FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011"

Transkript

1 FUSION Af Kaare Lundorff Hansen Aalborg Universitet HD-FR Vejleder Christian Farø Den

2 Indholdsfortegnelse!"# $!"% &' #' (($ %) *+,) -)., / 0, / 0,,1 ",.2+,1 3.4,,5 + 6,$ ", $& -$2 ",.2+,7, 3.4,6,7, ),, $8",.2+,3.4,, /!"1 ",.2+,7,!"5

3 3.4,,7,!" &,, $8!"",.2+,3.4,,& ' * 7' ' ",.2+,/ ' 3.4,6,&5,, & +,& +,",.2+,&& +,3.4,,&*,, +,& 9$& 6,$& :,& :,,&) :,!"' &) $ &/ 4,,&1 -,*,, ** -* - ",.2+,3.4,,*/ 9$8,,*/ - 5,, )., /

4 ! 1 * :,$.,$ ;,, ) 9<( 4) + )& 6 )* 6 ) 6 &)) 6 *)/ 6 )1

5 Problemformulering Jeg vil undersøge hvorledes en fusion mellem Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank er en fordel for aktionærerne i de to banker. Afgrænsning Jeg vil hermed afgrænse mig fra følgende, på grund af hensyn til rapportens omfang og størrelse. Jeg vil afgrænse mig til kun at undersøge Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbanks regnskaber fra 2008 og til Der afgrænses fra kun at undersøge de nøgletal, jeg finder interessante, set i forhold til en fusion. Der beskrives kun meget kort på bankpakkerne. Der afgrænses fra kun at lave den ledelses- og organisationsmæssige undersøgelse og beskrivelse, ud fra de informationer der kan læses i årsrapporterne og på de to pengeinstitutters hjemmesider. Der afgrænses i projektbeskrivelsen således, at det kun vil være en overordnet beskrivelse af, hvorledes et projekt vil forløbe og med enkelte konkrete beskrivelser. Enkelte omkostninger og besparelser i fusionsbanken vil være ud fra egen overbevisning og ud fra mundtligt information fra de enkelte underviser på studiet. Metode For at kunne besvare ovennævnte problemformulering opdeles opgaven i tre hovedafsnit: 1. Første hovedafsnit vil være en analyse af de to bankers nøgletal hver for sig fra 2008 til Afsnittet vil slutte af med en analyse af hvorledes den nye banks samlede regnskab vil se ud, under nogle givende forudsætninger. 2. Andet hovedafsnit vil være en analyse af de udfordringer, set ud fra et ledelses syn, der kan komme i forbindelse med en fusion. 3. Tredje afsnit vil være en oversigt/beskrivelse af hvorledes fusionen vil forløbe, set ud fra et projektarbejde.

6 Alle afsnit vil starte med en teoridel efterfulgt af en analyse og kommentarer/delkonklusion, hvor det er muligt. Opgaven vil slutte af med en konklusion, hvor de tre hovedafsnits konklusioner sammenholdes og vurderes samlet, og vil dermed ende ud med en vurdering, af om jeg vil anbefale de to pengeinstitutter at fusionere eller ej. Delafsnit 1 Solvens Solvens er medtaget, i det den er afgørende for om den nye bank kan eksistere, som et selvstændigt pengeinstitut. Solvens skal derudover senere bruges i forhold til ICGR. I afsnittet vil jeg desuden komme ind på bekendtgørelsen om Lov om Finansiel Virksomhed og Bekendtgørelse om Kapitaldækning, idet disse love udgør det retslige grundlag for at drive pengeinstitut i Danmark. Jeg vil derudover gennemgå, hvorledes solvensen udregnes, og hvilke parametre der påvirker udviklingen i solvensen for de to pengeinstitutter. Delafsnit 2 ICGR (Internal Capital Generation Rate) ICGR er medtaget for at vise om de to pengeinstitutter og fusionsbanken kan genere egenkapital. ICGR viser dermed hvor meget et pengeinstituttet kan øge dens udlånsbalance, det vil sige de risikovægtede poster, uden at solvensen forringes/nedbringes. ICGR giver dermed en mulighed for at se om Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank har mulighed for at vokse hver for sig, og at vise om den nye fusionsbank har mulighed for at vækste, eller om den evt. skal have nedbragt de risikovægtede poster, for at banken kan leve op til lovgivningen og solvenskravene. Udover at ICGR viser om et pengeinstitut har mulighed for at øge de risikovægtede poster, kan ICGR ligeledes have en indflydelse på den risikopræmie, som pengeinstituttet skal betale i tillæg på interbankmarkedet, når banken skal ud og låne penge til driften. Hvis ICGR er høj vil det alt andet lige betyde, at pengeinstituttet kan låne billigere, end de pengeinstitutter der har en lav ICGR.

7 Delafsnit 3 WACC (Weighted average cost of capital) I dette afsnit vil jeg beskrive teorien bag nøgletallet WACC. Beskrivelse af WACC vil ske i flere dele, og vil derfor blive opsplittet for at kunne forklare, hvordan WACC en er sammensat. ) Efter at have gennemgået WACC teorien, laves en analyse af udviklingen i WACC for Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank i perioden fra 2008 og til Dette gøres for at se, hvorledes de to pengeinstitutter har proformet sig overfor hinanden samt i forhold til pengemarkedssatsen CIBOR 3. Delafsnit 4 Likviditet Likviditet er medtaget, idet dette kan true et pengeinstituts eksistensgrundlag som et selvstændigt pengeinstitut. Jeg vil i dette afsnit se på hvilke lovkrav, der er til likviditeten i et pengeinstitut i Danmark. Likviditeten er ligeledes en relevant faktor, når et pengeinstitut ønsker at øge dets udlån. Har et pengeinstitut ikke selv likviditet nok, eller mulighed for, at fremskaffe likviditet nok på pengemarkedet, har det heller ingen mulighed for at øge dens udlånsvolume. Jeg vil derudover se på Ringkjøbing Landbobanks og Vestjyskbanks likviditetsoverdækning hver for sig. Delafsnit 5 Organisation Organisationsdelen er medtaget, idet det skal undersøges, hvorledes de to organisationer i Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank er inden en fusion, og derved undersøge om de to pengeinstitutters organisationer kan fungere sammen i den nye fusionsbank. Dernæst vil jeg undersøge/forklare hvilke faktorer der påvirker en organisation, og undersøge hvilke faktorer der har påvirket Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbanks organisationer, og hvad de to pengeinstitutter fokuser på. Jeg vil i sammen afsnit beskrive hvorledes en organisation kan ændres, for at det sker på den mest korrekte måde.

8 Herunder vil jeg beskrive, hvordan medarbejdere bliver påvirket af ændringer i deres organisation, og hvorledes virksomheden kan være med til, at denne ændring bliver så let som muligt. Dette gøres for at en evt. fusion i mellem Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank skal ske på den mest optimale måde, både for medarbejderne og ledelsen, i de to pengeinstitutter. Jeg vil desuden se på, hvad der sker med medarbejderne, når der sker en organisatorisk ændring således, at ledelsen er forberedt så godt som overhovedet muligt, hvis en fusion skal kunne finde sted uden de store overraskelser. Herunder vil jeg se på, hvad der kan være medvirkende til, at få medarbejderne omstillet så hurtigt som muligt efter fusionen således, at fusionsbanken ikke oplever den store nedgang i effektiviteten. Delafsnit 6 Projektledelse Projektledelse er medtaget, idet jeg mener, at en fusion af de to pengeinstitutter skal ske via et projekt således, at alle aspekter alt andet lige undersøges inden en endelig fusion evt. finder sted. Dette er desuden med til at sikre, at aktionærerne i de to pengeinstitutter fortsat får noget økonomisk ud af deres investering i de to pengeinstitutter. Projektdelen vil blive gennemgået ved hjælp af 5 x 5 modellen, der vil være det grundlæggende i hele projektforløbet. Dermed opnår jeg, at komme igennem alle de aspekter, herunder de udfordringer, der kan komme i forbindelse med en fusion af Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank. Jeg vil desuden gennemgå nogle af de elementer, jeg finder relevante og vigtige i forbindelse med fusionen af de to pengeinstitutter. Dette vil ske ud fra en projektplanlægning. Jeg vil dog her afgrænse mig fra at komme med tidsfaktorer og forslag til, hvornår de forskellige faktorer skal være undersøgt og videreformidlet til projektlederen. Jeg vil ligeledes afgrænse mig fra, at komme med en projektleder plan. Konklusion Opgaven afsluttes med en konklusion, hvor alle delkonklusioner sammenholdes, og jeg vil komme med min endelige anbefaling til aktionærerne i henholdsvis Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank. /

9 Kildekritik Til denne opgave er der anvendt diverse bøger der er brugt til undervisningen, samt udleveret materiale fra undervisere. Der er derudover anvendt mundtligt information fra undervisere. Begge informationer vurderes at være troværdige, idet bøger som undervisere er godkendt til undervisning. Jeg har derudover anvendt diverse hjemmesider, der alle er løbende vurderet om disse er troværdige nok, og lever op til undervisningens standart. Dette er gjort, fordi ikke alle hjemmesider er lige troværdige. I litteraturlisten ses de bøger og hjemmesider der er anvendt, og som jeg vurdere, at være troværdige og lever op til undervisningens standard. 1 Præsentation af Ringkjøbing Landbobank 1 Ringkjøbing Landbobank er en full-service bank med hovedsæde i Ringkøbing. Ringkjøbing Landbobank blev grundlagt tilbage i 1886 og beskæftigede i medarbejder. Største delen af medarbejderne, ca. 175 (2008 tal) er beskæftiget i bankens hovedsæde i Ringkjøbing. Den resterende del er fordelt ud på bankens 15 afdelinger, inklusiv bankens FjernService afdeling, der servicere bankens kunder, der bor uden for bankens markedsområde, der er Vestjylland, hvor 27 % af bankens kunder bor. Bankens daglige ledelse varetages af adm. direktør Bent Naur, der har varetaget posten siden 1987, og direktør John Bull Fisker der har varetaget denne stilling siden De to har med en effektiv central administration af organisationen opnået et af landets bedste omkostningsprocenter der i 2010 var på 31,6%. Banken er ejet af ca aktionær 2, hvoraf den største aktionær er ATP med en ejerandel på mere end 5 % 3. Banken har to hovedforretningsområder. Det ene er bankens kerneforretningsområde i Midtog Vestjylland, hvor bankens kundeandel udgør 48 % af den samlede kundemasse på både privat og erhverv 4. ===,,8$$55 >8$$55)1 & >8$$55&& * >8$$55

10 5 Den anden kerneforretning som banken har, er bankens fjernkundeafdeling. Denne afdeling beskæftiger sig primært med udlån og formueforvaltning. Derudover har banken nogle nichekoncepter med udlån til vindmøller, ferieboliger i ind- og udland samt udlån til praktiserende læger, der ønsker at købe en lægepraksis. Ser man på bankens regnskabstal 5, har banken en balance på mio. kr., en solvensprocent på 22,4 %, en egenkapitalforrentning før skat på 16,5 %, en egenkapital på mio. kr. og et resultat før skat på 338 mio. kr. Ringkjøbing Landbobanks strategi er en kombination af en effektiv central administration og en meget omhyggelig kreditpolitik, der skal være med til at sikre bankens forholdsvis lave kredittab og lave omkostninger. Præsentation af Vestjyskbank 6 Vestjyskbank er en full-service bank med hovedsæde i Lemvig. Banken startede tilbage i 1874, da Lemvig Bank blev stiftet. Banken drives til daglig af adm. direktør Frank Kristensen og bankdirektør Preben Knudsgaard. Sidstnævnte har dog pr. 15. april 2011 meddelt bestyrelsen, at han ønsker at gå på pension og fratræder sin stilling pr. 1. maj Fremover vil direktionen udelukkende bestå af adm. direktør Frank Kristensen. Vestjyskbank beskæftiger i dag ca. 640 medarbejdere fordelt over 20 filialer i både Jylland og Fyn. Forretningsomfanget er på i alt 43,5 milliarder kr. fordelt ud på ca privatkunder og ca erhvervskunder. Vestjyskbank ejes i dag af ca aktionær, hvoraf langt hovedparten er kunder i banken i dag. Banken ønsker at være den mest attraktive samarbejdspartner, med den mest attraktive, økonomiske samarbejdsparterne for dens kunder. Vestjyskbank bygger dens værdier på nærværende, kompetent, dynamisk og solid rådgivning efterlevelse i alt hvad de gør. Banken fokuser på personlige relationer, og det at drive bank A,&&5$< ===.4,,,8$$55 ) *5/1&(

11 handler ligeledes om mennesker. Rådgivningen bygger på kundens behov, og en god forretning for banken er kun god, når den også er god for kunden. Vestjyskbank prioriterer tætte og langtidsholdbare relationer, og derfor kan kunderne forvente ordholdenhed og ansvarlighed i alt hvad de fortager dem. Banken har heller ingen bonusordninger til medarbejderne. Vestjyskbank har udvidede kompetencer indenfor landbrug og fiskeri og suppleret med nicheområder som vindmøller, den privat sundhedssektor (f.eks. privat praktiserende læger) og fritid (f.eks. campingpladser). Vestjyskbanks vision er følgende: Vestjyskbank skal med sund vækst til stadighed være blandt de bedst indtjenende banker i Danmark for derigennem at sikre størst mulig indflydelse på egen udvikling og selvstændighed. I Vestjyskbank skal kunderne mødes af "hele mennesker" med et fælles værdigrundlag. Både kunder og bank skal opleve værdiskabelse med gensidig loyalitet til følge. Vestjyskbank skal være en værdiledet arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder engagerede medarbejdere med de rette faglige kompetencer og menneskelige egenskaber. Solvens Lovgivning I Danmark er alle pengeinstitutter 8 underlangt bekendtgørelserne LFV (Lov om Finansiel Virksomhed) og BKD (Bekendtgørelse om Kapitaldækning). Pengeinstitutternes krav til solvens er begge beskrevet i LFV og BKD, der beskriver hvorledes solvensen skal beregnes og opgøres for pengeinstitutterne. Både Vestjyskbank og Ringkjøbing Landbobank er begge underlagt af LFV 1, der henviser til LFV 5 stk. 1 nr. A, der beskriver definitionen af en finansiel virksomhed (pengeinstitut). Afsnit V i LFV beskriver en finansiel virksomheds kapitalforhold, samt kravene til disse. Det er efter LFV 124 bestyrelsen s og direktionens opgave at sikre, at pengeinstituttet, som de / 6,B$,,

12 repræsenterer, har tilstrækkelig basiskapital, samt at der er interne procedurer til en løbende styring og risikomåling, så pengeinstituttet løbende kan vurdere og opretholde én tilstrækkelig basiskapital til at dække bankens risici, herunder også de løbende. Basiskapitalen Basiskapital består af tre dele: hybrid kernekapital, kernekapital og supplerende kapital (ansvarlig kapital). Beregningen af basiskapital skal ske efter LFV 128 og fremkommer således: Samlet kernekapital jf. LFV Diverse fradrag jf. LFV 131h + Hybrid kernekapital jf. LFV Supplerende kapital jf. LFV Ansvarlig lånekapital jf. LFV Diverse fradrag jf. LFV 139 Kernekapitalen bliver beskrevet i LFV 129 nr. 1-10, og består typisk af indbetalt aktiekapital, overkurs ved emission, reserver, overført overskud eller underskud, hvor der er fratrukket enhver form for skat og udbytte, indbetalt garantikapital og hybrid kernekapital m.m. Hybrid kernekapital må maksimalt udgøre 50 % af kernekapitalen efter fradrag jf. LFV 129 stk. 2 efter fradragene i LFV 131 stk. 1 og stk. 2 nr. 1,4 og 5. Det betyder, at hybrid kernekapital skal kunne konverters til aktiekapital, hvis solvenskravet ikke overholdes eller, hvis finanstilsynet finder, at der er risiko for, at det ikke overholdes. I hybrid kernekapital må der ikke være vilkår om rentestigning. Overholdes disse formalier ikke, kan hybridkernekapital komme helt ned på at må udgøre 15 % af kernekapitalen. Hybridkernekapital må dog altid udgøre 50 % af kernekapital, hvis det er udlånt af staten jf. LFV 129 stk. 6. Definitionen af hybridkernekapital findes i LFV 132 hvor der bl.a. står, at løbetiden ikke må være fastlagt, långiver må ikke modtage rente, hvis de frie reserver er væk, og at långiver mister penge ved en konkurs før alle andre med undtagelse af aktionærerne.

13 & Kernekapitalen reduceres med de betingelser, der fremgår af LFV 131, som bl.a. er foreslået udnytte, immaterielle aktiver, skatteaktiver og halvdelen af kapitalandele i andre selskaber jf. LFV 139. Kernekapital og hybridkapital betegnes som pengeinstituttets mest sikre økonomiske reserve. Den supplerende kapital beskrives i LFV 135 og består typisk af ansvarlig lånekapital, der beskrives i LFV 136, samt hybrid kernekapital der ikke er indregnet i kernekapital. Der er ikke så strenge krav til ansvarlig lånekapital som til den hybride kernekapital, idet løbetiden typisk er fast i 5 år eller mere. Pengeinstituttet skal begynde at nedskrive den ansvarlige lånekapitals værdi, når der er mindre end 3 år til forfald med henholdsvis 25 % i år 3, 50 % i år 2 og 75 % i år 3. Pengeinstitutterne har derfor typisk indfriet den ansvarlige lånekapital, når der er 3 års restløbetid tilbage på lånet, idet solvensen bliver negativt påvirket ved nedskrivningen. Långiver af ansvarlig lånekapital taber også deres fordring før alle andre end aktionærerne ved en konkurs, ligesom det er tilfældet ved lånegivere af hybrid kernekapital. Supplerende kapital må maksimalt udgøre halvdelen af basiskapitalen. Risikovægtede poster Definitionen af de risikovægtede poster fremgår af LFV 142. Det er Finanstilsynet, der fastsætter reglerne for opgørelsen jf. LFV 143, med baggrund i Kapitalkravsdirektiv fra EU (CRD), som igen er et udspring af et sæt internationale guidelines for kreditinstitutters kapitaldækning, der også er kendt som Basel II af 1. april "A,$,,$<

14 De vægtede poster består jf. ovenstående af: Kreditrisiko uddybes i efterfølgende afsnit. Markedsrisiko risiko for tab på baggrund af markedsværdien af pengeinstituttets aktiver og forpligtelser ændrer sig som følge af ændringer i markedsvilkår. Jeg har valgt at afgrænse mig fra at uddybe disse nærmere. Oprationel risiko risiko for menneskelige fejl, systemfejl mv. Jeg har valgt at afgrænse mig fra at uddybe disse nærmere. Pengeinstituttets risiko for tab, på baggrund af debitors misligholdelse (kunderne kan eller vil ikke tilbagebetale lånet) af aftalt forpligtelse vurderes, som den største risiko et pengeinstituttet har ved at drive en udlånsforretning. Pengeinstituttet kan påvirke kreditrisikoen gennem kreditpolitikken. Pengeinstituttets udlån vægter forskelligt, afhængig af hvem der udlånes til, samt hvilken sikkerhed der stilles for selve udlånet. Pengeinstituttet kan efter BKD 8 vælge at opgøre de risikovægtede poster efter standardmetoden for kreditrisiko jf. BKD 9-18 eller IRB 10 metoden jf. BKD 19-33, sidst nævnte metode er en avanceret udregningsmetode, som jeg vælger at afgrænse mig fra i denne opgave. Udlån vægtes i de risikovægtede poster jf. nedenstående oversigt: Min. vægtning Udlån til Centralbanker % Udlån med pant i fast ejendom (private ejendomme) 35 % Udlån til private kunder blanco basis under 1 mio. euro 75 % Udlån til erhvervsvirksomheder % Udlån med pant i obligationer 10 % Udlån med pant i erhvervsejendomme 50 % * Udlån med pant i fast ejendom vægter med 35 % jf. ovenfor, når værdien ligger indenfor 60 % belåning af fritidshuse og 80 % af parcelhuse af den gældende vurdering. Sikkerheden skal være juridisk gyldig, og det er et krav at ejendommens værdi overvåges regelmæssigt 11 5,,,.,, 9

15 mindst hvert 3. år ved beboelsesejendomme. Der er også krav om yderligere overvågning af belåningsværdierne, når boligmarkedet er i forandring, som det er/har været i de sidste par år. Falder ejendomsværdien og lånet kommer udover belåningsgraden på eks. 80 %, vil det medføre at udlånet fremover vægter med 100 % i de risikovægtede poster. Ved pant i erhvervsejendomme er der krav om en årligvurdering af markedsværdien. Ved erhvervsejendomme er der en lavere vægtning, jo højere sikkerhed der er bag lånet. Opgørelse af solvens Solvens opgøres som basiskapital set i forhold til de risikovægtede poster. Mindste kravet til pengeinstitutternes solvens i Danmark fremgår af LFV 124, stk. 2. Her fremgår det, at basiskapitalen som minimum skal udgøre: 8 % af de risikovægtede poster eller 5 mio. euro, som nævnt i minimumskapitalkreavet Kapitalkravet er det største af ovenstående jf. LFV 127. Udregningen af solvens sker ud fra følgende formel 12 : Det anbefales, at pengeinstituttet så vidt muligt har en højere solvens end lovens minimums krav. Dette viser investorerne, at banken er modstandsdygtig i dårlige tider og risikoen mindskes dermed for tab hos investorerne. En høj solvens hos et pengeinstitut bevirker ligeledes, at investor ikke kræver så høj en betaling (risikopræmie) for at stille kapital til rådighed. Det kan også medføre en lavere funding-omkostning for pengeinstituttet, der dermed alt andet lige har A$<

16 mulighed for at forbedre konkurrenceevnen set i forhold til de konkurrerende pengeinstitutter. Finanstilsynet er dem der kontrollerer, at pengeinstitutterne overholder ovennævnte solvenskrav. Finanstilsynet har ligeledes mulighed for at fastsætte et højere individuelt solvenskrav for de enkelte pengeinstitutter, såfremt Finanstilsynet ser faresignaler for det enkelte pengeinstitut, hvilket de her hjemmel til efter LFV 124, stk. 5. Ringkjøbing Landbobank Udvikling i solvensen Ringkjøbing Landbobank har i perioden fra 2008 og til 2009 haft en stigende solvensprocent fra 16,3 % i 2008 og til 20,2 % i Ser man på årsagen til denne udvikling skyldes det, at banken ikke har måttet udbetale udbytte til aktionærerne, idet banken har deltaget i Bankpakke I. Den midlertidige suspension af udbytte betaling til aktionærerne har været med til at forbedre Ringkjøbing Landbobanks kernekapital og gøre banken mere kapitalstærk. Det har medført at banken har kunnet overføre overskuddet der svare til en stigning på 12 % af det overførte overskud. Hovedårsagen til at bankens solvensprocent stiger fra de 16,3 % i 2008 og til 20,2 % i 2009, skal findes i bankens samlede nedgang på de risikovægtede poster der falder fra i 2008 og til i 2009, der dermed får solvensprocenten til at stige med de 3,9 %, svarende til en stigning på 11 % uden at banken har fået tilført Hybrid Kernekapital fra Bankpakke II, hvilket banken har fravalg. Ringkjøbing Landbobank formåede igen i 2010 at få solvensprocenten til at stige til 22,4 % 13, der er bankens højeste solvensprocent set over de seneste fem år 14. Årsagen var igen her en nedgang i de risikovægtede poster der faldt med fra i 2009 og til i I samme periode steg basiskapitalen efter fradrag fra i 2009 og til i 2010, idet kernekapitalen steg med fra 2009 og til Banken har derudover afsat til udbytte til aktionærerne, idet banken jf. Bankpakke I ikke må udbetale udbytte før den 1. oktober Havde banken valgt ikke at afsætte penge til udbytte, havde det fået bankens solvensprocent til at stige til 22,8 %. & $",.2+, * A

17 Ser man grafisk på udviklingen i de risikovægtede poster og på basiskapitalen efter fradrag ser det således ud: ) Vestjysk Bank Udvikling i solvensen Vestjysk Bank har i 2008 en solvensprocent på 9,8 %, der er beregnet ud fra en basiskapital efter fradrag på i 2008 og risikovægtede poster på ligeledes i Ser man på solvens i 2009 er denne steget til 14,7 %, i det basiskapitalen efter fradag er steget fra de i 2008 og til i 2009, der er en stigning på 43,65 %. Årsagen til den store stigning skyldes, at Vestjyskbanks kernekapital efter fradrag er steget fra i 2008 og til i Årsagen til den store stigning er, at banken i 2009 har optaget supplerende kapital i tredje kvartal 2009 i form af hybrid kernekapital fra Staten under Bankpakke II på mio. kr. 16 til en rente på pt. 9,943 % 17. I samme periode er de risikovægtede poster faldet med fra i 2008 og til i Vestjyskbank formåede dog ikke at opretholde solvensen fra 2009, idet den i 2010 faldt tilbage til 13,7 %. Vestjyskbank nedbragte de risikovægtede poster med til i Hovedårsagen skal dog findes i basiskapitalen efter fradrag, der faldt med , >8$$5513.4,6, ) >8$$551*3.4,6,

18 / eller hvad der svare til 7,57 %. Årsagen til dette fald skyldes, at Vestjyskbank i fjerde kvartal 2010 indfriede et ansvarligt lån på 362 mio. kr. 18. Ser man over de sidste fem år har Vestjyskbank haft den højeste solvensprocent i 2009, hvor den var oppe på 14,7 % 19. Anden højeste er i 2010 med 13,7 % jf. ovenfor. Ser man grafisk på udviklingen i de risikovægtede poster og på basiskapitalen efter fradrag, ser det således ud: Delkonklusion på Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank solvens Ser man på Ringkjøbing Landbobank kontra Vestjyskbank har de begge formået at øge deres solvensprocent fra henholdsvis 16,3 % og 9,8 % i 2008 og til 22,4 % og 13,7 % i Der er dog forsat en stor forskel på 8,7 procentpoint imellem de to banker. De har dog begge formået at nedbringe de risikovægtede poster, med 12,94 % for Ringkjøbing Landbobank og 4,74 % for Vestjyskbank. Ser man på basiskapitalen efter fradrag har begge banker formået at få denne til at vokse med 19,72 % for Ringkjøbing Landbobank og 32,78 % for Vestjyskbank. Vestjyskbanks stigning skyldes dog hovedsageligt optagelsen af hybrid kernekapital fra Staten under Bankpakke II i tredje kvartal / >8$$55&3.4,6, 1 >8$$553.4,6,

19 Forskellen på de to bankers solvensprocent er der udvidet set i forhold til 2008, hvor Ringkjøbing Landbobank havde en solvens på 16,3 % og Vestjyskbank en solvens på 9,8 % der dermed giver en forskel op 6,5 procentpoint, set i forhold til det nuværende for 2010 på 8,7 %. 1 ICGR ICGR står for Internal capital generation rate 20 og viser om pengeinstituttet har evne til at genere egenkapital. Nøgletallet ICGR er et vigtigt nøgletal i perioder med mangel på kapital, idet tallet viser, hvor meget et pengeinstitut kan øge deres udlåns volumen med samtidig med, at pengeinstituttet holder den samme solvens. Det skal her nævnes, at udlånsvolumen, som pengeinstituttet har mulighed for at øge med, er de risikovægtede poster og dermed ikke bruttoudlån. Udlånsvolumen kan øges mere, jo bedre sikkerhed der ligger bag udlånet. Der henvises her til afsnittet ovenfor om solvens, hvor vægtningen af de risikovægtede poster blev gennemgået. At et pengeinstitut har mulighed for at øge de risikovægtede poster i en periode med mangel på kapital, er en yderst vigtig konkurrencefordel. Det giver pengeinstituttet mulighed for fortsat at drive og videreudvikle forretningen, og dermed øge/beholde indtjeningen i svære perioder. Andre pengeinstitutter, med en lavere ICGR, kan derfor ikke vækster deres udlån i samme procentvise grad, og dermed kan de risikere, at sige nej til nye gode udlånsforretninger og dermed miste indtjening. Pengeinstituttet kan forbedre sit ICGR ved at sænke de risikovægtede poster, eller kræve mere i sikkerhed for de eksisterende forretninger for derigennem at sænke kapitalbelastningen. Pengeinstitutterne kan desuden optage supplerende kapital, som kompensation for manglende indtjening. ICGR kan have indflydelse på den risikopræmie, som banken skal betale i tillæg på interbankmarkedet, når banken skal ud og låne penge til driften. Pengeinstitutter med en høj ICGR vil alt andet lige kunne låne på interbankmarkedet til en lavere sats og med en lavere 5 69!$F> ' 0 G ( 6,G55&7: ' 4&

20 risikopræmie end pengeinstitutter med en lavere ICGR. Grunden hertil er, at en høj ICG er ens betydende med en positiv indtjening for pengeinstituttet. Der findes ikke nogen bestemt størrelse på ICGR, men ICGR bør være så stor, at den kan rumme den årlige renteugift til pengeinstituttet indlånskunder plus den årlige inflation. Dette betyder, at bankens nuværende balance beholdes på et uændret niveau. ICGR beregnes efter følgende formel: 1/(egenkapital/aktiver)*(årets resultat/totale aktiver)*(årets resultat udbytte/netto CR = 1/(egenkapital/aktiver) RA = årets resultat/totale aktiver ERR = årets resultat -udbytte/netto indtjening indtjening) 5 Ovennævnte formel viser pengeinstituttets forhold mellem egenkapital, de samlede aktiver og pengeinstituttets evne til at skabe positiv konsolidering, og dermed øge mulighederne for, at skabe kapital til udlåns vækst. Ved en negativ indtjening vil dette betyde, at ICGR en ligeledes bliver negativ for det pågældende år. Ved en negativ indtjening vil pengeinstituttet derfor ikke kunne øge udlånene uden at det påvirker solvensen negativt. Ringkjøbing Landbobank Udvikling i ICGR Ringkjøbing Landbobank har for perioden 2008 til 2010 oplevet en faldende ICGR fra 13,45 % i 2008 og til 8,49 % i Nedenstående diagram viser udviklingen af ICGR og udviklingen af de parametre, der påvirker ICGR en. ",.255? "C)B/1B"C5B5*5))B9""C5B)*1

21 i 1000 kr. i 1000 kr. i 1000 kr Årets resultat Aktiver EK Udbytte ICGR 13,45 % 11,29 % 8,49 % Solvensprocenten 16,3 % 20,2 % 22,4 % Ser man først på ICGR for 2008 viser den, at Ringkjøbing Landbobank har kunnet øge dens aktiver med 13,45 % uden at påvirke solvensprocenten på 16,3 % for Udvidelsen på de 13,45 % svare til at aktiverne kunne stige fra og til , hvilket er en stigning på Den høje ICGR er dog påvirket af, at bankerne ikke har måttet udbetale udbytte på grund af Bankpakke I, der blev vedtaget den 10. oktober 2008 på grund af, at bankerne ikke kunne låne penge på interbankmarkedet på grund af fastfrysning af kapitalmarkederne. Bankpakken betød blandet andet, at bankerne ikke måtte udbetale udbytte eller foretage aktie tilbagekøb i perioden fra 2008 og til 2010, jf. LFV 13, stk At der ikke måtte udbetales udbytte påvirker pengeinstitutternes ICGR positivt. I 2009 faldt ICGR til 11,29 %, imens solvens steg til 20,2 %. Stigningen var igen påvirket af, at bankerne ikke måtte udbetale udbytte til aktionærerne jf. ovenfor, samt en lavere indtjening og en voksende egenkapital der voksede fra 2008 til 2009 til svarende til en stigning på 15,18 %. I 2010 faldt ICGR til 8,49 % svarende til et fald på 24,8 %. Solvensprocenten steg til 22,4 %. Årsagen til det store fald er, at Bankpakke I er udløbet jf. ovenfor hvilket har medført, at bankerne igen må udbetale udbytte til aktionærerne. Ringkjøbing Landbobank har valgt at udbetale/afsætte til aktionærerne, der dermed har været hovedårsagen til det store fald. Havde Ringkjøbing Landbobank ikke udbetalt udbytte havde ICGR ligget på 11,11 %. /55)&HB&*C5*1//B)/I5*1/1555, & 6,&,55/ 6,.+:3J

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Specialeafhandling på HD FR 2011 Kasper Kortsen: Studie nr: 20091892 Indhold 1. Abstract... 4 2. Indledning... 5 3. Problemformulering... 6 4. Begrebsafklaring...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

En tænkt situation! Fusion mellem

En tænkt situation! Fusion mellem En tænkt situation! Fusion mellem og HD Finansiel rådgivning Aalborg Universitet Mette Hvidberg, Studienr. 20102247 Vejleder: Jesper Raalskov 30. april 2012 I DLED I G... 4 E GLISH SUMMARY... 5 PROBLEMFORMULERI

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Fusionsprojekt mellem. Ringkjøbing Landbobank. Skjern Bank

Fusionsprojekt mellem. Ringkjøbing Landbobank. Skjern Bank Fusionsprojekt mellem Ringkjøbing Landbobank og Skjern Bank HDFR Aalborg Universitet 2012 Joan Ørskov Pedersen Studienr.: 20102201 Vejleder: Jesper Raalskov 1 English summary The main purpose of this project

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Fusion mellem. (et tænkt scenarie) Speciale i HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 30/4-2012

Fusion mellem. (et tænkt scenarie) Speciale i HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 30/4-2012 Fusion mellem og (et tænkt scenarie) Speciale i HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 30/4-2012 Udarbejdet af: Nicolai Bjerregaard Raal Spar Nord Bank A/S Studie nr. 20102204 Vejleder: Jesper Raalskov

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo

Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo Nordjyske Bank overtager Sparekassen Hvetbo Nordjyske bank Sparekassen Hvetbo Speciale HD Finansiel rådgivning 2012 8. semester - Aalborg Universitet af: Anni Bissø Kildeberg Studienr. 20102244 Vejleder:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 128, stk. 2, 128 a, 143, stk. 1, nr. 3, og

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank

kraka Danmarks uafhængige tænketank kraka Danmarks uafhængige tænketank Risikovægte og SIFI-krav 31. oktober, 2013 Fire overordnede pointer: SIFI-aftalen ser umiddelbart ud til at være en del lempeligere end forslaget fra ekspertudvalget

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken

Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken Stordriftsfordele i banksektoren - En analyse af Sydbanks fordele i forhold til Totalbanken Forfatter: Ditte Bunk Mortensen Vejleder: Jesper Raalskov Aalborg universitet - HD Finansiel Rådgivning 29-04-2011

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere