Forslag. Lov for Grønland om visse spil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov for Grønland om visse spil"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 73 Folketinget Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, 2) at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil, 3) at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og 4) at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet. 2. Loven finder alene anvendelse på de spil, der er nævnt i loven, hvor der for deltagelse kræves en indsats, og som udbydes eller arrangeres i Grønland, herunder på fartøjer, der befinder sig på grønlandsk territorium. Stk. 2. Betaling i gættekonkurrencer i en radio- eller tv-udsendelse, hvor afholdelse af gættekonkurrence ikke udgør hovedindholdet af radio- eller tv-udsendelsen, anses ikke for indsats efter stk. 1, såfremt betalingen sker via en informations- og indholdstjeneste med integreret taksering eller en mobil betalingstjeneste og ikke overstiger en tillægstaksering på 5 kr. pr. telefonnummer pr. døgn. Stk. 3. Loven omfatter ikke væddemål om den fremtidige værdi af finansielle aktiver eller spil under private former for mindre beløb. 3. Udbud eller arrangering af spil omfattet af loven kræver tilladelse, medmindre andet følger af loven eller anden lovgivning. 4. Tilladelse efter denne lov gives af spillemyndigheden. Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, er spillemyndighed. Kapitel 2 Definitioner 5. I denne lov forstås ved: 1) Lotteri: aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed. Forslag til Lov for Grønland om visse spil 2) Væddemål: aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed eller indtræffelse af en fremtidig hændelse. 3) Puljevæddemål: væddemål, hvor hele eller dele af gevinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af indsatser eller bliver delt mellem vinderne. 4) Onlinespil: spil indgået mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation, og hvor gevinstchancen beror på tilfældighed eller en kombination af tilfældighed og færdighed. Kapitel 3 Tilladelse til de enkelte former for spil 6. Tilladelse til udbud af lotteri og væddemål på heste- og hundevæddeløb kan gives til Danske Spil A/S. Tilladelsen kan kun omfatte udbud af tilsvarende lotterier og væddemål på heste- og hundevæddeløb, som Danske Spil A/S har tilladelse til at udbyde i Danmark. Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvis med skatteministerens godkendelse overdrages til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab. 7. Der kan gives tilladelse til udbud af væddemål og drift af onlinekasinoer. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan kun gives til spiludbydere, der har en flerårig tilladelse til udbud af væddemål eller drift af onlinekasino i Danmark, og kan alene omfatte tilsvarende udbud af væddemål og onlinekasinospil, som er omfattet af den danske tilladelse. 8. Ud over tilladelser nævnt i 6 og 7 kan der gives tilladelse til udbud af væddemål og drift af onlinekasino i Grønland til personer, som har bopæl i Grønland, og til selskaber m.v. (juridiske personer), som er etableret i Grønland. Tilladelse gives for indtil 1 år ad gangen, og den afgiftspligtige spilleindtægt må ikke overstige kr. Stk. 2. Onlinekasinoer kan udbyde roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater i et onlinekasino. Der kan gives tilladelse til andre Skatteministeriet, j.nr AX013022

2 2 former for spil, ligesom den enkelte tilladelse kan begrænses til en eller flere spilleformer. Stk. 3. Der kan ikke med en tilladelse efter stk. 1 udbydes væddemål på heste- og hundevæddeløb, kapflyvning med duer og resultatet af lotterier eller andre tilfældigt frembragte hændelser bortset fra landbaserede væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder. Stk. 4. Tilladelse efter stk. 1 kan kun gives til personer, der 1) er fyldt 21 år, 2) ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål, jf. 2 og 53 i myndighedsloven gældende for Grønland, 3) ikke har anmeldt betalingsstandsning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord, 4) ikke er idømt bøde eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, og 5) ikke har forfalden gæld til det offentlige. Stk. 5. Tilladelse efter stk. 1 kan kun gives til selskaber m.v. (juridiske personer), der opfylder betingelserne i stk. 4, nr. 3-5, og hvis medlemmer af direktionen og bestyrelsen opfylder betingelserne i stk. 4, nr Indtræder der et nyt medlem i bestyrelsen, eller ansættes et nyt medlem i direktionen, skal dette inden 14 dage anmeldes til spillemyndigheden. Stk. 6. Spillemyndigheden kan træffe afgørelse om, at et medlem af bestyrelsen eller direktionen i selskaber m.v. (juridiske personer) skal udtræde af bestyrelsen eller direktionen, hvis medlemmet er idømt bøde eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, eller har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. Stk. 7. Medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i selskaber m.v. (juridiske personer) skal udtræde af bestyrelsen eller direktionen, hvis medlemmet ikke længere opfylder en af betingelserne i stk. 4, nr. 2 og 3. Stk. 8. Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til ansøgere, der må antages at kunne udøve virksomhed med spil på økonomisk og fagligt forsvarlig vis. Stk. 9. Tilladelse kan ikke gives, hvis ansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. 9. Der kan gives tilladelse til afholdelse af lokale puljevæddemål på cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbane, kapflyvning med duer og hestevæddeløb. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan gives for indtil 3 år og for et bestemt antal dage for de enkelte år. Stk. 3. Når begivenheden, der indgås væddemål på, finder sted på en afgrænset bane, må indsatsen i væddemålet kun ske inden for banens område og i direkte tilknytning til begivenheden. Når begivenheden, der indgås væddemål på, ikke foregår på en afgrænset bane, må indsatsen kun ske på et af politiet godkendt sted og kun på selve dagen for begivenheden og med politiets tilladelse den forudgående dag. Stk. 4. Tilladelse kan kun gives til selskaber m.v. (juridiske personer), der er arrangør af cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbane eller kapflyvning med duer, og som er tilknyttet den pågældende sportsgrens centralorganisation eller forbund. Tilladelse til lokale puljevæddemål på hestevæddeløb kan kun gives til foreninger, som i en årrække har haft en sådan tilladelse. 10. Tilladelse til udbud af spil i Grønland, jf. 6 og 7, stk. 1, bortfalder, såfremt tilladelse til tilsvarende udbud af spil i Danmark tilbagekaldes eller bortfalder i medfør af lov om spil. Stk. 2. Spillemyndigheden kan tilbagekalde en tilladelse til udbud af spil i Grønland, jf. 6-9, hvis tilladelsesindehaverens udbud af spil udgør en væsentlig forstyrrelse af den offentlige orden, eller hvis tilladelsesindehaveren eller dennes repræsentant 1) groft eller gentagne gange har overtrådt denne lov, forskrifter udstedt efter denne lov eller vilkår for tilladelsen, 2) groft eller gentagne gange ikke angiver og betaler forfaldne afgifter, jf. 28 og 29 samt kapitel 8, 3) ikke betaler forfaldent gebyr, jf. 23, 4) er idømt en foranstaltning efter kriminalloven, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, 5) ikke længere skønnes at kunne udbyde eller arrangere virksomhed med spil på økonomisk og fagligt forsvarlig vis eller 6) har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. Stk. 3. En tilladelse til udbud af spil i Grønland, jf. 6-9, bortfalder, hvis 1) tilladelsesindehaveren meddeler, at vedkommende ikke længere ønsker at udbyde spil i Grønland, 2) tilladelsesindehaveren afgår ved døden, bliver umyndiggjort eller kommer under lavværgemål, har anmeldt betalingsstandsning, har indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller er i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord eller 3) der er truffet afgørelse om tvangsopløsning af virksomheden. Stk. 4. Uanset stk. 3, nr. 2, kan tilladelsesindehaverens dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en tilladelsesindehaver, der har anmeldt betalingsstandsning, en tilladelsesindehavers konkursbo eller værge for en tilladelsesindehaver fortsætte med at udbyde spil med henblik på en afvikling, hvis der sker meddelelse herom til spillemyndigheden inden 14 dage efter dødsfaldet, anmeldelse af betalingsstandsningen, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. Adgangen hertil gælder i maksimalt 6 måneder efter den begivenhed, der medførte tilladelsens bortfald. 11. Pyramidespil er forbudt. Ved pyramidespil forstås et pyramidisk opbygget arrangement, hvor 1) deltagelse kræver indsats af penge eller andre økonomiske værdier, 2) deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt og

3 3 3) en sådan vinding hovedsagelig hidrører fra indsats fra deltagere, der efterhånden indtræder i arrangementet. Kapitel 4 Godkendelse af bestyrere og personale 12. Den daglige drift af butikker, hvor der sælges lotteri eller væddemål, jf. 6-8, skal forestås af tilladelsesindehaveren selv eller af en bestyrer. Bestyreren skal forud for ansættelsen godkendes af spillemyndigheden. Det er en betingelse for at opnå godkendelse, at bestyreren opfylder betingelserne i 8, stk. 4, nr. 1, 2 og 4. Stk. 2. Bestyreren kan ikke godkendes, hvis bestyreren eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på bestyrerens arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at spillestedet ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Stk. 3. En godkendt bestyrer skal give spillemyndigheden besked, hvis vedkommende ikke længere opfylder betingelsen i 8, stk. 4, nr. 2. Stk. 4. Godkendelsen af en bestyrer kan tilbagekaldes, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelsen i stk. 2 eller er idømt bøde eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil. Stk. 5. En godkendelse af en bestyrer bortfalder, hvis bestyreren ikke længere opfylder betingelsen i 8, stk. 4, nr Ansatte i butikker, hvor der hovedsagelig sælges lotteri og væddemål, skal være fyldt 18 år. Kapitel 5 Oplysningspligt, salg og markedsføring 14. Tilladelsesindehaveren skal gøre alle relevante oplysninger om spillet, herunder spilleregler, lettilgængelige for spilleren og myndighederne. 15. Modtagelse af indsatser til spil fra personer under 18 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil er ikke tilladt, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For landbaseret lotteri, jf. 6, er modtagelse af indsats fra personer over 16 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i lotteriet tilladt. 16. Tilladelsesindehaveren må ikke yde spilleren kredit for deltagelse i spil. 17. Markedsføring af spil 1) skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde, således at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er, 2) skal fremstille spil som et underholdningstilbud, 3) må hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 år, 4) må ikke ved brug af kendte personligheder i strid med sandheden antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes, og 5) må ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept. Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om markedsføringen af spil. Kapitel 6 Andre bestemmelser i relation til udbud af spil 18. Der kan fastsættes vilkår for tilladelser givet efter Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ikke kan udbydes væddemål på bestemte kategorier af begivenheder, samt nærmere regler om spillene og afvikling af disse, herunder regler om indsatser og gevinster i spillene, tilbagebetalingsprocenter, kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for lovens gennemførelse, godkendelse og placering af teknisk udstyr, der anvendes til afvikling af spil, informationsforpligtelser, registrering af spillerne, opbevaring af data, foranstaltninger til beskyttelse af spillernes penge, krav til klagesagsbehandling, tilladelsesindehaverens personales deltagelse i spil og nærmere regler om betalingsformidling af indsatser og gevinster til og fra en ulovlig spiludbyder samt forebyggelse af hvidvask af penge. 20. Spillemyndigheden fører tilsyn med overholdelse af lovens bestemmelser i relation til udbud af spil, med bestemmelser i forskrifter fastsat i medfør af 19 og med vilkår fastsat for tilladelsesindehavere. Stk. 2. Spillemyndigheden eller på vegne af denne en relevant grønlandsk myndighed har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af den ansvarlige tilladelsesindehaver i forbindelse med udbud og arrangering af spil, og til at efterse disses tekniske faciliteter til brug for spillene, forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale samt korrespondance og andre dokumenter, der kan have betydning for tilsynet, uanset om disse oplysninger er på papir eller på elektroniske medier. Stk. 3. Tilladelsesindehaveren og dennes ansatte skal yde myndighederne nævnt i stk. 2 fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af eftersynet. Stk. 4. Myndighederne nævnt i stk. 2 kan pålægge tilladelsesindehaverne at afgive oplysninger om spillevirksomheden samt anmode om udlevering eller indsendelse af det i stk. 2 nævnte materiale. Stk. 5. Leverandører og udlejere af udstyr til udbud af spil skal på begæring give myndighederne nævnt i stk. 2 oplysninger om deres leverancer til tilladelsesindehavere omfattet af denne lov. Stk. 6. Skatteministeren kan indgå aftale med det grønlandske selvstyre om de nærmere regler for varetagelse af tilsyn og videregivelse af information i relation til udbud af spil. 21. Politiet yder bistand til eftersyn efter 20, stk Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål eller drift af onlinekasino, jf. 7, skal, 1 år efter at tilladelsen er taget i brug, få udarbejdet en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen. Rapporten skal udarbejdes af en af spillemyndigheden godkendt virksomhed. Rapporten skal være spillemyndigheden i hænde

4 4 senest 14 måneder efter den dato, hvor tilladelsen er taget i brug. Stk. 2. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål eller drift af onlinekasino, jf. 7, skal efter det første år senest 2 måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår offentliggøre en årsredegørelse med virksomhedens nøgletal og en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav. Kapitel 7 Gebyr 23. For tilladelser udstedt til væddemål og drift af onlinekasino, jf. 8, betales et gebyr på kr. til spillemyndigheden til dækning af de samlede omkostninger ved behandling af ansøgningen, udstedelse af tilladelse og tilsyn med tilladelsesindehaveren. Gebyret reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer m.v. Stk. 2. Gebyret skal indbetales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen. Hvis ansøgningen afvises, tilbagebetales kr. til ansøger. Beløbet reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer m.v. Kapitel 8 Afgifter 24. Indehaveren af tilladelse til udbud af lotterier i Grønland, jf. 6, skal af gevinster vundet i lotterier betale en afgift til den danske stat på 15 pct. beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr. 25. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål og onlinekasino i Grønland, jf. 7 og 8, skal betale en afgift til den danske stat på 20 pct. af bruttospilleindtægten, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Af væddemål, der afvikles gennem et system beregnet til at muliggøre indgåelse af væddemål spillerne imellem (en væddemålsbørs), beregnes afgiften nævnt i stk. 1 af det beløb, tilladelsesindehaveren har taget i kommission. Stk. 3. Af spil i onlinekasino, hvor der tages kommission, beregnes afgiften nævnt i stk. 1 af det beløb, som tilladelsesindehaveren har taget i kommission. 26. Indehavere af tilladelse til udbud af lokale puljevæddemål, jf. 9, skal betale en afgift på 11 pct. af indskudssummen med et fradrag på kr. (2010-niveau) pr. afholdt løbsdag. Der kan dog højst foretages fradrag for 24 løbsdage inden for et kalenderår. Fradragsbeløbet reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer m.v. Kapitel 9 Registrering, afregning og opkrævning af afgiften 27. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der er afgiftspligtige efter denne lov, og som ikke i forvejen er registreret hos told- og skatteforvaltningen i Danmark for virksomhed med spiludbud, skal indgive anmeldelse om deres afgiftspligtige virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen, senest 4 uger efter at tilladelse til at afholde spil er opnået, og før afholdelse af spil påbegyndes. Stk. 2. En registrering efter stk. 1 bortfalder, hvis tilladelsen til at udbyde spil i Grønland tilbagekaldes eller bortfalder eller den afgiftspligtige virksomhed ophører. Stk. 3. Ændringer i de oplysninger, der er anmeldt til registrering, skal meddeles told- og skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen. 28. For lotterier nævnt i 24 og for væddemål og spil i onlinekasino nævnt i 25 er afgiftsperioden ugen (mandag til søndag). Stk. 2. Afgiften skal angives og indbetales senest 5 dage efter afgiftsperiodens udløb. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en helligdag, skal angivelse og indbetaling ske førstkommende hverdag. Skal en spiludbyder, der er afgiftspligtig efter denne lov, angive og indbetale afgift af tilsvarende lotterier, væddemål og spil i onlinekasino udbudt i Danmark, skal afgiften efter denne lov angives og indbetales sammen med afgiften for spillet udbudt i Danmark. Stk. 3. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der udbyder spil, hvoraf der skal betales gevinstafgift, skal indeholde afgiften af kontante gevinster ved udbetaling. Ved udbetalingen af gevinster til spillerne afrundes det udregnede afgiftsbeløb nedad til nærmeste hele krone. Stk. 4. Afgiftspligten omfatter alle gevinster, uanset om disse afhentes eller ej. Dog skal der ikke betales afgift af lotterigevinster, der falder på ikke solgte lodsedler. Ligeledes skal der ikke betales afgift af uafhentede lotterigevinster, hvis de efterfølgende genanvendes som gevinster i tilsvarende lotterispil. 29. For puljevæddemål nævnt i 26 er afgiftsperioden ugen (mandag til søndag). Stk. 2. Afgiften skal angives og indbetales senest 15 dage efter afgiftsperiodens udløb, såfremt der har været udbudt puljevæddemål i perioden. Falder den seneste angivelses- og indbetalingsdag på en helligdag, skal angivelse og indbetaling ske senest førstkommende hverdag. 30. Såfremt angivelse og indbetaling ikke sker rettidigt, skal told- og skatteforvaltningen i Danmark give spillemyndigheden meddelelse herom. Kapitel 10 Administrative bestemmelser i relation til afgift 31. En spiludbyder, der er afgiftspligtig efter denne lov, skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og kontrollen med afgiftens berigtigelse. 32. Told- og skatteforvaltningen i Danmark fører kontrol med afgiftens angivelse og betaling m.v. Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen i Danmark eller på vegne af denne en relevant grønlandsk myndighed har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af registreringspligtige personer og selskaber m.v. (juridiske personer), og til at efterse disses forretningsbøger, øvrigt regnskabsmateriale, korrespondance og andre dokumenter, der kan have betydning for opgørelsen af afgiftstilsvaret.

5 5 Stk. 3. Indehavere af registrerede virksomheder og de i virksomheden beskæftigede personer skal yde myndighederne nævnt i stk. 2 fornøden hjælp ved foretagelsen af eftersynet. Stk. 4. Det i stk. 2 nævnte materiale skal efter anmodning fra myndighederne nævnt i stk. 2 udleveres eller indsendes til disse. Stk. 5. Registreringspligtige personer og selskaber m.v. (juridiske personer) samt leverandører og udlejere af materiel m.v., herunder software, til disse til brug for et spil skal efter anmodning meddele alle nødvendige oplysninger til brug for kontrollen. Stk. 6. Pengeinstitutter, advokater og andre, der modtager midler til forvaltning eller erhvervsmæssigt udlåner penge, skal efter anmodning give den kontrollerende myndighed enhver oplysning om deres økonomiske mellemværender med navngivne registreringspligtige virksomheder. Stk. 7. I det omfang oplysningerne nævnt i stk. 2 og 4-6 er registreret elektronisk, omfatter den kontrollerende myndigheds adgang til disse oplysninger også elektronisk adgang. Stk. 8. Skatteministeren kan indgå aftale med det grønlandske selvstyre om de nærmere regler for varetagelse af kontrol og videregivelse af information i relation til afgift. 33. Politiet yder bistand til eftersyn efter 32, stk Skatteministeren kan fastsætte regler om registrering efter 27 af personer og selskaber m.v. (juridiske personer), om angivelse og indbetaling af afgiften og om opbevaring af regnskabsmateriale og regnskabsførelse, herunder regnskabsførelse for indskud og gevinster. Kapitel 11 Midler til Grønlands Selvstyre fra spil i Grønland 35. Der overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland med tilladelse i henhold til denne lov. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil A/S på baggrund af regnskabsåret 2010 overføres i 2011 til Grønlands Selvstyre i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Stk. 2. Beløbet i stk. 1 reguleres med forbrugerprisindekset. Procenten beregnes med 1 decimal. Det således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1 million. Stk. 3. Finansministeren og skatteministeren afgiver inden den 1. januar 2016 en redegørelse med henblik på eventuel revision af størrelsen af beløbet til Grønlands Selvstyre nævnt i stk. 1. Stk. 4. Beløbet nævnt i stk. 1 fordeles af Grønlands Selvstyre til almennyttige formål, jf. dog stk. 5. Stk. 5. En del af beløbet nævnt i stk. 1, som størrelsesmæssigt svarer til den i 2003 bortfaldne statsafgift af spil i Grønland, der blev modregnet i det årlige bloktilskud, kan af Grønlands Selvstyre anvendes til andre formål. 36. Grønlands Selvstyre fastsætter de nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision med hensyn til midler, som efter 35 fordeles til private organisationer m.v. Til brug for Rigsrevisionen kan selvstyret indhente yderligere materialer til en nøjere regnskabsgennemgang. Kapitel 12 Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden 37. Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden kan påklages til Landsskatteretten. Lov om skatteforvaltning 13, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden. 38. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil, jf. 10, stk. 2, nr. 1, 4 og 5, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet. Stk. 2. Klager over andre af spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil end nævnt i stk. 1 har ikke opsættende virkning. Landskatteretten kan dog tillægge en klage opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens afgørelse kan træffes af retspræsidenten, en retsformand eller en kontorchef i Landsskatteretten. 39. Klager over spillemyndighedens afgørelser om tilbagekaldelse af godkendelsen af en bestyrer, jf. 12, stk. 4, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet. 40. Klager over spillemyndighedens afgørelser om, at et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde, på grund af at medlemmet er idømt bøde eller foranstaltninger efter kriminallov for Grønland, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, jf. 8, stk. 6, har opsættende virkning, medmindre Landsskatteretten bestemmer andet. Stk. 2. Klager over spillemyndighedens afgørelser om, at et medlem af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde, på grund af at medlemmet har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr., har ikke opsættende virkning. Landsskatteretten kan dog tillægge en klage opsættende virkning, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Landsskatterettens afgørelse kan træffes af retspræsidenten, en retsformand eller en kontorchef i Landsskatteretten. Kapitel 13 Domstolsprøvelse 41. Afgørelser truffet af spillemyndigheden eller Landsskatteretten kan ikke indbringes for domstolene, senere end 3 måneder efter at afgørelsen er truffet. Finder indbringelse ikke sted inden for tidsfristen, er afgørelsen endelig. 42. Ved domstolsprøvelse af afgørelser om tilbagekaldelse af tilladelser til udbud af spil eller godkendelse som bestyrer finder tilsvarende anvendelse. 43. Det kan i en dom om tilbagekaldelse af en tilladelse til udbud af spil eller godkendelse af en bestyrer fastsættes, at anke ikke har opsættende virkning. 44. En afgørelse om tilbagekaldelse af en tilladelse til udbud af spil, jf. 10, stk. 2, nr. 1, 4 og 5, kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Dette gælder dog ikke tilladelse til lokale puljevæddemål. Anmodning om domstolsprøvelse skal, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt

6 6 den pågældende, fremsættes over for spillemyndigheden. Spillemyndigheden anlægger sag mod tilladelsesindehaveren i den borgerlige retsplejes former. Kapitel 14 Retshåndhævelse 45. Bøde idømmes den, som forsætligt eller groft uagtsomt 1) udbyder eller arrangerer spil omfattet af loven uden behørig tilladelse efter denne lov, formidler deltagelse i spil uden tilladelse i Grønland eller udbyder pyramidespil i Grønland, 2) overtræder 8, stk. 5, 2. pkt., og stk. 7, 9, stk. 3, 12, stk. 1 og 3, 13, 15 og 16, 17, stk. 1, 20, stk. 3-5, 22, 27, stk. 1 og 3, 28, stk. 2, 29, stk. 2, 31 eller 32, stk. 3 eller 5-7, 3) stiller lokaler til rådighed for afvikling af spil, der ikke har tilladelse efter loven, 4) tilsidesætter vilkår fastsat efter 18, 5) reklamerer for spiludbydere, der ikke har tilladelse efter denne lov, 6) i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i et spil, der har tilladelse efter loven, uden tilladelsesindehaverens godkendelse, 7) søger erhverv ved spil, der ikke har tilladelse, eller 8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen. Stk. 2. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan der idømmes foranstaltninger efter kriminallov for Grønland. 46. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne. 47. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminallov for Grønland. 48. Ved udmåling af bøde i henhold til 45, stk. 1, nr. 1 og 5, skal der ud over de almindelige principper i kriminallov for Grønland tages hensyn til virksomhedens omsætning. Ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, skal der tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Kapitel 15 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 49. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Skatteministeren kan herunder bestemme, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter, dog således at 35 og 36 træder i kraft 1 år efter tidspunktet for ikrafttræden af En person, der inden lovens ikrafttræden er bestyrer af en butik, hvor der sælges lotteri eller væddemål, skal ikke søge om godkendelse. Stk. 2. For en person, der inden lovens ikrafttræden er ansat i en butik, hvor der hovedsagelig sælges lotteri eller væddemål, finder lovens 13 ikke anvendelse. 51. I lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil foretages følgende ændringer: 1. 26, stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) ikke har indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering,«2. I 42, stk. 5, indsættes som pkt.:»gebyret skal indbetales senest samtidig med indgivelse af ansøgningen. Hvis ansøgningen afvises, tilbagebetales kr. til ansøger. Beløbet reguleres efter 20 i lov om indkomstskat for personer m.v.«3. I 45, stk. 2, 1. pkt., ændres»har anmeldt betalingsstandsning«til:»er under rekonstruktionsbehandling«, og»anmeldelse af betalingsstandsning«ændres til:»indledningen af rekonstruktionsbehandlingen« , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Skatteministeren kan bestemme, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.«5. 69, nr. 1, ophæves. 6. I 72, stk. 3, ændres»udbydes«til:»sælges« ophæves. 52. I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, som ændret senest ved 69 i lov nr. 848 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 1. I 10 indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Ved udmåling af bødestraf i henhold til stk. 1 og 3 skal der ud over de almindelige principper i straffeloven tages hensyn til virksomhedens omsætning. Ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, skal der tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.«53. I lov nr. 698 af 25. juni 2010 om afgifter af spil foretages følgende ændringer: 1. I 13, stk. 2, nr. 1, ændres» 13, stk. 1, nr. 18«til:» 13, stk. 1, nr. 17« , stk. 1, affattes således:»skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Skatteministeren kan bestemme, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter, jf. dog stk. 2 og 3.«3. I 35 indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Beløb, som indehavere af tilladelser til spillehaller efter regler gældende før lovens ikrafttræden kan udlodde mod afgiftsnedslag, kan kun udloddes til lokale velgørende formål

7 7 i den kommune, hvor spillehallen er beliggende, uanset at tidspunktet for udlodning er efter lovens ikrafttræden.«54. I lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994, som ændret ved lov nr. 443 af 31. maj 2000, 5 i lov nr. 366 af 24. maj 2005, lov nr. 420 af 9. maj 2006, 27 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og 13 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 9 a, stk. 4, indsættes efter»politiet«:»og spillemyndigheden«. 2. I 13 ændres»politiet«til:»spillemyndigheden«. 3. I 20 ændres»politiet«til:»spillemyndigheden«. 4. I 20 a, stk. 2, ændres»kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor spillekasinoet er beliggende, blandt de ansatte i kommunens administration for en periode af to år«til:»spillemyndigheden og er alene underlagt spillemyndighedens instruktion«. 5. I 20 a, stk. 3, 1. pkt., ændres»kommunen«til:»spillemyndigheden« a, stk. 3, 2. pkt., ophæves a, stk. 4 og 5, ophæves. Stk. 6 bliver herefter stk I 20 b, stk. 1, 3. pkt., og 20 b, stk. 2, 2. pkt., udgår»i medfør af 20 a, stk. 5«. 9. I 24, stk. 1, nr. 1, udgår»og 5«.» 24 a. Skatteministeriet overtager de kommunalt ansatte, der udelukkende eller helt overvejende er beskæftiget med varetagelsen af opgaven med kontrol af kasinoer. 24 b. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for personale, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, og som i forbindelse med overførslen efter 24 a ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. 24 c. Tjenestemænd, der overføres efter 24 a, overgår til ansættelse i staten på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. Stk. 2. Tjenestemænd omfattet af stk. 1 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af staten. Stk. 3. Finansministeren fastsætter efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren regler om beregning og eventuel fordeling mellem den hidtidige og den nye ansættelsesmyndighed af pensionsforpligtelsen for tjenestemænd, der overføres efter 24 a. Stk. 4. Finansministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om beregning, administration, refusion, revision m.v. af pensionerne efter stk. 2 og 3. Stk. 5. Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål i henhold til stk. 3 og 4. Stk. 6. Stk. 2-5 finder tilsvarende anvendelse for ansatte med en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemændenes pensionsordninger.«10. Efter 24 indsættes:

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336.

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 13. april 2016. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil. 7. april 2016. Nr. 336. Lovtidende A 2016 Udgivet den 13. april 2016 7. april 2016. Nr. 336. Bekendtgørelse af lov for Grønland om visse spil Herved bekendtgøres lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil med de

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, 2) at beskytte unge eller andre

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) 2009/1 LSF 202 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0041 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Lov for Grønland om visse spil

Lov for Grønland om visse spil LOV nr 223 af 22/03/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-511-0047 Senere ændringer til forskriften LOV nr 848 af 01/07/2010

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil LBK nr 337 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0292410 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. til. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Skatteministeriet Udkast Maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil I lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar Lov om spil 1)

LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar Lov om spil 1) LOV nr 848 af 01/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0041 Senere ændringer til forskriften LOV nr 223 af 22/03/2011

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spil 1)

Bekendtgørelse af lov om spil 1) LBK nr 1494 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1060123 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Lov om afgifter af spil

Lov om afgifter af spil LOV nr 698 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0033 Senere ændringer til forskriften LBK nr 819 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spil 1)

Bekendtgørelse af lov om spil 1) LBK nr 119 af 22/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2989699 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1573 af 15/12/2015

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af

Læs mere

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.«

Forslag. til. 1. I 10 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der kan ikke efter stk. 1 og 2 gives tilladelse til at udbyde klasselotteri.« Skatteministeriet Udkast 16. januar 2015 J.nr. 13-0127997 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil, lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016. Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0127997 Fremsat den 25. marts 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov for Grønland om visse spil 2010/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2010-511-0047 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Til 26 Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 61 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-437 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål samt væddemål på kapflyvning med brevduer) 1

Læs mere

Ansøgning Lokale puljevæddemål

Ansøgning Lokale puljevæddemål 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Lokale puljevæddemål Ansøgning om tilladelse til afholdelse af lokale puljevæddemål i Danmark og Grønland (se vejledningen) Ansøger

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 1693 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Bekendtgørelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat LBK nr 1290 af 05/11/2016 Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1458146 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1431 af 05/12/2018 LOV nr 1728

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 133 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. december 2010 1. december 2010. Nr. 1326. Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget 1) Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf

Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12. Ny paragraf Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 65 Offentligt Ændringsforslag Til Forslag til Lov om spil (L202) Til 12 1) Som stk. 2 indsættes: Stk. 2. Tilladelsen kan helt eller delvist med skatteministeren godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov for Grønland om visse spil

Betænkning. Forslag til lov for Grønland om visse spil 2010/1 BTL 73 (Gældende) Udskriftsdato: 12. maj 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 1. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov for Grønland om visse

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand Side 1 af 6 LBK nr 639 af 21/08/1998 Gældende (Vandafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 04-09-1998 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 380 af 02/06/1999 27 LOV nr 951 af 20/12/1999

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil.

L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. Page 1 of 37 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. (Spilleafgiftsloven). Af skatteministeren Troels Lund Poulsen

Læs mere

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G 13. maj 2015 N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G Indledning Folketinget har den 21. april 2015 haft et lovforslag gennem 1. behandling. Indtil videre

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov for Grønland om visse spil.

Udkast. Betænkning. Forslag til lov for Grønland om visse spil. Grønlandsudvalget 2010-11 L 73 Bilag 5 Offentligt Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 28. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov for Grønland om visse spil. 1. Ændringsforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) LOV nr 1574 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1958420 Senere ændringer til forskriften LBK nr 119 af 22/01/2016

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede væddemål¹ )

Bekendtgørelse om landbaserede væddemål¹ ) Skatteministeriet J.nr. 2018-8451 Bekendtgørelse om landbaserede væddemål¹ ) I medfør af 11, stk. 5, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, 67

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Rapport for det første års udbud af spil

Rapport for det første års udbud af spil 1/13 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Rapport for det første års udbud af spil Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 15 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 15 Bilag 6 Offentligt 12. november 2015 J.nr. 15-1958420 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 15 - Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/10 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand LBK nr 962 af 27/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0193605 Senere ændringer til forskriften LOV nr 924 af 18/09/2012 LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere