MODTAGT. Bilag ill Ansogning om lokaletilskud. Turist & Erhvervsudvalget Struer Kommune Østergade Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODTAGT. Bilag ill Ansogning om lokaletilskud. Turist & Erhvervsudvalget Struer Kommune 17 1 2015 Østergade 11-15 7600 Struer"

Transkript

1 det Foreningen NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLE1U MODTAGT Turist & Erhvervsudvalget Struer Kommune Østergade Struer struer KOMMUNE Bilag ill Ansogning om lokaletilskud. 1. Foreningens vedtagter. 2. Foreningens bestyrelse imv. 3. Budget for perioden til Foto af fremtidig facade ud mod hovedvej 11. Der søges om et rligt tilskud pa kr ,-. Bestyrelsen har undersøgt lokalemuligheder I Struer By og fundet lokalerne i Den runde bygning pa Gimsinglundvej 2 velegnede til placering af de køretøjer, vi foreløbig har fáet tilsagn om og forventer om 2 ár mindst 60 køretøjer placeret i yderligere tilstødende lokaler. Bestyrelsen bar samtidig ønsket at bidrage til, at indkørslen ad hovedvej 11 til Struer kunne fá en bedre facade, end den nuvwrende, der i alt for lang tid bar givet byen et forkert image. Vi bar endnu ikke underskrevet en endelig iejekontrakt affiwnger af mulige tilskud. Nar vi liar Met etableret Gaileriet vii vi søge om sponsortiiskud. Struer, den 16. marts Pa bestyrelsens vegne.

2 Struer Kommune østergadell Struer TIf: Fax: Web: F0LKEOPLYSN1N Sendes til kommunen Udfyldes at kommunen Modtaget dato KLE Sagsidentifikation Tilskudsperiode r t C., C., Ansøgning om lokaletliskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhoid til folkeoplysningesloven 00 Ny ansøgning fl Fortsffelse at hidtidigt lokaletliskud Ansøgning om tilskud til drift af følgende hailer, lokaler og lejrpladser Art og beliggenhed (evt. pa vedlagt bilag) Udstillings- og mødelokale samt vrkstedsomráde pa Gimsinglundvej 2, Struer Driftsudgifter (Der vedlgges dokumentation tor de udgitter, toreningen ønsker iagt til grund tor beregningen, med bilagene ordnet I grupper svarende til nedennvnte poster) Art Kr, Kommunen l. Renter af prioritetsgld (afdrag medregnes ikke) 0, Lejebeløb vedr. lejede hailer, lokaler og lejrpladser , 00 Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne hailer, lokaler og lejrpladser , 00 Almindelig vedligeholdelse (ikke forbedringer) , 00 Opvarmning og belysning , 00 Rengøring og evt. fornødent tilsyn 0, Udgifterialt r61.992,0 8. indtgterved udlejning!fremleje (dokumentation vedlgges) ,00 Foreningens timetai til folkeoplysende aktiviteter i ovennvnte iokaler m.v. Timetal ldrtshaller mv. øvrige lokaler(inkl.ride- Timetal (ekskl. ridehaller) hailer) og Iejrpladser , 00 Rytterstue Timetal Foreningens mediemssammenstning Medlemmer i alt Heraf medlemmer over 25 Sr 7] Ved benyttelsen at nvnte lokaler ] I foreningen som helhed (aktive medlemmer) Foreningen Navn og adresse PS bestyrelsens vegne NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Jørgen Poulsen Ansvariig overlor kommunaibestyreisen.. Teletonnummer CVR-nummer Gimsinglundvej 2, 7600 Struer Dato og underskrift t-. / Jdarbejdet af KL # FO 014 (06/2011) Kommuneinformation Side 1 at 1

3 Lejekontra kt. Mellem undertegnede udlejer PPM Ejendomme, Struer og medundertegnede lejer NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI, Struer er pr. 1. maj 2015 indgâet følgende lejekontakt i ejendom men Safari Bygningen, Gimsinglundvej 2, Struer. 1.Det lejede: Stk 1. Lejemálet omfatter den runde bygning med tilhørende indgangsbygning, samt 1 stk. bygningen. lngst mod nord i vrksteds vrksteds plads Lejer har ret til leje af yderligere lokaler at hvis udlejer har mulighed for udlejning af bygning mod øst, s skal det respekteres af lejer. lngst mod øst i hovedbygningen, hvis behovet opstr. Dog sdan 2. Det lejedes anvendelse: Stk. 1. Det lejede ma kun anvendes til udstilling af motorkøretøjer savel 4 hjulede sam 2 hjulede veteran og klassiske samt special køretøjer og stationre motorer. Stk. 2. Det lejede ma ikke benyttes pa en sadan made, at der ved lugt, støj, rystelser, lyspavirkninger eller lignende paføres gener for ejendommen, dens øvrige brugere, omkringliggende ejendomme. Ved ma de omkringliggende bruges til udstilling at køretøjerne. plner Stk. 3. Parterne er enige om, at lejemâlet ikke er erhvervsbeskyttet. stvner 3. Lejemàlets varighed. Stk. 1. Lejemalet tager sin begyndelse 1. maj 2015 (dog ma indflytning finde sted nar bygningen er klar). Stk. 2. Lejemalet kan at lejer opsiges med 6 maneders varsel til en 1. i lejemalet med 1 ârs varsel. maneden, udlejer kan opsige Stk. 3. Dog kan udlejer opsige lejemalet, hvis der finder misligholdelse sted at ejendommen. 4. Lejens størrelse: Stk.1. Den arlige husleje beregnes efter hvor mange bilpladser og motorcykel pladser galleriet har udlejet Lejen beregnes sam kr. 160,00 pr. bil pr. maned moms. Motorcykler beregnes som kr. 100,00 pr. MC pr. mâned + moms. Stk. 2. Vinteropbeva ring. Biler sam kun vinter-opbevares atregnes med kr ,00 + moms.

4 herunder Vedtagter for NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Foreningens hjemsted er Struer Kommune. 2. Formal 2.1. Foreningens formal er: at fremme og styrke interessen for historiske og kiassiske veteran- og liebhaverkøretøjer samt andre tekniske frembringelser af almen motor- og transportteknisk og kulturhistorisk interesse gennem og fielles aktiviteter for medlemmer og publikum at formidle de mevnte køretojers og tekniske frembringelsers egen historie og kulturhistorie pa en saglig og oplysende made over for et bredt publikum gennem f.eks. udstillinger, foredrag og specielle events Aktiviteteme udstilling af køretøjer og tekniske frembringelser skal finde sted i rammer sâ ved bykernen i Struer som praktisk og økonomisk muligt. sarnvr bygningsmssige tt 3. Medlemskab 3.1. Som medlem kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formal. Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens herunder at leve op til formâlsparagraffen Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet forud for et helt kalenderár og forfalder til betaling den 1. april Indmeldelse skal ske skrifthigt pa foreningens indmeldelsesblanket eller pa foreningens hjemmeside. Ved indmeldelse betales kontingent for kvartal og de resterende kvartaler kalenderâr. For medlemmer under 18 ar skal indmeldelsesblanketten underskrives af forldre eller vrge Foreningens medlemmer bar ikke krav pa nogen del af foreningens formue eller udbytte afnogen art. Medlemmer afforeningen, sorn rettidigt bar betalt kontingent, har adgang til at benytte foreningens faciliteter, mødelokaler m.m. Medlemmer med fast standplads bar adgang til at benytte foreningens og 3.5. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens formand. Medlemskab ophører automatisk, sâfremt kontingentet ikke er betalt senest 1. april. Medlemskab skal derefter nytegnes. Eventuelle okonomiske opkrves afdet indevrende vrksted vrktoj. indevrende vedtgter, rnellemvrender med foreningen afvikles i denne sammenhng. Allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse Bestyrelsen kan opfordre standpladslejere eller medlemmer til at tage et antal dagvagter eller halve dagvagter i AUTO & MOTORGALLERIET om àret, for at bemande receptionen i Galleriets âbningstider. Vagterne fordeles af bestyrelsen, og medlemmerne kan frit bytte vagter indbyrdes. 4. Eksklusion 4.1. Bestyrelsen kan foretage eksklusion kontingent eller standpladsleje, eller hvor medlemmet foreningens eller skader foreningens omdomme. Medlemmet skal orienteres skriftligt om eksklusionen og have mulighed for at udtale sig herom. afet medlem ved manglende indbetaling af overtrder vedtgter 4.2. I sager om eksklusion bar medlemmet krav pa, at sagen afgores pa forstkommende generalforsamling, og at sagen pa dagsordenen som serski1t punkt. Beslutning om eksklusion indbragt for generalforsamlingen krver samme maj oritet som endring af foreningens vedtegter Ekskluderede medlemmer kan ikke gore krav over for foreningen. sttes gldende

5 2 5. Generalforsamling 5.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Ordimer generalforsamling afholdes hvert àr i februar màned. Der indkaldes til generalforsamlingen via foreningens hj emmeside samt ved udsendelse af mail til de medlemmer, der har oplyst mailadresse, med mindst 1 màneds varsel Dagsordenen skal som minimum indeholde punkterne: Vaig af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlgge1se 4. Godkendelse af budget og af kontingent 5. Vaig afbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Vaig af ekstern revisor og kritisk revisor sarnt suppleant for 7. Behandling af indkomne forslag 8. Orientering om aktiviteter i den kommende 9. Eventuelt af det reviderede regnskab fastlggelse sson sidstnvnte 5.4. Forsiag, der ønskes behandlet pa generalforsamlingen, skal fremsendes skrifthigt og were foreningens formand i hnde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forsiag om skal dog fremsendes senest I mâned før generalforsamlingen. Indkomne forsiag fremsendes til medlemmerne via mail senest 8 dage før generalforsamlingen Kun fremmødte registrerede medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der welges afgeneralforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Pa generalforsamlingen tneffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal (mere end 50% af de afgivne gyldige stemmer). Afsternning sker ved hândsoprekning med mindre mindst èt medlem skrifflig afstemning. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vaig til bestyrelsen foretages efter pointmetoden. De to medlemmer, som ved denne afstemning bliver nr. 3 og 4 (ulige âr), hhv. nr. 4 og 5 (lige ar), er valgt til suppleanter En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der føres protokol over de pa generalforsamlingen vedtagne beslutninger Ekstern revisor bør were en statsautoriseret eller registreret revisor. Kritisk revisor og revisorsuppleant skal were med lem af foreningen. vedtgtsndringer begrer 7. Ekstraordiner generalforsamling 6.1. generalforsamling skal afholdes, nár flertallet af bestyrelsen finder det fornodent, eller nâr mindst en fjerdedel afrnedlemmerne over for formanden stiller skrifflig krav herom med forslag til dagsorden Ekstraordimer generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget afformanden, og den skal indvarsles pa samme vis som ved den ordimere. Ekstraordinr 8. Ledelsen 7.1. Bestyrelsen er foreningens ledelse og foreningen i alle forhold. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens og generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen bestar af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmeme welges hver for en periode af 2 ar. P den ärlige generalforsamling er henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer pa valg i ulige ar og 3 i lige ar. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, mestformand, kasserer, webmaster m.v. Der welges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 âr ad gangen. Bestyrelsen afholder konstituerende møde senest 14 dage efter afholdt generalforsamling med bestyrelsesvalg. reprsenterer sekretr, vedtgter isr

6 7.3.Bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, nàr mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller mestformanden, er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende, og er hanlhun ikke til stede, er mestformandens stemme afgørende Der fores protokol over de af bestyrelsen vedtagne beslutninger. Beslutningsreferat fra bestyrelsens moder ud pa foreningens hjemmeside Bestyrelsen har fuldmagt til at samarbejde med andre foreninger og kiubber om enkeltarrangementer og til i samarbejde med en eller flere foreninger eller kiubber at disponere ever et eventuelt overskud fra et enkeltarrangement. Bestyrelsen kan frit indgâ afiale om leje af bygninger og køb af faciliteter til brug for foreningens aktiviteter Det pàhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier i henhold til foreningens formal med henblik pa godkendelse af koretøjer til foreningens standpladser og af andre tekniske frembringelser til udstilling i foreningens lokaler. faststter lgges 9. Tegning og hafte1se 8.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere mindst èt bestyrelsesmedlem eller af 4 bestyrelsesmedlemmer. Ved optagelse af lan tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Køb, saig eller af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hefter ikke personligt for de for foreningen indgàede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hfier med sin formue. pantstning 10. Regnskab og revision 9.1. Foreningens regnskabsàr er kalenderàret Senest den 1. februar afgiver bestyrelsen drifisregnskab og status til revisor, som udarbejder ársregnskab og pâtegner dette Regnskabet underskrives afbestyrelsen og revideres af den kritiske revisor. 11. Vedftegtsarndringer IEndring af foreningens vedtegter kan kun ske pa en generalforsamling, hvor endringsfors1aget frerngâr af dagsordenen, og hvor rnindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer stemmer for vedtegtsendringen. 12. Foreningens oplosning forsiag om foreningens oplosning, indkalder bestyrelsen med mindst 1 màneds varsel til ekstraordiner generalforsamling med foreningens opløsning som eneste punkt pa dagsordenen Foreningen kan opløses eller videreføres som en enhed, hvis 2/3 af foreningens medlemmer er mødt pa den ekstraordimere generalforsamling, og 4/5 af de fremmødte stemmer for forsiaget Sàfremt den ekstraordimere generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordimer generalforsamling med mindst 2 ugers varsel. Her kan opløsningen besluttes uanset antallet affremmødte, sâfremt 1/2 fremmødte stemmer for forsiaget Udviser regnskabet overskud, skal midlerne udloddes til almennyttige formal i Struer Kommune. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen af den opløsende generalforsamling. Fremsttes selvstndig afde trffes Vedtaget pa stiftende generalforsamling den 23. februar 2015

7 Motorcykier som kun vinter-opbevares afregnes med kr. 400,00 + moms. Udiejerens leje for bygningen har tidligere vret kr ,00 ex. moms pr. máned. Af hensyn fit NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI og accepteret en husieje som, efter antallet af køretøjer udgør inki. moms) samt det tilskud foreningen forventer at modtage hele konceptets etabiering har udlejeren 20 fra gange 160,00 = kr ,00 Struer Kommune p kr. (kr , ,00. Huslejen vii s udgøre kr. kr. mned 8.166,00. Udiejerens /12 mâneder tilskud til kommunen foreningen udgør herefter = kr fra Ca. kr. plus kr fra foreningen det første r. i alt pr. Buyer der frre biler end de nvnte 20 accepterer udiejeren nedsiag biter stiger med det antal biter eller motorcykier, som yderligere kommer i husiejen til. og omvendt buyer der flere Det afregnes mnedlig forud. Første gang 1. juli Lejeren hfter alene med sin formue, for lejens betaling. Der er ikke personlig hfteise. Stk. 3. Ny husleje kontrakt frdig-forhandies senest 1. juli Driftsudgifter: Stk. 1. hal og nok Falder vand lejer betaler strømforsyningen. Udgifter for at holde til og i ud forsøget heidigt varme samt lokalerne el, Dog og betales omkostningerne undiades varmepumper. af iejer, dog opstter udiejer 2 oiie i ikke hvad vii pâfylder udlejer 1000 liter overstiger oliefyret det varmepumper og vi tester i om den runde det er koste med varmepumper. Stk. 2. Udlejer indstter ny aluminiumsport i den runde hal ved siden af indgangen. Stk. 3. Lejer betaler for opvarmning af indgangsbygning, mødeiokaie og køkken. 6. Skiltning. Stk. 1. Lejer har ret til skiltning p ejendommen, samt p pinen med front mod hovedvej 11. Stk. 2. Udformningen og placeringen 7. Det lejede ved fraflytning. af skiitningen skai føige det offentliges pbud og myndigheds krav. Stk. 1. Lejeren skal aflevere det det lejede i samme stand som ved indflytningen. Struer, den 16. marts Som udlejer: Som lejer:

8 Stiftende generalforsamling Mandag den 23. februar 2015 ki. 19,00 i Struer Museum, Søndergade 23, 7600 Struer Deltagere: I alt 50 personer. Dagsorden: 1. Vaig af dirigent. 2. Vedtagelse af forsiag iii vedteegter. 3. Orientering orn forsiag til priser, medlemskab, lokaler, standpladser, m.m. 4. Vaig af bestyrelse. 5. Eventuelt Referat: 1. Vaig af dirigent: Villy Hove blev foresmet og valgt. 2. Vedtagelse af vedtagter: Dirigenten gennemgik forsiag iii vedtgterne. Forskellige spørgsm1 fra modedeltagerne blev besvaretlkommenteret. Beslutning: Vedtgter02 af blev vedtaget uden yderligere kommentarer. 3. Orientering oin forsiag iii priser, rnedlernskab, lokaler: Forslagsstillerne (styregruppen fra ) gennemgik forsiag til priser baseret pa budget-forsiag (Budget-GalleriO6), medlemskab (personiigt-, husstands- eller virksombeds-rnedlemskab) og rnulige/velegnede lokaler pa Gimsinglundvej 2. Der kom en del kommentarer og forsiag fra mødedeltagerne, specielt omkring lokaler. Beslutning: Det fremlagte blev godkendt, saledes at den kommende bestyrelse kan arbejde videre med forsiagene, herunder undersøgelse af alternative lokaler. 4. Vaig af S bestyrelsesrnedlernrner og 2 suppleanter til bestyrelse: Valgt iii bestyrelsen blev: 1. Jørgen Poulsen 2. Niels Holst 3. Niels Wind 4. Villy Hove 5. Henrik Nybo Valgt til bestyrelsessuppleanter blev: 1. Lars Nielsen 2. Ole Moeskjr Medlemsinteresse: Under den efterfølgende interesseundersøgelse blev resultatet, at følgende antal var interesseret: Medlemskab: 31 - Helársstandplads til bil: 15 - He1irsstandp1ads iii MC: 1 Referat godkendt: / Dato: gt

9 NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Kontakt Adresse: Nordvestjysk Auto- og Motor-galleri Gimsinglundvej 2, 7600 Struer. Telefon: Formand: Kasserer: Bestyrelsesmedlem: Nstformand: Sekretr: Formand: Nstformand: vil1yhove dk Kasserer nie1swindoncab1e.dk Sekretr: nh(setek.dk Bestyrelsesmedlern: corn CVRnr.: Bank: Hvidbj erg Bank: Reg. nr.: 7500 Kontonr..: Girnsinglundvej 2, 7600 Struer - nvj(autoga11eri.dk - nvjautogalleri.dk

10 NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Budget-GaIIeriO2 Gimsinglundvej 2 Antat standpladser Antal Pr.mned Standpfadser-biler >>>> Standpladser-MC Standpladser-MC m. sidevogn Standpladser i alt inki. moms Sponsorer (søges efter etableri g) Kommune Medlemmer Husstandsmedlemmer Virksomhedsmedlemmer lndtgter: Gster lndtgterialt Pr.r Husleje til 20 (1) Udgifter: Pr. mned Husleje til 15 biter + MC (1) biler + MC Husleje til 25 biter + MC (1) Husteje til 30 biter + MC (1) Husleje tit 40 biler + MC (1) Huseje til 50 biler + MC (1) Varme ET Diverse (2) Moms Udgifter i alt Overskud lndtgter ved udlejning (F14 minus F33) (1) Kr. 160,00/ Bit /Mned (2) Etableringsomkostninger, aim. vedligeholdelse, forsikringer m.v.

11 1 NQRDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI inn U.: -T - - 4\ :- i&t*:,

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution Vedtgter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3, Uglev,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtaegter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Vedtaegter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution Vedtaegter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3,

Læs mere