Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA"

Transkript

1 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2014/15

2 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter som forædlede produkter. Både på verdensplan og på det for Danish Crown koncernen vigtige europæiske marked var halvåret præget af et stigende udbud og en flad udvikling i efterspørgslen. Den fortsatte lukning af det russiske marked for import af kød fra EU samt en stigende produktion i USA førte til et overudbud med lavere priser til følge. Dette er blevet yderligere forstærket af en fortsat hård konkurrence blandt kunderne; særligt detail- og foodservice-sektoren. De lavere forbrugerpriser har præget leverandørerne landbruget i alle lande, hvor koncernen køber levende dyr til slagtning. Den 24. februar 2015 annoncerede Danish Crown en fusion med det andet store andelssvineslagteri i Danmark Tican A.m.b.a. Fusionen blev vedtaget af selskabernes ejere den 26. marts 2015 og afventer nu konkurrenceretlig godkendelse fra de relevante myndigheder. Efter 1. halvårs afslutning har Danish Crown annonceret tilpasning af slagtekapaciteten på slagteriet i Ringsted. Lukningen påvirker ikke halvårsregnskabet. Resultatet for 1. halvår 2014/15 Til trods for de vanskelige markedsvilkår er koncernen kommet styrket ud af halvåret. Danish Crown har i 1. halvår 2014/15 realiseret en organisk vækst på ca. 4 %. Hertil kommer væksten, der følger af købet af de resterende 50 % af Sokolow, som gennemførtes i juni Valutakurserne har hovedsageligt udviklet sig positivt stærkest i 2. kvartal af regnskabsåret. Samlet set er omsætningen steget til ca. 29,2 mia.kr. til trods for lavere salgspriser. Samtidig formåede koncernen at holde skarp fokus på dækningsbidrag og omkostninger i et presset marked og realiserede en fremgang på 174 mio. kr. i resultat af primær drift før særlige poster for 1. halvår 2014/15 svarende til mio. kr. mod 944 mio. kr. for samme periode sidste år. Lidt under halvdelen af stigningen kan henføres til Sokolow købet. Alle koncernens væsentlige forretningsenheder DC Fresh Meat (DC Pork og DC Beef), DC Foods og DAT-Schaub (DC Ingredients) har bidraget til det positive resultat. Resultat af associerede virksomheder på 46 mio. kr. er på niveau med sidste år, når der korrigeres for gevinst ved salg af kapitalandele sidste år. Koncernens nettofinansieringsomkostninger er som følge af et generelt lavt renteniveau på niveau med sidste år trods en øget rentebærende gæld bl.a. som følge af købet af Sokolow. Skat af halvårets resultat er højere end det foregående år; også målt som procent af resultat før skat. 1. halvår 2013/14 var påvirket af skattefrie indtægter fra salg af kapitalandele og indtjening i underskudsgivende selskaber, hvor skatteaktivet ikke var indregnet. Dette gør sig ikke i samme omfang gældende for 1. halvår 2014/15. Nettoresultatet for halvåret 2014/15 udgør 852 mio. kr. mod 813 mio. kr. sidste år, hvilket anses for tilfredsstillende. Balancen Balancesummen er forøget med 3,3 mia. kr. Heraf kan knap 2/3 henføres til købet af Sokolow, mens knap 1/3 kan henføres til stigningen i flere af koncernens primære valutakurser (især GBP og USD). Koncernens egenkapital ved udgangen af halvåret 2014/15 udgør 6,5 mia. kr. mod 5,6 mia. kr. ved udgangen af halvåret 2013/14. Stigningen kan dels henføres til den konsolidering, der blev besluttet i forbindelse med overskudsdisponeringen for 2013/14 og dels til valutakursreguleringer. Koncernens nettorentebærende gæld ved udgangen af 1. halvår 2014/15 er vokset med 1,3 mia. kr. sammenlignet med udgangen af 1. halvår 2013/14 til 14 mia. kr., hvilket primært kan henføres til købet af Sokolow. Gælden forventes nedbragt i løbet af 2. halvår bl.a. ved at nedbringe lagerbindingen. Koncernen er fortsat fortrinsvis finansieret med kreditter med mere end 1 års løbetid. 65 % af den rentebærende gæld er således langfristet. Procenten er faldet sammenholdt med samme tidspunkt sidste år, men forventes øget i takt med låneomlægningerne indenfor det kommende år. 2

3 Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsåret 29. september marts 2015 for Leverandørselskabet Danish Crown AmbA. Halvårsregnskabet er ikke revideret eller gennemset (reviewet) af selskabets revisor. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 29. marts 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 29. september marts Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, halvårets resultat og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet. Randers, den 22. maj 2015 I direktionen: Kjeld Johannesen Group CEO Preben Sunke Group CFO Flemming N. Enevoldsen Group Executive Vice President 3

4 Koncernens resultatopgørelse for 1. halvår 2014/15 (29. september marts 2015) 2014/ /14 mio. kr. mio. kr. Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter 25 7 Andre driftsomkostninger -8-7 Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT før særlige poster) Særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Koncernens totalindkomst for 1. halvår 2014/15 Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst

5 Koncernens balance pr. 29. marts mio. kr. mio. kr. Goodwill Software Erhvervede varemærker mv Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under udførelse Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender 0 0 Finansielle aktiver Biologiske aktiver Udskudte skatteaktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Biologiske aktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Kontrakttilgodehavender og forudbetaling til andelshavere Tilgodehavender hos associerede virksomheder 6 15 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver

6 Koncernens balance pr. 29. marts mio. kr. mio. kr. Andelshaverkonti Andre reserver og overført resultat Egenkapital (incl. minoriteter) Pensionsforpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensatte forpligtelser Ansvarligt lån Prioritetsgæld Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer Andre kreditinstitutter Bankgæld Finansielle leasingforpligtelser Langfristede forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer Andre kreditinstitutter Bankgæld Finansielle leasingforpligtelser Leverandørgæld Gæld til associerede virksomheder Skyldig selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver

7 Koncernens egenkapitalopgørelse pr. 29. marts 2015 Andre reserver og Andelshaverkonti overført resultat I alt mio. kr. mio. kr. mio. kr. Egenkapital Halvårets resultat Anden totalindkomst efter skat i alt Indbetaling af andelskapital (netto) Køb af/udbytte til minoritetsinteresser Egenkapital Halvårets resultat Anden totalindkomst efter skat i alt Indbetaling af andelskapital (netto) Udbetalt restbetaling Køb af/udbytte til minoritetsinteresser Egenkapital pr

8 Koncernens pengestrømsopgørelse for 1. halvår 2014/ / /14 mio. kr. mio. kr. Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT før særlige poster) Resultat af primær drift før særlige poster (EBIT før særlige poster) Ændring i nettoarbejdskapital Øvrige reguleringer Pengestrømme vedrørende drift Køb/salg af virksomheder Øvrige investeringer Pengestrømme vedrørende investeringer Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider Valutakursregulering likvider 0 0 Likvider

9 Note 1. Væsentlig regnskabspraksis Halvårsrapporten for 2014/15 omfatter et sammendraget koncernregnskab for Leverandørselskabet Danish Crown AmbA og dets dattervirksomheder. Halvårsrapporten for 1. halvår 2014/15 er aflagt efter samme regnskabsprincipper og væsentlige regnskabsmæssige skøn som årsrapporten for 2013/14 for Leverandørselskabet Danish Crown AmbA. Der henvises til omtalen af anvendt regnskabspraksis og væsentlige regnskabsmæssige skøn i note 1 og 29 til årsrapporten for 2013/14. Dog indregnes fællesledede virksomheder ikke længere efter pro-rata metoden, men med en post i resultatopgørelse og balance (equitymetoden) i overensstemmelse med IFRS 11. Ændringen har en uvæsentlig betydning for resultatopgørelsen og balancen og ingen betydning for resultat og egenkapital. Der er herudover ikke ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til sidste år som følge af nye og ændrede standarder. Leverandørselskabet Danish Crown AmbA er et andelsselskab med hjemsted i Danmark. Koncernregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er præsentationsvaluta for koncernens aktiviteter. Note 2. Sæsonudsving Grundet sæsonmæssige udsving i afsætningen af koncernens hovedprodukter er omsætningen historisk set lavere i 1. halvår end i 2. halvår. Tilsvarende er koncernens lagerværdier historisk set højere ved udgangen af 1. halvår end ved udgangen af 2. halvår, idet der er opbygget lager til salg i højsæsonen. 9

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr.

Hovedpunkter. Finansielle resultater i første kvartal 2015. Forventninger fastholdes. Omsætning Mellem 7,0 og 7,5 mia. kr. MT Højgaard-koncernen Delårsrapport for 1.kvartal 2 MT HØJGAARD-KONCERNEN DELÅRSRAPPORT FOR 1.KVARTAL 2 HOVEDPUNKTER Hovedpunkter Finansielle resultater i første kvartal 2 Stigende ordreindgang 1.262 Baseret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere