Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål"

Transkript

1 Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål pr. 31. december 2012 ANSLAG: Louise Kjøller Pedersen Alexander Christensen

2 Forord Sanistål A/S (herefter benævnt Sanistål) er en virksomhed, der opererer på grossistmarkedet rettet mod mange erhvervsvirksomheder bl.a. VVS-installatører, entreprenører, tømrer- og snedkervirksomheder og som markedsfører et komplet produktsortiment og en række servicekoncepter. Sanistål dækker hele Danmark gennem de to divisioner: byggeri (inkl. Carl F) og industri. Udenfor Danmark, bliver deres produkter markedsført gennem datterselskaber i henholdsvis Tyskland, Polen, Litauen, Letland og Estland. Sanistål er en børsnoteret virksomhed, der helt tilbage fra grundlæggelsen, har stået i spidsen af en række opkøb samt fusioner med andre virksomheder. Resultatet af de mange fusioner og opkøb gjorde at Sanistål i tiden op til finanskrisen gik fra en omsætning i 2004 på 3,5 mia. kr., til 6,7 mia. kr. i I samme periode steg aktiekursen fra 200 kr. til på det højeste at blive handlet til kr. Krisen fik dog sat Sanistål under et betydeligt pres, da de opererer i en meget konjunkturfølsom branche, og desuden lige inden krisen valgte at foretage et større kapitalopkøb af en af deres nærmeste konkurrenter, samt købe Carl F og investere i logistik. I løbet af perioden 2007 til 2011 faldt egenkapitalen med over 1 mia. kr. til -75 mio. kr., og med en tilsvarende gæld på over 2,7 mia. kr. var Sanistål s videre skæbne meget usikker. For at redde Sanistål blev de involverede banker og de daværende aktionærer enige om at konvertere 550 mio. kr. fra ansvarligt lån til egenkapital. Ydermere blev de daværende A og B aktier ophævet, således at der fremover kun var én aktieklasse. Før krisen var Sanistål primært en familieejet virksomhed, men krisen medførte at de involverede banker overtog det meste af virksomheden, og i dag ejer 76,24 % af aktiekapitalen Forord

3 Sanistål har imidlertid i 2012, for andet år i træk formået at levere et positivt resultat, ligesom deres gæld er blevet nedbragt med over 200 mio. kr. Selvom den danske økonomi fortsat er under pres, så er positive tendenser begyndt at vise sig for virksomheden. Kan Sanistål i fremtiden - efter hele denne rutsjetur - fortsat skabe værdi for ejerne, og hvad er konkursrisikoen i fremtiden? Det vil dette afgangsprojekt hjælpe med at få belyst. God læselyst. Frederiksberg, den 10. maj 2013 Med venlig hilsen Louise Kjøller Pedersen Alexander Christensen Forord

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Formål og målgruppe Problemformulering Definition af nøglebegreber Afgrænsning Disposition Metode Virksomhedspræsentation Strategisk analyse Regnskabsanalyse Budgetterinen Værdiansættelse af Sanistål Konkursrisiko Præsentation af Sanistål 2.1 Historie Direktion og bestyrelse Ejerforhold Udvikling i aktiekurs- og handler Aktiekurs Handler Sanistål s konkurrencestrategi, vision og mission Markeder og produkter Byggeri-divisionen Industri-divisionen Konkurrenter Brødrene A&O Johansen A/S Brdr. Dahl (Saint-Gobain Distribution Denmark A/S) Solar Danmark A/S Lemvigh-Müller A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

5 3. Strategisk analyse 3.1 PESTEL-analyse Politiske forhold Økonomiske forhold Udvikling i verdensøkonomien Udvikling i renteniveauet Valutakurser Udvikling i råvarepriser Lovgivning Porters Five Forces of Competition Truslen fra nye indtrængere Kundernes forhandlingsstyrke Leverandørernes forhandlingsstyrke Rivalisering i branchen Analyse af Sanistål s ressourcer og kompetencer Analyse af ressourcer Medarbejdere Lager Systemer & IT Analyse af kompetencerne Leverings & kvalitetssikkerhed Høj varetilgængelighed Sagsstyring og digital integration SWOT-analyse INDHOLDSFORTEGNELSE

6 4. Regnskabsanalyse 4.1 Reformulering af resultatopgørelse Reformulering af balancen Reformulering af resultatopgørelsen Analyse af rentabilitet Analyse af Sanistål Afkastningsgraden (ROIC) - Niveau 1 og Overskudsgraden (OG) Niveau 2 og Aktivernes omsætningshastighed Niveau 2 og Finansiel gearing (FGEAR) SPREAD Analyse af risiko Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Opsummering af rentabilitetsanalyse Budgettering 5.1 Budgettering af omsætningen Budgettering af overskudsgraden Budgettering af andet driftsoverskud Kapitalandele i AO Johansen A/S Husleje indtægter Budgettering af aktivernes omsætningshastighed Budgettering af kernedriftsaktiver Budgettering af kernedriftsforpligtelser Budgettering af ikke-kernedriftsaktiver Budgettering af ikke-kernedriftsforpligtelser Budget konklusion INDHOLDSFORTEGNELSE

7 6. Værdiansættelse af Sanistål 6.1 Estimering af WACC Estimering af forholdet mellem markedsværdien af E, NFF og NDA Estimering af ejernes afkastkrav Risiko frie rente Beta-værdi Risikopræmie Estimering af ejernes afkastkrav Estimering af finansielle omkostninger efter skat WACC Værdiansættelse Følsomhedsanalyse Øvrige forhold med betydning for investor Konkursrisiko 7.1 Konkursrisikoen for Sanistål Følsomhedsanalyse Konklusion Bilag Bilag 1: Officielle resultatopgørelser Bilag 2: Reformulerede resultatopgørelser Bilag 3: Officielle balancer Bilag 4: Reformulerede balancer Bilag 5: Officielle egenkapitalopgørelser Bilag 6: Reformulerede egenkapitalopgørelser Bilag 7: Rentabilitetsanalyse Bilag 8: Beregning af beta-værdi over 11-årig periode Bilag 9: Beregning af beta-værdi over 5-årig periode Litteraturliste INDHOLDSFORTEGNELSE

8 1. Indledning 1.1 Formål og målgruppe Formålet med dette afgangsprojekt er at forsøge at værdiansætte Sanistål s aktie pr. 31. december 2012, til brug for en tænkt minoritets investor og med udgangspunkt i en langsigtet betragtning, samt vurdering af hvorvidt denne aktie er over- eller undervurderet i forhold til den forventede markedspris. Ydermere vil der ud fra værdiansættelsen blive foretaget en analyse for at se om virksomheden på nuværende tidspunkt er konkurstruet. Denne foreslåede anbefaling vil bygge på en analyse af hvilke faktorer internt, såvel som eksternt, der vurderes at have størst indflydelse på værdiansættelsen. Målgruppen for dette afgangsprojekt er lærer, censor, studerende samt andre der kunne have interesse i rapportens problemstillinger. SIDE 1 INDLEDNING

9 1.2 Problemformulering Hvad er værdien af Sanistål s aktie pr. 31. december 2012, samt er selskabet fortsat konkurstruet pr. 31. december 2012 i relation til gældskonverteringen d. 16. juni 2011, hvor bankerne overtog 76,24 % af aktiekapitalen. For at kunne værdiansætte Sanistål s aktie, vil vi komme nærmere ind på følgende hovedområder: Hvilke omverdensfaktorer har indflydelse på Sanistål s nuværende strategiske position og dens fremtidsmuligheder? Hvilke interne faktorer vil have indflydelse på Sanistål s nuværende strategiske position og dens fremtidsmuligheder? Hvordan har den historiske udvikling været i rentabiliteten, samt hvad har ligget til grund for den vækst, som Sanistål har haft igennem tiden, og hvilke risici har været forbundet med denne vækst? Hvordan forventes de fremtidige økonomiske resultater at blive, samt hvilke usikkerhedsfaktorer er der forbundet med denne budgettering? Hvor stor følsomhed er der forbundet med de forventede fremtidige resultater, og hvilken effekt har denne på værdiansættelsen? Hvordan er Sanistål s nuværende situation, i forhold til risikoen for en mulig konkurs? Afslutningsvis vil vi sammenholde resultaterne fra vores strategiske- og regnskabsanalyse, for at give en vurdering af Sanistål til brug for en tænkt minoritets investor. SIDE 2 INDLEDNING

10 1.3 Definition af nøglebegreber Sanistål: Sanistål bestående af koncern samt datterselskaber i henholdsvis Tyskland, Polen, Litauen, samt Letland. Strategisk position: Virksomhedens styrke, lønsomhed og markedsandel i forhold til konkurrenterne. Rentabilitet: Rentabiliteten er et udtryk for den værdiskabelse, som sker i virksomheden. Rentabiliteten kan sammenfattes i egenkapitalforrentningen, der er et udtryk for forholdet mellem en periodes totalindkomst og egenkapital. Vækst: Risiko: Værdiskabelse: Følsomhed: Vækst i residualindkomst. Risiko forbundet med værdiskabelsen er risikoen for, at virksomheden ikke vil opnå den forventede egenkapitalforrentning, eller at egenkapitalen ikke vil vokse som forventet på grund af de driftsmæssige resultater (driftsmæssig risiko) eller finansielle resultater (finansiel risiko). En virksomhed skaber værdi for ejerne når overskuddet er større end ejernes afkastkrav (egenkapitalomkostningerne), hvilket vil sige, at der er en positiv residualindkomst. Følsomheden skal i denne forbindelse forstås som forårsagede værdiændringer i prisen (kr.) på én aktie på baggrund af ændringer i de forudsætninger, som værdiansættelsen bygger på. Covenants: En aftale mellem banker og låntager hvor der er angivet visse rammer/krav låntager skal opfylde. Aswath Damodarans Database: Database hvorfra man kan hente forskellige oplysninger til brug for en værdiansættelse. SIDE 3 INDLEDNING

11 Unlevered beta: Unlevered beta Afspejler en virksomhed der udelukkende er egenkapitalfinansieret. Levered beta: Systematisk risiko: Levered beta Afspejler en virksomhed der både er finansieret ved hjælp af fremmedkapital samt egenkapital. Systematisk risiko betegner faktorer på markedet der rammer hele økonomien og ikke kun en enkelt aktie. Dette kan være konjunkturændringer, ændringer i inflationen, politiske ændringer etc. 1.4 Afgrænsning Opgaven er udelukkende baseret på offentligt tilgængeligt materiale såsom årsrapporter, fondsbørsmeddelser, aktieanalyser og produktbeskrivelser, hvorfor udfaldet kunne have været anderledes, hvis der flere steder havde været en bedre detaljeringsgrad. Årsagen til dette skyldes, at Sanistål er en børsnoteret virksomhed og derfor ikke må videregive informationer uden at informere fondsbørsen, hvis disse oplysninger vurderes til at have offentlighedens interesse. De oplysninger, vi har gjort brug af, er de samme som aktieanalytikerne gør brug af, hvorfor dette ikke bør have en indflydelse på vores konklusion. Vi har koncentreret os om det, vi mente var relevant i forbindelse med besvarelse af problemformuleringen. Som skæringsdato for værdiansættelsen har vi valgt 31. december Der er medtaget oplysninger fra artikler og andet frem til og med d. 25. marts 2013, som er datoen for offentliggørelsen af Sanistål s årsrapport for Finansielle informationer, som er påløbet efter denne dato, og som principielt kunne have indflydelse på værdiansættelsen, er ikke medtaget i afgangsprojektet. I forbindelse med den strategiske analyse har vi i vores omverdensanalyse i afsnit 3.1 PESTELanalyse valgt ikke at fokusere på områderne Teknologiske-, Sociale- og Miljømæssige forhold, da vi ikke mener det er relevant i forhold til vores værdiansættelse. Det er ikke hensigten med dette afgangsprojekt at teste og lave en gennemgang af de forskellige værdiansættelsesmodeller. Derfor afgrænses der fra at anvende andre kapitalbaserede værdiansættelsesmodeller, da disse i teorien som udgangspunkt vil resultere i samme resultat som DCF-modellen. SIDE 4 INDLEDNING

12 1.5 Disposition Opgavens struktur er illustreret på nedenstående figur, der har til formål at give læseren et overblik over den metodiske tilgang, der er anvendt i forhold til Sanistål, værdiansættelsen og konkursrisikoen. Indledning a fsn it 1 sider n e: 1-7 Virksomhedspræsentation a fsn it 2 sider n e: Strategisk analy se a fsn it 3 sider n e: Regnskabsanaly se a fsn it 4 sider n e: Ekstern analy se a fsn it sider n e: Intern analy se afsn it 3.3 sider n e: SWOT-analy se a fsn it 3.4 sider n e: 4 4 Budgetteringen a fsn it 5 sider n e: V ærdiansættelse af Sanistål a fsn it 6 sider n e: Konkursrisiko a fsn it 7 sider n e: Konklusion a fsn it 8 sider n e: Bilag a fsn it 9 sider n e: Litteraturliste a fsn it 1 0 sider n e: SIDE 5 INDLEDNING

13 1.6 Metode Virksomhedspræsentation Som indledning har vi valgt at lave en virksomhedspræsentation af Sanistål. Denne præsentation er af en beskrivende karakter og udarbejdet for at læseren kan opbygge et kendskab til virksomheden. Dette gøres da vi forventer, at det ikke er alle, der har et indgående kendskab til Sanistål, eftersom det normalt ikke er en virksomhed, man er i berøring med Strategisk analyse Virksomhedspræsentationen er efterfulgt af en strategisk analyse, hvis formål er at give et overblik over Sanistål s nuværende markedsposition, samt selskabets muligheder for vækst. Den strategiske analyse er opdelt i 2 hovedområder, henholdsvis ekstern og intern analyse. I den eksterne del af analysen har vi valgt at gøre brug af følgende analysemodeller; PESTEL Porter Fives Forces I forbindelse med den interne strategiske analyse har vi valgt at kigge på Sanistål s ressourcer ved hjælp af en VRIO-analyse. Herefter vil vi analysere Sanistål s kompetencer. Afslutningsvis opsamles konklusionerne fra de ovenstående modeller over den interne samt eksterne del i en SWOT-analyse. Gennem den interne analyse identificeres Sanistål s styrker og svagheder. Den eksterne analyse af branchen samt omverdenen hjælper til med at identificere Sanistål s muligheder og trusler, samt deres strategiske position på markedet i forhold til deres konkurrenter. SWOT-analysen anvendes til at opsamle de ikke-finansielle value-drivers, som de ovenstående analyser har identificeret og som senere sammen med regnskabsanalysen vil ligge til grund for budgetteringen Regnskabsanalyse I forbindelse med regnskabsanalysen har vi valgt at gøre brug af årsrapporterne fra henholdsvis Disse er reformuleret til analysebrug for at fjerne eventuel støj i form af dirty surplus poster, samt hidden dirty surplus poster. Vi vil gennemføre regnskabsanalysen, ved brug af den udvidede Dupont-model, da denne hjælper os med at nedbryde nøgletallene for at se, hvilke komponenter der har effekt på disse. SIDE 6 INDLEDNING

14 1.6.4 Budgetteringen Ud fra vores strategiske analyse samt regnskabsanalysen udarbejdes der et budget for en periode på 6 år. Disse proforma opgørelser giver et indblik i, hvordan de fremtidige frie cash flow vil udarte sig. Ydermere indeholder budgetteringen også terminalværdien, hvilket dækker over de frie cash flow efter budgetperioden, og fremover Værdiansættelse af Sanistål For at kunne værdiansætte Sanistål har vi valgt at benytte os af DCF-modellen. Denne model beregner værdien af virksomheden ved at tilbagediskontere fremtidige pengestrømme for derefter at fratrække markedsværdien af netto finansielle forpligtelser for at finde egenkapitalværdien. Der er flere forskellige værdiansættelsesmodeller som residualindkomstmodellen og dividendemodellen, men værdien af Sanistål vil være den samme uanset valg af model. Vores valg falder på DCFmodellen ud fra den betragtning, at cash flowet i virksomheden ikke er følsomt overfor regnskabspraksis. Residualindkomstmodellen er dog heller ikke følsom overfor regnskabspraksis, men denne model tager udgangspunkt i regnskabsmæssige resultater frem for cash flows. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da de regnskabsmæssige resultater kan påvirkes ved blandt andet konservative værdiansættelser. En anden årsag til brug af DCF-modellen er, at investor ofte fokuserer på cash flow frem for regnskabsmæssige resultater, da det er det, der gør investor rigere. Ydermere er DCF-modellen den mest benyttede model i praksis Konkursrisiko I forlængelse af vores værdiansættelse vil vi ved hjælp af finansielle nøgletal og Edward I. Altmans Z- score model, beregne Sanistål s konkursrisiko. Vi vil ydermere se tilbage på de sidste 6 år, for at sammenligne Sanistål`s nuværende konkursrisiko, med den daværende. SIDE 7 INDLEDNING

15 2. Præsentation af Sanistål 2.1 Historie Sanistål blev etableret d. 1. januar 1972, som følge af en fusion mellem Lange og Unmack A/S, der har sine rødder tilbage i Op igennem 70 erne opkøbte Sanistål tre andre virksomheder og etablende et nyt selskabet, under navnet Jysk Maskinteknik. I 80 erne blev yderligere tre virksomheder opkøbt og 2 fusioneret med Sanistål. Det nyoprettede selskab, Jysk Maskinteknik, åbnede i løbet af dette årti 5 nye afdelinger forskellige steder i Jylland var året hvor Sanistål blev børsnoteret på Københavns Fondsbørs. I starten af 90 erne blev Sanistål til en koncern, hvilket skete ved opkøbet af aktierne i Hofman Stål A/S. I denne periode åbnede Jysk Maskinteknik endnu en afdeling i Jylland, og i midten af 90 erne valgte man at ændre navnet fra Jysk Maskinteknik til Sanistål. Ydermere blev tretten andre virksomheder opkøbt igennem 90 erne, og to fusioneret med Sanistål. Med overtagelsen af aktierne i tyske MAX SCHÖN i 1995, blev Sanistål en international virksomhed. MAX SCHÖN havde på daværende tidspunkt afdelinger i Polen, Estland og Letland, og er i dag datterselskab under Sanistål. Serman & Topsmark, som Sanistål overtog i 1999, fungerer i dag ligeledes som datterselskab under Sanistål. I det nye årtusinde tog det for alvor fart for Sanistål. I blev selskaberne Holstebro Jern- & Stålforretning A/S og Brødrene Vestergaard A/S opkøbt. Disse havde en samlet omsætning på henholdsvis 115- og 133 mio. kr., og beskæftigede i alt 116 medarbejdere. Med disse opkøb styrkede Sanistål deres position på det nordvestjyske område, ligesom de fik en større dækning på det sjællandske marked indenfor værktøj, tekniske produkter og indretning af varebiler. Frem til 2007 overtog Sanistål yderligere to virksomheder og med målet om at leve op til at være totalleverandør til danske industri og håndværk, udvider Sanistål deres nuværende produktsortiment med elteknik. SIDE 8 PRÆSENTATION AF SANISTÅL

16 Med opkøbet af Carl F for 500 mio. kr. 1 i 2007 den daværende markedsleder i Danmark inden for dør- og vinduebeslag, befæstelse og værktøj til tømrer- og snedkerbranchen overtog Sanistål en virksomhed med en omsætning på 1 mia. kr. mod Sanistål s daværende omsætning på 5. mia. kr. Sanistål s samlede medarbejderstab udgjorde dermed ansatte. Yderligere et opkøb gennemføres i er også året hvor Sanistål tager deres kvartmeter store lager i brug, som en del af en større rationalisering af lagerstrukturen. Den internationale krise i 2008 Som resultat af den internationale finanskrise går byggeriet i 2008 meget tilbage, og derved bliver hele industrien også meget omkostningsbevidst. Dette resulterer i faldende efterspørgsel henover hele Sanistål s produktlinje, hvilket gør at Sanistål derfor må tilpasse sig den nye situation, som sker ved at skære ned på aktiviteterne, nedbringelse af lagerværdien og gennemførelse af effektiviseringer. Sanistål ændrede sit fokus på kerneforretningen, hvilket medfører af Carl F International frasælges. I 2008 åbnes et nybygget stållager, som ved åbningen betragtes som Nordeuropas mest avancerede. I 2009 tager Sanistål afsked med bestyrelsesformanden, der har siddet i bestyrelsen i 25 år, og en ny bestyrelsesformand og næstformand udvælges. Begge personer som allerede har siddet i bestyrelsen siden er også året hvor Sanistål ændrer organisationen, således at den ikke længere opdeles i fire segmenter, men i to divisioner: Byggeri og Industri. I 2010 indgår Sanistål et samarbejde med Danske Fragtmænd om overtagelsen af al distribution, fra varen forlader lageret til den lander hos kunden https://www.sanistaal.com/da/om-sanistaal/historie.aspx SIDE 9 PRÆSENTATION AF SANISTÅL

17 2.2 Direktion og bestyrelse Bestyrelsen i Sanistål består af 7 personer, hvoraf 3 af disse er medarbejdervalgt. Bestyrelsesformand Ole Steen Andersen, som har været i Sanistål s bestyrelse siden 2007 altså det år hvor krisen tog sit indtog blev i 2009 udvalgt til bestyrelsesformand. Tilsvarende gælder næstformand Jens Jørgen Madsen 3. Direktionen består af adm. direktør Christian B. Lund, som har været ansat i Sanistål siden 2001, hvor han startede som koncerndirektør og i 2004 blev udnævnt som adm. direktør. Direktionens andet- og sidste medlem som blev ansat i februar 2010 er økonomidirektøren Flemming Glamann Ejerforhold Aktiekapitalen udgør aktier á 1 kr., svarende til en nominel aktiekapital på kr. Ingen aktier er tildelt særlige rettigheder. Der er ingen begrænsninger i omsætteligheden og ingen stemmeretsbegrænsninger 5. Aktionærsammensætningen på regnskabsaflæggelses tidspunkt mandag den 25. marts 2013: Ejer Nominel beholdning Stemme andel Danske Bank A/S ,6% Nordea Bank Danmark A/S ,1% Jyske Bank A/S ,5% SAST ApS ,3% Øvrige ,5% I alt ,0% Figur 1 - Egen tilvirkning 6 Bankernes - Danske bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S og Nykredit Bank A/S der tilsammen ejer 76,24 % af aktierne oprindelige aftale af 30. maj 2011, om ikke at sælge aktier i Sanistål indtil udløb af ejeraftalen, den 31. marts 2013, er blevet forlænget. Den nye ejeraftale er på uændrede vilkår i forhold til den oprindelige, og er uopsigelige for parterne frem til 30. juni Herefter kan aktionærerne opsige ejeraftalen med én måneds varsel, med mindre uopsigeligheden 3 https://www.sanistaal.com/da/investor/aktieinfo.aspx 4 https://www.sanistaal.com/da/investor/aktieinfo.aspx 5 Sanistål A/S - Årsrapporten for 2012, side Sanistål A/S - Årsrapporten for 2012, side https://www.sanistaal.com/da/artikler/fondsboers/sanistaal-forlaenger-aftale-om-kreditfaciliteter.aspx SIDE 10 PRÆSENTATION AF SANISTÅL

18 forlænges ved aftale mellem aktionærerne. Sanistål og øvrige aktionærer har ikke adgang til ejeraftalen, hvorfor informationen herom er baseret på oplysninger fra aktionærerne 8. Bankerne oplyser at det ikke er deres hensigt at forblive langsigtede ejere af Sanistål, men at afhænde aktierne så snart forholdene er til det 9. Sanistål har i forbindelse med aktieemissionen indgået aftale med bankerne om hvert kvartal at skulle opfylde såkaldte covenants vedrørende overskud, gæld, samt egenkapital. Den resterende del af aktierne er frit omsættelige. 2.4 Udvikling i aktiekurs- og handler Aktiekurs Sanistål s aktie er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under forkortelsen SANI, og ISIN-koden DK Som tidligere nævnt, under afsnit 2.1, Historie, har Sanistål været en virksomhed i udvikling helt fra grundlæggelsen. De har specielt opnået stigende salgsvækst igennem gentagne opkøb og fusioner, som har gjort dem til en mere markant spiller på markedet. Da den internationale finanskrise brød ud, fik det dog store konsekvenser for Sanistål. Årsagen skyldes, at de opererer på et meget konjekturfølsomt marked, hvorfor efterspørgslen faldt markant. Opkøb i 2007 af henholdsvis Carl F for 470,3 mio. kr. 11 og 39,12 % af aktiekapitalen i en af deres største konkurrenter, A&O Johansen A/S for 446,1 mio. kr. 12, bliver en bekostelig investering for Sanistål, da begge forretninger ligeledes blev hårdt ramt af finanskrisen og derved ikke gav det forventede afkast. Sanistål foretog i 2006 investeringer i logistik for at sikre at de kunne følge med udviklingen, og den stigende efterspørgsel selskabet oplevede på daværende tidspunkt. 13 Opførelsen og udviklingen af lager og lagersystemet stod på i perioden og medvirkede til at den rentebærende gæld i 8 https://www.sanistaal.com/media/311621/2011_nr._24_-_storaktionaermeddelelse_- _Indgaaelse_af_ejeraftale_mellem_Danske_Bank_A_S Nordea_Bank_Danmark_A_S Jyske_Bank_A_S_og_Nykredit_B ank_a_s.pdf 9 https://www.sanistaal.com/media/230837/egeneralforsamling_2011.pdf 10 Sanistål A/S Årsrapport for Sanistål A/S Årsrapport for 2007, side Sanistål A/S Årsrapport for 2007, side SIDE 11 PRÆSENTATION AF SANISTÅL

19 2007 steg fra 700- til mio. kr 14. Denne investering medførte at flere ejendommen måtte stå tomme hen. Ovenstående medvirkede til, at Sanistål ikke var i stand til at generere overskud i 2008 og 2009, og i 2010 ses det at selskabet har tabt hele sin egenkapital, hvilket resulterer i et fald i aktiekursen med 97 % , ,00 500,00 0,00 Sanistål Aktiekurs Figur 2 - Egen tilvirkning 15 Aktionærerne vurderede i samråd med bankerne, at Sanistål ikke ville være i stand til at indfri deres lån, som følge af den økonomiske situation, hvorfor der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 18. marts Her blev der fremlagt et forslag om at aktieklasserne skulle lægges sammen, samt at aktiekapitalen skulle nedsættes fra de daværende 192,3 mio. kr. til 1,9 mio. hvilket ville svare til en nominel værdi per aktie på 1 kr. Dette var en nødvendighed for at opnå en ønsket kapitalforhøjelse på 550 mio. kr. ved udstedelse af aktier til 55 kr. stk. Dette forslag blev vedtaget SIDE 12 PRÆSENTATION AF SANISTÅL

20 Siden aktieemissionen har aktien ligget mellem kr. 16 Sanistål Aktiekurs 18/ ,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30, Figur 3 - Egen tilvirkning 17 Børskursen pr. 31. december 2012 Børskursen på selskabets aktier var pr. 31. december 2012 DKK 56, Anvendes denne kurs på hele egenkapitalen (ekskl. egne aktier) ville totalværdien af aktierne udgøre MDKK 665,2. Den bogførte værdi af egenkapitalen udgør pr. 31. december 2012 MDKK 698,5. Aktien blev således handlet til en lavere pris end den bogførte værdi, da K/I udgjorde 0, Sanistål A/S - Årsrapporten for 2012, side. 34 SIDE 13 PRÆSENTATION AF SANISTÅL

21 2.4.2 Handler Før krisen ramte Sanistål var den gennemsnitlige daglige handel med aktien ca kr. I den efterfølgende periode frem til 2012, er antal daglige handler faldet med godt 84 %, til et niveau omkring kr. og i 2012 har den gennemsnitlige daglige handel været på ca kr. Gns. Værdi af handler , , ,00 0,00 Sanistål Daglig gns. Køb/Salg af aktien 2000/ /2 2001/9 2002/4 2003/ /6 2004/ /8 2005/3 2006/1 2006/5 2007/ /7 2008/2 2008/9 2009/4 2010/ /6 2011/ /8 2012/3 2013/1 Figur 4 - Egen tilvirkning 19 Handler om dagen 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Sanistål Gns. Handler om dagen 2000/ / /7 2002/ /7 2003/ /7 2004/ /7 2005/ /7 2006/ /7 2007/ /7 2008/ /7 2009/ /7 2010/ /7 2011/ /7 2012/ /7 Figur 5 - Egen tilvirkning 20 Offentlighedens interesse i aktien er således faldet henover de seneste par år, målt på den daglige omsætning af aktien, samt antal aktier SIDE 14 PRÆSENTATION AF SANISTÅL

22 2.5 Sanistål s konkurrencestrategi, vision og mission Sanistål's vision er at; Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Ydermere ønsker de at være bedst på kerneydelser, da det er nemt at handle hos dem. Dette gøres ved at man finder et velvalgt produktsortiment fra mærkevare-leverandører, som kan bestilles online, eller hos en af deres sælgere med dag til dag levering. Ligeledes ønsker de at kunderne oplever at de får lidt mere. Dette kan afspejle sig i at Sanistål forudser kundernes behov, samt udviser fleksibilitet i forbindelse med hurtige leverancer, eller hvis en kunde står og mangler noget. Sidst men ikke mindst ønsker Sanistål at styrke konkurrencekraften ved at være en værdiskabende partner med god forretningsforståelse, uanset branche, samt at udfordre og skabe nye forretningskoncepter, der gør at deres kunders konkurrencekraft udvikles 21. Figur https://www.sanistaal.com/da/om-sanistaal/kundevaerdier-og-vision.aspx 22 https://www.sanistaal.com/da/om-sanistaal/kundevaerdier-og-vision.aspx SIDE 15 PRÆSENTATION AF SANISTÅL

23 2.6 Markeder og produkter Sanistål henvender sig udelukkende til det såkaldte business to business marked, hvilket betyder at de ikke sælger til private kunder. De har opdelt forretningen i to segmenter; henholdsvis byggeri og industrien Byggeri-divisionen Byggeri-divisionen er opdelt i 7 hovedområder nemlig: VVS-installatører, entreprenører, retail og internetvirksomheder, kommuner og vandværker. Sanistål har bygget forretningen op således, at man har skabt forskellige tilpassede løsninger. Det kan spænde fra alt lige fra smårenoveringer til store entrepriser. Byggeri-divisionens marked er karakteriseret ved at være opdelt i anlæg og vedligeholdelse, hvor Sanistål hovedsagligt eksponerer mod vedligeholdelse Industri-divisionen Industri-divisionen opdeler Sanistål i to hovedproduktgrupper nemlig: stål, samt denne industris følgeprodukter, såsom værktøj og tekniske komponenter. Industridivisionen henvender sig til virksomheder inden for jern- og metalindustrien, samt virksomheder der fordeler sig bredt over hele industrien bl.a. industriel produktion, samt industrielt håndværk og service. Ligesom i byggeridivisionen udvikler Sanistål også her kundetilpassede løsninger. Markedet er opdelt i det såkaldte OEM (Original equipment Manufacturing), hvor Sanistål står for at levere komponenter og stål der skal indgå i industriens slutprodukter, og MRO (Maintenance, repair and Operations), som leverer komponenter og elementer til industriens produktionsprocesser 24. De to divisioner overlapper hinanden på mange måder, da mange af produkterne der bruges i den ene division, også anvendes i den anden. Derudover tilbyder Sanistål også deres kunder andre services. Dette omfatter blandet andet et sagsstyrings-system, der hjælper kunderne med at holde styr på deres forbrug på byggepladser og lignende. Det samme system fungerer ligeledes som supply chain management, da systemet hele tiden har den fulde kontrol over antallet af produkter kunden har liggende på f.eks. lageret. Således kan systemet sættes til automatisk at foretage genbestillinger, hvis antallet af produkter når under et vist niveau. 23 Årsrapporten for Sanistål 2012, side Årsrapporten for Sanistål 2012, side 22 SIDE 16 PRÆSENTATION AF SANISTÅL

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Saniståls forretningsområder

Saniståls forretningsområder Lidt om Sanistål Saniståls forretningsområder Grossist og servicevirksomhed til industri og håndværk Byggeri VVS, VA, tag og facade Beslag og befæstelse Konstruktionsstål El Låse- og adgangskontrol Industribeslag

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Velkommen Thomas Vestergaard 28 august 2012

Velkommen Thomas Vestergaard 28 august 2012 Velkommen Thomas Vestergaard 28 august 2012 Hvem er jeg Thomas Vestergaard 46 år, bor i Aabybro - 1987 Uddannet inden for Elektronik/Software i 1987 1987-1998 Ansat hos S&W Medico Teknik (DK, Polen, USA)

Læs mere

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S

Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S 18/11/12 Lemvigh-Müller Holding A/S køb af Louis Poulsen El-teknik A/S Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K 23. september 2005 Journal nr. 3/1120-0401-0075/ CGA/FI Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Præsentation af Lemvigh-Müller A/S Sesam seminar november 2011

Præsentation af Lemvigh-Müller A/S Sesam seminar november 2011 Præsentation af Lemvigh-Müller A/S Sesam seminar november 2011 Virksomheden Lemvigh-Müller blev grundlagt i 1846. Siden er virksomheden vokset til en position som Danmarks mest betydende stål- og teknikgrossist.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s

Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s HD Finansiel Rådgivning, HD(FR) Faglinjen Kunderådgivning Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Forfatter Pia Lauritsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Værdiansættelse af Bang & Olufsen a/s Handelshøjskolen

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

First North Meddelelse. Nummer 106 29. maj 2008

First North Meddelelse. Nummer 106 29. maj 2008 First North Meddelelse. Nummer 106 29. maj 2008 København den 29. maj 2008 Guava A/S (Tidligere Notabene.net A/S) Q3 regnskab for 2007/08 Omsætningen er i årets tre kvartaler steget med 336 % i forhold

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere