UDBUDSPROSPEKT NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014"

Transkript

1 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

2 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer VI A/S ( Udsteder ) i forbindelse med udbud af nominelt DKK konvertible obligationer (herefter benævnt Konvertible Obligationer ) med en fast rente på 3 % p.a. De Konvertible Obligationer udbydes i en stykstørrelse af nominelt DKK (kurs 100) og tillægges et handelsgebyr på DKK pr. Konvertibel Obligation. De Konvertible Obligationer udstedes som stående Ansvarligt Lån med en forventet løbetid indtil 31. december Obligationsejerne vil umiddelbart forud for de Konvertible Obligationers Ordinære Indfrielse have ret men ikke pligt til at konvertere de Konvertible Obligationer til nye aktier i Udsteder på de vilkår, der er beskrevet nærmere i Prospektet. Obligationerne udbydes 5 hverdage efter Prospektets offentliggørelse, og indtil samtlige Konvertible Obligationer er tegnet, dog senest 12 måneder efter godkendelse af prospektet. Såfremt samtlige Konvertible Obligationer ikke er tegnet ved udløbet af de 12 måneder efter godkendelse af Prospektet, er Udsteder berettiget til et nyt udbud mod behørig godkendelse og offentliggørelse af et nyt prospekt, ligesom den fortsatte tegning af de Konvertible Obligationer til enhver tid kan indstilles diskretionært fra Udsteders side. Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der gælder i henhold til dansk ret, herunder i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2012 om prospekter ved offentlige udbud mellem euro til euro af visse værdipapirer. Prospektet indeholder udtalelser om fremtiden, herunder om målsætning, strategi og markedsudvikling. Disse udtalelser er generelt baseret på Udsteders forventninger og er forbundet med en række risici og usikkerheder, hvoraf nogle ligger uden for Udsteders og Bestyrelsens kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer kan medføre, at de faktiske resultater vil kunne afvige væsentligt fra de resultater, der er forudsat i de i Prospektet indeholdte udtalelser om fremtiden. Der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder rent faktisk indtræder. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af relevante risici ved investering i nærværende Konvertible Obligationer. Prospektet udgør ikke et tilbud eller en opfordring fra Udsteder til køb eller tegning af de Konvertible Obligationer. Udlevering af Prospektet og udbud og salg af de Konvertible Obligationer kan være begrænset ved lov i visse lande. Alle der kommer i besiddelse af Prospektet opfordres til selv at undersøge relevante skattemæssige forhold, rådføre sig med egne rådgivere, studere prospektet nøje samt til at handle i overensstemmelse med relevant lovgivning i forbindelse med køb eller tegning af de Konvertible Obligationer. Udsteder har ikke bemyndiget nogen personer til at afgive oplysninger, bortset fra de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet. Udsteder er ikke ansvarlig for oplysninger, som er afgivet af andre end Udsteder. Såfremt der måtte indtræde væsentlige nye omstændigheder, materielle fejl eller ukorrektheder i forhold til oplysningerne i Prospektet, der kan påvirke vurderingen af de Konvertible Obligationer, og sådanne forhold indtræder eller konstateres mellem tidspunktet for godkendelsen af Prospektet og den endelige afslutning af udbuddet til offentligheden, vil sådanne forhold blive beskrevet i et tillæg til Prospektet, som vil blive offentliggjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni Prospektet må kun udleveres til kvalificerede investorer (som defineret i article 87 i UK Financial Services and Markets Act 2000) i Storbritannien og Nordirland, der er fysiske eller

3 INDLEDNING 3 juridiske personer (i) omfattet af article 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer ( Bekendtgørelsen ) med erhvervsmæssig erfaring med investering, eller (ii) omfattet af article 49(2)(a)-(d) i Bekendtgørelsen, eller (iii) der på anden måde lovligt kan få udleveret Prospektet (sådanne fysiske og juridiske personer benævnes samlet Relevante Personer ). Der må ikke handles på grundlag af eller i tiltro til Prospektet i Storbritannien og Nordirland af fysiske og juridiske personer, der ikke er Relevante Personer. Enhver investering eller investeringsaktivitet, der vedrører dette Prospekt, er alene tilgængelig i Storbritannien og Nordirland for Relevante Personer. Prospektet må ikke udleveres til tyske statsborgere eller personer bosiddende i Tyskland, ligesom de Konvertible Obligationer ikke udbydes eller sælges i Tyskland. De Konvertible Obligationer, der herved udbydes, er ikke og vil ikke (og de aktier, som de kan konverteres til, er ikke og vil ikke) blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med ændringer("securities Act") eller værdipapirlovgivningen i nogen delstat i U.S.A. og må ikke markedsføres, udbydes eller sælges i U.S.A. eller for regning, i favør af eller på anden måde til fordel for U.S. persons (som defineret i Regulation S udstedt i henhold til Securities Act). Som følge heraf udbydes og sælges de Konvertible Obligationer kun i henhold til udbud og salg uden for U.S.A. til personer, som ikke er U.S. persons, og Prospektet, den tilhørende tegningsblanket og andre tilbudsdokumenter må ikke sendes til, udleveres eller på anden måde distribueres i U.S.A. eller til U.S. persons. Personer som modtager dette Prospekt eller noget andet dokument i forbindelse med udbuddet af de Konvertible Obligationer, skal overholde disse restriktioner og Udsteder påtager sig intet ansvar for handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer eller enheder i strid med disse restriktioner.

4 4 INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1. Ansvar og erklæring s Oplysninger om Obligationsudstedelsen s Oplysninger om Udsteder s Investeringskarakteristika og forretningsoversigt s Budget og Prognoser s Risikofaktorer s Beskatning s Rådgivere og samarbejdspartnere s Definitioner s. 52 Bilagsfortegnelse Bilag 1 : Vedtægter s. 56 Bilag 2 : Stiftelsesdokument mv. s. 67 Bilag 3 : Tegningsblanket s. 72

5 ANSVAR & ERKLÆRING 5 1. Ansvar og erklæringer 1.1 Ansvar for udarbejdelse af Prospekt Prospektet er udarbejdet af Selskabet i overensstemmelse med gældende danske love og regler, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2012 om offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Nordens Konvertible Obligationer VI A/S s ledelse Vi erklærer herved, at oplysningerne i Prospektet, os bekendt, er rigtige og Prospektet efter vores overbevisning indeholder de oplysninger, som anses for fornødne, for at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, fremtidsudsigter og rettigheder, som er knyttet til de udbudte Konvertible Obligationer. Prospektet indeholder forventninger til fremtidige begivenheder og beslutninger, som muligvis ikke gennemføres som forudsat. De forudsætninger som er angivet, skal alene betragtes som relevante for de udarbejdede prognoser, og for at danne et overblik over fremtidsudsigterne. Vi gør opmærksom på, at selvom de fremtidige begivenheder og beslutninger finder sted, kan de fremtidige resultater afvige fra de opstillede resultater. Afvigelserne kan være væsentlige, da forventningerne er forbundet med risici og usikkerheder, der ligger udenfor Selskabets kontrol. København, den 6. august 2014 Direktion : Direktør Michael J. Lee Bernhard Bangs Alle Frederiksberg Bestyrelsen: Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Advokat Direktør Advokat Tomas O. Berg Michael J. Lee Søren Brinkmann Vestervold Advokater Nordens A/S Magnusson Law Vester Voldgade 90 Bernhard Bangs Alle 39 Frederiksgade 7, Københavns V 2000 Frederiksberg 1265 København K

6 6 ANSVAR OG ERKLÆRING 1.2 Erklæring af uafhængig revisor Til obligationstegnere i Nordens Konvertible Obligationer VI A/S Åbningsbalance Vi har revideret åbningsbalancen for Nordens Konvertible Obligationer VI A/S pr. 24. juni 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, balance og noter. Ledelsens ansvar for åbningsbalancen Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde en åbningsbalance, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om åbningsbalancen er uden væsentlige fejlinformationer. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i åbningsbalancen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 24. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Frederiksberg, den 5. august 2014 Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab Michael Brink Larsen Statsautoriseret revisor

7 ANSVAR & ERKLÆRING Erklæring afgivet af uafhængig revisor på budget Til Obligationstegnere i Nordens Konvertible Obligationer VI A/S. Vi har undersøgt budgettet for Nordens Konvertible Obligationer VI A/S for årene 2014 til 2035, der omfatter drifts-, status- og likviditetsbudget, samt budgetforudsætningerne som fremgår af Prospektets afsnit 5.4 Budgetforudsætninger og anvendt regnskabspraksis som fremgår af Prospektets afsnit 5.5 Anvendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar Udsteders Bestyrelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger, der fremgår af prospektets afsnit 5.4 Budgetforudsætninger og som budgettet er baseret på. Revisors ansvar og de udførte undersøgelser Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om budgettet på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation og en høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vore undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet med henblik på at vurdere, om de af Ledelsen opstillede budgetforudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetforudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion På grundlag af vores undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vores konklusion, at budgettet i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afgivelser kan være væsentlige. Frederiksberg, 5. august 2014 Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab Michael Brink Larsen Statsautoriseret revisor

8 8 ANSVAR OG ERKLÆRING 1.4 Skattenotat Til Obligationstegnere i Nordens Konvertible Obligationer VI A/S Vi har efter aftale gennemgået afsnit 7 Beskatning i Prospektet vedrørende udstedelse af Konvertible Obligationer i selskabet Nordens Konvertible Obligationer VI A/S. Det er vor opfattelse, at den i Prospektet indeholdte beskrivelse af de skattemæssige forhold er en korrekt gengivelse af den skattemæssige behandling af de Konvertible Obligationer. Det er endvidere vor opfattelse, at de pågældende Konvertible Obligationer set fra erhververs side skal behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven og at beskatningen, på nær den til de Konvertible Obligationer knyttede rente, skal ske efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Rente beskattes efter de almindelige regler om beskatning af renter. Vi skal dog for god ordens skyld fremhæve, at denne vurdering er foretaget med udgangspunkt i gældende skattelovgivning, og naturligvis ikke kan tage højde for eventuelle fremtidige ændringer i lovgivningen. Vi skal endeligt bemærke, at vor gennemgang ikke har omfattet skat i Tyskland, som er medtaget i budgetterne i Prospektet. København, 5. august 2014 Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab Johnny Normind Tax Partner

9 OBLIGATIONSUDSTEDELSEN 9 2. Oplysninger om Obligationsudstedelsen 2.1 Formål med udstedelsen og anvendelse af provenu Nærværende Obligationsudstedelse har til formål delvist at finansiere købesummen for erhvervelsen af fast ejendom i henhold til Udsteders formål og investeringsstrategi, samt at finansiere omkostninger forbundet dels med købet af fast ejendom og dels med finansieringen heraf. Derudover skal Obligationsudstedelsen finansiere visse omkostninger forbundet med udbuddet. Udsteder benytter det fulde nettoprovenu til at opbygge en Ejendomsportefølje, der opfylder Vedtægternes pkt Udsteders egenkapital vil blive brugt til både indskud som aktiekapital og lånekapital, til Datterselskaber med det vedtægtsbestemte formål, at kapitalen benyttes til direkte eller indirekte investering i fast ejendom. Eventuelt ledige likvider anbringes midlertidigt i pengeinstitut i EU-lande eller i obligationer udstedt i EU-valuta. Med udgangspunkt i en forventet udstedelse på DKK , som budgetteres at give et nettoprovenu på DKK , vurderes det, at arbejdskapitalen er tilstrækkelig til at dække Udsteders nuværende behov. Det er ligeledes Bestyrelsens vurdering, at kapitalgrundlaget vil være tilstrækkeligt til at opretholde en tilfredsstillende forvaltning af Udsteders midler. 2.2 Investeringsmuligheden Ved denne Obligationsudstedelse tilbydes investorerne en mulighed for at investere i et ejendomsselskab via Konvertible Obligationer. Obligationsudstedelsen giver investorerne mulighed for - At investere (indirekte) i fast ejendom som alternativ til traditionel investering i aktier, obligationer og andre værdipapirer - At investere (indirekte) i fast ejendom hvor risikoen er kendt og begrænset, og uden solidarisk hæftelse af nogen art. - At få en fast løbende forrentning af den investerede kapital på 3 % p.a. indtil de Konvertible Obligationers forventede udløb. - At få del i en eventuel værditilvækst på Ejendomsporteføljen, ved enten at få indfriet de Konvertible Obligationer eller konverteret til nye aktier i Udsteder. Obligationsudstedelsen er struktureret med henblik på at give Obligationsejerne en løbende forrentning af den investerede kapital, og mulighed for at få andel i en eventuel værditilvækst på Ejendomsporteføljen. Obligationsejerne tilbydes et effektivt afkast før skat på 3 % p.a. i de Konvertible Obligationers løbetid kombineret med en ret for Obligationsejerne til at konvertere de Konvertible Obligationer til aktier i Udsteder umiddelbart inden de Konvertible Obligationers Ordinære Indfrielse. Figur 2.1 OBLIGATIONSVILKÅR Navn Nominel obligationsudstedelse DKK Udstedelseskurs, franko kurtage Indfrielseskurs ved udløb Nominel rente Effektiv rente Mulighed for førtidig indfrielse Udløbsdato 3 % Nordens Obligationer / Variabel max. 50 % af optjent overskud i perioden fra udstedelse til udløb 3 % Variabel Ja SAMLET

10 10 OBLIGATIONSUDSTEDELSEN 2.3 Tegningsudbud Der udbydes i alt op til Konvertible Obligationer af DKK 5.000, svarende til i alt DKK Udsteder er berettiget til at indstille tegning forinden tegning af alle Konvertible Obligationer, såfremt denne ikke finder det fordelagtigt at yderligere Konvertible Obligationer tegnes. Den fortsatte tegning af de Konvertible Obligationer kan til enhver tid indstilles diskretionært fra Udsteders side. Offentliggørelse af Prospektet : 06. august 2014 Tegningsperioden : 13. august august 2015 Udbuddet er et unoteret offentligt udbud, og de Konvertible Obligationer udstedes successivt og enkeltvis. Skulle der opstå en overtegning af Konvertible Obligationer, hvorfor Udsteder vil mindske antallet af tegninger, vil tegningssummen inkl. gebyrer blive tilbageført til overtegners konto. Dette gør sig kun gældende for antallet af overtegnede Konvertible Obligationer. Overtegning af de Konvertible Obligationer vil blive konstateret senest 1 uge efter indbetalingen af den fulde tegningssum, og bliver tilbageført efterfølgende bankdag. Der bliver ikke beregnet rente i perioden fra indbetalingen indtil tilbageførslen af den fulde tegningssum. De Konvertible Obligationer udbydes ikke til særlige kategorier af investorer. 2.4 Tegning og koordination Tegning af de Konvertible Obligationer kan ske efter nærværende Prospekts offentliggørelse i henhold til 19 i prospektbekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2012, og indtil samtlige Konvertible Obligationer er tegnet, dog senest 12 måneder efter godkendelsen af Prospektet. Såfremt samtlige Konvertible Obligationer ikke er tegnet ved udløbet af de 12 måneder efter godkendelse af Prospektet, er Udsteder berettiget til et nyt udbud mod behørigt offentliggørelse af nyt prospekt, ligesom den fortsatte tegning af de Konvertible Obligationer til enhver tid kan indstilles diskretionært fra Udsteders side. Tegningen af de Konvertible Obligationer kan ske ved indsendelse eller indlevering af den til Prospektet hørende Tegningsaftale, jf. bilag 6 Tegningsaftale, til følgende tegningssted: Nordens Konvertible Obligationer VI A/S Bernhard Bangs Allé 39 DK-2000 Frederiksberg Att.: Kundeservice Eller via til Alternativt, kan der rettes telefonisk henvendelse til Kundeservice på tlf Ved mundtligt tegningstilsagn vil Obligationstegner eller Obligationsejer efterfølgende modtage en skriftlig bekræftelse på tegning af det ønskede antal Konvertible Obligationer. Ved mundtligt tegningstilsagn til tegning af Konvertible Obligationer, vil indbetaling af den samlede tegningssum eller indbetaling af den første rateindbetaling jf. bekræftelsen anses som en endelig accept på tegning af det ønskede antal Konvertible Obligationer. Udsteder samordner selv den samlede emission og de enkelte dele heraf. De Konvertible Obligationer udstedes i overensstemmelse med selskabsloven kapitel 10. De Konvertible Obligationer tegnes til kurs 100 og har en nominel stykstørrelse af DKK 5.000, og der tillægges et handelsgebyr på DKK pr. styk. Dette gebyr går til at dække af visse omkostninger forbundet med udbuddet, herunder markedsføring, m.v. Der gælder et minimumtegningsbeløb på nominelt DKK pr. tegning, svarende til 1 stk. Konvertibel Obligation á nominelt DKK eksklusiv gebyr.

11 OBLIGATIONSUDSTEDELSEN Betalings- og udstedelsesdato Tegningssummen inklusive gebyrer skal erlægges kontant til Udsteder jf. de på Tegningsaftalen anførte betalingsanvisning senest 5 dage efter Udsteders bekræftelse af modtagelse af Tegningsaftalen. Alternativt erlægges Tegningssummen successivt i 25 rater(herefter benævnt Betalingsaftalen jf. Tegningsaftalen pkt. 4.1), og afvikles ved betaling den 1. bankdag i hver måned, der alene kan ske via NETS fra Obligationstegners bank- eller giro konto. Benyttes Betalingsaftalen tillægges Tegningssummen et kontraktgebyr på DKK 500,-, samt et opkrævningsgebyr på DKK 25,- pr. opkrævning. Indbetalinger, der erlægges i henhold til Betalingsaftalen, vil først blive anvendt til betaling af Gebyrer, og derefter betales på selve den Konvertible Obligation. Obligationstegner har til enhver tid ret til uden varsel at bringe Betalingsaftalen til ophør ved at indbetale Betalingsaftalens fulde restsum, som udgør de resterende rater samt gebyrer. Fra Selskabets side er Betalingsaftalen uopsigelig bortset fra ved Obligationstegners misligholdelse. Udstedelsesdatoen på de Konvertible Obligationer er den dato, hvor Udsteder har registeret betalingen af Tegningssummen eller registreret den første ratebetaling i henhold til Betalingsaftalen. 2.6 Løbetid og Ordinær Indfrielse Medmindre de Konvertible Obligationer forinden er blevet indfriet ved udnyttelse af Fortrydelsesretten, indfriet af Udsteder efter aftale, misligholdt, Førtidigt Indfriet eller konverteret i overensstemmelse med Obligationsvilkårene, forfalder de Konvertible Obligationer til Ordinær Indfrielse den 31. december Såfremt de Konvertible Obligationer forfalder på en dag, hvor banker ikke er åbne for betalinger i Danmark, udskydes betalingen til næstfølgende bankdag. Ordinær Indfrielse af de Konvertible Obligationer sker til Kurs 100 med tillæg af handelsgebyr og den Akkumulerede Kuponrente indtil Udløbsdatoen den 31. december 2035 samt med tillæg af en overkurs svarende til 50 % af Udsteders egenkapital forholdsmæssigt fordelt mellem faktisk tegnede Konvertible Obligationer. Evt. skyldige beløb, gebyrer mv. modregnes før indfrielsen. Til brug for opgørelsen og fastlæggelse af Udsteders egenkapital anvendes samme principper som beskrevet i afsnit 2.15 Udsteders ret til Førtidig Indfrielse samt Udsteders reviderede årsrapport for indkomståret Kuponrente og terminsdatoer De Konvertible Obligationer forrentes i perioden fra Udstedelsesdatoen til Udløbsdatoen med en fast nominel årlig Kuponrente på 3 %. Kuponrenten akkumuleres i den Konvertible Obligations løbetid, og udbetales ikke før Ordinær indfrielse, dvs. den 31. december Kuponrenten akkumuleres således i hele den Konvertible Obligations løbetid, og udbetales først ved Ordinær indfrielse. Den Akkumulerede Kuponrente udbetales uagtet af, hvorvidt Obligationsejer udnytter sin konverteringsret. Kuponrenten beregnes på baggrund af faktiske dage i terminen over et år med 365/366 dage (faktisk/faktisk). Såfremt Kuponrenten for de Konvertible Obligationer efter Obligationsvilkårene skal beregnes for en ukomplet måned, beregnes Kuponrenten på basis af det faktiske antal dage, og et år med 12 måneder med de faktiske dage i hver måned. Måtte Tegningssummen erlægges ved successive indbetalinger, beregnes Kuponrente desuagtet på den Konvertible Obligations pålydende fra modtagelse af første ratebetaling, jf. Betalingsaftalen.

12 12 OBLIGATIONSUDSTEDELSEN Der gælder særlige forhold ved beregning af Kuponrente ved Obligationstegners misligholdelse, jf. afsnit 2.10 Misligholdelse. Krav på renter og hovedstol i forhold til de Konvertible Obligationer forældes efter reglerne i den danske forældelseslov (Lovbekendtgørelse nr om forældelse af fordringer). Begyndelsestidspunktet for beregning af forældelsesfristen er forfaldstidspunktet på de Konvertible Obligationer, dvs. den Idet Investorer i forbindelse med forfald af de Konvertible Obligationer skal vælge om man ønsker renter og hovedstol udbetalt, eller hvorvidt man ønsker at konvertere obligationerne til aktier, er der ingen risiko for forældelse af Investorernes krav på renter og hovedstol. Alle betalinger til de i Obligationsejerfortegnelse registrerede ejere sker ved overførelse til ejernes registrerede Nemkonto på Terminsdagen. Udsteders betalingsforpligtelser er opfyldt, når betalingen er stillet uigenkaldeligt til rådighed for Obligationsejer. 2.8 Registrering De Konvertible Obligationer udstedes som ihændehaverpapirer (se dog nedenfor om omsættelighedsbegrænsninger i tilfælde af at Tegningssummen erlægges i henhold til Betalingsaftalen) og registreres i Udsteders fortegnelse over Obligationsejere. Der udstedes ingen fysiske obligationer eller certifikater for de Konvertible Obligationer. Obligationsejer er den til enhver tid registrerede i Udsteders fortegnelse over Obligationsejere. Den enkelte Obligationsejer vil efter tegning modtage skriftlig bekræftelse på notering i fortegnelsen. Registreret opbevares hos Udsteder: Nordens Konvertible Obligationer VI A/S, Bernhard Bangs Allé 39, 2000 Frederiksberg, Danmark. Konvertible Obligationer tegnet med anvendelse af Betalingsaftalen registreres i fortegnelsen over Obligationsejere med forbehold for fri omsættelighed af den Konvertible Obligation. Forbeholdet slettes automatisk når Tegningssummen, dvs. den Konvertible Obligations pålydende inklusive Gebyrer, er registreret betalt i enhver henseende. Udsteder opererer med en Obligationstegner og en Obligationsejer, således at f.eks. forældre kan tegne en Konvertibel Obligation hvor Obligationsejer er barnet. Obligationstegner vil blive registreret som betaler, og det er således obligationstegner som forpligter sig i henhold til betalingsbetingelserne i Tegningsaftalen. Måtte Obligationstegner misligholde aftalen om tegning af Konvertible Obligationer, jf. afsnit 2.10 nedenfor, slettes Obligationsejer uden varsel som Obligationsejer i fortegnelsen herover. 2.9 Fortrydelsesret Tegning af de Konvertible Obligationer kan fortrydes med 15 dages varsel fra tegningstidspunktet, og skal ske ved skriftlig henvendelse til Udsteder. Udnyttes fortrydelsesretten returnerer Udsteder til Obligationstegner samtlige faktisk erlagte betalinger inklusive Gebyrer, således at udnyttelse af fortrydelsesretten er uden omkostninger for Obligationstegner/obligationsejer Misligholdelse Obligationstegners misligholdelse: Ved væsentlig misligholdelse af Tegningsaftalen, dvs. såvel kontant erlagte samt aftaler om erlæggelse af Tegningssummen successivt i rater, er Udsteder berettiget til straks at reducere aftalen om tegning af Konvertible Obligationer svarende til det faktisk indbetalte beløb, dog fratrukket alle Gebyrer svarende til den oprindelige aftale om tegning. Reduktionen skal dog modsvare tegning af min. én Konvertibel Obligation. Modsvarer de faktiske indbetalinger ikke til tegning af min. én Konvertibel Obligation, har Udsteder ret

13 OBLIGATIONSUDSTEDELSEN 13 men ikke pligt til at hæve aftalen om tegning af Konvertible Obligationer mod indenfor 30 dage at tilbagebetale det faktiske af Obligationstegner indbetalte uden tillæg af Kuponrente fratrukket alle Gebyrer, herunder omkostninger. Det understreges at Kuponrenten således ikke beregnes til fordel for Obligationstegner eller Obligationsejer i tilfælde af at aftalen hæves. Gebyrer, herunder omkostninger omfatter følgende: - Evt. kontraktgebyr DKK Handelsgebyr DKK Opkrævningsgebyr(er) á DKK Misligholdelsesgebyr DKK (herefter samlet benævnt Gebyrer ) Følgende forhold anses ikke-udtømmende for væsentlig misligholdelse: 1. Betalinger betales ikke rettidigt efter afsendt rykkerskrivelse; 2. Obligationstegner framelder betalinger via Betalingsservice; 3. Obligationstegner undlader at meddele Udsteder adresseændringer eller ændringer vedrørende betalingskonto; samt 4. Obligationstegner udsættes for individualforfølgelse i form af udlæg eller arrest, standser sine betalinger eller kommer under bobehandling, eller indleder forhandlinger om akkord- og/eller gældssanering, afgår ved døden, eller udvandrer fra Danmark. Måtte Obligationstegner have indgået Betalingsaftale dvs. erlæggelse ved successiv indbetaling af den Konvertible Obligation, og endnu ikke have erlagt aftalte Gebyrer, er Obligationstegner fortsat forpligtet til at erlægge sådanne Gebyrer. Gebyrer forfalder til betaling straks ved Obligationstegners misligholdelse. Udsteder vil retsforfølge manglende erlæggelse af Gebyrer uden varsel. Udsteders misligholdelse: I tilfælde af at Udsteder erklæres konkurs eller i andre væsentlige misligholdelsestilfælde forfalder de Konvertible Obligationer til øjeblikkelig indfrielse. Der foreligger væsentlig misligholdelse fra Udsteder såfremt: 1. Udsteder ikke rettidigt betaler skyldige beløb på de Konvertible Obligationer, og denne betalingsmisligholdelse vedvarer i mere end 10 dage efter at Udsteder har modtaget meddelelse fra Obligationsejer om den manglende betaling; 2. Udsteder i øvrigt ikke opfylder Obligationsvilkårene; eller 3. Udsteders drift ophører eller ophører i al væsentlighed Konverteringsret Til hver af de Konvertible Obligationer er der knyttet en ret, men ikke en pligt for Obligationsejer til i Konverteringsperioden at konvertere sine Konvertible Obligationer til nye aktier i Udsteder på de vilkår, der følger af afsnit 2.13 Konverteringsvilkår og 2.14 Regulering af konverteringsret. Konverteringsretten kan ikke adskilles fra de Konvertible Obligationer og kan således ikke overdrages separat Konverteringsretten samt Ordinær Indfrielse Forinden de Konvertible Obligationers Ordinære Indfrielse kan Obligationsejer vælge mellem af få de Konvertible Obligationer indfriet til kurs 100 med tillæg af påløbne, men ikke betalte renter, og en overkurs svarende til 50 % af Udsteders egenkapital fordelt forholdsmæssigt mellem de udstedte Konvertible Obligationer, eller konvertere de Konvertible Obligationer til nye aktier i Udsteder til Kurs Dette svarer til, at Obligationsejer ved konvertering af én konvertibel Obligation på nominelt DKK vil modtage 138,89 nye aktier i Udsteder.

14 14 OBLIGATIONSUDSTEDELSEN Udsteders aktiekapital vil ikke blive opdelt i aktieklasser i forbindelse med udnyttelse af konverteringsretten. De nye aktier, der udstedes ved konvertering af de Konvertible Obligationer, vil have én stemme pr. aktie á DKK 1. Udsteders eksisterende aktionærer har ligeledes én stemme pr. aktie á DKK 1, og vil derfor efter en udvanding som følge af konvertering af de Konvertible Obligationer have ca. 50 % af stemmerne på Udsteders generalforsamling. Såfremt der udstedes nominelt DKK Konvertible Obligationer i forbindelse med Obligationsudbuddet, og retten til konvertering af de Konvertible Obligationer udnyttes fuldt ud, vil Obligationsejere modtage i alt nye aktier af nominelt DKK 1 i Udsteder svarende til 50 % af Udsteders aktiekapital. Såfremt der udstedes færre end de forventede Konvertible Obligationer vil Obligationsejernes krav blive forholdsmæssigt reduceret til de faktiske udstedte Konvertible Obligationer med en nominel styk størrelse på DKK Udstedes der således alene Konvertible Obligationer, vil de Konvertible Obligationsejere alene have ret til at konvertere til nye aktier svarende til 25 % af Udsteders aktiekapital. Alle Konvertible Obligationer i Udsteder har samme rettigheder, og således bl.a. ingen forvaltningsmæssige beføjelser. Således kan Udsteders ejere råde over Udsteder indenfor grænserne af gældende ret, herunder selskabsloven. De Konvertible Obligationer udstedes uden sikkerheder af nogen art, og udstedes som ansvarlige lån (dvs. står tilbage for Udsteders anden gæld) Konverteringsvilkår Konverteringsperioden løber i en periode på 30 dage fra dagen efter offentliggørelsen af Udsteders reviderede årsrapport for regnskabsåret 2034, eller fra offentliggørelsen af et eventuelt prospekt, såfremt det måtte være påkrævet at udarbejde og offentliggøre prospekt i forbindelse med konverteringen efter gældende regler på konverteringstidspunktet. Såfremt en Obligationsejer ønsker at udnytte sin konverteringsret, skal Obligationsejeren i Konverteringsperioden give Udsteder meddelelse om, at konverteringsretten ønskes udnyttet. Konverteringen vil blive gennemført senest 30 dage efter udløbet af Konverteringsperioden. Meddelelse om at konverteringsretten ønskes udnyttet, er bindende og uigenkaldelig. Såfremt der ikke gives meddelelse til Udsteder inden udløbet af Konverteringsperioden, bortfalder konverteringsretten automatisk ved Konverteringsperiodens udløb. Konverteringsretten tilknyttes hver enkelt Konvertibel Obligation med en stykstørrelse på nominelt DKK og kan kun udnyttes helt og ikke delvist. I forbindelse med konverteringen har Udsteder til hensigt at søge aktierne i Udsteder optaget til handel på en reguleret marked. Udsteder vil, såfremt der måtte være krav om dette, i behørig tid forud for optagelse af sine aktier til handel eller optagelse til handel og officiel notering udarbejde et prospekt, der opfylder de til den tid gældende krav til prospekter udarbejdet i forbindelse med optagelse af aktier til handel på den relevante markedsplads. Udsteder skal bære omkostninger forbundet med konverteringen, som anslås til at udgøre maksimalt DKK , medmindre der skal udarbejdes prospekt, idet omkostningerne så kan være højere. De aktier, der konverteres til, vil have samme rettigheder, som de på tidspunktet for konverteringen eksisterende aktier.

15 OBLIGATIONSUDSTEDELSEN Regulering af konverteringsret Ved ændringer i kapitalforholdene i Udsteder eller Udsteders Datterselskaber, som medfører, at værdien af Obligationsejeres konverteringsret reduceres, skal konverteringskursen justeres således, at Obligationsejere ved udnyttelse af konverteringsretten stilles som om, sådanne ændringer ikke var gennemført. Konverteringskursen skal således justeres i følgende tilfælde, jf. dog nedenfor: 1. Hvis der i Udsteder eller i Udsteders Datterselskaber træffes beslutning om kapitalforhøjelse til under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; 2. Hvis der i Udsteder eller Udsteders Datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve/obligationer med en konverteringskurs, der er under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; 3. Hvis der i Udsteder eller Udsteders Datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af tegningsoptioner med en udnyttelseskurs, der er under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; 4. Hvis der i Udsteder træffes beslutning om udbetaling af udbytte eller kapitalnedsættelse ved udlodning til aktionærerne eller køb af egne aktier til over markedskurs på tidspunktet for en sådan disposition; eller 5. Hvis der i Udsteder træffes beslutning om udstedelse af fondsaktier. Der skal derimod ikke ske justering af konverteringskursen i følgende tilfælde: 1. Hvis der i Udsteder eller Udsteders Datterselskaber træffes beslutning om kapitalforhøjelse til markedskurs eller derover på tidspunktet for en sådan beslutning; 2. Hvis der i Udsteder eller Udsteders Datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af tegningsoptioner eller konvertible gældsbreve med en udnyttelses/konverteringskurs svarende til markedskurs eller derover på tidspunktet for en sådan beslutning; 3. Hvis der i Udsteder træffes beslutning om kapitalnedsættelse til dækning af tab, eller 4. Hvis Udsteder eller Udsteders Datterselskaber fusioneres, spaltes eller opløses. Uanset ovenstående skal der ikke ske regulering af konverteringsretten ved gennemførelse af kapitalforhøjelser i Datterselskaber, såfremt de nye ejerandele tegnes af den eksisterende aktionær. I fastlæggelsen af markedskursen vil følgende forhold blive inddraget: (i) selskabernes aktuelle aktiver og passiver, (ii) dagsværdien af den af Udsteders ejede ejendomsportefølje, (iii) dagsværdien af selskabernes gæld, (iv) eventualaktiver og passiver, der ikke er optaget i balancen, samt (v) at der ikke indregnes goodwill ved fastsættelsen af markedskursen. Markedskursen vil blive fastsat af en af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udpeget vurderingsmand på grundlag af en anerkendt uafhængig ejendomsmæglers vurdering af ejendomsporteføljen. Udsteder vil bære omkostningerne forbundet med fastsættelsen af markedskursen Udsteders ret til førtidig indfrielse De Konvertible Obligationer er uopsigelige fra Obligationsejernes side indtil Udløbsdatoen, bortset fra de særlige forhold der gør sig gældende i forbindelse med en eventuel misligholdelse. Førtidig Indfrielse af de Konvertible Obligationer, helt eller delvist, fra Udsteders side kan ske på enhver bankdag på følgende vilkår; - De Konvertible Obligationer indfries til kurs 100 med tillæg af handelsgebyr og påløbne men ikke betalte renter indtil tilbagebetalingstidspunktet - Der udbetales en overkurs svarende til 50 % af Udsteders egenkapital fordelt forholdsmæssigt på de vilkår som er anført - Evt. skyldige beløb, gebyrer mv. modregnes før indfrielse

16 16 OBLIGATIONSUDSTEDELSEN Overkursen svarende til 50 % af Udsteders egenkapital skal fordeles forholdsmæssigt mellem de faktisk udstedte Konvertible Obligationer (50 % af egenkapitalen / faktiske udstedte Obligationer) med en nominel styk størrelse på DKK Udstedes færre end de forventede Konvertible Obligationer fordeles provenuet til Obligationsejerne i forhold til Obligationsejeres respektive krav i forhold til den nominelle procentdel af Udsteders egenkapital. Udstedes der således Konvertible Obligationer, udgør overkursen 25 % af Udsteders egenkapital. Til brug for opgørelse og fastlæggelse af Udsteders egenkapital på indfrielsestidspunktet vil følgende forhold blive inddraget; 1. Udsteders senest reviderede årsrapport forinden indfrielsestidspunktet 2. Udsteders aktuelle aktiver og passiver 3. Dagværdien af den af Udsteder ejede ejendomsportefølje 4. Dagsværdien af selskabernes gæld 5. Eventualaktiver og passiver, der ikke er optaget i balancen 6. Der indregnes ikke goodwill ved fastsættelsen af markedskursen 7. De konvertible obligationer indregnes ikke som egenkapital Udsteders egenkapital vil på baggrund af ovenstående blive fastlagt af Udsteders Statsautoriserede Revisor. Udsteder vil bære omkostningerne forbundet med fastsættelsen af egenkapitalen Indfrielsesvarsel ved Førtidig Indfrielse Førtidig Indfrielse kan finde sted med mindst 30 dages skriftligt varsel. Anmodning om Førtidig Indfrielse afgives direkte til Obligationsejere jf. Udsteders fortegnelse over Obligationsejere Udsteders køb af Obligationer Udsteder kan diskretionært og til enhver tid, og i overensstemmelse med Obligationsvilkårene, indfri en eller flere af de Konvertible Obligationer. Udsteder har ret til at genudbyde de Konvertible Obligationer i markedet under iagttagelse af gældende ret. Obligationsejere, der uanset årsag, måtte blive indfriet, afregistreres i fortegnelsen over Obligationsejere per datoen for indfrielsen. Afregistrering meddeles den enkelte Obligationsejer per almindelig post eller Omsættelighed De Konvertible Obligationer er at betragte som omsætningspapirer lydende på ihændehaver. Såfremt Tegningssummen på de Konvertible Obligationer er erlagt fuldstændigt gælder ingen andre indskrænkninger i de Konvertible Obligationers omsættelighed end de, der følger af Udsteders ret til at indløse de Konvertible Obligationer jf. ovenfor. Såfremt de Konvertible Obligationer betales successivt i rater i henhold til Betalingsaftalen, er de Konvertible Obligationer først at betragte som frit omsættelige når den fuldstændige Tegningssum inklusive Gebyrer er erlagt. For eventuelle Obligationstegnere med tilhørsforhold i andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. Obligationsejer kan råde over de Konvertible Obligationer når den fuldstændige tegningssum inklusive Gebyrer er erlagt.

17 OBLIGATIONSUDSTEDELSEN Optagelse til handel eller optagelse til handel og officiel notering af aktier efter konvertering De udbudte værdipapirer optages ikke til handel eller officiel notering på noget reguleret marked. Såfremt en væsentlig del af de Konvertible Obligationer konverteres til aktier i Udsteder i forbindelse med de Konvertible Obligationers forventede udløb, er det Udsteders hensigt så vidt muligt at søge Udsteders aktier optaget til handel på en dansk markedsplads/børs eller et andet reguleret marked i Skandinavien. Formålet med at søge Udsteders aktier optaget til handel på et reguleret marked er, at give aktionærer og potentielle nye investorer mulighed for at handle Udsteders aktier på et åbent og gennemsigtigt marked. Der vil i forbindelse med en optagelse til handel eller optagelse til handel og officiel notering af Udsteders aktier blive udarbejdet et prospekt, såfremt dette er påkrævet efter de gældende regler på det relevante tidspunkt Hæftelse og tilbagetrædelse for anden gæld (Ansvarligt Lån) De Konvertible Obligationer udstedes i henhold til Obligationsvilkårene uden sikkerheder af nogen art. Obligationstegnere og -ejere hæfter ikke for Udsteders gæld, hvormed risikoen er begrænset til Tegningssummen Udlodning Udsteder har i de Konvertible Obligationers Løbetid ikke budgetteret med at foretage udlodning men er berettiget hertil under iagttagelse af gældende dansk ret Udbytteskat Der vil ikke blive tilbageholdt dansk eller tysk kildeskat på betaling af renterne på de Konvertible Obligationer. Der henvises i øvrigt til afsnit 7, Beskatning om skattemæssige forhold. Samtlige skattemæssige konsekvenser af tegning af Konvertible Obligationer for Obligationstegner og/eller Obligationsejer er Udsteder i enhver henseende uvedkommende De Konvertible Obligationers rettigheder De Konvertible Obligationers rettigheder, herunder begrænsninger, og proceduren for at udøve disse fremgår af Udsteders vedtægter, jf. bilag 1 "Vedtægterne" pkt. 4.7 ff. De Konvertible Obligationer er i øvrigt underlagt reglerne i den danske selskabslov. Idet de udstedte værdipapirer er Konvertible Obligationer, oppebærer Obligationsejerne først ret til udbytte efter konvertering til aktier. De aktier, som de Konvertible Obligationer kan konverteres til, er identiske med de eksisterende aktier i Udsteder. Efter konvertering har Obligationsejerne (der således er blevet aktionærer i Udsteder) samme rettigheder til udbytte, stemmerettigheder, likvidationsprovenu, mv. som Udsteders øvrige aktionærer. Udbetaling af udbytte, likvidation, mv. skal følge reglerne herom i gældende lovgivning og Vedtægterne i øvrigt. Aktierne er eller vil blive underlagt reglerne i den til enhver tid gældende danske selskabslov.

18 18 OBLIGATIONSUDSTEDELSEN 2.24 Obligationsejermøder Udsteder er til enhver tid berettiget men ikke forpligtet til at indkalde til et Obligationsejermøde. Dagordenen for Obligationsejeremøder skal omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om Udsteders virksomhed i den forgangne periode 3. Eventuelt Eventuelle forslag til behandling på Obligationsejermøder skal være Udsteders bestyrelse i hænde senest 1 måned forinden afholdelse af mødet Lovvalg og værneting Tvist vedrørende Obligationsvilkår er undergivet dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå, skal afgøres efter Regler for behandling af volgiftssager ved Voldgiftsinstitut. Voldgiftsretten skal bestå af tre dommere. Hver part udpeger en voldgiftmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes Voldgiftsinstituttet. Voldgiftsretten skal have sæde i København.

19 UDSTEDER Oplysninger om Udsteder 3.1 Selskabsoplysninger Domicil og juridisk form Udsteder er et dansk aktieselskab registreret i Danmark med nedenstående adresse Nordens Konvertible Obligationer VI A/S Bernhard Bangs Allé 39 DK-2000 Frederiksberg Telefon Telefax Registrerede hjemsted, registreringsnummer og lovgivning Udsteder er hjemhørende i Frederiksberg kommune, Danmark, og Udsteder er registreret i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, og Udsteders registreringsnummer (CVR-nr.) er Selskabet hører under lovgivningen i Danmark og er underlagt selskabsloven Stifter Nordens A/S Bernhard Bangs Allé Frederiksberg CVR-nr Stiftelsesdato Udsteder er stiftet den 24. juni Formål og hovedvirksomhed Udsteders vedtægtsmæssige formål er at investere direkte eller indirekte i fast ejendom, herunder ved ejerskab af aktier og/eller anparter i andre selskaber og al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed, samt at udstede konvertible obligationer. Udsteder stiftedes den 24. juni Der foreligger derfor ingen historiske regnskabsdata Vedtægter Udsteders vedtægter er vedlagt Prospektet jf. Bilag 1, Vedtægter og er en integreret del af Prospektet. Af vedtægternes pkt. 4 fremgår bl.a., at aktierne og de aktier, der kan konverteres til er navneaktier og ikke-omsætningspapirer, og der er ikke udstedt aktiebreve. Ejerbogen føres af Udsteder i overensstemmelse med reglerne herom i selskabsloven Åbningsbalance for Udsteder Udsteder er stiftet den 24. juni 2014 med Åbningsbalance som angivet i figur 3.1. Der foreligger således ingen historiske regnskabsdata for Udsteder, idet Udsteder er et nystiftet selskab. Åbningsbalancen er revideret af revisionsfirmaet Baker Tilly Denmark jf. erklæringen i afsnit 1.2. Den anvendte regnskabspraksis ved opstilling af balancen er beskrevet i afsnit 5.5, Anvendt regnskabspraksis.

20 20 UDSTEDER Figur 3.1 ÅBNINGSBALANCE FOR UDSTEDER Åbningsbalance ved stiftelse den 24. juni 2014 AKTIVER Omsætningsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt - AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Langfristet gæld - Kortfristet gæld - PASSIVER I ALT Kapital, aktier og ejerforhold Udsteders selskabskapital udgør DKK fordelt på aktier af nominelt DKK 1 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt kontant af Nordens A/S som ejer 100 % af Udsteders selskabskapital (er således storaktionær). Nordens A/S er ejet 100 % af Nordens Sàrl, Routes des Acacias 24, CH-1227 Acacias/Genève, Schweiz. Aktierne er navne aktier og ikke-omsætningspapirer. Alle aktier har samme rettigheder, og giver ret til udbytte fra tegningstidspunktet. Aktierne er ikke noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller anden reguleret marked. Enhver aktieovergang kræver Bestyrelsens forudgående samtykke. Udsteders vedtægter indeholder ingen bestemmelser om niveauet for kapitalandele, der skal anmeldes, Niveauet for kapitalandele sker i overensstemmelse med selskabsloven 55. Udsteders selskabskapital er ikke opdelt i aktieklasser, og der gælder ikke særlige rettigheder for nogen af Udsteders aktier. Oversigt: a) Antallet af tilladte aktier er stk. b) Der er udstedt stk. aktier og den nominelle selskabskapital DKK er indbetalt kontant. c) Aktierne har en pålydende værdi DKK 1 d) Udsteder er et nystiftet selskab hvor selskabskapitalen ved stiftelsen udgør DKK Der er ikke udstedt tegningsoptioner eller warrants, men der udstedes op til Konvertible Obligationer af DKK Udsteder vil ved gennemførelsen af Obligationsudstedelse udstede op til nominelt DKK Konvertible Obligationer, og gennemføres i henhold til beslutning på Udsteders ekstraordinære generalforsamling den 5. august 2014 om at bemyndige bestyrelsen til indtil den 4. august 2019 at udstede af op til DKK konvertible obligationer med ret for obligationsejerne til at konvertere de konvertible obligationer til nye aktier i selskabet, jf. selskabsloven 155, stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse. Obligationsejere har i henhold til de Konvertible Obligationer ret til i Konverteringsperioden at konvertere de Konvertible Obligationer til nye aktier i Udsteder. De nye aktier, der udstedes ved konvertering af de Konvertible Obligationer vil have én stemme pr. aktie á DKK 1. Udsteders eksisterende aktionærer har ligeledes én stemme pr. aktie á DKK 1 og vil derfor efter en udvanding som følge af konvertering af de Konvertible Obligationer have ca. 50 % af stemmerettighederne i Udsteder.

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere