Delårsrapport 1. januar juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015"

Transkript

1 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr Side 1 af 20

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernens udvikling 6 Ledelsespåtegning 10 Koncernregnskab 1. januar 30. juni 11 Resultatopgørelse 11 Totalindkomstopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse 15 Pengestrømsopgørelse 16 Noter 17 Side 2 af 20

3 Ledelsesberetning Selskabsmeddelelse nr Bestyrelsen for Blue Vision A/S har den 15. juli behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Resume Blue Vision koncernen realiserede i perioden 1. januar 30. juni et resultat af fortsættende aktiviteter efter skat på -842 tkr. (1. januar 30. juni : tkr.). Koncernens egenkapital pr. 30. juni udgjorde tkr. (30. juni : tkr.). Resultatet følger de stillede forventninger til perioden. Blue Vision koncernen har ikke foretaget investeringer i nye ejendomsprojekter i. Byggeprojektet i Portinho S.A. er endnu ikke påbegyndt. Sideløbende med forhandlinger om finansiering af byggeriet sonderes mulighederne for afhændelse af projektet med udgangspunkt i den positive markedsudvikling. Hovedpunkter (1. halvår ) Blue Vision A/S har den 23. januar tegnet yderligere nominelt EUR aktier i Portinho S.A., hvorved Blue Vision A/S ejerandel i selskabet nu udgør 79,3% mod tidligere 30,0%. Blue Vision A/S offentliggjorde den 27. marts et prospekt i forbindelse med optagelsen til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af stk. allerede udstedte aktier á nominelt 10. Den 30. juni er der indgået kreditaftale med et finansieringsinstitut, som har stillet driftskredit til rådighed, således at selskabet har tilstrækkelige likviditetsreserver til dækning af selskabets fortsatte drift uden tilførsel af yderligere aktivitet. Begivenheder efter delårsperiodens udløb. Der er ikke indtruffet begivenheder efter delårsperiodens udløb. Hellerup, den 15. juli Blue Vision A/S Leif Erlandsen Bestyrelsesformand Staffan Mattson Direktør Side 3 af 20

4 Ledelsesberetning Kontaktperson Investor Relations På Blue Vision A/S' hjemmeside findes yderligere informationer og samtlige offentliggjorte meddelelser. Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan desuden rettes til: Peer Thomas Borg Telefon: Side 4 af 20

5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen tkr. 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Hovedtal Omsætning Bruttoresultat Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter Totalindkomst Investeringsejendomme under opførelse Projektejendomme Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm fra ophørte aktiviteter Pengestrøm i alt Nøgletal Soliditetsgrad 82,26 N/A 79,01 Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. -0, ,55 Udvandet resultat pr. aktie (EPS D), kr. -0,08-5, Antal aktier (angivet i stk.) Udestående antal aktier ultimo Udestående antal aktier ekskl. egne aktier, ultimo Gns. antal udestående aktier ekskl. egne aktier Pr. aktie á nom. 100 kr. (angivet i kr.) Indre værdi pr. aktie 9,39 neg 9,01 Børskurs (seneste handel) 10,80 16,60 14,60 Børskurs / indre værdi 1,15 neg. 1,62 Der er foretaget tilpasning af sammenligningstalene i resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse, idet koncernen har ophørt driftsaktiviteterne. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 "Indtjening pr. aktie". Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Analytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Delårsregnskaberne er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. Side 5 af 20

6 Ledelsesberetning Koncernens udvikling Periodens aktiviteter og resultatudvikling Blue Vision koncernen realiserede i perioden 1. januar 30. juni et resultat af fortsættende aktiviteter efter skat på -842 tkr. (1. januar 30. juni : tkr.). Koncernens egenkapital pr. 30. juni udgjorde tkr. (30. juni : tkr.). Resultatet følger de stillede forventninger til perioden. Blue Vision A/S har den 23. januar tegnet yderligere nominelt EUR aktier i Portinho S.A., hvorved Blue Vision A/S ejerandel i selskabet nu udgør 79,3% mod tidligere 30,0%. Tegningen er gennemført i forbindelse med en samlet kapitalforhøjelse på EUR i Portinho S.A. De resterende EUR er tegnet af anden kapitalejer i Portinho S.A. Primært som følge af gældskonverteringen er langfristede gældsforpligtelser faldet fra tkr. pr. 31. december til tkr. pr. 30. juni, jf. også note 5. Portinho S.A. s aktivitet består af ejerskab til et grundstykke på Madeira, Portugal. Grundstykket er byggemodnet, og der er givet byggetilladelse til opførelse af forventet m2 byggeri fordelt på m2 5-stjernet hotel med 159 værelser og m2 lejligheder. Blue Vision A/S offentliggjorde den 27. marts et prospekt i forbindelse med optagelsen til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af stk. allerede udstedte aktier á nominelt 10. Blue Vision koncernen har ikke foretaget investeringer i nye ejendomsprojekter i. Byggeprojektet i Portinho S.A. er endnu ikke påbegyndt. Særlige risici ud over almindeligt forekomne inden for branchen Som omtalt i årsrapporten for (note 25) er Blue Vision koncernen som aktør på ejendomsmarkedet underlagt dette markeds generelle udvikling, der igen bl.a. er afhængig af rente- og konjunkturudviklingen. Disse risici er sædvanligt forekommende inden for ejendomsbranchen. Forventninger til Den første nødvendige fase af rekonstruktionen af selskabet er nu overstået som planlagt, og ledelsen har positive forventninger til. Selskabet vil forsætte den fastlagte strategi med investering i samt udvikling og drift af innovative og solide ejendomsprojekter karakteriseret af høj kvalitet og udviklingspotentiale. Koncernen er i fortsat forhandlinger om finansiering af byggeriet på Madeira, Portugal, der forventes påbegyndt i løbet af. Sideløbende med forhandlinger om finansiering, sonderer selskabets ledelse muligheden for mulig afhændelse af projektet med udgangspunkt den positive markedsudvikling. Herudover har Portinho S.A. indgået managementaftale om forvaltningen af hotellet og udlejningslejligheder med hotelkoncernen Gran Meliá Hotels International. Moderselskabets resultatforventninger for er uændret med et resultat før skat på 2,0 mio.kr. Side 6 af 20

7 Ledelsesberetning Likviditet, fortsat drift og kapitalgrundlag Den 30. juni er der indgået kreditaftale med et finansieringsinstitut, som har stillet driftskredit til rådighed, således at selskabet har tilstrækkelige likviditetsreserver til dækning af selskabets fortsatte drift uden tilførsel af yderligere aktivitet. Herudover er selskabets fortsatte drift sikret ved støtteerklæring afgivet af kapitalejerne; Jeanette Gyldstoff Borg, Portinho ApS og Baltic Investment Group, der erklærer, at ville drage omsorg for, at der vil være tilstrækkelig likvide midler i selskabet til at dække den løbende drift frem til 31. marts 2016, om fornødent ved tilførsel af nye lån samt at ville træde tilbage for enhver gæld, som selskabet måtte have til bank, finansieringsinstitutter og andre, herunder leverandører, personale mv. Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der er ikke indtruffet begivenheder efter delårsperiodens udløb. Side 7 af 20

8 Ledelsesberetning Udsendte selskabsmeddelelser i delårsperioden Blue Vision A/S har i 1. halvår udsendt følgende selskabsmeddelelser: 2. januar Korrektion til storaktionærmeddelelse i henhold til 29 i lov om værdipapirhandel m.v. 8. januar Finanskalender. 9. januar Meddelelse om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 23. januar Frist for indlevering af emner til dagsordenen for den ordinære generalforsamling. 23. januar Blue Vision A/S øger sin ejerandel i Portinho S.A. til 79,3%. 2. februar Referat af ekstraordinær generalforsamling. 5. februar Storaktionærmeddelelse i henhold til 29 i lov om værdipapirhandel m.v. 5. februar Storaktionærmeddelelse i henhold til 29 i lov om værdipapirhandel m.v. 5. februar Storaktionærmeddelelse i henhold til 29 i lov om værdipapirhandel m.v. 6. februar Resumé af årsrapport. 9. februar Blue Vision A/S slettet fra observationslisten. 10.februar Storaktionærmeddelelse i henhold til 29 i lov om værdipapirhandel m.v. 5. marts Meddelelse om indkaldelse til ordinær generalforsamling. 13. marts Præcisering af selskabets og koncernens resultatforventninger for. 16. marts Meddelelse om bestyrelseskandidater på valg på ordinær generalforsamling. 16. marts Finanskalender - korrektion. 27. marts Referat af ordinær generalforsamling. 27. marts Offentliggørelse af prospekt i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S. Side 8 af 20

9 Udsendte selskabsmeddelelser i delårsperioden (fortsat) 14. april Resumé af delårsrapport 1. kvartal 29. maj Finanskalender 2. korrektion Der har ikke været udsendt selskabsmeddelelser efter delsårsrapporteringens udløb. Side 9 af 20

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni for Blue Vision A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Hellerup, den 15. juli Direktion: Staffan Mattson Direktør Bestyrelse: Leif Erlandsen Formand Claus Abildstrøm Gert Mortensen Peer Thomas Borg Christian Gersdorff Steenbjerre Side 10 af 20

11 Koncernregnskab 1. januar juni RESULTATOPGØRELSE tkr. Note 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Omsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Blue Vision A/S Minoritetsaktionærer Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS Basic) -0,08-4,31-0,04-1,38 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -0,08-5,64-0,04-1,81 Side 11 af 20

12 Koncernregnskab 1. januar juni TOTALINDKOMSTOPGØRELSE tkr. 1. halvår 1. halvår 2.kvartal 2.kvartal Periodens resultat Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærerne i Blue Vision A/S Minoritetsaktionærer Side 12 af 20

13 Koncernregnskab 1. januar juni BALANCE tkr. Note 30/6 31/12 30/6 AKTIVER Langfristede aktiver Investeringsejendomme under opførelse Andre langfristede aktiver Udskudte skatteaktiver Projektejendomme Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side 13 af 20

14 Koncernregnskab 1. januar juni BALANCE tkr. Note 30/6 31/12 30/6 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Reserve for konverteringsretter Reserve for egne aktier Overført resultat Aktionærer i Blue Vision A/S andel af egenkapitalen Minoriteter Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Andre gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Ansvarligt lån Gæld til kapitalejere Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 14 af 20

15 Koncernregnskab 1. januar juni EGENKAPITALOPGØRELSE tkr. Aktiekapital Reserve for egne aktier Overført resultat I alt Reserve for konverteringsretter Minoritetesinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1/ Egenkapitalbevægelser 1/1-30/6 Periodens totalindkomst Transaktioner med kapitalejere Kapitalforhøjelse ved gældskonvertering Egenkapitalbevægelser 1/1-30/6 i alt Egenkapital 30/ tkr. Aktiekapital Reserve for egne aktier Overført resultat I alt Reserve for konverteringsretter Minoritetesinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1/ Egenkapitalbevægelser 1/1-30/6 Periodens totalindkomst Transaktioner med kapitalejere Kapitalforhøjelse ved gældskonvertering Transaktionsomkostninger kapitalbevægelser Egenkapitalbevægelser 1/1-30/6 i alt Egenkapital 30/ Side 15 af 20

16 Koncernregnskab 1. januar juni PENGESTRØMSOPGØRELSE tkr. Note 1. halvår 1. halvår Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Reguleringer for ikke likvide driftsposter m.v. Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider ultimo perioden Side 16 af 20

17 Koncernregnskab 1. januar juni NOTER 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående ændringer uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for, hvortil der henvises. Koncernregnskabet og årsregnskabet for indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændring af anvendt regnskabspraksis. Blue Vision A/S har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft for. Ingen af disse har påvirket indregning og måling i eller forventes at påvirke Blue Vision A/S. 2. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet pr. 31. december. 3. Risici Finansielle risici og risikostyringspolitikker er uændrede i forhold til koncernregnskab og årsregnskab for (note 25), hvortil der henvises. Side 17 af 20

18 Koncernregnskab 1. januar 30. juni NOTER 4. Ophørte aktiviteter Blue Vision A/S indgik den 4. april aftale om salg af kapitalandelene i dattervirksomheden Seaside Holding A/S til ALMC hf. Blue Vision A/S har herefter ophørt sine oprindelige driftsaktiviteter. Selskabet har pr. den 29. december erhvervet ny driftsaktivitet i form af investering i dattervirksomheden Portinho S.A. Hovedtal for ophørte aktiviteter tkr. Note 1/1-30/6 1/1-30/6 Omsætning Omkostninger Finansieringsomkostninger, netto Periodens resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat af ophørte aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Side 18 af 20

19 Koncernregnskab 1. januar 30. juni NOTER 5. Andre gældsforpligtelser (langfristet) Andre gældsforpligtelser består af gæld til øvrige kapitalejere i Portinho S.A., Portugal og forudbetaling for køb af lejligheder. Andre gældsforpligtelser er faldet fra tkr. pr. 31. december til tkr. pr. 31. juni. Faldet på tkr. kan primært henføres til gældskonvertering af i alt EUR , som er gennemført af anden kapitalejer i Portinho S.A. som led i en samlet gældskonvertering på EUR Gæld til kapitalejere tkr. Note 1/1-30/6 1/1-30/6 Baltic Investment Group ApS Portinho ApS Jeanette Borg Nærstående parter Koncernens nærtstående parter omfatter Blue Vision A/S's bestyrelse og direktion samt en række større aktionærer. Blue Vision A/S har registreret følgende aktionærer med 5 % eller mere af aktiekapitalen: Portinho ApS, Philip Heymans Allé 3, 1., DK-2900 Hellerup (38,77%) Jeanette Gyldstorff Borg, Gartenstrasse 3, 6300 Zug, Schweiz (43,32%) Koncernens transaktioner med nærtstående parter Koncernen har i regnskabsperioden ikke haft transaktioner med nærtstående parter. 8. Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der er ikke indtruffet begivenheder efter delårsperiodens udløb. Side 19 af 20

20 Selskabsoplysninger Blue Vision A/S Philip Heymans Alle 3, Hellerup Danmark Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 20. september 2002 Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Gentofte Kommune Bestyrelse Leif Erlandsen (formand) Claus Abildstrøm Gert Mortensen Peer Thomas Borg Christian Gersdorff Stenbjerre Direktion Staffan Mattson, adm. direktør Revision KPMG P/S Godkendt Revisionspartnerselskab Amerika Plads København Ø Side 20 af 20

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70. Delårsrapport. 1. januar 2015 31. marts 2015. Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015

Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70. Delårsrapport. 1. januar 2015 31. marts 2015. Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015 Lauritz.com A/S CVR-nr. 24 99 45 70 Delårsrapport 1. januar 2015 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse af 29. maj 2015 Økonomisk sammendrag 1. kvartal 2015 vs. 1. kvartal 2014 Omsætningen er øget med 42 %

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere