Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads"

Transkript

1 VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev Øvelsesplads udgør i alt 305 hektar. Arealet til jagtudlejning udgør 263 hektar 3. Kort beskrivelse af den militære brug samt øvrige aktiviteter Haderslev Øvelsesplads bliver brugt til uddannelse af en række af forsvarets enheder. Der bliver kørt med militære køretøjer i form af diverse hjulkøretøjer samt i begrænset omfang bæltekøretøjer. Der er en del aktiviteter på øvelsespladsen. Terrænet bliver yder mere brugt til hundetræning samt af hjemmeværnet. Der er en del aktivitet af publikum. Postadresse: Arsenalvej Hjørring 4. Kort beskrivelse af terræn, landskab og vegetation Haderslev Øvelsesplads er et overvejende åbent, kuperet terræn bestående af græssletter med spredte beplantninger og krat, overdrev, tidligere engarealer samt mose og et større antal vandhuller. Herudover findes en række levende hegn af slåen, tjørn m.v. Af større bevoksninger findes Panserkrat som er et stort tæt tjørnekrat op mod Vesterskov. Desuden findes Rævekrat i syd som er en tæt sumpskov med pileog ellekrat. Der findes en del søer og vandhuller på terrænet. CVR: EAN: Telefon Telefax Internet

2 Der er privat beboelse ved Gl. have, hvor det er vigtigt at vise hensyn. Der går 2 offentlige veje gennem øvelsespladsen til Vesterskov, henholdsvis den nord-sydgående Louisevej mellem skoven og Haderslev by, og den øst-vestgående Nyhavevej. Øvelsespladsen er omfattet af en drifts- og plejeplan, som ligger på FBE s hjemmeside. 5. Jagtens udøvelse Jagt skal ske under hensynstagen til enhver tid gældende lovgivning, herunder Jagtloven med tilhørende bekendtgørelser. De jagtetiske regler skal iagttages under udøvelse af jagt. Reglerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside Militær anvendelse af arealerne vil altid skulle prioriteres frem for jagt. Det betyder, at enhver jagt skal ske i overensstemmelse med militær brug af arealerne, og der vil altid kunne ske ændringer af planlagte jagter, hvis dette er nødvendigt af hensyn til den militære brug. Hvis LEJER konstaterer, der er militære aktiviteter, hvor der drives jagt, skal LEJER straks afbryde jagten. Jagten kan gennemføres som fællesjagt eller enkeltmandsjagt. Fællesjagt kan gennemføres som drivjagt, trykjagt, bevægelsesjagt med videre. Der må årligt afholdes op til 3 fællesjagter, med max 30 jægere inkl. hundefolk. Der bør som minimum være 3 uger mellem de afholdte fællesjagter i samme område. Hvis en fællesjagt må aflyses på grund af opstået militært behov for benyttelse af arealet, kan der tilbydes en alternativ dato for afholdelse af den jagt, der må aflyses. LEJER opnår ikke kompensation, hvis det ikke er muligt at tilbyde en alternativ dato. LEJER kan i forbindelse med afholdelse af fællesjagter opsætte skilte, hvorpå der står, at der udøves jagt på terrænet, men at terrænet på trods heraf fortsat er tilgængelig for offentligheden. Skiltene må tidligst opsættes to timer før jagten og skal være nedtaget senest en time efter jagtens afslutning. Ved enkeltmandsjagt med haglbøsse må der maksimalt være 2 mand på terrænet ad gangen. De to jægere kan jage sammen eller enkeltvis på samme tid. Der må årligt afholdes op til 6 enkeltmandsjagter med haglbøsse, hver af disse jagter med op til 2 deltagere som beskrevet ovenfor altså maksimalt 6 jagtdage med op til 2 deltagere. Enkeltmandsjagt med riffel eller bue må kun udøves som pürsch- eller anstandsjagt, hvor den enkelte jæger jager alene i et afgrænset område. 2

3 Der kan i perioden 16. maj til 15. juli gennemføres pürsch- og anstandsjagt efter råbuk. Ligeledes kan der i efteråret gennemføres pürsch- og anstandsjagt efter hjortevildt og ræv. Der må maksimalt opholde sig op til 3 mand på arealet af gangen under enkeltmandsjagt med riffel eller bue. De op til 3 mand skal jage i adskilte områder, og jagten må ikke få karakter af fællesjagt. Som udgangspunkt må der ikke udøves enkeltmandsjagt mellem kl på alle hverdage med mindre LEJER får dispensation herfor af UDLEJER. Al enkeltmandsjagt skal koordineres med den lokale FBE enhed. Der må ikke skiltes i forbindelse med afholdelse af enkeltmandsjagter. Det er muligt at placere op til 9 skydestiger/tårne på terrænet. (Kan evt. købes hos den lokale FBE- enhed) Opstilling af stiger og jagttårne sker i henhold til jagtloven og koordineres med den lokale FBE enhed. Udlejer påtager sig intet ansvar for hverken funktionalitet, skader eller anvendelse af skydestiger/tårne, idet brugen alene er LEJERS ansvar. Jagt med jagtriffel og kombinationsvåben må kun udøves af personer, der har bestået riffelprøven beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 106 af 18. februar 2002 om jagttegn. Kravet om bestået riffelprøve gælder også jægere, der har opnået ret til påtegning om tilladelse til riffeljagt på jagttegnet i henhold til tidligere gældende regler. Jagt med bue må kun udøves af personer, der har erhvervet ret til at udøve denne jagtform i henhold til reglerne i Miljø- og Energiministeriet bekendtgørelse nr af 8. november 2004 om buejagt. Retten til udøvelse af buejagt, i henholdt til nærværende kontrakt, bortfalder i tilfælde af, at den generelle mulighed for at udøve buejagt efter jagtlovgivningen måtte bortfalde. Endvidere forbeholder UDLEJER sig ret til, såfremt forholdene efter UDLEJER S vurdering giver anledning hertil, at tilbagekalde retten til at udøve buejagt på de udlejede arealer. Fældefangst må ikke anvendes. LEJER skal være opmærksom på særlige militære genstande på arealet. Ved fund af sådanne særlige militære genstande må LEJER ikke selv fjerne disse, men skal straks kontakte UDLEJER med henblik på identificering samt evt. fjernelse heraf. Terrænerne vil i tilfælde af militære øvelser ol. være lukket. LEJER kompenseres ikke i disse tilfælde. Det er ikke tilladt at bedrive jagt på skydebaneanlæg og andre faste installationer, der findes på terrænerne. 3

4 Der er ikke tilladt for LEJER at opsætte vildtkameraer eller andet overvågningsudstyr. Jf. Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt, skal LEJER, såfremt der under jagt på klovbærende vildt konstateres tegn på anskydning, hvis vildtet ikke er fundet inden 6 dagtimer (fra solopgang til solnedgang) efter anskydningen, tilkalde en godkendt Schweisshund bemyndiget af Naturstyrelsen. Eventuelle udgifter forbundet hermed afholdes af LEJER. UDLEJER kan forbyde LEJER at anvende en bestemt hunderace eller -individ på jagtterrænet, hvis UDLEJER finder grundlag herfor. Ved jagt i skove og plantager må der kun benyttes hagl godkendt af Naturstyrelsen. Oplysning om godkendte haglfabrikater kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside under jagtudleje (http://www.nst.dk/naturoplevelser/jagt/statsskovene/jagtudleje/). UDLEJER kan ændre disse bestemmelser med virkning fra det følgende jagtår. Såfremt der indføres nye væsentlige begrænsninger i jagtudøvelsen, kan LEJER uanset opsigelsesvarslet i pkt. 4 i jagtlejekontrakten, opsige lejemålet med én måneds varsel til udgangen af en kalender måned. Opsigelse efter nærværende bestemmelse kan dog ikke finde sted ved justering af tildelte afskydningskvoter for hjortevildt. LEJER skal gøre jagtudøvere bekendt med indholdet af nærværende kontrakt samt tilhørende bilag. LEJER skal overholde og efterleve den for arealet/arealerne til enhver tid gældende drifts- og plejeplan. De gældende drifts- og plejeplaner kan findes på 6. Forekomst af vildt og angivelse af kvote for årligt udbytte Der findes en god bestand af råvildt, samt forekomst af hare, ræv, fasaner, ænder og snepper. Kvote for årligt udbytte af klovbærende vildt er følgende: Råvildt: 12 stk. fordelt på maksimalt 4 bukke og resten hundyr/lam. Andre hjortevildtarter må ikke nedlægges Der må ikke nedlægges agerhøns. Ved overskridelse af den årlige tildelte kvote reguleres der tilsvarende året efter. Ved overskridelse af kvoten i jagtlejeperiodens sidste jagtsæson, kan der blive tale om at UDLEJER rejser krav om økonomisk erstatning. Uudnyttet årlig kvote kan ikke overføres til følgende jagt år. 7. Adgangsforhold og transport 4

5 Der er adgang til arealet i LEJERSs egne biler. Transport med biler må kun finde sted på faste veje. Udslæbning af vildt skal derfor ske manuelt. Færdsel med biler skal forsøges minimeret, og parkering under jagter m.m. skal ske således, at de ikke vanskeliggør militær og anden færdsel. Der er 2 offentlige parkeringspladser, henholdsvis på Nyhavevej og Louisevej, som er tilgangen til terrænet. 8. Oplysninger om omgivelser og naboer Mod syd grænser øvelsespladsen op til byens industrikvarter. Mod øst op til den statsejede Vesterskov. Mod vest og nord er der landsbrugsarealer. 9. Andre specifikke administrative bestemmelser LEJER skal løbende indberette oplysninger om nedlagt klovbærende vildt til: LEJER fremsender årligt en plan for ønskede fællesjagtdage. Planen skal sendes til FBE lokale enhed senest den 1. september. Da enhver jagt skal ske i overensstemmelse med terrænets militære brug, kan der ske ændringer til allerede planlagte jagter. UDLEJER kan efterfølgende godkende jagt på andre tidspunkter end anført i planen Endvidere skal LEJER forvente at fællesjagter, som udgangspunkt, kun kan afholdes på weekenddage samt i ferieperioder og på helligdage med mindre LEJER får dispensation herfor af UDLEJER. LEJER fremsender hvert år senest 1. marts en indberetning over gennemførte fællesjagter og med samlet vildtudbytte for jagtåret til LEJER skal føre en liste med navne på jagtdeltagere. Listerne med navngivne deltagere på såvel enkeltmands- som fællesjagter, skal opbevares af LEJER i hele lejeperioden. 10. Bilagte kort evt. uddybende kommentarer Der findes mulighed for leje af jagthytte. Skal aftales med den lokale FBE enhed. 5

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere