Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:"

Transkript

1 Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet gælder følgende bestemmelser: Lejeperioden 1. Lejemålet træder i kraft den. Lejemålet løber indtil 1. juni 2045 hvor det ophører uden varsel med mindre det er ophørt forinden i henhold til kontraktens bestemmelser. Inden udløb kan kontrakten tages op til genforhandling. Lejeafgift: Den årlige lejeafgift udgør indtil videre kr. pr. m2. Lejeafgift er pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Hvis lejemålet opsiges i årets løb, overgår det beløb, der er indbetalt for meget, til efterfølgende lejer. Tilbagebetaling finder ikke sted. Havens drift: Lejer skal drive sit lod som have og til enhver tid holde den i god orden. Jorden skal dyrkes på forsvarlig måde, og lejeren må i alle henseender rette sig efter de anvisninger, der måtte blive givet af Kolonihaveforeningens bestyrelse. Kolding Kommune forbeholder sig ret til oldsager eller danefæ, der måtte findes på eller i jorden, og sådant skal straks afleveres til Kolding Kommune, Nytorv 11, Kolding. 4. Ro og orden Lejer er forpligtet til at hjælpe med overholdelse af god ro og orden, og al adgang til haveloddet må kun ske ad de udlagte veje og stier. Større buske og træer, som er til gene for naboerne, kan forlanges fjernet af Kolonihaveforeningens bestyrelse. Enhver bruger er ansvarlig for, hvem han giver adgang til sin have, og enhver skade, der forårsages af gæster, betragtes som forårsaget af lejer selv.

2 Havehuse, udhuse og lignende. Lejer skal overholde følgende: 5. lejer skal på forlangende dokumentere at huset er brandforsikret med dækning af omkostninger ved oprydning og miljømæssig forsvarlig oprensning af det lejede efter brand eller betale præmie til kolonihaveforeningen til den kollektive forsikring. haveloddet skal være synligt mærket med havelodsnummer. bygninger må kun anvendes som drivhus, redskabsrum eller kolonihavehus. bygninger må ikke bruges til beboelse. ingen medlemmer må melde fast adresse til området. overnatning er ikke tilladt i perioden fra 1. november til 1. april. der må kun ske lejlighedsvis overnatning i perioden 1. april 1. november. der må ikke bruges pesticider på haveloddet eller andre steder i Kolonihaveforeningens område. der må ikke opbevares kemikalier (herunder olieprodukter) på haveloddet dog undtages olie og lign. til haveredskaber til eget forbrug. lejer må ikke gøde haveloddet med dagrenovation, men gerne med haveaffald. mobile toiletter skal tømmes i udslagssted og aldrig på haveloddet hegn rundt om havelodsgrænsen skal være hæk. pleje af hæk mellem havelodderne skal finde sted og være ensartet. som supplement til hæk må der opsættes glat trådhegn på eget havelod med en højde på maks. 1,2 meter. havelåger må opstilles, men evt. plankeværk, stakit eller lignende opstilles mindst 1,5 meter indenfor hæk på eget havelod det eneste oplag der må finde sted på det enkelte havelod må være kompost. bilkørsel skal foregå i mindst muligt omfang indenfor Kolonihaveområdet og kun på veje. Parkering af biler er kun tilladt på de tilladte og anlagte parkeringspladser. fremføring af el og kloak til det enkelte havelod må ikke finde sted. fremføring af vand til det enkelte havelod må kun finde sted efter en samlet plan igennem Kolonihaveforeningen. der må ikke opgraves eller bortkøres sand, grus m.v. som måtte findes på haveloddet. der kan medbringes husdyr, som lejer normalt har i sin bolig. Husdyrene må kun opholde sig i haven, når lejer selv opholder sig der. Husdyrene må ikke være til gene for øvrige medlemmer af Kolonihaveforeningen eller omkringliggende grundejere. lejer skal overholde husorden/ordensreglement for Kolonihaveområdet. lejer må ikke fremleje eller fremlåne sit havelod.

3 Særligt for bygninger lokalplanens bestemmelser skal overholdes. før overdragelse af haveloddet til ny lejer skal lejer foretage brandsikring af den del af eksisterende bygninger, der er nærmere nabohavelodder, veje, stier og parkeringsarealer end 1,5 meter og nærmere områdets ydergrænse end 2,5 meter. afstanden mellem de enkelte bygninger skal mindst være 2,5, meter. bebyggelsen skal have en afstand på mindst 1,5 meter til nabohavelodder, veje, stier, og parkeringsarealer og en afstand på mindst 2,5 meter til kolonihaveområdets ydre grænse. der må ikke opsættes udendørsantenner til tv, radiomodtagelse eller andet. bygninger skal udføres i god stand og skal holdes vel vedligeholdt. at regnvand skal opsamles eller nedsives på eget havelod. lejer skal forinden indsendelse af byggeansøgning til Kolding Kommune have påtegnet ansøgningen af Kolonihaveforeningens bestyrelse. Ansøgningen skal indeholde målsat beliggenhedsplan og målsatte skitser af det ønskede byggeri. eventuelle ansøgninger om dispensation fra lokalplanens bestemmelser skal forelægges Kolding Kommune til sagsbehandling. 6. Venteliste og overdragelse Ved enhver overdragelse af lejemål kan bestyrelsen kræve ulovlige forhold på haveloddet lovliggjort. Kolonihaveforeningens bestyrelse anviser ny lejer iht. venteliste, med hvem overdragelsen af havehus kan drøftes. Prisforlangende samt den aftalte overdragelsessum skal oplyses over for Kolonihaveforeningen. Kolonihaveforeningen kan på dette grundlag kræve prisen nedsat, såfremt den forekommer urimelig høj. Hvis nr. 1 på listen over personer, der ønsker at leje et havelod, ikke er interesseret i at overtage havehuset, kan Kolonihaveforeningens bestyrelse lade tilbuddet om leje af haveloddet gå videre til de næste på listen, hvis den finder det rimeligt. Såfremt den nye lejer ikke er interesseret i at overtage havehuset, skal det fjernes af den tidligere lejer inden opsigelsesfristens ophør. Sker dette ikke, kan Kolonihaveforeningen lade det fjerne for den tidligere lejeres regning eller lade det overgå vederlagsfrit til den nye lejer. 7. Ophør af lejemål og overdragelse Lejemålet ophører i følgende tilfælde: - hvis lejer fraflytter kommunen har lejer 2 måneder til at få solgt eller fjernet et evt. havehus eller - hvis lejer afgår ved døden, har boet 2 måneder til at få solgt eller fjernet et evt. havehus, dog gælder: o en efterlevende ægtefælle eller et nærtstående familiemedlem (far, mor, datter, søn) har ret til at fortsætte lejeaftalen med mindre Kolonihaveforeningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette.

4 o o en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, har samme ret, under forudsætning af, at samlivet bestod på samme folkeregistersadresse ved dødsfaldet. retten til at fortsætte lejemålet gælder ikke en efterlevende ægtefælle/samlever, der har lejet et andet havelod i foreningen, med mindre dette samtidig opsiges. 8. Kolonihaveforeningen: Lejer forpligter sig til at være medlem af Kolonihaveforeningen i lejeperioden samt til at overholde foreningens vedtægter, hvoraf et eksemplar er udleveret. Kolonihaveforeningens bestyrelse kan indkalde medlemmerne til pligtarbejde. Lejer har som pligtig medlem af Kolonihaveforeningen ret og pligt til at opstille til bestyrelsen. 9. Opsigelse af lejeaftale Lejer kan opsige lejemålet med 2 måneders skriftlig varsel til den 1. i en måned. Lejer skal inden opsigelsesfristens udløb få solgt eller fjernet et evt. havehus. 10. Misligholdelse: Overtrædelse af bestemmelser i denne kontrakt medfører første gang påtale. Såfremt lejer ikke inden for en nærmere passende fastsat frist på mindst 14 dage har bragt det påtalte forhold i orden, kan kontrakten uden yderligere varsel bringes til ophør. 11. Aflevering af lejemål Ved lejemålets ophør tilstræbes overdragelse af havehuset til efterfølgende lejer, såfremt den fraflyttende lejer ønsker dette. Træer og buske samt levende hegn må ikke opgraves eller fjernes heller ikke selv om disse er plantet af lejere og lejer har ikke krav på godtgørelse for disse eller for udførte forbedringer af anden art. Lejeren er forpligtet til at aflevere det lejede i god og ryddelig stand. Havehus, som overtages fra tidligere lejer eller opføres i lejeperioden, er lejers ejendom og må fjernes fra haven. Lejer skal inden opsigelsesfristens udløb have fjernet sine afgrøder, redskaber og lignende fra haven. Herefter kan Kolonihaveforeningen fjerne resten eller overdrage dem til en ny lejer. Med hensyn til havehus henvises til Ekstraordinære forhold Såfremt ekstraordinære forhold fra kommunens side måtte gøre en hel eller delvis opsigelse påkrævet, kan dette ske med 3 måneders varsel til den 1. januar.

5 I ovennævnte tilfælde har Kolding Kommune over for Kolonihaveforeningen areallejekontraktens 11 gjort opmærksom på, at det fra kommunens side tilstræbes, at de berørte lejere tilbydes en anden kolonihave. KOLDING DEN: Kolonihaveforeningen: KOLDING DEN: Lejer:

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere