MODTAGT. Bilag ill Ansogning om lokaletilskud. Turist & Erhvervsudvalget Struer Kommune Østergade Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODTAGT. Bilag ill Ansogning om lokaletilskud. Turist & Erhvervsudvalget Struer Kommune 17 1 2015 Østergade 11-15 7600 Struer"

Transkript

1 det Foreningen NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLE1U MODTAGT Turist & Erhvervsudvalget Struer Kommune Østergade Struer struer KOMMUNE Bilag ill Ansogning om lokaletilskud. 1. Foreningens vedtagter. 2. Foreningens bestyrelse imv. 3. Budget for perioden til Foto af fremtidig facade ud mod hovedvej 11. Der søges om et rligt tilskud pa kr ,-. Bestyrelsen har undersøgt lokalemuligheder I Struer By og fundet lokalerne i Den runde bygning pa Gimsinglundvej 2 velegnede til placering af de køretøjer, vi foreløbig har fáet tilsagn om og forventer om 2 ár mindst 60 køretøjer placeret i yderligere tilstødende lokaler. Bestyrelsen bar samtidig ønsket at bidrage til, at indkørslen ad hovedvej 11 til Struer kunne fá en bedre facade, end den nuvwrende, der i alt for lang tid bar givet byen et forkert image. Vi bar endnu ikke underskrevet en endelig iejekontrakt affiwnger af mulige tilskud. Nar vi liar Met etableret Gaileriet vii vi søge om sponsortiiskud. Struer, den 16. marts Pa bestyrelsens vegne.

2 Struer Kommune østergadell Struer TIf: Fax: Web: F0LKEOPLYSN1N Sendes til kommunen Udfyldes at kommunen Modtaget dato KLE Sagsidentifikation Tilskudsperiode r t C., C., Ansøgning om lokaletliskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhoid til folkeoplysningesloven 00 Ny ansøgning fl Fortsffelse at hidtidigt lokaletliskud Ansøgning om tilskud til drift af følgende hailer, lokaler og lejrpladser Art og beliggenhed (evt. pa vedlagt bilag) Udstillings- og mødelokale samt vrkstedsomráde pa Gimsinglundvej 2, Struer Driftsudgifter (Der vedlgges dokumentation tor de udgitter, toreningen ønsker iagt til grund tor beregningen, med bilagene ordnet I grupper svarende til nedennvnte poster) Art Kr, Kommunen l. Renter af prioritetsgld (afdrag medregnes ikke) 0, Lejebeløb vedr. lejede hailer, lokaler og lejrpladser , 00 Skatter, afgifter og forsikringer vedr. egne hailer, lokaler og lejrpladser , 00 Almindelig vedligeholdelse (ikke forbedringer) , 00 Opvarmning og belysning , 00 Rengøring og evt. fornødent tilsyn 0, Udgifterialt r61.992,0 8. indtgterved udlejning!fremleje (dokumentation vedlgges) ,00 Foreningens timetai til folkeoplysende aktiviteter i ovennvnte iokaler m.v. Timetal ldrtshaller mv. øvrige lokaler(inkl.ride- Timetal (ekskl. ridehaller) hailer) og Iejrpladser , 00 Rytterstue Timetal Foreningens mediemssammenstning Medlemmer i alt Heraf medlemmer over 25 Sr 7] Ved benyttelsen at nvnte lokaler ] I foreningen som helhed (aktive medlemmer) Foreningen Navn og adresse PS bestyrelsens vegne NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Jørgen Poulsen Ansvariig overlor kommunaibestyreisen.. Teletonnummer CVR-nummer Gimsinglundvej 2, 7600 Struer Dato og underskrift t-. / Jdarbejdet af KL # FO 014 (06/2011) Kommuneinformation Side 1 at 1

3 Lejekontra kt. Mellem undertegnede udlejer PPM Ejendomme, Struer og medundertegnede lejer NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI, Struer er pr. 1. maj 2015 indgâet følgende lejekontakt i ejendom men Safari Bygningen, Gimsinglundvej 2, Struer. 1.Det lejede: Stk 1. Lejemálet omfatter den runde bygning med tilhørende indgangsbygning, samt 1 stk. bygningen. lngst mod nord i vrksteds vrksteds plads Lejer har ret til leje af yderligere lokaler at hvis udlejer har mulighed for udlejning af bygning mod øst, s skal det respekteres af lejer. lngst mod øst i hovedbygningen, hvis behovet opstr. Dog sdan 2. Det lejedes anvendelse: Stk. 1. Det lejede ma kun anvendes til udstilling af motorkøretøjer savel 4 hjulede sam 2 hjulede veteran og klassiske samt special køretøjer og stationre motorer. Stk. 2. Det lejede ma ikke benyttes pa en sadan made, at der ved lugt, støj, rystelser, lyspavirkninger eller lignende paføres gener for ejendommen, dens øvrige brugere, omkringliggende ejendomme. Ved ma de omkringliggende bruges til udstilling at køretøjerne. plner Stk. 3. Parterne er enige om, at lejemâlet ikke er erhvervsbeskyttet. stvner 3. Lejemàlets varighed. Stk. 1. Lejemalet tager sin begyndelse 1. maj 2015 (dog ma indflytning finde sted nar bygningen er klar). Stk. 2. Lejemalet kan at lejer opsiges med 6 maneders varsel til en 1. i lejemalet med 1 ârs varsel. maneden, udlejer kan opsige Stk. 3. Dog kan udlejer opsige lejemalet, hvis der finder misligholdelse sted at ejendommen. 4. Lejens størrelse: Stk.1. Den arlige husleje beregnes efter hvor mange bilpladser og motorcykel pladser galleriet har udlejet Lejen beregnes sam kr. 160,00 pr. bil pr. maned moms. Motorcykler beregnes som kr. 100,00 pr. MC pr. mâned + moms. Stk. 2. Vinteropbeva ring. Biler sam kun vinter-opbevares atregnes med kr ,00 + moms.

4 herunder Vedtagter for NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Foreningens hjemsted er Struer Kommune. 2. Formal 2.1. Foreningens formal er: at fremme og styrke interessen for historiske og kiassiske veteran- og liebhaverkøretøjer samt andre tekniske frembringelser af almen motor- og transportteknisk og kulturhistorisk interesse gennem og fielles aktiviteter for medlemmer og publikum at formidle de mevnte køretojers og tekniske frembringelsers egen historie og kulturhistorie pa en saglig og oplysende made over for et bredt publikum gennem f.eks. udstillinger, foredrag og specielle events Aktiviteteme udstilling af køretøjer og tekniske frembringelser skal finde sted i rammer sâ ved bykernen i Struer som praktisk og økonomisk muligt. sarnvr bygningsmssige tt 3. Medlemskab 3.1. Som medlem kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formal. Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens herunder at leve op til formâlsparagraffen Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet forud for et helt kalenderár og forfalder til betaling den 1. april Indmeldelse skal ske skrifthigt pa foreningens indmeldelsesblanket eller pa foreningens hjemmeside. Ved indmeldelse betales kontingent for kvartal og de resterende kvartaler kalenderâr. For medlemmer under 18 ar skal indmeldelsesblanketten underskrives af forldre eller vrge Foreningens medlemmer bar ikke krav pa nogen del af foreningens formue eller udbytte afnogen art. Medlemmer afforeningen, sorn rettidigt bar betalt kontingent, har adgang til at benytte foreningens faciliteter, mødelokaler m.m. Medlemmer med fast standplads bar adgang til at benytte foreningens og 3.5. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens formand. Medlemskab ophører automatisk, sâfremt kontingentet ikke er betalt senest 1. april. Medlemskab skal derefter nytegnes. Eventuelle okonomiske opkrves afdet indevrende vrksted vrktoj. indevrende vedtgter, rnellemvrender med foreningen afvikles i denne sammenhng. Allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse Bestyrelsen kan opfordre standpladslejere eller medlemmer til at tage et antal dagvagter eller halve dagvagter i AUTO & MOTORGALLERIET om àret, for at bemande receptionen i Galleriets âbningstider. Vagterne fordeles af bestyrelsen, og medlemmerne kan frit bytte vagter indbyrdes. 4. Eksklusion 4.1. Bestyrelsen kan foretage eksklusion kontingent eller standpladsleje, eller hvor medlemmet foreningens eller skader foreningens omdomme. Medlemmet skal orienteres skriftligt om eksklusionen og have mulighed for at udtale sig herom. afet medlem ved manglende indbetaling af overtrder vedtgter 4.2. I sager om eksklusion bar medlemmet krav pa, at sagen afgores pa forstkommende generalforsamling, og at sagen pa dagsordenen som serski1t punkt. Beslutning om eksklusion indbragt for generalforsamlingen krver samme maj oritet som endring af foreningens vedtegter Ekskluderede medlemmer kan ikke gore krav over for foreningen. sttes gldende

5 2 5. Generalforsamling 5.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Ordimer generalforsamling afholdes hvert àr i februar màned. Der indkaldes til generalforsamlingen via foreningens hj emmeside samt ved udsendelse af mail til de medlemmer, der har oplyst mailadresse, med mindst 1 màneds varsel Dagsordenen skal som minimum indeholde punkterne: Vaig af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlgge1se 4. Godkendelse af budget og af kontingent 5. Vaig afbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Vaig af ekstern revisor og kritisk revisor sarnt suppleant for 7. Behandling af indkomne forslag 8. Orientering om aktiviteter i den kommende 9. Eventuelt af det reviderede regnskab fastlggelse sson sidstnvnte 5.4. Forsiag, der ønskes behandlet pa generalforsamlingen, skal fremsendes skrifthigt og were foreningens formand i hnde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forsiag om skal dog fremsendes senest I mâned før generalforsamlingen. Indkomne forsiag fremsendes til medlemmerne via mail senest 8 dage før generalforsamlingen Kun fremmødte registrerede medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der welges afgeneralforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Pa generalforsamlingen tneffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal (mere end 50% af de afgivne gyldige stemmer). Afsternning sker ved hândsoprekning med mindre mindst èt medlem skrifflig afstemning. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vaig til bestyrelsen foretages efter pointmetoden. De to medlemmer, som ved denne afstemning bliver nr. 3 og 4 (ulige âr), hhv. nr. 4 og 5 (lige ar), er valgt til suppleanter En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der føres protokol over de pa generalforsamlingen vedtagne beslutninger Ekstern revisor bør were en statsautoriseret eller registreret revisor. Kritisk revisor og revisorsuppleant skal were med lem af foreningen. vedtgtsndringer begrer 7. Ekstraordiner generalforsamling 6.1. generalforsamling skal afholdes, nár flertallet af bestyrelsen finder det fornodent, eller nâr mindst en fjerdedel afrnedlemmerne over for formanden stiller skrifflig krav herom med forslag til dagsorden Ekstraordimer generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget afformanden, og den skal indvarsles pa samme vis som ved den ordimere. Ekstraordinr 8. Ledelsen 7.1. Bestyrelsen er foreningens ledelse og foreningen i alle forhold. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens og generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen bestar af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmeme welges hver for en periode af 2 ar. P den ärlige generalforsamling er henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer pa valg i ulige ar og 3 i lige ar. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, mestformand, kasserer, webmaster m.v. Der welges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 âr ad gangen. Bestyrelsen afholder konstituerende møde senest 14 dage efter afholdt generalforsamling med bestyrelsesvalg. reprsenterer sekretr, vedtgter isr

6 7.3.Bestyrelsen selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, nàr mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller mestformanden, er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende, og er hanlhun ikke til stede, er mestformandens stemme afgørende Der fores protokol over de af bestyrelsen vedtagne beslutninger. Beslutningsreferat fra bestyrelsens moder ud pa foreningens hjemmeside Bestyrelsen har fuldmagt til at samarbejde med andre foreninger og kiubber om enkeltarrangementer og til i samarbejde med en eller flere foreninger eller kiubber at disponere ever et eventuelt overskud fra et enkeltarrangement. Bestyrelsen kan frit indgâ afiale om leje af bygninger og køb af faciliteter til brug for foreningens aktiviteter Det pàhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier i henhold til foreningens formal med henblik pa godkendelse af koretøjer til foreningens standpladser og af andre tekniske frembringelser til udstilling i foreningens lokaler. faststter lgges 9. Tegning og hafte1se 8.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere mindst èt bestyrelsesmedlem eller af 4 bestyrelsesmedlemmer. Ved optagelse af lan tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Køb, saig eller af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hefter ikke personligt for de for foreningen indgàede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hfier med sin formue. pantstning 10. Regnskab og revision 9.1. Foreningens regnskabsàr er kalenderàret Senest den 1. februar afgiver bestyrelsen drifisregnskab og status til revisor, som udarbejder ársregnskab og pâtegner dette Regnskabet underskrives afbestyrelsen og revideres af den kritiske revisor. 11. Vedftegtsarndringer IEndring af foreningens vedtegter kan kun ske pa en generalforsamling, hvor endringsfors1aget frerngâr af dagsordenen, og hvor rnindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer stemmer for vedtegtsendringen. 12. Foreningens oplosning forsiag om foreningens oplosning, indkalder bestyrelsen med mindst 1 màneds varsel til ekstraordiner generalforsamling med foreningens opløsning som eneste punkt pa dagsordenen Foreningen kan opløses eller videreføres som en enhed, hvis 2/3 af foreningens medlemmer er mødt pa den ekstraordimere generalforsamling, og 4/5 af de fremmødte stemmer for forsiaget Sàfremt den ekstraordimere generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordimer generalforsamling med mindst 2 ugers varsel. Her kan opløsningen besluttes uanset antallet affremmødte, sâfremt 1/2 fremmødte stemmer for forsiaget Udviser regnskabet overskud, skal midlerne udloddes til almennyttige formal i Struer Kommune. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen af den opløsende generalforsamling. Fremsttes selvstndig afde trffes Vedtaget pa stiftende generalforsamling den 23. februar 2015

7 Motorcykier som kun vinter-opbevares afregnes med kr. 400,00 + moms. Udiejerens leje for bygningen har tidligere vret kr ,00 ex. moms pr. máned. Af hensyn fit NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI og accepteret en husieje som, efter antallet af køretøjer udgør inki. moms) samt det tilskud foreningen forventer at modtage hele konceptets etabiering har udlejeren 20 fra gange 160,00 = kr ,00 Struer Kommune p kr. (kr , ,00. Huslejen vii s udgøre kr. kr. mned 8.166,00. Udiejerens /12 mâneder tilskud til kommunen foreningen udgør herefter = kr fra Ca. kr. plus kr fra foreningen det første r. i alt pr. Buyer der frre biler end de nvnte 20 accepterer udiejeren nedsiag biter stiger med det antal biter eller motorcykier, som yderligere kommer i husiejen til. og omvendt buyer der flere Det afregnes mnedlig forud. Første gang 1. juli Lejeren hfter alene med sin formue, for lejens betaling. Der er ikke personlig hfteise. Stk. 3. Ny husleje kontrakt frdig-forhandies senest 1. juli Driftsudgifter: Stk. 1. hal og nok Falder vand lejer betaler strømforsyningen. Udgifter for at holde til og i ud forsøget heidigt varme samt lokalerne el, Dog og betales omkostningerne undiades varmepumper. af iejer, dog opstter udiejer 2 oiie i ikke hvad vii pâfylder udlejer 1000 liter overstiger oliefyret det varmepumper og vi tester i om den runde det er koste med varmepumper. Stk. 2. Udlejer indstter ny aluminiumsport i den runde hal ved siden af indgangen. Stk. 3. Lejer betaler for opvarmning af indgangsbygning, mødeiokaie og køkken. 6. Skiltning. Stk. 1. Lejer har ret til skiltning p ejendommen, samt p pinen med front mod hovedvej 11. Stk. 2. Udformningen og placeringen 7. Det lejede ved fraflytning. af skiitningen skai føige det offentliges pbud og myndigheds krav. Stk. 1. Lejeren skal aflevere det det lejede i samme stand som ved indflytningen. Struer, den 16. marts Som udlejer: Som lejer:

8 Stiftende generalforsamling Mandag den 23. februar 2015 ki. 19,00 i Struer Museum, Søndergade 23, 7600 Struer Deltagere: I alt 50 personer. Dagsorden: 1. Vaig af dirigent. 2. Vedtagelse af forsiag iii vedteegter. 3. Orientering orn forsiag til priser, medlemskab, lokaler, standpladser, m.m. 4. Vaig af bestyrelse. 5. Eventuelt Referat: 1. Vaig af dirigent: Villy Hove blev foresmet og valgt. 2. Vedtagelse af vedtagter: Dirigenten gennemgik forsiag iii vedtgterne. Forskellige spørgsm1 fra modedeltagerne blev besvaretlkommenteret. Beslutning: Vedtgter02 af blev vedtaget uden yderligere kommentarer. 3. Orientering oin forsiag iii priser, rnedlernskab, lokaler: Forslagsstillerne (styregruppen fra ) gennemgik forsiag til priser baseret pa budget-forsiag (Budget-GalleriO6), medlemskab (personiigt-, husstands- eller virksombeds-rnedlemskab) og rnulige/velegnede lokaler pa Gimsinglundvej 2. Der kom en del kommentarer og forsiag fra mødedeltagerne, specielt omkring lokaler. Beslutning: Det fremlagte blev godkendt, saledes at den kommende bestyrelse kan arbejde videre med forsiagene, herunder undersøgelse af alternative lokaler. 4. Vaig af S bestyrelsesrnedlernrner og 2 suppleanter til bestyrelse: Valgt iii bestyrelsen blev: 1. Jørgen Poulsen 2. Niels Holst 3. Niels Wind 4. Villy Hove 5. Henrik Nybo Valgt til bestyrelsessuppleanter blev: 1. Lars Nielsen 2. Ole Moeskjr Medlemsinteresse: Under den efterfølgende interesseundersøgelse blev resultatet, at følgende antal var interesseret: Medlemskab: 31 - Helársstandplads til bil: 15 - He1irsstandp1ads iii MC: 1 Referat godkendt: / Dato: gt

9 NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Kontakt Adresse: Nordvestjysk Auto- og Motor-galleri Gimsinglundvej 2, 7600 Struer. Telefon: Formand: Kasserer: Bestyrelsesmedlem: Nstformand: Sekretr: Formand: Nstformand: vil1yhove dk Kasserer nie1swindoncab1e.dk Sekretr: nh(setek.dk Bestyrelsesmedlern: corn CVRnr.: Bank: Hvidbj erg Bank: Reg. nr.: 7500 Kontonr..: Girnsinglundvej 2, 7600 Struer - nvj(autoga11eri.dk - nvjautogalleri.dk

10 NORDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI Budget-GaIIeriO2 Gimsinglundvej 2 Antat standpladser Antal Pr.mned Standpfadser-biler >>>> Standpladser-MC Standpladser-MC m. sidevogn Standpladser i alt inki. moms Sponsorer (søges efter etableri g) Kommune Medlemmer Husstandsmedlemmer Virksomhedsmedlemmer lndtgter: Gster lndtgterialt Pr.r Husleje til 20 (1) Udgifter: Pr. mned Husleje til 15 biter + MC (1) biler + MC Husleje til 25 biter + MC (1) Husteje til 30 biter + MC (1) Husleje tit 40 biler + MC (1) Huseje til 50 biler + MC (1) Varme ET Diverse (2) Moms Udgifter i alt Overskud lndtgter ved udlejning (F14 minus F33) (1) Kr. 160,00/ Bit /Mned (2) Etableringsomkostninger, aim. vedligeholdelse, forsikringer m.v.

11 1 NQRDVESTJYSK AUTO & MOTORGALLERI inn U.: -T - - 4\ :- i&t*:,

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution

Vedtgter. Stationen, Uglev. Navn, hjemsted og formal: for. den selvejende institution Vedtgter for den selvejende institution Stationen, Uglev Navn, hjemsted og formal: 1 Institutionens navn er Stationen, og hjemsted er Uglev, Odby Sogn, Thyhoim. Institutionens adresse er Saturnvej 3, Uglev,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere