Internationalisering af universitetsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationalisering af universitetsuddannelserne"

Transkript

1 Internationalisering af universitetsuddannelserne

2 > Internationalisering af universitetsuddannelserne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Telefon: Telefax: Publikationen kan også hentes på Videnskabsministeriets hjemmeside: Tryk: Grefta Tryk A/S Oplag: 250 ISBN:

3 > Internationalisering af universitetsuddannelserne Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Universitets- og Bygningsstyrelsen Marts 2007

4 Indhold > Forord 5 Bologna-processen 6 Internationalisering på de danske universiteter 7 Danske uddannelser med globale perspektiver 9 Strategiske samarbejdsalliancer 10 Fællesuddannelser 13 Offensiv global markedsføring af Danmark som uddannelsesland 14 Nye muligheder nye udfordringer 16

5 Forord > Vi lever i en globaliseret verden, hvor omdrejningspunktet i stigende grad er viden. Gode uddannelser er fundamentet for en stærk konkurrencekraft. Danske universitetsuddannelser skal være af høj kvalitet og leve op til internationale standarder, så de er internationalt attraktive. Målet er at tiltrække flere dygtige udenlandske studerende og give danske studerende stærke faglige og globale kompetencer. Derfor skal mange flere danske studerende samtidig også have mulighed for at tage en uddannelse, eller en del af en uddannelse, på et udenlandsk universitet. Internationalt attraktive uddannelser forudsætter undervisere med internationale kompetencer. Derfor skal danske universiteters undervisere deltage aktivt i internationale aktiviteter, og de faglige miljøer skal tiltrække og fastholde højtkvalificerede udenlandske undervisere. Danske universiteter skal i videre udstrækning deltage i internationalt forpligtende samarbejde og indgå i globale partnerskaber med udenlandske universiteter og virksomheder. Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre (velfærdsforligskredsen) om at afsætte 90 millioner kroner fra 2007 til 2009 til at styrke internationaliseringen af de videregående uddannelser. Med denne pjece gøres status over internationaliseringen af universitetsuddannelserne. Regeringen har i dialog med brugerne sat målene og skabt rammerne for at styrke internationaliseringen. Nu er det op til universiteterne at opfylde målene og udnytte rammerne. Helge Sander Videnskabsminister 5

6 Bologna-processen > Bologna-processen er et bredt europæisk samarbejde om at skabe et fælles europæisk rum for højere uddannelse inden Der skal være fri mobilitet for studerende og forskere, og de europæiske videregående uddannelser skal være attraktive for studerende og forskere fra andre verdensdele. Bologna-samarbejdet er koncentreret omkring ti konkrete målsætninger, der skal fremme og styrke det fælleseuropæiske uddannelsesområde. De vigtigste sigtepunkter er øget kvalitetssikring, gennemsigtighed i uddannelsessystemerne og gensidig anerkendelse af uddannelseskvalifikationer. Det danske uddannelsessystem på universitetsområdet er blevet mere gennemskueligt med indførelsen af en ny gradstruktur. Det omfatter tre niveauer, bachelor, kandidat og ph.d. Vi har implementeret ECTS-meritsystemet, der er udviklet en national kvalifikationsnøgle, og der er etableret et internationalt, gennemsigtigt karaktersystem for de videregående uddannelser. Etableringen af en uafhængig akkrediteringsinstitution, som skal vurdere danske videregående uddannelsers kvalitet efter internationale standarder, vil kunne betragtes som den seneste milepæl i denne proces. Forslag til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser forventes vedtaget af Folketinget i løbet af foråret Danmark er da også i den absolutte elite, når det gælder opfyldelsen af Bologna-processens målsætninger. I januar 2007 modtog Danmark det årlige Bologna Scorecard, der gør status over Bologna-processen i deltagerlandene. På 10 ud af 12 områder scorer Danmark topkarakter og næstbedste karakter på de resterende to områder. Også i denne sammenhæng er der skabt gode rammer for danske universitetsuddannelsers konkurrencedygtighed på et stadig mere internationalt uddannelsesmarked. Bolognaprocessen har således gjort Danmark som uddannelsesland mere gennemskueligt og givet universiteterne et godt rygstød i den globale konkurrence om studerende. 6

7 Internationalisering på de danske universiteter > Internationalisering er en afgørende forudsætning for, at danske universiteter er konkurrencedygtige på fremtidens globale uddannelsesmarked. Dermed er de i stand til at leve op til deres nationale forpligtelse over for samfundet og erhvervslivet ved at uddanne internationalt konkurrencedygtige kandidater. Derfor er det glædeligt, at internationaliseringsprocessen trives på universiteterne, hvor tiltagene er mange og ambitionerne store. Universiteterne arbejder løbende med at udvikle og kvalitetssikre uddannelserne og udbygge uddannelsessamarbejde på tværs af grænser. Flere danske universiteter har i handlingsplaner eller udviklingskontrakter sat ambitiøse mål for internationaliseringen af uddannelser og forskning. Flere universiteter har etableret internationale kontorer, der koordinerer universiteternes internationalisering og varetager kontakter til partneruniversiteter ude i verden. Gennem Erasmus-programmet har universiteterne indgået udvekslingsaftaler med partneruniversiteter inden for EU, der muliggør udvekslingsophold og giver studerende rettigheder. Samtidigt har de danske universiteter underskrevet bilaterale aftaler med lande uden for Europa, hvor studerende udveksles mellem universiteter. Flere danske universiteter deltager i et Erasmus Mundus konsortium, hvor europæiske universiteter i samarbejde udbyder en uddannelse på kandidatniveau. Der udbydes i øjeblikket 11 Erasmus Mundus uddannelser med dansk deltagelse. Desuden indgår flere danske universiteter strategiske samarbejdsalliancer med udenlandske universiteter af høj kvalitet, hvor udvikling af fællesuddannelser er et centralt element. Det har gjort internationaliseringen mere synlig på de danske universitetsuddannelser. Danmark tiltrækker mange udenlandske studerende. Men vi kan og skal blive endnu bedre. Sammenlignet med andre lande har Danmark relativt få udenlandske studerende. Andelen af de udenlandske studerende på de mellemlange og lange videre- 7

8 > gående uddannelser var i 2004 på 4,7 %. Dette tal er højere end i Norge og Sverige men lavere end OECD-gennemsnittet på 7,2 %. Derfor er der behov for at gøre en særlig indsats. Udover den globale markedsføring af Danmark har regeringen taget initiativer, der skal støtte universiteternes rekruttering af udenlandske studerende. Forudsætningen for at kunne tiltrække dygtige udenlandske studerende er relevante fag og uddannelser på engelsk. Regeringen arbejder på at fastlægge en handlingsorienteret sprogpolitik, der både tager hensyn til dansk som nationalsprog og engelsk som et vigtigt redskab for universiteterne. Det er vigtigt både for at kunne deltage i konkurrencen om andele på det globale uddannelsesmarked og for muligheden for at indgå strategiske alliancer og andet internationalt samarbejde. Universiteterne har mulighed for at tilbyde friplads med stipendium til særligt dygtige studerende fra lande uden for EU/EØS inden for prioriterede områder. For at tiltrække flere dygtige studerende inden for alle de videregående uddannelser har velfærdsforligskredsen udvidet stipendieordningen, således at det årlige antal fripladser og stipendier stiger fra 195 til 245. Der er afsat 30 millioner kroner i perioden til udvidelsen af stipendieordningen. Desuden arbejder regeringen på at omlægge de eksisterende kulturaftalestipendier. Danmark har indgået 29 kulturaftaler med andre lande om gensidig udveksling og samarbejde om blandt andet uddannelse. De eksisterende kulturaftalestipendier til udenlandske studerende skal målrettes højt kvalificerede studerende og dække relevante uddannelsesområder, således at de svarer til samfundets behov. 8

9 Danske uddannelser med globale perspektiver > Det er regeringens politik, at alle unge skal have en uddannelse med globalt perspektiv. Studieophold i udlandet er et vigtigt redskab, da det giver adgang til internationale vidennetværk, styrker den faglige profil og udvider de studerendes horisont. Danske studerende rejser ud, men endnu flere skal have mulighed for at uddanne sig i udlandet. Mange danske universitetsstuderende læser på et tidspunkt i udlandet. Knap hver tredje universitetskandidat, der blev færdig i 2004/05, havde været på et udlandsophold i løbet af deres studietid. Derudover studerede danskere i 2004 på en hel uddannelse i udlandet med SU. Dygtige danske studerende, som kan optages på udenlandske uddannelser af høj kvalitet, skal støttes. Derfor har velfærdsforligskredsen med aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen afsat 27 millioner kroner i perioden til etablering af en udlandsstipendieordning. Ordningen skal give flere danske studerende økonomisk mulighed for at tage en hel eller en del af en uddannelse i udlandet. Udlandsstipendiet skal anvendes til hel eller delvis finansiering af studieafgiften og kan højst udgøre et beløb svarende til taxametertilskuddet til den danske uddannelse. Studerende på universitetsuddannelser kan opnå stipendiet i maksimalt to år. De to år kan anvendes på enten bacheloruddannelsen eller på kandidatuddannelsen eller fordeles på de to uddannelser. Kvaliteten af de danske studerendes udlandsophold skal være i orden, og der vil ligge en omfattende kvalitetssikring til grund for stipendieordningen. Det globale uddannelsesmarked kan være svært at overskue, og vi skal sikre, at de unge får en uddannelse af høj kvalitet, som de kan bruge, når de vender hjem. 9

10 Strategiske samarbejdsalliancer > Internationaliseringen af de danske universiteter har hidtil fokuseret på udveksling af studerende og forskningssamarbejde baseret på individuelle forskeres internationale netværk. Internationaliseringen er imidlertid på vej ind i en ny fase, hvor universiteterne i stigende grad fokuserer på kvalitet og relevans af internationaliseringen og søger at skabe attraktive internationale vidennetværk med verdens bedste universiteter. Det er ambitiøse mål, som regeringen støtter. Regeringen arbejder på at indgå strategiske samarbejdsaftaler om forskning og uddannelse med lande som USA, Japan, Israel og Tyskland. Hvor drøftelserne omkring en samarbejdsaftale med Tyskland er i sin indledende fase, er regeringen nået langt, når det gælder samarbejdet med USA, Japan og Israel. Der arbejdes i øjeblikket på at indgå en samarbejdsaftale med Japan, der skal bygge videre på eksisterende samarbejdsaftaler mellem danske og japanske universiteter. Samtidigt planlægges det at underskrive en bilateral rammeaftale med Israel med fokus på forskning og erhvervsrettet teknologisamarbejde. Disse samarbejdsaftaler skal markedsføre Danmark som et attraktivt vidensamfund og knytte de bånd, der letter adgangen for danske universiteter til udenlandske samarbejdspartnere. Danske universiteter har et så højt kvalitetsniveau, at de allerede udgør attraktive samarbejdspartnere på det globale videnmarked. Denne position skal bruges til at indgå i forpligtende samarbejde med førende universiteter rundt omkring i verden. Set i lyset af at mere end 98% af al ny viden skabes i udlandet, er det omfattende internationale samarbejde en nødvendighed for at sikre Danmarks position blandt verdens førende vidensamfund. 10

11 > De konkrete redskaber til at nå denne ambitiøse målsætning er strategiske alliancer med verdens førende universiteter, øget samarbejde med erhvervslivet, internationalt forskningssamarbejde inden for prioriterede områder og videreudvikling af uddannelserne. Det kræver handlekraftige universiteter, som er synlige på den internationale scene. Og universiteter der skaber og indgår i netværk med verdens førende universiteter. Københavns Universitet har eksempelvis indgået partnerskab med ni af verdens førende universiteter i en bred satsning på globalt, forpligtende forsknings- og uddannelsessamarbejde. The International Alliance of Research Universities (IARU) har som målsætning at tilføje en ny dimension til internationalt samarbejde mellem universiteter på forsknings- og uddannelsesområdet. Det er samtidigt IARU s målsætning, at alliancen skal udgøre benchmarking for andre strategiske universitetsalliancer i det nye årtusinde. Forskningen styrkes gennem fem spor under det overordnede tema Global Change. De studerende får også gavn af samarbejdet. Udvidede udvekslingsprogrammer og meritoverførsel mellem partneruniversiteterne, praktikophold i internationale virksomheder og et særligt fokus på forskningsbaseret undervisning er blot nogle af de initiativer, der skal styrke internationaliseringen af uddannelserne. Et andet eksempel er Danmarks Tekniske Universitet, der tilsvarende har indgået to strategiske alliancer. Den for nylig indgåede aftale med det fremragende eliteuniversitet Technische Universität München bør fremhæves, da den omhandler etablering af den formentlig mest vidtrækkende alliance i den europæiske forskningsverden The European University Alliance. Aftalen indebærer blandt andet, at forskere, studerende og administrative medarbejdere skal udveksles, og der skal etableres et fælles sekretariat til fx rekruttering af forskere og studerende mellem universiteterne i alliancen. 11

12 > Målet med alliancen, der på sigt også skal inkludere andre topuniversiteter, er at skabe et tværgående europæisk elitemiljø for forskning og uddannelse, der kan konkurrere på verdensplan og tiltrække de bedste studerende fra hele Europa. Alliancen skal styrke de medvirkende universiteters udvikling, skærpe deres internationale konkurrenceevne og være til gavn for studerende, medarbejdere, erhvervsliv og samfund. Det er spændende eksempler på strategiske alliancer. Regeringen opfordrer til, at danske universiteter fortsat skaber og indgår i lignende strategiske alliancer med de allerbedste udenlandske universiteter. Vi har brug for globalt aktive universiteter, der kan skabe grobund for videnmiljøer i verdensklasse til gavn for det internationale forsknings- og uddannelsessamarbejde. Og til gavn for Danmark. 12

13 Fællesuddannelser > Strategiske samarbejder giver mulighed for at styrke vores universitetsuddannelser i den globale konkurrence. Vi får mulighed for benchmarking af Danmarks uddannelsesudbud med udlandet. Det vil i høj grad styrke vores uddannelser og give ny inspiration i forhold til udvikling af fællesuddannelser og lignende baseret på internationalt forskningssamarbejde. Udvikling af fællesuddannelser er en vigtig katalysator for internationalisering. Derfor har velfærdsforligskredsen afsat 33 millioner kroner i perioden til udvikling og markedsføring af fællesuddannelser. Parallelt med denne investering i universiteternes internationalisering vil regeringen igangsætte en gennemgang af regelsættet for udvikling af fællesuddannelser med henblik på at fjerne unødvendige barrierer. Dermed banes vejen for danske universiteters samarbejde med udenlandske partnere af høj kvalitet om udvikling af fællesuddannelser. Strategiske samarbejdsalliancer og udvikling af fællesuddannelser skal styrke muligheden for, at danske studerende og forskere kan tage på udlandsophold. Det skal styrke universiteternes mulighed for at indgå i globale forskningsprojekter, hvor der samarbejdes med det internationale erhvervsliv og skabes brugbar viden. Det skal styrke kendskabet til Danmark som vidensamfund og gøre det lettere for danske universiteter at måle sig med verdens bedste. Når først vi er etableret i den internationale videnelite, så er danske universiteter endnu mere attraktive samarbejdspartnere. Derfor skal universiteterne i offensiven og søge at skabe og indgå i forpligtende strategiske netværk. Der er imidlertid behov for en national koordineret indsats, så universiteterne får bedre mulighed for at formidle deres kvaliteter. 13

14 Offensiv global markedsføring af Danmark som uddannelsesland > Regeringen har iværksat en lang række initiativer med det formål at styrke Danmark i den globale konkurrence om turister, investeringer, dygtige studerende samt kreative og højt kvalificerede medarbejdere. Det seneste eksempel er lanceringen af en samlet handlingsplan for en offensiv global markedsføring af Danmark. Velfærdsforligskredsen har i denne sammenhæng afsat 33,5 millioner kroner i perioden alene til markedsføring af Danmark som uddannelsesland. Handlingsplanen omfatter en række konkrete initiativer, som direkte involverer Videnskabsministeriet. Initiativerne fokuserer blandt andet på mulighederne for at tiltrække flere dygtige udenlandske studerende, forskere og videnskabelige konferencer gennem en nationalt koordineret indsats, således at regeringen fortsat kan understøtte universiteternes internationale konkurrencedygtighed. Danmark har ikke en klar og entydig profil inden for uddannelse, der formår at trænge igennem bredt i udlandet. Danmark er som uddannelsesland forholdsvis ukendt. I international sammenligning kommer der relativt få udenlandske studerende hertil, selvom de studerende, der kommer til Danmark, er meget tilfredse med deres ophold. Formålet med den nationale indsats er at profilere Danmark som uddannelsesland og understøtte universiteternes markedsføringsinitiativer. Der skal udvikles et dansk uddannelsesbrand, hvilket kræver, at universiteterne og regeringen indgår i en konstruktiv dialog. Den samlede indsats inkluderer markedsføring af særlige danske uddannelseskvaliteter, rådgivning af udenlandske studerende og indsamling af viden om det globale uddannelsesmarked. Der skal gennemføres målrettede kampagner og markedsfremstød i prioriterede lande og regioner, herunder i sammenhæng med fælleseuropæiske tiltag. 14

15 > Regeringen lægger vægt på, at den nationale indsats skal være statsligt forankret med universiteterne som aktive medspillere. Det sker for at sikre en effektiv koordinering i forbindelse med en systematisk markedsføring af Danmark som uddannelsesland. Der er mange positive aspekter forbundet med at have udenlandske studerende: De højner kvaliteten af uddannelsesinstitutionerne, de skaber et internationalt studiemiljø, som også er til gavn for de danske studerende, og de indgår i rekrutteringsgrundlaget for ph.d.-uddannelsen. Udenlandske studerende kan derved bidrage til at imødekomme danske virksomheders voksende behov for højt kvalificeret arbejdskraft. I regeringens handlingsplan foreslås det, at udenlandske studerende skal have bedre muligheder for at få praktik under studiet, ligesom deres muligheder for at få job efter endt uddannelse skal forbedres. Danmark har brug for velkvalificeret arbejdskraft. Her er udenlandske studerende, der efter afsluttet studium vælger at blive og arbejde, et godt aktiv. Med globaliseringsstrategien og de mange ekstra midler, der er afsat i de kommende år, er Danmark godt rustet til at klare globaliseringens udfordringer. Nu skal regeringen og universiteterne fortælle omverdenen om det. Det er centralt, at omverdenen har et klart og positivt billede af Danmark som uddannelsesland og vidensamfund. I fremtiden skal vi stå endnu stærkere i den skærpede internationale konkurrence om højt kvalificerede studerende, forskere og globale markedsandele. 15

16 Nye muligheder nye udfordringer > Det globale uddannelsesmarked er under hastig forandring. Det skaber øget konkurrence om de bedste studerende og undervisere. Derfor er det vigtigt, at de danske uddannelsesinstitutioner ruster sig til den stigende konkurrence ved at udvikle stærke og internationalt attraktive uddannelsesmiljøer. De danske universitetsuddannelser er af høj international klasse. Det samme gælder rammerne for internationaliseringen, hvor det især er glædeligt at kunne konstatere, at Danmark i høj grad lever op til Bologna-processens målsætninger. Internationaliseringen er imidlertid på vej ind i en ny fase. De danske universiteter skal opstille relevante mål for deres deltagelse på det globale uddannelsesmarked, og de skal i højere grad deltage i forpligtende samarbejder med udenlandske universiteter og internationale virksomheder. Dette vil åbne døren til verdens videncentre og styrke Danmarks muligheder for at deltage i fælleseuropæiske forskningsprojekter. Flere studerende skal tage en uddannelse i udlandet, og Danmark skal rekruttere langt flere udenlandske studerende, forskere og videnarbejdere. Det er nødvendigt for at sikre vores plads i den internationale videnelite, styrke konkurrenceevnen og bevare sammenhængskraften i vores samfund. Med globaliseringsstrategien og den massive investering i forskning og uddannelse er Danmark og de danske universiteter stærkt rustet til globaliseringens udfordringer. Forudsætningerne for, at universiteterne kan videreudvikle deres internationaliseringsstrategier, er i høj grad til stede. Og mulighederne for, at universiteterne kan få det maksimale udbytte af internationaliseringen, er bedre end nogensinde før. Men det er vigtigt, at vi fortæller omverdenen, at danske universiteter er fuldt konkurrencedygtige og køreklare til globaliseringen. Først når omverdenen kender vores styrker, kan vi høste det fulde udbytte af alt det, danske universiteter og universitetsuddannelser har at byde på. 16

17

18 < Internationalisering af universitetsuddannelserne Danmark er nået langt, når det gælder internationaliseringen af universitetsuddannelserne. Internationaliseringsprocessen trives på de danske universiteter, hvor man er langt fremme, når det gælder opfyldelsen af Bologna-processens målsætninger, og når det gælder mobilitet af studerende og undervisere. Internationaliseringen af universitetsuddannelserne er imidlertid på vej ind i en ny fase, og der er behov for at sætte mere skub i udviklingen. Regeringen har skabt rammerne for videreudvikling af internationaliseringen, og nu skal universiteterne udfylde rammerne. Denne pjece sætter fokus på den store indsats, som universiteterne har iværksat for at styrke deres internationale profil. Og den sætter fokus på, hvor universiteterne skal bevæge sig hen, så Danmark kan styrke sin plads blandt verdens førende vidensamfund

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne

Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne Debatoplæg fra uddannelsesminister Morten Østergaard: Plads til talenterne De videregående uddannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt bredere

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

智 合 STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA SAMMENFATNING

智 合 STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA SAMMENFATNING STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA 智 合 SAMMENFATNING STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA 智 合 SAMMENFATNING FORORD Kina har i de seneste årtier placeret sig som en central aktør

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Som led i kvalitetssikringen af de uddannelser, som udbydes i samarbejde med udenlandske universiteter, har universitetets ledelse besluttet

Læs mere

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling?

Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat Er studerende optaget på danske universiteter uretmæssigt blevet afkrævet deltagerbetaling? Har danske universiteter

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Aalborg Universitets strategi og handlingsplan i forhold til konsekvenserne af den nye lov om ændring af universitetsloven

Aalborg Universitets strategi og handlingsplan i forhold til konsekvenserne af den nye lov om ændring af universitetsloven Til Bestyrelsen AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 6 Bilag: B Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 9500 www.aau.dk Sagsbehandler Hanne Engelund Tlf.

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Interessetilkendegivelse om eventuel mulig integration af Handelshøjskolen i Århus (ASB) med andre universiteter og sektorforskningsinstitutioner Videnskabsminister Helge Sander Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Bestyrelsen Tlf.: 89 48 66 88 Fax: 86 15 95 77 E-mail: ksn@asb.dk Århus, den 3. april 2006

Læs mere

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Uddannelsesministeriet Slotsholmsgade 10 1015 København K Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Den 13. september 2013 Sag.nr. S-2013-541 Dok.nr. D-2013-16209 bba/ka

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold.

I. SU med til udlandet Der er mulighed for at få SU med til udlandet, både til en hel uddannelse, og til et studieophold. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om tilskudsmuligheder for danske elever,

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

UNIVERSITETER MED SOCIALT ANSVAR OG DEMOKRATI

UNIVERSITETER MED SOCIALT ANSVAR OG DEMOKRATI Oktober 2011 UNIVERSITETER MED SOCIALT ANSVAR OG DEMOKRATI Studenterpolitisk udspil 2011 Frit Forum, Danasvej 7, 1910 Frederiksberg Tlf: 72 30 08 80 Email: fritforum@fritforum.dk Indhold Universiteter

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Nyt fra Uddannelsesministeriet

Nyt fra Uddannelsesministeriet Nyt fra Uddannelsesministeriet Årsmøde 2013 for studie- og erhvervsvejledere ved de videregående uddannelser Kontorchef Jette Søgren Nielsen, Uddannelsespolitisk Center Ny styrelse - Styrelsen for Videregåede

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

JA s uddannelsespolitik

JA s uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsespolitikken

Læs mere

Aftaletekst 2. nov. 2006. Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse

Aftaletekst 2. nov. 2006. Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse Aftaletekst 2. nov. 2006 Tema 4 - Mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse Den teknologiske udvikling og globaliseringen har øget efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft

Læs mere

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet

Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Bredgade 43 1260 København K 26. august 2013 Høringssvar vedrørende justering af tilskudsprincip i forhold til international studentermobilitet Danske

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut

Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Virksomhedsklubben ved Datalogisk Institut SAGSNOTAT 4. FEBRUAR 2010 Vedr.: Etablering af studielegater for udenlandske full-degree studerende ved Datalogisk

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020

Aarhus Universitet. Strategi 2013-2020 Aarhus Universitet Aarhus Universitet stræber efter at være et toneangivende globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement, der understøtter udvikling, vækst og velfærd. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark

Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark Utreisende studenter: Alle skal ut! Praksismobilitet som forberedelse til arbeidslivet erfaringer fra Danmark The Erasmus Impact Study. 2014 Et internationalt studie eller praktikophold resulterer i: Bedre

Læs mere

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 28. APRIL 2016 Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 Djøfs strategi 2016/17 Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 66 Offentligt Notat EU s regelgrundlag for Erasmus Mundus programmet Indholdsoversigt 1. Hvad er Erasmus Mundus programmet? 2. Hvilke

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

You can have both - International strategi for Københavns Kommune

You can have both - International strategi for Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Bilag 1 You can have both - International strategi for Københavns Kommune 1) Fortællingen om København Det internationale arbejde skal understøtte kommunens fælles fortælling om byen

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Evaluering af udlandsstipendieordningen 2011. Uddannelsesministeriet

Evaluering af udlandsstipendieordningen 2011. Uddannelsesministeriet Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 111 Offentligt Evaluering af udlandsstipendieordningen 2011 Uddannelsesministeriet Indholdsfortegnelse: Kapitel

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg vil gerne booste mit cv samtidig med, at jeg trængte til at få luft under vingerne

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg vil gerne booste mit cv samtidig med, at jeg trængte til at få luft under vingerne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Gent Land: Belgien Periode: Fra: 6/2 2013 Til: 13/7 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven 2008/1 LSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets- og

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4986. Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4986 Flash Eurobarometer 260 (Students and Higher Education Reform) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 260 STUDENTS AND HIGHER EDUCATION REFORM Dit lokale interviewer ID Bosættelse navn Respondent

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: Sebtember 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del på Spørgsmål 61 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Internationalt udvalget har udarbejdet følgende forslag, som er opdelt under to overskrifter: DFL ud i verden og Verden ind i DFL DFL ud i verden At udvide

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne

Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne November 2005 Uddannelser i verdensklasse tre tværgående temaer: 1. Strategi for internationalisering af uddannelserne 2. De unge skal være tidligere færdige med deres uddannelser 3. De gymnasiale uddannelser

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne

Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Forretningsplan for Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Vision Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne skal være et samlende nationalt kraftcenter, der bygger

Læs mere