MODTAGT. Bilag ill Ansogning om lokaletilskud. Turist & Erhvervsudvalget Struer Kommune Østergade Struer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODTAGT. Bilag ill Ansogning om lokaletilskud. Turist & Erhvervsudvalget Struer Kommune 17 1 2015 Østergade 11-15 7600 Struer"

Transkript

1 det Foreningen NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLE1U MODTAGT Turist & Erhvervsudvalget Struer Kommune Østergade Struer struer KOMMUNE Bilag ill Ansogning om lokaletilskud. 1. Foreningens vedtagter. 2. Foreningens bestyrelse imv. 3. Budget for perioden til Foto af fremtidig facade ud mod hovedvej 11. Der søges om et rligt tilskud pa kr ,-. Bestyrelsen har undersøgt lokalemuligheder I Struer By og fundet lokalerne i Den runde bygning pa Gimsinglundvej 2 velegnede til placering af de køretøjer, vi foreløbig har fáet tilsagn om og forventer om 2 ár mindst 60 køretøjer placeret i yderligere tilstødende lokaler. Bestyrelsen bar samtidig ønsket at bidrage til, at indkørslen ad hovedvej 11 til Struer kunne fá en bedre facade, end den nuvwrende, der i alt for lang tid bar givet byen et forkert image. Vi bar endnu ikke underskrevet en endelig iejekontrakt affiwnger af mulige tilskud. Nar vi liar Met etableret Gaileriet vii vi søge om sponsortiiskud. Struer, den 16. marts Pa bestyrelsens vegne.

2 Struer Kommune østergadell Struer TIf: Fax: Web: F0LKEOPLYSN1N Sendes til kommunen Udfyldes at kommunen Modtaget dato KLE Sagsidentifikation Tilskudsperiode r t C., C., Ansøgning om lokaletliskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhoid til folkeoplysningesloven 00 Ny ansøgning fl Fortsffelse at hidtidigt lokaletliskud Ansøgning om tilskud til drift af følgende hailer, lokaler og lejrpladser Art og beliggenhed (evt. pa vedlagt bilag) Udstillings- og mødelokale samt vrkstedsomráde pa Gimsinglundvej 2, Struer Driftsudgifter (Der vedlgges dokumentation tor de udgitter, toreningen ønsker iagt til grund tor beregningen, med bilagene ordnet I grupper svarende til nedennvnte poster) Art Kr, Kommunen l. Renter af prioritetsgld (afdrag medregnes ikke) 0, Lejebeløb vedr. lejede hailer, lokaler og lejrpladser , 00 Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne hailer, lokaler og lejrpladser , 00 Almindelig vedligeholdelse (ikke forbedringer) , 00 Opvarmning og belysning , 00 Rengøring og evt. fornødent tilsyn 0, Udgifterialt r61.992,0 8. indtgterved udlejning!fremleje (dokumentation vedlgges) ,00 Foreningens timetai til folkeoplysende aktiviteter i ovennvnte iokaler m.v. Timetal ldrtshaller mv. øvrige lokaler(inkl.ride- Timetal (ekskl. ridehaller) hailer) og Iejrpladser , 00 Rytterstue Timetal Foreningens mediemssammenstning Medlemmer i alt Heraf medlemmer over 25 Sr 7] Ved benyttelsen at nvnte lokaler ] I foreningen som helhed (aktive medlemmer) Foreningen Navn og adresse PS bestyrelsens vegne NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Jørgen Poulsen Ansvariig overlor kommunaibestyreisen.. Teletonnummer CVR-nummer Gimsinglundvej 2, 7600 Struer Dato og underskrift t-. / Jdarbejdet af KL # FO 014 (06/2011) Kommuneinformation Side 1 at 1

3 Lejekontra kt. Mellem undertegnede udlejer PPM Ejendomme, Struer og medundertegnede lejer NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI, Struer er pr. 1. maj 2015 indgâet følgende lejekontakt i ejendom men Safari Bygningen, Gimsinglundvej 2, Struer. 1.Det lejede: Stk 1. Lejemálet omfatter den runde bygning med tilhørende indgangsbygning, samt 1 stk. bygningen. lngst mod nord i vrksteds vrksteds plads Lejer har ret til leje af yderligere lokaler at hvis udlejer har mulighed for udlejning af bygning mod øst, s skal det respekteres af lejer. lngst mod øst i hovedbygningen, hvis behovet opstr. Dog sdan 2. Det lejedes anvendelse: Stk. 1. Det lejede ma kun anvendes til udstilling af motorkøretøjer savel 4 hjulede sam 2 hjulede veteran og klassiske samt special køretøjer og stationre motorer. Stk. 2. Det lejede ma ikke benyttes pa en sadan made, at der ved lugt, støj, rystelser, lyspavirkninger eller lignende paføres gener for ejendommen, dens øvrige brugere, omkringliggende ejendomme. Ved ma de omkringliggende bruges til udstilling at køretøjerne. plner Stk. 3. Parterne er enige om, at lejemâlet ikke er erhvervsbeskyttet. stvner 3. Lejemàlets varighed. Stk. 1. Lejemalet tager sin begyndelse 1. maj 2015 (dog ma indflytning finde sted nar bygningen er klar). Stk. 2. Lejemalet kan at lejer opsiges med 6 maneders varsel til en 1. i lejemalet med 1 ârs varsel. maneden, udlejer kan opsige Stk. 3. Dog kan udlejer opsige lejemalet, hvis der finder misligholdelse sted at ejendommen. 4. Lejens størrelse: Stk.1. Den arlige husleje beregnes efter hvor mange bilpladser og motorcykel pladser galleriet har udlejet Lejen beregnes sam kr. 160,00 pr. bil pr. maned moms. Motorcykler beregnes som kr. 100,00 pr. MC pr. mâned + moms. Stk. 2. Vinteropbeva ring. Biler sam kun vinter-opbevares atregnes med kr ,00 + moms.

4 herunder Vedtagter for NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Foreningens hjemsted er Struer Kommune. 2. Formal 2.1. Foreningens formal er: at fremme og styrke interessen for historiske og kiassiske veteran- og liebhaverkøretøjer samt andre tekniske frembringelser af almen motor- og transportteknisk og kulturhistorisk interesse gennem og fielles aktiviteter for medlemmer og publikum at formidle de mevnte køretojers og tekniske frembringelsers egen historie og kulturhistorie pa en saglig og oplysende made over for et bredt publikum gennem f.eks. udstillinger, foredrag og specielle events Aktiviteteme udstilling af køretøjer og tekniske frembringelser skal finde sted i rammer sâ ved bykernen i Struer som praktisk og økonomisk muligt. sarnvr bygningsmssige tt 3. Medlemskab 3.1. Som medlem kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formal. Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens herunder at leve op til formâlsparagraffen Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet forud for et helt kalenderár og forfalder til betaling den 1. april Indmeldelse skal ske skrifthigt pa foreningens indmeldelsesblanket eller pa foreningens hjemmeside. Ved indmeldelse betales kontingent for kvartal og de resterende kvartaler kalenderâr. For medlemmer under 18 ar skal indmeldelsesblanketten underskrives af forldre eller vrge Foreningens medlemmer bar ikke krav pa nogen del af foreningens formue eller udbytte afnogen art. Medlemmer afforeningen, sorn rettidigt bar betalt kontingent, har adgang til at benytte foreningens faciliteter, mødelokaler m.m. Medlemmer med fast standplads bar adgang til at benytte foreningens og 3.5. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens formand. Medlemskab ophører automatisk, sâfremt kontingentet ikke er betalt senest 1. april. Medlemskab skal derefter nytegnes. Eventuelle okonomiske opkrves afdet indevrende vrksted vrktoj. indevrende vedtgter, rnellemvrender med foreningen afvikles i denne sammenhng. Allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse Bestyrelsen kan opfordre standpladslejere eller medlemmer til at tage et antal dagvagter eller halve dagvagter i AUTO & MOTORGALLERIET om àret, for at bemande receptionen i Galleriets âbningstider. Vagterne fordeles af bestyrelsen, og medlemmerne kan frit bytte vagter indbyrdes. 4. Eksklusion 4.1. Bestyrelsen kan foretage eksklusion kontingent eller standpladsleje, eller hvor medlemmet foreningens eller skader foreningens omdomme. Medlemmet skal orienteres skriftligt om eksklusionen og have mulighed for at udtale sig herom. afet medlem ved manglende indbetaling af overtrder vedtgter 4.2. I sager om eksklusion bar medlemmet krav pa, at sagen afgores pa forstkommende generalforsamling, og at sagen pa dagsordenen som serski1t punkt. Beslutning om eksklusion indbragt for generalforsamlingen krver samme maj oritet som endring af foreningens vedtegter Ekskluderede medlemmer kan ikke gore krav over for foreningen. sttes gldende

5 2 5. Generalforsamling 5.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Ordimer generalforsamling afholdes hvert àr i februar màned. Der indkaldes til generalforsamlingen via foreningens hj emmeside samt ved udsendelse af mail til de medlemmer, der har oplyst mailadresse, med mindst 1 màneds varsel Dagsordenen skal som minimum indeholde punkterne: Vaig af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlgge1se 4. Godkendelse af budget og af kontingent 5. Vaig afbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Vaig af ekstern revisor og kritisk revisor sarnt suppleant for 7. Behandling af indkomne forslag 8. Orientering om aktiviteter i den kommende 9. Eventuelt af det reviderede regnskab fastlggelse sson sidstnvnte 5.4. Forsiag, der ønskes behandlet pa generalforsamlingen, skal fremsendes skrifthigt og were foreningens formand i hnde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forsiag om skal dog fremsendes senest I mâned før generalforsamlingen. Indkomne forsiag fremsendes til medlemmerne via mail senest 8 dage før generalforsamlingen Kun fremmødte registrerede medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der welges afgeneralforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Pa generalforsamlingen tneffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal (mere end 50% af de afgivne gyldige stemmer). Afsternning sker ved hândsoprekning med mindre mindst èt medlem skrifflig afstemning. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vaig til bestyrelsen foretages efter pointmetoden. De to medlemmer, som ved denne afstemning bliver nr. 3 og 4 (ulige âr), hhv. nr. 4 og 5 (lige ar), er valgt til suppleanter En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der føres protokol over de pa generalforsamlingen vedtagne beslutninger Ekstern revisor bør were en statsautoriseret eller registreret revisor. Kritisk revisor og revisorsuppleant skal were med lem af foreningen. vedtgtsndringer begrer 7. Ekstraordiner generalforsamling 6.1. generalforsamling skal afholdes, nár flertallet af bestyrelsen finder det fornodent, eller nâr mindst en fjerdedel afrnedlemmerne over for formanden stiller skrifflig krav herom med forslag til dagsorden Ekstraordimer generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget afformanden, og den skal indvarsles pa samme vis som ved den ordimere. Ekstraordinr 8. Ledelsen 7.1. Bestyrelsen er foreningens ledelse og foreningen i alle forhold. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens og generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen bestar af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmeme welges hver for en periode af 2 ar. P den ärlige generalforsamling er henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer pa valg i ulige ar og 3 i lige ar. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, mestformand, kasserer, webmaster m.v. Der welges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 âr ad gangen. Bestyrelsen afholder konstituerende møde senest 14 dage efter afholdt generalforsamling med bestyrelsesvalg. reprsenterer sekretr, vedtgter isr

6 7.3.Bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, nàr mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller mestformanden, er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende, og er hanlhun ikke til stede, er mestformandens stemme afgørende Der fores protokol over de af bestyrelsen vedtagne beslutninger. Beslutningsreferat fra bestyrelsens moder ud pa foreningens hjemmeside Bestyrelsen har fuldmagt til at samarbejde med andre foreninger og kiubber om enkeltarrangementer og til i samarbejde med en eller flere foreninger eller kiubber at disponere ever et eventuelt overskud fra et enkeltarrangement. Bestyrelsen kan frit indgâ afiale om leje af bygninger og køb af faciliteter til brug for foreningens aktiviteter Det pàhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier i henhold til foreningens formal med henblik pa godkendelse af koretøjer til foreningens standpladser og af andre tekniske frembringelser til udstilling i foreningens lokaler. faststter lgges 9. Tegning og hafte1se 8.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere mindst èt bestyrelsesmedlem eller af 4 bestyrelsesmedlemmer. Ved optagelse af lan tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Køb, saig eller af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hefter ikke personligt for de for foreningen indgàede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hfier med sin formue. pantstning 10. Regnskab og revision 9.1. Foreningens regnskabsàr er kalenderàret Senest den 1. februar afgiver bestyrelsen drifisregnskab og status til revisor, som udarbejder ársregnskab og pâtegner dette Regnskabet underskrives afbestyrelsen og revideres af den kritiske revisor. 11. Vedftegtsarndringer IEndring af foreningens vedtegter kan kun ske pa en generalforsamling, hvor endringsfors1aget frerngâr af dagsordenen, og hvor rnindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer stemmer for vedtegtsendringen. 12. Foreningens oplosning forsiag om foreningens oplosning, indkalder bestyrelsen med mindst 1 màneds varsel til ekstraordiner generalforsamling med foreningens opløsning som eneste punkt pa dagsordenen Foreningen kan opløses eller videreføres som en enhed, hvis 2/3 af foreningens medlemmer er mødt pa den ekstraordimere generalforsamling, og 4/5 af de fremmødte stemmer for forsiaget Sàfremt den ekstraordimere generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordimer generalforsamling med mindst 2 ugers varsel. Her kan opløsningen besluttes uanset antallet affremmødte, sâfremt 1/2 fremmødte stemmer for forsiaget Udviser regnskabet overskud, skal midlerne udloddes til almennyttige formal i Struer Kommune. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen af den opløsende generalforsamling. Fremsttes selvstndig afde trffes Vedtaget pa stiftende generalforsamling den 23. februar 2015

7 Motorcykier som kun vinter-opbevares afregnes med kr. 400,00 + moms. Udiejerens leje for bygningen har tidligere vret kr ,00 ex. moms pr. máned. Af hensyn fit NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI og accepteret en husieje som, efter antallet af køretøjer udgør inki. moms) samt det tilskud foreningen forventer at modtage hele konceptets etabiering har udlejeren 20 fra gange 160,00 = kr ,00 Struer Kommune p kr. (kr , ,00. Huslejen vii s udgøre kr. kr. mned 8.166,00. Udiejerens /12 mâneder tilskud til kommunen foreningen udgør herefter = kr fra Ca. kr. plus kr fra foreningen det første r. i alt pr. Buyer der frre biler end de nvnte 20 accepterer udiejeren nedsiag biter stiger med det antal biter eller motorcykier, som yderligere kommer i husiejen til. og omvendt buyer der flere Det afregnes mnedlig forud. Første gang 1. juli Lejeren hfter alene med sin formue, for lejens betaling. Der er ikke personlig hfteise. Stk. 3. Ny husleje kontrakt frdig-forhandies senest 1. juli Driftsudgifter: Stk. 1. hal og nok Falder vand lejer betaler strømforsyningen. Udgifter for at holde til og i ud forsøget heidigt varme samt lokalerne el, Dog og betales omkostningerne undiades varmepumper. af iejer, dog opstter udiejer 2 oiie i ikke hvad vii pâfylder udlejer 1000 liter overstiger oliefyret det varmepumper og vi tester i om den runde det er koste med varmepumper. Stk. 2. Udlejer indstter ny aluminiumsport i den runde hal ved siden af indgangen. Stk. 3. Lejer betaler for opvarmning af indgangsbygning, mødeiokaie og køkken. 6. Skiltning. Stk. 1. Lejer har ret til skiltning p ejendommen, samt p pinen med front mod hovedvej 11. Stk. 2. Udformningen og placeringen 7. Det lejede ved fraflytning. af skiitningen skai føige det offentliges pbud og myndigheds krav. Stk. 1. Lejeren skal aflevere det det lejede i samme stand som ved indflytningen. Struer, den 16. marts Som udlejer: Som lejer:

8 Stiftende generalforsamling Mandag den 23. februar 2015 ki. 19,00 i Struer Museum, Søndergade 23, 7600 Struer Deltagere: I alt 50 personer. Dagsorden: 1. Vaig af dirigent. 2. Vedtagelse af forsiag iii vedteegter. 3. Orientering orn forsiag til priser, medlemskab, lokaler, standpladser, m.m. 4. Vaig af bestyrelse. 5. Eventuelt Referat: 1. Vaig af dirigent: Villy Hove blev foresmet og valgt. 2. Vedtagelse af vedtagter: Dirigenten gennemgik forsiag iii vedtgterne. Forskellige spørgsm1 fra modedeltagerne blev besvaretlkommenteret. Beslutning: Vedtgter02 af blev vedtaget uden yderligere kommentarer. 3. Orientering oin forsiag iii priser, rnedlernskab, lokaler: Forslagsstillerne (styregruppen fra ) gennemgik forsiag til priser baseret pa budget-forsiag (Budget-GalleriO6), medlemskab (personiigt-, husstands- eller virksombeds-rnedlemskab) og rnulige/velegnede lokaler pa Gimsinglundvej 2. Der kom en del kommentarer og forsiag fra mødedeltagerne, specielt omkring lokaler. Beslutning: Det fremlagte blev godkendt, saledes at den kommende bestyrelse kan arbejde videre med forsiagene, herunder undersøgelse af alternative lokaler. 4. Vaig af S bestyrelsesrnedlernrner og 2 suppleanter til bestyrelse: Valgt iii bestyrelsen blev: 1. Jørgen Poulsen 2. Niels Holst 3. Niels Wind 4. Villy Hove 5. Henrik Nybo Valgt til bestyrelsessuppleanter blev: 1. Lars Nielsen 2. Ole Moeskjr Medlemsinteresse: Under den efterfølgende interesseundersøgelse blev resultatet, at følgende antal var interesseret: Medlemskab: 31 - Helársstandplads til bil: 15 - He1irsstandp1ads iii MC: 1 Referat godkendt: / Dato: gt

9 NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Kontakt Adresse: Nordvestjysk Auto- og Motor-galleri Gimsinglundvej 2, 7600 Struer. Telefon: Formand: Kasserer: Bestyrelsesmedlem: Nstformand: Sekretr: Formand: Nstformand: vil1yhove dk Kasserer nie1swindoncab1e.dk Sekretr: nh(setek.dk Bestyrelsesmedlern: corn CVRnr.: Bank: Hvidbj erg Bank: Reg. nr.: 7500 Kontonr..: Girnsinglundvej 2, 7600 Struer - nvj(autoga11eri.dk - nvjautogalleri.dk

10 NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Budget-GaIIeriO2 Gimsinglundvej 2 Antat standpladser Antal Pr.mned Standpfadser-biler >>>> Standpladser-MC Standpladser-MC m. sidevogn Standpladser i alt inki. moms Sponsorer (søges efter etableri g) Kommune Medlemmer Husstandsmedlemmer Virksomhedsmedlemmer lndtgter: Gster lndtgterialt Pr.r Husleje til 20 (1) Udgifter: Pr. mned Husleje til 15 biter + MC (1) biler + MC Husleje til 25 biter + MC (1) Husteje til 30 biter + MC (1) Husleje tit 40 biler + MC (1) Huseje til 50 biler + MC (1) Varme ET Diverse (2) Moms Udgifter i alt Overskud lndtgter ved udlejning (F14 minus F33) (1) Kr. 160,00/ Bit /Mned (2) Etableringsomkostninger, aim. vedligeholdelse, forsikringer m.v.

11 1 NQRDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI inn U.: -T - - 4\ :- i&t*:,

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution Vedtgter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3, Uglev,

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Bornholms Travselskab

V E D T Æ G T E R. Bornholms Travselskab ADVOKATFIRMAET BO HANSEN Landsretssagfører Bent V. Christophersens eftf. BO HANSEN CHRISTA WESTH HANSEN MORTEN HARTELIUS Advokat Møderet for Højesteret Advokat Advokat Møderet for Landsret Aut. bobestyrer

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Vedtægt for x forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Foreningen er en fusion mellem IFM

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner 1 Stk.1: Foreningens navn er Humlegårdens og Humlum Skoles Venner (HHSV). Foreningen hører hjemme i Humlum i Struer kommune. 2 Stk.1: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere