Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler"

Transkript

1 Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

2 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen Pricewaterhouse- Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. M&C Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: PwC Tryk: Cool Gray Oplag: ISBN: Momsvejledning 2015

3 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de mest almindelige momsregler, som virksomhedens personale har brug for i forbindelse med bogføringen. Vejledningen beskriver kort de vigtigste momsregler, der er gældende fra den 1. januar Vejledningen er ment som et opslagsværk for mindre og mellemstore virksomheder til daglig håndtering af moms. Vejledningen giver ikke svar på alle moms mæssige spørgsmål, hvorfor du altid er velkommen til at kontakte os på et af momsafdelingens kontorer. Jan M. Huusmann Partner & Direktør Anette Henriksen Senior Manager Tlf.: Sandra Erichsen Director Tlf.: Morten Roland Egesberg Consultant Tlf.: PwC Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Telefon: PwC Jens Chr. Skous Vej 1 DK-8000 Aarhus C Telefon: Momsvejledning

4 Indhold Indledning....3 Hvornår er en virksomhed momspligtig?... 7 Momspligtige aktiviteter....7 Momsfritagne aktiviteter....7 Momsfradrag....8 Delvist momsfradrag....8 Momspligtig og momsfri anvendelse...8 Momspligtig og privat anvendelse....8 Tab på debitorer....9 Biler...11 Personbiler Køb...11 Drift...11 Leje...11 Salg...11 Varebiler under 3 tons (gulpladebiler) Køb...11 Drift...12 Leje...12 Salg...12 Praksis om tilladt kørsel i gulpladebiler uden momsmæssige konsekvenser Praksis vedrørende specialindrettede biler under 4 tons Vagtordning...13 Vare- og lastbiler over 3 tons Køb...14 Drift...14 Leje...14 Salg...15 Oversigt...15 Dagsbeviser...16 Markedsføring...18 Reklame Reklameartikler Vareprøver Repræsentation Hotel- og restaurationsydelser Underholdning Gaver Møder med forretningsforbindelser i virksomhedens lokaler Momsvejledning 2015

5 Personaleudgifter/personalegoder Beklædning...22 Stationær telefon...23 Mobiltelefon...23 Bredbånd mv Hjemme-pc Bespisning af ansatte Gratis kaffe og the til ansatte Bærbar pc Køb af elektronisk udstyr Regulering...27 Reguleringsforpligtelse Fradragsretten mindskes Fradragsretten stiger...28 Godet sælges...28 Virksomhedsoverdragelse...28 Udtagning til privat brug Udlæg og viderefakturering Udlæg...29 Viderefakturering...29 Moms og handel med varer fra andre lande...31 Varehandel med andre EU-lande Køb af varer fra EU-lande...31 Salg af varer til EU-lande Varehandel uden for EU...32 Køb af varer uden for EU...32 Salg af varer uden for EU...33 Køb og salg af ydelser fra/til udlandet...33 Køb af ydelser fra udlandet...33 Salg af ydelser til udlandet...34 Trekantshandel EU-salg uden moms (Listesystemet) Intrastat...37 Fast ejendom...39 Frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Køb og salg af fast ejendom Krav og frister Fakturakrav...41 Tilbagesøgning af moms i andre EU-lande Angivelse og betaling af moms...42 Forældelse af virksomhedens krav på tilbagebetaling af moms...43 Momsvejledning

6 6 Momsvejledning 2015 Ethvert salg af varer og ydelser er momspligtigt, medmindre varen eller ydelsen er specifikt undtaget fra momspligten.

7 Hvornår er en virksomhed momspligtig? En virksomhed er momspligtig, hvis den driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af momspligtige varer og ydelser. Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere hvis virksomhedens samlede momspligtige leverancer overstiger kr kr. for en 12-måneders periode. Momspligtige aktiviteter Ethvert salg af varer og ydelser er momspligtigt, medmindre varen eller ydelsen er specifikt undtaget fra momspligten. Momsfritagne aktiviteter Momsloven indeholder bl.a. følgende undtagelser fra momspligten: 1. Hospitalsbehandling, læge- og tandlægevirksomhed 2. Social forsorg og bistand samt levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil, fx plejehjem, børnehaver, vuggestuer mv. 3. Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner. Der er dog momspligt for kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje og som retter sig mod erhvervslivet og institutioner 4. Visse foreningers og organisationers leverancer til deres medlemmer mod kontingentbetaling (er dog ikke momsfritaget, hvis momsfriheden er konkurrenceforvridende) 5. Amatørsport 6. Kulturelle aktiviteter som museer, biblioteker og zoologiske haver 7. Forfatter- og komponistvirksomhed 8. Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom (udlejning af fast ejendom til erhvervsformål kan dog gøres momspligtigt ved en frivillig momsregistrering). 9. Salg af fast ejendom bortset fra salg af byggegrunde og nye bygninger. 10. Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed 11. De fleste finansielle aktiviteter, herunder lån, formidling af lån, sikkerhedsstillelse, overførsler, transaktioner vedrørende valuta og værdipapirer samt forvaltning af investeringsforeninger. 12. Spil om penge 13. Postvæsenets omdeling af breve og pakker 14. Salg af frimærker 15. Personbefordring. Virksomheder med aktiviteter nævnt i nummer 1, 3, 5, 6, 10-12, og 15 skal som udgangspunkt betale lønsumsafgift. Momsvejledning

8 Momsfradrag En virksomhed, der udøver momspligtige aktiviteter, kan som udgangspunkt fradrage den købsmoms, der relaterer sig til disse aktiviteter. Det vil sige udgifter, der knytter sig til virksomhedens momspligtige salg. Retten til momsfradrag opstår, når udgiften er afholdt (fakturaen modtaget) og gælder, uanset hvornår og hvor den momspligtige aktivitet finder sted. Forkert faktureret moms kan ikke fradrages, uanset om beløbet er betalt af køber til sælger. Herudover er der en række udgifter, hvor momsen ikke kan fradrages, selvom udgiften relaterer sig til momspligtige aktiviteter. Dette gælder fx udgifter til personbiler, udgifter til underholdning mv. Se også nedenfor. Virksomheden er forpligtet til at lade sig momsregistrere, hvis det samlede momspligtige salg overstiger kr for en 12-måneders periode. Delvist momsfradrag Momspligtig og momsfri anvendelse Virksomheder, der både har momspligtige og momsfrie aktiviteter, har fuldt fradrag for moms af indkøb, der udelukkende anvendes til de momspligtige aktiviteter. Virksomheder har omvendt ikke fradrag for moms af indkøb, der udelukkende anvendes til momsfrie aktiviteter. For de indkøb, som både relaterer sig til de momspligtige og de momsfrie aktiviteter, har virksomheder ret til et delvist momsfradrag. Ved delvist momsfradrag kan virksomheder fradrage en forholdsmæssig andel af momsen svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning (momsfradragsprocenten). Denne delvise fradragsprocent rundes altid op til nærmeste hele tal. De udgifter, som er omfattet af den delvise fradragsret, betegnes fællesudgifter. Som eksempler på fællesudgifter kan nævnes udgifter til kontorhold, inventar, edb-udstyr, telefoner, rengøring og revision. Momspligtig og privat anvendelse For indkøb, som både anvendes i den momspligtige virksomhed og privat, har virksomheder ret til et delvist momsfradrag. Når der også indgår privat anvendelse, kan det delvise momsfradrag ikke beregnes ud fra en omsætningsfordeling. 8 Momsvejledning 2015

9 Momsfradraget skal i stedet fastsættes ud fra et skøn over den momspligtige anvendelse af det pågældende indkøb. Tab på debitorer Virksomheder kan ved opgørelse af salgsmomsen fradrage tidligere betalt salgsmoms, der vedrører konstaterede tab på debitorer. I momsmæssig henseende defineres konstaterede tab efter følgende retningslinjer: Dækningsløst krav anmeldt i konkurs- og dødsboer Nedskreven andel af fordring ved tvangsakkord Nedskreven andel af fordring ved frivillig akkord, hvis kreditors tiltræden af akkorden har haft til formål at opnå den størst mulige dækning af fordringen, og mindst halvdelen af skyldners kreditorer (opgjort efter beløb) har tiltrådt akkorden Fordring, hvor fogedforretning har været forgæves, eller hvor insolvenserklæring er afgivet under fogedforretning Dækningsløst krav ved tvangsauktion over personligt drevet virksomhedsejendomme Udækkede fordringer kan under henvisning til en konkret vurdering af debitors betalingsevne også fradrages i det omfang, der er foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse. Der skal være et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse. Endelig er det normalt en betingelse, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt før fradraget foretages. Tab på forsvundne debitorer, hvis det kan dokumenteres, at debitor er fraflyttet Danmark uden at give oplysning om til hvilket land, samt at det ikke er muligt med inddrivelsesskridt at foretage retsskridt i Danmark. Virksomheder kan som udgangspunkt ikke fradrage moms af forventede tab. Det er dog muligt at foretage et foreløbigt fradrag for forventet tab i konkurs- og dødsboer, hvis boets kurator skriftligt oplyser, at der efter kurators vurdering kun kan opnås en given dividende til simple krav. Hvis det ved boets afslutning viser sig, at dividenden blev højere end kurators skøn, skal der ske efterbetaling af det for meget fratrukne momsbeløb. Det samme gælder, hvis der efter at tabsfradrag er foretaget, sker indbetaling fra debitor, efter at tabsfradrag er foretaget Som hovedregel kan kun den oprindelige leverandør foretage fradrag ved konstaterede tab på fordringer, dvs. den virksomhed, der har leveret de momspligtige varer eller ydelser. Salg af fordringer, som er erhvervet til underkurs, giver ikke ret til momsmæssigt fradrag for hverken sælger eller køber. Momsvejledning

10 10 Momsvejledning 2015 Virksomheder har fradrag for momsen ved køb af varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter.

11 Biler Personbiler Køb Virksomheder har ikke fradrag for momsen ved køb af personbiler, medmindre de driver virksomhed med udlejning af biler, som bilforhandler eller driver køreskole. Drift Virksomheder har ikke fradrag for momsen af driftsudgifter, som fx benzin, reparationer, færgebilletter og broafgift. En undtagelse er dog udgifter til broafgift til Øresundsbroen. Virksomheder har fradrag for momsen af denne broafgift (både den svenske og danske moms), hvis kørslen vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter. Leje Som udgangspunkt har virksomheder ikke fradrag for moms af udgifter til leasing/ leje af personbiler. Virksomheder kan dog fradrage en del af momsen, hvis leasing-/lejeperioden varer længere end 6 måneder, og bilen mindst anvendes 10 % til momspligtige formål. Leasingyder/udlejer skal opgøre og angive den fradragsberettigede momsandel på fakturaen. Salg Virksomhedens efterfølgende salg af personbiler er ikke momspligtigt. Virksomheder kan derfor sælge deres personbiler uden at lægge moms på fakturaen. Varebiler under 3 tons (gulpladebiler) Køb Virksomheder har fradrag for momsen ved køb af varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Hvis virksomheden også anvender varebilen til momsfrie aktiviteter eller privat, har virksomheden ikke fradrag for momsen af anskaffelsessummen. Hvis virksomheden ikke har ret til fradrag for momsen på købstidspunktet, fordi varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller til privat kørsel, men varebilen inden 5 år efter anskaffelsen overgår til udelukkende at blive anvendt til momspligtige aktiviteter, har virksomheden ret til at regulere en del af momsen. Det er dog en forudsætning, at bilen havde en værdi på mere end kr kr. ved købet. Momsvejledning

12 Virksomheden opnår hermed momsfradrag for det tidsrum, hvor varebilen kun anvendes til momspligtige aktiviteter. Drift Virksomheder har fuldt momsfradrag for udgifter til driften af varebiler. Dette gælder, selvom varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat kørsel. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomhedens momspligtige salg overstiger kr. Leje Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheder fuldt fradrag for moms af leasingydelsen/lejen. Hvis varebilen derimod også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat, har virksomheder kun fradrag for 1/3 af momsen af leasingydelsen/lejen. Virksomheder har fuldt momsfradrag for driftsudgifter til leasede/lejede varebiler. Dette gælder, selvom varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomhedens momspligtige salg overstiger kr kr. Salg Hvis virksomheden har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, er salget momspligtigt, hvorfor virksomheden skal lægge moms på fakturaen. Hvis virksomheden ikke har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, kan salget ske momsfrit. Praksis om tilladt kørsel i gulpladebiler uden momsmæssige konsekvenser Som udgangspunkt er al kørsel mellem hjem og arbejde privat kørsel i forhold til momsfradrag. Denne kørsel giver derfor ikke ret til fradrag eller medfører momsmæssige konsekvenser for foretaget fradrag på anskaffelsen af gulpladebil. Tilladt kørsel i alle gulpladebiler: Kørsel til spisning eller afhentning af mad, når kørslen sker i arbejdstiden Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange årligt, når bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kolleger, når arbejdsgiveren beordrer dette Kørsel mellem virksomhedens faste adresse og skiftende arbejdssteder. 12 Momsvejledning 2015

13 Praksis vedrørende specialindrettede biler under 4 tons Når en varebil kan anses som specialindrettet, er der mere lempelige regler for, hvad der er tilladt som momspligtig kørsel. Dette gælder, når specialindretningen opfylder et erhvervsmæssigt behov, ligesom den specialindrettede bil er nødvendig, for at brugeren kan udføre sit arbejde. Herefter er følgende (udover det ovenfor anførte) tilladt: Kørsel mellem hjem og arbejde I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede biler, kan der foretages svinkeærinder på op til km/år (dvs. inden for 12 på hinanden følgende måneder), som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute, medregnes ikke til de km/år I tilknytning til kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder kan der køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted. Der er ikke knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted. Vagtordning Kørsel mellem hjem og arbejde anses ikke som privat kørsel, når det sker som led i en vagtordning. Nedenstående betingelser skal være opfyldt: Kørslen og selve vagtordningen er udtryk for et forretningsmæssigt behov Bilen skal være forsynet med det relevante værktøj, så det er muligt at udføre reparationer i forbindelse med et udkald (både en almindelig og en specialindrettet bil kan opfylde dette krav) Medarbejderen har forbud mod at bruge bilen privat Der er udarbejdet en vagtplan, og der udarbejdes rapporter over udkald Medarbejderen skal være på arbejde i hele vagtperioden Bilen kan identificeres i virksomhedens vognpark Antallet af biler i vagtordningen står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang. Hvis reglerne ikke overholdes, eller der foretages anden privat kørsel i øvrigt, risikerer man: at virksomheden mister momsfradrag for køb af bilen og skal betale momsen tilbage at virksomheden bliver afkrævet privatbenyttelsesafgift at medarbejderen bliver opkrævet skat af fri bil for de perioder, bilen har været til rådighed. En specialindrettet bil beskattes dog med et beløb, der svarer til det, som det ville koste medarbejderen at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder at virksomheden og medarbejderen evt. får en bøde. Momsvejledning

14 Vare- og lastbiler over 3 tons Køb Virksomheder har fuldt fradrag for momsen ved køb af varebiler, hvis varebilen udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Hvis virksomheden også anvender varebilen til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning. Hvis virksomheden også anvender varebilen privat, har virksomheden ret til et skønsmæssigt momsfradrag svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen. Hvis virksomheden ikke har ret til fuldt momsfradrag på købstidspunktet, fordi varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter eller privat, men varebilen inden 5 år efter anskaffelsen overgår til at blive anvendt til momspligtige aktiviteter, har virksomheden ret til at regulere en del af momsen. Det er dog en forudsætning, at bilen havde en værdi på mere end kr ved købet. Virksomheden opnår hermed momsfradrag for det tidsrum, hvor varebilen kun anvendes til momspligtige aktiviteter. Drift Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheden fuldt momsfradrag for udgifter til driften. Hvis varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag af driftsudgifterne svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning. Hvis varebilen også anvendes privat, har virksomheden et skønsmæssigt fradrag for moms af driftsudgifter svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen. Leje Hvis varebilen udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter, har virksomheden fuldt fradrag for moms af leasingydelsen/lejen. Hvis varebilen også anvendes til momsfrie aktiviteter, har virksomheden ret til et forholdsmæssigt momsfradrag af lejen svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og virksomhedens samlede omsætning. Hvis vare- og lastbilen også anvendes privat, har virksomheden ret til et skønsmæssigt fradrag for moms af lejen svarende til den momspligtige anvendelse af varebilen. 14 Momsvejledning 2015

15 Salg Hvis virksomheden har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, er salget momspligtigt, hvorfor virksomheden skal lægge moms på fakturaen. Hvis virksomheden ikke har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen af varebilen, kan salget ske momsfrit. Oversigt Oversigten nedenfor indeholder reglerne omkring momsfradrag vedrørende biler. Bilens art Fradrag Køb Leje Drift Moms ved salg Personbiler (hvide plader) (ej køreskoler/forhandlere/ udlejningsbiler) intet delvist (specificeret beløb på faktura) intet intet 1. Varebiler med tilladt totalvægt ikke over 3 tons a. bruges kun i virksomheden fuldt fuldt fuldt af den fulde salgspris b. bruges ikke kun i virksomheden (det er dog en betingelse, at virksomhedens omsætning af varer og momspligtige ydelser overstiger kr ) intet 1/3 fuldt intet 2. Vare- og lastbiler med tilladt totalvægt over 3 tons a. bruges kun i virksomheden b. bruges ikke kun i virksomheden fuldt delvist fuldt delvist fuldt delvist af den fulde salgspris Momsvejledning

16 Dagsbeviser Siden 1. januar 2013 har det været muligt at køre privat i virksomhedens gulpladebiler under 4 tons i op til 20 dage om året. Det er således muligt for virksomhedsejere, medarbejdere mv. at bruge virksomhedens gulpladebiler til private formål fx flytning uden moms- og skattemæssige konsekvenser, når blot der købes og medbringes et dagsbevis. Prisen for dagsbeviserne afhænger af bilens type, samt om momsen er fratrukket ved anskaffelsen af bilen. For gulpladebiler under 3 tons er prisen for ét dags bevis 225 kr., forudsat momsen er fratrukket fuldt ud ved købet, mens prisen er 185 kr. for gulpladebiler mellem 3-4 tons. Totalvægt højst 3 tons Totalvægt mellem 3-4 tons Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Dagsbevis: DKK 225 Dagsbevis: DKK 185 Virksomheden har IKKE trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Dagsbevis: DKK 185 Dagsbevis: DKK 185 For gulpladebiler med tilladt totalvægt på højst 3 tons, for hvilket der er taget fuldt momsfradrag vedrørende anskaffelse og leje, koster dagsbeviset 225 kr., hvoraf de 40 kr. er momsdelen. For gulpladebiler med en totalvægt på over 3 tons til 4 tons, koster dagsbeviset 185 kr., men indeholder modsat dagbeviset til 225 kr. ikke moms. I sidstnævnte tilfælde, skal virksomheden således betale moms af den private kørsel, dvs. at virksomheden skal betale udtagningsmoms på normail vis. Dagsbeviserne købes via TastSelv enten af medarbejderen selv (forudsat denne har ejerens tilladelse til at bruge bilen) eller af virksomheden. Der kan købes 20 dagsbeviser pr. varebil om året. Dags beviset skal medbringes i varebilen under kørslen dette kan være elektronisk, fx på . Et dagsbevis gælder i ét døgn fra kl til Læs mere om, hvordan dagbeviserne købes på SKATs hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at hvis dagsbeviset købes af virksomheden, så medarbejderen kan bruge gulpladebilen privat, er der tale om et skattepligtigt personalegode. 16 Momsvejledning 2015

17 Afsnittet om markedsføring dækker momsfradrag for reklame, reklameartikler, vareprøver, repræsentation, hotel- og restaurationsydelser, underholdning, gaver samt forretningsmøder. Momsvejledning

18 Markedsføring Reklame Virksomheder har fuldt fradrag for moms af udgifter til reklame. Reklameudgifter er kendetegnet ved, at de normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, og at de har til formål at opretholde virksomhedens almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket. En reklameudgift kan fx være en avisannonce, en busreklame eller reklame og sponsorbidrag til sportsklubber, kulturelle formål og lignende. Reklameartikler Virksomheder har fuldt fradrag for momsen af indkøb til reklameartikler, som uddeles til nuværende eller potentielle kunder. Reklameartikler er varer, som tydeligt er forsynet med virksomhedens navn og/eller logo, således at varerne ikke længere kan anses som handelsvarer. Varens værdi skal endvidere være mindre end 100 kr. ekskl. moms, hvis virksomheden ønsker at udlevere reklameartikler uden momsmæssige konsekvenser. Overstiger værdien af reklameartiklerne 100 kr. ekskl. moms, skal virksomheden betale salgsmoms af værdien af varerne. Dette skyldes, at gratis uddeling af varer til en værdi over 100 kr. momsmæssigt sidestilles med salg af varer til tredjemand. Virksomheden skal betale salgsmoms af værdien af reklameartiklerne, hvis de gives til virksomhedens ejer og personale. Som eksempler på reklameartikler kan nævnes askebægre, kuglepenne og kalendere, der er forsynet med virksomhedens navn eller logo. 18 Momsvejledning 2015

19 Vareprøver Virksomheder har fuldt momsfradrag for vareprøver, som man uddeler gratis. Dette gælder, uanset om varens værdi er under eller over 100 kr. ekskl. moms. En vareprøve er typisk en vare, som virksomheden omsætter, og som udleveres for at fremme varens omsætning. Vareprøver udleveres således i markedsføringsøjemed. Vareprøver kan være et almindeligt eksemplar af én af virksomhedens varer, men vil ofte være en særudgave af varen. Vareprøver kan udleveres som gratis vare- og salgsprøver til detailforretninger eller forbrugere i forbindelse med hvervning af nye kunder, optagelse af ordrer, introduktion af nye produkter eller salgskampagner for allerede markedsførte produkter. Repræsentation Virksomheder har ikke fradrag for moms af udgifter til repræsentation, medmindre der er tale om hotel- og restaurationsydelser. Se afsnittet om hotel- og restaurationsydelser. Repræsentationsudgifter er udgifter, som er kendetegnet ved, at virksomheden afholder dem for at få afsluttet forretninger eller for at knytte/bevare forretningsforbindelser. Repræsentationsudgifter er endvidere karakteriseret ved at være en form for opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser. Udgifterne afholdes således sædvanligvis over for en begrænset personkreds, som ofte vil være nuværende kunder eller leverandører. Repræsentationsudgifter afholdes således normalt ikke for at få nye kunder/leverandører, men derimod for at bevare et godt forhold til de eksisterende kunder/leverandører. Repræsentation kan fx være at give forretningsforbindelser vin, chokolade eller blomster til jubilæer, fødselsdage eller lignende. Der vil ikke være fradrag for momsen heraf. Det gælder også, selvom fx vinen forsynes med virksomhedens navn og logo. Repræsentations udgifter kan også være at invitere forretningsforbindelser ud på restaurant eller betale for deres overnatning. Virksomheder vil have henholdsvis fuldt momsfradrag for hotel og ¼ momsfradrag for restaurationsydelser, jf. næste afsnit. Momsvejledning

20 Hotel- og restaurationsydelser Virksomheder kan pr. 1. januar 2015 tage fuldt momsfradrag af udgifter til hotelovernatninger, og ¼ af momsen til restaurationsydelser, såfremt udgiften er strengt erhvervsmæssig. Hvis der i forbindelse med hotelovernatningen fx er indkluderet morgenmad, så skal regningen udspecificeres, da fradragsretten er forskellig. Dette gælder også udgifter, som er afholdt i forbindelse med bestyrelsesmøder, personalemøder eller personalefester. At ægtefæller også deltager i sådanne arrangementer, udelukker ikke virksomheder fra at få fradrag for momsen. Underholdning Virksomheder har ikke momsfradrag for udgifter til underholdning. Gaver Virksomheder har ikke momsfradrag for udgifter til gaver. Møder med forretningsforbindelser i virksomhedens lokaler Virksomheder har fuldt fradrag for moms af udgifter til kaffe og the til forretningsforbindelser. Serveres der mad fra egen kantine (evt. catering) i forbindelse med et møde med forretningsforbindelser, er der også fuldt fradrag for momsen. Retspraksis på dette område er blevet ændret således, at der er givet adgang til fuldt fradrag for bespisning af forretningsforbindelser. Tidligere var der intet fradrag. Virksomheder kan tage fuldt fradrag af momsen af udgifter til hotelovernatninger og ¼af momsen af udgifter til restaurationsydelser, såfremt udgiften er strengt erhvervsmæssig 20 Momsvejledning 2015

21 Der er ikke momsmæssigt en bagatelgrænse for, hvornår der skal betales moms af personalegoder. Det betyder, at virksomheder ikke vil have momsfradrag for visse personalegoder, selvom goderne skattemæssigt ikke betegnes som naturalaflønning. Momsvejledning

22 Personaleudgifter/ personalegoder Om virksomheder har momsfradrag for personaleudgifter afhænger af hvilke udgifter, der er tale om. Når man taler om momsfradrag for personalegoder, har det ingen betydning, om det er ledende medarbejdere eller andet personale, som har nydt godt af godet. Det er selve arten af udgiften, som har betydning for virksomhedens fradragsret. Der er generelt ikke momsfradrag for indkøb, der kan betegnes som naturalaflønning af virksomhedens personale. Der er ikke momsmæssigt en bagatelgrænse for, hvornår der skal betales moms af personalegoder. Det betyder, at virksomheder ikke vil have momsfradrag for visse personalegoder, selvom goderne skattemæssigt ikke betegnes som naturalaflønning. Virksomheder skal endvidere være opmærksomme på, at en del personaleudgifter ikke vil være momsbelagte, fx aviser, forsikringer, rejser og visse sundhedsudgifter. Nedenfor er kort gennemgået den momsmæssige behandling af de mest almindelige personaleudgifter. Beklædning Virksomheder har fradrag for momsen af udgifter til arbejdstøj og uniformer, der tilhører virksomheden, og som anvendes af personalet. Det samme gælder civilbeklædning som fx bukser, skjorter og slips, der tilhører virksomheden, og som de ansatte skal have på, når de repræsenterer virksomheden. Fradragsretten for civilbeklædning er dog betinget af, at tøjet er forsynet med virksomhedens navn eller logo, at de ansatte ikke har lov at bruge tøjet uden for arbejdstiden, og at tøjet skal leveres tilbage til virksomheden, når ansættelsen ophører. Virksomheder vil normalt også have momsfradrag for udgifter til sportsbeklædning, som udleveres til låns til virksomhedens personale. 22 Momsvejledning 2015

23 Stationær telefon Virksomheder kan fradrage 50 % af momsen vedrørende anskaffelses- og driftsudgifter til telefoner, som er placeret på den ansattes bopæl. Det er en betingelse for momsfradraget, at telefonen anvendes erhvervsmæssigt, og at regningen stiles til og betales af virksomheden. Finder der egenbetaling sted, og overstiger denne 50 % af udgiften, reduceres fradraget, så det svarer til momsen af virksomhedens faktiske udgift. Mobiltelefon Fradrag for moms af udgifter til anskaffelse og drift af mobiltelefoner afhænger af den erhvervsmæssige anvendelse. Hvis mobiltelefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, vil virksomheden have fuldt momsfradrag for anskaffelsen og driften. Det vil her være en god idé, at medarbejderen underskriver en tro og love erklæring om ikke at anvende mobiltelefonen privat. Anvendes mobiltelefonen også privat, skal fradraget fastsættes efter et skøn. Det er også her en betingelse for momsfradraget, at regningen stiles til og betales af virksomheden. Se i øvrigt afsnittet om køb af elektronisk udstyr. Bredbånd mv. Udgifter til bredbånd på den ansattes bopæl kan fradrages i det omfang, det anvendes erhvervsmæssigt. Kan den ansatte også anvende forbindelsen privat (hvilket vil være udgangspunktet, når det er bredbånd på bopælen), skal momsfradraget således fastsættes efter et skøn. Hjemme-pc Virksomhedens momsfradragsret afhænger af den erhvervsmæssige anvendelse af pc en. Da pc en er placeret i hjemmet, vil der oftest være en formodning om, at den også benyttes privat, og virksomheder vil alene have delvist momsfradrag svarende til den erhvervsmæssige anvendelse af pc en. Hvis den erhvervsmæssige anvendelse af en pc, der er placeret på den ansattes bopæl skønnes til at være 50 %, vil virksomheden have fradragsret for 50 % af momsen på udgifterne ved anskaffelsen af pc en. Dette gælder også, selvom virksomheden måske betaler en anden andel af udgifterne ved ordningen. Momsvejledning

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere