BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S"

Transkript

1 BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV MELLEM OG FCM Holding A/S, CVR-no Kaj Zartows Vej Herning Denmark (Herefter "Selskabet") Matthew Benham 10 Fitzroy Park Highgate, N6 6HU London England (Herefter "Långiver") This document contains an unauthorised translation of the Danish version of the convertible bond into an English- version. In the event of any discrepancies between the two versions, the Danish version shall prevail. 1. HOVEDSTOL Selskabet erkender herved at skylde kr ,00 (skriver danske kroner femogtyve millioner 00/100) (herefter "Lånet") til Långiver. 2. KONVERTIBELT GÆLDSBREV Lånet optages mod udstedelse af dette gældsbrev med ret til konvertering til nye B-aktier (kapitalandele) i Selskabet eller til ordinære kapitalandele i Selskabet, hvis der ikke er B-aktier eller aktieklasser i Selskabet på tidspunktet for konvertering af Lånet (herefter "Konvertering" eller "Konverteringen"). THE LOAN The Company hereby unconditionally and irrevocably undertakes to owe DKK 25,000, (in writing DKK twenty five million) (the "Loan") to the Lender. CONVERTIBLE BOND The Loan is taken out against this bond, which is convertible into new B-shares in the Company or into ordinary shares in the Company, if there are no B-share class at the time of conversion ("Convert" or the "Conversion"). SIDE 8

2 3. TILBAGEBETALING REPAYMENT 3.1 Lånet, der ikke afdrages, forfalder til betaling den 31. december 2015 ("Tilbagebetalingsdatoen"), hvor Selskabet skal tilbagebetale hele Lånet inklusiv påløbne renter, medmindre Långiver har udnyttet sin ret til Konvertering. The Loan, which is exempt from repayment in instalments, falls due and payable on 31 December 2015 (the "Repayment Date"), unless the Lender has exercised its right to Convert the Loan to shares in the Company. 3.2 Lånet er uopsigeligt i hele låneperioden fra såvel Selskabets som Långivers side. 4. FORRENTNING Lånet forrentes med 0,5 % p.a., der årligt tilskrives Lånets hovedstol fra udbetalingen af Lånet, første gang den 31. december 2015, og oprulles og betales af Selskabet til Långiver på Tilbagebetalingsdatoen. I tilfælde af Konvertering, skal påløbne renter tilskrives til Lånet på datoen for Konverteringen. 5. ANSVARLIGT LÅN Lånet optages som efterstillet ansvarlig lånekapital. Lånet skal i tilfælde af konkurs eller akkord således kun dækkes, når simple kreditorer og andre efterstillede kreditorer i henhold til konkurslovens 98 har opnået dækning. Lånet dækkes forud for de af Selskabet udstedte kapitalandele. Neither the Company nor the Lender can terminate the Loan in the loan period. INTEREST The Loan accrues interest with 0,5 % p.a. Interest shall accrue yearly as from disbursement of the Loan, first time 31 December 2015, and shall be rolled up and paid by the Company to the Lender on the Repayment Date. In case of Conversion, accrued interest shall be added to the loan amount at the date of the Conversion. SUBORDINATED LOAN The Loan shall rank as subordinated loan capital. In the event of bankruptcy or compulsory arrangement, the Loan shall only be covered, provided that ordinary creditors and other subordinated creditors pursuant to Section 98 of the Danish Bankruptcy Act has received repayment in full. The Loan ranks prior to the shares issued by the Company. 6. KONVERTERINGSVILKÅR TERMS OF CONVERSION 6.1 Långiver er når som helst i perioden fra udbetalingen af Lånet til Tilbagebetalingsdatoen berettiget til ved skriftligt påkrav til Selskabet at kræve Lånet Konverteret (helt eller delvist) til kapitalandele i Selskabet. Långiver kan maksimalt kræve konvertering ad 2 omgange. The Lender is at any time from disbursement of the Loan until the Repayment Date entitled to upon written demand to the Company demand the Loan converted (partly or in full) to shares in the Company. The Lender is entitled to give such notice of conversion at a maximum of 2 times. 6.2 Ved Konvertering giver Lånet med tillæg af påløbne renter ret til at modtage et antal aktier i Selskabet à nominelt DKK 1 til kurs [ ]. Kursen At Conversion, the Loan with addition of accrued interest gives the right to receive a number of shares of nominal DKK 1 at the conversion rate of SIDE 9

3 udgør markedskursen for Selskabets kapitalandele på datoen for Selskabets beslutning om optagelse af Lånet og indgåelsen af dette konvertible gældsbrev ("Tegningsdagen"). Kursen er beregnet som den gennemsnitlige lukkekurs for Selskabets A-aktier på de dage, hvor Selskabets A-aktier er blevet handlet, i en periode på 4 uger før (og eksklusiv) Tegningsdagen, jf. dog afsnit 6.3 nedenfor. Selskabets A-aktier er optaget til handel på GXG Official List, der drives af GXG Markets A/S. Oplysningerne til brug for fastsættelse af kursen for konvertering af Lånet, er offentligt tilgængelige på GXG Markets A/S' hjemmeside, 6.3 Der sker justering i konverteringskursen og/eller antallet af aktier (kapitalandele), der udstedes som led i Konvertering af Lånet, i følgende tilfælde: DKK [ ]. The conversion rate is equal to the market price of the Company's shares on the date of the Company's decision to take out the Loan and issue this convertible bond (the "Subscription Date"). The conversion rate is calculated as the average closing rate of the Company's A-shares on the dates on which the Company's A-shares have been traded for a period of 4 weeks prior to (and excluding) the Subscription Date, cf. however Clause 6.3 below. The Company's A-shares are listed for trading on the GXG Official List, which is operated by GXG Markets A/S. The information used to determine the conversion rate for the Loan are publicly available on the GXG Markets A/S's website, Adjustment of the Conversion price and/or the number of shares issued in connection with the conversion of the Loan shall take place as follows: a) Træffes der beslutning om kapitalforhøjelse ved fondsandelsemission i Selskabet, skal Långiver ved konvertering af Lånet modtage et yderligere antal kapitalandele, således at Långiver stilles, som om Konvertering af Lånet var sket umiddelbart før kapitalforhøjelsen ved fondsandelsemission. b) Træffes der beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i Selskabet, hvorved der kan tegnes kapitalandele til en kurs, der svarer til markedskursen, sker der ingen ændringer i vilkårene for konvertering. c) Træffes der beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i Selskabet, hvorved der kan tegnes kapitalandele til en kurs under markedskursen for Selskabets kapitalandele, skal det antal kapitalandele, a) If a decision is made to increase the capital of the Company by issuance of bonus shares, the Lender shall when subscribing for shares by Conversion of the Loan receive an additional amount of shares, so that the Lender is placed in a position as if the Conversion of the Loan had taken place immediately prior to the capital increase by issuance of bonus shares. b) If a decision is made to increase the capital or to issue convertible loans, warrants or similar instruments, whereby shares can be subscribed for at a price corresponding to the market price, there shall be no changes in the Lender's terms for Conversion of the Loan. c) If a decision is made to increase the capital or to issue convertible loans, warrants or similar instruments, entitling the holders to subscribe for shares at a price below market value of the Company's shares, the number of shares which can be subscribed for by the Lender pursuant to the Loan and/or the SIDE 10

4 der fremkommer ved Konvertering af Lånet, og/eller konverteringskursen for disse reguleres således, at Långiver stilles som om Konverteringen af Lånet var sket umiddelbart før beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i Selskabet. d) Træffer Selskabet beslutning om at fusionere med et eller flere andre selskaber med Selskabet som det fortsættende selskab, eller får Selskabet tilført aktiver, sker der ikke nogen ændring af tegningskursen eller antallet af Kapitalandele, der fremkommer ved konvertering af Lånet. I tilfælde af fusion har Långiver uanset aftalt uopsigelighed dog ret til at kræve Lånet indfriet forud for Selskabets beslutning om fusion, såfremt vurderingsmændenes erklæring efter selskabslovens 241, stk. 4, fastslår, at vederlaget til kapitalejerne ikke er rimeligt eller sagligt begrundet. e) Træffer Selskabet beslutning om at nedsætte selskabskapitalen til dækning af underskud, justeres konverteringskursen og det antal kapitalandele, der fremkommer ved Konvertering af Lånet, således at Långiver stilles som om Konvertering af Lånet var sket umiddelbart før kapitalnedsættelsen. f) Træffer Selskabet beslutning om (i) nedsættelse af selskabskapitalen med udbetaling til kapitalejerne, (ii) fusion af Selskabet som det ophørende selskab, (iii) spaltning, eller (iv) ombytning af kapitalandele i Selskabet med kapitalandele i et andet selskab, uden at Lånet i de i (ii)-(iv) nævnte situationer samtidig overtages af det fortsættende selskab på i det væsentligste identiske vilkår i forhold til Långiver, skal Långiver stilles som om Konvertering af Lånet var exercise price for such shares, shall be adjusted so that the Lender is placed in a position as if the Loan was Converted prior to the decision to increase the capital or to issue convertible loans, warrants or similar instruments. d) If the Company decides to merge with one or more other companies with the Company as the continuing company, or if the Company receives assets, no changes shall be made to the exercise price or the number of shares, which can be subscribed for at Conversion of the Loan. In case of a merger, the Lender may irrespective of the Loan not being terminable require the Loan prepaid prior to the Company's decision to merge, provided that the valuators statement pursuant to Section 241(4) of the Danish Companies Act stipulates that the consideration to the shareholders is not fair or reasonable. e) If the Company decides to reduce the share capital in order to cover losses, the conversion price and the number of shares, which can be subscribed for at conversion of the Loan, shall be adjusted, so that the Lender is placed in a position as if the conversion of the Loan had taken place immediately prior to the capital decrease. f) If the Company decides to (i) reduce the share capital against payment to the shareholders, (ii) merge with the Company as the dissolving company, (iii) de-merger, or (iv) exchange of shares in the Company with shares in any other company, without in the situation described in (ii)-(iv) an obligation for the continuing company to take over the Loan on materially identical terms vis-à-vis the Lender, the Lender shall be placed in a position as if the Loan was converted immediately prior to the capital SIDE 11

5 sket umiddelbart før henholdsvis kapitalnedsættelsen, fusionen, spaltningen eller kapitalandelsombytningen. g) Træffer Selskabet inden Konvertering af Lånet beslutning om at træde i likvidation, skal Selskabet inden beslutningens gennemførelse give Långiver meddelelser herom med frist for Långiver til inden 6 uger efter afsendelse af meddelelsen at kræve Lånet konverteret til kapitalandele i Selskabet. h) Såfremt der sker ændringer i Selskabet af lignende art med lignende virkning for Långiver, herunder ændringer i kapitalandelenes nominelle værdi, skal der foretages en justering af konverteringskursen for Konverteringen. Justering skal foretages snarest muligt efter gennemførelsen af den relevante ændring og i videst mulige omfang efter de principper, der fremgår af det ovenfor anførte og i øvrigt således, at den af Selskabet skønnede økonomiske værdi af dette udstedte konvertible lån efter den relevante ændring i videst mulige omfang svarer til den af Selskabet skønnede økonomiske værdi af Lånet før ændringen. i) Såfremt en justering af konverteringskursen for Konverteringen bevirker, at konverteringskursen reduceres, således at det beløb, der er indbetalt på Lånet, er mindre end det nominelle beløb af de kapitalandele, hvortil der kan konverteres, skal der ikke ske justering. j) Såfremt en justering af konverteringskursen for Lånet bevirker, at konverteringskursen reduceres, således at det beløb, der er indbetalt på Lånet, er mindre end det nominelle beløb af de kapitalandele, hvortil der kan Konverteres, skal differencen mellem det beløb, der er indbetalt på Lånet og det nominelle beløb decrease, the merger, the de-merger or the exchange of shares, respectively. g) If the company enters into liquidation before the Conversion of the Loan, the Company shall before such decision is carried out inform the Lender thereof, giving the Lender a six weeks notice after the notice to require the Loan Converted into shares in the Company. h) If other changes take place in the Company of a similar kind and with a similar effect on the Lender, including changes in the nominal value of the shares, an adjustment of the exercise price shall be made. The adjustment shall be made as soon as possible after the relevant change has taken place and to the widest extent possible the adjustment shall be made according to the principles stipulated above, and also in such a manner that the Company's estimated financial value of this issued convertible bond after the relevant change to the widest extent possible matches the Company's estimated financial value of the Loan before the change. i) If an adjustment of the Conversion price means, that the Conversion price is reduced so that the amount paid on the Loan is less than the nominal amount of the shares whereto the Loan can be converted, no adjustment shall be made. j) If an adjustment of the exercise price means, that the exercise price is reduced so that the amount paid on the Loan is less than the nominal amount of the shares whereto the Loan can be Converted, the difference between the amount paid on the Loan and the nominal amount of the shares whereto conversion takes place shall to the SIDE 12

6 af de kapitalandele, hvortil der Konverteres i videst mulige omfang dækkes af den del af Selskabets egenkapital, der kan anvendes til udbytte, jf. selskabslovens 180, stk. 2. Såfremt den del af Selskabets egenkapital, der kan anvendes til udbytte, ikke er tilstrækkelig til dækning af den fulde difference, skal den anførte inddækning fra egenkapitalen ske i det omfang, det er muligt efter selskabslovens 180, stk. 2, idet konverteringskursen samtidig justeres i overensstemmelse hermed. widest extent possible be covered by that part of the equity of the Company which can be used for payment of dividend, cf. Section 180(2) of the Companies Act. If the equity at the relevant Conversion time is not sufficient to cover the full difference, the coverage from the equity shall take place to the extent permitted by Section 180(2) of the Companies Act, and the exercise price shall be adjusted accordingly. 6.4 Ved Konvertering udgør det mindste og det højeste beløb, hvormed selskabskapitalen i Selskabet kan forhøjes, DKK 1,00 og DKK [ ], dog kan regulering i henhold til afsnit 6.3 medføre et større nominelt beløb. 6.5 Långiver tillægges fortegningsret til Lånet og dermed fortegningsret til de kapitalandele, der måtte blive udstedt som følge af Konverteringen. Efter eventuel Konvertering skal der ikke gælde indskrænkninger i aktionærernes fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. In case of Conversion, the lowest and the highest amount by which the share capital of the Company can be increased amount to DKK 1.00 and DKK [ ], however adjustment pursuant to Clause 6.3 may result in a higher nominal amount. The Lender shall have pre-emptive rights to the Loan and to the shares, which may be issued as a result of the Conversion. After any Conversion no restrictions on the shareholders' pre-emption rights to future increases shall apply. 7. UDBYTTE Så længe Lånet og påløbne renter ikke er tilbagebetalt eller Konverteret til kapitalandele i Selskabet, er Selskabet uberettiget til at udlodde udbytte til aktionærerne. DIVIDENDS The Company shall not distribute any dividends to its shareholders, as long as the Loan and any interest accrued thereon is outstanding or the Loan has not been Converted to shares in the Company. 8. MISLIGHOLDELSE EVENTS OF DEFAULT 8.1 Långiver kan kræve Lånet med påløbne renter indfriet øjeblikkeligt i tilfælde af misligholdelse af dette gældsbrev. In case of an event of default, the Loan together with accrued interest shall become immediately due and payable. 8.2 Ved misligholdelse forstås, at: a) Selskabet ikke tilbagebetaler Lånet med påløbne, ikke betalte renter på The following events are events of default: a) If the Company does not repay the Loan together with accrued interest on the SIDE 13

7 Tilbagebetalingsdatoen, b) Selskabet bliver insolvent, kommer under indenretlig rekonstruktion, bliver tvangsopløst, likvideret eller opløst eller erklæres konkurs, eller c) Selskabet i øvrigt væsentligt misligholder vilkårene i dette gældsbrev. Repayment Date, b) If the Company becomes insolvent or is taken under reconstruction, is winded up, dissolved or liquidated or if the Company is declared bankrupt, or c) In case of a material breach by the Company of the terms in this convertible bond. 9. ØVRIGE FORHOLD MISCELLANEOUS 9.1 Under henvisning til selskabslovens 158 skal i øvrigt gælde følgende i forbindelse med Konvertering: a) Kapitalandelene er navneaktier og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog, In pursuance of Section 158 of the Danish Companies Act, the following shall apply at conversion: a) The new shares shall be registered in the name of the holder and be registered in accordance therewith in the share register of the Company; b) Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer, b) The shares shall be non-negotiable instruments, c) Kapitalandelene skal være B-aktier (eller ordinære kapitalandele i Selskabet, hvis der ikke er B-aktier eller aktieklasser i Selskabet på tidspunktet for Konvertering af Lånet) i Selskabet, d) De nuværende kapitalejere i Selskabet har ingen fortegningsret til tegnelsen af de nye kapitalandele, e) Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed, f) Kapitalejeren skal ikke være forpligtet til at lade kapitalandelene indløse, hverken helt eller delvis. g) De nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for Selskabets modtagelse af begæring om Konvertering fra Långiver, og h) Omkostningerne ved kapitalforhøjelsen der skal afholdes af Selskabet, anslås til DKK c) The shares shall be B-shares (or ordinary shares in the Company, if there are no B-share class at the time of Conversion) in the Company, d) The present shareholders shall not have preemptive rights for subscription of the new shares; e) The new shares shall be freely transferable; f) The Shares are not redeemable, neither partly nor in full. g) The new shares shall confer on the holder the right to receive dividend and other rights in the Company as from the time of the Company's receipt of the request for conversion; and h) The estimated costs of the capital increase to SIDE 14

8 be paid by the Company are DKK Dette gældsbrev er ikke et omsætningsgældsbrev. 9.3 Selskabet skal betale alle udgifter i forbindelse med eventuel misligholdelse af dette gældsbrev, herunder udgifter til eventuel inkassation. 9.4 Dette gældsbrev skal danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse i henhold til af retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 5 og stk. 4. This convertible bond is a non-negotiable document. The Company shall pay all costs incurred in connection with a breach of this convertible bond, including enforcement costs. This convertible bond is enforceable in accordance with Sections 478(1), number 5 and 478(4). 9.5 Dette gældsbrev underskrives i to ligelydende eksemplarer, ét til hver af parterne. This convertible bond is executed in two originals, one to each party. 10. LOVVALG OG VÆRNETING LAW AND JURISDICTION 10.1 Gældsbrevet er undergivet dansk ret. This convertible bond is governed by Danish law Ethvert søgsmål i anledning af dette gældsbrev skal anlægges ved byretten i Herning. The City Court of Herning shall have exclusive jurisdiction with respect to any dispute arising in connection with this convertible bond. SIDE 15

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Låneaftale Loan note Låntager [Navn, adresse og CVR-nr. på låntager] Borrower [Name, Adress and CVR-no. on the Borrower] Långiver Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Lender Accelerace

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

2014 Udgivet den 24. januar 2014

2014 Udgivet den 24. januar 2014 Lovtidende C 2014 Udgivet den 24. januar 2014 23. januar 2014. Nr. 3. Bekendtgørelse af overenskomst af 5. november 2009 med Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer Den 5. november

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere