Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VI"

Transkript

1 Offering Memorandum Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Core Property Management OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VI Investering i danske boligejendomme Udbudt af 15. maj 2015

2 OFFERING MEMORANDUM (INVESTORINFORMATION) Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 (CVR nr , ISIN DK ) Udbud af op til nye aktier a nominelt DKK pr. aktie til en pris på DKK pr. aktie uden fortegningsret for den eksisterende aktionær. Dette Offering Memorandum ("Offering Memorandum") er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud ("Udbuddet") i Danmark af op til stk. nye aktier ("De Udbudte Aktier") a nominelt DKK i Core Bolig VI Investoraktieselskab nr. 1 ("Investorselskabet") uden fortegningsret for Investorselskabets eksisterende aktionær ( Eksisterende Aktionær ), som beskrevet herunder. Offering Memorandum er udarbejdet af Investorselskabets bestyrelse og direktion ( Ledelsen ). Investorselskabet og dets datterselskab Core Bolig VI Kommanditaktieselskab ( Ejendomsselskabet ) udgør Koncernen. Umiddelbart forud for Udbuddet udgør Investorselskabets aktiekapital nominelt DKK fordelt på 20 stk. eksisterende aktier ("Eksisterende Aktier") a nominelt DKK pr. aktie, der alle er fuldt indbetalte. På Investorselskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt den 31. marts 2015 blev det besluttet at forhøje Investorselskabets aktiekapital med op til nominelt DKK ved kontant indbetaling uden fortegningsret for Investorselskabets Eksisterende Aktionær til en pris på DKK pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK. Efter gennemførelsen af Udbuddet vil Investorselskabets aktiekapital således, forudsat Udbuddet fuldtegnes, udgøre DKK fordelt på stk. Aktier, og bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre DKK, hvorefter Investorselskabets samlede egenkapital vil udgøre DKK. Investorselskabet har kun én aktieklasse, og ingen Aktier har særlige rettigheder. De Udbudte Aktier har således samme rettigheder som de Eksisterende Aktier i Investorselskabet og giver ret til fuldt udbytte efter udstedelsen af De Udbudte Aktier og registrering af kapitalforhøjelsen ved Erhvervsstyrelsen. 1 1

3 Aktierne udbydes til en tegningskurs på DKK pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK. De Udbudte Aktier er unoterede, men er registrerede med fondskode nr. DK (ISIN). De Udbudte Aktier udbydes i perioden fra den 1. juni 2015 til og med 30. juni 2015 ("Tegningsperioden"). Kapitalforhøjelsens provenu vil efter gennemførelse af udbuddet blive indskudt som egenkapital i datterselskabet Ejendomsselskabet, hvor midlerne vil blive benyttet til delvis finansiering af en række forventede ejendomskøb. Der forventes i denne forbindelse indgået en række ejendomshandler, jf. DEL I, afsnit Modtagere af dette Offering Memorandum og potentielle investorer i de Udbudte Aktier bør være opmærksomme på, at en eventuel investering i De Udbudte Aktier indebærer en betydelig risiko. Offering Memorandum indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med en række risici og usikkerheder, som ligger uden for Investorselskabets og Bestyrelsens indflydelse. Ændringer i økonomiske forhold samt i øvrige faktorer kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, der er beskrevet i Offering Memorandum. Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer" for en gennemgang af relevante risici ved investering i Investorselskabets Aktier. Sydbank A/S er aktieudstedende institut. Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. Investorselskabet har ikke bemyndiget nogen personer til, og det er ikke tilladt nogen, at afgive oplysninger eller erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i Offering Memorandum, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Investorselskabet eller på Investorselskabets vegne. Investorselskabet er ikke ansvarligt for oplysninger, som er afgivet af andre end Investorselskabet. Udlevering af Offering Memorandum på noget tidspunkt kan ikke betragtes som indeståelse for, at der ikke er sket ændringer i Investorselskabets virksomhed eller forhold siden datoen for udarbejdelse af Offering Memorandum, eller at oplysningerne i Offering Memorandum er korrekte på noget tidspunkt efter datoen for udarbejdelse af Offering Memorandum. Investorselskabets Aktier er ikke og vil ikke i forbindelse med Udbuddet blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstater i USA eller værdipapirlovgivningen i nogen jurisdiktion uden for Danmark og må kun udbydes og sælges i transaktioner, der er fritaget fra, eller ikke er underlagt, registreringskravene i de pågældende jurisdiktioner. 2 2

4 Dette Offering Memorandum udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at tegne Investorselskabets Aktier i noget retsområde over for nogen person, i relation til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud i det pågældende retsområde. Udlevering af Offering Memorandum samt udbud af Investorselskabets Aktier kan være begrænset ved lov i visse lande. Alle, der kommer i besiddelse af Offering Memorandum, anmodes af Investorselskabet om at indhente oplysninger om disse begrænsninger og endvidere at påse efterlevelsen deraf. Investorselskabet påtager sig ikke noget juridisk ansvar for nogen overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne er en tegner af Investorselskabets Aktier. Alle, der kommer i besiddelse af Offering Memorandum, opfordres endvidere til at søge professionel investeringsrådgivning og undersøge relevante juridiske og skattemæssige forhold samt til at handle i overensstemmelse med relevant lovgivning i forbindelse med tegning af Investorselskabets Aktier. I henhold til risikomærkning af investeringsprodukter er Core Bolig VI et rødt investeringsprodukt. Det vil sige at: 1. Der er risikofor at tabe mere end det investerede beløb og/eller 2. Produktet er vanskeligt at gennemskue Core Bolig VI falder under ovenstående punkt 2, idet der ikke kan tabes mere end det investerede beløb i ejendomsaktien og punkt 1. derfor ikke er gældende. (jf. Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter nr. 345 af 15. april 2011) Dette Offering Memorandum er dateret den 15. maj 2015 ("Offering Memorandumdatoen") 3 3

5 Generel information Fremadrettede udsagn Offering Memorandum indeholder visse fremadrettede udsagn. Udtrykkene vurderer, mener, forventer, skønner, har til hensigt og planlægger samt tilsvarende udtryk kendetegner de fremadrettede udsagn. Disse udsagn forekommer et antal steder, herunder i afsnittet om Risikofaktorer. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger i Offering Memorandum, herunder, men ikke begrænset til, udtalelser vedrørende Investorselskabets økonomiske stilling, investeringsstrategi, planer og mål for den fremtidige drift er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre forhold, der kan få Investorselskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, den udvikling eller de præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i Offering Memorandum gælder kun pr. datoen for udarbejdelsen af Offering Memorandum, og Investorselskabet påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Visse andre oplysninger Offering Memorandum indeholder visse markeds- og brancheoplysninger for de områder, Investorselskabet driver eller planlægger at drive virksomhed i. Medmindre andet er angivet, er statistik og anden markedsinformation vedrørende sådanne segmenter baseret på Ledelsens interne skøn støttet af branchepublikationer og Ledelsens erfaring. Oplysninger fra branchepublikationer, undersøgelser og forventninger er korrekt gengivet, og der er efter Investorselskabets overbevisning ikke udeladt fakta, som kan medføre, at de i Offering Memorandum gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. Af branchepublikationer, -oversigter og -prognoser fremgår det generelt, at de oplysninger, de indeholder, er fremskaffet fra kilder, som anses for at være troværdige. Investorselskabet har ikke selvstændigt verificeret disse branchepublikationer, -oversigter og -prognoser, og der kan ikke gives sikkerhed for, at sådanne oplysninger er fuldstændige eller korrekte. 4 4

6 Indholdsfortegnelse OFFERING MEMORANDUM... 1 Generel information... 4 Indholdsfortegnelse... 5 Ansvarlige for Udbuddet... 7 Resumé... 8 Risikofaktorer Generelle risikofaktorer Likviditetsrisiko Køb af ejendomme Den fremtidige prisudvikling på boligejendomme Risiko ved Ejendommene Finansielle risici Ændringer i regnskabs- og selskabslovgivning Ændringer i lejelovgivning Tvister og retssager Ændrede skatte- og afgiftsforhold i Danmark Tidsplan DEL I: Oplysninger om Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr ANSVARLIGE REVISORER UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER RISIKOFAKTORER OPLYSNINGER OM CORE BOLIG INVESTORAKTIESELSKAB NR FORRETNINGSOVERSIGT ORGANISATIONSSTRUKTUR KAPITALRESSOURCER PROGNOSER FOR RESULTAT, BALANCE OG LIKVIDITET BESTYRELSE, DIREKTION OG TILSYNSORGANER SAMT LEDERE AFLØNNING OG GODER PERSONALE STØRRE AKTIONÆRER

7 14. TRANSAKTIONER MELLEM NÆRTSTÅENDE PARTER YDERLIGERE OPLYSNINGER VÆSENTLIGE KONTRAKTER OG AFTALER CORE PROPERTY MANAGEMENT A/S SKATTEMÆSSIGE FORHOLD FOR INVESTORER DOKUMENTATIONSMATERIALE DEL II: Udbuddet ANSVARLIGE RISIKOFAKTORER NØGLEOPLYSNINGER OPLYSNINGER OM DE VÆRDIPAPIRER, DER UDBYDES ELLER OPTAGES TIL NOTERING VILKÅR OG BETINGELSER FOR UDBUDDET UDGIFTER VED EMISSIONEN UDVANDING DEFINITIONER DEL III Bilag Bilag 1 Vedtægter for Investorselskabet Bilag 2 Vedtægter for Ejendomsselskabet Bilag 3 Vedtægter for Komplementarselskabet Bilag 4 Administrationsaftale mellem Investorselskabet og Core Property Management A/S101 Bilag 5 - Administrationsaftale mellem Ejendomsselskabet, Komplementarselskabet og Core Property Management A/S Bilag 6 Tegningsblanket Bilag 7 Væsentlig investorinformation

8 Ansvarlige for Udbuddet 7 7

9 Resumé Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Advarsler Dette resumé skal læses som indledning til Offering Memorandum. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne af investoren bør træffes på baggrund af Offering Memorandum som helhed. Den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Offering Memorandum indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne, kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Offering Memorandum, inden sagen indledes. Kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Offering Memorandum, eller ikke, når det læses sammen med Offering Memorandums andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende værdipapirer. B.1 Juridisk navn og binavne Afsnit B Udsteder og garant Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1. Investorselskabet har ikke binavne. B.2 Domicil og retslig form Investorselskabets adresse er: Skoubogade 1, København K Investorselskabet er et dansk aktieselskab omfattet af den danske Selskabslov. Investorselskabet er indregistreret i Danmark ved Erhvervsstyrelsen. B.3 Virksomhedsbeskrivelse Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1. (Investorselskabet) investerer hele sin formue i Core Bolig VI Kommanditaktieselskab (Ejendomsselskabet), der anvender midlerne til at investere i danske boligejendomme i Storkøbenhavn og større danske provinsbyer. Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 modtager indskud fra Investorerne for at investere midlerne i Core Bolig VI Kommanditaktie- 8 8

10 selskab (Ejendomsselskabet), der således er et 100% ejet datterselskab til Investorselskabet. Minimum 35% af de indkøbte ejendomme forventes at ligge i Storkøbenhavn, Aarhus og/eller Aalborg. Den resterende del af ejendomsporteføljen i en række større provinsbyer. Ejendomme vil blive købt af Ejendomsselskabet, der vil drive ejendommene med henblik på at optimere lejeindtægterne og reducere ejendommenes omkostninger, med henblik på langsigtet værditilvækst. Ejendommene belånes med realkreditlån med fast rente med en minimum varighed på 7-8 år. Belåningsgraden forventes at blive 60% af købsprisen. B.5 Koncernstruktur Investorselskabet ejer 100% af Ejendomsselskabet. B.8 Prognoser for 2015 og følgende år Der er udarbejdet prognoser for både Investorselskabet og Ejendomsselskabet under forudsætning af en kapitaltegning der bringe formuen i Investorselskabet op på 500 mio. DKK. Prognosen for Investorselskabet er følgende: Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr Driftsprognose (i DKK 1.000) Andel af overskud før værdireguleringer i Core Bolig VI Andel af værdiregulering og låneetabl. i Core Bolig VI Andel af overskud i Ejendomselskabet før skat Administrationsomkostninger, herunder depositar Overskud før renter Renter Overskud incl. værdiregulering før skat Overskud før skat i pct. af investeret egenkapital -1,5% 5,4% 9,6% 10,8% Årets aktuelle skat Årets udskudte skat Årets resultat Årets resultat i % af inv.egenkap. -1,2% 4,2% 7,5% 8,4% Kurs pr. aktie (udbytte fragår løbende) i DKK Kurs pr. aktie inkl. akkumuleret. udbytte i DKK Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr Driftsprognose (i DKK 1.000) Andel af overskud før værdireguleringer i Core Bolig VI Andel af værdiregulering og låneetabl. i Core Bolig VI Andel af overskud i Ejendomselskabet før skat Administrationsomkostninger, herunder depositar Overskud før renter Renter Overskud incl. værdiregulering før skat Overskud før skat i pct. af investeret egenkapital 11,0% 11,2% 11,4% 11,6% 11,9% Årets aktuelle skat Årets udskudte skat Årets resultat Årets resultat i % af inv.egenkap. 8,6% 8,7% 8,9% 9,1% 9,3% Kurs pr. aktie (udbytte fragår løbende) i DKK Kurs pr. aktie inkl. akkumuleret. udbytte i DKK Afsnit C 9 9

11 Værdipapirer C.1 De Udbudte Aktier Udbuddet omfatter op til stk. Udbudte Aktier. Investorselskabet har kun én aktieklasse, og De Udbudte Aktier, der udstedes af Investorselskabet, er efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen af samme klasse som de Eksisterende Aktier. De Udbudte Aktier vil efter udløb af Tegningsperioden blive registreret ved Erhvervsstyrelsen. De Udbudte Aktier har fondskode: DK C.2 De Udbudte Aktiers valuta De Udbudte Aktier er denomineret i danske kroner. C.3 Beskrivelse af Investorselskabets aktiekapital Umiddelbart forud for Udbuddet udgør Investorselskabets aktiekapital nominelt DKK fordelt på 20 stk. Eksisterende Aktier a nominelt DKK der alle er tegnet til kurs 200, og fuldt indbetalte ved indskud af DKK. C.4 Aktiernes rettigheder Investorselskabet har kun én aktieklasse, og ingen Aktier har særlige rettigheder. De Udbudte Aktier har samme rettigheder som de Eksisterende Aktier i Investorselskabet og giver ret til fuldt udbytte efter udstedelsen af De Udbudte Aktier og registrering af kapitalforhøjelsen ved Erhvervsstyrelsen. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK giver ret til én stemme. Ingen aktionærer eller grupper af indbyrdes nærtstående aktionærer kan dog udøve stemmeret for mere end 50% af den samlede selskabskapital. De Udbudte Aktier er frit omsættelige og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine Aktier indløse, hverken helt eller delvist. C.5 Indskrænkninger i omsættelighed Ikke relevant. Alle Aktier inklusive De Udbudte Aktier er frit omsættelige omsætningspapirer i henhold til dansk ret, og der gælder ingen indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed. C.6 Udbyttepolitik Det er Investorselskabets langsigtede målsætning at udbetale en an

12 del af årets resultat som udbytte. Dette vil altid ske under hensyntagen til Koncernens kapitalstruktur, soliditet, likviditetssituation og planer for investeringer. Der bliver taget stilling til eventuelt aktieudbytte år for år, og for regnskabsåret 2015 indstilles en udbytteprocent på 0. D.1 Risici forbundet med Investorselskabet eller branche Afsnit D Risici Modtagere af dette Offering Memorandum og potentielle investorer i de Udbudte Aktier bør være opmærksomme på, at en eventuel investering i de Udbudte Aktier indebærer en betydelig risiko. Nærværende Offering Memorandum indeholder blandt andet en detaljeret vurdering af de særlige faktorer, der kan have negativ indflydelse på værdien af Investorselskabet og dermed på kursdannelsen på Aktierne. De beskrevne risici er ikke de eneste risici, Investorselskabet står over for. De skal tages som udtryk for de risikofaktorer, der af Ledelsen betragtes som særligt væsentlige og relevante for Investorselskabet pr. Offering Memorandumdatoen. Såfremt nogle af nedenstående risikofaktorer bliver en realitet, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på Investorselskabets fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser med tab til følge. Nærværende Offering Memorandum indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med usikkerhed og derved med risici. Investorselskabets faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der omtales i disse fremadrettede udsagn, som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som nævnes nedenfor og andetsteds i Offering Memorandum. Investorer tegner aktier i Investorselskabet, der investerer samtlige af sine midler i Ejendomsselskabet, der anvender samtlige midler til at erhverve boligudlejningsejendomme. Den væsentligste risiko for Investorselskabet er således kursudviklin

13 gen på aktierne i Ejendomsselskabet. Kursen på Ejendomsselskabets aktier påvirkes af faktorer såsom; Prisudviklingen på Ejendomsselskabets ejendomme Lejeudviklingen i Ejendomsselskabets ejendomme Tomgang i Ejendomsselskabets ejendomme Tab på lejere Væsentlige ændringer i de finansielle markeder, herunder rentestigning og finansiel uro Finansielle risici, herunder rente- og modpartsrisiko samt risiko ved lånefinansieret gearing Ændringer i lånebidragssatser Lovgivningsmæssige ændringer herunder ændringer i lejelovgivning Vedligeholdelsesmæssige tiltag og behov for ekstraordinære investeringer Endvidere skal nævnes risikoen for, at ejendommene ikke kan erhverves til de forventede afkast, og at renten stiger før der hjemtages de forventede lån, hvorved den løbende drift vil forringes. D.3 Risici forbundet med Aktierne Risici forbundet med Aktierne relaterer sig primært til, at Udbuddet ikke gennemføres som følge af uforudsete, pludselig opståede begivenheder, der umuliggør gennemførelsen. E.1 Provenu fra Udbuddet og skønnede omkostninger E.2a Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu Afsnit E Udbuddet Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre i alt DKK, hvoraf nettoprovenuet forventeligt vil udgøre DKK, efter skønnede omkostninger på 0 DKK. Ejendomsselskabet forventer efter gennemførelse af Udbuddet at indgå en række enten betingede eller ubetingede købsaftaler om køb af boligejendomme og et ejendomsprojekt (boligejendom som leveres i 2017) for i alt 890 mio. DKK. Provenuet for Emissionen i Investorselskabet vil tilgå Ejendomsselskabet og sammen med realkreditfinansiering vil skulle finansiere Ejendomsselskabet køb af ejendomme og ejendomsprojekt. E.3 Vilkår og betin- Udbuddet omfatter stk. Udbudte Aktier

14 gelser for Udbuddet Det er en betingelse for gennemførelsen af Udbuddet, at der ikke indtræffer begivenheder inden registrering af kapitalforhøjelsen, der efter Investorselskabets skøn vil gøre gennemførelsen af Udbuddet uforsvarligt og/eller utilrådeligt. Udbuddet vil endvidere kun blive gennemført hvis der opnås en minimumstegning på Aktier, svarende til en aktiekapital på DKK og et bruttoprovenu på DKK. Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) til den sidst registrerede ejer af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet, og der vil ikke blive udstedt nogen Aktier. Betaling for de Udbudte Aktier sker i danske kroner på senest den 15. juli Udbuddet af aktier og andele sker med en minimumstegning på DKK pr. investor. Aktiestørrelsen er DKK pr. stk. og tegning sker til kurs 200, dvs DKK pr. aktie. Hertil kommer en tegningsprovision på 1,75%, der går til tegningsstedet. Således at tegningskursen inkl. tegningsprovision bliver DKK. pr. aktie a nominelt DKK. Der opkræves ikke tegningsprovision for Partnergruppens tegning i Investeringsselskabet. Tegningsperiode Første tegningsperioden løber fra 1. juni 2015 til 30. juni 2015 med betaling den 3. juli Vedtægterne rummer mulighed for tegning af yderligere kapital helt frem til den 31. december Såfremt der sker yderligere kapitalforhøjelse efter Udbuddet vil der blive beregnet en rentekompensation, således at de nye investorer betaler 2% p.a. til det udstedende selskab i form af et tillæg til tegningskursen (overkurs). Hensigten herved er at kompensere de tidlige investorer for de senere investorers tilsvarende sene indbetaling. Maksimal tegning 13 13

15 Den maksimale tegning er fastsat til DKK, svarende til en bruttoprovenu på 749 mio. DKK. Tegning kan lukkes før tid ved fuldtegning. Sker der overtegning, vil der ske reduktion af tegningen. Rødt investeringsprodukt I henhold til risikomærkning af investeringsprodukter er aktier i Core Bolig VI Investoraktieselskab Nr. 1 et rødt investeringsprodukt, jf. Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter nr. 345 af 15. april Det vil sige at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb og/eller at produktet er vanskeligt at gennemskue. Investorselskabet er klassificeret som rødt investeringsprodukt grundet dets kompleksitet. Investorerne kan dog ikke tabe mere end det investerede beløb. AIF og FAIF Investorselskabet udgør en Alternativ Investerings Fond ( AIF ) i henhold til FAIF-loven. Grundet Investorselskabets forventede størrelse samt det forhold, at Aktierne i Investorselskabet markedsføres overfor detailinvestorer, skal Investorselskabet, og de øvrige selskaber i Koncernen, forvaltes af en forvalter (Core Property Management A/S), der har opnået tilladelse hertil af Finanstilsynet, samt udpege en depositar, der, ligesom forvalteren, er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet. E.4 Fysiske og juridiske personers interesse i Udbuddet Partnergruppen vil tegne minimum 100 stk. Aktier, svarende til et samlet indskud på minimum DKK. I relation til Udbuddet er Ledelsen ikke bekendt med mulige interessekonflikter, der er væsentlige for Investorselskabet. Partnergruppen har som medejere af Core Property Management A/S en interesse i gennemførelse af Udbuddet, men dette udgør efter Ledelsens vurdering ikke nogen væsentlig interessekonflikt for Investorselskabet. Tegningsstederne har som medejere af Core Property Management A/S, og i deres egenskab af tegningssteder, der modtager tegningsprovision samt refusion af administrationshonorar en interesse i gennemførelse af Udbuddet, men dette udgør efter Ledelsens vurdering ikke nogen væsentlig interessekonflikt for Investorselskabet

16 E.5 Udvanding Udbuddet sker uden fortegningsret for Investorselskabets Eksisterende Aktionær, der således vil blive væsentligt udvandet ved gennemførelsen af Udbuddet. Ved fuldtegning af de Udbudte Aktier vil den Eksisterende Aktionærs ejerandel blive reduceret til under 0,1%. E.6 Anslåede omkostninger, som investor pålægges af Investorselskabet Investor betaler 1,75% i tegningsprovision der går til tegningsstedet ved tegning af de Udbudte Aktier i Investorselskabet. Der er ikke andre omkostninger som Investor pålægges af Investorselskabet. Omkostninger til etablering og registrering af Koncernselskaberne afholdes af Core Property Management A/S

17 Risikofaktorer 1. Generelle risikofaktorer Ved investering i Investorselskabet vil den væsentligste risiko være knyttet til udviklingen i Investorselskabets investering i Ejendomsselskabet, der ejer Ejendommene. Kursen på aktierne i Ejendomsselskabet vil være påvirket af en lang række faktorer, og der vil være en række risici forbundet med investering i Ejendomsselskabet. Nedenstående risikofaktorer er ikke nødvendigvis udtømmende, heller ikke prioriteret efter sandsynlighed for, at de indtræffer, eller efter omfanget af de mulige konsekvenser for investorerne i Investorselskabet. I det omfang at forudsætningerne udvikler sig negativt, vil det påvirke Investorselskabets samlede økonomiske stilling, resultatforventninger og værdien af Investorselskabets aktier i Ejendomsselskabet, samt likviditet og eventuelle udbyttebetalinger. 2. Likviditetsrisiko Investorselskabets aktier er unoterede og dermed som udgangspunkt illikvide. Investor skal derfor være sig bevidst, at ejendomsinvesteringen sker i en illikvid ejendomsaktie, som kun kan forventes omsat ved at finde en anden køber. Investor kan også komme i en situation at salget af en aktie kommer til at ske til en kurs, som ligger væsentligt under den regnskabsmæssige værdi. I det omfang der skal fremskaffes likviditet til tilbagekøb af Aktier gennem salg af ejendomme, skal Investor ligeledes være opmærksom på at ejendomme som udgangspunkt er illikvide aktiver, hvor omsætningshastigheden kan være meget lav. Det kan således let tage et år at finde en køber og afslutte en ejendomshandel. Der henvises til afsnit 9 i Investorselskabets vedtægter omkring Exitvinduerne. 3. Køb af ejendomme Porteføljen af ejendomme erhverves først efter gennemførelse af Udbuddet. Bruttoafkastet på de enkelte ejendomme er derfor baseret på forventninger. Hvis der skulle ske en markant prisstigning på de ejendomme, der påtænkes erhvervet, vil projektets rentabilitet således falde. Ledelsen vurderer dog, at de til beregningerne anvendte indkøbspriser er realistiske, og at der på det danske ejendomsmarked kan erhverves Ejendomme til de budgetterede startforrentninger. 4. Den fremtidige prisudvikling på boligejendomme Den fremtidige prisudvikling på boligejendomme afhænger af mange faktorer, herunder demografi, økonomi og de finansielle markeder. Økonomisk ustabilitet og finansiel uro kan have en negativ påvirkning på Investorselskabets samlede økonomiske stilling. Prissætningen af Koncernens Ejendomme følger således den generelle økonomiske situation samt inflationsudviklingen i det danske samfund. Perioder med ingen eller lav vækst og kursfald på aktie- og obligationsmarkederne vil normalt være negative for Investorselskabet. Værdien af Investorselskabet vil være knyttet til den løbende indtjening og konsolidering samt til udviklingen i renteniveauet, eftersom investeringsejendomme prisfastsættes efter indtjening, det generelle renteniveau, investors afkastkrav og skattesatser. Af øvrige samfundsøkonomiske variable, som kan 16 16

18 have effekt på udviklingen i værdien og prissætningen af ejendomme, kan nævnes: efterspørgsel efter boligejendomme, niveauet for nybyggeri af ejendomme, beskæftigelsesudviklingen, udviklingen i den demografiske sammensætning, urbaniseringstendenser, hvor befolkningen flytter mod de større byer, samt restriktioner indført af offentlige myndigheder. 5. Risiko ved Ejendommene Driftsøkonomien i et ejendomsselskab er følsom overfor udviklingen i en lang række faktorer som lejeindtægter, vedligeholdelse og forbedringer, priser på fast ejendom, finansieringsforhold og generelle ændringer i lovgivningsmæssige forhold, herunder skattemæssige forhold. Ejendommenes beliggenhed kan udgøre en risiko i forbindelse med mulighed for indgåelse af nye lejeaftaler og ejendommens værdiudvikling. Udvikling i ejendomsværdi, likviditeten i ejendomsmarkedet, lejepriser og ledige lejemål kan variere mellem områder og bydele. Attraktiviteten af en ejendom vil ofte være bestemt af beliggenheden, og normalt vil der være en lavere risiko på velbeliggende ejendomme end ejendomme med dårligere beliggenhed. Det tilstræbes derfor at opbygge en diversificeret ejendomsportefølje beliggende i København og større danske provinsbyer. Den væsentligste risiko omkring lejeindtægten knytter sig til risikoen for lejetomgang, der er afhængig af efterspørgslen efter boliger i området samt lejeniveau. Efterspørgslen efter boliger er især knyttet til den demografiske vandring, og der investeres derfor kun i byer med udsigt til en positiv befolkningsudvikling. Lejeniveauet bestemmes primært af lejelovgivningen, udbud og efterspørgsel, samt den makroøkonomiske udvikling der har betydning for lejernes betalingsevne og -villighed. Ejendommene, der erhverves, vil normalt være fuldt udlejet, således lejeniveauet kendes. Der kan i begrænset omfang erhverves ejendomsprojekter, hvor ejendommen først leveres om 1 2 år, hvorefter lejemålene kan udlejes, og lejeniveauet kan fastsættes endeligt. Der afsættes midler til løbende vedligeholdelse, som vurderes at være tilstrækkelige. I forbindelse med den tekniske due diligence udarbejdes skøn for fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Herudover udarbejdes årlige investeringsbudgetter på årlig og langfristet basis, således at Ejendomsselskabets Ejendomme løbende vedligeholdes. Der kan opstå investeringsbehov som følge af fraflytning, tekniske forhold og offentlige krav, der kan påvirke Koncernens samlede økonomiske stilling. 6. Finansielle risici 6.1 Kapitalstruktur Investorselskabet investerer hele sin formue/egenkapital i Ejendomsselskabet. Investorselskabets finansielle risiko er således knyttet til kursudviklingen på aktierne i Ejendomsselskabet. Ejendomsselskabets kapitalstruktur ved opbygning af ejendomsporteføljen er som udgangspunkt fordelt på 40% egenkapital og 60% fremmedkapital (realkreditbelåning) målt i forhold til ejendommenes værdi. Det forventes, at realkreditlånene optages som en blanding af 5-10 årige inkonverterbare flexlån, samt årige konverterbare fastforrentede obligationslån. Sammensætningen afhænger af 17 17

19 lånevilkårene på finansieringstidspunktet. Ejendomsselskabets belåning af Ejendommene forventes at øge det samlede afkast af investeringerne, men der er risici forbundet hermed. 6.2 Renterisiko Ejendomsselskabets renterisiko afhænger af, hvor lang en periode lånene løber og til hvilken rente lånene kan refinansieres ved udløb. Ejendomsselskabets renterisiko håndteres ved at optage lån med en fast rente, som typisk vil være 5, 10 og 30 år. Dette indebærer at finansieringsomkostningerne for ejendommene, som udgangspunkt er fastlåst i minimum en 7-8 årig periode (gennemsnit), når lånene er hjemtaget. Til forud sikring af renten i forbindelse med køb af ejendomsprojekter, der først overtages om 1-2 år, kan der indgås renteaftaler som fastlåser renten. Indtil lånene er hjemtaget, vil der være en risiko på hvilket renteniveau finansieringen kan fastlåses på for rentebindingsperioden. Såfremt den initiale lånefinansiering eller refinansieringen foretages til højere renter, er der risiko for, at Ejendomselselskabets overskud vil blive mindre. Hvis rentestigningen er affødt af højere inflation, vil der dog normalt være gode muligheder for lejestigninger, som delvis kan afbøde risikoen over tid. Såfremt Ejendomsselskabet ikke kan leve op til lånevilkårene herunder eventuelle finansielle klausuler, kan det påvirke Ejendomsselskabets samlede økonomiske stilling, resultat og værdien af Investorselskabets aktier i Ejendomsselskabet. Hvis Ejendomsselskabets aktiver i forhold til gælden eksempelvis falder til under nærmere aftalte specifikke grænser, vil lånebetingelserne kunne indebære, at der ikke kan ske udlodning af et eventuelt overskud. Hvis Ejendomsselskabet ikke kan servicere gælden i en periode, vil det også kunne udløse omstrukturering af gælden og/eller afhændelse af ejendomsaktiver. Der er ikke indgået aftaler med realkreditinstitutter om bidragssatser på Ejendomsselskabets realkreditlån, idet Ejendommene endnu ikke er købt. Bidragssatsen kan heller ikke fastlåses for hele investeringsperioden, hvorfor der er en risiko for at denne kan stige og dermed negativt påvirke resultaterne og Aktiernes værdi. 6.3 Modpartsrisiko Investorselskabet vil kun i meget begrænset omfang have risici mod finansielle modparter. Risikoen vil alene være tilknyttet en kontantkonto i Investorselskabets bankforbindelse. Ejendomsselskabets risici mod finansielle modparter vil ligeledes hovedsageligt være tab i forbindelse med placering af Ejendomsselskabets overskudslikviditet. For at reducere denne risiko placeres overskydende midler enten i sikre korte obligationer eller hos Ejendomsselskabets bankforbindelser, Sydbank og Spar Nord Bank

20 6.4 Valutakursrisiko Hverken Investorselskabet eller Ejendomsselskabet har valutakursrisiko. Ejendomsselskabet erhverver danske boligejendomme, hvor lejeindtægten modtages i danske kroner, og ved finansieringen anvendes altid danske kroner. 6.5 Gearingsrisiko Investorselskabet foretager ikke finansiel gearing af sine investeringer, da selskabets formue placeres i Ejendomsselskabet. Som følge af lånefinansieringen af ejendommene er Ejendomsselskabets risiko gearet målt som forholdet mellem værdien af Ejendomsselskabets samlede aktiver og egenkapitalen. Da egenkapitalandelen som udgangspunkt er 40% vil gearingen være 2,5. Egenkapitalandelen kan variere, men vil typisk ligge på mellem 25% og 50%. 7. Ændringer i regnskabs- og selskabslovgivning Investorselskabet og Ejendomsselskabet aflægger regnskab i henhold til den danske årsregnskabslov, og prognoserne er opstillet efter gældende regler for indregning og måling i henhold til årsregnskabsloven. Såfremt de nuværende regler ændres, og der i særdeleshed sker ændringer i reglerne vedrørende indregning og måling af investeringsejendomme, gæld og skat, kan det have væsentlig effekt på den regnskabsmæssige behandling af disse regnskabsposter og den fremtidige regnskabsmæssige værdi af egenkapitalen. Såfremt det sker, vil det kunne have væsentlig negativ indvirkning på Koncernens økonomiske stilling, resultat og på aktiernes værdi samt Koncernens mulighed for at udbetale udbytte. Herudover kan ændring i selskabslovgivningen påvirke Koncernen ugunstigt, hvilket for eksempel kan få en negativ effekt på Koncernens mulighed for udlodning af udbytte. Der er den 28. januar 2015 fremsat et lovforslag, der lægger op til en meget omfattende ændring af årsregnskabsloven med forventet vedtagelse før sommeren For Investorselskabet og Ejendomsselskabet vil den væsentligste ændring til regnskabspraksis være, at gældsforpligtelserne vedrørende investeringsejendommene fremadrettet skal måles til amortiseret kostpris. Gældsforpligtelserne skal dermed ikke længere måles til dagsværdi, hvorfor resultatet fremover ikke vil blive påvirket af dagsværdireguleringer af gældsforpligtelser. Ændringerne forventes at træde i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. 8. Ændringer i lejelovgivning Der kan ske ændringer i lejelovningen, hvilket bl.a. kan påvirke de vilkår som nye lejekontrakter kan indgås på, herunder reduktion af mulighederne for fremtidige lejeforhøjelser. Der er vedtaget en ny lejelov i Folketinget, som træder i kraft den 1. juli De nye regler vil bl.a. kunne føre til øgede udgifter ved lejerskifte, hvor den fraflyttende lejer skal istandsætte lejemålet til normal istandsættelse og ikke som tidligere til nyistandsat. 9. Tvister og retssager Koncernen har ikke været involveret i retssager i Koncernens levetid, men det kan ikke udelukkes, at Ejendomsselskabet fra tid til anden er involveret i tvister og retssager, herunder lejesager. Udfaldet af 19 19

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VII. Investering i københavnske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig VII. Investering i københavnske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig VII Investering i københavnske boligejendomme Udbudt af 14. december 2015 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig VII indebærer en række risici.

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København Århus, den 6. oktober 2008 OMX Den Nordiske Børs København Århus Elite A/S Stadion Allé 70 DK-8000 Århus C. t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk Meddelelse nr. 10/2008 KAPITALFORHØJELSE

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 26. november 2012

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 26. november 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. november 2012 Safe harbor statement Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S forventninger til udviklingen af Topotarget

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

KT Ejendomme Odense A/S

KT Ejendomme Odense A/S KT Ejendomme Odense A/S Thujavej 43, 5250 Odense SV Årsrapport for 1. maj 2015-30. april 2016 (24. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2016

Læs mere