Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI"

Transkript

1 Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015

2 OFFERING MEMORANDUM (INVESTORINFORMATION) Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 (CVR nr , ISIN DK ) Udbud af op til nye aktier a nominelt DKK pr. aktie til en pris på DKK pr. aktie uden fortegningsret for den eksisterende aktionær. Dette Offering Memorandum ("Offering Memorandum") er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud ("Udbuddet") i Danmark af op til stk. nye aktier ("De Udbudte Aktier") a nominelt DKK i Core Bolig VI Investoraktieselskab nr. 1 ("Investorselskabet") uden fortegningsret for Investorselskabets eksisterende aktionær ( Eksisterende Aktionær ), som beskrevet herunder. Offering Memorandum er udarbejdet af Investorselskabets bestyrelse og direktion ( Ledelsen ). Investorselskabet og dets datterselskab Core Bolig VI Kommanditaktieselskab ( Ejendomsselskabet ) udgør Koncernen. Umiddelbart forud for Udbuddet udgør Investorselskabets aktiekapital nominelt DKK fordelt på 20 stk. eksisterende aktier ("Eksisterende Aktier") a nominelt DKK pr. aktie, der alle er fuldt indbetalte. På Investorselskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt den 31. marts 2015 blev det besluttet at forhøje Investorselskabets aktiekapital med op til nominelt DKK ved kontant indbetaling uden fortegningsret for Investorselskabets Eksisterende Aktionær til en pris på DKK pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK. Efter gennemførelsen af Udbuddet vil Investorselskabets aktiekapital således, forudsat Udbuddet fuldtegnes, udgøre DKK fordelt på stk. Aktier, og bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre DKK, hvorefter Investorselskabets samlede egenkapital vil udgøre DKK. Investorselskabet har kun én aktieklasse, og ingen Aktier har særlige rettigheder. De Udbudte Aktier har således samme rettigheder som de Eksisterende Aktier i Investorselskabet og giver ret til fuldt udbytte efter udstedelsen af De Udbudte Aktier og registrering af kapitalforhøjelsen ved Erhvervsstyrelsen. 1 1

3 Aktierne udbydes til en tegningskurs på DKK pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK. De Udbudte Aktier er unoterede, men er registrerede med fondskode nr. DK (ISIN). De Udbudte Aktier udbydes i perioden fra den 1. juni 2015 til og med 30. juni 2015 ("Tegningsperioden"). Kapitalforhøjelsens provenu vil efter gennemførelse af udbuddet blive indskudt som egenkapital i datterselskabet Ejendomsselskabet, hvor midlerne vil blive benyttet til delvis finansiering af en række forventede ejendomskøb. Der forventes i denne forbindelse indgået en række ejendomshandler, jf. DEL I, afsnit Modtagere af dette Offering Memorandum og potentielle investorer i de Udbudte Aktier bør være opmærksomme på, at en eventuel investering i De Udbudte Aktier indebærer en betydelig risiko. Offering Memorandum indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med en række risici og usikkerheder, som ligger uden for Investorselskabets og Bestyrelsens indflydelse. Ændringer i økonomiske forhold samt i øvrige faktorer kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, der er beskrevet i Offering Memorandum. Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer" for en gennemgang af relevante risici ved investering i Investorselskabets Aktier. Sydbank A/S er aktieudstedende institut. Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. Investorselskabet har ikke bemyndiget nogen personer til, og det er ikke tilladt nogen, at afgive oplysninger eller erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Offering Memorandum, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Investorselskabet eller på Investorselskabets vegne. Investorselskabet er ikke ansvarligt for oplysninger, som er afgivet af andre end Investorselskabet. Udlevering af Offering Memorandum på noget tidspunkt kan ikke betragtes som indeståelse for, at der ikke er sket ændringer i Investorselskabets virksomhed eller forhold siden datoen for udarbejdelse af Offering Memorandum, eller at oplysningerne i Offering Memorandum er korrekte på noget tidspunkt efter datoen for udarbejdelse af Offering Memorandum. Investorselskabets Aktier er ikke og vil ikke i forbindelse med Udbuddet blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstater i USA eller værdipapirlovgivningen i nogen jurisdiktion uden for Danmark og må kun udbydes og sælges i transaktioner, der er fritaget fra, eller ikke er underlagt, registreringskravene i de pågældende jurisdiktioner. 2 2

4 Dette Offering Memorandum udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at tegne Investorselskabets Aktier i noget retsområde over for nogen person, i relation til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud i det pågældende retsområde. Udlevering af Offering Memorandum samt udbud af Investorselskabets Aktier kan være begrænset ved lov i visse lande. Alle, der kommer i besiddelse af Offering Memorandum, anmodes af Investorselskabet om at indhente oplysninger om disse begrænsninger og endvidere at påse efterlevelsen deraf. Investorselskabet påtager sig ikke noget juridisk ansvar for nogen overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne er en tegner af Investorselskabets Aktier. Alle, der kommer i besiddelse af Offering Memorandum, opfordres endvidere til at søge professionel investeringsrådgivning og undersøge relevante juridiske og skattemæssige forhold samt til at handle i overensstemmelse med relevant lovgivning i forbindelse med tegning af Investorselskabets Aktier. I henhold til risikomærkning af investeringsprodukter er Core Bolig VI et rødt investeringsprodukt. Det vil sige at: 1. Der er risikofor at tabe mere end det investerede beløb og/eller 2. Produktet er vanskeligt at gennemskue Core Bolig VI falder under ovenstående punkt 2, idet der ikke kan tabes mere end det investerede beløb i ejendomsaktien og punkt 1. derfor ikke er gældende. (jf. Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter nr. 345 af 15. april 2011) Dette Offering Memorandum er dateret den 15. maj 2015 ("Offering Memorandumdatoen") 3 3

5 Generel information Fremadrettede udsagn Offering Memorandum indeholder visse fremadrettede udsagn. Udtrykkene vurderer, mener, forventer, skønner, har til hensigt og planlægger samt tilsvarende udtryk kendetegner de fremadrettede udsagn. Disse udsagn forekommer et antal steder, herunder i afsnittet om Risikofaktorer. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger i Offering Memorandum, herunder, men ikke begrænset til, udtalelser vedrørende Investorselskabets økonomiske stilling, investeringsstrategi, planer og mål for den fremtidige drift er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre forhold, der kan få Investorselskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, den udvikling eller de præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i Offering Memorandum gælder kun pr. datoen for udarbejdelsen af Offering Memorandum, og Investorselskabet påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Visse andre oplysninger Offering Memorandum indeholder visse markeds- og brancheoplysninger for de områder, Investorselskabet driver eller planlægger at drive virksomhed i. Medmindre andet er angivet, er statistik og anden markedsinformation vedrørende sådanne segmenter baseret på Ledelsens interne skøn støttet af branchepublikationer og Ledelsens erfaring. Oplysninger fra branchepublikationer, undersøgelser og forventninger er korrekt gengivet, og der er efter Investorselskabets overbevisning ikke udeladt fakta, som kan medføre, at de i Offering Memorandum gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. Af branchepublikationer, -oversigter og -prognoser fremgår det generelt, at de oplysninger, de indeholder, er fremskaffet fra kilder, som anses for at være troværdige. Investorselskabet har ikke selvstændigt verificeret disse branchepublikationer, -oversigter og -prognoser, og der kan ikke gives sikkerhed for, at sådanne oplysninger er fuldstændige eller korrekte. 4 4

6 Indholdsfortegnelse OFFERING MEMORANDUM... 1 Generel information... 4 Indholdsfortegnelse... 5 Ansvarlige for Udbuddet... 7 Resumé... 8 Risikofaktorer Generelle risikofaktorer Likviditetsrisiko Køb af ejendomme Den fremtidige prisudvikling på boligejendomme Risiko ved Ejendommene Finansielle risici Ændringer i regnskabs- og selskabslovgivning Ændringer i lejelovgivning Tvister og retssager Ændrede skatte- og afgiftsforhold i Danmark Tidsplan DEL I: Oplysninger om Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr ANSVARLIGE REVISORER UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER RISIKOFAKTORER OPLYSNINGER OM CORE BOLIG INVESTORAKTIESELSKAB NR FORRETNINGSOVERSIGT ORGANISATIONSSTRUKTUR KAPITALRESSOURCER PROGNOSER FOR RESULTAT, BALANCE OG LIKVIDITET BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER SAMT LEDERE AFLØNNING OG GODER PERSONALE STØRRE AKTIONÆRER

7 14. TRANSAKTIONER MELLEM NÆRTSTÅENDE PARTER YDERLIGERE OPLYSNINGER VÆSENTLIGE KONTRAKTER OG AFTALER CORE PROPERTY MANAGEMENT A/S SKATTEMÆSSIGE FORHOLD FOR INVESTORER DOKUMENTATIONSMATERIALE DEL II: Udbuddet ANSVARLIGE RISIKOFAKTORER NØGLEOPLYSNINGER OPLYSNINGER OM DE VÆRDIPAPIRER, DER UDBYDES ELLER OPTAGES TIL NOTERING VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET UDGIFTER VED EMISSIONEN UDVANDING DEFINITIONER DEL III Bilag Bilag 1 Vedtægter for Investorselskabet Bilag 2 Vedtægter for Ejendomsselskabet Bilag 3 Vedtægter for Komplementarselskabet Bilag 4 Administrationsaftale mellem Investorselskabet og Core Property Management A/S101 Bilag 5 - Administrationsaftale mellem Ejendomsselskabet, Komplementarselskabet og Core Property Management A/S Bilag 6 Tegningsblanket Bilag 7 Væsentlig investorinformation

8 Ansvarlige for Udbuddet 7 7

9 Resumé Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Advarsler Dette resumé skal læses som indledning til Offering Memorandum. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne af investoren bør træffes på baggrund af Offering Memorandum som helhed. Den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Offering Memorandum indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne, kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Offering Memorandum, inden sagen indledes. Kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Offering Memorandum, eller ikke, når det læses sammen med Offering Memorandums andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende værdipapirer. B.1 Juridisk navn og binavne Afsnit B Udsteder og garant Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1. Investorselskabet har ikke binavne. B.2 Domicil og retslig form Investorselskabets adresse er: Skoubogade 1, København K Investorselskabet er et dansk aktieselskab omfattet af den danske Selskabslov. Investorselskabet er indregistreret i Danmark ved Erhvervsstyrelsen. B.3 Virksomhedsbeskrivelse Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1. (Investorselskabet) investerer hele sin formue i Core Bolig VI Kommanditaktieselskab (Ejendomsselskabet), der anvender midlerne til at investere i danske boligejendomme i Storkøbenhavn og større danske provinsbyer. Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 modtager indskud fra Investorerne for at investere midlerne i Core Bolig VI Kommanditaktie- 8 8

10 selskab (Ejendomsselskabet), der således er et 100% ejet datterselskab til Investorselskabet. Minimum 35% af de indkøbte ejendomme forventes at ligge i Storkøbenhavn, Aarhus og/eller Aalborg. Den resterende del af ejendomsporteføljen i en række større provinsbyer. Ejendomme vil blive købt af Ejendomsselskabet, der vil drive ejendommene med henblik på at optimere lejeindtægterne og reducere ejendommenes omkostninger, med henblik på langsigtet værditilvækst. Ejendommene belånes med realkreditlån med fast rente med en minimum varighed på 7-8 år. Belåningsgraden forventes at blive 60% af købsprisen. B.5 Koncernstruktur Investorselskabet ejer 100% af Ejendomsselskabet. B.8 Prognoser for 2015 og følgende år Der er udarbejdet prognoser for både Investorselskabet og Ejendomsselskabet under forudsætning af en kapitaltegning der bringe formuen i Investorselskabet op på 500 mio. DKK. Prognosen for Investorselskabet er følgende: Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr Driftsprognose (i DKK 1.000) Andel af overskud før værdireguleringer i Core Bolig VI Andel af værdiregulering og låneetabl. i Core Bolig VI Andel af overskud i Ejendomselskabet før skat Administrationsomkostninger, herunder depositar Overskud før renter Renter Overskud incl. værdiregulering før skat Overskud før skat i pct. af investeret egenkapital -1,5% 5,4% 9,6% 10,8% Årets aktuelle skat Årets udskudte skat Årets resultat Årets resultat i % af inv.egenkap. -1,2% 4,2% 7,5% 8,4% Kurs pr. aktie (udbytte fragår løbende) i DKK Kurs pr. aktie inkl. akkumuleret. udbytte i DKK Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr Driftsprognose (i DKK 1.000) Andel af overskud før værdireguleringer i Core Bolig VI Andel af værdiregulering og låneetabl. i Core Bolig VI Andel af overskud i Ejendomselskabet før skat Administrationsomkostninger, herunder depositar Overskud før renter Renter Overskud incl. værdiregulering før skat Overskud før skat i pct. af investeret egenkapital 11,0% 11,2% 11,4% 11,6% 11,9% Årets aktuelle skat Årets udskudte skat Årets resultat Årets resultat i % af inv.egenkap. 8,6% 8,7% 8,9% 9,1% 9,3% Kurs pr. aktie (udbytte fragår løbende) i DKK Kurs pr. aktie inkl. akkumuleret. udbytte i DKK Afsnit C 9 9

11 Værdipapirer C.1 De Udbudte Aktier Udbuddet omfatter op til stk. Udbudte Aktier. Investorselskabet har kun én aktieklasse, og De Udbudte Aktier, der udstedes af Investorselskabet, er efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen af samme klasse som de Eksisterende Aktier. De Udbudte Aktier vil efter udløb af Tegningsperioden blive registreret ved Erhvervsstyrelsen. De Udbudte Aktier har fondskode: DK C.2 De Udbudte Aktiers valuta De Udbudte Aktier er denomineret i danske kroner. C.3 Beskrivelse af Investorselskabets aktiekapital Umiddelbart forud for Udbuddet udgør Investorselskabets aktiekapital nominelt DKK fordelt på 20 stk. Eksisterende Aktier a nominelt DKK der alle er tegnet til kurs 200, og fuldt indbetalte ved indskud af DKK. C.4 Aktiernes rettigheder Investorselskabet har kun én aktieklasse, og ingen Aktier har særlige rettigheder. De Udbudte Aktier har samme rettigheder som de Eksisterende Aktier i Investorselskabet og giver ret til fuldt udbytte efter udstedelsen af De Udbudte Aktier og registrering af kapitalforhøjelsen ved Erhvervsstyrelsen. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK giver ret til én stemme. Ingen aktionærer eller grupper af indbyrdes nærtstående aktionærer kan dog udøve stemmeret for mere end 50% af den samlede selskabskapital. De Udbudte Aktier er frit omsættelige og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine Aktier indløse, hverken helt eller delvist. C.5 Indskrænkninger i omsættelighed Ikke relevant. Alle Aktier inklusive De Udbudte Aktier er frit omsættelige omsætningspapirer i henhold til dansk ret, og der gælder ingen indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed. C.6 Udbyttepolitik Det er Investorselskabets langsigtede målsætning at udbetale en an

12 del af årets resultat som udbytte. Dette vil altid ske under hensyntagen til Koncernens kapitalstruktur, soliditet, likviditetssituation og planer for investeringer. Der bliver taget stilling til eventuelt aktieudbytte år for år, og for regnskabsåret 2015 indstilles en udbytteprocent på 0. D.1 Risici forbundet med Investorselskabet eller branche Afsnit D Risici Modtagere af dette Offering Memorandum og potentielle investorer i de Udbudte Aktier bør være opmærksomme på, at en eventuel investering i de Udbudte Aktier indebærer en betydelig risiko. Nærværende Offering Memorandum indeholder blandt andet en detaljeret vurdering af de særlige faktorer, der kan have negativ indflydelse på værdien af Investorselskabet og dermed på kursdannelsen på Aktierne. De beskrevne risici er ikke de eneste risici, Investorselskabet står over for. De skal tages som udtryk for de risikofaktorer, der af Ledelsen betragtes som særligt væsentlige og relevante for Investorselskabet pr. Offering Memorandumdatoen. Såfremt nogle af nedenstående risikofaktorer bliver en realitet, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på Investorselskabets fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser med tab til følge. Nærværende Offering Memorandum indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med usikkerhed og derved med risici. Investorselskabets faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der omtales i disse fremadrettede udsagn, som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som nævnes nedenfor og andetsteds i Offering Memorandum. Investorer tegner aktier i Investorselskabet, der investerer samtlige af sine midler i Ejendomsselskabet, der anvender samtlige midler til at erhverve boligudlejningsejendomme. Den væsentligste risiko for Investorselskabet er således kursudviklin

13 gen på aktierne i Ejendomsselskabet. Kursen på Ejendomsselskabets aktier påvirkes af faktorer såsom; Prisudviklingen på Ejendomsselskabets ejendomme Lejeudviklingen i Ejendomsselskabets ejendomme Tomgang i Ejendomsselskabets ejendomme Tab på lejere Væsentlige ændringer i de finansielle markeder, herunder rentestigning og finansiel uro Finansielle risici, herunder rente- og modpartsrisiko samt risiko ved lånefinansieret gearing Ændringer i lånebidragssatser Lovgivningsmæssige ændringer herunder ændringer i lejelovgivning Vedligeholdelsesmæssige tiltag og behov for ekstraordinære investeringer Endvidere skal nævnes risikoen for, at ejendommene ikke kan erhverves til de forventede afkast, og at renten stiger før der hjemtages de forventede lån, hvorved den løbende drift vil forringes. D.3 Risici forbundet med Aktierne Risici forbundet med Aktierne relaterer sig primært til, at Udbuddet ikke gennemføres som følge af uforudsete, pludselig opståede begivenheder, der umuliggør gennemførelsen. E.1 Provenu fra Udbuddet og skønnede omkostninger E.2a Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu Afsnit E Udbuddet Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre i alt DKK, hvoraf nettoprovenuet forventeligt vil udgøre DKK, efter skønnede omkostninger på 0 DKK. Ejendomsselskabet forventer efter gennemførelse af Udbuddet at indgå en række enten betingede eller ubetingede købsaftaler om køb af boligejendomme og et ejendomsprojekt (boligejendom som leveres i 2017) for i alt 890 mio. DKK. Provenuet for Emissionen i Investorselskabet vil tilgå Ejendomsselskabet og sammen med realkreditfinansiering vil skulle finansiere Ejendomsselskabet køb af ejendomme og ejendomsprojekt. E.3 Vilkår og betin- Udbuddet omfatter stk. Udbudte Aktier

14 gelser for Udbuddet Det er en betingelse for gennemførelsen af Udbuddet, at der ikke indtræffer begivenheder inden registrering af kapitalforhøjelsen, der efter Investorselskabets skøn vil gøre gennemførelsen af Udbuddet uforsvarligt og/eller utilrådeligt. Udbuddet vil endvidere kun blive gennemført hvis der opnås en minimumstegning på Aktier, svarende til en aktiekapital på DKK og et bruttoprovenu på DKK. Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) til den sidst registrerede ejer af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet, og der vil ikke blive udstedt nogen Aktier. Betaling for de Udbudte Aktier sker i danske kroner på senest den 15. juli Udbuddet af aktier og andele sker med en minimumstegning på DKK pr. investor. Aktiestørrelsen er DKK pr. stk. og tegning sker til kurs 200, dvs DKK pr. aktie. Hertil kommer en tegningsprovision på 1,75%, der går til tegningsstedet. Således at tegningskursen inkl. tegningsprovision bliver DKK. pr. aktie a nominelt DKK. Der opkræves ikke tegningsprovision for Partnergruppens tegning i Investeringsselskabet. Tegningsperiode Første tegningsperioden løber fra 1. juni 2015 til 30. juni 2015 med betaling den 3. juli Vedtægterne rummer mulighed for tegning af yderligere kapital helt frem til den 31. december Såfremt der sker yderligere kapitalforhøjelse efter Udbuddet vil der blive beregnet en rentekompensation, således at de nye investorer betaler 2% p.a. til det udstedende selskab i form af et tillæg til tegningskursen (overkurs). Hensigten herved er at kompensere de tidlige investorer for de senere investorers tilsvarende sene indbetaling. Maksimal tegning 13 13

15 Den maksimale tegning er fastsat til DKK, svarende til en bruttoprovenu på 749 mio. DKK. Tegning kan lukkes før tid ved fuldtegning. Sker der overtegning, vil der ske reduktion af tegningen. Rødt investeringsprodukt I henhold til risikomærkning af investeringsprodukter er aktier i Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 et rødt investeringsprodukt, jf. Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter nr. 345 af 15. april Det vil sige at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb og/eller at produktet er vanskeligt at gennemskue. Investorselskabet er klassificeret som rødt investeringsprodukt grundet dets kompleksitet. Investorerne kan dog ikke tabe mere end det investerede beløb. AIF og FAIF Investorselskabet udgør en Alternativ Investerings Fond ( AIF ) i henhold til FAIF-loven. Grundet Investorselskabets forventede størrelse samt det forhold, at Aktierne i Investorselskabet markedsføres overfor detailinvestorer, skal Investorselskabet, og de øvrige selskaber i Koncernen, forvaltes af en forvalter (Core Property Management A/S), der har opnået tilladelse hertil af Finanstilsynet, samt udpege en depositar, der, ligesom forvalteren, er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. E.4 Fysiske og juridiske personers interesse i Udbuddet Partnergruppen vil tegne minimum 100 stk. Aktier, svarende til et samlet indskud på minimum DKK. I relation til Udbuddet er Ledelsen ikke bekendt med mulige interessekonflikter, der er væsentlige for Investorselskabet. Partnergruppen har som medejere af Core Property Management A/S en interesse i gennemførelse af Udbuddet, men dette udgør efter Ledelsens vurdering ikke nogen væsentlig interessekonflikt for Investorselskabet. Tegningsstederne har som medejere af Core Property Management A/S, og i deres egenskab af tegningssteder, der modtager tegningsprovision samt refusion af administrationshonorar en interesse i gennemførelse af Udbuddet, men dette udgør efter Ledelsens vurdering ikke nogen væsentlig interessekonflikt for Investorselskabet

16 E.5 Udvanding Udbuddet sker uden fortegningsret for Investorselskabets Eksisterende Aktionær, der således vil blive væsentligt udvandet ved gennemførelsen af Udbuddet. Ved fuldtegning af de Udbudte Aktier vil den Eksisterende Aktionærs ejerandel blive reduceret til under 0,1%. E.6 Anslåede omkostninger, som investor pålægges af Investorselskabet Investor betaler 1,75% i tegningsprovision der går til tegningsstedet ved tegning af de Udbudte Aktier i Investorselskabet. Der er ikke andre omkostninger som Investor pålægges af Investorselskabet. Omkostninger til etablering og registrering af Koncernselskaberne afholdes af Core Property Management A/S

17 Risikofaktorer 1. Generelle risikofaktorer Ved investering i Investorselskabet vil den væsentligste risiko være knyttet til udviklingen i Investorselskabets investering i Ejendomsselskabet, der ejer Ejendommene. Kursen på aktierne i Ejendomsselskabet vil være påvirket af en lang række faktorer, og der vil være en række risici forbundet med investering i Ejendomsselskabet. Nedenstående risikofaktorer er ikke nødvendigvis udtømmende, heller ikke prioriteret efter sandsynlighed for, at de indtræffer, eller efter omfanget af de mulige konsekvenser for investorerne i Investorselskabet. I det omfang at forudsætningerne udvikler sig negativt, vil det påvirke Investorselskabets samlede økonomiske stilling, resultatforventninger og værdien af Investorselskabets aktier i Ejendomsselskabet, samt likviditet og eventuelle udbyttebetalinger. 2. Likviditetsrisiko Investorselskabets aktier er unoterede og dermed som udgangspunkt illikvide. Investor skal derfor være sig bevidst, at ejendomsinvesteringen sker i en illikvid ejendomsaktie, som kun kan forventes omsat ved at finde en anden køber. Investor kan også komme i en situation at salget af en aktie kommer til at ske til en kurs, som ligger væsentligt under den regnskabsmæssige værdi. I det omfang der skal fremskaffes likviditet til tilbagekøb af Aktier gennem salg af ejendomme, skal Investor ligeledes være opmærksom på at ejendomme som udgangspunkt er illikvide aktiver, hvor omsætningshastigheden kan være meget lav. Det kan således let tage et år at finde en køber og afslutte en ejendomshandel. Der henvises til afsnit 9 i Investorselskabets vedtægter omkring Exitvinduerne. 3. Køb af ejendomme Porteføljen af ejendomme erhverves først efter gennemførelse af Udbuddet. Bruttoafkastet på de enkelte ejendomme er derfor baseret på forventninger. Hvis der skulle ske en markant prisstigning på de ejendomme, der påtænkes erhvervet, vil projektets rentabilitet således falde. Ledelsen vurderer dog, at de til beregningerne anvendte indkøbspriser er realistiske, og at der på det danske ejendomsmarked kan erhverves Ejendomme til de budgetterede startforrentninger. 4. Den fremtidige prisudvikling på boligejendomme Den fremtidige prisudvikling på boligejendomme afhænger af mange faktorer, herunder demografi, økonomi og de finansielle markeder. Økonomisk ustabilitet og finansiel uro kan have en negativ påvirkning på Investorselskabets samlede økonomiske stilling. Prissætningen af Koncernens Ejendomme følger således den generelle økonomiske situation samt inflationsudviklingen i det danske samfund. Perioder med ingen eller lav vækst og kursfald på aktie- og obligationsmarkederne vil normalt være negative for Investorselskabet. Værdien af Investorselskabet vil være knyttet til den løbende indtjening og konsolidering samt til udviklingen i renteniveauet, eftersom investeringsejendomme prisfastsættes efter indtjening, det generelle renteniveau, investors afkastkrav og skattesatser. Af øvrige samfundsøkonomiske variable, som kan 16 16

18 have effekt på udviklingen i værdien og prissætningen af ejendomme, kan nævnes: efterspørgsel efter boligejendomme, niveauet for nybyggeri af ejendomme, beskæftigelsesudviklingen, udviklingen i den demografiske sammensætning, urbaniseringstendenser, hvor befolkningen flytter mod de større byer, samt restriktioner indført af offentlige myndigheder. 5. Risiko ved Ejendommene Driftsøkonomien i et ejendomsselskab er følsom overfor udviklingen i en lang række faktorer som lejeindtægter, vedligeholdelse og forbedringer, priser på fast ejendom, finansieringsforhold og generelle ændringer i lovgivningsmæssige forhold, herunder skattemæssige forhold. Ejendommenes beliggenhed kan udgøre en risiko i forbindelse med mulighed for indgåelse af nye lejeaftaler og ejendommens værdiudvikling. Udvikling i ejendomsværdi, likviditeten i ejendomsmarkedet, lejepriser og ledige lejemål kan variere mellem områder og bydele. Attraktiviteten af en ejendom vil ofte være bestemt af beliggenheden, og normalt vil der være en lavere risiko på velbeliggende ejendomme end ejendomme med dårligere beliggenhed. Det tilstræbes derfor at opbygge en diversificeret ejendomsportefølje beliggende i København og større danske provinsbyer. Den væsentligste risiko omkring lejeindtægten knytter sig til risikoen for lejetomgang, der er afhængig af efterspørgslen efter boliger i området samt lejeniveau. Efterspørgslen efter boliger er især knyttet til den demografiske vandring, og der investeres derfor kun i byer med udsigt til en positiv befolkningsudvikling. Lejeniveauet bestemmes primært af lejelovgivningen, udbud og efterspørgsel, samt den makroøkonomiske udvikling der har betydning for lejernes betalingsevne og -villighed. Ejendommene, der erhverves, vil normalt være fuldt udlejet, således lejeniveauet kendes. Der kan i begrænset omfang erhverves ejendomsprojekter, hvor ejendommen først leveres om 1 2 år, hvorefter lejemålene kan udlejes, og lejeniveauet kan fastsættes endeligt. Der afsættes midler til løbende vedligeholdelse, som vurderes at være tilstrækkelige. I forbindelse med den tekniske due diligence udarbejdes skøn for fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Herudover udarbejdes årlige investeringsbudgetter på årlig og langfristet basis, således at Ejendomsselskabets Ejendomme løbende vedligeholdes. Der kan opstå investeringsbehov som følge af fraflytning, tekniske forhold og offentlige krav, der kan påvirke Koncernens samlede økonomiske stilling. 6. Finansielle risici 6.1 Kapitalstruktur Investorselskabet investerer hele sin formue/egenkapital i Ejendomsselskabet. Investorselskabets finansielle risiko er således knyttet til kursudviklingen på aktierne i Ejendomsselskabet. Ejendomsselskabets kapitalstruktur ved opbygning af ejendomsporteføljen er som udgangspunkt fordelt på 40% egenkapital og 60% fremmedkapital (realkreditbelåning) målt i forhold til ejendommenes værdi. Det forventes, at realkreditlånene optages som en blanding af 5-10 årige inkonverterbare flexlån, samt årige konverterbare fastforrentede obligationslån. Sammensætningen afhænger af 17 17

19 lånevilkårene på finansieringstidspunktet. Ejendomsselskabets belåning af Ejendommene forventes at øge det samlede afkast af investeringerne, men der er risici forbundet hermed. 6.2 Renterisiko Ejendomsselskabets renterisiko afhænger af, hvor lang en periode lånene løber og til hvilken rente lånene kan refinansieres ved udløb. Ejendomsselskabets renterisiko håndteres ved at optage lån med en fast rente, som typisk vil være 5, 10 og 30 år. Dette indebærer at finansieringsomkostningerne for ejendommene, som udgangspunkt er fastlåst i minimum en 7-8 årig periode (gennemsnit), når lånene er hjemtaget. Til forud sikring af renten i forbindelse med køb af ejendomsprojekter, der først overtages om 1-2 år, kan der indgås renteaftaler som fastlåser renten. Indtil lånene er hjemtaget, vil der være en risiko på hvilket renteniveau finansieringen kan fastlåses på for rentebindingsperioden. Såfremt den initiale lånefinansiering eller refinansieringen foretages til højere renter, er der risiko for, at Ejendomselselskabets overskud vil blive mindre. Hvis rentestigningen er affødt af højere inflation, vil der dog normalt være gode muligheder for lejestigninger, som delvis kan afbøde risikoen over tid. Såfremt Ejendomsselskabet ikke kan leve op til lånevilkårene herunder eventuelle finansielle klausuler, kan det påvirke Ejendomsselskabets samlede økonomiske stilling, resultat og værdien af Investorselskabets aktier i Ejendomsselskabet. Hvis Ejendomsselskabets aktiver i forhold til gælden eksempelvis falder til under nærmere aftalte specifikke grænser, vil lånebetingelserne kunne indebære, at der ikke kan ske udlodning af et eventuelt overskud. Hvis Ejendomsselskabet ikke kan servicere gælden i en periode, vil det også kunne udløse omstrukturering af gælden og/eller afhændelse af ejendomsaktiver. Der er ikke indgået aftaler med realkreditinstitutter om bidragssatser på Ejendomsselskabets realkreditlån, idet Ejendommene endnu ikke er købt. Bidragssatsen kan heller ikke fastlåses for hele investeringsperioden, hvorfor der er en risiko for at denne kan stige og dermed negativt påvirke resultaterne og Aktiernes værdi. 6.3 Modpartsrisiko Investorselskabet vil kun i meget begrænset omfang have risici mod finansielle modparter. Risikoen vil alene være tilknyttet en kontantkonto i Investorselskabets bankforbindelse. Ejendomsselskabets risici mod finansielle modparter vil ligeledes hovedsageligt være tab i forbindelse med placering af Ejendomsselskabets overskudslikviditet. For at reducere denne risiko placeres overskydende midler enten i sikre korte obligationer eller hos Ejendomsselskabets bankforbindelser, Sydbank og Spar Nord Bank

20 6.4 Valutakursrisiko Hverken Investorselskabet eller Ejendomsselskabet har valutakursrisiko. Ejendomsselskabet erhverver danske boligejendomme, hvor lejeindtægten modtages i danske kroner, og ved finansieringen anvendes altid danske kroner. 6.5 Gearingsrisiko Investorselskabet foretager ikke finansiel gearing af sine investeringer, da selskabets formue placeres i Ejendomsselskabet. Som følge af lånefinansieringen af ejendommene er Ejendomsselskabets risiko gearet målt som forholdet mellem værdien af Ejendomsselskabets samlede aktiver og egenkapitalen. Da egenkapitalandelen som udgangspunkt er 40% vil gearingen være 2,5. Egenkapitalandelen kan variere, men vil typisk ligge på mellem 25% og 50%. 7. Ændringer i regnskabs- og selskabslovgivning Investorselskabet og Ejendomsselskabet aflægger regnskab i henhold til den danske årsregnskabslov, og prognoserne er opstillet efter gældende regler for indregning og måling i henhold til årsregnskabsloven. Såfremt de nuværende regler ændres, og der i særdeleshed sker ændringer i reglerne vedrørende indregning og måling af investeringsejendomme, gæld og skat, kan det have væsentlig effekt på den regnskabsmæssige behandling af disse regnskabsposter og den fremtidige regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen. Såfremt det sker, vil det kunne have væsentlig negativ indvirkning på Koncernens økonomiske stilling, resultat og på aktiernes værdi samt Koncernens mulighed for at udbetale udbytte. Herudover kan ændring i selskabslovgivningen påvirke Koncernen ugunstigt, hvilket for eksempel kan få en negativ effekt på Koncernens mulighed for udlodning af udbytte. Der er den 28. januar 2015 fremsat et lovforslag, der lægger op til en meget omfattende ændring af årsregnskabsloven med forventet vedtagelse før sommeren For Investorselskabet og Ejendomsselskabet vil den væsentligste ændring til regnskabspraksis være, at gældsforpligtelserne vedrørende investeringsejendommene fremadrettet skal måles til amortiseret kostpris. Gældsforpligtelserne skal dermed ikke længere måles til dagsværdi, hvorfor resultatet fremover ikke vil blive påvirket af dagsværdireguleringer af gældsforpligtelser. Ændringerne forventes at træde i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. 8. Ændringer i lejelovgivning Der kan ske ændringer i lejelovningen, hvilket bl.a. kan påvirke de vilkår som nye lejekontrakter kan indgås på, herunder reduktion af mulighederne for fremtidige lejeforhøjelser. Der er vedtaget en ny lejelov i Folketinget, som træder i kraft den 1. juli De nye regler vil bl.a. kunne føre til øgede udgifter ved lejerskifte, hvor den fraflyttende lejer skal istandsætte lejemålet til normal istandsættelse og ikke som tidligere til nyistandsat. 9. Tvister og retssager Koncernen har ikke været involveret i retssager i Koncernens levetid, men det kan ikke udelukkes, at Ejendomsselskabet fra tid til anden er involveret i tvister og retssager, herunder lejesager. Udfaldet af 19 19

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S

REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I INVESTERINGSSELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2015 A/S REDEGØRELSE FRA BESTYRELSEN I OM FRIVILLIGT BETINGET KØBSTILBUD FREMSAT AF HELLERUP FINANS A/S 2 1. INDLEDNING 1.1. Købstilbuddet Der er fremsat et købstilbud på de vilkår og betingelser, som fremgår af

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

property acquisitions, development & management

property acquisitions, development & management property acquisitions, development & management Idegrundlag: Køb, salg, formidling og udvikling af bolig- og erhvervsejendomme hovedsageligt i Hamborg og nærmeste omegn til det professionelle, semiprofessionelle

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere