Husorden Højstensgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden 1-3036 Højstensgård"

Transkript

1 Husorden Højstensgård Vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsbudgetmøde den 30. september 2013

2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling med 380 lejemål kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, og man er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at der opstilles visse regler for at skabe et godt miljø i bebyggelsen. Vi beder dig derfor huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af, at man tager hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og derved holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk, at vi selv gennem huslejen skal betale istandsættelsen også af det, som ødelægges. Føler du dig generet af andre beboere, bedes du, af hensyn til bevarelsen af det gode naboskab, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomskontoret eller til afdelingsbestyrelsen. Gem husordenen Det er vigtigt, at du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, råderetsreglerne, vedligeholdelsesreglementet og 3B s vedtægter. Råderetsreglerne udleveres ved indflytning. 2

3 Affald: Dagrenovation. Husholdningsaffald, flasker og papir skal placeres i de opstillede containere i skralderummene, der er placeret i de enkelte blokke. Husholdningsaffald skal være indpakket eller i affaldsposer, der lukkes, inden det smides i containerne. Husdyraffald (f.eks. hø fra hamster o.l.) må kun smides i containerne til»småt brandbart.«det er ikke tilladt af stille affald ved siden af sækkene eller containerne. Beboerne har pligt til at sørge for, at døre til skralderum holdes lukket, samt at låg på containere lukkes efter brug (p.g.a. rottefaren). Andet affald. Haveaffald, byggeaffald og jernaffald skal sorteres og afleveres i de opstillede containere i henhold til affaldssorteringsvejledningen i Højstensgårds beboermappe. Større effekter m.v. kan også afhentes på bopælen efter forudgående aftale mellem lejeren og ejendomskontoret. Malingrester - kemikalier - bilakkumulatorer og andre lignende farlige ting, skal altid afleveres til Herlev Kommunes miljøbil eller genbrugsstation på Marielundvej 28. Det anbefales at have Herlev Kommunes pjece om affald siddende i beboermappen. Ansvar: De enkelte beboere står selv til ansvar for overtrædelse af sundheds-, bygnings- og politivedtægterne. Bad og toilet: De enkelte beboere har pligt til at sørge for, at afløb bliver renset. Eventuelle defekter i de sanitære installationer skal omgående meddeles til ejendomskontoret. Boldspil: Der må ikke foregå boldspil op ad mure, facader, hække og hegn mv. Boretider: Det er tilladt at anvende elektriske boremaskiner o.l. i boligerne på hverdage fra kl til kl , lørdage dog kun til kl Maskiner som anført må aldrig anvendes på søn- og helligdage. Bål: Det er ikke tilladt at antænde bål eller foretage anden form for afbrænding inden for afdelingens område. Optænding af havegrill er undtaget. Cykelkørsel: På flise- og græsarealer er AL KØRSEL MED CYKLER FORBUDT. Undtaget herfra er kørsel på legecykler. 3

4 Cykelskure: Dørene til cykelskurene skal holdes aflåst. Rummene må ikke anvendes som værksted eller oplagsplads for møbler eller brændbare ting etc. Erstatningsansvar: Pas på ejendommen. Den enkelte boligtager har over for boligforeningen erstatningspligt for skader som følge af hærværk og misligholdelse, som beboeren eller dennes husstand er årsag til. Facaderne: Opsætning af espaliér, som er nagelfast til facade (lærketræ m.m.), er ikke tilladt. Fronten af terrassen må ikke påhæftes noget, som er nagelfast (skruer og beslag). Undtaget er beslag til fastgørelse af hegn mellem haverne og til en markise. Til opsamling af regnvand må kun benyttes godkendte materialer og metoder med tilbageløb til afløb. Slyngplanter må ikke fastgøres på facaden, der må i øvrigt ikke fastgøres andre effekter på facaden. Lampe over nr. skilt er dog undtaget. Der må ikke bores i facaderne, og der må ikke sættes altankasser op på betonelementet. 4

5 Beboere, der senere selv ønsker at foretage en lukning af terrassen, kan søge om dette - men fronten skal være af nøjagtigt samme fabrikat (Velfac/Vitral), som er opsat i dag. I modsat fald vil fronten blive krævet nedtaget igen for beboerens regning. Fliser: Indgangspartierne ved rækkehusene skal renholdes af de respektive beboere. Herunder snerydning mv. Forsikringer: Det anbefales alle boligtagere at tegne en indboforsikring (brand, tyveri, vandskade m.v.) samt en ansvarsforsikring. Afdelingen har ingen kollektiv glas forsikring, ligesom ituslåede toiletter og håndvaske ikke dækkes af hverken afdelingen eller afdelingens forsikring. Fuglebure - og volierer: Det er ikke tilladt at eta blere udendørs fuglebure eller volierer. Fyrværkeri Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Ulovligt (knald) fyrværkeri må ikke afbrændes på afdelingens område. Garager: Garager må kun benyttes til motorkøretøjer. Havearealerne: Det påhviler beboerne i rækkehusene at vedligeholde såvel for- som baghaveareal, og følgende regler skal overholdes: Store træer i haverne vil, når de er til gene for hække, kloakk er, nedgravede kabler, 5 bygninger og naboer, blive forlangt fjernet. Græs, planter og buske skal holdes mindst 25 cm fra hækmidte. Samtlige hække omkring haverne skal vedligeholdes både i top og på begge sider af beboerne. Den maksimale hækhøjde er 180 cm, og den maksimale hækbredde er 50 cm. Græs og ukrudt i hækkene skal jævnligt fjernes. Dette gælder også endehækkene. Haveadskillelse mod fællesarealer skal altid afsluttes af et levende hegn. Haveaffald skal henkastes i containerne (se punktet om AFFALD). Havearealerne og terrassen må ikke bruges som oplagsplads for effekter, som ikke naturligt hører hjemme dér. l åbne kompostbeholdere er det kun tilladt at kompostere haveaffald og grønt affald fra køkkenet. Hvis man ønsker at kompostere madaffald, skal man anskaffe en lukket muse/rottesikret kompostbeholder. Kød og fisk må ikke smides på komposten. Højstensgård er et miljøvenligt område. Det er derfor ikke tilladt at bruge sprøjtemidler. Husdyr: Det er ikke tilladt at holde husdyr eller have husdyr i pleje. Ved husdyr forstås også HUND og KAT. Undtaget herfor er hamster, kanin og lignende. Det skal understreges, at overtrædelse vil medføre opsigelse af lejemålet, og under særlige forhold kan det endvidere medføre fortabelse af medlemskabet i boligforeningen.

6 Komfurer, køleskabe og frysere: Afdelingen står for den almindelige vedligeholdelse af komfurer og køle/fryseskabe i lejemålene. For at få størst mulig udnyttelse, er det vigtigt, at følge brugsanvisningerne nøje. Skader, som følge af manglende eller forkert vedligeholdelse, vil blive udbedret for boligtagerens regning. Udskiftning af komfurer og køle/ fryseskabe sker efter behov, i de tilfælde hvor afdelingen vurderer, at reparation ikke er hensigtsmæssig. Leg og legepladser: Leg med bue og pil, knive, luftgevær o.l. er forbudt på afdelingens område. Såfremt der konstateres skader på beplantning, bygninger eller legeredskaber, vil skadevolderne/værgen blive krævet til ansvar. Opbevaring af gasflasker og gasdåser: Lovgivningen påbyder, at det ikke er lovligt at opbevare gasflasker og gasdåser i pulterrum, uanset om det befinder sig i kælderen, i parterreetagen, på loftet eller inde i din bolig. Gasflasker og gasdåser skal stå i et aflåst skur i det fri eller i et fællesrum placeret over terræn og have mindst et oplukkeligt vindue eller en dør til det fri og er opmærket med gul advarselstrekant. Gasflasker skal opbevares stående ellers virker sikkerhedsventilen ikke, og ventilerne skal være kukkede, når gasflaskerne ikke er i brug. Lovgivningen skal efterkommes. I tvivlstilfælde kan man rette henvendelse til ejendomskontoret. Musik: Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med»støj«efter kl eventuelt i form af en meddelelse til naboerne om, at man holder en fest, som godt kan trække ud. Vær især opmærksom på at skrue ned, hvis der åbnes vinduer og døre. Brug af transistorradioer udendørs er ikke tilladt. Parkering og trafik: Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Campingvogne og lastvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i bebyggelsen. Det er dog tilladt at parkere campingvogne i indtil 12 timer jfr. politivedtægten. Af hensyn til børnene og ældre beboerne er knallert- og motorkørsel forbudt på gangstier, græsplæner og fortove. Det gælder dog ikke ejendommens arbejdskøretøjer samt eldrevne handicapkøretøjer. NATPARKERING ER IKKE TILLADT FOR BEBOERE, DER HAR GARAGE. Trailere o.l. må kun parkeres på en plads anvist af ejendomskontoret. 6

7 Plakater og skilte: Opklæbning af plakater samt opsætning af ikke godkendte skilte inden for afdelingens område er forbudt. Skadedyr Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af fare for rotter. Der er anmeldepligt, hvis man ser en rotte. Det skal straks meddeles til Herlev Kommune. Selskabslokaler: Beboere, der lejer selskabslokalerne, er ansvarlige for, at det udleverede reglement overholdes. Trappevask: Det påhviler beboerne i altangangslejlighederne at renholde vindfanget fra hoved dør til entrédør og endvidere sørge for, at hoveddøren altid holdes lukket. Udluftning: For at undgå fugtskader i boligerne, og dermed ødelæggelse af tapet, maling, træværk og lofter, har man pligt til at sørge for daglige effektive udluftninger. Selv om vi har fået monteret ventilatorer på badeværelserne, er det vigtigt at lukke vinduerne op også. For at undgå fugt- og svampeskader i udestuer er det vigtigt med udluftning. Hvis ruderne dugger, skal der luftes ud, indtil duggen er væk. Planter, fugtige træmøbler og tøjtørring er nogle af de ting, der danner fugt. Hvis der lægges trægulv i udestuen, skal man sørge for, at der lægges plastfolie på flisebelægningen, og at det tapes fast op af væggene for at undgå jordfugt fra betonfliserne. VVS-installationer: Al vedligeholdelse af VVS, bortset fra udbedring af skader som følge af manglende vedligeholdelse eller forkert brug, påhviler afdelingen, men kun ved godkendte armaturer. Det er ikke tilladt at etablere gulvvarme i badeværelset, med mindre at dette etableres som el-gulvvarme. Afdelingen påtager sig ingen vedligeholdelse af el-gulvvarme, der er etableret i et lejemål. Ved fraflytning skal der være monteret radiator i badeværelset, også selvom der er etableret el-gulvvarme. Meddelelse om opståede defekter skal omgående meddeles til ejendomskontoret. Vand: Vand er en ressource, vi skal bruge med omtanke og samtidigt er det dyrt. Husk endelig at toiletter og vandhaner, der løber, og utætheder i for eksempel cisterne skal anmeldes hurtigst muligt til ejendomskontoret. Vinduesruder, glasdøre, udvendigt lampested, husnummer og navneskilt: Vinduer og døre skal være forsynet med hele ruder. De enkelte beboere skal ligeledes sørge for, at det udvendige lampested er intakt, og at indgangspartiet er forsynet med tydeligt husnummer. Ejendomskontoret opsætter navneskilt på facaden og på postkasserne efter lejeroplysninger fra huslejeafdelingen. 7

8 Vaskeri: Vaskeriet er for bebyggelsens beboere. Nøglebrikken må derfor ikke lånes ud til fremmede. Det er forbudt for børn at lege og opholde sig alene i vaskeriet. Pas på vores maskiner, følg derfor vejledningen. Al brug af vaskeriet sker på eget ansvar. Ændringer i boligen: Se råderetsreglerne Ændringer i boligen, f.eks. køkken- og badeværelsesmodernisering, nedrivning af vægge, beklædning af vægge og lofter med træ, opsætning af fliser, ændringer af el- og varme installation, udskiftning af sanitet og fast inventar, må KUN foretages efter forud indhentet tilladelse. (Kontakt ejendomskontoret for at få de nødvendige oplysninger). Husordenen er vedtaget af beboerne på det ordinære afdelingsbudgetmøde den 30. september Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Mail Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2009 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på en våd

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere