29. august DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi"

Transkript

1 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. Direkte tlf.: Att.: DR Jura, Politik og Strategi Klage over produktplacering og skjult reklame for bilmærket Nissan i programserien Antikduellen vist på DR1 Sammendrag Henrik Tange har ved mail af 11. juni 2014 klaget over produktplacering og skjult reklame i programserien Antikduellen, sendt på DR1. I mail af 13. juni har klager særligt henvist til afsnittene sendt den 10. og 11. juni Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om, at programmet ikke indeholder produktplacering i strid med forbuddet herom i 31 i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering mv. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (reklamebekendtgørelsen). Nævnet har endvidere truffet afgørelse om, at programmet ikke indeholder skjult reklame i strid med 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen. Sagens oplysninger Klagen vedrører spørgsmålet, om medtagelse af biler af mærket Nissan i programserien Antikduellen udgør produktplacering i strid med forbuddet herom, eller om der er tale om skjult reklame for Nissan i strid med reglerne herom. Programmet blev vist på DR1, bl.a. den 10. og 11. juni Klager henviser til reklamebekendtgørelsens 31 om produktplacering og 2, stk. 1, om skjult reklame, idet to varevogne af mærket Nissan indgår som en væsentlig del af programmet. Endvidere ønsker klager at få oplyst, om DR har modtaget betaling fra Nissan for eksponering af varevognene. Jour.nr.:

2 Side 2 Beskrivelse af programmerne DR har som bilag til høringssvar af 26. juni 2014 vedlagt kopi af de af klager påpegede afsnit på programmet, sendt henholdsvis den 10. og 11. juni Begge afsnit har en varighed af ca. 28 minutter. Første programafsnit indledes med programværtens korte præsentation af dagens antikduel, der foregår i området omkring Nyborg. Herefter vises en introsekvens med baggrundsmusik, mens speaket introducerer programmet: To antikduellanter får tre dage i træk kr. hver til at investere i loppefund og antikviteter. På fjerdedagen falder hammeren over alle varerne på en auktion og den, der tjener mest på sine indkøb, vinder denne uges antikduel. De to duellanter præsenteres og taler kort med programværten foran Nyborg Slot. Duellen begynder ved, at deltagerne kører afsted fra Nyborg Slot i hver sin bil. Deltagere besøger forskellige antikvitetsforhandlere i området. De kører selv til og fra de forskellige antikvitetshandlere og interviewes lejlighedsvis, mens de kører i bilen. Sidst i programmet mødes duellanterne med programværten og en vurderingsekspert. Mødet foregår på en lille vej ved vandet. Bilerne køres ind, så de holder bag to røde løbere. Fra bilernes bagagerum bæres antikviteterne ud. De store antikviteter placeres på løberen, og de mindre antikviteter stilles på et højt bord bagved. Vurderingseksperten vurderer antikviteterne. Efterfølgende findes dagens vinder af duellen, hvilket er duellanten med den største fortjeneste. Det andet programafsnit er opbygget på samme måde som det første med den forskel, at det foregår i området omkring Brønderslev. Høringssvar DR har i høringssvar af 26. juni 2014 anført, at DR har lejet de nævnte Nissan-biler i 2 måneder af Tegllund A/S i Vejle, som er Nissanforhandler. DR oplyser, at stationen ikke har modtaget nogen form for økonomisk tilskud fra Nissan, hverken som reelt produktionstilskud eller i form af ekstraordinære rabatter i forbindelse med billejen til produktionen af programserien Antikduellen. Det er derfor DR s op-

3 Side 3 fattelse, at der hverken er tale om sponsorering eller produktplacering, som klager anfører. DR oplyser endvidere, at programmet Antikduellen ikke har en fast location, men at de biler, som anvendes af deltagerne i programmet, udgør programmets visuelt genkendelige ramme, uanset hvor programmet optages. DR anfører yderligere, at bilerne er en praktisk nødvendighed til transport af programdeltagerne og deres aktiviteter i programmet, samt en fast rekvisit, der udgør programmets eneste scenografiske element. Bilerne er iklædt programmets logo på begge sider, og ses altid i faste overgange og faste scener i programmet. DR oplyser, at bilerne dermed spiller en markant og fremtrædende rolle i programserien, men at de udgør et redaktionelt begrundet, fast, scenografisk virkemiddel. Det ikke er hensigten at fremhæve hverken særlige biler eller bilproducenter. DR oplyser endvidere, at bilerne blev lejet for knapt 3 måneder til en samlet pris af kr , men at bilerne reelt kun anvendes i 9 optagedage, ekskl. ren transport til og fra locations Udlejer har på den baggrund udregnet en samlet lejepris på kr. pr. md. pr. bil. Det er DR s opfattelse, at denne leje svarer til markedsprisen på leje af to tilsvarende biler i et tilsvarende omfang. DR henviser i den forbindelse til, at hvis DR skulle have lejet forskellige biler, eksempelvis hver uge, ville det ud over en del praktiske problemer dels have fordyret lejeudgifterne, dels have medført en firedobling af udgifterne til at få sat logo på bilerne. DR oplyser yderligere, at DR s leje af bilerne er foretaget igennem afdelingen DR Biler. Det er altså ikke Antikduellens redaktion, der har udvalgt bilmærket. Dette er almindelig intern procedure, der skal modvirke, at en person eller redaktion individuelt udvælger hvilket mærke bil, der skal anvendes i et givet program med risiko for, at forskellige særinteresser varetages. DR anfører, at DR Bilers samlede overblik også sikrer, at der generelt bliver lejet biler af forskellige mærker til DR s samlede produktions-portefølje. Derudover oplyser DR, at bilerne blev leveret via en forhandler for at undgå biludlejningsfirmaers mærker med firmaets navn på bilerne. DR anfører endvidere, at DR i Antikduellen tilstræber i videst muligt omfang at undgå at vise de lejede varebilers mærke, bl.a. ved at undgå rene nærbilleder optaget direkte forfra på bilerne, tæt/nær hand-

4 Side 4 ling, der foregår i nærheden af logoerne m.v. DR påpeger, at det dog er umuligt helt at undgå, at logoet optræder i visse scener pga. logernes placering på bilerne. DR er af den opfattelse, at der i de pågældende programmer ikke på noget tidspunkt forekommer nærbilleder af bilernes logo, zoom på et logo, dvælen ved bilernes logo eller andet, der efter DR s mening vil kunne udgøre en billedmæssig fremhævelse. DR har endvidere gennemgået programmerne og oplyser, at bilerne bliver vist i alt 20 gange i programmet sendt den 10. juni, og 26 gange i programmet sendt den 11. juni, idet der kun hhv. 9 og 10 gange kan ses bilernes logo i billedet. DR anfører, at logoet i de fleste tilfælde kan ses i et meget stort billede (total), hvor logoet fylder så lidt på skærmen, at det reelt er vanskeligt at læse producentens navn. Der vises i ingen tilfælde nærbilleder af logoet. DR er således uenig i klagers udsagn om, at der gøres store anstrengelser fra fotografens side for at så ofte som muligt at vise varevognene på en måde, så producentens navn og varevognens mærke vises, idet DR s redaktion arbejder på det modsatte. DR mener samlet set ikke, at der er tale om nogen billedmæssig eller anden fremhævelse af varebilernes mærke eller logo, hvorfor DR ikke mener, at programserien Antikduellen er i strid med reglerne om skjult reklame. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 1 og nr. 6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, på sit møde den 27. august 2014 behandlet sagen og skal udtale: I henhold til 31, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og ondemand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, er produktplacering i programmer i fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester ikke tilladt. Produktplacering er i bestemmelsens stk. 2 defineret som visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke som led i et program mod betaling eller anden modydelse. Uanset forbuddet i bestemmelsernes stk. 1, er produktplacering tilladt efter en række nærmere angivne regler i 32.

5 Side 5 Ved sponsorering af programmer forstås i henhold til reklamebekendtgørelsens 24, enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af radio- og fjernsynsprogrammer, herunder tekst-tvsider, fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse eller produktion af radio- eller fjernsynsprogrammer, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, mærke (logo), image, aktiviteter eller produkter. I henhold til reklamebekendtgørelsens 25, stk. 1, kan sponsorerede programmer ikke indgå i DR s public service-programvirksomhed med de undtagelser, der følger af bestemmelsens stk DR angiver i høringssvaret, at der ikke er modtaget økonomiske tilskud fra Nissan, hverken som reelt produktionstilskud eller i form af ekstraordinære rabatter i forbindelse med billejen til produktionen af programserien Antikduellen. Nævnet lægger i den forbindelse til grund, at den af DR oplyste pris for billejen i henhold til aftalen med Nissanforhandleren Tegllund A/S under de oplyste konkrete omstændigheder svarer til en almindelig markedspris. På den baggrund lægger Radio- og tv- nævnet til grund, at hverken betingelserne for produktplacering eller sponsorering er til stede. Det skal herefter vurderes, om der er tale om skjult reklame for Nissan. Det følger af 72 i radio- og fjernsynsloven og 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, at reklamer klart skal kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer. Reklamer, der udsendes i strid med reglerne, udgør skjult reklame. Det fremgår af Radio- og tv-nævnets praksis på området, som er baseret på reglerne herom i artikel 1, litra j), i direktiv 2010/13/EU, at præsentationer i ord eller billeder af varer eller tjenesteydelser m.v. udgør skjult reklame, når denne fra medietjenesteudbyderens side er ment som en reklame og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. Eftersom det kan være svært at afgøre, hvorvidt en given henvisning m.v. er tilsigtet, er det i henhold til Kommissionens fortolkningsmeddelelse 2004/C 102/02 om visse aspekter ved bestemmelser-

6 Side 6 ne i direktivet om Fjernsyn uden grænser 1, berettiget at anvende kriteriet uberettiget fremhævelse. I den konkrete vurdering kan der således lægges vægt på, hvorvidt en fremhævelse af en vare eller tjenesteydelse m.v. er berettiget under hensyntagen til udsendelsens redaktionelle indhold. Spørgsmålet er herefter, om der er sket en fremhævelse af Nissan, som går ud over, hvad der er berettiget i forhold til indslagets redaktionelle indhold. Deltagerne i Antikduellen benytter begge en varevogn af mærket Nissan til at køre rundt mellem de forskellige antikvitetshandlere. Der foretages endvidere interviews af deltagerne i varevognene m.v. ligesom de også indgår i den sidste del af programmet, hvor deltagernes indkøbte antikviteter skal vurderes. Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund, at varevognene spiller en central rolle i programmet. I nogle visninger ses Nissans logo på forsiden af bilerne eller på andre steder, såsom instrumentbrættet m.v. Imidlertid er også Antikduellens logo og DR s logo klistret på både siderne og bagpå begge biler. Antikduellens logo er meget synligt og der fokuseres oftest på dette logo, når varevognene vises i programmet. Nissans logo vises kun ganske kortvarigt, eksempelvis i forbindelse med interviews af deltagerne, mens de kører bilen. Der forekommer ingen særlige visuelle fremhævelser af logoerne, som f. eks. zoom eller længerevarende kameraindstillinger med logoerne i fokus, ligesom der ikke sker øvrige fremhævelser af bilmærket, Nissan. På trods af, at varevognene indgår som et naturligt led i programmernes indhold, finder Radio- og tv-nævnet ikke, at der sker fremhævelser af bilmærket, Nissan. Indslaget indeholder således ikke skjult reklame for Nissan i strid med reglerne herom. På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende 1 Direktiv 89/552/EØF, som senere ændret ved direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester. Fortolkningsmeddelelsens principper er fortsat gældende for bl.a. fortolkningen af direktivets definition af skjult reklame i direktivets art. 1, litra j).

7 Side 7 AFGØRELSE De påklagede afsnit af programserien Antikduellen, sendt bl.a. den 10. og 11. juni 2014 på DR1, indeholder ikke produktplacering for Nissan i strid med 31 i reklamebekendtgørelsen. Programmerne er endvidere ikke sponsoreret i strid med 25, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen. Programmerne indeholder endelig ikke skjult reklame for Nissan i strid med 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen. Mads Bryde Andersen formand Louise Nygaard Andersen nævnssekretær Kopi sendt til: Klager Henrik Tange

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

KAPITEL 22 SPONSORERING

KAPITEL 22 SPONSORERING KAPITEL 22 SPONSORERING DRs programvirksomhed er baseret på licensfinansiering, og udgangspunktet i lovgivningen er, at DR ikke må have sponsorerede programmer på tv, herunder på tekst-tv, i radio og på

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere