12 undersøgelse af Greenland Venture A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 undersøgelse af Greenland Venture A/S"

Transkript

1 AFGØRELSE Sags nr undersøgelse af Greenland Venture A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O R B R U G E R - O G K O N K U R R E N C E S T Y R E L S E N

2 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Afgørelse Sagsfremstilling Indledning Retssag om Konkurrencetilsynets adgang til at hente oplysninger efter Sagens behandling ved Konkurrencetilsynet Virksomheden Konkurrenceforvridende offentlig støtte Greenland Venture A/S ageren i forhold til investeringsobjekter [Selskab B] [Selskab A] Vurdering Særligt om [Selskab B] Særligt om [Selskab A] Afgørelse

3 1 Resumé Den 30. september 2008 indledte Konkurrencetilsynet sin undersøgelse af Greenland Venture A/S (herefter Venture ), med henblik på at få afklaret hvorvidt selskabet, igennem sine investeringer, overtrådte konkurrencelovens 12, ved, de facto, at yde konkurrenceforvridende offentlig støtte, i stedet for at foretage investeringer ud fra det markedsøkonomiske investorprincip. Venture ejes 100 % af Inuit service Company A/S, der igen ejes 100 % af Grønlands Selvstyre. Den investeringskapital Venture har til rådighed er stillet af Grønlands Selvstyre, hvorfor investeringer foretaget af Venture, kan vurderes efter bestemmelsen i konkurrencelovens 12, om offentlig støtte. Der er ikke tale om ét specifikt marked, der påvirkes af en eventuel konkurrenceforvridende støtte, men derimod en risiko for at konkurrencen på et eller flere specifikke markeder kan påvirkes hvis en aktør, på et givent marked, modtager offentlig støtte. I løbet af sagsbehandlingen har rækkeviden af konkurrencelovens 12 og 21 været genstand for en afgørelse ved Grønlands Landsret. Grundet Venture, indirekte, er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre, og at der i årene er indskudt 15 millioner kr. årligt i selskabet fra Grønlands Selvstyre, fandt Grønlands Landsret ikke, at det kunne udelukkes, at Venture kan gives et påbud efter konkurrencelovens 12. Grønlands Landsret slog endvidere fast, at konkurrencelovens 21 tillægger Konkurrencetilsynet et bredt skøn, ved vurderingen af hvilke oplysninger, der er nødvendige for dets virksomhed. Konkurrencetilsynet har, til brug for sin vurdering, indhentet oplysninger om Ventures engagement i de virksomheder der er investeret i, herunder beslutningsgrundlaget for investeringerne. Offentlige investeringer skal vurderes ud fra det markedsøkonomiske investorprincip, dvs. hvordan ville en privat investor vurdere forholdet? Venturekapital er kendetegnet ved at være risikovillig kapital, forstået på den måde at investeringen af kapitalen ofte er forbundet med en stor risiko, men at dette modsvares af et større udbytte end anden investeringskapital kan frembringe. Ved vurderingen af Ventures investeringer er der derfor taget højde for både det markedsøkonomiske investorprincip, og venturekapitales grundlæggende risikable natur. Med venturekapitalens risikovillighed in mente, vurderes det, at det ikke kan dokumenteres, at Venture foretager investeringer ud fra andre parametre end hvad der, i nærværende tilfælde, må formodes at være, hvad en privat investor ville gøre. 2 Afgørelse Konkurrencenævnet besluttede, at undersøgelsen af Greenland Venture A/S afsluttes, uden at Konkurrencenævnet træffer afgørelse i sagen, og at sagsbehandlingen endeligt indstilles, jf. konkurrencelovens 17. 3

4 3 Sagsfremstilling 3.1 Indledning Konkurrencetilsynet indledte, på eget initiativ, sin undersøgelse af Venture den 30. september Denne dag fremsendtes et brev til Venture, hvori Konkurrencetilsynet efterspurgte oplysninger om hvilke virksomheder Venture havde økonomiske arrangementer med, samt beslutningsgrundlaget for Ventures investeringer. Undersøgelsen blev indledt, da Konkurrencetilsynet ønskede at sikre sig, at Venture ikke, ved sin investeringsvirksomhed, overtrådte forbuddet i konkurrencelovens 12, om konkurrenceforvridende offentlig støtte Retssag om Konkurrencetilsynets adgang til at hente oplysninger efter 12 Venture gjorde, ved skrivelse til Konkurrencetilsynet af 30. oktober 2008, gældende, at selskabet ikke mente sig omfattet af bestemmelsen i 12, og at man derfor ikke agtede at udlevere de ønskede oplysninger. Venture angav til støtte for sin påstand at: Greenland Venture A/S er et selvstændigt aktieselskab, der drives på forretningsmæssige vilkår under ansvar af selskabets ledelse. Der er sket adskillelse mellem det offentlige, Grønlands Hjemmestyre, og Greenland Venture A/S i kraft af selskabsdannelsen. Det er endvidere ikke Grønlands Hjemmestyre, der træffer beslutninger om, hvilke selskaber, Greenland Venture A/S investerer i, og Greenland Venture A/S investeringer kan ikke tilregnes Grønlands Hjemmestyre. Ved brev af 31. oktober 2008 fastholdt Konkurrencetilsynet kravet om at få udleveret de ønskede oplysninger, og meddelte tillige Venture, at selskabet ville blive pålagt tvangsbøder efter konkurrencelovens 28, såfremt de efterspurgte oplysninger ikke blev indsendt. Venture anlagde 4. november 2008, sag ved Grønlands Landsret, med påstand om at Konkurrencetilsynet skulle anerkende at Konkurrencetilsynets krav om at modtage oplysninger fra Venture, og Konkurrencetilsynets pålæg af tvangsbøder overfor Venture var ugyldigt. Grønlands Landsret frifandt, ved dom af 7. december 2009, Konkurrencetilsynet for de nedlagte påstande, og fastslog, at det, at Venture var 100 % ejet af Grønlands Selvstyre, og at Grønlands Selvstyre havde indskudt kapital i Venture, gjorde, at det ikke kunne udelukkes at Ventures aktiviteter kunne danne grundlag for et påbud efter konkurrencelovens Sagens behandling ved Konkurrencetilsynet Den 5. januar 2010 indsendte Venture en præsentation af selskabet, der tidligere havde været præsenteret for Selvstyret. Konkurrencetilsynet gjorde opmærksom på at præsentationen ikke var tilstrækkeligt til opfyldelsen af Ventures forpligtelse til at indsende materiale. Venture afleverede det efterspurgte materiale 14. januar

5 Grundet uforudsete begivenheder, stod Konkurrencetilsynets undersøgelse af Venture stille i perioden frem til 26. marts Denne dag sendes der en anmodning om yderligere oplysninger om Ventures investeringsvirksomhed siden På Konkurrencenævnsmødet den 21. september 2011, gav nævnet udtryk for at man ønskede undersøgelsen af Venture prioriteret, med henblik på sagens endelige afslutning. Det blev derfor besluttet, at Konkurrencetilsynets undersøgelse, udelukkende skulle koncentreres om tre selskaber: [Selskab A], [Selskab B] og [Selskab C]. De tre virksomheder var alle entreprenørvirksomheder, og derudover fordelt over tre geografiske markeder. [Selskab A] i XXXX, [Selskab B] i YYYY og [Selskab C] i ZZZZ. Undersøgelsen af Venture blev genoptaget af Konkurrencetilsynet den 23. januar på denne dag blev der sendt brev til Venture, hvori man der blev efterspurgt oplysninger om Ventures arrangementer med de tre virksomheder. Det søgtes også afklaret hvorvidt Venture havde et økonomisk arrangement med [Selskab C], idet man ikke tidligere havde modtaget oplysninger om dette. Venture afkræftede, at de havde økonomiske mellemværender med [Selskab C], men ville fremsende oplysninger om forholdende med [Selskab A] og [Selskab B]. Konkurrencetilsynet har siden koncentreret sin undersøgelse af Ventures investeringsvirksomhed omkring de to virksomheder [Selskab A] og [Selskab B]. Det har været nødvendigt at anmode Venture om yderligere oplysninger, særligt kontoudtog, der viser virksomhedernes afvikling af lån og redegørelser for de projekter Venture har garanteret for. 3.2 Virksomheden Greenland Venture A/S blev stiftet med hjemmel i landstingsfinanslov 2005, hvor det blev besluttet at omdanne erhvervsudviklingsselskabet Sulisa A/S til et ventureselskab som skulle have til formål at stille risikovillig kapital til rådighed for det grønlandske erhvervsliv. Selskabet drives i dag i aktieselskabsform, og er 100 % ejet af Inuit Service Company A/S, der igen er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre. Venture har som betingelse for at indskyde kapital i virksomheder, at der gives Venture en plads i bestyrelsen af disse, samt at Venture bliver medejer af virksomheden. Venture har som princip at man ikke vil eje mere end 49 % af aktiekapitalen i de virksomheder man investerer i. Konkurrencetilsynets undersøgelse af sagen har været foranlediget af, at oprettelsen af Venture har været finansieret af offentlige midler. De investeringer Venture har foretaget har derfor været med offentlige midler, hvilket åbner for muligheden af, at der kunne være tale om konkurrenceforvridende offentlig støtte. 5

6 3.3 Konkurrenceforvridende offentlig støtte For at Konkurrencenævnet kan udstede et påbud om at offentlig støtte skal tilbagebetales, ellers bringes til ophør, skal den pågældende støtte være ydet til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed. Offentlig støtte er ikke begrænset til at være direkte økonomisk tilskud til en eller flere virksomheder, men kan også være favorable lånevilkår eller kautionsaftaler virksomheder ellers ikke ville kunne opnå under normale markedsvilkår. Ved vurderingen af hvorvidt støtten er ydet på markedsvilkår, anvendes det markedsøkonomiske investorprincip. Dette indebærer en undersøgelse af, om den offentlige virksomhed der yder støtten, har handlet ud fra de samme principper som en privat investor ville gøre i samme situation. 3.4 Greenland Venture A/S ageren i forhold til investeringsobjekter Venture har for begge de undersøgte forhold indsendt materiale, der har dannet grundlag for Ventures vurdering af virksomhederne som potentielle investeringsobjekter. Herunder indstillingsnotater til Ventures bestyrelse og kontoudtog der viser gældens afbetaling [Selskab B] Virksomheden [aaa], var et selskab, der beskæftigede sig med alle former for entreprenørarbejde. Beliggende i YYYY, har virksomheden historisk været den eneste af sin salgs på markedet. [Selskab B] stiftedes, da tømrerafdelingen i [aaa] blev solgt fra. [Selskab B] vurderes fortsat at være den eneste på markedet, idet etablering af tømrervirksomhed i YYYY vil være forbundet med store økonomiske omkostninger. I forbindelse med overtagelsen af entreprenør- og tømrerafdelingen i [aaa], søgte Tømrermester Navn Navnesen i 2008 Venture om kr. xxx, fordelt på kr. xxx i aktiekapital, svarende til xx %, ansvarlig lånekapital på xxx og en garantistillelse for et banklån på kr. xxx. Indskud og ansvarlig lånekapital forrentes med 10 % p.a. Lånene er på 10 år, men kan af [Selskab B] indfries når som helst, med respekt af Ventures kriterier for indtjening. Venture har sidenhen, i 2009, ydet garantier for en udvidelse af [Selskab B] s kassekredit, samt stillet garanti overfor selskabets bank i forbindelse med at [Selskab B] vandt en licitation om byggeriet af xxx i YYYY. Yderligere har Venture ydet [Selskab B] et lån på xxx kr. til betaling af xxx. Venture har i forbindelse med lånet til betaling af xxx, indsat et nyt medlem af bestyrelsen i [Selskab B], som også er blevet udnævnt til formand, og udskiftet selskabets revision. Venture har, til Konkurrencetilsynet, fremsendt dokumentation for at [Selskab B] overholder sin afdragsforpligtelse overfor Venture. 6

7 3.4.2 [Selskab A] [Selskab A] blev stiftet i september måned 2005, og tilbød alle former for entreprenørarbejde. Selskabet anmoder i 2007 Venture om et samlet beløb på kr. xxx, fordelt på: kapitalindskud kr. xxx, Ansvarligt lån kr. xxx og garantistillelse på kr. xxx. For lånene til [Selskab A] gjaldt Ventures standardbetingelser, renter på 10 % p.a. lånet afdrages over maksimalt 10 år og Venture skulle have en bestyrelsespost i selskabet. Det fremgår, af det indsendte materiale, at [Selskab A] på tidspunktet for Ventures involvering, havde genereret et overskud på xxx kr. i hvad der var virksomhedens andet leveår. Dette til trods oplevede [Selskab A] besvær med at byde ind på større opgaver, grundet det beskedne kapitalgrundlag. Venture blev derfor involveret således at virksomheden fik den nødvendige kapital til at udvide driften. Det oprindelige arrangement med [Selskab A] skulle have været kr. xxx større, realiseret som garanti overfor [Selskab A] s pengeinstitut. Men da [Selskab A] s pengeinstitut ikke ville hæve selskabets kredit, på trods af Ventures indblanding, blev denne garanti ikke umiddelbart effektueret. Da [Selskab A] købte en hal af firmaet [bbb] stillede Venture garantien på kr. xxx overfor [bbb], da garantien udløber vælger man at konvertere garantien til et lån, mod pant i den købte hal. Da lånet bliver udbetalt kan [Selskab A] betale det skyldte beløb til [bbb]. I juni 2010 stiller Venture, på foranledning af [Selskab A], garanti på kr. xxx, som sikkerhedsstillelse for [Selskab A] s underentreprisekontrakt for betonarbejderne i forbindelse med opførelsen af xxx i XXXX. Garantien skulle have bortfaldet ved arbejdets aflevering, [Selskab A] går dog konkurs før arbejdet færdiggøres. Venture har indsendt dokumentation for at [Selskab A] overholdt sin afdragsforpligtelse overfor Venture frem til oktober Vurdering Vurderingen af om Ventures virksomhed har karakter af konkurrenceforvridende offentlig støtte skal som nævnt tage udgangspunkt i det markedsøkonomiske investorprincip. Ventures långivning skal derfor vurderes ud fra, hvad en privat investor ville gøre i samme situation. Venture kapital er kendetegnet ved at være stort-potentiale-stor risiko kapital, hvorfor vurderingen af Ventures investering, efter det markedsøkonomiske investorprincip, må underlægges et bredt skøn, i forhold til hvad der regnes som fornuftigt. 4.1 Særligt om [Selskab B] Arrangementerne skal vurderes ud fra hvad der forelå af oplysninger på tidspunktet for Ventures investeringer. 7

8 Virksomheden er den eneste af sin slags på markedet i YYYY, hvorfor den også sidder tungt på de byggeopgaver der måtte blive sendt i udbud. Virksomheden er derfor sikret en nogenlunde konstant arbejdsmængde, og er derfor sikret indtægter i et vist omfang. Virksomheden har desuden overholdt sin afdragsordning med Venture. Ud fra en betragtning om stort potentiale-stor risiko var investeringen i [Selskab B] at betragte som en relativt sikker investering. Med hensyn til lånet til xxx, så gives dette for at sikre virksomhedens fortsatte drift, og dermed egen investering. Eftersom Venture betinger sig at virksomhedens revision udskiftes, må Venture have set faresignaler ved virksomhedens hidtidige revision. Ved at betinge lånet af et skifte af revision, samt at Venture fik formandsposten i bestyrelsen, har Venture, ud fra det markedsøkonomiske investorprincip, i denne situation behandlet situationen på fornuftig vis. Der er altså ingenting i sagsforløbet, som det for nærværende foreligger oplyst for Konkurrencenævnet, der indikerer at Ventures investeringer i [Selskab B] varetager andre hensyn end dem der ville gøre sig gældende for en privat investor. 4.2 Særligt om [Selskab A] Som nævnt ovenfor skal vurderingen af Ventures investeringer foretages ud fra hvad der forelå af oplysninger på tidspunktet hvor investeringen blev foretaget. Det fremgår direkte af prospektet at [Selskab A], på tidspunktet for Ventures engagement, var en virksomhed i en positiv udvikling, da man i sit kun andet leveår havde formået at generere et overskud på kr. xxx. På tidspunktet for investeringen, august 2007, var Grønland desuden inde i en højkonkjunktur indenfor byggebranchen, hvor der var en glimrende mulighed for profit for entreprenørvirksomheder. At Venture vælger at skyde penge i et selskab, med sund økonomi, for at det kan udvide forretningen, på netop dette tidspunkt, giver derfor ikke anledning til betænkeligheder. At Venture vælger at udstede en arbejdsgaranti i juni 2010, på et tidspunkt hvor [Selskab A] ikke havde betalt afdrag på selskabets gæld til Venture i 7 måneder, vurderes til at være et forsøg på at redde et selskab, og dermed egen investering, fra en konkurs, i en periode hvor man var midt i den globale økonomiske krise. Denne fremgangsmåde vurderes ikke at være væsentligt forskellig fra hvad private investorer ses gøre verden over i disse år, men nærmere at være den globale norm for investeringsvirksomhed. Der er derfor ikke noget der indikerer at Venture, i tilfældet [Selskab A], handler ud over hvad der må regnes som markedsøkonomisk forsvarligt. 8

9 5 Afgørelse Tillægger man sig det markedsøkonomiske investorprincip, så er der ikke noget i de oplysninger som Konkurrencetilsynet har indhentet, der kan indikere, at Ventures investeringer i de to virksomheder [Selskab A] og [Selskab B], er udtryk for offentlig støtte fremfor investeringer af risikovillig venturekapital. I begge virksomheders tilfælde er der investeringer, der efterfølgende kan virke uovervejede (lånet til xxx for [Selskab B] og arbejdsgarantien for [Selskab A], men begge disse investeringer havde til formål at sikre Ventures investering i hovedforholdet, og i [Selskab B] s tilfælde med succes, i en økonomisk vanskelig periode. Det bestemmes derfor, at man afslutter undersøgelsen af Greenland Venture A/S og indstiller sagsbehandlingen endeligt jf. 17 i landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence. 9

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk Rungsted Bådelaug c/o civiløkonom Karsten Eckert Højskolevej 8 2960 Rungsted Kyst Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Møller Andersen Mågevej 9 2970 Hørsholm Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for

Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for Klage over konkurrenceforvridende støtte til skolen for luftfartsuddannelser Journal nr. 3/1120-0100-0713/LHH/MJE/ISA Rådsmødet 26. november 2003 Resumé 1. Styrelsen undersøgte på baggrund af en klage

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Lokalbanksamarbejdet Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Rådsmødet den 28. marts 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om et ulovligt samarbejde mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere