BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)"

Transkript

1 Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Dansk Idræts-Forbund og er underlagt de respektive love og bestemmelser. 2 stk. 3 (nuværende tekst) Antallet af aktive medlemmer i kategori A, D og F, jfr. 3 stk. 1, begrænses af hensyn til banens kapacitet til medlemmer. Som udgangspunkt er Søllerød Golfklub åben for alle, men af kapacitetshensyn føres flere ventelister. Retningslinier herfor fastlægges af bestyrelsen. 2 stk. 3 ændres til Antallet af aktive seniormedlemmer (fra år) begrænses af hensyn til banens kapacitet til medlemmer. Som udgangspunkt er Søllerød Golfklub åben for alle, men der kan føres ventelister i de perioder, hvor interessen for medlemsskab overstiger kapaciteten. Retningslinjer herfor fastlægges af bestyrelsen. 3 stk. 1 (nuværende tekst) Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende kategorier af medlemmer: A. Aktive voksne (Til og med det kalenderår man fylder 67 år). B. Aktive juniorer (Til og med det kalenderår man fylder 18 år). C. Aktive ynglinge (Til og med det kalenderår man fylder 25 år). D. Aktive seniorer (Til og med det kalenderår man fylder 80). E. Aktive veteraner (Fra og med det kalenderår man fylder 81 år.) F. Ugedagsmedlemmer. G. Longdistancemedlemmer. H. Æresmedlemmer I. Midlertidige medlemmer (Udlændinge med midlertidigt ophold i Danmark i højst 3 år). J. Passive medlemmer 3 stk. 1 ændres til Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Klubben har følgende overordnede medlemskategorier: Aktive juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 18 år) Aktive ynglinge (til og med det kalenderår, man fylder 25 år) Aktive seniorer (til og med det kalenderår, man fylder 80 år) Aktive veteraner (fra og med det kalenderår man fylder 81 år) Passive medlemmer (jf 3 stk. 7) Prøvemedlemmer (ikke aktive i vedtægtsmæssig forstand) Æresmedlemmer (aktive) Bestyrelsen kan efter behov tilbyde og effektuere nye former for medlemskaber mod efterfølgende godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

2 3 stk. 5 (nuværende tekst) Passive medlemmer kan kun spille på klubbens bane mod at betale fuld greenfee, men har adgang til klubbens øvrige arrangementer og til klubhuset, men ikke til deltagelse i klubturneringer. Spil med et aktivt medlem af kategorierne A-I kan dog ske med den til enhver tid gældende rabatordning. 3 stk. 5 ændres til Bestyrelsen fastsætter greenfee for passive medlemmers spil på par 3 banen. Spil på 18 hullers-banen er underlagt samme greenfee bestemmelser som for udefra kommende gæster. Passive medlemmer har ikke ret til deltagelse i klubturneringer, men har adgang til klubbens øvrige arrangementer og til klubhuset. 3 stk. 6 (nuværende tekst) Ved optagelse i klubben betaler Aktive voksne, Aktive seniorer, Aktive veteraner, Midlertidige medlemmer og Aktive ynglinge medlemmer et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 3 stk. 6 ændres til Indskud fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 3 Stk. 7 (nuværende tekst) Aktive juniorer betaler først indskud, når de bliver Aktive ynglinge. 3 stk. 7 ændres til Udgår. (er implicit i 3 stk. 6) 3 stk. 8 (nuværende tekst) Medlemmer over 18 år, der har været aktive medlemmer i mindst 2 år kan overgå til at være passivt medlem i op til 5 år. Som passivt medlem i denne periode har man fortrinsret uden om en eventuel venteliste til aktivt medlemskab. Der betales ikke indskud ved fornyet aktivt medlemskab. Efter 5 års passivt medlemskab tilbagebetales ansvarligt lån og fortrinsretten til aktivt medlemskab fortabes. 3 stk. 8 nu 3 stk. 7 ændres til Medlemmer over 18 år, der har været aktive medlemmer i mindst 2 år kan overgå til at være passivt medlem i op til 5 år. Som passivt medlem i denne periode har man fortrinsret uden om en eventuel venteliste til aktivt medlemskab. Der betales ikke indskud ved fornyet aktivt medlemskab.

3 4 stk. 1 (nuværende tekst) Et hvert nyt aktivt medlem, bortset fra Midlertidige medlemmer, skal indbetale et ansvarligt lån, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Aktive juniorer betaler ved indmeldelse 1/3 ansvarligt lån og ved overgangen fra Aktiv junior til Aktiv yngling betales 1/3 ansvarligt lån, og ved overgangen til Aktiv voksen betales 1/3 ansvarligt lån. 4 stk. 1 ændres til Tidligere ordning om ansvarligt lån er under afvikling, og medlemmer under denne ordning får tilbagebetalt det ansvarlige lån, når de fylder 80 år eller ved udmeldelse. 4 stk. 2 (nuværende tekst) Lånet indskydes som ansvarlig kapital i Søllerød Golfklub og vil i tilfælde af klubbens opløsning først blive tilbagebetalt efter at alle øvrige kreditorer er fyldestgjort. Eventuel tilbagebetaling i tilfælde af klubbens opløsning sker ligeligt til alle indskydere. Det ansvarlige lån tilbagebetales ved udgangen af det år medlemmet fylder 80 år eller ved udmeldelse af Søllerød Golfklub. 4 stk. 2 ændres til Udgår 4 stk. 3 (nuværende tekst) Nuværende medlemmer skal ikke betale ansvarligt lån. Den nuværende obligationsordning afvikles. Nye medlemmer køber ikke en obligation. Nuværende medlemmer får indløst obligationen ved det fyldte 67 år eller ved udmeldelse. 4 stk. 3 nu 4 stk. 2 ændres til Tidligere ordning om køb af obligation er under afvikling, og medlemmer under denne ordning får indløst deres obligation, når de fylder 67 år eller ved udmeldelse. 5 stk. 1 (nuværende tekst) Medlemskab i klubben er bindende for indmeldelsesåret og det følgende kontingentår. 5 stk. 1 ændres til Udgår

4 5 stk. 2 (nuværende tekst) Udmeldelse eller ønske om overgang til anden medlemskategori skal fremsættes skriftligt til klubben med 2 måneders varsel til kontingentårets udgang, d.v.s. senest 1. november. 5 stk. 2 nu 5 stk. 1 ændres til Udmeldelse eller ønske om overgang til anden medlemskategori skal fremsættes skriftligt til klubben med 2 måneders varsel til kontingentårets udgang, d.v.s. senest 1. november. 5 stk. 3 (nuværende tekst) I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra foranstående regler. 5 stk. 3 nu 5 stk. 2 ændres til I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra foranstående regler. 6 stk. 1 (nuværende tekst) Ethvert medlem af kategori A- I kan deltage i de officielle klubturneringer inden for de af bestyrelsen (turneringsudvalget) fastsatte alders- og/eller handicapgrænser. 6 stk. 1 ændres til Ethvert aktivt medlem kan deltage i officielle klubturneringer indenfor de af bestyrelsen (turneringsudvalget) fastsatte alders- og/eller handicapgrænser. 6 stk. 2 (nuværende tekst) Intet medlem, der er i restance, kan deltage i turneringer. Denne bestemmelse gælder også gæster fra andre klubber tilknyttet Dansk Golf Union, dersom meddelelse herom foreligger. 6 stk. 2 ændres til Udgår (implicit i 3 stk. 3) 6 stk. 3 (nuværende tekst) Ved spillet følges "Rules of the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews". 6 stk. 3 nu 6 stk. 2 ændres til For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Union godkendte fastsatte Lokale Regler.

5 6 stk. 4 (nuværende tekst) Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer sker i. h. t. det af DGU fastsatte course rating og slope-system. 6 stk. 4 nu 6 stk. 3 ændres til Fastsættelse af medlemmers handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer sker i. h. t. det af DGU fastsatte slope-system. 6 stk. 5 (nuværende tekst) Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som den måtte finde fornødne. Ethvert medlem skal rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte regler for udøvelsen af spillet og ordenens overholdelse på banen og i klubhuset. Overtrædelse af disse regler kan bestyrelsen straffe med midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og fra klubhuset eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben. Bestyrelsens afgørelser kan indankes for Dansk Golf Unions amatør- og ordens udvalg. 6 stk. 5 nu 6 stk. 4 ændres til Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som den måtte finde fornødne. Ethvert medlem skal rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte regler for udøvelsen af spillet og ordenens overholdelse på banen og i klubhuset. Overtrædelse af disse regler kan bestyrelsen straffe med midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og fra klubhuset eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben. Bestyrelsens afgørelser kan indankes for Dansk Golf Unions amatør- og ordens udvalg. 7 stk. 1 (nuværende tekst) Bestyrelsen består af 6 til 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Mindst 3 medlemmer skal være på valg hvert år. Genvalg kan højst finde sted 4 gange. Ved denne bestemmelses vedtagelse nulstilles nuværende bestyrelsesmedlemmers anciennitet. 7 stk. 1 ændres til Bestyrelsen består af 6 til 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Mindst 3 medlemmer skal være på valg hvert år. Genvalg kan højst finde sted 4 gange. 7 stk. 4 (nuværende tekst) Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af kategori A- H, der er fyldt 18 år. 7 stk. 4 ændres til Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år.

6 7 stk. 5 (nuværende tekst) Bestyrelsen forestår klubbens ledelse og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender. 7 stk. 5 ændres til Bestyrelsen forestår klubbens ledelse og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender, der ikke er anliggender for generalforsamlingen. 7 stk. 9 (nuværende tekst) Optagelse af lån på over 1 mio. kr. i alt pr. år samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling med kvalificeret flertal. Jfr. 11 stk stk. 9 ændres til Optagelse af lån på over 1,5 mio. kr. i alt pr. regnskabsår samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling med kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer). 9 stk. 2 (nuværende tekst) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Rudersdal Kommune inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside på Internettet, ved opslag i klubhuset og ved skriftlig indkaldelse senest 21 dage før generalforsamlingen og skal bl.a. indeholde bestyrelsens forslag til dagsordenens punkt 6. 9 stk. 2 ændres til Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Rudersdal Kommune inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden, bestyrelsens forslag til dagsordenens punkt 6 samt evt. indkomne forslag sker senest 21 dage før generalforsamlingen ved opslag i klubben og på hjemmesiden samt yderligere på til de medlemmer, der har opgivet en e- mailadresse til klubben.

7 9 stk. 4 (nuværende tekst) På den ordinære generalforsamling behandles følgende sager: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter, indskud og ansvarligt lån for indeværende år til godkendelse. 5. Forelæggelse af foreløbigt budget, medlemskontingenter, indskud og ansvarligt lån, for det efterfølgende år til godkendelse. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Forslag fra medlemmerne. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. 9 stk. 4 ændres til På den ordinære generalforsamling behandles følgende sager: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud for indeværende år til godkendelse. 5. Forelæggelse af forventede medlemskontingenter for det efterfølgende år. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Forslag fra medlemmerne. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. 9 stk. 5 (nuværende tekst) Medlemmer kan indgive forslag til den ordinære generalforsamling. Disse forslag - og forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer - skal være bestyrelsen i hænde senest kl , 14 dage før generalforsamlingen, og skal af bestyrelsen offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen, ligesom udskrift heraf samtidigt skal kunne afhentes på klubbens kontor. 9 stk. 5 ændres til Medlemmer kan indgive forslag til den ordinære generalforsamling. Disse forslag - og forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer - skal være bestyrelsen i hænde senest kl , 10 dage før generalforsamlingen, og skal af bestyrelsen offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen, ligesom udskrift heraf samtidigt skal kunne afhentes på klubbens kontor. 9 stk. 6 (nuværende tekst) Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt flertal - bortset fra de i 7 stk. 9 og 11 omhandlede tilfælde. På mindst 5 stemmeberettigede medlemmers forlangende foretages skriftlig afstemning. Stemmeret har aktive medlemmer af kategori A I. jfr. 3 stk. 1, der er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance. 9 stk. 6 ændres til Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt flertal - bortset fra de i 7 stk. 9 og 11 omhandlede tilfælde. På mindst 5 stemmeberettigede medlemmers forlangende foretages skriftlig afstemning. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance.

8 9 stk. 12 (nuværende tekst) Over det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig trufne beslutninger, skal der optages en kort beretning i klubbens forhandlingsprotokol, der skal underskrives af dirigenten. 9 stk. 12 ændres til Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og indsættes i klubbens forhandlingsprotokollat. 10 stk. 4 (nuværende tekst) Driftsbudget og investeringsbudget for det efterfølgende år er en del af årsrapporten. 10 stk. 4 ændres til Udgår 11 stk. 6 (nuværende tekst) Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 26. november stk. 6 ændres til Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 2015.

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere