Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009"

Transkript

1 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

2 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Assistanceerklæring på halvårsrapport 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for Balance pr Side Noter 15

3 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 1 Foreningsoplysninger Forening Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Rørdalsvej 27, 1. Tv Aalborg Øst CVR-nr.: Hjemstedskommune: Aalborg Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Fiskeskipper Henning Bank Jensen, formand Fiskeskipper Peter Ole Holm Fiskeskipper Kaj Møller Jensen Fiskeskipper Peter Michael Poulsen Fiskeskipper Peter Jensen Fiskeskipper Søren Jacobsen Direktion Per Henriksen Revision Buus Jensen Statsautoriserede revisorer

4 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for regnskabsåret 1. januar juni 2009 for Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2009, samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 30. juni Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Aalborg, den 27. august 2009 Direktion Per Henriksen Bestyrelse Henning Bank Jensen Peter Ole Holm Kaj Møller Jensen formand Peter Michael Poulsen Peter Jensen Søren Jacobsen

5 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 3 Assistanceerklæring på halvårsrapport Til ledelsen i Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Vi har assisteret med opstilling af efterfølgende halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 for Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F. Foreningens ledelse har ansvaret for halvårsrapporten. Den foretagne assistance Halvårsrapporten er opstillet i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling på grundlag af foreningens bogføring, som vi har foretaget på baggrund af foreviste bilag og meddelte oplysninger. Vi har afstemt mellemværender med penge- og kreditinstitutter og værdipapirbeholdninger til foreliggende kontoudtog og depotoversigter, samt afstemt præmier, erstatninger og forsikringsmæssige hensættelser, herunder genforsikringsandele, til foreningens forsikringssystem. Andre tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter, anden gæld, samt mellemværender med genforsikring er afstemt til underliggende specifikationer. Derudover har vi analyseret udvalgte dele af bogføringsmaterialet. Vi har ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. Birkerød, den 27. august 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Keld Danielsen statsautoriseret revisor

6 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 4 Ledelsesberetning Indledning Denne halvårsrapport er baseret på foreningens aktiviteter, der har været uændret gennem 1. halvår af 2009 set i forhold til år Hovedaktivitet Foreningens aktiviteter består i forsikring af fiskefartøjer og redskaber. Økonomisk udvikling Periodens resultat for Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F udgør et overskud på t.kr. mod et underskud for samme periode sidste år på 448 t.kr. Resultatet anses for tilfredsstillende set i forhold til tilbagegangen i fiskerflåden samt den økonomiske udvikling af værdipapirbeholdningen. Udviklingen i periodens skadeudgifter har fortsat været tilfredsstillende og udviser i perioden et forsikringsteknisk overskud på kr. 694 t.kr., primært grundet positivt afløb og den lave skadesprocent. Investeringsresultat Investeringsresultatet udviser et overskud på t.kr., hvilket er en fremgang på t.kr. i forhold til samme periode sidste år. Investeringsresultatet er påvirket af den generelle økonomiske udvikling i første halvår med positive kurs- og renteudviklinger på foreningens aktie- og obligationsbeholdning til følge. Risikostyring Finansielle risici Investeringer i værdipapirer foretages i overensstemmelse med en af bestyrelsen fastlagt investeringspolitik, som indeholder retningslinjer for sammensætning af foreningens investeringer for at begrænse den totale risiko i forhold til foreningens finansielle styrke. Der foretages løbende opfølgning og overvågning af risikomål og afkast af investeringerne. Forretningsmæssige risici Foreningens acceptpolitik indeholder regler for indtegning af forsikringsmæssige risici, som er begrænset til alene at omfatte direkte tegning af forsikring af fiskefartøjer mod tab, som dækkes af de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, herunder rederansvar for såvel tingskade som personskade samt diverse interesser i forbindelse med fiskeriet efter bestyrelsens skøn.

7 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 5 Ledelsesberetning Fremtiden Det forventes, at resultatet af den vedtagne FAS II pakke med ophugning af 31 fartøjer vil påvirke præmieindtægterne negativt i andet halvår 2009, men under forudsætning af et fortsat lavt skadesforløb samt et positivt investeringsafkast, herunder kursudvikling, forventes et positivt resultat for 2009 på et tilfredsstillende niveau. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten.

8 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra foregående år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden halvårsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Resultat af forsikringsvirksomhed Præmieindtægter f.e.r. Præmieindtægter f.e.r. omfatter periodens opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier reguleret for udbetalte og opgjorte ristornobeløb samt med fradrag af afskrivninger på uerholdelige præmier. Præmieindtægten er periodiseret i overensstemmelse med forsikringernes dækningsperiode, som alle udløber på statustidspunktet.

9 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 7 Anvendt regnskabspraksis Forsikringsteknisk rente f.e.r. Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres et beregnet renteafkast (forsikringsteknisk rente) til resultat af forsikringsvirksomhed. Forsikringsteknisk rente f.e.r. indeholder et beregnet renteafkast af den forsikringsmæssige drift, som fremkommer som følge af tidsmæssig forskydning mellem ind- og udbetalinger. Renteafkastet beregnes på grundlag af periodens gennemsnitlige, forsikringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes periodens gennemsnitlige obligationsrente for obligationer med kort løbetid. Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter periodens udbetalte erstatninger med fradrag af de fra genforsikringen refunderede erstatninger reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelser svarende til kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsperioden. Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsperioden udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshensættelserne ved regnskabsperiodens begyndelse. I erstatningsudgifterne indgår endvidere direkte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Indirekte omkostninger henføres på baggrund af et skønnet ressourceforbrug. Bonus og præmierabatter f.e.r. Bonus og præmierabatter f.e.r. omfatter betalte og hensatte beløb vedrørende no-claim-bonus. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere virksomhedens bestand af forsikrings- og investeringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, udgifter til kontorartikler og kontorhold, afgifter til offentlige myndigheder samt af- og nedskrivninger på inventar, edb-anlæg og automobiler. Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringernes tegning. Husleje mv. vedrørende foreningens hovedkontor opføres under administrationsomkostninger, mens husleje mv. vedrørende foreningens agenturer udgiftsføres under erhvervelsesomkostninger.

10 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 8 Anvendt regnskabspraksis Resultat af investeringsvirksomhed Renteindtægter og udbytter mv. Renteindtægter og udbytter mv. indeholder de i regnskabsperioden indtjente renter samt modtagne udbytter af investeringsforeningsandele. Kursreguleringer Resultat af investeringsvirksomhed omfatter realiserede og urealiserede gevinster og -tab ved salg og udtræk af investeringsaktiver. Realiserede kursgevinster og -tab ved salg af værdipapirer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo regnskabsperioden eller anskaffelsessummen, såfremt de afhændede værdipapirer er erhvervet i regnskabsperioden. Renteudgifter Renteudgifter omfatter renteomkostninger til kreditorer samt tillæg og renter vedrørende restskat. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver indeholder handelsomkostninger ved køb og salg af investeringsaktiver samt gebyrer og andre omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen af investeringsaktiverne. Skat Periodens skat, som består af periodens aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til periodens resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af periodens skattepligtige indkomst, reguleret for betalt skat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

11 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 9 Anvendt regnskabspraksis Balancen Automobiler, inventar og edb-anlæg Automobiler, inventar og edb-anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Automobiler Inventar og edb-anlæg mv. 5 år 3-5 år Obligationer samt kapitalandele og investeringsforeningsandele Børsnoterede obligationer, kapitalandele, og investeringsforeningsandele måles til den på balancetidspunktet senest noterede børskurs for alle handler. Udtrukne obligationer måles til dagsværdi. Finansielle instrumenter indregnes på afregningsdagen. Såfremt afregningsdatoen ligger efter balancedagen, optages forpligtelsen i balancen svarende til værdien af afregningsprisen. Andre udlån Andre udlån omfatter ansvarligt lån og måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab på baggrund af en individuel vurdering. Likvide beholdninger Likvide beholdninger måles til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter omfatter tilgodehavender renter samt udgifter, der er afholdt før balancetidspunktet, men som vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

12 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 10 Anvendt regnskabspraksis Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser omfatter beløb, der ved regnskabsperiodens slutning er hensat til dækning af kendte og forventede, men endnu ikke udbetalte erstatninger, samt beløb til indtrufne, men endnu ikke anmeldte skader (IBNR-hensættelse). Hensættelserne opgøres som sag-for-sag hensættelser ud fra erfaringsmæssige skøn baseret på de tilgængelige oplysninger på opgørelsestidspunktet. Herudover hensættes beløb til dækning af forventede erstatningsudgifter som følge af utilstrækkeligt oplyste skader (IBNER-hensættelse). I erstatningshensættelserne indgår endvidere omkostninger, som efter skøn forventes at skulle afholdes i forbindelse med afvikling af erstatningsforpligtelserne. Ved opgørelsen modregnes provenuer fra tredjemand, såfremt beløbet er indgået til foreningen før halvårsrapportens færdiggørelse eller på anden måde kan betragtes som sikkert. Hensættelser til bonus- og præmierabatter Bonus- og præmierabatter omfatter hensættelser til udbetaling af no-claim-bonus til forsikringstagere. Pensionsforpligtelse Pensionsforpligtelse opgøres som den tilbagediskonterede værdi af foreningens fremtidige pensionsudbetalinger til fratrådt direktør. Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld i forbindelse med genforsikring omfatter mellemværende med reassurandøren. Gæld i forbindelse med genforsikring måles til nominel værdi. Gæld til forsikringstagere Gæld til forsikringstagere omfatter beløb hensat til dækning af efterfølgende ristornoudbetalinger i forbindelse med oplægninger. Gæld til forsikringstagere måles til nominel værdi. Anden gæld Anden gæld indregnes til nominel værdi.

13 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 11 Resultatopgørelse for 2009 Forsikringsvirksomhed Præmieindtægter: 6 mdr. 6 mdr. Note kr. t.kr. Bruttopræmier 1, Afgivne forsikringspræmier 3 ( ) (5.335) Præmieindtægter f.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter: Udbetalte erstatninger ( ) (2.567) Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser (1.487) Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 3, 5 ( ) 945 Erstatningsudgifter f.e.r., i alt ( ) (1.794) Bonus og præmierabatter f.e.r. 0 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger: Erhvervelsesomkostninger 6 ( ) (1.046) Administrationsomkostninger 7 ( ) (2.327) Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt ( ) (2.454) Forsikringsteknisk resultat (302)

14 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 12 Resultatopgørelse for 2009 Investeringsvirksomhed 6 mdr. 6 mdr. Note kr. t.kr. Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer (1.496) Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed (1.689) 2 Investeringsafkast i alt (99) Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser 4 (14.000) (47) Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente (146) Resultat før skat (448) Skat af periodens resultat ( ) 0 Periodens resultat (448) der disponeres således: Overført til næste periode

15 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 13 Balance pr Note kr. t.kr. Inventar, edb-anlæg og automobiler mv Materielle aktiver, i alt Kapitalandele og investeringsforeningsandele Obligationer 12, Andre udlån Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder 0 75 Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Likvide beholdninger Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt

16 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 14 Balance pr Note kr. t.kr. Grundfond Reservefond Reserver, i alt Overført overskud Egenkapital, i alt Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter, i alt Pensionsforpligtelse Hensættelser til andre risici, i alt Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til forsikringstagere Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Passiver, i alt Sikkerhedsstillelser 14, 17 Eventualforpligtelser 17

17 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 15 Noter 1. Brancheregnskab, søforsikring 6 mdr. 6 mdr. kr. t.kr. Bruttopræmier, Danmark Bruttoerstatningsudgifter (4.054) Bonus og præmierabatter 0 0 Bruttodriftsomkostninger ( ) (3.373) Resultat af afgiven forretning ( ) (2.156) Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat (302) Antal anmeldte skader i alt heraf anmeldte skader vedrørende indeværende år Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i perioden, kr Erstatningsfrekvens 0,1 0,1 2. Bruttopræmier Opkrævede bruttopræmier Præmieristorno 0 (1) Resultat af afgiven forretning Afgivne forsikringspræmier ( ) (5.335) Modtaget genforsikringsdækning Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser ( ) 945 Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab ( ) (2.156)

18 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 16 Noter 4. Forsikringsteknisk rente f.e.r. 6 mdr. 6 mdr. kr. t.kr. Periodens gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Anvendt rentesats (p.a.) 2,75% 4,56% Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i erstatningshensættelser Erstatnings- Erstatnings- hensættelser hensættelser Genforsik- for egen brutto ringens andel regning kr. kr. kr. Erstatningshensættelser ( ) Erstatningshensættelser ( ) ( ) Ændring ( ) Der er i erstatningshensættelserne brutto modregnet forventede provenuer fra tredjemand med 0 kr. (2008: 0 kr.) 6. Erhvervelsesomkostninger 6 mdr. 6 mdr. kr. t.kr. Gager, løn og honorarer Andre agenturomkostninger Husleje mv Lønsumsafgift

19 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 17 Noter 7. Administrationsomkostninger 6 mdr. 6 mdr. kr. t.kr. Gager og honorarer mv. (inkl. ATP) Survey-omkostninger (overført til erstatningsudgifter) ( ) (241) Pensionsudbetaling og ændring i pensionsforpligtelse Bestyrelsesmøder og generalforsamling Andre administrationsomkostninger Husleje mv Lønsumsafgift og AER Afskrivninger, jf. note Samlet vederlag til: Bestyrelsen Den delegerede forsamling Direktionen Renteindtægter og udbytter mv. Renter, bank og girobeholdninger mv Renter, værdipapirer Renter, diverse Renter, præmierestancer Udbytter, værdipapirer Kursreguleringer Gevinst ved salg/udtræk af obligationer Gevinst/(tab) ved salg af investeringsforeningsandele (200) Kursregulering, børsnoterede obligationer (434) Kursregulering, investeringsforeningsandele og aktier (967) (1.496)

20 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 18 Noter 10. Skat af periodens resultat 6 mdr. 6 mdr. kr. t.kr. Aktuel skat Inventar, edb-anlæg, automobiler mv kr. Anskaffelsessum Tilgang 0 Afgang 0 Anskaffelsessum Afskrivninger ( ) Periodens afskrivninger (53.964) Afskrivninger vedrørende afgang 0 Afskrivninger ( ) Regnskabsmæssig værdi

21 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 19 Noter 12. Værdipapirer og andre udlån Samlede anskaffelsessummer: kr. t.kr. Obligationer Aktier Investeringsforeningsbeviser Andre udlån Dagsværdi (regnskabsmæssig værdi) Til sikkerhed for pensionsforpligtelser er båndlagt obligationer til en bogført værdi af t.kr., jf. note 14. Andre udlån omfatter ansvarligt lån til Fiskeriets Generationsskifteselskab A/S, Esbjerg. 13. Egenkapital Grundfond Reservefond primo Overført i henhold til resultatdisponeringen 0 (420) Reservefond ultimo Overført resultat primo 0 0 Overført af periodens resultat Overført resultat ultimo Egenkapital i alt Foreningens beregnede basiskapital og solvenskrav udgør følgende beløb: Basiskapital Solvenskrav

22 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F 20 Noter 14. Pensionsforpligtelse kr. t.kr. Forventet pensionsforpligtelse over for tidligere direktør Til sikkerhed for den påtagne pensionsforpligtelse er båndlagt i nvesteringsaktiver og fremtidigt renteafkast heraf, jf. nedenstående specifikation: Nominel værdi kr. Bogført værdi kr. Obligationer Likvide beholdninger Gæld til forsikringstagere kr. t.kr. Ristorno mv Anden gæld Hensat til dækning af feriepengeforpligtelse Skyldig A-skat og AM-bidrag mv Øvrige skyldige omkostninger Pant- og sikkerhedsstillelser samt eventualforpligtelser Obligationer med en bogført værdi, t.kr., er registreret til sikkerhed for forsikringsmæssige hensættelser. Herudover er obligationer og likvide beholdninger med en bogført værdi på t.kr. båndlagt vedrørende pensionsforpligtelse, jf. note 14. LEL/awn/hehj (awn) T:\AFD1200\214192\214192reg09-01.docx

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 1) I medfør af 196 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx fastsættes:

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere