Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne"

Transkript

1 Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Regeringen har bebudet et nyt vækstudspil i løbet af foråret. Håndværksrådet vil derfor benytte lejligheden til at spille vores væsentligste vækstdagsorden ind i debatten i håb om, at de politiske partier vil række ud imod landets små og mellemstore virksomheder. Håndværksrådet repræsenterer omkring SMV er fordelt på en lang række brancher. Kendetegnende for SMV erne er, at de generelt har et svagere kapitalfundament end de store virksomheder, og at de derfor har været relativt hårdere ramt af den økonomiske og finansielle krise siden Selv om konjunkturerne lige nu er svagt opadgående, vurderer Håndværksrådet, at der er flere trusler mod opsvinget. Inden for bestemte brancher, med særlig relation til bygge- og anlægsbranchen, er opsvinget desuden tæt relateret til skaderne fra efterårets store storme samt til opgaver, som følger af håndværkerfradraget. Generelt er der stadig store finansielle udfordringer. Bankernes kreditpolitik er under krisen blevet strammet. SMV erne er derfor både hårdt ramt på kreditvilkårene og på omkostningssiden med en stigende rentemarginal og højere bidragssatser fra realkreditten. Derfor er der brug for langsigtede holdbare løsninger, hvis SMV erne for alvor skal kunne tro på opsvinget og igangsætte en række af de investeringsbeslutninger, som i dag er begrænset af den stramme likviditetssituation på lånemarkedet. Håndværksrådet foreslår derfor: 1. Skattekredit på kr. til mikrovirksomheder 2. Investeringsvinduet genindføres 3. Håndværkerfradraget gøres permanent og forbedres 4. Udbudspolitikken bliver mere offensiv med konkrete målsætninger og indsigt i kontrolbud 5. Bilbeskatningen omlægges efter norsk forbillede, og reparationsgrænsen hæves 6. SMV-venlig eksportfremme 7. Sænk Vækstfondens krav til ansvarlige lån Kontakt Politisk chef Frank Korsholm, telefon Kommunikationschef Frederik Faurby, telefon

2 1. Skattekredit på kr. til mikrovirksomheder Finanskrisen har været særlig hård ved SMV erne. Håndværksrådets undersøgelser viser, at ca. hver tredje virksomhed har svært ved at få finansieret nye projekter med lån i banken. Samtidig viser en undersøgelse fra Erhvervs- og vækstministeriet, at SMV erne generelt har et svagt kapitalgrundlag, og at det har stor negativ betydning for bankernes vilje til at finansiere de små og mellemstore virksomheders erhvervsaktiviteter samt har betydning for den rente, som de mindste virksomheder kan låne til. Se nedenstående figur, som er hentet fra Erhvervs- og vækstministeriets halvårlige oversigt over kreditsituationen. Her fremgår det klart, at de små og mellemstore virksomheder har væsentligt større finansieringsomkostninger end større virksomheder over hele perioden fra år 2000 til Værst ser det ud for mikrovirksomhederne med op til 10 ansatte. Håndværksrådet foreslår derfor at styrke SMV ernes egenkapital gennem skattekreditter, så SMV erne får et stærkere incitament til at lade deres overskud forblive i virksomheden og dermed styrke deres soliditet. Det vil gøre det lettere for dem at opnå ekstern finansiering og samtidig gøre det muligt at låne til en lavere rente. Håndværksrådets foreslår konkret, at der indføres en skattekredit på kr., der udformes som et bundfradrag inden selskabs-/virksomhedsskatten beregnes. Bundfradraget skal kun gælde såkaldte mikrovirksomheder med op til 10 ansatte eller en omsætning på maksimalt 10 mio. kr. om året. Desuden skal fradraget kun gives indtil virksomhedens egenkapitalprocent udgør 20 pct. Fradraget skal være betinget af, at virksomheden øger den frie kapital med det tilsvarende beløb, og det vil ikke være betinget af investeringer som fx det forhøjede afskrivningsgrundlag (115 % regel). Fradraget skal desuden gøres betinget af, at der er tale om en reel forøgelse af egenkapitalen, så forøgelsen ikke bare sker som resultat af opskrivningshenlæggelser mv. 2

3 2. Investeringsvinduet genindføres Investeringsvinduet ophørte ved indgangen til 2014 efter at have løbet i 1½ år. Ordningen betød, at virksomhederne kunne vælge at afskrive udgifter til anskaffelse af nye driftsmidler ud fra et forhøjet afskrivningsgrundlag nærmere bestemt 115 pct. Håndværksrådet har været varm tilhænger af vinduet, der i en tid med et relativt lavt investeringsniveau giver virksomhederne et øget skatteincitament til at foretage investeringerne her og nu. Problemet er, at ordningen kun har eksisteret i forholdsvis kort tid, og erfaringerne fra BoligJobordningen viser, at der går relativt langt tid, inden borgerne og virksomhederne har vænnet sig til nye ordninger, og for alvor kan høste frugterne af sådanne tiltag. En anden årsag til, at genindførelse af investeringsvinduet vil være fordelagtigt netop nu, er timing. Ifølge Håndværksrådets Produktivitetsindeks, der måles hvert halve år, har der været en klar positiv udvikling i produktivitetsindekset i løbet af det seneste år. Andelen af virksomheder, som prioriterer det højt at forbedre produktiviteten via løbende udskiftning af nye og bedre maskiner, er nu oppe på 30 pct. mod kun 17 pct. i fjerde kvartal

4 Figur 1: Andelen af virksomheder med prioritering 8, 9 eller 10 af løbende udskiftning af nye og bedre maskiner Øget fokus på investeringer som redskab til at forbedre produktiviteten signalerer, at flere virksomheder nu ser mere optimistisk på fremtiden. Det er Håndværksrådets klare holdning, at de fordelagtige afskrivningsvilkår har været medvirkende til dette stemningsskifte, og at en genindførelse af investeringsvinduet vil bidrage til at styrke investeringslysten endnu mere. Effekten fra investeringsvinduet er tydelig Fra den 30. maj 2012 til udgangen af 2013 var det såkaldte investeringsvindue åbent. Formålet med investeringsvinduet var at fremrykke investeringer af en størrelsesorden på milliarder kroner samt at øge beskæftigelsen. Måden, hvorpå investeringsvinduet virkede, var, at virksomhederne ville få en præmie, hvis de investerede i ny driftsteknologi, apparatur og maskiner. Præmien tog form af en forøgelse af afskrivningsgrundlaget på 15 pct. Investeringsvinduet har vist sig at have haft en markant effekt på antallet af virksomheder, som prioriterer løbende udskiftning af nye og bedre maskiner meget højt. Især i 2013 har investeringsvinduet vist sig at have haft gennemslagskraft, hvilket også var forudset fra flere sider. 4

5 3. Håndværkerfradraget gøres permanent og forbedres Håndværkerfradraget BoligJobplanen har været en kæmpe succes blandt husejerne. Ordningen stod til at lukke ved udgangen af 2012, men blev reddet på målstregen med vækstplanen i april sidste år. Ifølge planen lukker den nu i stedet ved udgangen af indeværende år. Det er Håndværksrådets vurdering, at ordningen har været særdeles positiv for beskæftigelsen, og at udvidelsen af ordningen til også at omfatte fritidshuse har løftet beskæftigelsen i feriemånederne og i de danske udkantsområder. Det er dog fortsat Håndværksrådets opfattelse, at ordningen skal gøres permanent, og at det nuværende fradrag på kr. pr. voksen bør hæves til svensk niveau, svarende til ca kroner. En permanentgørelse af fradraget vil i sig selv skabe klarhed og ro for boligejerne, og hæves fradraget til det svenske niveau, vil det for alvor kunne medvirke til at reducere mængden af det sorte arbejde. Vismændene skønner således, at staten hvert år går glip af ca. 30 mia. kr. som følge af sort arbejde, og ved at hæve fradraget vil en meget stor del af dette beløb tilfalde statskassen. En markant stigning i Håndværkerfradraget vil derfor kunne gennemføres relativt billigt med store positive og langsigtede virkninger for beskæftigelsen. 4. Udbudspolitikken bliver mere offensiv med konkrete målsætninger og strammere regler for kontrolbud Håndværksrådet foreslår nu, at regeringen genindfører målsætningen og aftaler at hæve andelen med 2 pct. årligt de næste fem år, så målet om de 35 pct. kan nås omkring år Samtidig skal det sikres, at kontrolbud udarbejdes efter gældende regler, og at udbyder forpligtes af disse kontrolbud, når det efterfølgende skal afgøres, om et eksternt tilbud eller udbyders eget kontrolbud har vundet den udbudte opgave. Det er også helt afgørende at sikre gennemsigtighed i kontrolbuddenes udregning, så andre tilbudsgivere får den fornødne indsigt i, om reglerne er overholdt, eller om sagen skal indbringes for rette kontrolmyndighed (Klagenævn for Udbud eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). Ud fra en konkurrencesynsvinkel og en almindelig skatteborgervinkel er det klart utilfredsstillende, hvis kommunerne konkurrerer på andre og mere gunstige vilkår end private leverandører, eksempelvis indenfor fritvalgsområdet. Det er en problemstilling, som Håndværksrådet vil tage op med Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde og de politiske partier i løbet af foråret. 5

6 5. Bilbeskatningen omlægges efter norsk forbillede, og reparationsgrænsen hæves Håndværksrådets ønsker en omlægning af registreringsafgiften: Teknisk baseret model Samlet betaling af afgift Ændring af reparationsgrænsen for trafikskadede køretøjer Teknisk baseret model Det nuværende registreringsafgiftssystem er kompliceret og svært at gennemskue for alle involverede parter. Dette har medført en bred fortolkning af lovgivningen og dermed en række uhensigtsmæssigheder, hvor både privatpersoner og erhvervsdrivende er kommet i klemme. Der er behov for et gennemskueligt system, hvor man undgår den brede fortolkning. I den forbindelse kan man anbefale en teknisk baseret model, som man har gode erfaringer med i eksempelvis Norge. Når afgiften baseres på baggrund af tekniske parametre, så er afgiftsbelægningen af det enkelte køretøj åbenlys for alle parter og ikke som i dag, hvor det afhænger af værdi. Når værdien ikke længere er en parameter i afgiftsberegningen, så vil to identiske køretøjer bliver behæftet med den samme afgift, hvilket giver god mening. Samlet betaling af afgift For at bevare et gennemskueligt afgiftssystem er det vigtigt, at afgiften betales samlet, eksempelvis ved køretøjets første indregistrering på dansk nummerplade. Herved opstår der ikke parallelle afgiftssystemer og tvivl om, hvorvidt en afgift er betalt eller ej. Motivet er at skabe sikkerhed for både privatpersoner og virksomheder. Ændring af reparationsgrænsen for trafikskadede køretøjer I forbindelse med en afgiftsomlægning af registreringsafgiften bør reparationsgrænsen fjernes. Markedet kan selv regulere, hvorvidt et køretøj skal repareres eller ej. Det bør være en sag, der afgøres mellem ejer, forsikringsselskab og værksted. Danmark er således det eneste land med en egentlig reparationsgrænse. Vælger man ikke at fjerne reparationsgrænsen helt, så bør reparationsgrænsen tilpasses. Eksempelvis skal der tages højde for brug af brugte dele i forbindelse med skadesopgørelse og reparation. Desuden bør man tage højde for, hvor megen afgift der er betalt på det enkelte køretøj. 6. SMV-venlig eksportfremme Der er brug for stabilitet, kontinuitet og forudsigelighed i bevillingerne til eksportfremme, der i for stor udstrækning har været præget af stop-go politik. 6

7 Håndværksrådet foreslår, at der skal skaffes flere penge til eksportfremme, hvis vi skal undgå, at mange virksomheder spilder deres tid med at ansøge om tilskudsrelevante aktiviteter, blot fordi kassen tømmes længe før, året er omme. Det er muligt næsten at fordoble bevillingerne til SMV er, hvis man stopper for bevillinger til store, erfarne virksomheder, hvor støtten ikke gør nogen forskel. Store virksomheder modtager i dag ca. 40 pct. af bevillingerne til kollektiv eksportfremme. Tilskudssatsen kan alternativt differentieres, så der gives 75 pct. tilskud til små virksomheder, 50 pct. til mellemstore og 25 pct. til store. I dag er der mange små virksomheder, som undlader at søge om tilskud, fordi de ikke tør tage springet, når de reelt kun får 30 pct. dækket. Herudover skal differentieringen tilpasses markeder og sektorer, da det er vidt forskelligt, hvor balancen mellem udbud og efterspørgsel ligger. Markeder med store uudnyttede potentialer, som er svære at få i gang, skal gøres attraktive med højere tilskudsprocenter. Håndværksrådet foreslår desuden, at det meget efterspurgte og fagligt gode tilbud fra eksportforberedelseskonsulenter genindføres. Eksportforberedelseskonsulenterne blev valgt på basis af deres kompetencer og netværk. Der bør indføres en incitament-struktur, som sikrer, at medarbejdere i Eksportrådet prioriterer at arbejde for SMV er. Ambassaderne skal især på vækstmarkeder skaffe adgang til eller opbygge kunde- /partnerdatabaser inden for de områder, man kan forvente efterspørgsel efter på kontaktmøder og messer. 7. Sænk Vækstfondens krav til ansvarlige lån Sideløbende med skattekreditten opfordrer Håndværksrådet også til, at det bliver lettere for virksomhederne at opnå tilsagn om ansvarlige lån formidlet af Vækstfonden. Eksempelvis skal et ansvarligt lån formidlet af Vækstfonden være på minimum 3 mio. kr., og det krav bør efter Håndværksrådets opfattelse reduceres. I det hele taget er der brug for mere fokus på ansvarlige lån, som jo kan fungere som et supplement til egenkapitalen på virksomheders balance. Da der er tale om risikofyldte lån, er der selvfølgelig en del krav, som skal opfyldes, for at en virksomhed kan få tildelt et sådant lån. Som det er i dag, kræver Vækstfonden bl.a., at det ansvarlige lån indgår i en samlet låneløsning med yderligere finansiering typisk fra en bank. Det er dog Håndværksrådets opfattelse, at en langt bredere kreds af virksomheder bør præsenteres for denne lånemulighed. Håndværksrådet, 1. maj

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri

Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 Input fra Dansk Byggeri Konkrete initiativer til spirende opsving 2015 - Input fra Dansk Byggeri Redaktion: Dansk Byggeri/Torben Liborius, Mogens Hjelm, Andreas

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere