i et aktivt tilbud, har borgeren ret og pligt til at tage imod en mentor, som skal have kontakt til borgeren mindst én gang om ugen. Formålet med indsatserne skal være, at borgeren meningsfyldt kan opnå eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenterets prioriterede indsats består af følgende initiativer: Nyledige aktivitetsparate borgere bliver hurtigt muligt afklaret Alle borgere har en langsigtet plan med konkrete delmål og mål for de planlagte aktiviteter Fokus på små skridt og delmål samt fokus på selv en lille progression hos borgeren Løbende involvering af borgeren og tydeliggørelse af sammenhæng og rød tråd i indsatserne Øget brug af virksomhedsvendt aktivering (også kun i få timer om ugen) Sagsbehandler er koordinerende og fungerer som tovholder i den tværgående indsats, der kan indeholde eksempelvis: Mentor /misbrugskonsulent / økonomisk vejledning / boligrådgivning Forløb i distriktspsykiatrien eller ved egen læge Speciallægeundersøgelser 11

13 Genoptræningsforløb mv. Faglig opkvalificering (eksempelvis FVU) Udvikling af sociale og personlige kompetencer Mulig anvendelse af revalidering som redskab til at sikre øget kvalifikationsniveau Brug af kompenserende tiltag og hjælpemidler (beskrivelse af skånehensyn, arbejdspladsindretning, arbejdsredskaber, personlig assistance, IT-rygsæk, mv. ) Særlige tværgående indsatser i form af følgende innovationsprojekter: Tværsektoriel sygeplejerske Styrkelse af samarbejdet med de praktiserende læger Ansættelse af klinisk arbejdspsykolog Fasanvej som aktivt tilbud Styrkelse af Beskæftigelsescentret og flere udrednings- og afklaringsforløb 12

14 En jobrettet integrationsindsats Overordnet målsætning: Flere flygtninge får tilknytning til arbejdsmarkedet Konkrete mål: Alle flygtninge i Jobfokus skal ud i et virksomhedsvendt tilbud Minimum 17 borgere består danskuddannelsen i integrationsperioden Minimum 20 borgere kommer i ordinært job og 2 borgere i ordinær uddannelse inden for den 3 årige integrationsperiode Integrationsindsatsen i Job- og Socialcentret er helhedsorienteret og har således fokus på en god modtagelse og en målrettet integration i det danske samfund. Integrationsteamet består således både af integrations- og virksomhedskonsulenter samt boligmedarbejder og familiekonsulenter, der alle spiller en rolle for den enkelte flygtnings mulighed for at blive en aktiv og bidragydende medborger i Solrød Kommune. Integrationsindsatsen har en bred og mangfoldig målgruppe at favne, selv om det fælles afsæt er flugten fra en utryg tilværelse og tilegnelsen af et nyt sprog samt kulturelle forskelle, som manifesterer sig i både sociale og professionelle sammenhænge. Ikke mindst i mødet med Jobcentret, sprogskolen og det danske arbejdsmarked. Derfor sammensætter Job- og Socialcentret en individuelt tilrettelagt indsats, som tilgodeser den enkelte flygtnings kompetencer og forudsætninger. Nogle kan tale engelsk og har en veluddannet baggrund, imens andre er analfabeter, og atter andre bærer tunge krigstraumer med sig. De skal alle have en indsats, men ikke nødvendigvis den samme. Solrød Kommune har valgt at hjemtage store dele af integrationsindsatsen ud fra en overbevisning om, at det vil sikre en hurtig, effektiv og tidlig indsats. Formålet er desuden, at der skal skabes en tæt sammenhæng mellem sprogskolens undervisning og den virksomhedsvendte indsats, således at flygtningene styrkes i deres arbejdsmarkedsdansk og deres viden om det danske arbejdsmarked. I 2016 har Job- og Socialcentret særligt fokus på brug af realkompetenceafklaring og forsøg på at kombinere erhvervserfaringer med praktikforløbene. 50 % af kommunens flygtninge er under 30 år, og Job- og Socialcentret har derfor særligt fokus på at sammensætte en uddannelsesrettet indsats for denne gruppe (de årige skal have uddannelsespålæg). Der indgås blandt andet samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning om et særligt vejledningsforløb, der forklarer om uddannelsessystemets opbygning og de muligheder, flygtninge har. 13

15 Prioriteret indsats Integrationsplan og kontrakt udarbejdes med fokus på den kortest mulige vej til arbejdsmarkedet Uddannelsesplan til de unge under 25 år, herunder en uddannelsesrettet indsats, eksempelvis ved hjælp af brancheafklarende praktikker Tæt samarbejde med sprogskolen om en effektiv og målrettet danskundervisning eksempelvis fokus på skånebehov eller særlige muligheder for at intensivere undervisningen, fravær og fremmøde samt deltagelse og progression i dansktilegnelsen Tidlig og målrettet virksomhedsvendt aktivering til flygtninge alle flygtninge, der vurderes at kunne profitere af virksomhedsvendt aktivering visiteres direkte til kommunens eget tilbud Jobfokus Etablering af virksomhedscentre og tæt virksomhedssamarbejde om sprogpraktikker til flygtninge Innovationsprojekt: Flere jobs til flygtninge 14

16 En arbejdsmarkedsrettet sygeopfølgning Overordnet målsætning: Færre langvarige sygedagpengeforløb Konkrete mål: Andelen af langvarige sygedagpengesager begrænses til 14 % af samtlige sager Andelen af delvise raskmeldinger fastholdes på 16 % (tal fra november 2015) Sygedagpengereformen har fremskyndet afklaringen af borgerens helbredssituation og mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Reformen har desuden sat ekstra fokus på en arbejdsmarkeds- og virksomhedsvendt sygeopfølgning, som Jobcenter Solrød vil opprioritere i Sygedagpengelovgivningen har en skarp definition af uarbejdsdygtighed, forstået således, at det at være syg, ikke er ens betydende med at være uarbejdsdygtig. Formålet med sygedagpengeopfølgningen er således, at sagsbehandlere løbende forholder sig til, om den sygemeldte fortsat er uarbejdsdygtig og dette både i smal og i bred forstand. En smal vurdering tager udgangspunkt i, om borgeren er uarbejdsdygtig i forhold til den forudgående beskæftigelse, som sygemeldingen er sket fra. Imens den brede vurdering, som foretages efter 13 ugers sygemelding, vurderer om borgeren er uarbejdsdygtig i bred forstand, forstået som arbejdsmarkedet som helhed. I Jobcenter Solrød er 3 ud af 4 sygemeldt fra en arbejdsgiver, imens den sidste fjerdedel er sygemeldt ledig og tilknyttet en a-kasse. Derfor har sygedagpengeopfølgningen i Jobcentret en helt særlig opmærksomhed på fastholdelsen af borgernes job i sygdomsperioden. Undersøgelser viser, at op mod halvdelen af de sygemeldte mister deres job efter 6 måneders sygemelding. Dette giver en ekstra opmærksomhed på at fortsætte det gode arbejde med delvise raskmeldinger og gradvis tilbagevenden til arbejdet. Af ovennævnte årsager vil man som sygemeldt borger blive mødt med respekt og anerkendelse, men også af et meget arbejdsmarkedsrettet fokus i samtalerne, idet omdrejningspunktet for sygeopfølgningen er sammen med borgerne at finde hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet, også selv om det kun er få timer om ugen. Som led i dette arbejde kan indgå afdækning af tidligere beskæftigelse, udarbejdelse af kompetence-cv, afklaring af arbejdsevne indenfor beslægtede erhverv mv. Prioriteret indsats: For borgere i ansættelsesforhold er en tidlig kontakt til arbejdsgiver med henblik på fastholdelse en afgørende del af opfølgningen Der arbejdes ud fra et fokus på hurtig og gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fastholdelseskonsulentens funktion og tilbud præsenteres for arbejdsgiver og sygemeldt borger 15

17 Tidlig kompetenceafklaring af borgeren Løbende fokus på uarbejdsdygtighed Bred vurdering af uarbejdsdygtighed efter 13 uger For sygemeldte, der er ledige, inddrages Min plan, som borgeren har udarbejdet sammen med jobkonsulenten Følgende innovationscases styrker det tværsektorielle samarbejde: Tværsektoriel sygeplejerske Klinisk arbejdspsykolog Styrket samarbejde med de praktiserende læger Bedre brug af klinisk funktion 16

18 En stærk virksomhedsindsats Overordnet målsætning: Flere virksomhedsvendte tilbud munder ud i fast tilknytning til arbejdsmarkedet Konkrete mål: Antallet af ledige borgere i virksomhedspraktikker 2 øges fra 445 i 2014 til 550 i 2016 Antallet af etablerede løntilskud øges fra 70 i november 2015 til 77 i november 2016 Alle medarbejdere i Jobcenter Solrød repræsenterer Solrød Kommune i deres kontakt til virksomhederne. Derfor kan virksomhederne også forvente en service, der er bredere end blot at være beskæftigelsesrettet eksempelvis kan virksomhedskonsulenten formidle kontakt til byggesagsbehandlingen. Samarbejdet mellem Jobcentret og regionens virksomheder er selve omdrejningspunktet i den aktive beskæftigelsesindsats. Jobcenter Solrød vil være en kompetent og pålidelig rekrutteringspartner, der også hjælper virksomhederne med at tænke i alternative løsningsmuligheder, hvis udbud og efterspørgsel ikke altid stemmer overens. Jobcentret er også en del af et rekrutteringssamarbejde med 17 andre jobcentre i Region Sjælland, som sikrer virksomhederne en bred rekrutteringsplatform. Derudover er Jobcenter Solrød også en del af Jobservice Danmark. Jobcenterets virksomhedsindsats har således to overordnede fokuspunkter: Fokus på at understøtte virksomhedernes rekruttering og på formidling af ordinære job til de ledige borgere Fokus på virksomhedsvendte tilbud til de ledige borgere (virksomhedspraktikker, voksenlærlinge, løntilskud mv.) Prioriteret indsats: Løbende fokus på ordinære ansættelser gennem dialog med virksomhederne omkring effekten af praktik- og løntilskudsforløb Jobcentret arbejder målrettet på at etablere samarbejde med alle kommunens private arbejdsgivere med mere end fem ansatte Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, UUV-Køge Bugt samt Roskilde Tekniske Skole med det formål at få flere unge ind i erhvervsuddannelserne 2 Virksomhedspraktikker inkluderer også nytteindsats 17

19 Høj prioritering af virksomhedsvendte tilbud særligt inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder Tidlig og tæt dialog med arbejdsgivere til sygemeldte borgere ikke mindst kommunens egne medarbejdere. Her er der fokus på fast track og forebyggende indsatser Systematisk anvendelse af kommunens fastholdelseskonsulent med henblik på fastholdelse af medarbejdere i virksomhederne ved sygdom Igangsættelse af brancherelevante kampagner hvor der er særlig efterspørgsel på arbejdskraft, som ikke kræver en kompetencegivende uddannelse men kan varetages af ufaglærte med erfaring og eksempelvis opkvalificerende kurser Øge kendskab til voksenlærlinge-ordningen Udbudsstyring, således at samarbejdspartnere forpligter sig på at gå i dialog med jobcentret om muligheder for samarbejde om kommunens ledige Innovationsprojekter: Flere jobs til flygtninge (opnormering af virksomhedsteamet) Særlige indsatser for dem der kan (skærpet rådighed) Mentorstøtte fra mentorstøtte til øget sparring med virksomhederne 18

20 4. Oversigt over innovationsprojekter på beskæftigelsesområdet Flere unge i uddannelse og job Tidlig information til de unge og deres forældre om livet på offentlig forsørgelse: Jobcenteret orienterer på forældremøderne i 9. klasserne samt på elevmøder i 10. klasserne om ret og pligt i forbindelse med ansøgning om uddannelseshjælp, når de unge fylder 18 år. Indsatsen har til formål at forebygge, at ressourcestærke unge vælger offentlig forsørgelse. Økonomi på skoleskemaet: Eleverne i 9. og 10. klasserne undervises i dagligdagsøkonomi i forbindelse med modtagelse af offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp) sammenlignet med modtagelse af SU, hvor taksten er den samme, men rettigheder og pligter er forskellige. Undervisningen varetages af en frivillig fra Frivilligcenteret og foregår som supplement til den undervisning i økonomiske forhold, som allerede foregår i skolerne. Fritidsjob til udsatte unge: Udsatte unge på min. 13 år får hjælp og støtte til at finde et fritidsjob for på den måde at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, som på sigt kan holde dem fra at søge om offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp), når de fylder 18 år. Erhvervsguider: Udsatte folkeskoleelever og elever i 10. klasse, der er i fare for at miste tilknytningen til uddannelsessystemet/arbejdsmarkedet, tilknyttes den frivillige organisation Erhvervsguiderne. Gennem Erhvervsguiderne tilknyttes den enkelte unge en frivillig mentor, der hjælper den unge med at passe sin skolegang, præsentere den unge for forskellige uddannelser, erhverv og lign. Dette kan afholde den unge fra at søge om offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp), når de fylder 18 år. Tværsektorielt samarbejde mellem kommune og psykiatri Tværsektoriel sygeplejerske Der foretages en mere målrettet inddragelse af den psykiatriske tværsektorielle sygeplejerske, med henblik på at forebygge indlæggelser samt optimere udredning og indsats for borgere med sindslidelse. (Er iværksat). Styrkelse af samarbejdet med de praktiserende læger Gennem øget samarbejde med de privatpraktiserende læger i kommunen øges lægernes forståelse af deres rolle i samarbejdet mellem kommunen og den enkelte borger samt af den indsats, som kommunen tilbyder borgerne. Især øges lægernes forståelse af konsekvenserne af deres lægeerklæringer i forbindelse med borgere på sygedagpenge, da disse lægeerklæringer kan trække borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet unødigt i langdrag. Ansættelse af klinisk arbejdspsykolog Gennem brug af arbejdspsykolog i Beskæftigelsescenteret hjælpes borgere med stress, angst og depression tilbage på arbejdsmarkedet gennem afklarende og motiverende samtaler samt 19

21 opfølgning hos virksomhederne. På denne måde afkortes borgernes vej tilbage til job eller uddannelse, hvilket giver kortere forløb på offentlig forsørgelse og dermed brug af færre sagsbehandlingstimer. Bedre brug af klinisk funktion Der afsættes 1 time i forlængelse af rehabiliteringsteammøderne til at sagsbehandlere kan drøfte sager med regionens læge. Det drejer sig om sager, hvor der er tvivl om, hvorvidt den lægelige dokumentation og de lægelige indsatser er tilstrækkelige for at sagen kan gøres klar til rehabiliteringsteam/afklaring til anden forsørgelse/anden indsats. Lægen tager ved behov sagen med til vurdering i Klinisk funktion. Tværgående psykiatri akutpladser og akuttelefon Som en tværgående og sammenhængende akutindsats til sindslidende borgere i Solrød Kommune etableres et tilbud om akuttelefon og akutpladser på Christians Have. Dette har til formål at forebygge indlæggelser og døgnophold for den målgruppe af borgere, der har akut men midlertidigt behov for øget omsorg og opmærksomhed, samt muliggøre tidligere hjemtagelser af samme målgruppe. Aktiv beskæftigelsesindsats flere virksomhedsvendte tilbud Fasanvej som aktivt tilbud Etablering af et aktivt tilbud på Fasanvej i Socialpsykiatrien og Handicapområdets lokaler. Tilbuddet målrettes en afgrænset gruppe af borgere med problemer udover ledighed, der ellers ville have været visiteret til tilbud ved ekstern aktør. Tilbuddet forventer både at medføre en økonomisk gevinst og øge kvaliteten i indsatsen. Styrkelse af Beskæftigelsescentret og flere udrednings- og afklaringsforløb: Beskæftigelsescenteret er blevet opnormeret og kan således løfte nye målgrupper samt få flere borgere i forløb, som ellers ville være sendt til ekstern leverandør. Særlige indsatser for dem der kan (skærpet rådighed): Der ydes en hurtigere og skærpet aktiv indsats overfor borgere, hvor der er mistanke om begrænset aktiv deltagelse ift. tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dette sker via en øget brug af kombinationen af nytteindsats / virksomhedspraktik og skærpet rådighed. En kombination hvor borgeren skal arbejde for deres kontanthjælp, og evt. får frataget deres ydelse, såfremt de misligholder aftaler uden gyldig grund. Mentorstøtte fra mentorstøtte til øget sparring med virksomhederne: Ved at erstatte mentorstøtte til borgere i virksomhedsrettede aktiviteter med personlig råd og vejledning samt støtte fra kommunens virksomhedsteam til borger og virksomhed, forventes det, at mentor behovet hos borger og virksomhed bliver mindre, og Solrød Kommune derved bevilger færre mentortimer. Flere jobs til flygtninge En målrettet og håndholdt individuel jobrettet indsats drevet af egne virksomhedskonsulenter i tæt samarbejde med sagsbehandlere, mentorer og familiekonsulenter for at sikre, at flere flygtninge kommer i job indenfor den 3-årige integrationsperiode. 20

22 Tværfaglig og helhedsorienteret indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet Flere fra kontanthjælp til ressourceforløb Større fokus på at indtænke en overgang til ressourceforløb som en mulighed i de sager, hvor borgere efter normal praksis hidtil er blevet henvist til døgnophold eller anden omfattende støtte. Således kan flere borgere, der er i døgnophold eller anden omfattende støtteforanstaltning og som deltager i et dagtilbud i henhold til beskæftigelsesloven, overgå fra kontanthjælp til ressourceforløb. Frivillig økonomisk vejledning Gennem økonomisk vejledning fra frivillig i Frivilligcenteret hjælpes borgere til at få overblik over egen økonomiske situation. Dette resulterer i færre udsættelsestruede borgere samt færre udgifter til enkeltydelser. Boligvejledning Gennem øget vejledning om muligheden for lejeboliger samt hjælp til borgere til at skrive sig op i boligselskaber i og uden for kommunen forebygges, at borgere står uden bolig og enten må sove rundt omkring hos forskellige bekendte eller må sendes på forsorgshjem. På denne måde sikres det, at en problematisk boligsituation ikke står i vejen for en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. 21

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes.

INDLEDNING. Beskæftigelsesplanen er toårig. Dermed kan mål og indsatser med en længere tidshorisont rummes. Beskæftigelsesplan 2016-2017 2 INDLEDNING Beskæftigelsesplanen 2016-2017 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo 2016. Andelen af langtidsforsørgede (offentlig forsørgelse i mindst 3 år) med virksomhedsrettet tilbud i de

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Indsatsstrategi for sygemeldte og personer i jobafklaringsforløb

Indsatsstrategi for sygemeldte og personer i jobafklaringsforløb Indsatsstrategi for sygemeldte og personer i jobafklaringsforløb Oplæg for Beskæftigelsesudvalget 17. Maj 2016 v/ leder af jobudvikling Bjarke Thomsen Målgrupper Beskæftigelseslov - LAB 2.5 Sygedagpengemodtagere

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber.

Reform af førtidspension og fleksjob betyder en ændret tilgang i det beskæftigelsesrettede arbejde, både i forhold til metoder og redskaber. Notat Sagsnr.: 2012/0009182 Dato: 13. januar 2013 Titel: Orientering om reform af førtidspension og fleksjob Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Reform af førtidspension og fleksjob træder

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Her er alle muligheder åbne. Herning

Beskæftigelsesplan 2016. Her er alle muligheder åbne. Herning Beskæftigelsesplan 2016 Her er alle muligheder åbne Herning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

Ballerup Kommunes Aktiveringsstrategi 2015

Ballerup Kommunes Aktiveringsstrategi 2015 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Januar 2015 E-mail: olch@balk.dk Kontakt: Ole Christiansen (olch) Sagsnr.: 15.20.00-P22-2-14 Ballerup Kommunes Aktiveringsstrategi 2015 1. Baggrund og formål Den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression

Flow SDP-sag. Uge 5 (i job) Oplysningsskema modtages. Minimum hver 4. uge Opfølgning med fokus på fortsat berettigelse mål & progression Flow SDP-sag Forebyggende indsats Borger melder sig syg KATEGORI 1 Brev til borger om raskmelding (partshøring) Brev til arbejdsgiver Uge 3 (ledige) Liste over sygemeldte sendes til Jobindsats Uge 5 (i

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg Indhold 1. Indledning... 4 2. Beskæftigelsespolitiske mål for 2016... 6 3. Aktiveringspolitiske principper for Jobcenter Aalborg... 7 4. Unge... 10 4.1 Uvikling

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

- individuelle udviklingsforløb

- individuelle udviklingsforløb Velkommen MÅLGRUPPER til MATCHgruppen Med denne folder vil vi gerne give dig som medarbejder eller sagsbehandler i jobcenter et overordnet overblik over MATCHgruppens tilbud og det værdisæt, vi arbejder

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Rammevilkår for Jobcenter Tårnby... 3 1.1.1 Jobcentrets organisatoriske struktur... 3 1.1.2 Jobcentrets

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere