Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET"

Transkript

1 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

2

3 3 INDLEDNING 1. D e n g l o b a l e f i n a n s i e l l e o g ø k o n o m i s k e k r i s e, s o m opstod i 2007, har haf t store konsek venser for D en E u r o p æ i s k e U n i o n. S o m r e a k t i o n p å k r i s e n h a r E U truffet foranstaltninger til at støtte finanssektorens bæredygtighed, fremme økonomisk genopretning og vækst, yde finansiel bistand til medlemsstater og styrke m e d l e m s s t a ternes k o o rdinering a f f i n a n s p o l i t i k k e n og den økonomiske politik. Disse foranstaltninger har ændret den økonomiske og monetære politik, sk abt nye organer og instrumenter og etableret nye politiske strukturer og processer. Alt dette har også væsentlige konsekvenser for anvendelsen af offentlige midler - EUborgernes skattepenge - i EU. Ændringerne i Unionens økonomiske politik giver nye udfordringer med hensyn til regnskabspligt og ansvarlighed, klarhed og åbenhed samt offentlig revision. 2. Retten mener, at de nye foranstaltninger bør overholde princippet om, at der skal sikres tilstrækkelig klarhed og åbenhed, offentlig regnskabspligt og ansvarlighed samt offentlig revision, når offentlige midler er involveret. I dette positionspapir undersøges en ræk ke centrale elementer i EU's reaktion på krisen og deres konsekvenser for offentlig revision, herunder deres konsekvenser for Den Europæiske Revisionsrets (Rettens) rolle.

4 4 EU'S REAKTION PÅ KRISEN OG KONSEKVENSERNE FOR OFFENTLIG REVISION F i n a n s s e k to r e n s b æ r e dyg t i g h e d 3. E U h a r t r u f f e t e n r æ k k e f o r a n s t a l t n i n g e r t i l a t f r e m m e b æ redygtighed i f i n a n s s e k t o ren, h e r u n d e r o p rettet D e t Europæiske Fi n a n s t i l s y n s s ystem. E n v æ s e n t l i g u d v i k l i n g p å m i k r o t i l s y n s o m r å d e t e r o p r e t t e l s e n a f t r e n y e tilsynsmyndigheder, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der har været operationelle siden 1. januar Retten foretager finansiel revision af disse myndigheder 1 og har desuden planer om en forvaltningsrevision vedrørende dette område. 1 Jf. f.eks. artikel 64 i forordning nr. 1093/2010 om oprettelse af EBA. 4. Problemerne i finanssektoren afslørede også regnskabs- og revisionsmæssige svagheder i den private sektor. Med hensyn til internationale regnskabsstandarder arbejdes der på at nå frem til "et samlet sæt globale regnskabsstandarder af høj kvalitet". Med hensyn til internationale revisionsstandarder har Kommissionen i sin grønbog om revision fra oktober 2010 bedt de involverede aktører angive deres holdning til forskellige emner, herunder indførelsen af de internationale revisionsstandarder (ISA) i EU. De internationale revisionsstandarder er en vigtig inspirationskilde til de standarder, der anvendes i offentlig revision. Retten vil anvende sin ekspertise på området og overveje, hvordan den kan bidrage til denne høring samt til udviklingen og indførelsen af de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (IPSAS) i Den Europæiske Union.

5 5 G e n o p r e t n i n g o g væ k s t 5. I november 2008 gav Kommissionen i sin meddelelse om en europæisk økonomisk genopretningsplan idéer til, hvordan m e d l e m s s t a t e r n e o g E U k u n n e " s t ø t t e r e a l ø k o n o m i e n " o g " ø g e t i l l i d e n ". E U - b u d g e t t e t b i d r o g m e d y d e r l i g e r e 5 m i l l i a r d e r e u r o t i l i nvesteringer i e n e r g i s i k k e r h e d o g højhastighedsinternetforbindelser til landdistrikter og med yderligere forskudsbetalinger under samhørighedspolitikken på i alt 11 milliarder euro. Herudover har Den Europæiske Investeringsbank (EIB) udvidet lånemulighederne for små og mellemstore virksomheder med 15 milliarder euro. Europa 2020-strategien videreudvik ler disse idéer og præsenterer en strategi, som skal vise vej ud af krisen og sikre intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og som kan være en rettesnor for EU-budgettets udgif ter. R etten vil revidere disse EUbudgetudgifter som led i sine normale revisioner. Traktaten giver også mulighed for samarbejde med medlemsstaternes overordnede revisionsorganer (OR). 2 Dette instrument fungerer som en betalingsbalancemekanisme med en EU-budgetgaranti. 3 Artikel rdning nr9a i forordning nr. 332/2002 (ændret ved foro. 1360/2008 og 431/2009). Finansiel bistand til nødstedte EU-medlemsstater 6. Den økonomiske krise betød, at EU måtte yde finansiel bistand i fo r m a f l å n t i l n o g l e m e d l e m s s t ater. Ti l m e d l e m s s t ater u d e n f o r e u r o z o n e n k u n n e E U b r u g e d e n e k s i s t e r e n d e fællesskabsmekanisme for mellemfristet finansiel støtte 2. Retsgrundlaget for dette instrument giver Retten "ret til i den medlemsstat, der modtager mellemfristet finansiel støtte fra Fællesskabet, at foretage enhver finansiel kontrol og revision, den finder påkrævet i forbindelse med forvaltningen af denne støtte" 3. Retten har planer om at foretage en revision vedrørende lån, der er godkendt af Rådet. 7. Med henblik på at bistå medlemsstater i eurozonen skabte EU to midler tidige instrumenter. For det første blev den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme oprettet i 2010 med det formål at yde finansiel bistand fra Unionen med EU-budgetgarantier. Indtil nu er der ydet bistand til Irland og Portugal. Forordning nr. 407/2010 giver Retten "ret til at udføre enhver finansiel kontrol og revision i den støttemodtagende m e d l e m s s t a t, d e n f i n d e r p å k r æ v e t i f o r b i n d e l s e m e d forvaltningen af denne støtte". Retten har til hensigt at revidere pålideligheden af låneudbetalinger i forbindelse med sin revision af gennemførelsen af EU-budgettet for regnskabsåret 2011 (DASrevisionen).

6 6 8. For det andet kan den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF) yde bistand til medlemsstater i eurozonen (med et samlet beløb på op til 440 milliarder euro). Rammeaftalen mellem medlemsstaterne i eurozonen og EFSF indeholder ingen bestemmelser om ekstern offentlig revision (der er udpeget en privat revisor). Den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet er et privat selskab (société anonyme) som ejes 100 % af eurolandene og er oprettet under national (luxembourgsk) lov. 9. D e t E u r o p æ i s k e R å d h a r v e d t a g e t a t e r s t a t t e d i s s e t o midler tidige instrumenter med en permanent europæisk stabilitetsmekanisme (ESM) i I november 2010 sendte Retten en skrivelse fra Rettens formand til bl.a. formanden for Rådet og formanden for Kommissionen for at meddele dem Rettens position med hensyn til regnskabspligt og revision i den planlagte ESM. Det er et vigtigt spørgsmål, hvordan arbejdet på dette område skal fordeles mellem offentlig og privat revision samt mellem EU-institutionerne og medlemsstaternes OR. Rettens mål er at bidrage til en gennemsigtig struktur, som sikrer tilstrækkelig offentlig revision. Koordinering af finanspolitikken og den økonomiske politik 10. I september 2010 fremlagde Kommissionen forslag om øget overvågning af medlemsstaternes finanspolitik, makroøkonomiske politik og strukturreformer. Det Europæiske Råd har støttet dette initiativ og vedtaget europluspagten, som skal sikre bedre kvalitet i koordineringen af den økonomiske politik. Der er allerede blevet godkendt en ny procedure for forudgående koordinering af medlemsstaternes politikker, det såkaldte europæiske halvår. Retten vil drøfte med medlemsstaternes OR, hvordan dette politikområde skal revideres. 11. To andre emner, som det er værd at over veje yderligere på europæisk plan, er Det Europæiske System af Centralbanker og det nye regelsæt, der skal forme de nationale finanspolitikker. I nogle EU-medlemsstater og i nogle lande uden for EU er disse politikområder i højere grad genstand for offentlig gennemgang og somme tider offentlig revision, end det er tilfældet i EU generelt. Med hensyn til centralbankerne er der for nærværende grund til yderligere overvejelser på grund af de store finansielle risici, som er blevet påtaget, og som i sidste ende kan ramme de europæiske skatteborgere, samt de nye makrotilsynsopgaver, som Den Europæiske Centralbank har fået. Med hensyn til finanspolitikken er der behov for en effektiv og uafhængig opfølgning af den politik, der føres i medlemsstaterne - en opgave svarende til den, der i nogle medlemsstater udføres af finansråd.

7 7 KONKLUSIONER 12. Finanskrisen har rejst nye spørgsmål med relation til offentlig revision i Den Europæiske Union. Inden for sit mandat vil Retten foretage revision vedrørende de nye tilsynsmyndigheder, bistandsmek anismerne med EUbudgetgaranti og - så vidt muligt - Kommissionens aktiviteter i det europæiske halvår. Retten bemærker imidlertid også tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig offentlig revision. Retten mener f.eks., at den traktat, hvorved den europæiske stabilitetsmekanisme er oprettet, bør indeholde bestemmelser om ekstern offentlig revision. Endelig bemærker Retten en række tilfælde, hvor forhold vedrørende regnskabspligt og ansvarlighed samt klarhed og åbenhed bør overvejes af de kompetente institutioner i Unionen, navnlig Europa-Parlamentet og Rådet. Det gælder revisions- og regnskabsstandarderne, centralbankernes aktiviteter og opfølgningen af finanspolitikken under det nye regelsæt, der er under udformning. R e v i s i o n s r e t t e n v e d t o g p å m ø d e t d e n 1 9. m a j a t offentliggøre dette dokument. Det blev forelagt for Europa- Parlamentets budgetkontroludvalg den 25. maj 2011 og sendt til formændene for EU-institutionerne, til formændene for de overordnede revisionsinstitutioner i EU's medlemsstater og til medlemsstaternes faste repræsentanter ved EU. På Revisionsrettens vegne Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA Formand

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 19.10.2011 2011/0000(NLE) UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten (C7-0000/2011 2011/0000(NLE))

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere