KULTURDOKUMENT. for. Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURDOKUMENT. for. Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter"

Transkript

1 KULTURDOKUMENT for Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter SKOLEÅRET

2 Indholdsfortegnelse Arbejdstiden side 3 Fællesmøder side 3 Skoleårets begyndelse side 4 Fælles mødefora side 4 Vurdering for læring side 5 Fælles indsats side 5 Hytteture/lejrskole side 5 Klasselærer/kontaktlærerfunktion side 5 Kommunale resultatmål side 6 Kompetenceudvikling side 6 Mødedag side 6 Motionsdag side 6 Fraværende klasser/hold side 6 Pauser side 6 Tilsyn side 6 Årsplaner/periodeplaner side 6 Rammer for teamsamarbejdet Teamstruktur side 7 Holdteammøder side 8 Fagteam side 8 Tværfaglige fagteammøder side 9 Retningslinjer: Fagfordeling side 9 Omsorgs-, seniordage samt feriefridage side 10 Skolehjemsamtaler side 11 Resurseprofil og handleplan side 12 Elevplan side 12 Klasseforældremøde side 13 Individuelle elevsamtaler side 14 Skole/hjemkontakt via telefon og intra side 14

3 KULTURDOKUMENT FOR PÆDAGOGER, BØRNEHAVEKLASSELEDER OG LÆRERE I LINTRUP BØRNECENTER I SKOLEÅRET 2014/15 ARBEJDSTIDEN Der planlægges med 210 arbejdsdage for børnehaveklasseledere og lærere. Tillid og fleksibilitet er to nøgleord som forsat gælder i samarbejdet kolleger imellem og mellem medarbejdere og ledelse. Fokus er på opgaveløsningen i respekt for de kommunale/nationale rammer og vilkår som er gældende. I første og sidste uge af elevernes sommerferie er der afsat 24 t/uge. I uge 32 er der indlagt fællesmøder/kursus mandag, tirsdag og onsdag, resten af tiden er til individuel og fælles forberedelse af det nye skoleår. I uge 27 planlægges fællesmøder/kursus noget af tiden, resten af tiden er til individuel og fælles forberedelse af det nye skoleår. Den enkelte planlægger selv sine arbejdsopgaver i de to uger under hensyntagen til de fælles møder/kurser og samarbejdet med kollegerne. I de 40 skoleuger er den faste arbejdstid: mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Pædagogiske arrangementer ligger uden for den faste tilstedeværelsestid, men inden for arbejdstiden. Dertil kommer individuelle/fleksible aftaler i forhold til fx lejrskoler, hytteture, ekskursioner, forældremøder/fyraftensmøder, sociale arrangementer og dialogsamtaler med elever og forældre (skole/hjemsamtaler). For de medarbejdere der har nedsat tid/aldersreduktion laves individuelle aftaler om arbejdstiden. Der udbetales arbejdstidsbestemte tillæg i henhold til overenskomsten. FÆLLESMØDER FOR DELE AF/HELE DET PÆDAGOGISKE PERSONALE Pædagogisk personale deltager i medarbejder/orienteringsmøder, møder i afdelingen/fasen, pædagogiske drøftelser, fag - og opgavefordeling, MUSsamtaler, samt valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen. Kontoret udarbejder en mødekalender.

4 Mandag d. 4.. august Fællesmøder ved skoleårets begyndelse Kl Kl Rundstykker i Lintrup Børnecenter Ipad Kursus Rødding Skole Tirsdag d. 5. august Møde før skolestarten/orienteringsmøde kl Kursus i brug af Google Crome på Rødding Skole Onsdag d. 6. august Kl Kl Kaffe/te med rundstykker Bazar på Rødding Skole FÆLLES MØDEFORA: ********************************************** Holdene afholder min. 4 møder om året: årgang + SFO/pædagoger i den understøttende undervisning årgang + pædagoger i den understøttende undervisning årgang På holdmøderne arbejdes der med fælles indsatser og initiativer, der vedrører henholdsvis hold A, B og C. En mødeleder/koordinator sørger for dagsorden og er mødeleder. Der udarbejdes et referat af møderne. Ledelsen deltager så vidt muligt. Lærermøder Der planlægges med 6 lærermøder for hele det pædagogiske personale, der har undervisningsopgaver. Lærermøderne er et forum, hvor pædagogiske initiativer, der vedrører hele skolen drøftes. En mødeleder/koordinator sørger for dagsorden og er mødeleder. Der udarbejdes referat af møderne. Denne opgave fordeles/ruller imellem teamkoordinatorerne og ledelsen

5 SFOmøder SFO holder personalemøde ca. hver 3 uge. En repræsentant fra undervisningsdelen kan deltage i mødet når det er relevant. VURDERING FOR LÆRING=VFL Pædagogiske dage I skoleåret arbejdes der med implementering af VFL. D. 14. januar afholdes en fælleskommunal pædagogisk dag kl om VFL Fælles børnecenterindsats I børnecenteråret 2014/2015 har børnecentret en fælles indsatsområde omkring Synlige mål ved leg og læring Der er afsat i alt 12 timer til forløbet Datoer bliver meldt ud fra Henriette Vendelbo BAZARER Der afholdes 2 BAZARER i løbet af skoleåret. Rødding Skole deltager. FØRSTE SKOLEDAG EFTER SOMMERFERIEN Den første skoledag er klasselærer/kontaktlærerdag. HYTTETUR/LEJRSKOLE Der afholdes ikke lejrskole eller overnatning i skoleåret 2014/2015 KLASSELÆRER/KONTAKTLÆRERFUNKTION Hold A har en tolærerordning. Klasselærer/kontaktlærer på holdet er HMW og MTP. Hold B har en tolærerordning. Klasselærer/kontaktlærer på holdet er DA og EM. Hold C har DC som klasselærer/kontaktlærer. Klasse/kontaktlæreren varetager forældresamarbejdet med den enkelte elevs forældre Regelmæssig underretning af elever og forældre om skolens syn på elevens udbytte af skolegangen Personlig rådgivning og vejledning af den enkelte elev Individuelle elevsamtaler Varetagelse af arbejdet i forhold til o Skolens ledelse, øvrige lærere og andre personalegrupper på skolen o Andre kommunale myndigheder, fx skolepsykologisk rådgivning, sundhedsplejen og sociale myndigheder Koordinering af opgaver i forbindelse med udtalelser vedrørende den enkelte elev Klasselærerne/kontaktlærerne fordeler selv tiden og opgaverne mellem sig.

6 KOMMUNALE RESULTATMÅL Vejen Kommunes resultatmål Senest i 2017 skal Mindst 83 % af eleverne være gode til at læse og regne målt i nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige over en årrække Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres over en årrække Elevernes trivsel skal målt i løbende trivselstest øges KURSER/KOMPETENCEUDVIKLING Kurser indregnes i arbejdstiden MØDEDAG Møder på holdene, fællesmøder for hele personalet, tværfaglige fagteammøder og BAZAR ligger onsdage eller torsdage. Anden mødeaktivitet om onsdagen/torsdagen skal kunne vige for disse. MOTIONSDAG Fagdag med fokus på bevægelse og motion. NÅR KLASSER ER FRAVÆRENDE Når hold er fraværende. er det den enkelte lærers ansvar i samarbejde med ledelsen at bruge den frigjorte tid på fornuftig vis. Man kan evt.: Være vikar Hjælpe på et andet hold nu eller på et andet tidspunkt Osv. Hvis et hold fx er i biografen, dækker lærerne selv hinanden ind uden udgifter for skolen. Lærerne laver selv aftalerne. PAUSER FOR MEDARBEJDERNE I løbet af en arbejdsdag er der en formiddags- og en eftermiddagspause på 2 x 15 min. og en middagspause på 29 min. Den enkelte passer det ind i sine arbejdsopgaver i dagens løb. TILSYN Der udarbejdes en tilsynsplan. Om morgenen begynder tilsynet kl ÅRSPLANER/PERIODEPLANER Holdkalenderen skal lægges på intra. Læringsmålene skal fremgå af periodeplanerne (uge/14 dages eller månedsplaner)

7 RAMMER FOR TEAMSAMARBEJDET Som udgangspunkt er man med i teamene i de klasser, hvor man har undervisning. holdets lærere, er de lærere, der underviser på holdet. Dertil kommer: PLC/IT AKT Læsevejleder Mat.vejleder Inklusionsvejleder Teamstruktur årgang/hold A, B og C Kontaktlæreren/erne er tovholder i klasseteamet. Kontaktlæreren/erne og matematiklæreren er de primære lærere omkring klassen. De har et tæt samarbejde i holdteamet med de andre lærere/pædagoger, der har mange timer på holdet og med SFO (0.-3. klasse). De lærere/pædagoger, der har 3 lektioner eller flere i klassen, mødes inden skoleårets begyndelse. På mødet drøftes oplæg fra kontaktlæreren vedr. den sociale og faglige årsplan for klassen. Klassens fokuspunkter aftales. Formøder afholdes efter behov. Efter dialogsamtalerne med elever og forældre (skole-hjemsamtalerne) afholdes et opsamlingsmøde med deltagelse af alle klassens lærere/pædagoger, hvor der samles op i forhold til de indgåede aftaler med elever og forældre. Ledelsen deltager gerne i teammøder, afholder teamsamtaler. Ressourcepersoner inddrages efter behov Hvis der er problemer på holdet mødes alle klassens lærere/pædagoger for at sikre fælles indsats. I klasse deltager SFO. Dagsordener, referater, fokuspunkter, årskalender, mødekalender mm lægges i klassens samlemappe på personaleintra

8 HOLDTEAMMØDER. Pædagogiske opgaver fokus på LÆRING: fokus på elevernes læring læringsmålene fremgår af planerne et forum for fælles refleksion sammenhæng i undervisningen bedre muligheder for differentiering en undersøgende og udviklende tilgang til læring og undervisning fokus på elever, der præsterer lavere end de har potentiale til Et redskab kan være VFL (vurdering for læring) Praktiske og koordinerende opgaver: Teamet udarbejder en mødekalender fra årets start med angivelse af begyndelses- og sluttidspunkt for møderne Der udarbejdes dagsorden og beslutningsreferat af teammøderne Teamet afstemmer de gensidige forventninger til hinanden fra skoleårets begyndelse Teamet udarbejder en årskalender indeholdende undervisningens overordnede indhold samt struktur og indhold af andre opgaver i tilknytning til undervisningen Skolehjemsamarbejde - samtaler og forældremøder, udgangspunktet er min. et forældremøde og to dialogsamtaler (skolehjemsamtaler) 10 min/lærer/gang evt. én lang samtale i stedet for to 20 min/gang/lærer. Perioderne/ugerne, hvor der ligger dialogsamtaler (skolehjemsamtaler) fastlægges i god tid/fra skoleårets begyndelse. Datoerne lægges i kalenderen på Personaleintra. En repræsentant fra skolebestyrelsen deltager i forældremøderne på hold A, B og C. HS deltager i forældremøderne. Forældrene orienteres jævnligt via Nyhedsbreve/ForældreIntra. Efter forældremøder udarbejdes et kort referat, som sendes /mailes til alle hjem Elevplaner udleveres til den 2. dialogsamtale (skole-hjemsamtale). Alle fag er med i elevplanen. Elevplanen sendes til forældre via Forældreintra inden skole-hjemsamtalen. Holdteamet har en koordinerende opgave i forhold til fagdage, fællesarrangementer, skole-hjemsamarbejdet, elevplanerne, lejrskoler, hytteture, fællesarrangementer, osv. Holdets årskalender og periodeplan, fremlægges på forældremøde i starten af skoleåret. Klassens årskalender og periodeplanen lægges på Forældreintra. Teamet fastsætter fælles fokuspunkter for klassen Fagteam: Når man underviser i et fag er man også med i fagteamet. Fagteamet vælger en formand, der står for mødeindkaldelse (i dansk og matematik er det centrets læse- og matematikvejledere).

9 Formanden vælges inden skoleårets begyndelse. HS skal have besked om, hvem der er formand. Fagteamene skal mødes min. 2 gange i løbet af året. PLC (EM) inviteres med til det første møde, som afholdes i aug./sep. I begyndelsen af skoleåret aftales, hvornår fagteamet mødes. Fagteamets opgaver: Gensidig faglig sparring Arbejder med fagets didaktik Følger op på resultater i faget - lokale, kommunale og nationale test og afgangsprøver Udarbejder evt. forslag til indkøb af nye undervisningsmaterialer Sørger for faglokalernes indretning og orden. Fagteamet har en tæt dialog med HS og EM om indkøb af undervisningsmaterialer. Fagteamene samarbejder med Rødding Skoles fagteam. Tværfaglige fagteammøder. Rødding Skole deltager. Der afholdes 3 årlige møder. Møderne starter med et fælles fagligt oplæg, som varetages af skolens resursepersoner. Derefter går fagudvalgsgrupperne hver til sit og arbejder videre med, hvordan/hvorvidt oplægget kan bruges i fagene. Derudover laves en dagsorden til møderne, hvor der arbejdes med nogle af de opgaver, som fagudvalgene skal varetage. RETNINGSLINJER Retningslinjer FAGFORDELING Fagfordelingen indledes med hvilke ønsker den enkelte medarbejder har til det kommende skoleår.. På den baggrund overvejer / fagfordeler ledelsen i samarbejde med medarbejderne og TR et udkast til fagfordelingen. Ved klasse & fagfordelingen skal der tages hensyn til mange ting - bl.a.: Antallet af lærere pr. hold bør være begrænset Man skal tilstræbe at samle en blok af timer på det samme hold Det faglige fundament skal være i orden = alle fag skal besættes fagligt forsvarligt Det tilstræbes at alle klasser har både mandlige og kvindelige lærere Det er normalt sådan, at man viderefører klassen / holdet / faget

10 Der er mulighed for en kontaktlærerordning på hold A, B og C Der skal gemmes noget til fraværende / nye kolleger - ikke det vanskeligste Vedr. de forskellige opgaver - se Ønskeseddel til opgaveoversigt. Ønskesedlen bedes udfyldt så grundigt som muligt - gerne med vedlagte supplerende oplysninger/alternative ønsker Fagfordelingen færdiggøres af HS i samråd med de involverede Fagfordelingen er IKKE offentlig. Kontoret giver besked, når elever og forældre må vide, hvem klasserne skal have kompromissøgning er ofte nødvendig og foregår i dialog med den enkelte MED-udvalget d. 11. juni 2014 Bestyrelsen d. 25. juni 2014 Retningslinjer og henstillinger vedr. afviklingen af SENIOR- OG OMSORGSDAGE SAMT FERIEFRIDAGE. Biologiske forældre, adoptivforældre og indehavere af forældremyndigheden har ret til 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Barnet skal have ophold hos den ansatte. Seniordage Fra og med 1. januar 2009 har en ansat ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i To dage i det kalenderår, vedkommende fylder 60 år Tre dage i det kalenderår, vedkommende fylder 61 år Fire dage fra det kalenderår, vedkommende fylder 62 år. Seniordagene afholdes efter samme retningslinjer som omsorgsdage. Senior- og omsorgsdage aftales med ledelsen og kan afholdes som hele eller halve dage. En halv dag svarer til halvdelen af den konkrete dags arbejdstid. Feriefridage Ansatte, der ikke har ret til omsorgsdage/seniordage kan ønske at holde 1-2 feriefridage. Fridagene ønskes så vidt det er muligt fra skoleårets begyndelse. Pædagogerne i SFO har ret til at afvikle 6. ferieuge.

11 Det tilstræbes at senior-, omsorgs- og feriefridage: aftales i meget god tid* afholdes på forskellige ugedage spredes ud over kalenderåret ikke afvikles i forbindelse med ferier *Omsorgsdage i forbindelse med børns sygdom kan af naturlige årsager ikke planlægges. Det er vigtigt at afviklingen af senior-, omsorgs- og feriefridage både tilgodeser den enkelte medarbejder, elevernes undervisning og skolens samlede virksomhed. MED - udvalget d. 11. juni 2014 Forelagt bestyrelsen d. 25. juni 2014 Retningslinjer SKOLE / HJEM SAMARBEJDE Som udgangspunkt afholdes et forældremøde og to dialogsamtaler med elever og forældre hvert år. Holdteamet afgør på hvilken måde dialogsamtalerne afvikles jf. nedenstående ideer: Holdteamet kan vælge at afholde én lang dialogsamtale for alle elever og to, der hvor der er behov for det. Dialogsamtalerne kan afvikles i sammenhæng med de individuelle elevsamtaler klasse/kontaktlæreren har. Dialogsamtalerne afvikles så vidt muligt inden kl I klasse deltager SFO i skole-hjemsamarbejdet. Formøder afholdes efter behov. Efter dialogsamtalerne afholdes et opsamlingsmøde med deltagelse af alle holdets lærere/pædagoger, hvor der samles op i forhold til de indgåede aftaler med elever og forældre. Inden opstarten af rullebørn afholdes et forældremøde: Børnehaveklasselederne deltager i det sidste forældremøde i børnehaveregi som samtidig fungerer som et overleveringsmøde. Derudover inviteres rullebørnenes forældre til et fælles forældremøde ved opstart af et nyt børnecenterår typisk placeret i august/september. Inden skolestart deltager alle rullebørn og en pædagog i en indslusningsfase på hold A.

12 I 6. årgang afholdes et orienteringsmøde om overgangen fra klasse. Kontakt/klasselærerne i 6. årgang og AKT deltager i et orienteringsmøde på Rødding Skole. Andre aktiviteter herunder sociale arrangementer, kan efter behov aftales med ledelsen. Dialogsamtaler/skolehjemsamtaler om elevernes udbytte af undervisningen Hold A, B og C Kontakt/klasselærer og dansklæreren deltager hver gang. SFO deltager til én samtale hvert år (0.-3. klasse) Matematiklæreren deltager til én samtale hvert år. Fremmedsprogslæreren deltager det år, hvor sproget påbegyndes og dernæst en gang om året. Natur/teknik, historie, kristendom, idræt, deltager minimum en gang i løbet af hold A. Resurseprofil og handleplan For elever, der får støtte (AKT, Vaks) eller som indstilles til psykologen skal der udarbejdes en resurseprofil og handleplan. Handleplanen kan erstatte elevplanen. Lintrup Børnecenter vil igennem en fælles udviklingsindsats, arbejde med at udvikle individuelle mål og handleplaner således dette kan erstatte elevplanen. Elevplan» 13 b. Som led i den løbende evaluering, jf. 13, stk. 2, skal der for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå. Stk. 2. En elevplan skal for elever i børnehaveklassen indeholde de i stk. 1 nævnte oplysninger i forhold til kompetencemålet for dette klassetrin. Stk. 3. En elevplan skal på klassetrin indeholde de i stk. 1 nævnte oplysninger i følgende fag på følgende klassetrin: 1) Dansk på klassetrin. 2) Matematik på klassetrin.

13 3) Engelsk på klassetrin. 4) Historie på 4., 6. og 8. klassetrin. 5) Kristendomskundskab på 3., 6. og 8. klassetrin. 6) Natur/teknologi på 4. og 6. klassetrin. 11) Idræt på 2., 5. og 8. klassetrin. 12) Musik på 2. og 6. klassetrin. 13) Billedkunst på 5. klassetrin. 14) Håndværk og design samt madkundskab på et af de klassetrin, som fagene tilbydes på. 15) Tysk eller fransk på 6. og 8. klassetrin. Stk. 5. Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens forældre digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere efter anmodning modtage en udskrift af den digitale elevplan. Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om elevplaner, herunder om anvendelse af digitale løsninger.«i 0.-3.årgang skriver SFO også i elevplanen. Der sendes en elevplan elektronisk til forældrene forud for den første dialogsamtale hvert år. Til årets anden samtale justeres elevplanen. Elevplanen aktiveres fra skoleårets begyndelse. Klasseforældremøder Kontakt/klasselæreren, dansk, matematiklærerne og pædagogerne deltager i forældremøderne. Ved skolestarten, ved lærerskifte, og når der kommer nye fag, deltager nye lærere og pædagoger. Efter forældremødet udarbejdes et referat/ nyhedsbrev som sendes til forældrene. Andre møder holdes efter kontakt/klasselærerens og holdteamets skøn - og i relation til samt evt. i samarbejde med holdets kontaktforældre. Skolelederen deltager i forældremøderne på hold A, B og C. Bestyrelsen deltager med en repræsentant ved forældremødet på hold A, B og C. Bestyrelsen udarbejder en oversigt/plan med angivelse af emner, der tages op på de forskellige hold.

14 Individuelle elevsamtaler Kontakt/klasselæreren afholder ca. 8 individuelle elevsamtaler med eleverne i løbet af skoleåret. Samtalerne fokuserer både på faglige og sociale mål jvf. de kommunale resultatmål s. 5. I elevens handleplan/elevplan noteres mål og aftaler. På sigt kan VFL (vurdering for læring) inddrages. For nogle elever kan der være behov for færre end 8 samtaler for andre flere, så det er et gennemsnit. Skole-hjemkontakt telefonisk og via intra Pædagoger og lærere kan træffes telefonisk på skolen i arbejdstiden under hensyntagen til medarbejderens undervisningsopgaver. Alle medarbejdere udstyres med en mobiltelefon, som benyttes i arbejdstiden. Beskeder og mails besvares i arbejdstiden. Med-udvalget d. 11. juni 2014 Bestyrelsen d. 25. juni 2014 Johannes Jensen Bestyrelsesformand Peder Mandrup Overgaard Næstformand MED Heidi Slominski Børnecenterleder

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Fyraftensmøde Skads Skole Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Kl. 17.00-18.00. 1 2 Nye nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING KRAI, skoleåret 2016-17 En ny skolestart i Nim Skole og Børnehus, udarbejdet april 2016 KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING Øget faglighed, øget trivsel og større sammenhæng i

Læs mere

Skolebestyrelsen på Ulstrup skole udarbejder principper ud fra følgende grundtanke:

Skolebestyrelsen på Ulstrup skole udarbejder principper ud fra følgende grundtanke: Skolebestyrelsen Ved Ulstrup Skole er skolebestyrelsen sammensat af 7 forældre, 2 medarbejderrepræsentanter valgt af skolens personale og 2 elever valgt af eleverne. Skolens leder og dennes stedfortræder

Læs mere

Velkommen til fælles forældremøde. Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen

Velkommen til fælles forældremøde. Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen Velkommen til fælles forældremøde Tommerup Skole 19.06.14 Vedr. Folkeskolereformen Fællessang Orientering om reformens væsentlige ændringer og hvordan, vi har planlagt kommende skoleår på Tommerup Skole

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Tilstede: Anders (9.A), Mads (9.B), Michael, Kurt N., Kurt M., Jesper, Kirsten N., Charlotte, Rie (sup. for Leif)

Tilstede: Anders (9.A), Mads (9.B), Michael, Kurt N., Kurt M., Jesper, Kirsten N., Charlotte, Rie (sup. for Leif) Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag den 23. April 2015 1900-2100 Bemærkning til dagsordenen: Der er mange punkter på dagsordenen, og det er næppe sandsynligt at vi på mødet når at behandle alle punkter.

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Torsdag den 15.august 2013 kl.19-21. På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Torsdag den 15.august 2013 kl.19-21. På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Punkt 14 skal højere op for fremtiden. 3. Nyt fra elevrådene Intet 4. AKT- området. Christina Halsted AKT lærer på skolen holder

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Ansøgningen skrives ind i dette skema. Ansøgningsskemaet sendes til Center for Børn og Undervisning i papirudgave med de ønskede underskrifter og i elektronisk

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid

Notat. Folkeskolereform og arbejdstid Notat Den 24. februar 2014 Journal nr. 163-2013-22644 Dokument nr. 163-2014-25919 Til Kommunalbestyrelsen Fra Børne- og Kulturforvaltningen Folkeskolereform og arbejdstid Lærere på Herlev Byskole, Kildegårdskolen,

Læs mere

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20.

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20. Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835 Frisholmskole@silkeborg.dk Silkeborg kommune Uddannelsesplan Frisholm Skole som læreruddannelsessted Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16

Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16 Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16 Med udgangspunkt i Skjoldhøjskolens vision den gode skole skaber vi sammen samt med baggrund i tanken om, at børnene er et fælles ansvar og skal have

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2013-2014 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Udfordringer for alle... side 06 Inklusion...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal

Orienteringsmøde. Skolereformen på. Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Orienteringsmøde Skolereformen på Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal Retning og mål Mødetider Kørsel Undervisningen Skoledagen Lektiehjælp Skole-hjemsamarbejde Kommunikation SFO Samarbejde Den åbne skole

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Skole/hjem samarbejde på Engstrandskolen

Skole/hjem samarbejde på Engstrandskolen Skole/hjem samarbejde på Engstrandskolen Indhold Engstrandskolens principper for skole/hjem samarbejde Skole/hjem samtaler Skole/hjem aktiviteter for hele skolen Skole/hjem aktiviteter for den enkelte

Læs mere

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen i Nim Skole og Børnehus vil hermed ansøge om at indføre rullende indskoling jfr. 34, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen af

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Inklusion... side 06 Trivsel og tryghed...

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel udvikling trivsel Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed KOMPASSET projekter Kompasset- hop ombord i fremtidens skole Vi

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Skoledagen på Dronninggårdskolen

Skoledagen på Dronninggårdskolen Skoledagen på Dronninggårdskolen 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Implementeringsperiode... 4 Folkeskolereformen... 5 Rudersdal Kommune... 5 Dronninggårdskolen...

Læs mere

Hverdagen i SPORTSKLASSERNE. Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE. Holstebro Elitesport. Talent Sport Uddannelse

Hverdagen i SPORTSKLASSERNE. Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE. Holstebro Elitesport. Talent Sport Uddannelse Hverdagen i SPORTSKLASSERNE Birkelundskolen TALENT SPORT UDDANNELSE Holstebro Elitesport Talent Sport Uddannelse Hols Indledning Denne folder er lavet primært som generel info til alle med interesse i

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre.

I tilfælde af lockout: Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013. Kære forældre. Nyhedsbrev 1 om eventuel lockout 20. marts 2013 Kære forældre. Finansministeriet og dermed regeringen har som nævnt varslet lockout fra 1. april 2013 for lærere ved en række skoler fx friskoler, privatskoler

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Greve Museum Golfklubben Samarbejde med organisationer Strukturen giver bindinger

Greve Museum Golfklubben Samarbejde med organisationer Strukturen giver bindinger Bedre udskoling: Status: Vurdering af nuværende praksis Visioner Handleplan hvad vil videreudvikle? Herunder: Opfølgning Tovholder Understøttende undervisning bygger på lærernes planlægning og ansvar.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015 VELKOMMEN Søholmskolen 2014-2015 MÅLET MED MØDET At I får kendskab til og viden om folkeskolereformen generelt Omsat til praksis i Ringsted.og Søholmskolen At I får kendskab til medarbejdernes proces omkring

Læs mere

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde.

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Indhold: Årshjul Fælles årsmål og årsplan for klassen Årsplan for fag Den individuelle undervisningsplan og statusrapport Rolleafklaring

Læs mere

Dagsorden Fremstilling Beslutning

Dagsorden Fremstilling Beslutning Skolebestyrelsesmøde 27-08-2014 18.30 20.30 Mødetype: Skolebestyrelsesmøde nr. 1 Ordstyrer: Referent: Formanden Skoleledelsen Tilstede: Heidi Hesselholt Formand (børn på 7. og 9. årgang), Anders Buhelt

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune De overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde... 3 MED-systemet... 4 Fleks-ordninger...

Læs mere

Forældreposten marts 2014

Forældreposten marts 2014 Forældreposten marts 2014 Skolereformen Reserver allerede nu tirsdag den 3. juni klokken 17 18.30. Her inviterer skolen alle forældre til information om de ændringer, der sker for jeres børn i det kommende

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

PRAKTIKINFORMATION SKOLEÅRET 2014-2015. www.sejs.skole.silkeborg.dk

PRAKTIKINFORMATION SKOLEÅRET 2014-2015. www.sejs.skole.silkeborg.dk PRAKTIKINFORMATION SKOLEÅRET 2014-2015 www.sejs.skole.silkeborg.dk SEJS SKOLE TYTTEBÆRVEJ 1 SEJS 8600 SILKEBORG Kontor: tlf.: 89 70 21 70 Skoleleder: E-mail: Pædagogisk leder: E-mail: Afdelingsleder og

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. udvikling trivsel Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed udvikling trivsel KOMPASSET projekter Vi kvalificerer til fremtiden På Vestre Skole ønsker vi at kvalificere vores elever bedst muligt til det samfund, de

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere