Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S"

Transkript

1 Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen DLR Kredit A/S Bent Andersen adm. direktør B. Dyreborg-Carlsen direktør Eventuelle henvendelser bedes rettet til adm. direktør Bent Andersen (tlf ) eller direktør B. Dyreborg-Carlsen (tlf ). DLR Kredit A/S' årsrapport kan fra i dag downloades i PDF-format.

2 Årsregnskabsmeddelelse 2006 Regnskabsoversigt for perioden Mio. kr Nettorenteindtægter 483,5 566,2 603,2 723,7 773,8 Nettogebyrindtægter m.v. -79,6-95,2-127,8-144,5-171,4 Kursreguleringer 90,5-17,4-20,7-31,9-52,0 Andre driftsindtægter 18,0 18,1 18,8 16,4 19,2 Udgifter til personale og administration -135,0-150,1-145,8-157,6-159,3 Afskrivninger på materielle aktiver -3,9-3,7-4,4-5,6-6,3 Andre driftsudgifter -2,4 0,0-9,3-0,1 0,0 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -22,8-21,1 19,8-2,8 174,4 Resultat før skat 348,3 296,8 333,8 397,6 578,4 Resultat efter skat 240,9 204,4 236,4 287,7 416,9 Balance , , , , ,2 Egenkapital Aktiekapital 300,0 300,0 300,0 335,5 335,5 Øvrige reserver og henlæggelser 2.481, , , , ,0 Egenkapital i alt 2.781, , , , ,5 Efterstillede kapitalindskud 775,0 787, , , ,1 Garantikapital 724,5 634,0 0,0 0,0 0,0 Basiskapital 4.280, , , , ,6 Solvensprocent, inkl. årets resultat 10,8 9,5 11,6 11,7 11,3 Solvenskrav 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kernekapitalprocent 6,9 6,4 5,8 6,8 7,0 Resultat før skat i pct. af egenkapital 13,1 10,3 10,7 11,2 14,2 Resultat efter skat i pct. af egenkapital 9,1 7,1 7,6 8,1 10,2 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,05 0,04-0,03 0,00-0,19 Omkostninger i pct. af udlånsportefølje 0,29 0,27 0,23 0,20 0,18

3 Året i overskrifter - Pæn aktivitet - Nettoudlån androg 9,1 mia. kr. - Fortsat stærkt begrænsede tab - Tilbageførsel af nedskrivninger på 184,2 mio. kr. - Tilfredsstillende regnskabsresultat - Egenkapitalforrentning før skat på 14,2 pct. - Basiskapitalen udgjorde 7.971,6 mio. kr., svarende til en solvensprocent på 11,3 pct. Udlånsaktiviteten i 2006 Udlånsaktiviteten lå i 2006 på et mere normalt niveau sammenholdt med 2005, der var et særdeles travlt år præget af en omfattende konverteringsaktivitet. Til trods for den mindre aktivitet og den skærpede konkurrencesituation inden for de sektorer, hvor DLR tilbyder lån, er det lykkedes DLR at fastholde og på nogle områder udbygge sin andel af realkreditsektorens udlån. Nettoudlånet androg 9,1 mia. kr. i 2006 mod 11,7 mia. kr. i Nettoudlånet var fordelt med 55 pct. til jordbrugsejendomme og 45 pct. til byerhvervsejendomme og andelsboliger. Ved udgangen af 2006 androg DLRs samlede realkreditudlån 91,2 mia. kr. Ultimo 2006 udgjorde jordbrugsejendomme, inklusive boliglandbrug, 73 pct. af DLRs udlånsportefølje, mens lån til byerhvervsejendomme og andelsboliger tegnede sig for 27 pct. Resultat DLR Kredit opnåede for 2006 et resultat før skat på 578,4 mio. kr. mod 397,6 mio. kr. i Nettorenteindtægter steg fra 723,7 mio. kr. i 2005 til 773,8 mio. kr. i 2006, mens gebyrer og provisioner (netto) udviste en udgift i 2006 på 171,4 mio. kr. mod en udgift på 144,5 mio. kr. i Væksten i nettorenteindtægten skyldes primært øgede bidragsindtægter som følge af den voksende udlånsportefølje. Samtidig har den voksende fondsbeholdning kombineret med det stigende renteniveau også bidraget til stigningen i nettorenteindtægten. Den større nettoudgift til gebyrer og provisioner skyldes primært et fald i gebyrindtægter som følge af lavere aktivitet i 2006 sammenholdt med Udgifter til personale og administration viste en beskeden stigning i Udgiften steg til 159,3 mio. kr. mod 157,6 mio. kr. i Afskrivninger i 2006 og 2005 beløb sig til 6,3 mio. kr., respektive 5,6 mio. kr. DLR kunne konstatere en negativ kursregulering på 52,0 mio. kr. mod en udgift på 31,9 mio. kr. i Den negative regulering skyldes dels det generelt stigende renteniveau dels at en ikke ubetydelig del af fondsbeholdningen er placeret i 1-årige rentetilpasningsobligationer, der er erhvervet til kurser over 100, men hvor indfrielsen sker til pari.

4 Konstaterede tab på udlån, inklusive reguleringer fra tidligere år, er for 2006 opgjort til 9,8 mio. kr. Da der samtidig ultimo 2006 er foretaget en tilbageførsel af nedskrivninger på 184,2 mio. kr., bidrager regnskabsposten nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. positivt til årets resultat før skat med 174,4 mio. kr. Den betydelige reduktion af nedskrivningskontoen skyldes, at DLR har tilbageført alle gruppevise nedskrivninger, da det er vurderet, at der ikke længere foreligger objektive indikationer for værdiforringelser for grupper af lån. Skat af overskuddet for 2006 er beregnet til 161,5 mio. kr., hvorefter årets resultat er opgjort til 416,9 mio. kr. mod 287,7 mio. kr. i Når bortses fra effekten af tilbageførslen af nedskrivninger, svarer resultatet for 2006 til den forventning, som blev offentliggjort i forbindelse med DLRs kvartalsrapport for kvartal Balance DLRs balance steg i 2006 fra 94,1 mia. kr. til 104,6 mia. kr. Det samlede udlån udgjorde 91,2 mia. kr. ultimo 2006 mod 83,3 mia. kr. primo året. Egenkapital DLRs egenkapital udgjorde ultimo året 4.278,5 mio. kr. mod 3.861,9 mio. kr. ved udgangen af Solvens Ultimo 2006 udgjorde DLRs basiskapital 7.971,6 mio. kr. Den ansvarlige kapital er efter fradrag for aktiveret skat opgjort til 7.970,3 mio. kr., mens de vægtede aktiver er opgjort til ,1 mio. kr., hvilket ved udgangen af 2006 svarer til en solvensprocent på 11,28 pct. Kapitalforhold DLRs kapitalgrundlag er gennem de seneste år styrket betydeligt. I 2004 skete dette primært gennem optagelse af et ansvarligt lån (Tier 2) på 400 mio. EUR på det europæiske kapitalmarked. Denne transaktion blev i 2005 fulgt op af optagelse af hybrid kernekapital (Tier 1) på 100 mio. EUR ligeledes på det europæiske kapitalmarked. I samme år forhøjedes DLRs aktiekapital med et provenu på ca. 300 mio. kr. Behovet for den beskrevne styrkelse af DLRs kapitalgrundlag har primært haft baggrund i DLRs voksende udlånsportefølje. Overskuddet efter skat på 416,9 mio. kr. i 2006 indebærer en yderligere styrkelse af DLRs kapitalgrundlag. Ved udgangen af 2006 androg DLRs samlede efterstillede kapital 3.693,1 mio. kr. Beløbet er sammensat af hybrid kernekapital på 711,6 mio. kr. (100 mio. EUR reguleret for dagsværdi af renteswaps, som er indgået til sikring af betalingsstrømmene på den hybride kernekapital) og supplerende kapital på 2.981,5 mio. kr. (400 mio. EUR).

5 Forventninger til 2007 For 2007 forventer DLR et nogenlunde uændret aktivitetsniveau sammenholdt med Samtidig forventes der at indtræde en yderligere spredning af DLRs låneportefølje på ejendomskategorier. Der forudsættes ligeledes et uændret renteniveau sammenholdt med udgangen af DLR har før nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. samt skat budgetteret med et overskud i intervallet mio. kr. Da der ikke for tiden er tegn på en stigning i DLRs tab på panter, forventer DLR, at de seneste års beskedne tabsniveau kan videreføres i For byerhvervsejendomme og private andelsboliger forventer DLR ingen tab i 2007.

6 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2006 (beløb i mio. kr.) Renteindtægter 4.244, ,8 Renteudgifter , ,1 Netto renteindtægter 773,8 723,7 Udbytte af aktier m.v. 1,6 0,9 Gebyrer og provisionsindtægter 57,8 96,8 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter -229,2-241,3 Netto rente- og gebyrindtægter 604,0 580,1 Kursreguleringer -52,0-31,9 Andre driftsindtægter 17,6 15,5 Udgifter til personale og administration -159,3-157,6 Af- og nedskrivninger på materielle aktiver -6,3-5,6 Andre driftsudgifter 0,0-0,1 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 174,4-2,8 Resultat før skat 578,4 397,6 Skat -161,5-109,9 Årets resultat 416,9 287,7

7 Balance pr. 31. december 2006 (beløb i mio. kr.) Aktiver Kassebeholdning 0,1 0,1 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 5.612, ,2 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi , ,3 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 1,9 4,4 Obligationer til dagsværdi 7.188, ,3 Aktier m.v. 12,5 10,7 Grunde og bygninger, domicilejendomme 92,0 94,3 Øvrige materielle aktiver 8,7 6,2 Udskudte skatteaktiver 1,4 1,3 Midlertidigt overtagne aktiver 11,6 7,3 Andre aktiver 475,7 239,8 Periodeafgrænsningsposter 5,5 6,1 Aktiver i alt , ,0 (beløb i mio. kr.) Passiver Udstedte obligationer til dagsværdi , ,2 Aktuelle skatteforpligtelser 0,7 12,1 Andre passiver 2.951, ,2 Periodeafgrænsningsposter 0,9 2,7 Gæld i alt , ,2 Hensættelser til udskudt skat 4,1 4,7 Hensatte forpligtelser i alt 4,1 4,7 Efterstillede kapitalindskud 3.693, ,2 Aktiekapital 335,5 335,5 Opskrivningshenlæggelser 24,3 24,3 Bunden fondsreserve 2.178, ,9 Overført overskud 1.740, ,2 Egenkapital i alt 4.278, ,9 Passiver i alt , ,0

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2012 den 29. marts 2012 GarantNyt 2012 Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Garantmøder 2012 Fremtidens realkreditlån Fakta om din efterløn Overskud i

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere