København 30. september 2010 Ref. HSJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København 30. september 2010 Ref. HSJ"

Transkript

1 København 30. september 2010 Ref. HSJ Offentliggørelse af rapport om udlånsudviklingen i FIH Erhvervsbank A/S for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 jævnfør Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti FIH Erhvervsbank A/S optog statsligt kapitalindskud pr. den 30. juni 2009 optaget et ansvarligt lån på kr. 1,9 mia.. Denne rapport er udarbejdet som en del af de krav der ligger i aftalen mellem Staten og FIH Erhvervsbank A/S. Indeværende rapport er opgjort pr. den 30. juni Rapporten vil blive offentliggjort indtil FIH Erhvervsbank A/S ikke længere har statsligt kapitalindskud. Rapporten offentliggøres ultimo 1. og 3. kvartal. Denne rapport er udarbejdet og offentliggjort i henhold til Bekendtgørelse om ansøgningskrav, renteberegning samt dækning af statens udgifter til administration m.v. ved statsligt kapitalindskud eller tegningsgaranti pr. den 26. marts 2009 som et led i overholdelsen af de til Bankbakke II knyttede bestemmelser. FIH Erhvervsbanks udlånspolitik og praksis med hensyn til kreditvurdering FIHs udlånspolitik har til formål at sikre en sund og fornuftig kreditgivning, således at banken til stadighed kan opretholde en udlånsportefølje med høj kreditkvalitet. Den overordnede udlånspolitik revurderes og tilpasses løbende af bankens direktion og bestyrelse. Udlånspolitikken suppleres med forretningsordenen for bestyrelsen og bestyrelsens instruks til direktionen samt separate forretningsgange. Udlånspolitikken er gældende for finansiering af kunder inden for FIHs forskellige forretningsområder: Corporate Banking finansierer erhvervsvirksomheder og deres investeringer i Danmark og resten af Norden Property Finance finansierer dansk relaterede ejendomsinvestorers investeringer indenfor erhvervsog boligudlejning i Danmark men også i resten af Norden, UK og Tyskland Structured Finance finansierer køb af nordisk baserede virksomheder for erhvervsvirksomheder og Private Equity fonde

2 Capital Markets rådgiver erhvervsvirksomheder omkring risikostyring, gældspleje og kapitalstruktur samt derivat- og valutahandel FIH Partners yder finansiel rådgivning om køb og salg af virksomheder, fusioner og kapitaltilførsel. Rådgivningsydelserne belaster ikke FIHs balance. FIH tilbyder i enkeltstående tilfælde at stille garantier i forbindelse med udstedelse eller tilbagekøb af aktier FIHs kreditgivning følger god bankskik og bygger på en individuel vurdering og en forsvarlig risikotagning, hvor risikovilligheden er nøje afstemt efter kundens forhold. Risikoelementet i et engagement skal stå i et rimeligt forhold til på den ene side kundens kreditværdighed, og på den anden side kundens egen risikovillighed og engagement. Dette medfører blandt andet, at FIH foretrækker at gøre forretninger med kunder, hvis soliditet overstiger 20 %. FIH ønsker normalt ikke at deltage i følgende forretningsområder og typer af finansiering: Etablering af engagementer med kunder, hvis kreditværdighed er usikker Engagementer med personer eller virksomheder, som tidligere har medført problemer eller tab, eller som af den ene eller anden årsag kan forventes at volde problemer for FIH på sigt Engagementer, der ydes udelukkende baseret på baggrund af sikkerhedsstillelse Finansiering af de primære erhverv, som landbrug og fiskeri, samt skibe, fly og IT-virksomhed Finansiering af developer- og entreprenørvirksomhed Længereløbende committet funding af pengeinstitutter, men FIH deltager i det korte interbankmarked Etablering af committede kreditfaciliteter på blancovilkår og uden styringsmæssige covenants Etablering af engagement med virksomheder, som er afhængige af produkter og/eller markeder under udvikling. Engagementer inden for disse kategorier etableres alene undtagelsesvist og selektivt. Kreditvurdering Kreditgivning tager afsæt i en række områder, som tilsammen udgør basis for enhver kreditmæssig beslutning i FIH - uanset konkurrencesituation, konjunkturudsigter og markedsforventninger. Kreditgivningen baseres på en samlet vurdering af: Kunderelationen Formålet Kreditværdighed Sikkerheder Lønsomhed Side 2

3 Kunderelationen FIHs udlånsforretning bygger på forventninger om langvarige kunderelationer med et indhold og en kvalitet, som sikrer, at der - med respekt for såvel kundens som FIHs mål og ønsker - kan etableres forretninger, der er udbyttegivende for begge parter. Dette medfører, at FIH ikke deltager i enkeltstående og kortvarige transaktioner med ikke etablerede kunder. Det er bankens ønske, at kunderne oplever FIH som en ansvarlig samarbejdspartner og føler en økonomisk tryghed. Dette betyder, at vi inden for kreditmæssigt forsvarlige rammer, hjælper etablerede kunder i forbindelse med midlertidige vanskeligheder. Dette kan ske i form af såvel sparring og rådgivning som finansiel støtte, hvor dette skønnes forsvarligt. Formålet Ethvert engagement må vurderes i forhold til FIHs værdier og forretningsstrategi. Det er endvidere vigtigt at foretage en skelnen mellem almindeligt udlån og udlån, som har karakter af risikokapital, set i forhold til låneformålet og kundens kreditværdighed. FIH ønsker som hovedregel ikke at være enefinancier for den enkelte kunde. Der lægges således vægt på, at kunden har engagement med et pengeinstitut, der dels kan håndtere driftskredit og cash flow, dels er committet med et engagement af en passende størrelse. Der udvises endvidere speciel agtpågivenhed, når kunder henvender sig for refinansiering af eksisterende gæld. Kreditværdighed Kreditværdighed defineres i FIH som en kundes evne og vilje til at forrente og tilbagebetale lån og kreditter. Kundens kreditværdighed er afgørende for, om FIH ønsker at indgå i et engagement, selv om der er taget pant for engagementet. Realisation af sikkerheder vil altid være en sekundær måde at indfri et engagement på. Selv om FIH som hovedregel søger at opnå bedst mulig sikkerhed for indgåede engagementer, vil der i en nedbrudssituation være risiko for tab. Derfor er kundens kreditværdighed den afgørende forudsætning for bevilling af et engagement. Kreditværdigheden baseres på en vurdering af virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler på baggrund af oplysninger om virksomhedens: Idégrundlag og strategi Ledelse og ejerkreds Produkter og serviceydelser Branchestabilitet og -udsigter Markedsposition og konkurrenter Kunder Leverandører og rådgivere Personaleforhold, produktionsapparat, aktivvurdering og miljøforhold Finansiel risiko og styring Refinansieringsrisici Side 3

4 Kundens kreditværdighed afgøres tillige af den finansielle styrke, som vurderes på baggrund af virksomhedens/koncernens regnskaber, budgetter og periodeopfølgninger. Det er målet via den kundeansvarliges analyse heraf at opnå et indtryk af kundens indtjeningsevne, likviditetsgenerering, soliditet og finansieringsstruktur - både historisk og fremadrettet. Løbende indlevering af tilfredsstillende og fyldestgørende regnskabsmateriale fra kundens side er derfor afsættet for etablering og forlængelse af ethvert engagement i FIH Sikkerheder FIH ønsker som hovedregel, at risikoen på et engagement med en kunde bedst muligt afdækkes med sikkerheder og/eller styringsmæssige covenants. Risikoen kan afdækkes ved pant i låntagers aktiver. At et engagement er afdækket med sikkerheder, er oftest ikke ensbetydende med, at det fra etableringstidspunktet er uden risiko. Men en pantmæssig afdækning i aktiverne vil bidrage til at mindske FIHs risiko på sigt, under forudsætning af, at afviklingsprofilen på engagementet er tilpasset afskrivningsbehovet på sikkerhederne. Der lægges endvidere vægt på, at også mere styringsmæssige former for sikkerhed som for eksempel kautioner, erklæringer, covenants og livsforsikringer - tages, hvor dette er relevant. Lønsomhed Kunderelationen er, sammen med en løbende kompetent og effektiv håndtering samt en afpasset og rigtigt prissat risiko, grundlaget for at skabe lønsomhed i det enkelte engagement og dermed i hele FIHs forretning. FIHs udlånsaktiviteter skal altid baseres på et forretnings- og kreditmæssigt sundt grundlag, og der skal til enhver tid præsteres en indtjening og en konsolidering i FIH, der dels sikrer den fornødne styrke til at deltage ligeværdigt på et konkurrencepræget marked, dels løbende lever op til de stillede afkastkrav. Det er den kundeansvarliges ansvar, at det enkelte engagement giver FIH en indtjening og dermed et afkast af den i engagementet bundne kapital, som lever op til de formulerede krav. Prissætningen skal dermed afspejle kreditrisikoen på det enkelte engagement. En uforholdsmæssig høj kreditrisiko kan dog ikke kompenseres af en forhøjet prissætning. Styring af kreditrisici Det er en naturlig del af FIHs forretning, at alle engagementer indeholder en risiko. Det er vurderingen og håndteringen af disse risici, der er grundlaget for bankens indtjening. En vigtig del af bevillingsprocessen omfatter den kundeansvarliges analyse og vurdering af kunden med henblik på at sikre det bedst mulige overblik over den risiko, som banken potentielt påtager sig. Der skal altid to eller flere medarbejdere i FIH med bevillingsbeføjelse til at bevilge et engagement. FIH lægger afgørende vægt på løbende styring af kreditgivningen, hvorfor en overvejende del af alle engagementer bevilges centralt i kreditafdelingen eller på et højere niveau. FIH overvåger såvel enkeltengagementer som porteføljen af engagementer ud fra en løbende indsigt i den enkelte kundes indtjenings-, likviditets- og kapitalforhold, herunder det aktuelle udviklingsforløb og kundens Side 4

5 fremtidsudsigter. Den kundeansvarlige skal derfor løbende og mindst én gang årligt foretage opfølgning på alle sine engagementer. Denne opfølgning fordrer som et minimum, at aktuelt regnskabsmateriale gennemgås, samt at kundens rating og oplysninger om modtagne sikkerheder ajourføres. Bankens væsentligste engagementer - enten på grund af størrelse eller risiko - bliver løbende forelagt risikokomité, direktion og bestyrelse. Rapporteringerne sikrer dels, at der reageres hurtigt på negative afvigelser hos de enkelte kunder og dels, at der til hver en tid foreligger en godkendt engagementsstrategi. Engagementsstørrelser og porteføljelimits Det er et mål for FIH, at udlånsaktiviteterne spredes på brancher, forretningsområder og formål. For at undgå uønskede høje koncentrationsrisici følger FIH løbende udviklingen i bankens eksponeringer fordelt på brancher og engagementsstørrelser. Herudover følger banken nøje udviklingen i fordelingen af engagementer i FIHs tre udlånsområder; Corporate Banking, Property Finance og Structured Finance. Der tilstræbes en balanceret fordeling af eksponeringer, således at udlån i Corporate Banking til stadighed udgør mindst 50 % af FIHs samlede udlån. Den resterende andel af FIHs udlån tilstræbes fordelt på Property Finance med ca. 60 % og Structured Finance med ca. 40 %. Ifølge Lov om finansiel virksomhed må FIH indgå engagementer på op til 25 % af basiskapitalen. FIH ønsker dog ikke langsigtet at indgå i så store engagementer med enkeltkunder. Som hovedregel ønsker FIH således ikke varige engagementer på mere end kr mio., svarende til knap 10 % af FIHs basiskapital. Herudover ønsker FIH som hovedregel ikke, at risikoen på en enkelt kunde/koncern varigt udgør mere end 5 % af basiskapitalen. Grænserne for engagement og risiko er i deres nuværende form trådt i kraft i 1. kvartal 2009 og er gældende for engagementer, der herefter etableres eller udvides. Ifølge Lov om finansiel virksomhed må summen af engagementer, der udgør 10 % eller mere af basiskapitalen ikke samlet overstige 800 % af basiskapitalen. FIH stræber mod at summen af disse engagementer er under 100 % af basiskapitalen og pr. 30 juni 2010 udgjorde summen 35,6 %. Ændringer i kredit- og udlånspolitikken i første halvår 2010 Der er ikke sket ændringer i kredit- og udlånspolitikken. FIHs kreditgivning hviler således fortsat på det grundlag, som har været gældende i en længere periode. I 1. halvår 2010 har FIH fastholdt de skærpede krav til løbende opfølgning og rapportering på eksisterende engagementer, afpasset til den enkelte kunde og kundens aktuelle situation, der blev introduceret i 2. halvår Side 5

6 Udviklingen i priser og vilkår i første halvår 2010 De officielle renter på pengemarkedet har været svagt faldende i perioden. Udlånsrentemarginalen som kunderne betaler til FIH har vist en konstant tendens. De officielle renter på pengemarkedet (f.eks. CIBOR, løbetid 3 måneder) er faldet fra 1,55 % ultimo december 2009 til 1,1225 % ultimo juni Den isolerede effekt som følge af markedsrenterne har således været et fald i niveauet 0,42 %. Den udlånsrentemarginal kunderne betaler til FIH, som tillæg til markedsrenten har i perioden været konstant. Rentemarginalen har udviklet sig således, at der ved udgangen af 1. kvartal alene er realiseret en gennemsnitlig rentemarginal 1,82 % point på udlånsporteføljen, i 2. kvartal er den samme udlånsrentemarginal realiseret. Vilkårene for udlån i FIH er ikke ændret generelt i perioden ud over, at længere kommittede faciliteter uden covenants og/eller mulighed for genforhandling er blevet sværere at opnå, hvilket primært skyldes usikkerheden i FIH og i markedet generelt omkring mulighederne for funding efter udløbet af Bankpakke I. Udlånsudviklingen i første halvår 2010 FIHs samlede udlån er faldet med kr mio. i første halvår Det svarer til et fald på 3,2 procent. Ultimo første halvår 2010 er saldoen således i alt kr mio. Udviklingen i det samlede udlån skal ses i lyset af den finansielle krise, der igennem de sidste 12 måneder har præget dansk erhvervsliv. Efterspørgslen efter finansiering til nye investeringer er således faldet, hvilket har medført, at den aftalte amortisering på udlånet har oversteget nyudlånet. Side 6

7 Opdeling af det samlede udlån på hovedkategorier: Fordeling af udlån Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 22% Handel og transport mv. 15% Finansiering og forsikring 17% Bygge og anlæg 2% Erhvervsservice 3% Andet 6% Ejendomshandel og udlejning 35% Selvom den nuværende finansielle krise har givet færre projekter med positivt afkast, har FIH bevilget og udbetalt nye lån til såvel eksisterende som nye kunder i gennem første halvår DKKm Eksisterende Kunder Nye Kunder Primo 62,389 0 Indfriede/Afløb -2,647 0 Nye Udlån 3, ste. Kvartal 2010 Saldo 62,840 0 Indfriede/Afløb -6,840 0 Nye Udlån 4, ndet. Kvartal 2010 Saldo 60, Side 7

8 Fordelingen af udlån til nye kunder: Fordeling af nye kunder i perioden fra til Ejendomshandel og udlejning 31% Uoplyst aktivitet 1% Handel og transport mv. 4% Finansiering og forsikring 7% Offentlig administration, undervisning og sundhed 30% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 27% København, den 30. september 2010 Henrik Sjøgreen Adm. Direktør For yderligere information kontakt venligst adm. direktør Henrik Sjøgreen på telefon Side 8

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere