FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUSION. Kaare Lundorff Hansen. Aalborg Universitet HD-FR. Vejleder. Christian Farø. Den 29.04.2011"

Transkript

1 FUSION Af Kaare Lundorff Hansen Aalborg Universitet HD-FR Vejleder Christian Farø Den

2 Indholdsfortegnelse!"# $!"% &' #' (($ %) *+,) -)., / 0, / 0,,1 ",.2+,1 3.4,,5 + 6,$ ", $& -$2 ",.2+,7, 3.4,6,7, ),, $8",.2+,3.4,, /!"1 ",.2+,7,!"5

3 3.4,,7,!" &,, $8!"",.2+,3.4,,& ' * 7' ' ",.2+,/ ' 3.4,6,&5,, & +,& +,",.2+,&& +,3.4,,&*,, +,& 9$& 6,$& :,& :,,&) :,!"' &) $ &/ 4,,&1 -,*,, ** -* - ",.2+,3.4,,*/ 9$8,,*/ - 5,, )., /

4 ! 1 * :,$.,$ ;,, ) 9<( 4) + )& 6 )* 6 ) 6 &)) 6 *)/ 6 )1

5 Problemformulering Jeg vil undersøge hvorledes en fusion mellem Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank er en fordel for aktionærerne i de to banker. Afgrænsning Jeg vil hermed afgrænse mig fra følgende, på grund af hensyn til rapportens omfang og størrelse. Jeg vil afgrænse mig til kun at undersøge Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbanks regnskaber fra 2008 og til Der afgrænses fra kun at undersøge de nøgletal, jeg finder interessante, set i forhold til en fusion. Der beskrives kun meget kort på bankpakkerne. Der afgrænses fra kun at lave den ledelses- og organisationsmæssige undersøgelse og beskrivelse, ud fra de informationer der kan læses i årsrapporterne og på de to pengeinstitutters hjemmesider. Der afgrænses i projektbeskrivelsen således, at det kun vil være en overordnet beskrivelse af, hvorledes et projekt vil forløbe og med enkelte konkrete beskrivelser. Enkelte omkostninger og besparelser i fusionsbanken vil være ud fra egen overbevisning og ud fra mundtligt information fra de enkelte underviser på studiet. Metode For at kunne besvare ovennævnte problemformulering opdeles opgaven i tre hovedafsnit: 1. Første hovedafsnit vil være en analyse af de to bankers nøgletal hver for sig fra 2008 til Afsnittet vil slutte af med en analyse af hvorledes den nye banks samlede regnskab vil se ud, under nogle givende forudsætninger. 2. Andet hovedafsnit vil være en analyse af de udfordringer, set ud fra et ledelses syn, der kan komme i forbindelse med en fusion. 3. Tredje afsnit vil være en oversigt/beskrivelse af hvorledes fusionen vil forløbe, set ud fra et projektarbejde.

6 Alle afsnit vil starte med en teoridel efterfulgt af en analyse og kommentarer/delkonklusion, hvor det er muligt. Opgaven vil slutte af med en konklusion, hvor de tre hovedafsnits konklusioner sammenholdes og vurderes samlet, og vil dermed ende ud med en vurdering, af om jeg vil anbefale de to pengeinstitutter at fusionere eller ej. Delafsnit 1 Solvens Solvens er medtaget, i det den er afgørende for om den nye bank kan eksistere, som et selvstændigt pengeinstitut. Solvens skal derudover senere bruges i forhold til ICGR. I afsnittet vil jeg desuden komme ind på bekendtgørelsen om Lov om Finansiel Virksomhed og Bekendtgørelse om Kapitaldækning, idet disse love udgør det retslige grundlag for at drive pengeinstitut i Danmark. Jeg vil derudover gennemgå, hvorledes solvensen udregnes, og hvilke parametre der påvirker udviklingen i solvensen for de to pengeinstitutter. Delafsnit 2 ICGR (Internal Capital Generation Rate) ICGR er medtaget for at vise om de to pengeinstitutter og fusionsbanken kan genere egenkapital. ICGR viser dermed hvor meget et pengeinstituttet kan øge dens udlånsbalance, det vil sige de risikovægtede poster, uden at solvensen forringes/nedbringes. ICGR giver dermed en mulighed for at se om Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank har mulighed for at vokse hver for sig, og at vise om den nye fusionsbank har mulighed for at vækste, eller om den evt. skal have nedbragt de risikovægtede poster, for at banken kan leve op til lovgivningen og solvenskravene. Udover at ICGR viser om et pengeinstitut har mulighed for at øge de risikovægtede poster, kan ICGR ligeledes have en indflydelse på den risikopræmie, som pengeinstituttet skal betale i tillæg på interbankmarkedet, når banken skal ud og låne penge til driften. Hvis ICGR er høj vil det alt andet lige betyde, at pengeinstituttet kan låne billigere, end de pengeinstitutter der har en lav ICGR.

7 Delafsnit 3 WACC (Weighted average cost of capital) I dette afsnit vil jeg beskrive teorien bag nøgletallet WACC. Beskrivelse af WACC vil ske i flere dele, og vil derfor blive opsplittet for at kunne forklare, hvordan WACC en er sammensat. ) Efter at have gennemgået WACC teorien, laves en analyse af udviklingen i WACC for Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank i perioden fra 2008 og til Dette gøres for at se, hvorledes de to pengeinstitutter har proformet sig overfor hinanden samt i forhold til pengemarkedssatsen CIBOR 3. Delafsnit 4 Likviditet Likviditet er medtaget, idet dette kan true et pengeinstituts eksistensgrundlag som et selvstændigt pengeinstitut. Jeg vil i dette afsnit se på hvilke lovkrav, der er til likviditeten i et pengeinstitut i Danmark. Likviditeten er ligeledes en relevant faktor, når et pengeinstitut ønsker at øge dets udlån. Har et pengeinstitut ikke selv likviditet nok, eller mulighed for, at fremskaffe likviditet nok på pengemarkedet, har det heller ingen mulighed for at øge dens udlånsvolume. Jeg vil derudover se på Ringkjøbing Landbobanks og Vestjyskbanks likviditetsoverdækning hver for sig. Delafsnit 5 Organisation Organisationsdelen er medtaget, idet det skal undersøges, hvorledes de to organisationer i Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank er inden en fusion, og derved undersøge om de to pengeinstitutters organisationer kan fungere sammen i den nye fusionsbank. Dernæst vil jeg undersøge/forklare hvilke faktorer der påvirker en organisation, og undersøge hvilke faktorer der har påvirket Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbanks organisationer, og hvad de to pengeinstitutter fokuser på. Jeg vil i sammen afsnit beskrive hvorledes en organisation kan ændres, for at det sker på den mest korrekte måde.

8 Herunder vil jeg beskrive, hvordan medarbejdere bliver påvirket af ændringer i deres organisation, og hvorledes virksomheden kan være med til, at denne ændring bliver så let som muligt. Dette gøres for at en evt. fusion i mellem Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank skal ske på den mest optimale måde, både for medarbejderne og ledelsen, i de to pengeinstitutter. Jeg vil desuden se på, hvad der sker med medarbejderne, når der sker en organisatorisk ændring således, at ledelsen er forberedt så godt som overhovedet muligt, hvis en fusion skal kunne finde sted uden de store overraskelser. Herunder vil jeg se på, hvad der kan være medvirkende til, at få medarbejderne omstillet så hurtigt som muligt efter fusionen således, at fusionsbanken ikke oplever den store nedgang i effektiviteten. Delafsnit 6 Projektledelse Projektledelse er medtaget, idet jeg mener, at en fusion af de to pengeinstitutter skal ske via et projekt således, at alle aspekter alt andet lige undersøges inden en endelig fusion evt. finder sted. Dette er desuden med til at sikre, at aktionærerne i de to pengeinstitutter fortsat får noget økonomisk ud af deres investering i de to pengeinstitutter. Projektdelen vil blive gennemgået ved hjælp af 5 x 5 modellen, der vil være det grundlæggende i hele projektforløbet. Dermed opnår jeg, at komme igennem alle de aspekter, herunder de udfordringer, der kan komme i forbindelse med en fusion af Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank. Jeg vil desuden gennemgå nogle af de elementer, jeg finder relevante og vigtige i forbindelse med fusionen af de to pengeinstitutter. Dette vil ske ud fra en projektplanlægning. Jeg vil dog her afgrænse mig fra at komme med tidsfaktorer og forslag til, hvornår de forskellige faktorer skal være undersøgt og videreformidlet til projektlederen. Jeg vil ligeledes afgrænse mig fra, at komme med en projektleder plan. Konklusion Opgaven afsluttes med en konklusion, hvor alle delkonklusioner sammenholdes, og jeg vil komme med min endelige anbefaling til aktionærerne i henholdsvis Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank. /

9 Kildekritik Til denne opgave er der anvendt diverse bøger der er brugt til undervisningen, samt udleveret materiale fra undervisere. Der er derudover anvendt mundtligt information fra undervisere. Begge informationer vurderes at være troværdige, idet bøger som undervisere er godkendt til undervisning. Jeg har derudover anvendt diverse hjemmesider, der alle er løbende vurderet om disse er troværdige nok, og lever op til undervisningens standart. Dette er gjort, fordi ikke alle hjemmesider er lige troværdige. I litteraturlisten ses de bøger og hjemmesider der er anvendt, og som jeg vurdere, at være troværdige og lever op til undervisningens standard. 1 Præsentation af Ringkjøbing Landbobank 1 Ringkjøbing Landbobank er en full-service bank med hovedsæde i Ringkøbing. Ringkjøbing Landbobank blev grundlagt tilbage i 1886 og beskæftigede i medarbejder. Største delen af medarbejderne, ca. 175 (2008 tal) er beskæftiget i bankens hovedsæde i Ringkjøbing. Den resterende del er fordelt ud på bankens 15 afdelinger, inklusiv bankens FjernService afdeling, der servicere bankens kunder, der bor uden for bankens markedsområde, der er Vestjylland, hvor 27 % af bankens kunder bor. Bankens daglige ledelse varetages af adm. direktør Bent Naur, der har varetaget posten siden 1987, og direktør John Bull Fisker der har varetaget denne stilling siden De to har med en effektiv central administration af organisationen opnået et af landets bedste omkostningsprocenter der i 2010 var på 31,6%. Banken er ejet af ca aktionær 2, hvoraf den største aktionær er ATP med en ejerandel på mere end 5 % 3. Banken har to hovedforretningsområder. Det ene er bankens kerneforretningsområde i Midtog Vestjylland, hvor bankens kundeandel udgør 48 % af den samlede kundemasse på både privat og erhverv 4. ===,,8$$55 >8$$55)1 & >8$$55&& * >8$$55

10 5 Den anden kerneforretning som banken har, er bankens fjernkundeafdeling. Denne afdeling beskæftiger sig primært med udlån og formueforvaltning. Derudover har banken nogle nichekoncepter med udlån til vindmøller, ferieboliger i ind- og udland samt udlån til praktiserende læger, der ønsker at købe en lægepraksis. Ser man på bankens regnskabstal 5, har banken en balance på mio. kr., en solvensprocent på 22,4 %, en egenkapitalforrentning før skat på 16,5 %, en egenkapital på mio. kr. og et resultat før skat på 338 mio. kr. Ringkjøbing Landbobanks strategi er en kombination af en effektiv central administration og en meget omhyggelig kreditpolitik, der skal være med til at sikre bankens forholdsvis lave kredittab og lave omkostninger. Præsentation af Vestjyskbank 6 Vestjyskbank er en full-service bank med hovedsæde i Lemvig. Banken startede tilbage i 1874, da Lemvig Bank blev stiftet. Banken drives til daglig af adm. direktør Frank Kristensen og bankdirektør Preben Knudsgaard. Sidstnævnte har dog pr. 15. april 2011 meddelt bestyrelsen, at han ønsker at gå på pension og fratræder sin stilling pr. 1. maj Fremover vil direktionen udelukkende bestå af adm. direktør Frank Kristensen. Vestjyskbank beskæftiger i dag ca. 640 medarbejdere fordelt over 20 filialer i både Jylland og Fyn. Forretningsomfanget er på i alt 43,5 milliarder kr. fordelt ud på ca privatkunder og ca erhvervskunder. Vestjyskbank ejes i dag af ca aktionær, hvoraf langt hovedparten er kunder i banken i dag. Banken ønsker at være den mest attraktive samarbejdspartner, med den mest attraktive, økonomiske samarbejdsparterne for dens kunder. Vestjyskbank bygger dens værdier på nærværende, kompetent, dynamisk og solid rådgivning efterlevelse i alt hvad de gør. Banken fokuser på personlige relationer, og det at drive bank A,&&5$< ===.4,,,8$$55 ) *5/1&(

11 handler ligeledes om mennesker. Rådgivningen bygger på kundens behov, og en god forretning for banken er kun god, når den også er god for kunden. Vestjyskbank prioriterer tætte og langtidsholdbare relationer, og derfor kan kunderne forvente ordholdenhed og ansvarlighed i alt hvad de fortager dem. Banken har heller ingen bonusordninger til medarbejderne. Vestjyskbank har udvidede kompetencer indenfor landbrug og fiskeri og suppleret med nicheområder som vindmøller, den privat sundhedssektor (f.eks. privat praktiserende læger) og fritid (f.eks. campingpladser). Vestjyskbanks vision er følgende: Vestjyskbank skal med sund vækst til stadighed være blandt de bedst indtjenende banker i Danmark for derigennem at sikre størst mulig indflydelse på egen udvikling og selvstændighed. I Vestjyskbank skal kunderne mødes af "hele mennesker" med et fælles værdigrundlag. Både kunder og bank skal opleve værdiskabelse med gensidig loyalitet til følge. Vestjyskbank skal være en værdiledet arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder engagerede medarbejdere med de rette faglige kompetencer og menneskelige egenskaber. Solvens Lovgivning I Danmark er alle pengeinstitutter 8 underlangt bekendtgørelserne LFV (Lov om Finansiel Virksomhed) og BKD (Bekendtgørelse om Kapitaldækning). Pengeinstitutternes krav til solvens er begge beskrevet i LFV og BKD, der beskriver hvorledes solvensen skal beregnes og opgøres for pengeinstitutterne. Både Vestjyskbank og Ringkjøbing Landbobank er begge underlagt af LFV 1, der henviser til LFV 5 stk. 1 nr. A, der beskriver definitionen af en finansiel virksomhed (pengeinstitut). Afsnit V i LFV beskriver en finansiel virksomheds kapitalforhold, samt kravene til disse. Det er efter LFV 124 bestyrelsen s og direktionens opgave at sikre, at pengeinstituttet, som de / 6,B$,,

12 repræsenterer, har tilstrækkelig basiskapital, samt at der er interne procedurer til en løbende styring og risikomåling, så pengeinstituttet løbende kan vurdere og opretholde én tilstrækkelig basiskapital til at dække bankens risici, herunder også de løbende. Basiskapitalen Basiskapital består af tre dele: hybrid kernekapital, kernekapital og supplerende kapital (ansvarlig kapital). Beregningen af basiskapital skal ske efter LFV 128 og fremkommer således: Samlet kernekapital jf. LFV Diverse fradrag jf. LFV 131h + Hybrid kernekapital jf. LFV Supplerende kapital jf. LFV Ansvarlig lånekapital jf. LFV Diverse fradrag jf. LFV 139 Kernekapitalen bliver beskrevet i LFV 129 nr. 1-10, og består typisk af indbetalt aktiekapital, overkurs ved emission, reserver, overført overskud eller underskud, hvor der er fratrukket enhver form for skat og udbytte, indbetalt garantikapital og hybrid kernekapital m.m. Hybrid kernekapital må maksimalt udgøre 50 % af kernekapitalen efter fradrag jf. LFV 129 stk. 2 efter fradragene i LFV 131 stk. 1 og stk. 2 nr. 1,4 og 5. Det betyder, at hybrid kernekapital skal kunne konverters til aktiekapital, hvis solvenskravet ikke overholdes eller, hvis finanstilsynet finder, at der er risiko for, at det ikke overholdes. I hybrid kernekapital må der ikke være vilkår om rentestigning. Overholdes disse formalier ikke, kan hybridkernekapital komme helt ned på at må udgøre 15 % af kernekapitalen. Hybridkernekapital må dog altid udgøre 50 % af kernekapital, hvis det er udlånt af staten jf. LFV 129 stk. 6. Definitionen af hybridkernekapital findes i LFV 132 hvor der bl.a. står, at løbetiden ikke må være fastlagt, långiver må ikke modtage rente, hvis de frie reserver er væk, og at långiver mister penge ved en konkurs før alle andre med undtagelse af aktionærerne.

13 & Kernekapitalen reduceres med de betingelser, der fremgår af LFV 131, som bl.a. er foreslået udnytte, immaterielle aktiver, skatteaktiver og halvdelen af kapitalandele i andre selskaber jf. LFV 139. Kernekapital og hybridkapital betegnes som pengeinstituttets mest sikre økonomiske reserve. Den supplerende kapital beskrives i LFV 135 og består typisk af ansvarlig lånekapital, der beskrives i LFV 136, samt hybrid kernekapital der ikke er indregnet i kernekapital. Der er ikke så strenge krav til ansvarlig lånekapital som til den hybride kernekapital, idet løbetiden typisk er fast i 5 år eller mere. Pengeinstituttet skal begynde at nedskrive den ansvarlige lånekapitals værdi, når der er mindre end 3 år til forfald med henholdsvis 25 % i år 3, 50 % i år 2 og 75 % i år 3. Pengeinstitutterne har derfor typisk indfriet den ansvarlige lånekapital, når der er 3 års restløbetid tilbage på lånet, idet solvensen bliver negativt påvirket ved nedskrivningen. Långiver af ansvarlig lånekapital taber også deres fordring før alle andre end aktionærerne ved en konkurs, ligesom det er tilfældet ved lånegivere af hybrid kernekapital. Supplerende kapital må maksimalt udgøre halvdelen af basiskapitalen. Risikovægtede poster Definitionen af de risikovægtede poster fremgår af LFV 142. Det er Finanstilsynet, der fastsætter reglerne for opgørelsen jf. LFV 143, med baggrund i Kapitalkravsdirektiv fra EU (CRD), som igen er et udspring af et sæt internationale guidelines for kreditinstitutters kapitaldækning, der også er kendt som Basel II af 1. april "A,$,,$<

14 De vægtede poster består jf. ovenstående af: Kreditrisiko uddybes i efterfølgende afsnit. Markedsrisiko risiko for tab på baggrund af markedsværdien af pengeinstituttets aktiver og forpligtelser ændrer sig som følge af ændringer i markedsvilkår. Jeg har valgt at afgrænse mig fra at uddybe disse nærmere. Oprationel risiko risiko for menneskelige fejl, systemfejl mv. Jeg har valgt at afgrænse mig fra at uddybe disse nærmere. Pengeinstituttets risiko for tab, på baggrund af debitors misligholdelse (kunderne kan eller vil ikke tilbagebetale lånet) af aftalt forpligtelse vurderes, som den største risiko et pengeinstituttet har ved at drive en udlånsforretning. Pengeinstituttet kan påvirke kreditrisikoen gennem kreditpolitikken. Pengeinstituttets udlån vægter forskelligt, afhængig af hvem der udlånes til, samt hvilken sikkerhed der stilles for selve udlånet. Pengeinstituttet kan efter BKD 8 vælge at opgøre de risikovægtede poster efter standardmetoden for kreditrisiko jf. BKD 9-18 eller IRB 10 metoden jf. BKD 19-33, sidst nævnte metode er en avanceret udregningsmetode, som jeg vælger at afgrænse mig fra i denne opgave. Udlån vægtes i de risikovægtede poster jf. nedenstående oversigt: Min. vægtning Udlån til Centralbanker % Udlån med pant i fast ejendom (private ejendomme) 35 % Udlån til private kunder blanco basis under 1 mio. euro 75 % Udlån til erhvervsvirksomheder % Udlån med pant i obligationer 10 % Udlån med pant i erhvervsejendomme 50 % * Udlån med pant i fast ejendom vægter med 35 % jf. ovenfor, når værdien ligger indenfor 60 % belåning af fritidshuse og 80 % af parcelhuse af den gældende vurdering. Sikkerheden skal være juridisk gyldig, og det er et krav at ejendommens værdi overvåges regelmæssigt 11 5,,,.,, 9

15 mindst hvert 3. år ved beboelsesejendomme. Der er også krav om yderligere overvågning af belåningsværdierne, når boligmarkedet er i forandring, som det er/har været i de sidste par år. Falder ejendomsværdien og lånet kommer udover belåningsgraden på eks. 80 %, vil det medføre at udlånet fremover vægter med 100 % i de risikovægtede poster. Ved pant i erhvervsejendomme er der krav om en årligvurdering af markedsværdien. Ved erhvervsejendomme er der en lavere vægtning, jo højere sikkerhed der er bag lånet. Opgørelse af solvens Solvens opgøres som basiskapital set i forhold til de risikovægtede poster. Mindste kravet til pengeinstitutternes solvens i Danmark fremgår af LFV 124, stk. 2. Her fremgår det, at basiskapitalen som minimum skal udgøre: 8 % af de risikovægtede poster eller 5 mio. euro, som nævnt i minimumskapitalkreavet Kapitalkravet er det største af ovenstående jf. LFV 127. Udregningen af solvens sker ud fra følgende formel 12 : Det anbefales, at pengeinstituttet så vidt muligt har en højere solvens end lovens minimums krav. Dette viser investorerne, at banken er modstandsdygtig i dårlige tider og risikoen mindskes dermed for tab hos investorerne. En høj solvens hos et pengeinstitut bevirker ligeledes, at investor ikke kræver så høj en betaling (risikopræmie) for at stille kapital til rådighed. Det kan også medføre en lavere funding-omkostning for pengeinstituttet, der dermed alt andet lige har A$<

16 mulighed for at forbedre konkurrenceevnen set i forhold til de konkurrerende pengeinstitutter. Finanstilsynet er dem der kontrollerer, at pengeinstitutterne overholder ovennævnte solvenskrav. Finanstilsynet har ligeledes mulighed for at fastsætte et højere individuelt solvenskrav for de enkelte pengeinstitutter, såfremt Finanstilsynet ser faresignaler for det enkelte pengeinstitut, hvilket de her hjemmel til efter LFV 124, stk. 5. Ringkjøbing Landbobank Udvikling i solvensen Ringkjøbing Landbobank har i perioden fra 2008 og til 2009 haft en stigende solvensprocent fra 16,3 % i 2008 og til 20,2 % i Ser man på årsagen til denne udvikling skyldes det, at banken ikke har måttet udbetale udbytte til aktionærerne, idet banken har deltaget i Bankpakke I. Den midlertidige suspension af udbytte betaling til aktionærerne har været med til at forbedre Ringkjøbing Landbobanks kernekapital og gøre banken mere kapitalstærk. Det har medført at banken har kunnet overføre overskuddet der svare til en stigning på 12 % af det overførte overskud. Hovedårsagen til at bankens solvensprocent stiger fra de 16,3 % i 2008 og til 20,2 % i 2009, skal findes i bankens samlede nedgang på de risikovægtede poster der falder fra i 2008 og til i 2009, der dermed får solvensprocenten til at stige med de 3,9 %, svarende til en stigning på 11 % uden at banken har fået tilført Hybrid Kernekapital fra Bankpakke II, hvilket banken har fravalg. Ringkjøbing Landbobank formåede igen i 2010 at få solvensprocenten til at stige til 22,4 % 13, der er bankens højeste solvensprocent set over de seneste fem år 14. Årsagen var igen her en nedgang i de risikovægtede poster der faldt med fra i 2009 og til i I samme periode steg basiskapitalen efter fradrag fra i 2009 og til i 2010, idet kernekapitalen steg med fra 2009 og til Banken har derudover afsat til udbytte til aktionærerne, idet banken jf. Bankpakke I ikke må udbetale udbytte før den 1. oktober Havde banken valgt ikke at afsætte penge til udbytte, havde det fået bankens solvensprocent til at stige til 22,8 %. & $",.2+, * A

17 Ser man grafisk på udviklingen i de risikovægtede poster og på basiskapitalen efter fradrag ser det således ud: ) Vestjysk Bank Udvikling i solvensen Vestjysk Bank har i 2008 en solvensprocent på 9,8 %, der er beregnet ud fra en basiskapital efter fradrag på i 2008 og risikovægtede poster på ligeledes i Ser man på solvens i 2009 er denne steget til 14,7 %, i det basiskapitalen efter fradag er steget fra de i 2008 og til i 2009, der er en stigning på 43,65 %. Årsagen til den store stigning skyldes, at Vestjyskbanks kernekapital efter fradrag er steget fra i 2008 og til i Årsagen til den store stigning er, at banken i 2009 har optaget supplerende kapital i tredje kvartal 2009 i form af hybrid kernekapital fra Staten under Bankpakke II på mio. kr. 16 til en rente på pt. 9,943 % 17. I samme periode er de risikovægtede poster faldet med fra i 2008 og til i Vestjyskbank formåede dog ikke at opretholde solvensen fra 2009, idet den i 2010 faldt tilbage til 13,7 %. Vestjyskbank nedbragte de risikovægtede poster med til i Hovedårsagen skal dog findes i basiskapitalen efter fradrag, der faldt med , >8$$5513.4,6, ) >8$$551*3.4,6,

18 / eller hvad der svare til 7,57 %. Årsagen til dette fald skyldes, at Vestjyskbank i fjerde kvartal 2010 indfriede et ansvarligt lån på 362 mio. kr. 18. Ser man over de sidste fem år har Vestjyskbank haft den højeste solvensprocent i 2009, hvor den var oppe på 14,7 % 19. Anden højeste er i 2010 med 13,7 % jf. ovenfor. Ser man grafisk på udviklingen i de risikovægtede poster og på basiskapitalen efter fradrag, ser det således ud: Delkonklusion på Ringkjøbing Landbobank og Vestjyskbank solvens Ser man på Ringkjøbing Landbobank kontra Vestjyskbank har de begge formået at øge deres solvensprocent fra henholdsvis 16,3 % og 9,8 % i 2008 og til 22,4 % og 13,7 % i Der er dog forsat en stor forskel på 8,7 procentpoint imellem de to banker. De har dog begge formået at nedbringe de risikovægtede poster, med 12,94 % for Ringkjøbing Landbobank og 4,74 % for Vestjyskbank. Ser man på basiskapitalen efter fradrag har begge banker formået at få denne til at vokse med 19,72 % for Ringkjøbing Landbobank og 32,78 % for Vestjyskbank. Vestjyskbanks stigning skyldes dog hovedsageligt optagelsen af hybrid kernekapital fra Staten under Bankpakke II i tredje kvartal / >8$$55&3.4,6, 1 >8$$553.4,6,

19 Forskellen på de to bankers solvensprocent er der udvidet set i forhold til 2008, hvor Ringkjøbing Landbobank havde en solvens på 16,3 % og Vestjyskbank en solvens på 9,8 % der dermed giver en forskel op 6,5 procentpoint, set i forhold til det nuværende for 2010 på 8,7 %. 1 ICGR ICGR står for Internal capital generation rate 20 og viser om pengeinstituttet har evne til at genere egenkapital. Nøgletallet ICGR er et vigtigt nøgletal i perioder med mangel på kapital, idet tallet viser, hvor meget et pengeinstitut kan øge deres udlåns volumen med samtidig med, at pengeinstituttet holder den samme solvens. Det skal her nævnes, at udlånsvolumen, som pengeinstituttet har mulighed for at øge med, er de risikovægtede poster og dermed ikke bruttoudlån. Udlånsvolumen kan øges mere, jo bedre sikkerhed der ligger bag udlånet. Der henvises her til afsnittet ovenfor om solvens, hvor vægtningen af de risikovægtede poster blev gennemgået. At et pengeinstitut har mulighed for at øge de risikovægtede poster i en periode med mangel på kapital, er en yderst vigtig konkurrencefordel. Det giver pengeinstituttet mulighed for fortsat at drive og videreudvikle forretningen, og dermed øge/beholde indtjeningen i svære perioder. Andre pengeinstitutter, med en lavere ICGR, kan derfor ikke vækster deres udlån i samme procentvise grad, og dermed kan de risikere, at sige nej til nye gode udlånsforretninger og dermed miste indtjening. Pengeinstituttet kan forbedre sit ICGR ved at sænke de risikovægtede poster, eller kræve mere i sikkerhed for de eksisterende forretninger for derigennem at sænke kapitalbelastningen. Pengeinstitutterne kan desuden optage supplerende kapital, som kompensation for manglende indtjening. ICGR kan have indflydelse på den risikopræmie, som banken skal betale i tillæg på interbankmarkedet, når banken skal ud og låne penge til driften. Pengeinstitutter med en høj ICGR vil alt andet lige kunne låne på interbankmarkedet til en lavere sats og med en lavere 5 69!$F> ' 0 G ( 6,G55&7: ' 4&

20 risikopræmie end pengeinstitutter med en lavere ICGR. Grunden hertil er, at en høj ICG er ens betydende med en positiv indtjening for pengeinstituttet. Der findes ikke nogen bestemt størrelse på ICGR, men ICGR bør være så stor, at den kan rumme den årlige renteugift til pengeinstituttet indlånskunder plus den årlige inflation. Dette betyder, at bankens nuværende balance beholdes på et uændret niveau. ICGR beregnes efter følgende formel: 1/(egenkapital/aktiver)*(årets resultat/totale aktiver)*(årets resultat udbytte/netto CR = 1/(egenkapital/aktiver) RA = årets resultat/totale aktiver ERR = årets resultat -udbytte/netto indtjening indtjening) 5 Ovennævnte formel viser pengeinstituttets forhold mellem egenkapital, de samlede aktiver og pengeinstituttets evne til at skabe positiv konsolidering, og dermed øge mulighederne for, at skabe kapital til udlåns vækst. Ved en negativ indtjening vil dette betyde, at ICGR en ligeledes bliver negativ for det pågældende år. Ved en negativ indtjening vil pengeinstituttet derfor ikke kunne øge udlånene uden at det påvirker solvensen negativt. Ringkjøbing Landbobank Udvikling i ICGR Ringkjøbing Landbobank har for perioden 2008 til 2010 oplevet en faldende ICGR fra 13,45 % i 2008 og til 8,49 % i Nedenstående diagram viser udviklingen af ICGR og udviklingen af de parametre, der påvirker ICGR en. ",.255? "C)B/1B"C5B5*5))B9""C5B)*1

21 i 1000 kr. i 1000 kr. i 1000 kr Årets resultat Aktiver EK Udbytte ICGR 13,45 % 11,29 % 8,49 % Solvensprocenten 16,3 % 20,2 % 22,4 % Ser man først på ICGR for 2008 viser den, at Ringkjøbing Landbobank har kunnet øge dens aktiver med 13,45 % uden at påvirke solvensprocenten på 16,3 % for Udvidelsen på de 13,45 % svare til at aktiverne kunne stige fra og til , hvilket er en stigning på Den høje ICGR er dog påvirket af, at bankerne ikke har måttet udbetale udbytte på grund af Bankpakke I, der blev vedtaget den 10. oktober 2008 på grund af, at bankerne ikke kunne låne penge på interbankmarkedet på grund af fastfrysning af kapitalmarkederne. Bankpakken betød blandet andet, at bankerne ikke måtte udbetale udbytte eller foretage aktie tilbagekøb i perioden fra 2008 og til 2010, jf. LFV 13, stk At der ikke måtte udbetales udbytte påvirker pengeinstitutternes ICGR positivt. I 2009 faldt ICGR til 11,29 %, imens solvens steg til 20,2 %. Stigningen var igen påvirket af, at bankerne ikke måtte udbetale udbytte til aktionærerne jf. ovenfor, samt en lavere indtjening og en voksende egenkapital der voksede fra 2008 til 2009 til svarende til en stigning på 15,18 %. I 2010 faldt ICGR til 8,49 % svarende til et fald på 24,8 %. Solvensprocenten steg til 22,4 %. Årsagen til det store fald er, at Bankpakke I er udløbet jf. ovenfor hvilket har medført, at bankerne igen må udbetale udbytte til aktionærerne. Ringkjøbing Landbobank har valgt at udbetale/afsætte til aktionærerne, der dermed har været hovedårsagen til det store fald. Havde Ringkjøbing Landbobank ikke udbetalt udbytte havde ICGR ligget på 11,11 %. /55)&HB&*C5*1//B)/I5*1/1555, & 6,&,55/ 6,.+:3J

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro

Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Fusion imellem Djurslands Bank og Sparekassen Hobro Specialeafhandling på HD FR 2011 Kasper Kortsen: Studie nr: 20091892 Indhold 1. Abstract... 4 2. Indledning... 5 3. Problemformulering... 6 4. Begrebsafklaring...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere