Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014"

Transkript

1 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen

2 Indhold Visioner og værdier... side 04 Udfordringer for alle... side 06 Inklusion... side 14 Trivsel og Tryghed... side 19 Årsplan og evaluering... side 21 Skole-hjemsamarbejde... side 22 Ord og begreber... side 26

3 Rønneskolen Rønneskolen består af tre afdelinger Østre Åvang Søndermark Hver afdeling har 1-3 spor fra 0.-9.klasse. Desuden har vi en specialklasserække, som er placeret på Østre. Specialklasserne er for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Afdelingsopdelt skole Østre, Åvang og Søndermark er afdelingsopdelte, forstået på den måde, at lærerne stort set arbejder i hver sin storgruppe: Indskolingsgruppen, mellemgruppen, overbygningsgruppen. I hver gruppe er desuden en eller flere specialklasser på Østre. Indskolingsgruppen Mellemgruppen består af børnehaveklasse til og med 3. klasse samt specialklasse SFO er og indskolingen arbejder tæt sammen består af 4. klasse- 6.klasse samt specialklasser Overbygningsgruppen består af 7. klasse- 9.klasse samt specialklasser

4 4 Visioner og værdier Vision På Rønneskolen arbejder de ansatte, forældre og børn i fællesskab for at skabe et miljø med nytænkning og kreativitet, hvor børnene er nysgerrige, engagerede og har lyst til at lære børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige og sociale kompetencer ud fra den enkeltes potentiale børnene trives og indgår i gode relationer i et trygt fagligt og socialt fællesskab børnene indgår aktivt i den verden, vi lever i Værdier På Rønneskolen arbejder de ansatte, forældre og børn i fællesskab for at skabe et godt miljø med følgende værdier: Anerkendelse og respekt vi møder andre mennesker positivt og med udgangspunkt i deres potentialer Vi respekterer forskelligheder og møder hinanden med åbenhed og interesse Tydelighed og åbenhed vi møder hinanden med klare forventninger og i åben dialog Tillid, ansvarlighed og fællesskab - vi forventer det bedste af hinanden og indgår ansvarligt i fællesskabet Engagement og udviklingsparathed vi er åbne for forandring, nytænkning og har plads til begejstring Trivsel og tryghed vi indgår i positive relationer med hinanden, så den enkelte føler sig værdsat Demokrati og medindflydelse skolen bygger på demokrati og medindflydelse, så vi kan indgå i en verden i forandring

5 Værdiregelsæt Rønneskolens værdiregelsæt tager udgangspunkt i de grundlæggende værdier tillid og respekt Alle elever og ansatte skal respektere hinanden og acceptere hinandens forskelligheder Alle klasser skal sikres medindflydelse ved at eleverne i samarbejde med klasselæreren udarbejder regler for klassens adfærd I begyndelsen af hvert skoleår skal alle klasser i dialog om udmøntningen af mobbepolitikken Hver afdeling vedtager et konkret sæt ordensregler Afdelingsrådene udarbejder årlige handleplaner for trivsel og tryghed, herunder afholdelse af en årlig trivselsdag Værdiregelsættet evalueres hvert andet år i skolebestyrelsen

6 6 Udfordringer for alle På Rønneskolen har vi fokus på fagligheden for alle elever. Derudover har vi særlige tiltag, som skal udfordre de fagligt dygtige elever og andre tiltag, hvis mål er at støtte de elever, som har brug for dette. Formål Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige og sociale kompetencer ud fra deres potentiale Målet er: at styrke læring gennem leg og bevægelse at styrke kreativiteten i den daglige undervisning, i SFO og klub at styrke alsidigheden i de metoder, børnene/eleverne præsenteres for at indgå i nye faglige og sociale fællesskaber og styrke relationerne på tværs af afdelingerne Niveaudeling Erhvervsklasse Teaterprojekt Science- talentprojekt Læringscenter Udfordringer for alle Udelæring Matematikklub First Lego League Cooperative Learning Bevægelse Talentengelsk Kreative aktiviteter Inklusion Ressourcecenter Café Læselyst Skolesport Valgfag

7 7 Handleplan Sådan gør vi 1. Det fremgår af årsplan/aktivitetsplan, hvordan de enkelte teams planlægger følgende i den daglige undervisning: Bevægelse Læringsstile og andre metoder end klasseundervisning f.eks. Cooperative Learning Udnyttelse af udemiljøet som undervisningsrum Udnyttelse af naturen (økobasen, Galløkken etc.) Niveaudeling og holddannelse af eleverne

8 2. For mellemgruppens elever planlægges i øvrigt følgende: Fordybelsesdage/uger i matematik Tilbud om matematikklub efter skoletid 3. For overbygningens elever planlægges i øvrigt flg. aktiviteter dels på tværs af afdelingerne dels på egen afdeling: First Lego League for 7. klasserne 7.klasserne deltager lokalt og i hold på tværs af afdelingerne Teaterprojekt for 8. klasserne Der arrangeres to ugers teaterprojekt for 8. klasserne på tværs af afdelingerne I projektet trænes dramateknik og eleverne får kendskab til virkemidler i dramagenren Fordybelsesuger for 8. klasserne Der udbydes et varieret tilbud af fag/emner, som eleverne kan vælge imellem på tværs af afdelingerne Forberedelse og afholdelse af idrætsprøve for 9. klasserne Forberedelse til prøven fra omkring november på tværs af afdelingerne. Selve prøven afholdes i foråret Naturvidenskabsfestival klasserne deltager alle i naturfagsfestival i på egen afdeling

9 9 Øvrige tiltag, der styrker Udfordringer for alle Bevægelse Mål: Vi ønsker at udvikle en bevægelseskultur, som øger børn og unges lyst til og mulighed for fysisk aktivitet i såvel undervisning (herunder frikvarterer) som i SFO/ klub med henblik på at sætte yderligere fokus på elevernes fysiske, psykiske og sociale trivsel samt deres overskud, livsglæde og læring. Handleplan Der er nedsat et idrætsudvalg, som koordinerer følgende aktiviteter: Ironkid Store-idrætsdag for klasserne Mini- idrætsdag for 2. kl. og 3. klasserne Mikro-idrætsdag for 0. kl. og 1. klasserne Løbedag

10 10 Fokus på læsning På Rønneskolen ønsker vi at styrke elevernes læsefærdigheder og lyst til at læse. Vi har desuden som mål at styrke elevernes faglige læsning. I faglig læsning fokuseres på læsestrategier og læseteknikker, som sætter eleverne i stand til bedre at forstå og tilegne sig tekster i fag som matematik, biologi, fysik eller historie. Læsevejledere Vi har læsevejledere på hver afdeling. Læsevejlederne inspirerer og vejleder kollegerne omkring læseprocessen og inspirerer årgangsteamets arbejde med f.eks. den faglige læsning. Læsekvarter/læsebånd Alle elever har dagligt eller i perioder læsekvarter/læsebånd for at styrke læsningen. Læsekvarteret eller læsebåndet ligger også i andre fag end dansk. Derved styrkes også den faglige læsning i andre fag. Sproglig opmærksomhed Der arbejdes med sproglig opmærksomhed især i børnehaveklasse og 1. klasse for at understøtte læseindlæringen. Læseindsats i børnehaveklasserne Der arbejdes med opdagende skrivning i børnehaveklassen sammen med læsevejlederen for at understøtte læseindlæringen. Læsemakkere Klasser på forskellige trin samarbejder i perioder om at træne læsning og/eller skrivning.

11 11 Praktisk- musiske aktiviteter For at styrke elevernes praktisk-musiske og kreative kompetencer arrangeres forskellige aktiviteter på de enkelte afdelinger. Aktiviteterne styrker det sociale liv i klassen, på afdelingen eller på Rønneskolen som helhed. Af arrangementer kan nævnes: Billedkunstuge - Skolefest - Karneval -Luciaoptog - Musicals - Trivselsdage Erhvervsklasse 9 Erhvervsklasse 9 er et ø- dækkende tilbud til elever i 9.klasse, som er normaltbegavede, men skoletrætte. Målet er bl.a. at forebygge, at elever dropper ud af skolen, og derved mister muligheden for en ungdomsuddannelse at eleven udvikler redskaber til mere målrettet indsats i undervisningen, samt indgår i positive sociale relationer med andre mennesker at skabe tættere samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne at forebygge frafald fra ungdomsuddannelserne gennem et udvidet samarbejde og praktikforløb Se i øvrigt oplysninger på Skoleintra.

12 12 Science talentprojekt for 9. klasse elever Science talentprojekt er et ø-dækkende tilbud til dygtige og naturvidenskabsinteresserede elever fra folkeskolerne på Bornholm, som måske påtænker at søge gymnasium efter folkeskolen. Projektet gennemføres i samarbejde med Campus Bornholm. Målet er at give de dygtige elever ekstra udfordring. Undervisningen gennemføres på højeste faglige niveau, både teoretisk og eksperimentelt. Projektet indeholder tre faglige forløb samt en videnskabsrejse til Science talentcenteret i Sorø. Se i øvrigt oplysninger på Skoleintra Talentengelsk for 9. klasse elever Talentengelsk er et ødækkende tilbud til de dygtige, engelskinteresserede elever, som måske påtænker at søge gymnasium efter folkeskolen. Projektet gennemføres i samarbejde med Campus Bornholm. Målet er at give de dygtige elever ekstra udfordring. Projektet indeholder tre forløb. Se i øvrigt oplysninger på Skoleintra.

13 13 Projekt Faglig læsning for 7. klasserne Lærere på 7. klassetrin og læsevejlederne gennemfører i fællesskab et forløb i faglig læsning i forskellige fag. Målet for eleverne er bl.a. at forsøge at kvalificere læseundervisningen i normalklasserne, så færre elever mister læselysten. Derudover gøres tiltag med læseforståelsesstrategier på 4. klassetrin. Café læselyst Tilbud til Rønneskolens klasses elever, som mangler læselyst, motivation og har vanskeligheder med læseforståelse. Læsevejlederne gennemfører forløb én gang ugentligt i 10 uger i efterår/vinter på afd. Østres bibliotek Målet er at fremme elevernes lyst til at læse for at opleve og lære at støtte, stimulere og udvikle elevernes læsning at læsetræne ved lystlæsning

14 14 Inklusion Siden skoleåret har Bornholms Regionskommune haft Inklusion som fokusområde. Inklusion skal øge mulighederne for tilstedeværelse, deltagelse og læring for alle børn i dagtilbud og skoler. Tilstedeværelse betyder, at så mange børn og unge som muligt skal have mulighed for fysisk tilstedeværelse i de almindelige dagtilbud og skoler Deltagelse betyder, at alle børn og unge oplever sig som værdifulde deltagere i dagtilbuddenes og skolernes faglige og sociale fællesskaber Læring betyder, at alle børn og unge tilbydes vilkår, så de lærer mest muligt både fagligt og socialt På hver afdeling er der tilknyttet en inklusionsvejleder Politiske mål At tydeliggøre de inkluderende værdier: Tilstedeværelse, deltagelse og læring for både forældre, børn og professionelle At tydeliggøre redskaber og procedurer der fremmer inklusion En effektiv ressourceanvendelse

15 15 På Rønneskolen opfatter vi inklusion som en værdi, der er indeholdt i mange af skolens øvrige mål og tiltag. Det kan f.eks. beskrives med følgende figur Trivsel og tryghed Trinmål AKT Visioner Værdier Differentiering Normal-specialklasse Fremmøde Inklusion Udfordringer for alle Holddannelse Talentpleje LP Familieklasse

16 16 Målet på Rønneskolen er Børnene trives og indgår i gode relationer i et trygt fagligt og socialt fællesskab Formål at sikre at alle børn udfordres og udvikler deres faglige, personlige og sociale kompetencer ud fra den enkeltes potentiale at styrke og videreudvikle den inkluderende praksis at styrke fællesskaber i skolen at styrke de gode relationer børnene imellem og mellem personale og børn at styrke bevidstheden om, hvordan vi taler med og om hinanden - børn/forældre/personale Handleplan skoledelen 1. Kursus- og mødevirksomhed Der planlægges kursus for personalet i spørgeteknik samt afholdes møder med inklusion som tema 2. Inklusionsvejlederne deltager i forløb i løbet af efteråret i børnehaveklassen og 1. klasse. I forløbet indgår Observation af relationerne mellem eleverne Observation af relationer mellem børnehaveklassepersonalet, 1.klasses lærere, pædagoger og elever Refleksion, vejledning, supervision af personalet på baggrund af observation Evaluering af igangsatte tiltag

17 17 3. På alle årgange er årgangsteamet forpligtede til sammen at planlægge, gennemføre og evaluere faglige og sociale forløb for enkelt elever og grupper af elever med henblik på at tilgodese den enkeltes udviklingspotentiale. 4. På alle årgange planlægges, udføres og videreudvikles forløb og tiltag, der styrker fællesskaber. Fx trivselsdage, venskabsklasser, læsemakkere og bevægelsesdage. 5. På teammøder på alle årgange drøftes sprog, relationer og fællesskab løbende med afsæt i nedenstående refleksionsspørgsmål. Inklusionsvejlederne deltager i mindst et teammøde pr. skoleår i klasse teams, hvor der reflekteres over og vejledes i følgende områder: Hvordan taler vi med og om børnene. Ideudveksling, evt. observation i klasserne efterfulgt af vejledning Hvordan er relationerne børnene imellem og mellem personale og børn? Ideudveksling, evt. observation i klasserne efterfulgt af vejledning. Hvordan arbejdes med at styrke fællesskab. Drøftelser af praksis. Ideudveksling. 6. Inklusion på som punkt på forældremødet i børnehaveklassen. Ledelsen deltager. Inklusionsvejleder deltager ved forældremødet i børnehaveklassen. 7. Elevens tilstedeværelse, deltagelse og læring drøftes løbende samt ved elevog skole/hjemsamtaler. 8. Ledelsen deltager på teammøder, hvor arbejdet med inklusion drøftes.

18 18 Handleplan SFO Inklusionsvejlederne deltager i forløb i efteråret i SFO-delen samt i maj i vippen. Målet med forløbet konkretiseres af henholdsvis SFO-personalet i efteråret samt vippepersonalet i løbet af marts/april måned. På et personalemøde i august drøftes følgende punkter: Hvordan taler vi med og om børnene? Hvordan er relationerne børnene imellem og mellem personale og børn? Hvordan arbejdes med at styrke fællesskab?

19 19 Trivsel og Tryghed Vi betragter vi børns trivsel og tryghed som den væsentligste forudsætning for læring og personlig udvikling. Vi ønsker derfor, at der er et vedvarende fokus på de sociale kompetencer og værdier i et samarbejde mellem forældre, børn, skole og SFO. Målet er At sikre det enkelte barns trivsel At styrke børnenes sociale og emotionelle læring At synliggøre hvad der fremmer tryghed og trivsel At afdække, mindske og forebygge mobning At styrke fællesskabet Elevsamtaler Trivselsmedarbejder Klasseregler Trivselsdage AKT Trivsel og Tryghed Lejrskoler Inklusion Mobbeundersøgelse Legepatrulje Hytteture Venskabsklasser

20 20 Handleplan Sådan gør vi Ved to årlige elevsamtaler skal elevens trivsel og tryghed være genstand for en drøftelse elev/lærer Det fremgår af den enkelte klasses årsplan, hvordan og hvornår der arbejdes med trivsel og tryghed i klassen Den enkelte klasse/årgang skal ved skoleårets start udarbejde klasseregler, herunder aftaler om sprogbrug Eleverne besvarer hvert år DCUM s mobbeundersøgelse inden 1. november Legepatrulje, bestående af store elever, sørger for at igangsætte lege for indskolingen Der afholdes trivselsdage for eleverne på de tre afdelinger Trivselsmedarbejdere inspirerer, koordinerer og arrangerer trivselsdage for eleverne. Et udvalg bestående af lærere, pædagoger, forældre og elever fra hver afdeling mødes to gange årligt for at inspirere hinanden og dele erfaringer Hvis mobning opdages har den enkelte afdeling en procedure, som følges

21 21 Årsplan og evaluering Årsplan Årsplanen indeholder en plan for årets arbejde med hovedområderne: Faglige mål, sociale mål og metodemål. Faglige mål har sit udgangspunkt i trinmålene for de enkelte fag. Herunder beskrives bl.a. arbejdet med fokuspunktet Udfordringer for alle Sociale mål handler om klassens sociale liv, trivsel og tryghed Metodemål handler om arbejdet med metoder, herunder bl.a. faglig læsning og læsestrategier. Årsplanen lægges på SkoleIntra i starten af skoleåret Evaluering af elevens arbejde Eleven arbejder med portefølje eller andre redskaber som dokumentation af sit arbejde. Elevens arbejde evalueres på forskellige måder, f.eks. ved anvendelse af målcirkler, tests, samtaler, logbog mv. afhængig af det planlagte forløb. Samtaledage med eleverne Der er samtaledage to gange i løbet af året med eleverne. Samtaledag i oktober: Læringsmål for den enkelte elev drøftes og kan indsættes i elevplan. Trivsel og tryghed drøftes Samtaledag i april: Status og mål evalueres. Trivsel og tryghed drøftes

22 22 Skole-hjemsamarbejde Forældremøder og samtaler Hvert skoleår gennemføres som udgangspunkt to forældremøder og to individuelle skole/hjem-samtaler Klasselæreren og klasseforældrerådet samarbejder om at planlægge indhold og omfang af skole/hjem-samarbejdet Derudover afholdes arrangementer med sociale formål på initiativ af skolens personale, klasseforældrerådet eller afdelingsrådet. Skolens personale kan deltage i disse arrangementer indenfor rammerne af arbejdstidsaftalen Forældreråd Inden forældremøderne kontakter klasselærer og forældreråd hinanden, så de i samarbejde kan planlægge møderne. Klasselærer sikrer, at der vælges forældreråd ved første forældremøde Forældreaftaler Forældrene opfordres til at udarbejde forældreaftaler og løbende at revidere disse aftaler gennem skoleforløbet. Klasselærer og forældreråd sætter punktet på dagsorden til det første forældremøde.

23 23 Elevplanen Der udarbejdes en elevplan, som formidles til forældrene forud for efterårets skole-hjem samtaler. For børnehaveklassernes vedkommende dog først i foråret. Elevplanen følges op på forårets skole-hjemsamtale. I passende tid inden skole- hjemsamtalen lægges elevplanen på SkoleIntra og foreligger i papirform eller på pc til samtalen Der anvendes en fælles elevplansskabelon på Rønneskolen. Elevplanen på Rønneskolen skal indeholde: Oplysning om resultater af den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i alle fag. For børnehaveklassen skal evalueringen ses i forhold til børnehaveklassens indhold og mål. Oplysning om den besluttede opfølgning på resultaterne af den løbende evaluering og på de tests der er foretaget. Elevens læringsmål Mål for social og personlig udvikling Fravær Elevplanen kan indeholde: Aftaler om hvordan forældre kan bidrage til, at eleven får en god skolegang: møde til tiden, medbringer undervisningsmidler, er udhvilet mv. Andet der har relation til elevens adfærd og skolens dagligdag.

24 24 Kommunikationspolitik mellem skole og hjem Formål: Det er vigtigt for Rønneskolen, at vi møder andre mennesker positivt. Vi respekterer forskelligheder og møder hinanden med åbenhed og interesse. Det er vigtigt for Rønneskolen, at vi møder hinanden med klare forventninger og i åben dialog. Det betyder f.eks., at vi henvender os til hinanden, hvis der er noget, der undrer, således at misforståelser forebygges og spørgsmål besvares. Det er vigtigt for Rønneskolen at anlægge en åben information og kommunikation for at skabe en bedre forståelse for, hvad der foregår i vores skole. Det er vigtigt for Rønneskolen, at børn, forældre og ansatte er velinformerede om skolens forhold og betingelser og deltager aktivt og engageret i opgaveløsningerne. Skole-hjem Forældre, andre samarbejdspartnere og offentligheden skal kunne informere sig via skolens hjemmeside, som løbende opdateres. Alle forældre holder sig løbende orienteret på ForældreIntra, hvor man på sine børns klassesider kan finde oplysninger om skolens og klassens aktiviteter. Når forældre skal kontakte skolen er det vigtigt, at man altid kontakter den ansatte, der har forklaringen på det, man undrer sig over. Det er vigtigt, at kontakten etableres rettidigt, så eventuelle problemstillinger tages i opstarten. Kommunikationen mellem skole og hjem foregår dels gennem dialog (møder, telefon), dels via Skoleintra. Dette afhænger af den konkrete situation. Kommunikationsformen overvejes derfor i det enkelte tilfælde.

25 25 Retningslinjer på Skoleintra: Hvis forældre gerne vil i kontakt med en ansat, skrives til denne i SkoleIntra Hvis den ansatte skønner, at det tager mere end 2 skoledage at give et rimeligt og uddybende svar, skriver man og forklarer, at mailen er modtaget, og at man svarer inden for en bestemt tidshorisont Den ansatte tjekker sin SkoleIntra postkasse på alle skoledage Der tages forbehold for svarfristerne, hvis den ansatte er fraværende

26 26 Fokus på tilstedeværelse- forebyggelse af fravær Vi har følgende retningslinjer, som har til formål at sikre eleverne tilstedeværelse/ fremmøde og forebygge bekymrende fravær: 1. Ved skoleårets første forældremøde gøres opmærksom på retningslinjer vedr. fravær. 2. Ved de to årlige skole-hjemsamtaler orienteres forældre om status for elevens fravær. 3. Registrering af bekymrende fravær og kontakt til forældre: Udfra lærerens daglige (klasselærers såvel som faglærers) registrering af elevernes fremmøde følges den enkeltes elevs fravær. Fraværet sammenholdes med teamets kendskab til eleven og dette vil danne baggrund for en vurdering af, om elevens fravær giver anledning til bekymring. Klasselæreren/faglæreren kontakter forældrene og taler med dem om de bekymrende signaler deres barn viser. Teamet udarbejder notat til elevmappen. Såfremt ovenstående ikke løser problemet inddrages ledelsen Ledelsen orienteres altid ved fravær over 15 dage Elevens fravær registreres i øvrigt i elevplanen.

27 27 Ord og begreber AKT (Adfærd- kontakt og trivsel) Vi har særligt uddannet personale- AKT medarbejdere- der kan støtte og vejlede elever og lærere, når elever har vanskeligheder i adfærd, kontakt eller trivsel. Differentieret undervisning Undervisningen tilrettelægges, så den tilgodeser de enkelte elevers niveau og behov. Familieklassen På Rønneskolen har forældre til børn med særlige behov mulighed for at benytte sig af Familieklassen i perioder af skoleåret. Familieklassen er i øjeblikket placeret på Østre. Se i øvrigt folder på Skole-Intra. Fleksibel planlægning For at give eleverne mulighed for fordybelse, sammenhæng og differentiering af undervisningen arbejdes med fleksibel planlægning. Det giver mulighed for tværfaglige perioder og projekter. Eleverne kan derfor have flere lektioner i et fag i en periode end i andre Holddeling Undervisningen tilrettelægges i perioder på andre hold end klassen. Den kan f.eks. foregå på niveaudelte hold på tværs af en årgang eller der kan dannes mindre hold til elever, som får kursus eller støtte fra ressourcecenteret. Klassekonferencer En gang årligt afholdes klassekonferencer i alle klasser, hvor klassens faglige og sociale status drøftes med ledelse og Bornholms læsekonsulent. LP- model (Læringsmiljø og pædagogisk analyse) Analyse-model, som teamene anvender, når der opstår pædagogiske udfordringer. Målet er inklusion. Læringscenter Skolebibliotekarer, læsevejledere og matematikvejledere udgør Læringscenteret, som har til formål at støtte og vejlede lærernes planlægning, udførelse og evaluering af undervisning, så der er udfordringer for alle elever. Ressourcecenter Der afsættes et antal timer til specialundervisning i ressourcecenteret (støttecenteret/specialcenter) Ressourcecenteret planlægger læsekurser, stavekurser, matematikkurser for klasser og særlige forløb til børn, der har brug for ekstra støtte.

28

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Inklusion... side 06 Trivsel og tryghed...

Læs mere

Forældrefolder Østre. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2011-2012

Forældrefolder Østre. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2011-2012 Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2011-2012 Rønneskolen Indhold Visioner, målsætninger og værdigrundlag i Rønneskolen... side 04 Udfordringer for alle. Herunder læsning,

Læs mere

Forældrefolder Østre. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder

Forældrefolder Østre. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2010-2011 Rønneskolen Indhold Visioner, målsætninger og værdigrundlag i Rønneskolen... side 04 Fokus på faglighed - udfordringer for alle.

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Årsmøde 2013/14 Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Dagsorden for årsmødet (18:00 20:30) Intro og velkomst (5 minutter) Årsberetning ved formand (10 minutter) Ny folkeskolereform hvordan bliver

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Skolen ved Bülowsvej Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Værdier Menneskesyn: Vi er anerkendende, troværdige og lyttende og skaber et forpligtende og inkluderende

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013 KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT Skoleåret 2012-2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.1. Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2012 & 2013... 3 1.2. generelt og skolebestyrelsens

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Velkommen til Hurup Skoles overbygning

Velkommen til Hurup Skoles overbygning Velkommen til Hurup Skoles overbygning 02-04-2014 Læring Fællesskab Trivsel Hurup Skole er karakteriseret ved gode læringsmiljøer, høj kvalitet og faglighed samt et tæt samarbejde mellem alle involverede

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Hjemområde E 2013/2014. Velkommen til hjemområde E. Team E

Hjemområde E 2013/2014. Velkommen til hjemområde E. Team E Hjemområde E Velkommen til hjemområde E Vi har et godt og rummeligt arbejdsmiljø med mange muligheder og god plads til forskellighed, spontanitet, meningsudvekslinger, liv og glæde. Det ønsker vi, at alle

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Alslev Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Timring Læringscenter

Timring Læringscenter 2014-2015 Udviklingsplan Timring Læringscenter Center for Børn og Læring Herning Kommune Årsmål 2014-2017 1. Sådan arbejder vi med de politiske årsmål i herning kommune Årsmålene for 2014 er begyndelsen

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

Ud fra status at fortsætte 2013/2014 med fokus på diverse områder for at bevæge os med små skridt men styrkede fælles skridt frem mod 2014/2015.

Ud fra status at fortsætte 2013/2014 med fokus på diverse områder for at bevæge os med små skridt men styrkede fælles skridt frem mod 2014/2015. Læringsledelse Overordnet for Læringsledelse: At løfte skolen inden for de tre hovedområder: 1. at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, 2. at mindske betydningen af social baggrund i

Læs mere

Skoleudvikling. Skoleudvikling 2008/09

Skoleudvikling. Skoleudvikling 2008/09 Skoleudvikling 2008/09 1 Indsatsområder Nørreskov-Skolen Skoleudvikling 2007/08 Det pædagogiske Læringscenter (Skolebiblioteket) Udviklingsindsatsen 2007/08 har synliggjort det pædagogiske læringscenter

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Greve Museum Golfklubben Samarbejde med organisationer Strukturen giver bindinger

Greve Museum Golfklubben Samarbejde med organisationer Strukturen giver bindinger Bedre udskoling: Status: Vurdering af nuværende praksis Visioner Handleplan hvad vil videreudvikle? Herunder: Opfølgning Tovholder Understøttende undervisning bygger på lærernes planlægning og ansvar.

Læs mere

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole Side 1 af 7 Skolepolitik Børn og Skole Godkendt i kommunalbestyrelsen 28. juni 2012 Side 2 af 7 Den bornholmske folkeskole er attraktiv, fordi skolerne lægger vægt på: 1. Fællesskab, relationer og samarbejde.

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Karensmindeskolens. Trivselspolitik

Karensmindeskolens. Trivselspolitik Karensmindeskolens Trivselspolitik 1 Indledning I Karensmindeskolens målsætning har vi bl.a. fokus på empati, ansvarlighed, selvværd og livsglæde. Trivselspolitikken skal ses i forhold til disse værdier,

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling

Sankt Helene Skole. SkoIestart og indskoling Sankt Helene Skole SkoIestart og indskoling På Sankt Helene Skole har vi rullende skolestart og aldersblandet undervisning i indskolingen. Formålet er at skabe bedre læring og trivsel. Indskolingen omfatter

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE KVALIESRAPPOR 2010 2011 HARESKOV SKOLE FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer.

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Merete Hedelund Rasmussen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Kirsten Ramsing, Institutionsleder Line, pædagog fra Tusindfryd Søren Toft Jepsen, SFO-leder

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Herstedøster Skole Antimobbe- og trivselsplan Oktober 2010. Værdigrundlag oktober. Herstedøster Skole. Trippendalsvej 2 2620 Albertslund T 43 68 73 00

Herstedøster Skole Antimobbe- og trivselsplan Oktober 2010. Værdigrundlag oktober. Herstedøster Skole. Trippendalsvej 2 2620 Albertslund T 43 68 73 00 Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Antimobbe- og trivselsplan Oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole. skoleintra.dk T 43 68

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Principper for skolens drift

Principper for skolens drift Principper for skolens drift Emne: Skole-hjemsamarbejdet Dato 05-05-2015 Sagsbehandler Preben Skov Christensen Direkte telefonnr. 76 81 36 00 Journalnr. 17.01.01-P21-1-15 Principper for skole-hjemsamarbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20.

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20. Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835 Frisholmskole@silkeborg.dk Silkeborg kommune Uddannelsesplan Frisholm Skole som læreruddannelsessted Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

INDSKOLINGS ALFABET/ PROFIL

INDSKOLINGS ALFABET/ PROFIL INDSKOLINGS ALFABET/ PROFIL Arrangementer For at styrke samarbejdet og fællesskabet afholder vi arrangementer, hvor børn, forældre og lærere/pædagoger kan være sammen udenfor almindelig åbningstid. Vi

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Fokus på Trivsel og forebyggelse åf mobning

Fokus på Trivsel og forebyggelse åf mobning Åvangsskolens Antimobbestrategi omfatter følgende: Fokus på Trivsel og forebyggelse åf mobning 2018-2019 Mål Formål Formålet er at styrke elevernes læring og trivsel gennem god, inkluderende undervisning

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Resultatet af arbejdsgruppernes arbejde august 2013 - februar 2014 STEP 1 Politik og strategidannelse: Målsætning og resultatmål i Lolland Kommune STEP 2.1. Fælles implementerings

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole 1 I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles daværende ledelse og bestyrelse et omfattende arbejde med en vision og et fælles grundlag for skolens virke. Man ønskede

Læs mere