rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling"

Transkript

1 Generatinsskifte & V re CVR-nr Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent

2 Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisrs påtegning 2 Ledeises beretning Selskabsplysninger 4 Hved- g nøgletalsversigt 5 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab Regnskabspraksis Prteføljevirksmheder 25 19

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse g direktin har dags dat behandlet g gdkendt årsrapprten fr regnskabsåret 1. januar december 2007 fr Generatinsskifte & Vækst A/S. Direktin Bestyrelse Chrstian K. Pstbrg frmand Jens Hundsbæk-Pedersen næstfrmand Svenn Haargaard 0jvind Hulgaard tt Chrstensen 1

4 Den uafhængige revisrs påtegning 2

5 Den uafhængige revisrs påtegning Fredericia, den x. april 2008 PricewaterhuseCpers Statsautriseret Revisinsaktieselskab Lars Almsku hmeyer statsautriseret revisr 3

6 Selskabsplysninger Selskabet Generatinsskifte & Vækst A/S Birkemse Allé Klding Telefn: Telefax: Hjemmeside: Bestyrelse, frmand ersen, næstfrmand Advkat Tærø Nielsen & Hulgaard Advkater Birkemse Allé Klding Revisin PricewaterhuseCpers Vesterballevej Fredericia 4

7 Hved- g nøgletalsversigt Set ver en 5-årig peride kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hved- g nøgletal: Hvedtal DKK DKK DKK DKK DKK Dagsværdi regulering af kapitalandele i prteføljevirksmheder Afkast af ansvarlig lånekapital Resultat før finansielle pster Resultat før skat Årets resultat * * Kapitalandele i prtefølj evirksmheder Ansvarlig lånekapital Knvertibelt gælds ev Balancesum Egenkapital Antal medarbejdere N øgletal i % Sliditetsgrad Frrentning af egenkapitalen Resultat pr. aktie Indre værdi pr. aktie 99,7 12,2 12,3 107,5 99,5 22,1 18,9 95,1 99,0-7,2-4,2 76,2 93,4 14,5 14,5 86,4 88,2-4,2-2,7 63,8 Nøgletallene er udarbejdet i verensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerfrenings anbefalinger g vejledning. Der henvises til definitiner i afsnittet m regnskabspraksis. * = Sammenligningstal er ikke tilrettet den nye regnskabspraksis, da det ikke har været muligt, at fremskaffe materiale til brug fr beregning af dagsværdier fr prteføljevirksmhederne fr tidligere år. 5

8 Ledelsesberetning Frmål g idégrundlag Selskabets frmål er frtsat at fretage investeringer i vækst- g generatinsskiftevirksmheder g at drive plysende virksmhed med henblik på at fre e udviklingen afviden m verrdnet virksmhedsledelse g prfessinelt bestyrel sarb de inden fr selskabets virkemråde vest fr Strebælt. Selskabet fretager investeringer i virksmheder i indskud af ansvarlig kapital på tidsmæssig begræ set rent kmmercielle betragtninger. Samtidig pålæg es irks ptage et af selskabet udpeget medlem til tyrels arbejd. Selskabct cr ct rcnt privat frctagcn rantier eller lignende af ngen art Udvikling i aktiviteter g Idet de der, kan Avance ved afståe rteføljevirksmheder Reguleringer til dagsværdi I alt værdiregulering i prteføljevirksmheder TDKK Bestyrelsen glæder sig ver, at prteføljevirksmhederne under eet har præsteret et gdt resultat der medfører en stigning på DKK i værdien af Generatinsskift.e& Vækst A/S' ejerandele i selskaberne. Årets frløb Prim 2007 havde selskabet investeret i fire prteføljevirksmheder, nemlig Anker Andersen Hlding A/S, Tørrng Danstker Hlding A/S, Herning Lerche-Henriksen & Møller Hlding A/S Vejle Blue Star Line A/S, Faabrg 6

9 Ledelsesberetning Årets frløb (frtsat) I august 2007 slgtes aktiepsten i Aner Andersen Hlding A/S med en avance på DKK 1,3 mi. Efter bestyrelsens vurdering er G&Vs ejerperide g d stedfundne exit et gdt eksempel på, hvrdan en prteføljevirksmhed er hjulpet vi e m en ny stærk ejerkreds. bjerg, g Mammens Emballage A/S, Århus. Fr si familievirksmhed, var situatinen, at der var be v diggørelse af den påbegyndte turn-arund prces, - h frmål. Selskabets investeringer ved udgan nærmere mtalt sidst i årsrapprt Nedenfr fremgår selskab e lig lån, såvel prim sm ulti Ansvarligt lån Ultim Prim Ultim 16% 16% 0,3 mi. in 2 Lerche-Henriks Møller Hlding A/S, Vejle 30% 30% 3 Blue Star Line A/S, Vejle 22% 22% 4 Trykk Pack A/S, Esbjerg 0% 80% 50 Mammens Emballage A/S, Århus 100% Frasalg i 2007: Aner Andersen Hlding A/S, Tørring 17% 0% Prteføljevirksmhederne repræsenterer en samlet msætning på ca. DKK 450 mi. g knap 300 arbejdspladser. 7

10 Ledelsesberetning Generatinsskifte & Vækst A/S's emballage-divisin Sm allerede mtalt erhvervede selskabet i efteråret 2007 Trykk Pack AIS, Esbjerg. g krt efter blev den samlede aktiekapital i Mammens Emballage IS, Århus købt. Fra starten afkøbsfrhandlingerne m Mammens Emballage S r det G&Vbestyrelsens hensigt at søge medinvestrer til dette betyd ge en agement i emballagebranchen. Derfr inviterede man medinvestrer til et k me e ej elskab fr G&Vs emballage- investeringer. tilin Mammens Emballage A/S har Emballage Hlding å DKK 7,5 mi. g et udlån på DKK 1,5 mi. I 2008 har G& autine t fr Trykk Pack A/S' bankengagement, indtil dette udlignes i frbindelse med den talte fusin. Begivenheder efter balancedagen I de første måneder i 2008 har bestyrelsen afsluttet drøftelserne m frslag m selskabets afutering fra Dansk AMP. Selskabets aktinærer vil frud fr generalfrsamlingen mdtage en skrftlig redegørelse herm med frslag til, hvrdan der frtsat sikres et højt infrmatinsniveau verfr selskabets aktinærer, g frslag m fremtidig prissætning g msættelighed fr selskabets aktier. Endelig har selskabet igangværende undersøgelser m t nye investeringsfrslag. Det Sagkyndige Råd (Advisry Bard) Hvert medlem i Advisry Bard ejer eller repræsenterer aktiepster i selskabet på minimum nm. DKK De fleste medlemmer har indvilget i at stile deres viden g erfaring til rådighed fr selskabet i frbindelse med investeringer, enten sm ad hc rådgivere, eller sm bestyrelsesmedlemmer i eller sm ledere afprteføljevirksmheder eller sm medinvestrer. 8

11 Ledelsesberetning Det Sagkyndige Råd (Advisry Bard) (frtsat) Advisry Bard består af selvstændige frretningsflk, ledere fra alle dele af erhvervslivet, tidligere ledere g specialister. Medlemmerne medvirker til ge mførelse af selskabets strategi: l. pspring g behandling af nye investeringsbj 2. Ledelse af Advisry Bard fr bl.a. at pnå muligt udnyttes. 3. Kapitalfremskaffelse g kmmunikatin afnt mg fra Dansk AMP ikke vil ændre ved, rd e et unikt g betydningsfuldt aktiv fr sel- Sm allerede mtalt stiler bestyrelsen på generalfrsamlingen frslag m selskabets afntering fra Dansk AMP, idet baggrunden herfr g bestyrelsens tanker m en frtsat bred aktinærkreds vil fremgå af den førnævnte skriftige redegørelse, sm udsendes til alle aktinærer frud fr generalfrsamlingen. Følgende aktinærer ejer minimum 5% af aktiekapitalen: G& V Hlding A/S, Klding Middelfart Sparekasse, Middelfart Haargaard Invest A/S, Vejle Den frventede udvikling Baseret på prteføljevirksmhedernes frretningsplaner g budgetter fr året 2008, er det bestyrelsens frventning, at året 2008 vil give et resultat på DKK 1 mi. I denne resultatfrventning er der ikke fretaget regulering til vurderet dagsværdi af aktierne i prteføljevirksmhederne, hvilket sker årligt, efter at prteføljevirksmhedernes resultater freligger. 9

12 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapprten fr Generatinsskifte & Vækst A/S fr 2007 er udarbejdet i verensstemmelse med den danske årsregnskabslvs bestemmelser fr klasse -' ksmheder samt gældende danske regnskabsvejledninger. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i frhld t Generelt m indregning g måling tat, sm estår af årets aktuelle skat g årets udskudte skat, indregnes i resultatpgørelsen en del, der kan henføres til årets resultat g direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til psteringer direkte på egenkapitalen. Den aktuelle skat beregnes med den fr året gældende skattesats. Aktuelle skattetilgdehavender indregnes i balancen sm tilgdehavender i det mfang, der er betalt fr meget, mens aktuelle skattefrpligtelser indregnes sm krtfrstede gældsfrpligtelser i det mfang, der ikke er fretaget betaling heraf. Udskudt skat indregnes i balancen sm skatten af alle midlertidige frskelle. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lvgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvr den frventes at realiseres. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de kan frventes at kunne realiseres til. 10

13 Regnskabspraksis Resultatpgørelsen Admiistratinsmkstninger Administratinsmkstninger indehlder mkstninger til k ninger m.v., herunder af- g nedskrivninger. Finansielle pster Finansielle indtægter g mkstninger indehlde rer.. g på værdipapi- Balancen Materielle anlægsaktiver te tilknyttet anskaffelsen samt mkstm kstpris reduceret med eventuel restværdi g aktivernes frventede brugstid, der udgør: Inventar 5 år aktiv påbegyndes, når det tages i brug. Nyanskaffelser med en kstpris under DKK mkstningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Avance g tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver mkstningsføres under" Administratinsmkstninger". N edskrivling af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt fr at afgøre, m der er en indikatin af værdifrrngelse, udver det sm udtrykkes ved afskrvning. Hvis dette er tilfældet, fretages der nedskrvning til aktivets lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien fr aktivet pgøres sm den højeste værdi af nettsalgsprisen g kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi fr det enkelte aktiv, skal aktiverne vurderes samlet i den mindste grppe af aktiver, hvr der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi. 11

14 Regnskabspraksis Nedskrivning af anlægsaktiver (frsat) Nedskrvning af materielle anlægsaktiver mkstningsføres under samme regnskabspst sm de tilhørende afskrvninger. Kapitalandele i prteføljevirksmheder Kapitalandele i prteføljevirksmheder indregnes fø les efterfølgende til en vurderet dagsværdi. Den vurderede dagsværdi afkapitalandele i fr hver enkelt prteføljevirksmhed. V teføljevirksmhedens driftsresultat g eg aktinærverenskmster. N år den vurderede dags vær en nedskrvning til den lave vur en er lavere end kstprisen, fretages kapitalandelene i prteføljevirksmhederne henlægges via 11 "Reserve fr nettpskrvning efter dagsværdireguleringer" Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital indregnes i balancen til amrtiseret kstpris, der svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrvning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab pgøres på grndlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgdehavender. Tilgdehavender Tilgdehavender indregnes i balancen til amrtiseret kstpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrvning til imødegåelse af tab. Nedskrvninger til tab pgøres på grndlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgdehavender. 12

15 Regnskabspraksis Gældsfrpligtelser Gældsfrpligtelser indregnes til kstpris på tidspunktet fr stiftelse af gældsfrhldet. Efterfølgende pgøres de til amrtiseret kstpris, hvilket fr krte ufrrentede gældsfrpligtelser samt fr variabelt frrentede gældsfrpligtelser sv er til en nminelle værdi. Pengestrømspgørelse Pengestrømspgørelsen viser selskabets pengestr rings- g finansieringsaktivitet, samt hvrledes di se kvider. Pengestrøm fra drifts aktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitete tat reguleret fr ikke knta Pengestrømme mans' ringsaktiviteten mfatter pengestrømme fra ptagelse g tilbagebetaling af langfrstede gældsfrpligtelser samt udbyttebetaling til selskabsdeltagere. Likvider Likvide midler består af psten "Likvide behldninger" g "Kreditinstitutter". 13

16 Regnskabspraksis Frklaring af nøgletal Sliditetsgrad Frrentning af egenkapital Resultat pr. aktie Indre værdi pr. aktie 14

17 Resultatpgørelse 1. januar december Nte DKK Avance ved afståelse samt dagsværdi reguleringer af kapitalandele i prteføljevirksmheder Afkast af ansvarlig lånekapital Administratinsmkstninger Resultat før finansielle pster Finansielle indtægter Finansielle mkstninger Resultat før skat L F reslået udbytte fr regnskabsåret Reserve fr nett pskrivning efter den indre værdi s metde verført verskud

18 Balance 31. december Aktiver Nte DKK Kapitalandele i prteføljevirksmheder Ansvarlig lånekapital 250 Knvertibelt gældsbrev 693 Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgdehavende hs prteføljevir Andre tilgdehavender Selskabsskat Tilgdehavender

19 Balance 31. december Passiver Nte DKK Aktiekapital Reserve fr nett pskrvning afkapitalandele verført resultat Egenkapital Leverandører af varer g tjenesteydelser Krtfristede gældsfrpligtelser Gældsfrpligtelser Passiver i alt

20 Pengestrømspgørelse DKK Resultat før skat Regulering fr ikke kntante pster: Afskrivninger g værdireguleringer Ændring i tilgdehavender -411 Ændring i leverandører af varer g tjeneste -8 Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet -966 Køb af kapitalandele Salg af kapitalandele Udlån ved knvertib Tilbagebetaling Mdtaget udb tt Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide behldninger

21 N ter til årsrapprten 1 Avance ved afståelse samt dags værdi reguleringer af kapitalandele i prteføljevirksmheder Anker Andersen A/S, Ølhlm Danstker Hlding A/S, Herning Danstker Invest A/S, Herning Lerche-Henrksen & Møller Hlding A/S, V. e Blue Star Line A/S DKK Finansielle indtægter Renteindtægter tilknytt Andre finansiell

22 N ter til års rapprten 4 Finansielle anlægsaktiver Regnskabsårets investeringer i samt værdireguleringer på kapitalandele, der er finansielle anlægsaktiver, specificeres således: Knvertibelt gældsbrev Kstpris 1. januar Tilgang i året verført Afgang i året Kstpris 31. december rtefì ljevirksmheder specificeres således: Selskabs- Stemme g Navn Hjemsted kapital ej erandel Dagsværdi Danstker Hlding AIS Herning TDKK % Danstker Invest A/S Herning TDKK % Lerche-Henrksen & Møller Hlding A/S Vejle TDKK % Blue Star Line A/S Vejle TDKK % Mammens Emballage A/S Århus TDKK % Trykk Pack A/S Esbjerg TDKK % Sm anført i ledelsesberetningen side 8 har Generatinsskifte & Vækst A/S frpligtet sig til at indskyde aktierne i Trykk Pack A/S g Mammen Emballage A/S samt et kntant beløb på DKK 4,2 mi. i Emballage Hlding A/S. Ejerandelen udgør efter selskabets stiftelse i februar ,83%. 20

23 N ter til årsrapprten 5 Egenkapital Reserve fr nettp- Selskabskapital verkurs ved emissin skrivning af kapital an e Egenkapital i alt Egenkapital i januar verført Årets resultat Egenkapital 31. december aktier á DKK DKK DKK DKK Selskabet har ikke haft ansatte udver direktinen Hnrar til generalfrsamlingsvalgt revisr DKK Samlet hnrar til PricewaterhuseCpers: Revisin Andre ydelser end revisin

24 9 Grundlag Bestemmende indflydelse Ingen Øvrige nærtstående parter, sm selskabet har haft transaktiner med Middelfart Sparekasse, Algade 69,5500 Middelfart 0jvind Hulgaard, Birkemse Allé 41, 6000 Klding Aktinær Bestyrelsesmedlem 22

25 N ter til års rapprten 9 Nærtstående parter g ejerfrhld (frtsat) Transaktiner Selskabet har gennem hele året haft et indestående i Midd fa Sparekasse. Pr. 31. december 2007 udgør dette DKK Selskabe ar m taget i alt nett renteindtægter på DKK Frretningen er sk på ark smæssige vilkår. Der har været udført advkatbistand afbesty Ise i alt DKK , sm er sket på markedsvil Ejerfrhld s inærfrtegnelse sm ejende minimum aktiekapitalen: 10 Selskabets bestyrelses- g direktinsmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv i andre danske aktieselskaber: Bestyrelse Jens Hundsbæk-Pedersen Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber Mangler plysninger 23

26 Nter til års rapprten 10 Bestyrelse g direktin (frtsat) Selskabets bestyrelses- g direktinsmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv i andre danske aktieselskaber: Bestyrelse Chrstian Krnika Pstbrg Mangler plysninger 0jvind Hulgaard Mangler plysninger tt Chrstensen Mangler plysninger 24

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir ATRVV RnneVarmeArS SandemandweJ 1A 37 Rnne Tlt 569144 Fax ti691 14 E-mall: rwrw.dk lt,lvw: Www.ilv.dk CVR: 3294588 Danske Bank: 472-472.4525n Rnne Varme AJS CVR nr.32 94 58 8 Arsrapp rt 2A1-{ 1 2. regnskabsir

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere