Leje og Leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leje og Leveringsbetingelser"

Transkript

1 Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand ( incl. rengøring og afrensning ), som det er modtaget, bortset fra normal slidtage Skader på lejet materiel som følge af overlast, misligholdelse, forkert behandling/betjening o.lign. erstattes af lejeren til nypris. Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra lejers, dennes medarbejderes side og/eller skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra selvstændig virkende tredjemand, antaget af lejer. Ved henstillen af lejet materiel skal der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå unødig overlast og/eller skade på materiellet, herunder tyveri, hærværk m.m. Lejeren bærer alene ansvaret for skader, der ikke skyldes mangler fra KloakRotten Lejer er således ansvarlig for bl.a. skader på ting, personer og materiel, som følge af f.eks. forkerte angivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfuld beskrivelse af forholdene, eks. kabler, rør og andet nedgravet på arbejdspladsen og adgangsvejen hertil. 1. Generelt Såfremt andet ikke følger af en udtrykkelig skriftlig aftale med KloakRotten sker enhver udlejning udelukkende på KloakRottens nærværende leje- og leveringsbetingelser, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af lejeren afgivne ordre eller accept eller andre af lejeren udfærdigede dokumenter. Den, der rekvirerer ydelser betegnes i det følgende som lejer, og den der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som KloakRotten Nærværende leje- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om udlejning og anvendelse af produkter og hertil relaterede ydelser i Danmark, jf. den til enhver tid gældende KloakRottens udlejnings prisliste. KloakRottens materiel må ikke tages med ud af Danmark.

2 2. Lejemålets varighed og beregning For alt materiel, der udlejes, overgår ansvaret til lejer fra det tidspunkt, hvor det lejede udleveres fra KloakRotten til lejer eller dennes repræsentant, hvilken periode tillige udgør lejemålets varighed. Leje beregnes fra og med den dag det lejede udleveres af Kloakrotten, til og med den dag det lejede tilbageleveres til KloakRotten. Al udlejning til private kunder, beregnes som kalenderdage. Perioder hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet som følge af f.eks. strejke, lockout, vejrlig mv., fragår ikke i beregning af lejeperioden. Den daglige leje er beregnet på baggrund af en arbejdsdag af 8 timer. For yderligere afbenyttelse debiteres ekstra pr. påbegyndt 8 timer. 3. Tilbud og priser Ethvert skriftligt eller mundtligt tilbud, overslag eller aftalte priser er afgivet under følgende forudsætninger: -At KloakRotten er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej i den aftalte periode. -At priser er incl. moms og kontant afregning, såfremt andet ikke er aftalt. -At der betales depositum iht. prisliste ved bestilling, eller senest ved overdragelse af produkterne, såfremt andet ikke er aftalt. 4. KloakRottens forpligtelser og ansvar Materiellet leveres i rengjort, driftsklar og lovlig stand. KloakRotten har ansvaret for at evt. lovpligtige eftersyn er overholdt. 5. Lejerens forpligtelser og ansvar Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede Reparationer på KloakRottens materiel må kun udføres af KloakRotten eller en af KloakRottens anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. KloakRotten hæfter ikke for reparationer, som lejer uden hensyntagen hertil har ladet foretage under lejemålet. KloakRotten skal til enhver tid have uhindret adgang til at inspicere det

3 6. Transport, levering/afhentning og returnering af det lejede Leverings- og afhentningsdato samt tidspunkt aftales mellem lejer og KloakRotten Lejer skal kunne oplyse om forhold evt. højde, underlag og evt. aflæsningsmuligheder på leveringsstedet, der har betydning for aflevering og afhentning. Transportudgifter betales af lejer, i henhold til gældende prisliste eller aftalt tilbud. Afhentning kan også ske fra KloakRottens adresse efter nærmere aftale. Minigraver leveres og afhentes altid af KloakRotten Sker afhentning eller returnering af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret, eller med hvem lejer har aftalt transporten og/eller læsning af det lejede, har lejer det fulde ansvar under transporten og/eller læsningen. Det gælder også ved flytning af materiel. Ved afhentning eller levering skal lejer på forlangende fremvise nødvendig legitimation, herunder også kørekort samt køretøj som kræves iht. dansk lovgivning for kørsel med de lejede produkter. Lejer eller en repræsentant for denne, skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Det påhviler lejeren at sikre, at kørsel og brug af maskiner skal kunne ske uden hindring af f.eks. parkerede biler, andre entreprenørers materiel mv.. Forhold omkring afspærringer, kørevej, plader, tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener m.m. er KloakRotten uvedkommende. Evt. ventetid, som følge af manglende iagttagelse af ovennævnte betingelser debiteres lejer udover aftalt leje og andre omkostninger. Eventuel reklamation skal ske på første lejedag, og kan ikke senere tages til følge. Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slidtage. Rengøring, udbedring, reparation, samt leje for den tid, der medgår ved afhjælpning som følge af lejers eventuelle misligholdelse, sker for lejers regning. Eventuel ødelagte dele, betjeningsgreb, nøgler m.m. erstattes af lejer til nypris, således at lejer erstatter KloakRottens faktuelle omkostning til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring, ligesom lejer er pligtig at betale leje indtil erstatnings-materiel fremkommer. Omkostninger som følge af eventuelle reparationer, der ikke kan betragtes som alm. slid og ælde, erstattes af lejer.

4 7. Misligholdelse KloakRotten kan uden varsel hæve lejeaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som KloakRotten måtte have afholdt, såfremt lejer væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge enhver lejeaftale, herunder at lejer: -undlader at betale aftalt depositum, lejeydelser eller andre skyldige beløb som KloakRotten kan gøre krav på. -standser sine betalinger og ikke efter at have modtaget opfordring hertil, med tilsynets godkendelse, stiller fornøden sikkerhed for lejeaftalens opfyldelse, -forsømmer at foretagedriftsmæssig vedligeholdelse og behørig reparation af de lejede genstande, -nægter KloakRotten adgang til at besigtige de lejede genstande, -fjerner de lejede genstande fra den oplyste arbejdsplads. -anvender de lejede genstande i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser. -misbruger det lejede, herunder uforsvarlig behandling, udlån eller anden overdragelse til tredjemand, flytning eller anden disponering over det lejede. 8. Depositum og Selvrisiko Der betales 1000 kr. i depositum ved levering af det lejede udstyr hvis ikke andet er aftalt Som lejer har du selvrisiko på det lejede udstyr Produkter Nyværdi Kr. Selvrisiko pr skade Kr. Maskiner Kr ,- Kr Maskiner KL ,- Kr ,-

5 Lejers oplysninger Udfyldes med blokbokstaver Navn.: Firmanavn.: Adresse.: Post nr.: By.: Tlf nr.: Leverings adresse Jeg acceptere følgende Leje og Leveringsbetingelser Dato. / Udlejer Lejer

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare

Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare Energi og Klima Specialtilbud til boligejere med solcelleanlæg Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare Juni-september 2013 Specialtilbud til boligejere med solcelleanlæg juni-september

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere