Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler"

Transkript

1 Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

2 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen Pricewaterhouse- Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. M&C Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: PwC Tryk: Cool Gray Oplag: ISBN: Momsvejledning 2015

3 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de mest almindelige momsregler, som virksomhedens personale har brug for i forbindelse med bogføringen. Vejledningen beskriver kort de vigtigste momsregler, der er gældende fra den 1. januar Vejledningen er ment som et opslagsværk for mindre og mellemstore virksomheder til daglig håndtering af moms. Vejledningen giver ikke svar på alle moms mæssige spørgsmål, hvorfor du altid er velkommen til at kontakte os på et af momsafdelingens kontorer. Jan M. Huusmann Partner & Direktør Anette Henriksen Senior Manager Tlf.: Sandra Erichsen Director Tlf.: Morten Roland Egesberg Consultant Tlf.: PwC Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Telefon: PwC Jens Chr. Skous Vej 1 DK-8000 Aarhus C Telefon: Momsvejledning

4 Indhold Indledning....3 Hvornår er en virksomhed momspligtig?... 7 Momspligtige aktiviteter....7 Momsfritagne aktiviteter....7 Momsfradrag....8 Delvist momsfradrag....8 Momspligtig og momsfri anvendelse...8 Momspligtig og privat anvendelse....8 Tab på debitorer....9 Biler...11 Personbiler Køb...11 Drift...11 Leje...11 Salg...11 Varebiler under 3 tons (gulpladebiler) Køb...11 Drift...12 Leje...12 Salg...12 Praksis om tilladt kørsel i gulpladebiler uden momsmæssige konsekvenser Praksis vedrørende specialindrettede biler under 4 tons Vagtordning...13 Vare- og lastbiler over 3 tons Køb...14 Drift...14 Leje...14 Salg...15 Oversigt...15 Dagsbeviser...16 Markedsføring...18 Reklame Reklameartikler Vareprøver Repræsentation Hotel- og restaurationsydelser Underholdning Gaver Møder med forretningsforbindelser i virksomhedens lokaler Momsvejledning 2015

5 Personaleudgifter/personalegoder Beklædning...22 Stationær telefon...23 Mobiltelefon...23 Bredbånd mv Hjemme-pc Bespisning af ansatte Gratis kaffe og the til ansatte Bærbar pc Køb af elektronisk udstyr Regulering...27 Reguleringsforpligtelse Fradragsretten mindskes Fradragsretten stiger...28 Godet sælges...28 Virksomhedsoverdragelse...28 Udtagning til privat brug Udlæg og viderefakturering Udlæg...29 Viderefakturering...29 Moms og handel med varer fra andre lande...31 Varehandel med andre EU-lande Køb af varer fra EU-lande...31 Salg af varer til EU-lande Varehandel uden for EU...32 Køb af varer uden for EU...32 Salg af varer uden for EU...33 Køb og salg af ydelser fra/til udlandet...33 Køb af ydelser fra udlandet...33 Salg af ydelser til udlandet...34 Trekantshandel EU-salg uden moms (Listesystemet) Intrastat...37 Fast ejendom...39 Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Køb og salg af fast ejendom Krav og frister Fakturakrav...41 Tilbagesøgning af moms i andre EU-lande Angivelse og betaling af moms...42 Forældelse af virksomhedens krav på tilbagebetaling af moms...43 Momsvejledning

6 6 Momsvejledning 2015 Ethvert salg af varer og ydelser er momspligtigt, medmindre varen eller ydelsen er specifikt undtaget fra momspligten.

7 Hvornår er en virksomhed momspligtig? En virksomhed er momspligtig, hvis den driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af momspligtige varer og ydelser. Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere hvis virksomhedens samlede momspligtige leverancer overstiger kr kr. for en 12-måneders periode. Momspligtige aktiviteter Ethvert salg af varer og ydelser er momspligtigt, medmindre varen eller ydelsen er specifikt undtaget fra momspligten. Momsfritagne aktiviteter Momsloven indeholder bl.a. følgende undtagelser fra momspligten: 1. Hospitalsbehandling, læge- og tandlægevirksomhed 2. Social forsorg og bistand samt levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil, fx plejehjem, børnehaver, vuggestuer mv. 3. Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner. Der er dog momspligt for kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje og som retter sig mod erhvervslivet og institutioner 4. Visse foreningers og organisationers leverancer til deres medlemmer mod kontingentbetaling (er dog ikke momsfritaget, hvis momsfriheden er konkurrenceforvridende) 5. Amatørsport 6. Kulturelle aktiviteter som museer, biblioteker og zoologiske haver 7. Forfatter- og komponistvirksomhed 8. Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom (udlejning af fast ejendom til erhvervsformål kan dog gøres momspligtigt ved en frivillig momsregistrering). 9. Salg af fast ejendom bortset fra salg af byggegrunde og nye bygninger. 10. Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed 11. De fleste finansielle aktiviteter, herunder lån, formidling af lån, sikkerhedsstillelse, overførsler, transaktioner vedrørende valuta og værdipapirer samt forvaltning af investeringsforeninger. 12. Spil om penge 13. Postvæsenets omdeling af breve og pakker 14. Salg af frimærker 15. Personbefordring. Virksomheder med aktiviteter nævnt i nummer 1, 3, 5, 6, 10-12, og 15 skal som udgangspunkt betale lønsumsafgift. Momsvejledning

8 Momsfradrag En virksomhed, der udøver momspligtige aktiviteter, kan som udgangspunkt fradrage den købsmoms, der relaterer sig til disse aktiviteter. Det vil sige udgifter, der knytter sig til virksomhedens momspligtige salg. Retten til momsfradrag opstår, når udgiften er afholdt (fakturaen modtaget) og gælder, uanset hvornår og hvor den momspligtige aktivitet finder sted. Forkert faktureret moms kan ikke fradrages, uanset om beløbet er betalt af køber til sælger. Herudover er der en række udgifter, hvor momsen ikke kan fradrages, selvom udgiften relaterer sig til momspligtige aktiviteter. Dette gælder fx udgifter til personbiler, udgifter til underholdning mv. Se også nedenfor. Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere, hvis det samlede momspligtige salg overstiger kr for en 12-måneders periode. Delvist momsfradrag Momspligtig og momsfri anvendelse Virksomheder, der både har momspligtige og momsfrie aktiviteter, har fuldt fradrag for moms af indkøb, der udelukkende anvendes til de momspligtige aktiviteter. Virksomheder har omvendt ikke fradrag for moms af indkøb, der udelukkende anvendes til momsfrie aktiviteter. For de indkøb, som både relaterer sig til de momspligtige og de momsfrie aktiviteter, har virksomheder ret til et delvist momsfradrag. Ved delvist momsfradrag kan virksomheder fradrage en forholdsmæssig andel af momsen svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning (momsfradragsprocenten). Denne delvise fradragsprocent rundes altid op til nærmeste hele tal. De udgifter, som er omfattet af den delvise fradragsret, betegnes fællesudgifter. Som eksempler på fællesudgifter kan nævnes udgifter til kontorhold, inventar, edb-udstyr, telefoner, rengøring og revision. Momspligtig og privat anvendelse For indkøb, som både anvendes i den momspligtige virksomhed og privat, har virksomheder ret til et delvist momsfradrag. Når der også indgår privat anvendelse, kan det delvise momsfradrag ikke beregnes ud fra en omsætningsfordeling. 8 Momsvejledning 2015

9 Momsfradraget skal i stedet fastsættes ud fra et skøn over den momspligtige anvendelse af det pågældende indkøb. Tab på debitorer Virksomheder kan ved opgørelse af salgsmomsen fradrage tidligere betalt salgsmoms, der vedrører konstaterede tab på debitorer. I momsmæssig henseende defineres konstaterede tab efter følgende retningslinjer: Dækningsløst krav anmeldt i konkurs- og dødsboer Nedskreven andel af fordring ved tvangsakkord Nedskreven andel af fordring ved frivillig akkord, hvis kreditors tiltræden af akkorden har haft til formål at opnå den størst mulige dækning af fordringen, og mindst halvdelen af skyldners kreditorer (opgjort efter beløb) har tiltrådt akkorden Fordring, hvor fogedforretning har været forgæves, eller hvor insolvenserklæring er afgivet under fogedforretning Dækningsløst krav ved tvangsauktion over personligt drevet virksomhedsejendomme Udækkede fordringer kan under henvisning til en konkret vurdering af debitors betalingsevne også fradrages i det omfang, der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse. Der skal være et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse. Endelig er det normalt en betingelse, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt før fradraget foretages. Tab på forsvundne debitorer, hvis det kan dokumenteres, at debitor er fraflyttet Danmark uden at give oplysning om til hvilket land, samt at det ikke er muligt med inddrivelsesskridt at foretage retsskridt i Danmark. Virksomheder kan som udgangspunkt ikke fradrage moms af forventede tab. Det er dog muligt at foretage et foreløbigt fradrag for forventet tab i konkurs- og dødsboer, hvis boets kurator skriftligt oplyser, at der efter kurators vurdering kun kan opnås en given dividende til simple krav. Hvis det ved boets afslutning viser sig, at dividenden blev højere end kurators skøn, skal der ske efterbetaling af det for meget fratrukne momsbeløb. Det samme gælder, hvis der efter at tabsfradrag er foretaget, sker indbetaling fra debitor, efter at tabsfradrag er foretaget Som hovedregel kan kun den oprindelige leverandør foretage fradrag ved konstaterede tab på fordringer, dvs. den virksomhed, der har leveret de momspligtige varer eller ydelser. Salg af fordringer, som er erhvervet til underkurs, giver ikke ret til momsmæssigt fradrag for hverken sælger eller køber. Momsvejledning

10 10 Momsvejledning 2015 Virksomheder har fradrag for momsen ved køb af varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter.

11 Biler Personbiler Køb Virksomheder har ikke fradrag for momsen ved køb af personbiler, medmindre de driver virksomhed med udlejning af biler, som bilforhandler eller driver køreskole. Drift Virksomheder har ikke fradrag for momsen af driftsudgifter, som fx benzin, reparationer, færgebilletter og broafgift. En undtagelse er dog udgifter til broafgift til Øresundsbroen. Virksomheder har fradrag for momsen af denne broafgift (både den svenske og danske moms), hvis kørslen vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Leje Som udgangspunkt har virksomheder ikke fradrag for moms af udgifter til leasing/ leje af personbiler. Virksomheder kan dog fradrage en del af momsen, hvis leasing-/lejeperioden varer længere end 6 måneder, og bilen mindst anvendes 10 % til momspligtige formål. Leasingyder/udlejer skal opgøre og angive den fradragsberettigede momsandel på fakturaen. Salg Virksomhedens efterfølgende salg af personbiler er ikke momspligtigt. Virksomheder kan derfor sælge deres personbiler uden at lægge moms på fakturaen. Varebiler under 3 tons (gulpladebiler) Køb Virksomheder har fradrag for momsen ved køb af varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Hvis virksomheden også anvender varebilen til momsfrie aktiviteter eller privat, har virksomheden ikke fradrag for momsen af anskaffelsessummen. Hvis virksomheden ikke har ret til fradrag for momsen på købstidspunktet, fordi varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller til privat kørsel, men varebilen inden 5 år efter anskaffelsen overgår til udelukkende at blive anvendt til momspligtige aktiviteter, har virksomheden ret til at regulere en del af momsen. Det er dog en forudsætning, at bilen havde en værdi på mere end kr kr. ved købet. Momsvejledning

12 Virksomheden opnår hermed momsfradrag for det tidsrum, hvor varebilen kun anvendes til momspligtige aktiviteter. Drift Virksomheder har fuldt momsfradrag for udgifter til driften af varebiler. Dette gælder, selvom varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat kørsel. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomhedens momspligtige salg overstiger kr. Leje Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheder fuldt fradrag for moms af leasingydelsen/lejen. Hvis varebilen derimod også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat, har virksomheder kun fradrag for 1/3 af momsen af leasingydelsen/lejen. Virksomheder har fuldt momsfradrag for driftsudgifter til leasede/lejede varebiler. Dette gælder, selvom varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomhedens momspligtige salg overstiger kr kr. Salg Hvis virksomheden har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, er salget momspligtigt, hvorfor virksomheden skal lægge moms på fakturaen. Hvis virksomheden ikke har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, kan salget ske momsfrit. Praksis om tilladt kørsel i gulpladebiler uden momsmæssige konsekvenser Som udgangspunkt er al kørsel mellem hjem og arbejde privat kørsel i forhold til momsfradrag. Denne kørsel giver derfor ikke ret til fradrag eller medfører momsmæssige konsekvenser for foretaget fradrag på anskaffelsen af gulpladebil. Tilladt kørsel i alle gulpladebiler: Kørsel til spisning eller afhentning af mad, når kørslen sker i arbejdstiden Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange årligt, når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kolleger, når arbejdsgiveren beordrer dette Kørsel mellem virksomhedens faste adresse og skiftende arbejdssteder. 12 Momsvejledning 2015

13 Praksis vedrørende specialindrettede biler under 4 tons Når en varebil kan anses som specialindrettet, er der mere lempelige regler for, hvad der er tilladt som momspligtig kørsel. Dette gælder, når specialindretningen opfylder et erhvervsmæssigt behov, ligesom den specialindrettede bil er nødvendig, for at brugeren kan udføre sit arbejde. Herefter er følgende (udover det ovenfor anførte) tilladt: Kørsel mellem hjem og arbejde I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede biler, kan der foretages svinkeærinder på op til km/år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute, medregnes ikke til de km/år I tilknytning til kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder kan der køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted. Der er ikke knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted. Vagtordning Kørsel mellem hjem og arbejde anses ikke som privat kørsel, når det sker som led i en vagtordning. Nedenstående betingelser skal være opfyldt: Kørslen og selve vagtordningen er udtryk for et forretningsmæssigt behov Bilen skal være forsynet med det relevante værktøj, så det er muligt at udføre reparationer i forbindelse med et udkald (både en almindelig og en specialindrettet bil kan opfylde dette krav) Medarbejderen har forbud mod at bruge bilen privat Der er udarbejdet en vagtplan, og der udarbejdes rapporter over udkald Medarbejderen skal være på arbejde i hele vagtperioden Bilen kan identificeres i virksomhedens vognpark Antallet af biler i vagtordningen står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang. Hvis reglerne ikke overholdes, eller der foretages anden privat kørsel i øvrigt, risikerer man: at virksomheden mister momsfradrag for køb af bilen og skal betale momsen tilbage at virksomheden bliver afkrævet privatbenyttelsesafgift at medarbejderen bliver opkrævet skat af fri bil for de perioder, bilen har været til rådighed. En specialindrettet bil beskattes dog med et beløb, der svarer til det, som det ville koste medarbejderen at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder at virksomheden og medarbejderen evt. får en bøde. Momsvejledning

14 Vare- og lastbiler over 3 tons Køb Virksomheder har fuldt fradrag for momsen ved køb af varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Hvis virksomheden også anvender varebilen til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning. Hvis virksomheden også anvender varebilen privat, har virksomheden ret til et skønsmæssigt momsfradrag svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen. Hvis virksomheden ikke har ret til fuldt momsfradrag på købstidspunktet, fordi varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat, men varebilen inden 5 år efter anskaffelsen overgår til at blive anvendt til momspligtige aktiviteter, har virksomheden ret til at regulere en del af momsen. Det er dog en forudsætning, at bilen havde en værdi på mere end kr ved købet. Virksomheden opnår hermed momsfradrag for det tidsrum, hvor varebilen kun anvendes til momspligtige aktiviteter. Drift Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheden fuldt momsfradrag for udgifter til driften. Hvis varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag af driftsudgifterne svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning. Hvis varebilen også anvendes privat, har virksomheden et skønsmæssigt fradrag for moms af driftsudgifter svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen. Leje Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheden fuldt fradrag for moms af leasingydelsen/lejen. Hvis varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag af lejen svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning. Hvis vare- og lastbilen også anvendes privat, har virksomheden ret til et skønsmæssigt fradrag for moms af lejen svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen. 14 Momsvejledning 2015

15 Salg Hvis virksomheden har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, er salget momspligtigt, hvorfor virksomheden skal lægge moms på fakturaen. Hvis virksomheden ikke har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, kan salget ske momsfrit. Oversigt Oversigten nedenfor indeholder reglerne omkring momsfradrag vedrørende biler. Bilens art Fradrag Køb Leje Drift Moms ved salg Personbiler (hvide plader) (ej køreskoler/forhandlere/ udlejningsbiler) intet delvist (specificeret beløb på faktura) intet intet 1. Varebiler med tilladt totalvægt ikke over 3 tons a. bruges kun i virksomheden fuldt fuldt fuldt af den fulde salgspris b. bruges ikke kun i virksomheden (det er dog en betingelse, at virksomhedens omsætning af varer og momspligtige ydelser overstiger kr ) intet 1/3 fuldt intet 2. Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt over 3 tons a. bruges kun i virksomheden b. bruges ikke kun i virksomheden fuldt delvist fuldt delvist fuldt delvist af den fulde salgspris Momsvejledning

16 Dagsbeviser Siden 1. januar 2013 har det været muligt at køre privat i virksomhedens gulpladebiler under 4 tons i op til 20 dage om året. Det er således muligt for virksomhedsejere, medarbejdere mv. at bruge virksomhedens gulpladebiler til private formål fx flytning uden moms- og skattemæssige konsekvenser, når blot der købes og medbringes et dagsbevis. Prisen for dagsbeviserne afhænger af bilens type, samt om momsen er fratrukket ved anskaffelsen af bilen. For gulpladebiler under 3 tons er prisen for ét dags bevis 225 kr., forudsat momsen er fratrukket fuldt ud ved købet, mens prisen er 185 kr. for gulpladebiler mellem 3-4 tons. Totalvægt højst 3 tons Totalvægt mellem 3-4 tons Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Dagsbevis: DKK 225 Dagsbevis: DKK 185 Virksomheden har IKKE trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Dagsbevis: DKK 185 Dagsbevis: DKK 185 For gulpladebiler med tilladt totalvægt på højst 3 tons, for hvilket der er taget fuldt momsfradrag vedrørende anskaffelse og leje, koster dagsbeviset 225 kr., hvoraf de 40 kr. er momsdelen. For gulpladebiler med en totalvægt på over 3 tons til 4 tons, koster dagsbeviset 185 kr., men indeholder modsat dagbeviset til 225 kr. ikke moms. I sidstnævnte tilfælde, skal virksomheden således betale moms af den private kørsel, dvs. at virksomheden skal betale udtagningsmoms på normail vis. Dagsbeviserne købes via TastSelv enten af medarbejderen selv (forudsat denne har ejerens tilladelse til at bruge bilen) eller af virksomheden. Der kan købes 20 dagsbeviser pr. varebil om året. Dags beviset skal medbringes i varebilen under kørslen dette kan være elektronisk, fx på . Et dagsbevis gælder i ét døgn fra kl til Læs mere om, hvordan dagbeviserne købes på SKATs hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at hvis dagsbeviset købes af virksomheden, så medarbejderen kan bruge gulpladebilen privat, er der tale om et skattepligtigt personalegode. 16 Momsvejledning 2015

17 Afsnittet om markedsføring dækker momsfradrag for reklame, reklameartikler, vareprøver, repræsentation, hotel- og restaurationsydelser, underholdning, gaver samt forretningsmøder. Momsvejledning

18 Markedsføring Reklame Virksomheder har fuldt fradrag for moms af udgifter til reklame. Reklameudgifter er kendetegnet ved, at de normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, og at de har til formål at opretholde virksomhedens almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket. En reklameudgift kan fx være en avisannonce, en busreklame eller reklame og sponsorbidrag til sportsklubber, kulturelle formål og lignende. Reklameartikler Virksomheder har fuldt fradrag for momsen af indkøb til reklameartikler, som uddeles til nuværende eller potentielle kunder. Reklameartikler er varer, som tydeligt er forsynet med virksomhedens navn og/eller logo, således at varerne ikke længere kan anses som handelsvarer. Varens værdi skal endvidere være mindre end 100 kr. ekskl. moms, hvis virksomheden ønsker at udlevere reklameartikler uden momsmæssige konsekvenser. Overstiger værdien af reklameartiklerne 100 kr. ekskl. moms, skal virksomheden betale salgsmoms af værdien af varerne. Dette skyldes, at gratis uddeling af varer til en værdi over 100 kr. momsmæssigt sidestilles med salg af varer til tredjemand. Virksomheden skal betale salgsmoms af værdien af reklameartiklerne, hvis de gives til virksomhedens ejer og personale. Som eksempler på reklameartikler kan nævnes askebægre, kuglepenne og kalendere, der er forsynet med virksomhedens navn eller logo. 18 Momsvejledning 2015

19 Vareprøver Virksomheder har fuldt momsfradrag for vareprøver, som man uddeler gratis. Dette gælder, uanset om varens værdi er under eller over 100 kr. ekskl. moms. En vareprøve er typisk en vare, som virksomheden omsætter, og som udleveres for at fremme varens omsætning. Vareprøver udleveres således i markedsføringsøjemed. Vareprøver kan være et almindeligt eksemplar af én af virksomhedens varer, men vil ofte være en særudgave af varen. Vareprøver kan udleveres som gratis vare- og salgsprøver til detailforretninger eller forbrugere i forbindelse med hvervning af nye kunder, optagelse af ordrer, introduktion af nye produkter eller salgskampagner for allerede markedsførte produkter. Repræsentation Virksomheder har ikke fradrag for moms af udgifter til repræsentation, medmindre der er tale om hotel- og restaurationsydelser. Se afsnittet om hotel- og restaurationsydelser. Repræsentationsudgifter er udgifter, som er kendetegnet ved, at virksomheden afholder dem for at få afsluttet forretninger eller for at knytte/bevare forretningsforbindelser. Repræsentationsudgifter er endvidere karakteriseret ved at være en form for opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser. Udgifterne afholdes således sædvanligvis over for en begrænset personkreds, som ofte vil være nuværende kunder eller leverandører. Repræsentationsudgifter afholdes således normalt ikke for at få nye kunder/leverandører, men derimod for at bevare et godt forhold til de eksisterende kunder/leverandører. Repræsentation kan fx være at give forretningsforbindelser vin, chokolade eller blomster til jubilæer, fødselsdage eller lignende. Der vil ikke være fradrag for momsen heraf. Det gælder også, selvom fx vinen forsynes med virksomhedens navn og logo. Repræsentations udgifter kan også være at invitere forretningsforbindelser ud på restaurant eller betale for deres overnatning. Virksomheder vil have henholdsvis fuldt momsfradrag for hotel og ¼ momsfradrag for restaurationsydelser, jf. næste afsnit. Momsvejledning

20 Hotel- og restaurationsydelser Virksomheder kan pr. 1. januar 2015 tage fuldt momsfradrag af udgifter til hotelovernatninger, og ¼ af momsen til restaurationsydelser, såfremt udgiften er strengt erhvervsmæssig. Hvis der i forbindelse med hotelovernatningen fx er indkluderet morgenmad, så skal regningen udspecificeres, da fradragsretten er forskellig. Dette gælder også udgifter, som er afholdt i forbindelse med bestyrelsesmøder, personalemøder eller personalefester. At ægtefæller også deltager i sådanne arrangementer, udelukker ikke virksomheder fra at få fradrag for momsen. Underholdning Virksomheder har ikke momsfradrag for udgifter til underholdning. Gaver Virksomheder har ikke momsfradrag for udgifter til gaver. Møder med forretningsforbindelser i virksomhedens lokaler Virksomheder har fuldt fradrag for moms af udgifter til kaffe og the til forretningsforbindelser. Serveres der mad fra egen kantine (evt. catering) i forbindelse med et møde med forretningsforbindelser, er der også fuldt fradrag for momsen. Retspraksis på dette område er blevet ændret således, at der er givet adgang til fuldt fradrag for bespisning af forretningsforbindelser. Tidligere var der intet fradrag. Virksomheder kan tage fuldt fradrag af momsen af udgifter til hotelovernatninger og ¼af momsen af udgifter til restaurationsydelser, såfremt udgiften er strengt erhvervsmæssig 20 Momsvejledning 2015

21 Der er ikke momsmæssigt en bagatelgrænse for, hvornår der skal betales moms af personalegoder. Det betyder, at virksomheder ikke vil have momsfradrag for visse personalegoder, selvom goderne skattemæssigt ikke betegnes som naturalaflønning. Momsvejledning

22 Personaleudgifter/ personalegoder Om virksomheder har momsfradrag for personaleudgifter afhænger af hvilke udgifter, der er tale om. Når man taler om momsfradrag for personalegoder, har det ingen betydning, om det er ledende medarbejdere eller andet personale, som har nydt godt af godet. Det er selve arten af udgiften, som har betydning for virksomhedens fradragsret. Der er generelt ikke momsfradrag for indkøb, der kan betegnes som naturalaflønning af virksomhedens personale. Der er ikke momsmæssigt en bagatelgrænse for, hvornår der skal betales moms af personalegoder. Det betyder, at virksomheder ikke vil have momsfradrag for visse personalegoder, selvom goderne skattemæssigt ikke betegnes som naturalaflønning. Virksomheder skal endvidere være opmærksomme på, at en del personaleudgifter ikke vil være momsbelagte, fx aviser, forsikringer, rejser og visse sundhedsudgifter. Nedenfor er kort gennemgået den momsmæssige behandling af de mest almindelige personaleudgifter. Beklædning Virksomheder har fradrag for momsen af udgifter til arbejdstøj og uniformer, der tilhører virksomheden, og som anvendes af personalet. Det samme gælder civilbeklædning som fx bukser, skjorter og slips, der tilhører virksomheden, og som de ansatte skal have på, når de repræsenterer virksomheden. Fradragsretten for civilbeklædning er dog betinget af, at tøjet er forsynet med virksomhedens navn eller logo, at de ansatte ikke har lov at bruge tøjet uden for arbejdstiden, og at tøjet skal leveres tilbage til virksomheden, når ansættelsen ophører. Virksomheder vil normalt også have momsfradrag for udgifter til sportsbeklædning, som udleveres til låns til virksomhedens personale. 22 Momsvejledning 2015

23 Stationær telefon Virksomheder kan fradrage 50 % af momsen vedrørende anskaffelses- og driftsudgifter til telefoner, som er placeret på den ansattes bopæl. Det er en betingelse for momsfradraget, at telefonen anvendes erhvervsmæssigt, og at regningen stiles til og betales af virksomheden. Finder der egenbetaling sted, og overstiger denne 50 % af udgiften, reduceres fradraget, så det svarer til momsen af virksomhedens faktiske udgift. Mobiltelefon Fradrag for moms af udgifter til anskaffelse og drift af mobiltelefoner afhænger af den erhvervsmæssige anvendelse. Hvis mobiltelefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, vil virksomheden have fuldt momsfradrag for anskaffelsen og driften. Det vil her være en god idé, at medarbejderen underskriver en tro og love erklæring om ikke at anvende mobiltelefonen privat. Anvendes mobiltelefonen også privat, skal fradraget fastsættes efter et skøn. Det er også her en betingelse for momsfradraget, at regningen stiles til og betales af virksomheden. Se i øvrigt afsnittet om køb af elektronisk udstyr. Bredbånd mv. Udgifter til bredbånd på den ansattes bopæl kan fradrages i det omfang, det anvendes erhvervsmæssigt. Kan den ansatte også anvende forbindelsen privat (hvilket vil være udgangspunktet, når det er bredbånd på bopælen), skal momsfradraget således fastsættes efter et skøn. Hjemme-pc Virksomhedens momsfradragsret afhænger af den erhvervsmæssige anvendelse af pc en. Da pc en er placeret i hjemmet, vil der oftest være en formodning om, at den også benyttes privat, og virksomheder vil alene have delvist momsfradrag svarende til den erhvervsmæssige anvendelse af pc en. Hvis den erhvervsmæssige anvendelse af en pc, der er placeret på den ansattes bopæl skønnes til at være 50 %, vil virksomheden have fradragsret for 50 % af momsen på udgifterne ved anskaffelsen af pc en. Dette gælder også, selvom virksomheden måske betaler en anden andel af udgifterne ved ordningen. Momsvejledning

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1

Forslag. Til. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 Skatteministeriet Udkast 16. december 2013 Forslag Til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1 (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold Indledning 3 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Iværksætterkursus 30. oktober 2013

Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Iværksætterkursus 30. oktober 2013 Introduktion til iværksætterkursus 1. Virksomhedens idégrundlag, målsætninger og virksomhedsgrundlag 2. Budgetter mv. 3. Hvad kan forventes af en revisor 4. Valg af virksomhedsform

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Søren Revsbæk og Anette Sand. Bogen om fradrag. i erhvervsdrivende virksomheder

Søren Revsbæk og Anette Sand. Bogen om fradrag. i erhvervsdrivende virksomheder Søren Revsbæk og Anette Sand Bogen om fradrag i erhvervsdrivende virksomheder Bogen om fradrag Bogen om fradrag for selskaber og selvstændige i erhvervsdrivende virksomheder 1 Bogen om fradrag i erhvervsdrivende

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere