VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION"

Transkript

1 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr FCM Holding A/S Company registration number

2 The English text in this document is an unofficial translation of the Danish original. In the event of any inconsistencies the Danish version shall apply 1 NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er FCM HOLDING A/S. The Cormpany's name shall be FCM HOLDING A/S. 2 HJEMSTED REGISTERED OFFICE 2.1 Selskabets hjemsted er Herning Kommune. The company's registered office shall be in the Municipality of Heming. 3 SELSKABETS FORMÅL THE COMPANY S OBJECT 3.1 Selskabets formål er investering i værdipapirer og at besidde ejerandele i selskaber og virksomheder indenfor følgende forretningsområder: Ejendomme, sundhed og health care, finans, ferie og fritid, entertainment og sport samt anden hermed beslægtet virksomhed. The Company s object shall be investment in securities and possession of shares in corporations and companies within the following business areas: Properties, health care, finance, holiday and leisure, entertainment and sports, and related business. 4 KAPITAL OG KAPITALANDELE CAPITAL AND SHARES 4.1 Aktiekapitalen udgør DKK (skriver kroner nitten millioner tre hundrede totifire tusinde ni hundrede ottetiotte fordelt i nominelt DKK kapitalandele á kr. 1 eller multipla heraf). 4.2 Der skal til enhver tid være indbetalt 25 pct. Af selskabskapitalen og hele overkursen. Ikke indbetalt selskabskapital kan af bestyrelsen kræves indbetalt på anfordring. Fristen for indbetaling er to uger fra modtagelsen af indkaldelsen. 4.3 Kapitalandelene er omsætningspapirer. Der gælder ingen begrænsninger i kapitalande- The share capital shall be DKK 19,324,988 (nineteen million three hundred and twenty-four thousand nine hundred and eighty eight Danish kroner divided into nominal DKK 19,324,988 of DKK 1 or multiples thereof). Twenty-five percent of the share capital and the entire premium shall remain paid up at all times. The board of directors may demand payment of unpaid share capital. The deadline for payment shall be two (2) weeks from receipt of the calling in. The shares shall be negotiable instruments. There shall be no restrictions on the shares' negotiabil- 2

3 lenes omsættelighed, og ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist. Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder. 4.4 Kapitalandelene kan udstedes til ihændehaveren og udstedes af selskabet. 4.5 Kapitalandelene noteres på navn i selskabets ejerbog. 4.6 Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S., der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne. ity, and no shareholder shall be obliged to permit full or partial redemption of their shares. No shares shall have special rights. Shares may be issued to bearer and are issued the company. The shares are registered in the shareholder s name in the company s register of shareholders. The Company s register of shareholders shall be maintained by VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 Copenhagen S, which has been chosen to keep the register on behalf of the Company. 4a Selskabet har optaget et lån på DKK mod udstedelse af gældsbreve, der giver långiverne ret til at konvertere deres fordringer til aktier i Selskabet. Lånet er ydet af en eksisterende aktionær i Selskabets. De nærmere lånevilkår og regler for ombytningen fremgår af bilag 1, der udgør generalforsamlingens fuldstændige beslutning og er en integreret del af Selskabets vedtægter. The Company has obtained a loan of DKK 25,000,000 against the issue of bonds, which give the lender a right to convert the lender's claims into shares in the Company. The loan is obtained from an existing shareholder of the Company. The detailed loan terms and conditions for the conversion are stated in Exhibit 1, which constitutes the complete resolution from the general meeting and is an integrated part of the Articles of Association of the Company. 5 GENERALFORSAMLING, STED OG INDKALDELSE 5.1 Generalforsamlingen skal afholdes i Herning eller Ikast-Brande kommune. 5.2 Selskabets ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. 5.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved eller brev, jf. nærmere 24, til hver enkelt kapitalejer. 5.4 Dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen skal på forespørgsel GENERAL MEETING, LOCATION AND CONENING The general meeting shall be held in Herning Kommune or Ikast-Brande Kommune. The corporation's ordinary general meeting shall be held each year no later than four (4) months after expiration of the accounting year. Invitations to the general meeting shall be issued by the board of directors on a minimum of three weeks and a maximum of five week s notice by e- mail or letter to each shareholder (see point 24). Documents prepared for use by the general meeting in connection with or after the meeting shall be prepared in English if so requested as per Sec- 3

4 udarbejdes på engelsk, jf. Selskabslovens 100, stk Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, og denne skal tillige med de forslag, som agtes forelagt på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne i de sidste 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. tion 100(7) of the Danish Companies Act. The invitation shall include the agenda for the general meeting and the proposals intended to be submitted at the meeting, and in the case of the annual general meeting, the annual financial statements with auditor s certificate and the annual report, which shall be made available at the Company s office for inspection by shareholders in the three weeks preceding the general meeting. 6 GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN GENERAL MEETINGS, AGENDA 6.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: The agenda for the general meeting shall include: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. Forelæggelse af årsregnskab med årsberetning samt revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsregnskabet. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Meddelelse om decharge for bestyrelse og direktion. Indkomne forslag. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af revision. Eventuelt. 1) The board s report on the company s activities 2) Presentation of the annual financial statements, annual report, auditor s certificate and decision on its approval 3) Decision on how to use the profit or cover the loss under the approved annual report. 4) Notification of decharge for the board and management. 5) Proposals received 6) Election of members to the board 7) Election of auditor 8) Any other business 7 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GENERAL- FORSAMLINGEN PROPOSALS FOR CONSIDERATION AT THE GEN- ERAL MEETING 4

5 7.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på selskabets generalforsamlinger efter følgende forskrifter. Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for kapitalejerne. Krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen skal fremsættes skriftligt overfor selskabets bestyrelse. Fremsættes kravet senest 6 uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har kapitalejeren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kapitalejerens krav senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages i dagsordenen. 7.2 I en sammenhængende periode på mindst 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for afholdelse af generalforsamlingen skal selskabet gøre de dokumenter og oplysninger m.v., der er omhandlet i Selskabslovens 99, tilgængelige for selskabets kapitalejere på selskabets hjemmeside Every shareholder shall be entitled to submit proposals for consideration and decision at the Company s general meetings in accordance with the following rules. The Company shall publish the date on which the meeting has been scheduled and the date by which a request must be made for inclusion of a particular item on the agenda at the latest eight (8) weeks before the date on which it is intended to hold the annual general meeting. Requests for inclusion of a particular item on the agenda shall be made in writing and submitted to the Company s board of directors. If the request is made at the latest six (6) weeks before the date of the general meeting, the shareholder shall have the right to have the item included on the agenda. If the company receives the shareholder s request less than six (6) weeks before the date of the general meeting, the board of directors shall decide whether the request was made in time for the item s inclusion on the agenda. For a continuous period of at least three (3) weeks before the general meeting including the date of the meeting, the Company shall make the documents and information etc. specified in Section 99 of the Danish Companies Act available to the Company s shareholders on the Company s website 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 8.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt samt på skriftligt forlangende af kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. 8.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 21 dage efter, at skriftlig an- An extraordinary general meeting shall be held when the board or the auditor finds it appropriate and when shareholders who own at least five percent of the corporation's capital request in writing that an extraordinary general meeting be held. Invitations to the extraordinary general meeting shall be sent out no more than 21 days after a 5

6 modning derom er indgivet til bestyrelsens formand. request in writing is submitted to the chairman of the board. 9 GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG MØDERET 9.1 Hver kapitalandel på kr. 1 giver én stemme. 9.2 Kapitalejernes ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemmer på denne fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejerne besidder på registreringsdatoen. Denne dato ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse i generalforsamlingen. Den nævnte frist kan ændres, i det omfang dette følger af Selskabslovens For hver kapitalandel, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at kapitalandelene er blevet noteret på navn i ejerbogen, eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. GENERAL MEETINGS, VOTING RIGHTS AND RIGHT OF ATTENDANCE Each DKK 1 share shall carry one vote. The shareholders right to attend and vote at the general meeting shall be determined in accordance with the shares held by the shareholders on the date of registration. This date shall be one (1) week before the date of the general meeting. Every shareholder shall be entitled to attend the general meeting if the shareholder has reported his or her intention to attend at the latest three (3) days before the meeting date. This deadline may be altered to the extent provided under Section 21 of the Danish Companies Act. The voting rights for shares acquired by transfer shall lapse if the shareholder has not been noted in the register of shareholders or reported and documented the acquisition. 10 FULDMAGT PROXIES 10.1 En kapitalejer kan skriftligt give en anden person fuldmagt til at møde på generalforsamlingen. Kapitalejeren kan udpege en fuldmægtig og tilbagekalde fuldmagten skriftligt eller ad elektronisk vej. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for kapitalejerne på den måde, der er nærmere foreskrevet A shareholder may be represented by another person at the general meeting. The shareholder may appoint a proxy in writing and revoke the proxy in writing or electronically. The Company shall provide a written or electronic proxy form for shareholders in the manner prescribed for listed companies in Section 80(5) of the Danish 6

7 for børsnoterede selskaber i Selskabslovens 80, stk. 5. Companies Act. 11 BESLUTNINGER PÅ GENERALFOR- SAMLINGEN 11.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, med mindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet I tilfælde af stemmelighed træffes beslutningen ved lodtrækning Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages af mindst to tredjedele, såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital Beslutning om ændring af vedtægterne truffet i overensstemmelse med forrige afsnit kan kun træffes på en generalforsamling, såfremt mindst 51 % af det samlede antal stemmer i selskabet har været repræsenteret på generalforsamlingen Såfremt qourumkravet ikke er opfyldt, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer kan vedtages i overensstemmelse med Beslutning om ændring af: a) selskabets navn, således at FCM ikke længere indgår i selskabets navn, RESOLUTIONS AT THE GENERAL MEETING All decisions at the general meeting shall be decided by simple majority unless the Danish Companies Act prescribes special regulations regarding representation and majority. In the event of a tied vote, the decision shall be made by a draw. If the regulations regarding FCM Holding are to be changed or the corporation is to be dissolved, two thirds of both the votes cast and two thirds of the share capital represented at the general meeting must vote for the proposal for it to be accepted. A decision to change the articles of association made in accordance with the previous section can only be made at a general meeting if at least fiftyone percent (51%) of the total number of votes in the Company is represented at the meeting. In the absence of a quorum, the board of directors shall convene a new general meeting within fourteen (14) days, at which meeting the proposal can be adopted in accordance with Article 11.3 without regard to the number of votes represented. A decision a) to change the company name, thus FCM no longer is included in the company name; 7

8 b) at foldbold holdet, som ejes via selskabets besiddelse af aktier i FC Midtjylland A/S, ikke længere skal spille sine hjemmekampe på et stadion i den midtjyske region, c) håndbold holdet, som ejes via selskabets besiddelse af aktier i FCM Håndbold A/S, ikke længere skal spille sine hjemmekampe i en arena i den midtjyske region, kan kun træffes med 90 % flertal på en generalforsamling, og kun hvis 90 % af det samlede antal stemmer i selskabet har været repræsenteret på generalforsamlingen Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder denne ønskelig. b) that the football team, which is owned via the Company s shareholding in FC Midtjylland A/S, shall no longer play its home matches at a stadium in the region of central Jutland; and/or c) that the handball team, which is owned via the Company s shareholding in FCM Håndbold A/S, shall no longer play its home matches in the region of central Jutland; can only be decided by a 90 percent (90%) majority at a general meeting, and only if at least 90 percent (90%) of the total number of votes in the Company is represented at the meeting. Voting at the general meeting shall be via a show of hands unless the meeting decides on written voting or the chairman finds this form of voting desirable. 12 GENERALFORSAMLING, VALG AF DIRIGENT M.V Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten, der ikke behøver at være kapitalejer, leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivning Generalforsamlingen afholdes på dansk, jf. Selskabslovens 100. På generalforsamlingen gives mulighed for simultantolkning fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk. GENERAL MEETING, ELECTION OF CHAIRMAN ETC. The negotiations at the general meeting shall be conducted by a chairman appointed by the board. The chairman, who does not need to be a shareholder, shall conduct the negotiations and decide all matters regarding treatment of the questions and the manner of voting. The general meeting shall be held in Danish as per Section 100 of the Danish Companies Act. The meeting shall provide the possibility of simultaneous interpreting from Danish to English and from English to Danish. 13 GENERALFORSAMLING, FORHANDLING- SPROTOKOL GENERAL MEETING, MINUTES OF PROCEEDINGS 13.1 Over det på generalforsamlingen passere- Minutes of proceedings at the general meeting 8

9 de, herunder de af generalforsamlingen trufne beslutninger, skal der i selskabets forhandlingsprotokol optages en beretning. Denne skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. shall be kept and shall include a summary of the meeting and all decisions made. The minutes shall be signed by the chairman and the board members who are present. 14 BESTYRELSE BOARD OF DIRECTORS 14.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvor 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen, hvis Dempo Global Corporation Pte. Ltd. benytter sig af sin ret til at udpege et bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted. Dempo Global Corporation Pte. Ltd. kan ikke stemme ved valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis Dempo Global Corporation Pte. Ltd. benytter sig af sin udpegningsret i afsnit The Company shall be managed by a board of six (6) members of whom five (5) members are elected by the general meeting for a maximum of one (1) year at a time if Dempo Global Corporation Pte. Ltd. utilising its right of appointment under section Re-election shall be possible. Dempo Global Corporation Pte. Ltd. may not vote at elections of board members if Dempo Global Corporation Pte. Ltd. is utilising its right of appointment under section Dempo Global Corporation Pte. Ltd. har ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem, så længe Dempo Global Corporaion Pte. Ltd. ejer mere end 10 % af selskabskapitalen i Selskabet. Dempo Global Corporation Pte. Ltd. har ligeledes ret til at udpege 1 suppleant for det pågældende bestyrelsesmedlem, så længe Dempo Global Corporation ejer mere end 10 % af selskabskapitalen i Selskabet. Den af Dempo Global Corporation Pte. Ltd. udpegede suppleant træder alene i stedet for det af Dempo Global Corporation Pte. Ltd. udpegede bestyrelsesmedlem ved forfald. Dempo Global Corporation Pte. Ltd. Is entitled to appoint one (1) board member as long as Dempo Global Corporation Pte. Ltd. Owns more than 10 % of share capital in the Company. Dempo Global Corporation Pte. Ltd. is also entitled to appoint one (1) alternate for the board member in question as long as Dempo Global Corporation Pte. Ltd. owns more than 10 % of the share capital in the Company. The alternate appointed by Dempo Global Corporation Pte. Ltd. shall act only for the member appointed by Dempo Global Corporation Pte. Ltd. in the event of absence. 15 BESTYRELSEN, KOMPETENCE OG INDKALDELSE 15.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen fast- BOARD OF DIRECTORS, POWERS AND CONVENING OF BOARD MEETINGS The board shall have general management of the Company s affairs. The board shall specify the 9

10 sætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser for sit hverv Bestyrelsens formand udpeges af Matthew Benham blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer, så længe Matthew Benham direkte eller indirekte ejer aktiemajoriteten i selskabet Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte, det findes påkrævet og skal indkaldes, når et bestyrelsesmedlem eller direktøren forlanger det. detailed rules for its activities in rules of procedure. The chairman of the board shall be appointed by Matthew Benham among the elected board members, as long as Matthew Benham direct or indirect owns the majority of shares in the Company. The chairman shall convene and conduct the board meetings, which shall be held at a frequency found to be necessary, and called when a board member or the manager so requests. 16 INDKALDELSE TIL BESTSTYRELSESMØDE CALLING A BOARD MEETING 16.1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal almindeligvis ske med mindst 21 dages varsel til alle bestyrelsesmedlemmer. Board meetings shall normally be called at least twenty-one (21) days before the meeting by notice to all members. 17 BESTYRELSES BESLUTNINGER THE BOARD S DECISIONS 17.1 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. The decisions made by the board shall be decided by simple majority vote. In the event of a tie, the chairman shall have a casting vote. 18 BESTYRELSESPROTOKOL MINUTES OF BOARD MEETINGS 18.1 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Minutes of each board meeting shall be kept and signed by all members present at the meeting. 19 DIREKTION MANAGEMENT 19.1 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet. The board shall appoint one to three (1-3) managers to undertake the Company s daily management De nærmere regler for bestyrelsens og The more detailed rules for the board s and the 10

11 direktørernes indbyrdes kompetence og forretningsførelse fastlægges i en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden. managers' qualifications and business management shall be specified by the board in orders of business. 20 TEGNINGSRET POWER TO BIND THE COMPANY 20.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer eller i forening med et bestyrelsesmedlem og en direktør, eller af den samlede bestyrelse. The Company shall be bound by the chairman of the board of directors, or by or a vice-chairman together with two other board members or a board member and a manager, or by the full board. 21 INCITAMENTSAFLØNNING INCENTIVE PAYMENTS 21.1 Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til selskabets direktion og andre ansatte efter bestyrelsens nærmere skøn. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget af selskabets generalforsamling. Retningslinjerne er offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside The company has prepared general guidelines for incentive payments to the company s management and other employees as assessed by the board. These guidelines were presented and adopted by the company's general meeting. The guidelines are available to the public on the company's website 22 REGNSKABSÅR FINANCIAL YEAR 22.1 Selskabets regnskabsår er 1. juli juni. The company s's financial year shall be 1 July 30 June. 23 REVISION AUDITING 23.1 Revision af selskabets regnskaber foretages af én eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer, der vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. The company's financial statements shall be audited by one or two state-authorised accountants elected by the general meeting for one year at a time. Re-election shall be possible. 24 KOMMUNIKATION MED SELSKABETS KAPITALEJERE 24.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte kapitalejere sker via , med mindre andet følger af Selskabsloven. Selska- COMMUNICATION WITH THE COMPANY S SHARE- HOLDERS All communication from the company to the individual shareholders shall be by unless otherwise prescribed by the Danish Companies Act. 11

12 bet kan til enhver tid i det konkrete tilfælde vælge i stedet at kommunikere med kapitalejerne med almindelig brevpost. Selvom selskabet generelt kommunikerer via , kan selskabet for en periode indgå en ordning med konkrete kapitalejere, hvorefter der med disse kommunikeres med almindelig brevpost. Selskabet kan gøre det til en forudsætning for etableringen af en sådan ordning, at de pågældende kapitalejere overfor selskabet erklærer, at disse ikke har egen adresse Indkaldelse af kapitalejere til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapport, adgangskort, fuldmagtsblanketter, tegningslister, selskabsmeddelelser samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne kan således fremsendes af selskabet til kapitalejerne via . Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil nævnte meddelelser og dokumenter tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, Selskabet skal anmode navnenoterede kapitalejere om en adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er kapitalejernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse Selskabet kan beslutte, at anmodningen om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk på selskabets hjemmeside, Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation vil kunne findes på selskabets hjemmeside, The Company may instead elect at any time to communicate with the shareholders by ordinary post in the specific case. Although the company generally communicates via , the Company may enter into an arrangement for a period with specific shareholders, under which communication with them is by ordinary post. The Company may make it a prerequisite for establishment of such an arrangement that the shareholders in question declare to the Company that they have no address. Notice to shareholders of annual and extraordinary general meetings, the agenda, the complete proposals, the annual report, admission cards, proxy forms, subscription lists, company announcements and other general information from the Company to the shareholders may thus be sent by the Company to the shareholders by . Apart from admission cards for the general meeting, such messages and documents shall also be available on the Company s website The Company shall ask shareholders listed by name for an address to which messages etc. can be sent. The shareholder shall be responsible for ensuring that the Company possesses the correct address. The Company may decide that the request for an admission card to the general meeting must be submitted electronically on the Company s website Details of the requirements for the systems used and the procedure in connection with electronic communication can be found on the Company s website 12

13 Således ændret den 8. juni 2015 i forbindelse med afnotering af FCM Holding A/S fra GXG Markets A/S som vedtaget den 27. marts

14 BILAG 1- KONVERTIBELT GÆLDSBREV MELLEM OG FCM Holding A/S, CVR-no Kaj Zartows Vej Herning Denmark (Herefter "Selskabet") Matthew Benham 10 Fitzroy Park Highgate, N6 6HU London England (Herefter "Långiver") This document contains an unauthorised translation of the Danish version of the convertible bond into an English- version. In the event of any discrepancies between the two versions, the Danish version shall prevail. 1. HOVEDSTOL THE LOAN Selskabet erkender herved at skylde kr ,00 (skriver danske kroner femogtyve millioner 00/100) (herefter "Lånet") til Långiver. The Company hereby unconditionally and irrevocably undertakes to owe DKK 25,000, (in writing DKK twenty five million) (the "Loan") to the Lender. 2. KONVERTIBELT GÆLDSBREV CONVERTIBLE BOND Lånet optages mod udstedelse af dette gældsbrev med ret til konvertering til nye B- aktier (kapitalandele) i Selskabet eller til ordinære kapitalandele i Selskabet, hvis der ikke er B-aktier eller aktieklasser i Selskabet på tidspunktet for konvertering af Lånet (herefter "Konvertering" eller "Konverteringen"). The Loan is taken out against this bond, which is convertible into new B-shares in the Company or into ordinary shares in the Company, if there are no B-share class at the time of conversion ("Convert" or the "Conversion"). 14

15 3. TILBAGEBETALING REPAYMENT 3.1 Lånet, der ikke afdrages, forfalder til betaling den 31. december 2015 ("Tilbagebetalingsdatoen"), hvor Selskabet skal tilbagebetale hele Lånet inklusiv påløbne renter, medmindre Långiver har udnyttet sin ret til Konvertering. The Loan, which is exempt from repayment in instalments, falls due and payable on 31 December 2015 (the "Repayment Date"), unless the Lender has exercised its right to Convert the Loan to shares in the Company. 3.2 Lånet er uopsigeligt i hele låneperioden fra såvel Selskabets som Långivers side. Neither the Company nor the Lender can terminate the Loan in the loan period. 4. FORRENTNING INTEREST Lånet forrentes med 0,5 % p.a., der årligt tilskrives Lånets hovedstol fra udbetalingen af Lånet, første gang den 31. december 2015, og oprulles og betales af Selskabet til Långiver på Tilbagebetalingsdatoen. I tilfælde af Konvertering, skal påløbne renter tilskrives til Lånet på datoen for Konverteringen. The Loan accrues interest with 0,5 % p.a. Interest shall accrue yearly as from disbursement of the Loan, first time 31 December 2015, and shall be rolled up and paid by the Company to the Lender on the Repayment Date. In case of Conversion, accrued interest shall be added to the loan amount at the date of the Conversion. 5. ANSVARLIGT LÅN SUBORDINATED LOAN Lånet optages som efterstillet ansvarlig lånekapital. Lånet skal i tilfælde af konkurs eller akkord således kun dækkes, når simple kreditorer og andre efterstillede kreditorer i henhold til konkurslovens 98 har opnået dækning. Lånet dækkes forud for de af Selskabet udstedte kapitalandele. The Loan shall rank as subordinated loan capital. In the event of bankruptcy or compulsory arrangement, the Loan shall only be covered, provided that ordinary creditors and other subordinated creditors pursuant to Section 98 of the Danish Bankruptcy Act has received repayment in full. The Loan ranks prior to the shares issued by the Company. 6. KONVERTERINGSVILKÅR TERMS OF CONVERSION 6.1 Långiver er når som helst i perioden fra udbetalingen af Lånet til Tilbagebetalingsdatoen berettiget til ved skriftligt påkrav til Selskabet at kræve Lånet Konverteret (helt The Lender is at any time from disbursement of the Loan until the Repayment Date entitled to upon written demand to the Company demand the Loan converted (partly or in full) to 15

16 eller delvist) til kapitalandele i Selskabet. Långiver kan maksimalt kræve konvertering ad 2 omgange. shares in the Company. The Lender is entitled to give such notice of conversion at a maximum of 2 times. 6.2 Ved Konvertering giver Lånet med tillæg af påløbne renter ret til at modtage et antal aktier i Selskabet à nominelt DKK 1 til kurs 5,14. Kursen udgør markedskursen for Selskabets kapitalandele på datoen for Selskabets beslutning om optagelse af Lånet og indgåelsen af dette konvertible gældsbrev ("Tegningsdagen"). Kursen er beregnet som den gennemsnitlige lukkekurs for Selskabets A-aktier på de dage, hvor Selskabets A-aktier er blevet handlet, i en periode på 4 uger før (og eksklusiv) Tegningsdagen, jf. dog afsnit 6.3 nedenfor. Selskabets A-aktier er optaget til handel på GXG Official List, der drives af GXG Markets A/S. Oplysningerne til brug for fastsættelse af kursen for konvertering af Lånet, er offentligt tilgængelige på GXG Markets A/S' hjemmeside, At Conversion, the Loan with addition of accrued interest gives the right to receive a number of shares of nominal DKK 1 at the conversion rate of DKK The conversion rate is equal to the market price of the Company's shares on the date of the Company's decision to take out the Loan and issue this convertible bond (the "Subscription Date"). The conversion rate is calculated as the average closing rate of the Company's A-shares on the dates on which the Company's A-shares have been traded for a period of 4 weeks prior to (and excluding) the Subscription Date, cf. however Clause 6.3 below. The Company's A- shares are listed for trading on the GXG Official List, which is operated by GXG Markets A/S. The information used to determine the conversion rate for the Loan are publicly available on the GXG Markets A/S' website, 6.3 Der sker justering i konverteringskursen og/eller antallet af aktier (kapitalandele), der udstedes som led i Konvertering af Lånet, i følgende tilfælde: Adjustment of the Conversion price and/or the number of shares issued in connection with the conversion of the Loan shall take place as follows: a) Træffes der beslutning om kapitalforhøjelse ved fondsandelsemission i Selskabet, skal Långiver ved konvertering af Lånet modtage et yderligere antal kapitalandele, således at Långiver stilles, som om Konvertering af Lånet var sket umiddelbart før kapitalforhøjelsen ved fondsandelsemission. a) If a decision is made to increase the capital of the Company by issuance of bonus shares, the Lender shall when subscribing for shares by Conversion of the Loan receive an additional amount of shares, so that the Lender is placed in a position as if the Conversion of the Loan had taken place immediately prior to the capital increase by issuance of bonus shares. b) Træffes der beslutning om kapitalfor- b) If a decision is made to increase the 16

17 højelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i Selskabet, hvorved der kan tegnes kapitalandele til en kurs, der svarer til markedskursen, sker der ingen ændringer i vilkårene for konvertering. c) Træffes der beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i Selskabet, hvorved der kan tegnes kapitalandele til en kurs under markedskursen for Selskabets kapitalandele, skal det antal kapitalandele, der fremkommer ved Konvertering af Lånet, og/eller konverteringskursen for disse reguleres således, at Långiver stilles som om Konverteringen af Lånet var sket umiddelbart før beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i Selskabet. d) Træffer Selskabet beslutning om at fusionere med et eller flere andre selskaber med Selskabet som det fortsættende selskab, eller får Selskabet tilført aktiver, sker der ikke nogen ændring af tegningskursen eller antallet af Kapitalandele, der fremkommer ved konvertering af Lånet. I tilfælde af fusion har Långiver uanset aftalt uopsigelighed dog ret til at kræve Lånet indfriet forud for Selskabets beslutning om fusion, såfremt vurderingsmændenes erklæring efter selskabslovens 241, stk. 4, fastslår, at vederlaget til kapitalejerne ikke er rimeligt eller sagligt begrundet. capital or to issue convertible loans, warrants or similar instruments, whereby shares can be subscribed for at a price corresponding to the market price, there shall be no changes in the Lender's terms for Conversion of the Loan. c) If a decision is made to increase the capital or to issue convertible loans, warrants or similar instruments, entitling the holders to subscribe for shares at a price below market value of the Company's shares, the number of shares which can be subscribed for by the Lender pursuant to the Loan and/or the exercise price for such shares, shall be adjusted so that the Lender is placed in a position as if the Loan was Converted prior to the decision to increase the capital or to issue convertible loans, warrants or similar instruments. d) If the Company decides to merge with one or more other companies with the Company as the continuing company, or if the Company receives assets, no changes shall be made to the exercise price or the number of shares, which can be subscribed for at Conversion of the Loan. In case of a merger, the Lender may irrespective of the Loan not being terminable require the Loan prepaid prior to the Company's decision to merge, provided that the valuators statement pursuant to Section 241(4) of the Danish Companies Act stipulates that the consideration to the shareholders is not fair or reasonable. e) Træffer Selskabet beslutning om at nedsætte selskabskapitalen til dækning af underskud, justeres konverteringskursen og det antal kapitalandee) If the Company decides to reduce the share capital in order to cover losses, the conversion price and the number of shares, which can be subscribed for at 17

18 le, der fremkommer ved Konvertering af Lånet, således at Långiver stilles som om Konvertering af Lånet var sket umiddelbart før kapitalnedsættelsen. f) Træffer Selskabet beslutning om (i) nedsættelse af selskabskapitalen med udbetaling til kapitalejerne, (ii) fusion af Selskabet som det ophørende selskab, (iii) spaltning, eller (iv) ombytning af kapitalandele i Selskabet med kapitalandele i et andet selskab, uden at Lånet i de i (ii)-(iv) nævnte situationer samtidig overtages af det fortsættende selskab på i det væsentligste identiske vilkår i forhold til Långiver, skal Långiver stilles som om Konvertering af Lånet var sket umiddelbart før henholdsvis kapitalnedsættelsen, fusionen, spaltningen eller kapitalandelsombytningen. g) Træffer Selskabet inden Konvertering af Lånet beslutning om at træde i likvidation, skal Selskabet inden beslutningens gennemførelse give Långiver meddelelser herom med frist for Långiver til inden 6 uger efter afsendelse af meddelelsen at kræve Lånet konverteret til kapitalandele i Selskabet. h) Såfremt der sker ændringer i Selskabet af lignende art med lignende virkning for Långiver, herunder ændringer i kapitalandelenes nominelle værdi, skal der foretages en justering af konverteringskursen for Konverteringen. Justering skal foretages snarest muligt efter gennemførelsen af den relevante ændring og i videst mulige omfang efter de principper, der fremgår af det ovenfor anførte og i øvrigt således, at den af Selskabet skønnede conversion of the Loan, shall be adjusted, so that the Lender is placed in a position as if the conversion of the Loan had taken place immediately prior to the capital decrease. f) If the Company decides to (i) reduce the share capital against payment to the shareholders, (ii) merge with the Company as the dissolving company, (iii) de-merger, or (iv) exchange of shares in the Company with shares in any other company, without in the situation described in (ii)-(iv) an obligation for the continuing company to take over the Loan on materially identical terms vis-à-vis the Lender, the Lender shall be placed in a position as if the Loan was converted immediately prior to the capital decrease, the merger, the demerger or the exchange of shares, respectively. g) If the company enters into liquidation before the Conversion of the Loan, the Company shall before such decision is carried out inform the Lender thereof, giving the Lender a six weeks notice after the notice to require the Loan Converted into shares in the Company. h) If other changes take place in the Company of a similar kind and with a similar effect on the Lender, including changes in the nominal value of the shares, an adjustment of the exercise price shall be made. The adjustment shall be made as soon as possible after the relevant change has taken place and to the widest extent possible the adjustment shall be made according to the principles stipulated above, and also in such a manner that the Company's estimated 18

19 økonomiske værdi af dette udstedte konvertible lån efter den relevante ændring i videst mulige omfang svarer til den af Selskabet skønnede økonomiske værdi af Lånet før ændringen. i) Såfremt en justering af konverteringskursen for Konverteringen bevirker, at konverteringskursen reduceres, således at det beløb, der er indbetalt på Lånet, er mindre end det nominelle beløb af de kapitalandele, hvortil der kan konverteres, skal der ikke ske justering. j) Såfremt en justering af konverteringskursen for Lånet bevirker, at konverteringskursen reduceres, således at det beløb, der er indbetalt på Lånet, er mindre end det nominelle beløb af de kapitalandele, hvortil der kan Konverteres, skal differencen mellem det beløb, der er indbetalt på Lånet og det nominelle beløb af de kapitalandele, hvortil der Konverteres i videst mulige omfang dækkes af den del af Selskabets egenkapital, der kan anvendes til udbytte, jf. selskabslovens 180, stk. 2. Såfremt den del af Selskabets egenkapital, der kan anvendes til udbytte, ikke er tilstrækkelig til dækning af den fulde difference, skal den anførte inddækning fra egenkapitalen ske i det omfang, det er muligt efter selskabslovens 180, stk. 2, idet konverteringskursen samtidig justeres i overensstemmelse hermed. financial value of this issued convertible bond after the relevant change to the widest extent possible matches the Company's estimated financial value of the Loan before the change. i) If an adjustment of the Conversion price means, that the Conversion price is reduced so that the amount paid on the Loan is less than the nominal amount of the shares whereto the Loan can be converted, no adjustment shall be made. j) If an adjustment of the exercise price means, that the exercise price is reduced so that the amount paid on the Loan is less than the nominal amount of the shares whereto the Loan can be Converted, the difference between the amount paid on the Loan and the nominal amount of the shares whereto conversion takes place shall to the widest extent possible be covered by that part of the equity of the Company which can be used for payment of dividend, cf. Section 180(2) of the Companies Act. If the equity at the relevant Conversion time is not sufficient to cover the full difference, the coverage from the equity shall take place to the extent permitted by Section 180(2) of the Companies Act, and the exercise price shall be adjusted accordingly. 6.4 Ved Konvertering udgør det mindste og det højeste beløb, hvormed selskabskapitalen i Selskabet kan forhøjes, DKK 1,00 og DKK dog kan regulering i henhold til afsnit 6.3 medføre et større nominelt beløb. In case of Conversion, the lowest and the highest amount by which the share capital of the Company can be increased amount to DKK 1.00 and DKK 4,863,813, however adjustment pursuant to Clause 6.3 may result in a higher nominal amount. 19

20 6.5 Långiver tillægges fortegningsret til Lånet og dermed fortegningsret til de kapitalandele, der måtte blive udstedt som følge af Konverteringen. Efter eventuel Konvertering skal der ikke gælde indskrænkninger i aktionærernes fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. The Lender shall have pre-emptive rights to the Loan and to the shares, which may be issued as a result of the Conversion. After any Conversion no restrictions on the shareholders' pre-emption rights to future increases shall apply. 7. UDBYTTE DIVIDENDS Så længe Lånet og påløbne renter ikke er tilbagebetalt eller Konverteret til kapitalandele i Selskabet, er Selskabet uberettiget til at udlodde udbytte til aktionærerne. The Company shall not distribute any dividends to its shareholders, as long as the Loan and any interest accrued thereon is outstanding or the Loan has not been Converted to shares in the Company. 8. MISLIGHOLDELSE EVENTS OF DEFAULT 8.1 Långiver kan kræve Lånet med påløbne renter indfriet øjeblikkeligt i tilfælde af misligholdelse af dette gældsbrev. In case of an event of default, the Loan together with accrued interest shall become immediately due and payable. 8.2 Ved misligholdelse forstås, at: The following events are events of default: a) Selskabet ikke tilbagebetaler Lånet med påløbne, ikke betalte renter på Tilbagebetalingsdatoen, b) Selskabet bliver insolvent, kommer under indenretlig rekonstruktion, bliver tvangsopløst, likvideret eller opløst eller erklæres konkurs, eller c) Selskabet i øvrigt væsentligt misligholder vilkårene i dette gældsbrev. a) If the Company does not repay the Loan together with accrued interest on the Repayment Date, b) If the Company becomes insolvent or is taken under reconstruction, is winded up, dissolved or liquidated or if the Company is declared bankrupt, or c) In case of a material breach by the Company of the terms in this convertible bond. 9. ØVRIGE FORHOLD MISCELLANEOUS 9.1 Under henvisning til selskabslovens 158 skal i øvrigt gælde følgende i forbindelse In pursuance of Section 158 of the Danish Companies Act, the following shall apply at 20

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV MELLEM OG FCM Holding A/S, CVR-no. 83567414 Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Denmark (Herefter "Selskabet")

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S. CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION CHR. HANSEN HOLDING A/S CVR-nr./CVR No. 28 31 86 77 1. Navn 1. Name 1.1 Selskabets navn er Chr. Hansen Holding A/S. 1.1 The Company s name is Chr. Hansen Holding A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S

FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S FCM Holding A/S Meddelelse nr. 266: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FCM Holding A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK

Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK CVR-nr. 34629218 Page 1 of 11 Dansk: Vedtægter for Auriga Industries A/S CVR-nr. 34629218 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for TDC A/S

Vedtægter for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene AIRTALK MOBILTELEFONI A/S BERLINGSKE MOBIL A/S BILLINGCOM A/S

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere