Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde."

Transkript

1 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt

2 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Modulets indhold Centrale fagområder Studieaktiviteter Modulets temaer Tema 1 - At være akut kritisk syg... 4 Pensum til tema Tema 2 Professions udvikling i klinisk praksis Målet med undervisningen er, at den studerende opnår:... 5 Viden:... 5 Færdigheder:... 5 Kompetencer:... 5 Pensum til tema Tema 3 At være lidende og døende Målet med undervisningen er, at den studerende opnår: Pensum til tema Informationskompetence / litteratursøgning... 6 Pensum for Informationskompetence/litteratursøgning Farmakologi Målet med undervisningen i farmakologi er, at den studerende opnår: Undervisernes rolle i farmakologi De studerendes rolle i farmakologi er: Pensum i farmakologi Sygdomslære Målet med undervisningen er, at den studerende opnår: Pensum i sygdomslære: Organisation, administration og ledelse Mål med undervisningen er, at den studerende opnår Underviserens rolle i Organisation, administration og ledelse De studerendes rolle i Organisation, administration og ledelse Pensum til Organisation, administration og ledelse: Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter på modul

3 4.1 Underviserens rolle på modul De studerendes rolle på modul Fastlagt studieaktivitet på modul Studiestøttende aktiviteter Ekstern prøve på modul

4 Modulbeskrivelse for modul Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejesituationer. At søge, sortere og vurdere viden om kvalitetsudvikling inden for sygepleje. At forklare centrale metoder og modeller til kvalitetsudvikling. At analysere og diskutere patientperspektiver ved kritisk sygdom, lidelse og forestående død. At identificere, analysere og vurdere udvalgte, komplekse sygeplejefaglige fænomener ved livstruende tilstande og begrunde udvalgte interventioner. At identificere, analysere og vurdere udvalgte interventioner ved livstruende tilstande. At forklare udvalgte farmakologiske behandlingsformer. At beherske lægemiddelregning og medicingivning. At forklare patologiske tilstande ved udvalgte akutte og kritisk sygdomme. At reflektere over betydningen af samarbejde med den kritiske syge patient, pårørende og andre fagpersoner. At forklare betydningen af prioritering, koordinering, delegering og anvendelse af ressourcer i sygepleje. At redegøre for udvalgte former for organisering og ledelse af patientforløb inden for sundhedsområdet og det sociale område. At anvende lovgrundlaget for professionsudøvelsen og vide, hvilke konsekvenser, som lovgivningen har for professionsudøvelsen. 2. Modulets indhold Modulet omfatter viden om sygeplejen til mennesker med akut kritisk sygdom, lidelse og forestående død. Modulet omhandler endvidere viden om organisering og ledelse af sygeplejen, herunder samarbejde med patient og pårørende samt andre faggrupper. I modulet indgår fagene Farmakologi og Sygdomslære. Modulet består af 3 temaer: At være akut og kritisk syg ; Professionsudvikling i klinisk sygeplejepraksis samt At være lidende og døende`. I modulet bearbejdes sygeplejefaglige problemstillinger, knyttet til de enkelte temaer. Der arbejdes med refleksionsmetoder, modeller for patientsikker vurdering og kommunikation samt retningslinjer og standarder som eksempler på evidensbaseret sygepleje. Modulets redskaber består af læseplaner i Farmakologi og Sygdomslære samt en samlet læseplan for Sygeplejefaget samt for Organisation, administration og ledelse. I PBL arbejdet anvendes skabelon for beskrivelse af gruppens læringsplan og gruppearbejde samt gruppekontrakt. Modulets temaer er tilknyttet tilgængelig undervisnings- og velfærdsteknologi, herunder simulationsmodeller til øvelser i sygeplejeinterventioner og færdighedslæring. 2.1 Centrale fagområder Fag/ECTS Teoretiske Kliniske Sygeplejefaget 8 0 3

5 Farmakologi Sygdomslære Organisation, administration og ledelse 2.2 Studieaktiviteter Modul 10 4: 2% 3: 48% 1: 32% 2: 18% 1: Initieret af underviser med deltagelse af både underviser og studerende. F.eks. holdundervining, forelæsning, eksamen, vejledning og evaluering 2: Initieret af underviser med deltagelse af studerende. F.eks. arbejde i studiegrupper, selvstændigt arbejde og klinik 3: Initieret af de studerende med deltagelse af studerende. F.eks. individuel forberedelse til undervisning,vejledning, eksamen og klinik 4: Initieret af de studerende med deltagelse af både underviser og studerende. F.eks. fremlægning af gruppearbejde, studenterstyret undervisning, aktiviteter med tutor og sociale arrangementer Modellen viser studieaktiviteternes type og fordeling på modulet 3. Modulets temaer 3.1 Tema 1 - At være akut kritisk syg Målet med undervisningen er, at den studerende opnår: Har teoretisk viden om og forståelse for fysiske observationer og interventioner hos patienter som er akut kritisk syge Har teoretisk viden om og forståelse for patientens og pårørendes psykosociale behov ved akut kritisk sygdom Færdigheder: Kan formidle og drøfte viden om fysiske observationer og interventioner hos patienter som er akut kritisk syge Kan formidle og drøfte viden om psykosociale behov hos patienten som er akut kritisk syg og 4

6 dennes pårørende Kompetencer: Kan samarbejde med medstuderende om at udføre sygepleje til en akut kritisk syg patient herunder afgrænsede fysiske observationer og interventioner, ved hjælp af sundhedsteknologisk simulationsundervisning Pensum til tema 1 Link: Tema 2 Professions udvikling i klinisk praksis Målet med undervisningen er, at den studerende opnår: Viden: Den studerende opnår viden om overordnede kvalitetsudviklingsstrategier og metoder til kvalitetsudvikling Den studerende opnår viden om standardiseringens betydning for kvalitet i pleje og behandling Den studerende har viden om faktorer med betydning for patientsikkerhed Færdigheder: Den studerende opnår færdighed i at søge, sortere og kritisk vurdere litteratur med betydning for kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i sygeplejen Den studerende opnår færdighed i at anvende det sygeplejefaglige skøn i standardiserede patientforløb Kompetencer: Den studerende kan anvende viden og færdigheder om kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i planlægning og udførelse af sygeplejen Den studerende opnår kompetence i at identificere behov for, samt reflektere over og anvende relevante metoder til kvalitetsudvikling Pensum til tema 2 Link: 5

7 3.3 Tema 3 At være lidende og døende Målet med undervisningen er, at den studerende opnår: Viden: Den studerende opnår viden om palliativ sygepleje, døden, og det at være lidende og døende Den studerende opnår viden om pårørende perspektiv på lidelse i forbindelse med alvorlig sygdom og død, samt sygepleje til pårørende og efterladte i forhold til sorgintervention Færdigheder: Den studerende opnår færdigheder i at analysere og diskutere patientperspektiver ved kritisk sygdom, lidelse og forestående død Kompetencer: Den studerende opnår kompetence til at søge, sortere og anvende praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden om kritiske sygeplejesituationer Pensum til tema 3 Link: Informationskompetence / litteratursøgning Pensum for Informationskompetence/litteratursøgning Pensum følg dette link: Farmakologi 3 ECTS-point Målet med undervisningen i farmakologi er, at den studerende opnår: Viden: Kan redegøre for udvalgte farmakologiske behandlingsformer Kan redegøre for viden om farmakokinetik og farmakodynamik og den specielle farmakologi Kan redegøre for det juridiske ansvar og kompetence, der er forbundet med sygeplejerskens administration af medicin Kan redegøre for principper for infusions- og transfusionsterapi, herunder overvejelser der bidrager til en øget patientsikkerhed Færdigheder: Kan anvende digitale medier med henblik på at indhente relevante informationer til planlægning af medicinhåndtering Kan anvende relevante regnemetoder i forbindelse med medicingivning Kan observere, vurdere, forklare, reagere og handle adæquat i forhold til medicingivning, infusions- og transfusionsterapi 6

8 Kompetencer: Kan identificere egne læringsbehov i relation til farmakologi og medicinhåndtering, herunder medicinregning Kan varetage medicinhåndtering i forhold til afgrænsede patientsituationer med stigende selvstændighed Kan tage ansvar for patientsikkerhed i varetagelsen af medicinhåndtering Undervisernes rolle i farmakologi Underviserne formidler viden om farmakologi, og igangsætter dialog på holdet, udfordrer og stiller uddybende spørgsmål i relation til faget. Underviseren giver holdvis tilbagemelding på opgaver, som de studerende selvstændigt arbejder med De studerendes rolle i farmakologi er: Det forventes, at den studerende møder forberedt til lektionerne, deltager i dialoger på holdet samt benytter de studieaktiviteter i form af regnekursus samt opgaveløsning, der tilbydes, med henblik på at kvalificere eget vidensniveau. Den studerende forventes at forholde sig reflekterende til egen læring, og indgå i et forpligtende samarbejde med andre studiekammerater og underviseren Pensum i farmakologi Link: Sygdomslære 3 ECTS-point Målet med undervisningen er, at den studerende opnår: Viden: Den studerende opnår viden om prævalens og incidens ved udvalgte sygdomme Den studerende opnår viden om patofysiologiske fænomener og udvalgte sygdomme som er et medvirkende grundlag for at kunne diskutere patientperspektiver og kunne vurdere udvalgte sygeplejefaglige interventioner ved akutte og kritiske sygdomme Den studerende opnår viden om kliniske undersøgelser af patientens tilstand Færdigheder: Den studerende opnår færdigheder i at beskrive udvalgte medicinske og kirurgiske sygdommes årsager, patogenese, symptomer, mulighed for forebyggelse samt behandlingsmuligheder Den studerende opnår færdigheder i at beskrive udvalgte diagnostiske undersøgelser Kompetencer: Den studerende opnår kompetence til at vurdere den enkelte patients sygdomstilstand som en forudsætning for at kunne udlede behovet for sygepleje relateret til udvalgte sygdomme Den studerende opnår kompetence til at identificere og forklare udvalgte patofysiologiske fænomener som sygdomssymptomer med udgangspunkt i de fysiologiske/patofysiologiske processer 7

9 3.5.2 Pensum i sygdomslære: Følg dette link: Organisation, administration og ledelse Mål med undervisningen er, at den studerende opnår Viden: Den studerende opnår viden om og forståelse for betydningen af forskellige pleje- og organiseringsformer i sundhedsvæsenet Den studerende opnår viden om og forståelse for anvendelse af forskellige pleje- og organiseringsformer i relation til sygeplejen til akut og kritisk syge patienter Den studerende opnår viden om samarbejde, prioritering, koordinering og ressourceanvendelse i sundhedsvæsenet Færdigheder: Den studerende kan reflektere over sin viden om forskellige pleje- og organiseringsformer i relation til sygeplejen til akut og kritisk syge patienter Den studerende kan reflektere over betydningen af samarbejde med den akut, kritisk syge patient, pårørende og andre fagpersoner Kompetencer: Den studerende kan i forbindelse med bearbejdning af modulets cases vurdere og identificere behov for ledelse af sygeplejen til den akut og kritisk syge patient og pårørende Den studerende kan i forbindelse med bearbejdning af modulets cases, varetage koordinering af sygeplejen til den akut og kritisk syge patient i samarbejde med patient, pårørende og andre fagpersoner Underviserens rolle i Organisation, administration og ledelse Underviseren formidler viden om organisation, administration og ledelse via forelæsninger samt dialogbaseret holdundervisning. Underviseren udfordrer den studerende med uddybende spørgsmål i relation til fagets indhold og modulets sygeplejefaglige fokus på sygeplejen til akut og kritisk syge patienter og pårørende De studerendes rolle i Organisation, administration og ledelse Den studerende deltager aktivt i dialoger i forbindelse med holdundervisning og bidrager til at inddrage fagets teorier i PBL arbejdet på modulets temaer. Den studerende forventes at forholde sig kritisk reflekterende i forhold til vurdering og prioritering af pleje- og organiseringsformer samt koordinering og samarbejde relateret til den akut og kritisk syge patient og pårørende Pensum til Organisation, administration og ledelse: Link: 8

10 4. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter på modul 10 I fagene Sygdomslære og Farmakologi er undervisningen tilrettelagt som forelæsninger og holdundervisning. I sygeplejefaget og Organisation, administration og ledelse er undervisningen tilrettelagt som problembaseret læring, initieret med teoripræsentation efterfulgt af vejlederunderstøttet bearbejdning af teori i PBL grupper á studerende. Undervisningen omfatter casebaseret sundhedsteknologisk simulationsundervisning med færdighedstræning og øvelser i professionsrettet sygeplejeintervention hos akut kritisk syge samt hos lidende og døende patienter og pårørende. I kategori 1 veksles mellem fælles forelæsninger, holdundervisning, PBL vejledning i grupper og i relation til casebaseret sundhedsteknologisk simulationsundervisning. I kategori 2 er der tilrettelagt PBL arbejde i studiegrupper i alle tre temaer, med inddragelse af Organisation, administration og ledelse, patofysiologi og farmakologi. I Farmakologi gennemføres en fastlagt studieaktivitet. I kategori 3 arbejdes der i PBL grupper og individuelt med systematisk at identificere, beskrive, afgrænse, analysere, diskutere og dokumentere kliniske sygeplejefaglige problemstillinger og med anvendelse af praksis- udviklings- og forskningsviden. Den studerendes egen og gruppens læring planlægges, gennemføres, formidles og evalueres i et forpligtende samarbejde. I kategori 4 er der tilrettelagt fremlæggelser af PBL gruppernes resultater med undersøgelsen. Endvidere kan forelæsninger ved eksterne forskere og andre personer med relevans for Modulets fokus være tilrettelagt 4.1 Underviserens rolle på modul 10 Undervisernes rolle består i at forelæse Modulets fag, herunder de tre temaers praksis- udviklings og forskningsviden, samt på hold, i PBL vejledning og simulationsundervisning gennem dialog at bidrage til en kritisk undersøgende og perspektiverende tilgang til forståelse af viden, begreber, undersøgelser og vidensbaseret færdighedstræning. Underviseren leder og faciliterer den studerendes læreprocesser. Facilitatorrollen omfatter drøftelser om PBL gruppens læreproces, tilbud om læringsstøttende vejledning og studiesamtaler. Underviserrollen omfatter for fagene farmakologi og sygdomslære udarbejdelse af supplerende arbejdsopgaver og vejledning på hold i forbindelse med medicinregning. Underviserrollen omfatter deltagelse i evaluering af modulet sammen med den studerende med henblik på udvikling af modulets indhold og tilrettelæggelse. Underviseren har rollen som eksaminator i forbindelse med bedømmelse af den eksterne modulprøve. Underviseren har derud over en organisatorisk rolle i forbindelse med strukturering af læring, udformning af fælles læseplaner for modulets temaer; relevante cases, prøvekriterier samt etablering af elektronisk adgang til undervisningsmaterialer på Fronter 9

11 4.2 De studerendes rolle på modul 10 Den studerende arbejder både individuelt og i samarbejde med medstuderende. Den studerende er selv ansvarlig for i samarbejde med medstuderende, at tilrettelægge anvendelsen af de gruppestyrede studieaktiviteter Den studerende deltager i forelæsninger, hvor udvalgte begreber, teorier og metoder præsenteres samt i holdundervisning, hvor læring kræver aktiv deltagelse i dialog med medstuderende, underviser og stoffet. Den studerende deltager i PBL arbejdet, hvor de sygeplejefaglige problemstillinger undersøges i forhold til teori. Den studerende deltager aktivt, undersøgende og reflekterende i PBL arbejde knyttet til simulationsundervisning og færdighedstræning som grundlag for udvikling af professionsrettede interventioner. Den studerende deltager i gruppens mundtlige og/eller skriftlige fremlægning af undersøgelsen ved afslutningen af de enkelte temaer. Den studerende udarbejder sammen med PBL gruppen læringsplan, læringskontrakt og plan for gruppens arbejde i forhold til de enkelte temaer. Den studerende anvender Fronter til placering af gruppeaftaler, gruppematerialer og individuelle indlæg til PBL arbejdet. 5 Fastlagt studieaktivitet på modul 10 I faget Farmakologi udarbejdes en individuel fastlagt studieaktivitet efterfulgt af en fælles tilbagemelding. 6 Studiestøttende aktiviteter Studiestøttende aktiviteter er et tilbud til alle studerende, som ligger ud over den planlagte undervisning, men understøtter den læring, som sker i uddannelsen. Det er tilbud af aktiviteter, hvor den studerende i samarbejde med en underviser og sine medstuderende kan udvikle sine almene studiekompetencer og der kan opnås inspiration og læring til hvordan man lærer bedre. Analyseværksted Formålet er med udgangspunkt i de studerendes eget empiriske materiale at drøfte egnet analysestrategi og metode i bachelorprojektet, dokumentation af analysen og formidlingen af analysens resultater i bachelorprojektet. Der opnås viden om forskellige former for analysemetoder. Analyseværkstedet tager udgangspunkt i en gennemgang af forskellige former for analysemetoder. Der vil blive gået i dybden med analyse af tekster som empiri og analyse af empiriske data (f.eks. transskriberede interview eller observationer). Der opnås færdigheder i at vælge analyseform som er bedst egnet til det empiriske materiale som den studerendes egen bacheloropgave præsenterer samt færdigheder i at gennemføre analyseprocessen på egen empiri. Der vil blive arbejdet med kompetencer i at dokumentere og formidle analysemetode og resultater i bacheloropgaven. Studieaktiviteten bliver afholdt således, at der med udgangspunkt i de studerendes eget empiriske materiale drøftes egnede analysestrategi og metode, dokumentation af analysen og formidlingen af analysens resultater i bachelorprojektet. Undervisningsformen vil foregå både i plenum og som workshop i mindre grupper, hvor egnede analyseformer vurderes i forhold til eget og 10

12 medstuderendes bachelorprojekter. Der vil blive afholdt Analyseværksted som studiestøttende aktivitet én gang i løbet af modulet i 2 lektioner. 7 Ekstern prøve på modul 10 Prøvens fokus er professionel sygepleje til patienter med akut og kritisk sygdom samt døende og samarbejde med pårørende. Følgende fag indgår i prøven Sygeplejefaget, sygdomslære, farmakologi samt organisation, administration og ledelse Opgavetype Individuel ekstern mundtlig prøve. Form og omfang Datoer for prøven fremgår af eksamensoversigten. Tidspunkt for eksamen samt oplysninger om lokaler, forberedelse, eksaminator og censor lægges på Fronter. Eksamination og vurdering foretages af underviser på modul 10 samt af eksternt beskikket censor på baggrund af den studerendes mundtlige præstation. Den mundtlige eksamination foretages på baggrund af en ukendt case om en patient og dennes pårørende. Cases har relation til pensum, opgivet på modul 10 Den mundtlige eksamensform Der skemalægges ca. en uges undervisningsfri til eksamensforberedelse På eksamensdagen trækker den studerende en ukendt case Der er afsat 30 minutter til, at den studerende kan forberede eksaminationen Der vil i forberedelseslokalet være PC med internetadgang, lommeregner og kladdepapir til rådighed. Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefoner eller I Pad i forberedelseslokalet. Den studerende kan medbringe vegen PC, bøger og noter fra undervisningen. I forberedelsestiden skriver den studerende en disposition med noter, som medbringes til eksaminationen Eksamination 20 minutter Votering og tilbagemelding til den studerende varer max 10 minutter. Den studerende kan ikke overvære voteringen. Mål for ekstern prøve At demonstrere anvendelse af praksisviden og teoretisk viden baseret på udviklings- og forskningsresultater i forhold til akutte og kritiske sygeplejesituationer At analysere og diskutere patientperspektiver ved kritisk sygdom, lidelse og forestående død At identificere, analysere og vurdere udvalgte, komplekse sygeplejefaglige fænomener ved livstruende tilstande og teoretisk begrunde de udvalgte interventioner At forklare udvalgte farmakologiske behandlingsformer 11

13 At forklare patologiske tilstande ved udvalgte akutte og kritiske sygdomme At reflektere over betydningen af samarbejde med den kritisk syge patient, pårørende og andre fagpersoner At redegøre for udvalgte former for organisering, administration og ledelse af patientforløb inden for sundhedsområdet Kriterier for ekstern prøve Beskriv fysiske observationer hos patienten og forklar disse ved hjælp af sygdomslæren Forklar mindst èt farmakologisk præparat med relevans for casens fokus. Beskriv refleksioner i relation til medicingivning, herunder dosering, beregning, observation af patient samt dokumentation Beskriv og begrund mindst ét forslag til sygeplejeintervention i forhold til patientens sygdom Reflektér over patientens og pårørendes oplevelser og behov og begrund forslag til sygeplejeinterventioner Beskriv og begrund forslag til kvalitetsudvikling af sygeplejen Redegør for forslag til ledelse, administration og organisering af sygeplejen til patienten og dennes pårørende Bedømmelse Bedømmelsen sker på baggrund af den studerendes mundtlige besvarelse Bedømmelsen foretages af ekstern censor og eksaminator ud fra 7 trins karakterskalaen vurderet ud fra målene for Ekstern teoretisk prøve på Modul 10. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Dette betyder, at den studerende Demonstrerer anvendelse af praksisviden og teoretisk viden baseret på udviklings- og forskningsresultater i forhold til akutte og kritiske sygeplejesituationer på en kritisk måde med få uvæsentlige mangler. Anvender praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske patientsituationer på en kritisk måde med få uvæsentlige mangler Analyserer og diskuterer patientens perspektiv i forhold til casens fokus med overbevisende faglighed Analyserer, diskuterer og vurderer udvalgte, komplekse sygeplejefaglige fænomener ved livstruende tilstande og begrunder udvalgte interventioner udtømmende og med få uvæsentlige mangler Forklarer udvalgte farmakologiske behandlingsformer og patologiske tilstande i relation til det valgte fokus på en udtømmende måde Redegør for udvalgte former for organisering, administration og ledelse af patientforløb med få uvæsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Det betyder, at den studerende Demonstrerer anvendelse af praksisviden samt teoretisk viden baseret på udviklings- og forskningsresultater i forhold til akutte og kritiske sygeplejesituationer med minimal relevans 12

14 for problemstillingen. Anvender udvalgt praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske patientsituationer med minimal relevans for problemstillingen Analyserer og diskuterer patientens perspektiv i forhold til casens fokus med få relevante udsagn Analyserer, diskuterer og vurderer udvalgte, komplekse sygeplejefaglige fænomener ved livstruende tilstande og begrunder udvalgte interventioner med minimal relevans Forklarer udvalgte farmakologiske behandlingsformer og patologiske tilstande i relation til det valgte fokus på en relevant men minimal måde Redegør for udvalgte former for organisering, administration og ledelse af patientforløb med minimal anvendelse af organisatorisk viden Pensum Pensum svarer til pensum for modulet. Praktiske forhold Den studerende er automatisk indstillet til den ordinære prøve på Modul 10. Evt. særlige prøvevilkår skal søges særskilt. Dato for aflevering heraf fremgår af eksamensoversigten. Blanket findes på Fronter Ekstern prøve på modul 10 skal være bestået, inden den studerende kan afslutte bachelorprojektet. Ny prøve Tidspunkt for indstilling og afvikling af ny prøve kan ses på eksamensoversigten. Ved Ny prøve trækker den studerende én af de cases der opgives ved den aktuelle eksamen. Prøven er omfattet af Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser nr af 16/12/2013. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007 og Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje nr 29 af 24/01/2008. Se i øvrigt Generel information om eksamensafvikling. 13

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde 2016 Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde Mette Lomholt Skott University College Lillebælt Efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR At søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejesituationer. De studerende oplever, at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted August 2011 Modulets tema og læringsudbytte Akut og kritisk syge patienter/borgere Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 07/2016 Intern klinisk prøve modul 12 Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer

Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer Tema 1 (ca. 2 uger) Tema 2 (ca. 2 uger) Tema 3 (ca. 1 uge) Tema 4 (ca. 5 uger) Mennesker der er kritisk syge Mennesker der bliver akut, livstruende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2013 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået følgende

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere 5. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 10 22. marts 2016 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 28.8.2014 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2. Indhold...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 07/2015 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 19-09-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave

Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 14 Bacheloropgave 7. semester Hold F 2012 Modulbeskrivelse Modul 14 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 5. semester Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere