Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3"

Transkript

1 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med nærværende redegø- relse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 vedrørende boets forhold. For så vidt angår aktiver og passiver, skal jeg indledningsvis henvise til den af mig tidligere udfærdigede redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l dateret den 20. november 2012 og redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, dateret den 6. marts Under henvisning til de tidligere i redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, givne oplysninger vedrørende boets aktiver passiver kan følgende oplyses: AKTIVER l. Aktuelt indestående på separat klientkonto hos kurator DKK ,46 2. Tilgodehavende i henhold til overdragelsesaftale, indgået den 2. november 2012 mellem Tønder Bank A/S og Sydbank A/S, total købesum DKK Heraf forventeligt berigtiget ved overtagelse af ikkeefterstillede gældsposter DKK Restkøbesum herefter DKK Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon IO Fax vl

2 S. SEPTEMBER 2013 Overdragelsesaftalen indeholder en reguleringsklausul, der medfører, at en forøgelse af de ikke-efterstillede gældsposter udover de pr. overtagelsesdagen opgjorte vil medføre en tilsvarende reduktion af den kontante købesum. Dog er der pr. overtagelsesdagen kontant berigtiget DKK l , hvilket beløb indgår ved opgørelsen af det aktuelle indestående på den separate klientkonto hos kurator, jf. ovenfor. Den resterende købesum vil derfor ligge i intervallet DKK O - DKK med tillæg af rentetilskrivning, jf. overdragelsesaftalens bestemmelser herom. Under hensyntagen hertil fastlægges størrelsen af de berettigede ikke-efterstillede kreditorer efter aftale me,llem konkursboet og Sydbank A/S i forbindelse med fordringsprøvelsen af de ikke-efterstillede krav i konkursboet. Værdien af resttilgodehavendet i henhold til overdragelses- aftalen optages foreløbig til en værdi af DKK l Frie aktiver i alt, anslået DKK Det skal dog fremhæves, at der består en risiko for en forøgelse af de ikke-efterstillede gældsposter med den konsekvens, at den kontante del af købesummen bliver mindre. PASSIVER De ikke-efterstillede kreditorkrav er, jf. det ovenfor anførte, pr. overtagelsesdagen opgjort til DKK Disse ikke-efterstillede kreditorer opnår fuld dækning for deres berettigede tilgodehavender hos Tønder Bank A/S via den 'med Sydbank A/S indgåede overdragelsesaftale forudsat, at deres krav godkendes af konkursboet som led i den almindelige fordringsprøve Ise. I henhold til oplysninger indhentet hos Tønder Bank A/S udgør den samlede sum af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital et beløb stort DKK For nærværende har kurator siden konkursdekretets afsigelse modtaget anmeldelser fra 655 kreditorer. Side 2/6

3 De anmeldte kreditorers krav kan rubriceres således under henvisning til konkursordenen: Krav i medfør af konkurslovens 97 Krav i medfør af konkurslovens 98 DKK ,44 DKK ,84 Det bemærkes, at Sydbank ved den gennemførte overdragelse alene er forpligtet til at betale 97-krav, i det omfang disse er berettigede i forhold til konkursboet. Da en anerkendelse af 97-krav udover de i Tønder Bank A/S bogførte forpligtelser vil reducere den kontante købesum som anført ovenfor, er det aftalt, at alle 97-krav, der ikke har karakter af almindelige, løbende driftsudgifter, skal prøves i boet. De anmeldte 97-krav vedrører navnlig vederlagskrav fra bankens ledelse, erstatningskrav fra en række aftaleparter samt erstatningskrav fra investorer. For så vidt angår de investorer, der har anmeldt krav på nuværende tidspunkt, kan det konstateres, at disse i al væsentlighed kan henføres til en i 2009 gennemført kapitalrejsning, ligesom det kan konstateres, at et antal af de pågældende investorer ikke på nuværende tidspunkt beløbsmæssig har opgjort deres hævdede erstatningskrav. Beløbet på kr ,44 er således ikke retvisende i forhold til størrelsen af de potentielle erstatningskrav, der p.t. er anmeldt. Fordringsprøvelse af 97-krav er påbegyndt og for nogles vedkommende også afsluttet. Der henvises til det nedenfor anførte. Endelig bemærkes, at DKK ,81 ud af de anmeldte 98-krav angår krav i henhold til ansvarlige lån, mens DKK ,03 ud af de anmeldte 98-krav angår krav i henhold til Tønder Bank NS' udstedelse af hybrid kernekapital Da ansvarlige lån er foranstillet hybrid kernekapital i konkurs, kan der ikke forventes dividende til hybrid kernekapital Der er den 8. maj 2013 gennemført fordringsprøvelsesmøde, i hvilken forbindelse konkursboet har afgivet indstilling til en række krav med henblik på at prøve kravene, således at disse enten kunne afvises, alternativt anvises til betaling, jf. den indgåede overdragelsesaftale med Sydbank NS. I denne forbindelse er det af Tønder Bank A/S' tidligere direktør i konkursboet anmeldte krav, der udgjorde ca. kr. 33 mio., blevet prøvet og indstillet til afvisning. Direktøren har protesteret over for afvisningen og indbragt sagen for Skifteretten i Sønderborg, hvor sagen imidlertid i sensommeren 2013 blev endeligt afvist - efter gennemført kære til Vestre Landsret - urider henvisning til manglende betaling af retsafgift. Side 3/6

4 Den tidligere direktør har herefter reduceret sit krav til et væsentligt mindre beløb og anmodet konkursboet om at indbringe dette væsentligt mindre beløb for Voldsgiftsretten, jf. den i sin tid indgåede direktørkontrakt Konkursboet har modtaget den tidligere direktørs henvendelse herom for nyligt, og konkursboet overvejer for nærværende, om kravet, jf. afvisningen, må anses for at være endeligt afvist, eller hvorvidt der skal gennemføres en formalitetsprocedure herom efter nedsættelse af en voldgiftsret. Dette forhold forventes afklaret i løbet af indeværende år. Af særlige forhold skal i øvrigt nævnes, at en række investorer, der har tegnet kapitalbeviser i 2009, via Dansk Aktionærforening har rettet henvendelse til konkursboet og gjort gældende, at man mener, at de i udgangspunktet efterstillede krav er blevet til simple krav ud fra en betragtning om, at der er givet fejlagtige oplysninger til investorer, hvorfor de har et erstatningskrav over for banken. Konkursboet arbejder på nærmere at belyse udviklingen i Tønder Bank A/S i perioden fra 2009 og frem til sammenbruddet i november Når denne undersøgelse er færdiggjort, vil konkursboet kunne afgive indstilling til de fra indehaverne af kapitalbeviser tegnet i 2009 anmeldte krav. MULIGE OMSTØDELIGE DISPOSITIONER Undersøgelserne vedrørende mulige dispositioner er påbegyndt, og kurator har hos køberen af aktiviteterne i Tønder Bank A/S, Sydbank A/S, indhentet et omfattende materiale til nærmere vurdering af de mulige omstødelige dispositioner. Da overdragelsesaftalen med Sydbank A/S indebærer, at samtlige ikke-efterstillede kreditorer opnår fuld dækning som en del af købesumsberigtigelsen, er udgangspunktet for undersøgelserne vedrørende omstødelige forhold dispositioner, der knytter sig indfrielse af efterstillet kapital og/eller dispositioner, der er foretaget i forhold til nærtstående. I sidstnævnte forbindelse arbejder konkursboet ud fra den afgrænsning, der forefindes i lov om finansiel virksomhed, 78. Det nødvendige materiale til endeligt at vurdere de ovennævnte forhold er endnu ikke fuldstændigt indsamlet, og konkursboet forventer at afslutte sine undersøgelser baseret på yderl igere indhentet materiale i løbet af oktober måned Side 4/6

5 EVENTUELLE STRAFBARE FORHOLD Kurator har ikke på nuværende tidspunkt konstateret forhold, som efter kurators vurdering aktuelt bør give anledning til at anmode om politimæssig efterforskning mod ledelsen i Tønder Bank A/S eller andre, jf. bestemmelsen i konkurslovens Il O, stk. 4. Det skal dog fremhæves, at undersøgelserne af mulige strafbare forhold fortsat pågår, og at undersøgelserne i et vist omfang også har sammenhæng med de undersøgelser vedrørende det mulige erstatningsansvar for ledelsen, herunder baggrunden for konkursen i Tønder Bank A/S, som fortsat pågår. Det er kurators forventning, at disse undersøgelser, herunder undersøgelserne vedrørende behovet for eventuelt at give meddelelse til politiet, jf. konkurslovens Il O, stk. 4, vil være afsluttet ultimo 201 3/primo KURATORS ARBEJDE MED SAGEN Kurators arbejde med sagen har siden den seneste redegørelses afgivelse omfattet ca juristtimer, hvortil kommer et antal sekretærtimer. Arbejdet har primært omfattet følgende hovedkategorier: l) Fortsatte undersøgelser vedrørende Tønder Bank NS' forhold og deltagelse i møder med Sydbank NS i perioden samt håndtering af en række problemstillinger opstået i forbindelse med overdragelsen og opgørelsen af en række gensidigt bebyrdende aftaler. (Anslået 50 timer) 2) Diverse forhold vedrørende den imellem Tønder Bank NS og-sydbank A/S indgåede overdragelsesaftale, herunder stillingtagen til berettigelsen af en række rejste simple krav. (Anslået 50 timer) 3) Løbende håndtering af henvendelser fra kreditorer og interesserede parter, herunder Dansk Aktionærforening, med diverse forespørgsler samt håndtering, modtagelse af og registrering af anmeldelser af krav i konkursboet. (Anslået til l 00 timer) 4) Undersøgelser vedrørende omstødelseskrav, erstatningskrav samt tilvejebringelse af diverse materiale til brug herfor. (Anslået 150 timer) 5) Gennemgang af diverse materiale vedrørende baggrunden for det økonomiske sammenbrud i Tønder Bank NS, herunder korrespondance mellem Tønder Bank NS og Finanstilsynet, gennemgang af materiale modtaget fra Sydbank NS vedrørende en række engagementer mv. til nærmere vurdering af dels rejste erstatningskrav, dels Side S/6

6 muligheden for at rejse erstatningskrav mod den tidligere ledelse og revisor i Tønder Bank. (Anslået 750 timer) 6) Arbejde i forbindelse med gennemgang af modtagne anmeldelser og drøftelser med kreditorer, herunder Dansk Aktionærforening på vegne en række indehavere af kapitalbeviser mv. samt prøvelse af en række krav (Anslået 200 timer) Arbejdet med at vurdere baggrunden for konkursens indtræden, vurdere ledelsen, dvs. direktionens og bestyrelsens rolle i denne forbindelse, vurdere revisors rolle i forbindelse med de aflagte årsrapporter samt overveje fremsatte erstatningskrav fra efterstillede kreditorer er påbegyndt og har medført en betydelig arbejdsbyrde for kurator. Konklusionerne på konkursboets foreløbige og fortsatte undersøgelser forventes at foreligge senest i forbindelse med udsendelse af den næste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3, der vil være at fremsende senest 6 måneder at regne fra d.d., dvs. i marts måned Baseret på disse forhold er varigheden af konkursboets behandling for nærværende svær at forudsige. Næste redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 vil være at udsende til kreditorerne senest den 6. marts Spørgsmål til kurator kan rettes til: Side 6/6

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 J.nr.: 89 15421 BORISLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 148, stk. 2 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Til kreditorerne Mobil +45 50 77 84 70 Direkte +45 7230 78 79 mbipouischmithdk Maria Birkkjær RIder J.nr.: 8915421 MDI DK-1606 København V Fax +4533 156115 www.poulschmith.dk 3139009v1 Vester Farimagsgade

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

D O M V.L. B 3173 12. Indledning

D O M V.L. B 3173 12. Indledning D O M afsagt den 8. maj 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Henrik Bjørnager Nielsen og Anne-Vibeke Dolleris (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 3173 12 Thy-Mors Energi Service A/S

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING

PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING LARS KJELDSEN Advokat (H) PROCESSKRIFT (KORRIGERET STÆVNING I GRUPPESØGSMÅL anlagt 15. september 2010) (Korrigeret d. 16.12.2011) Som advokat for Foreningen "Watzerath Parken" c/o Flemming Johnsen Vestparken

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere