ScandiNotes V ScandiNotes Five p.l.c.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScandiNotes V ScandiNotes Five p.l.c."

Transkript

1 ScandiNotes V ScandiNotes Five p.l.c. En true sale cash CDO baseret på lån med status af ansvarlig lånekapital til danske finansielle institutioner Global Markets, Securitization Copenhagen Branch 30. november 2007

2 Forbehold En investering i ScandiNotes V er kun egnet for finansielt sofistikerede investorer, som er i stand til at vurdere kvaliteter og risici ved en sådan investering og som har tilstrækkelige ressourcer til at bære ethvert tab, som en sådan investering måtte kunne medføre. Prospektet for ScandiNotes V er blevet søgt, men er endnu ikke godkendt af det irske finanstilsyn (Irish Financial Services Regulatory Authority) som kompetent myndighed i henhold til Prospektdirektivet. ScandiNotes V er blevet ansøgt, men endnu ikke accepteret til optagelse på the Irish Stock Exchange i Dublin. Prospektet vil umiddelbart efter godkendelsen fra Irish Financial Services Regulatory Authority blive anmeldt til Finanstilsynet i Danmark i overensstemmelse med Prospektdirektivet. Ingen af de indikerede ratings er endnu blevet bekræftet af Moody s. Som følge heraf kan nærværende folder eller andet salgsmateriale udarbejdet i forbindelse med ScandiNotes V, ikke udgøre grundlag for en beslutning om køb eller salg af ScandiNotes V. Kun det endelige godkendte prospekt for ScandiNotes V kan danne grundlag for en sådan beslutning. Side 1

3 Indholdsfortegnelse Resumé ScandiNotes V Det danske marked for ansvarlig lånekapital Transaktionsstruktur Bagvedliggende aktiver og sikkerheder Portefølje beskrivelse Risici og risikodæmpende faktorer Transaktionsvilkår Portefølje performance Benchmarking Kontakter Appendiks Side 2

4 Resumé ScandiNotes V ScandiNotes V er en statisk true sale CDO baseret på 15 lån med status af ansvarlig lånekapital til regionale danske finansielle institutioner med en maksimal løbetid på 8 år og en forventet løbetid på 5 år. ScandiNotes Five p.l.c. er et Dublin-baseret SPV med en juridisk fuldt afskærmet struktur, der isolerer de enkelte kreditorers krav mod selskabet. Den samlede udstedelse forventes at udgøre DKK 1.563,0 millioner, som forventes opdelt i fire trancher: ScandiNotes V Class A 2012/2015, DKK 218,1 millioner; 3M Cibor + 0,30%, (forventet Moody s rating Aaa) ScandiNotes V Class B 2012/2015, DKK 672,0 millioner; 3M Cibor + 0,10%, (forventet Moody s rating Aaa) ScandiNotes V Class C 2012/2015, DKK 417,9 millioner; fast rente 4 %, (forventet Moody s rating Aaa), prisfastsat som DKK 5-års swap + 0,10% ScandiNotes V Class D 2012/2015, DKK 255,0 millioner; fast rente 4 %, (forventet Moody s rating Ba3), prisfastsat som DKK 5-års swap + 2,25 % Rentebetalinger og restgæld på ScandiNotes V Class B og Class C forventes garanteret af Den Europæiske Investment Fund (EIF), et datterselskab af Den Europæiske Investeringsbank, og vil dermed få en 0% risikovægtning. ScandiNotes V forventes noteret på Irish Stock Exchange (ISE) i Dublin, og vil blive afviklet via VP. Side 3

5 Det danske marked for ansvarlig lånekapital Lån med status af ansvarlig lånekapital er et almindeligt finansieringsinstrument blandt danske banker, da de kan medregnes i ba- Senior gæld siskapitalen For det meste har lån med status af ansvarlig lånekapital en struktur med 8 års løbetid, hvor de kan indfries efter 5 år, dog kun med forudgående accept fra Finanstilsynet. Lån med status af ansvarlig lånekapital bidrager kun med 100% til basiskapitalen i de første 5 år, hvorefter solvens-påvirkningen reduceres årligt med 25% ned til 0% Udover den faldende solvens-påvirkning, gælder det, at lånemar- Sikkerhed Ansvarlig kapital Tier II Kerne kapital Basiskapital (8 % krav) ginalen kan øges med op til 150 basispunkter efter de første fem år. Tier I Egenkapital Kombinationen af faldende solvens-påvirkning og stigende lånemarginal har bevirket, at danske banker historisk har indfriet disse lån, så snart muligheden har foreligget. Side 4

6 Transaktions struktur Bank 1 Ansvarligt lån Bank 15 Ansvarligt lån Swap-aftaler: 1. 6-måneders Cibor > 3-måneders Cibor, 2. 6-måneders Cibor > 3-måneders Cibor, 3. 6-måneders Cibor > 4% fast rente, 4. 6-måneders Cibor > 4% fast rente ScandiNotes Five Charitable Trust ScandiNotes Five p.l.c. Cibor + margin HSH Nordbank Swap 1, 2, 3, 4 Garantier: EIF forventes at stille garanti for betaling af stipuleret rente- og restgældsbeløb på 2) og 3) ScandiNotes V Class A 2012/2015 DKK M CIBOR + 30 bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Aaa Super senior kapital ScandiNotes V Class B 2012/2015 DKK M CIBOR + 10 bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Aaa Senior kapital ScandiNotes V Class C 2012/2015 DKK % kupon, 5-års swap + 10 bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Aaa Mezzanin kapital ScandiNotes V Class D 2012/2015 DKK % kupon, 5-års swap bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Ba3 Junior kapital Side 5

7 Bagvedliggende aktiver og sikkerheder I Låneaftalerne med status som ansvarlig lånekapital med banker og sparekasser i Denmark som låntagere ( the Repackaging Assets ) er bortset fra rentemarginalerne etableret på stort set enslydende vilkår. Alle lån vil blive udbetalt før eller på udstedelsesdagen og vil blive solgt til ScandiNotes Five p.l.c. ( the Issuer ). Låneaftalerne vil have udløb den 3. december Låntagerne har som udgangspunkt ikke ret til at førtidsindfri låneaftalerne før december En låntager har, med det danske Finanstilsyns forudgående godkendelse, og med 30 dages varsel retten til at førtidsindfri sit lån med til kurs 100, forudsat at dette finder sker på en rentebetalingsdato, der ligger i december 2012 eller herefter. Alle låneaftaler har halvårlige rentebetalinger. For yderligere information om låneaftalerne henvises til det kommende prospekt Se afsnittet: The Repackaging Assets and Security Side 6

8 Bagvedliggende aktiver og sikkerheder II Låneaftalerne har status som ansvarlig lånekapital i henhold til bestemmelserne i Lov om Finansiel Virksomhed 136. Således vil låneaftalerne have status af efterstillet gæld, og vil for den enkelte låntager være efterstillet al øvrig ikke-efterstillet gæld. Lov om Finansiel Virksomhed 136 fastlægger en række vilkår for ansvarlig lånekapital. Således har en låntager ret til at udskyde rentebetalinger såfremt lovens krav om solvens ikke er opfyldt for den enkelte låntager på en rentebetalingsdag. Herudover har den enkelte låntager ret til i visse tilfælde at nedskrive den ansvarlige lånekapital. Låntagerne vil ikke stille sikkerhed for de enkelte lån. Långiver ( the Issuer ) kan erklære låneaftalerne umiddelbart forfaldne og/eller nedskrive lånets værdi, såfremt den enkelte låntager træder i likvidation eller bliver erklæret konkurs. Låneaftalerne vil være undergivet dansk ret og dansk værneting. For yderligere information om låneaftalerne henvises til det kommende prospekt Se afsnittet: The Repackaging Assets and Security Side 7

9 Portefølje beskrivelse generelt Den samlede obligationsudstedelse beløber sig til DKK 1.563,0 millioner, baseret på en bagvedliggende låneportefølje på DKK millioner. ScandiNotes V porteføljen består af 15 mindre og mellemstore lokale og regionale danske banker. De regionale og lokale banker fokuserer i høj grad på private kunder samt mindre erhvervsvirksomheder. Alle lån har status af ansvarlig lånekapital med en maksimal løbetid på 8 år og med mulighed for førtidsindfrielse efter 5 år, dog med forudgående godkendelse fra det danske Finanstilsyn. Alle lån er variabelt forrentede og har indbygget en forhøjelse af marginalen på 150 basispunkter efter 5 år, såfremt lånene ikke bliver indfriet før tid. Alle låntagere er blevet analyseret og godkendt af HSH Nordbank s interne kreditkomite. Side 8

10 Portefølje beskrivelse bankstørrelse og andei 70,00% 66,6% Bankstørrelse og deltagelse Låntager Andel i % Alm Brand Bank 13,3 60,00% Roskilde Bank 13,3 Diba Bank 10,0 Pct af deltagende banker 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Låneaftaler Andel >8 pct. Andel 4 pct.-8 pct. Andel 0 pct.-4 pct. Amagerbanken 10,0 Skjern Bank 6,7 Sparekassen Himmerland 6,7 Middelfart Sparekasse 6,7 Spar Nord Bank 6,7 Århus Lokalbank 5,0 Østjysk Bank 5,0 Lån & Spar Bank 5,0 Skælskør Bank 3,3 10,00% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% Max Bank 3,3 Tønder Bank 3,3 0,00% Totalbanken 1,7 > < Samlet balance for deltagende banker (DKK mia) Side 9

11 Portefølje beskrivelse interne ratings Intern rating Rating 1(AAAA) 1(AAA) 1(AA+) 1(AA) 1(AA-) 1(A+) 1(A) 1(A-) % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Pct Note: HSH Nordbank AG s interne rating skala er fordelt på 25 trin fra 1(AAAA) som den bedste rating til 18 som den dårligste. De viste interne ratings af de finansielle institutioner er kun en foreløbig indikation fra HSH Nordbank AG. En intern rating er ikke sammenlignelig med en ekstern rating og er ikke en anbefaling til at købe, sælge eller eje værdipapirer og kan til enhver tid revideres, ophæves eller trækkes tilbage af HSH Nordbank AG. Side 10

12 Risici og risikodæmpende faktorer Risiko faktorer: Relativ begrænset spredning i låneporteføljen Låneaftalerne har status af ansvarlig lånekapital. Lånene er usikrede. Såfremt en bank oplever en kredithændelse ( a Credit Event ), vil den rækkefølge, hvori kreditorer betales tilbage ( the waterfall structure ) generelt være som følger*: Som det første betales honorarer til Trustee (obligationsejernes repræsentant) Som det andet betales honorarer til Paying Agent- og VP Agent Som det tredje dækkes krav til ratingbureauer, noterings- og afviklingssystemer samt revisionsfirmaer Som det fjerde betales udgifter til at fastholde udsteders ( the Issuer ) eksistens og skattemæssige status Som det femte betales krav fra investorerne i ScandiNotes V Class A Som det sjette betales krav fra investorerne i ScandiNotes V Class B samt garantistiller Som det syvende betales fra til investorerne i ScandiNotes V Class C samt garantistiller Til sidst dækkes krav fra investorerne i ScandiNotes V Class D Risikodæmpende faktorer: Ca. 43% beskyttelse for senior trancherne Ordinære renter og afdrag i Class B og Class C forventes garanteret af EIF * Fodnote: Se venligst prospektet for en nærmere gennemgang af den endelige betalingsrækkefølge i tilfælde af en Credit Event Side 11

13 Transaktionsvilkår Serie ScandiNotes V Class A ScandiNotes V Class B ScandiNotes V Class C ScandiNotes V Class D Udsteder ScandiNotes Five p.l.c. ScandiNotes Five p.l.c. ScandiNotes Five p.l.c. ScandiNotes Five p.l.c. Target rating (ikke bekræftet af Moodys) Aaa Aaa Aaa Ba3 ISIN DK DK DK DK Forventet udstedelse 3. december december december december 2007 Forventet udløb 5. december december december december 2012 Seneste udløb 5. december december december december 2015 Førtidig indfrielse Udsteder har ret, men ikke pligt til Udsteder har ret, men ikke pligt til Udsteder har ret, men ikke pligt til Udsteder har ret, men ikke pligt til at førtidsfri obligationerne til kurs at førtidsfri obligationerne til kurs at førtidsfri obligationerne til kurs at førtidsfri obligationerne til kurs pari d. 5. december 2012, og pari d. 5. december 2012, og pari d. 5. december 2012, og pari d. 5. december 2012, og herefter halvårligt herefter halvårligt herefter halvårligt herefter halvårligt Forventet kuponrente 3-måneder Cibor + 30 bps, kvartårlig kupon 3-måneder Cibor + 10 bps, kvartårlig kupon 4% årligt (act/act) 4% årligt (act/act) Step-up marginal Såfremt obligationerne ikke er Såfremt obligationerne ikke er Såfremt obligationerne ikke er Såfremt obligationerne ikke er førtidigt indfriet ved forventet førtidigt indfriet ved forventet førtidigt indfriet ved forventet førtidigt indfriet ved forventet udløb, forhøjes kuponen med en udløb, forhøjes kuponen med en udløb, forhøjes kuponen med en udløb, forhøjes kuponen med en step-up marginal step-up marginal step-up marginal step-up marginal Forventet afkast 3-måneders Cibor + 30 bps 3-måneders Cibor + 10 bps 5-års swap (mid) + 10 bps 5-års swap (mid) bps Forventet nominelt beløb DKK 218,1 millioner DKK 672,0 millioner DKK 417,9 millioner DKK 255,0 millioner Side 12

14 Portefølje performance I Balance, mio. kr. Egenkapital, mio. kr. Efterstillet kapital, mio. kr. Låntagere Ændring Ændring Ændring Alm. Brand Bank ,8% ,9% ,0% Amagerbanken ,3% ,4% ,2% Aarhus Lokalbank ,9% ,1% ,2% DiBa Bank ,8% ,4% ,7% Lån & Spar Bank ,3% ,8% 0 0 0,0% Max Bank ,7% ,5% ,7% Middelfart Sparekasse ,3% ,9% ,0% Roskilde Bank ,4% ,3% ,3% Skjern Bank ,0% ,8% ,0% Skælskør Bank ,0% ,8% ,7% Sparekassen Himmerland ,1% ,7% ,6% Spar Nord Bank ,4% ,1% ,9% Totalbanken ,7% ,5% ,0% Tønder Bank ,7% ,9% ,0% Østjysk Bank ,4% ,2% ,9% % % % Den samlede balance for bankerne i porteføljen er steget betydeligt fra 2005 til 2006 Stigningen kan henføres til en stigning i udlånet som følge af en fortsat robust dansk økonomisk vækst i 2006 Stigningen i balancerne for en stor dels vedkommende blevet fulgt af en stigning i bankernes kapitalgrundlag (egenkapital + efterstillet kapital) En stor del af bankerne i porteføljen har optaget yderligere supplerende kapital i løbet 2006 Side 13

15 Portefølje performance II Udlån, mio. kr. Nettoresultat, mio. kr. Solvensprocent Låntagere Ændringer Ændringer Ændringer Alm. Brand Bank ,2% ,6% 11,5% 12,1% 0,6% Amagerbanken ,0% ,7% 12,2% 12,7% 0,5% Aarhus Lokalbank (Hadsten Bank) ,5% ,9% 12,5% 10,9% -1,6% DiBa Bank ,6% ,0% 12,5% 11,6% -0,9% Lån & Spar Bank ,2% ,1% 13,3% 11,8% -1,5% Max Bank ,2% ,0% 13,2% 15,6% 2,4% Middelfart Sparekasse ,5% ,1% 15,7% 14,2% -1,5% Roskilde Bank ,8% ,3% 11,5% 12,8% 1,3% Skjern Bank ,6% ,8% 12,5% 11,2% -1,3% Skælskør Bank ,0% ,8% 12,8% 11,6% -1,2% Sparekassen Himmerland ,0% ,3% 15,4% 13,9% -1,5% Spar Nord Bank ,5% ,1% 12,3% 10,8% -1,5% Totalbanken ,1% ,4% 11,9% 11,9% 0,0% Tønder Bank ,6% ,4% 13,3% 13,0% -0,3% Østjysk Bank ,3% ,8% 14,0% 14,5% 0,5% % % 12,41% 12,08% -3% Bankerne i porteføljen udviser en solid solvens. Den gennemsnitlige vægtede solvens udgør 12,1% i 2006, hvilket er på niveau med Bankernes nettoresultat er steget med 24% fra 2005 til 2006 Side 14

16 Benchmarking Papir Kurs Effektiv rente Efter 45% skat Efter 59% skat Swap spread Danske Stat 6% ,14 4,03% 1,45% 0,65% -0,50% Danske Stat 5% ,95 4,05% 1,87% 1,19% -0,50% RD Flex 4% ,12 4,43% 2,60% 2,03% -0,11% ScandiNotes V 4%, Class C 97,24 4,63% 2,80% 2,23% 0,10% ScandiNotes IV 3%, Junior 90,00 5,88% 4,44% 3,99% 1,37% ScandiNotes V 4%, Class D 88,52 6,78% 4,84% 4,23% 2,25% Baseret på markedsvilkårene d. 9. november 2007 ScandiNotes V er søgt noteret på The Irish Stock Exchange i Dublin. ScandiNotes V giver fortsat investorer en gunstig mulighed for at investere i det danske marked for ansvarlig kapital. ScandiNotes V tilbyder et attraktivt pick-up i forhold til andre investeringsmuligheder. Side 15

17 Kontakter HSH Nordbank AG Copenhagen Branch Global Markets, Sales Jacoob Rudkjær Nielsen Tel: Mobile: HSH Nordbank AG Copenhagen Branch Global Markets, Sales Torben Olsson Tel: Mobile: HSH Nordbank AG Copenhagen Branch Global Markets, Securitization Torben Lykke Hansen Tel: Mobile: Thomas Lester Tel: Mobile: Helge Sørensen Tel: Mobile: Christian Smaragdis Tel: Mobile: Side 16

18 Appendiks Appendiks A beskrivelse af HSH Nordbank AG Appendiks B beskrivelse af den danske bank sektor Appendiks C beskrivelse af låntagere og lånevilkår Appendiks D risiko vægtning for finansielle institutioner under Basel II Side 17

19 Appendiks A Side 18

20 Vi har aktivt adresseret vore udfordringer Two strong Landesbanken Merger Successful Transformation Attractive Investment Powerful wholesale bank operating in growth markets Implementation of new business model Removal of state guarantees Entry of private investors A leading bank in Northern Europe founded 1917 founded Side 19

21 Klar strategi 1 From Quantitative growth To Qualitative growth Increase of commission income Focus on profitability and capitalization Focus on risk adequate margin and not on pure increase of volume Expanding range of products and services 2 Wide business-/ clients base Focus on select businesses and clients Focus new lending business on regions and segments where we have a leading position Business opportunities subject to strict capital and profitability requirements 3 "Buy-and-hold" strategy "Buy-and-manage" strategy Active asset management instead of held-to-maturity Freed capital to be reinvested in new business Risk management and diversification 4 Credit focused product range Generating franchise value Shift from loans-intensive business to multi-product approach Cross-selling generates additional franchise value Better understanding of clients needs 5 Central bank of Schleswig-Holstein s savings banks Multi-dimensional co-operation Close co-operation rather than integration Detailed service level agreements Innovative product and service provider Side 20

22 Det nordiske område fokus og tilstedeværelse Corporates Real Estate Global Markets Structured Corporate Finance Bilateral Loans Short and Medium Term Syndicated Loans Guarantees Commodity Finance Traditional Financing Structured Lending Project Financing Construction Financing of Properties Origination Securitisations Structured Solutions Sales Trading Leveraged Finance Project and Export Capital Structuring Nordiske filialer København (1996) 180 ansatte Nordisk hovedkontor samt administrativ støtte til det nordiske område Stockholm (1997) 40 ansatte Helsingfors (1998) 15 ansatte Nordiske repræsentationskontorer Oslo (1997) Tallinn (2002) Riga (2003) Datterselskaber: Corporate Finance HSH N Finance Side 21

23 Rating oversigt Unguaranteed Financial Strength/ Individual Rating Short-term Long-term Moody s Fitch S&P Moody s Fitch S&P Moody s Fitch LB Baden-Württemberg C+ B/C A-1 P-1 F1+* A+ Aa1 A+ HSH Nordbank C C A-1 P-1 F1 A Aa2 A Bremer LB C C - P-1 F1 - - Aa2 A LB Hessen-Thüringen C- B/C A-1 P-1 F1+* A Aa2 A+ LB Rheinland-Pfalz C C - P-1 F1 - - Aa1 A Nord LB C- C A-1 P-1 F1 A Aa2 A Sachsen LB Bayern LB C- C- C/D C/D A-2 A-1 P-1 P-1 F1+ F1+* BBB+ A Aa2 Aa2 A+ A+ West LB D- D A-2 P-1 F1* A- A1 A- Outlook: Stable Outlook positiv Outlook negative Placed under review for possible downgrade * Temporary uplift Source: Fitch, Moody s and S&P, as of March 31st, 2006 Side 22

24 Hovedtal Earnings figures ( mn) Q1-Q * 2001* Operating profit before risk provisions/evaluation 1,092 1,254 1,246 1,181 1,162 1, Operating profit after risk provisions/evaluation Net income Financial ratios (%) Return on Equity n.a. Cost-income ratio Balance sheet figures ( bn) Balance sheet total Business volume Employees 4,685 4,431 4,528 4,347 4,511 4,724 4,355 * Unaudited pro forma combined group financial results for previous years ( ) Side 23

25 Appendiks B Side 24

26 Den danske banksektor I Regulering Alle danske banker og sparekasser er under tilsyn af den danske regulerende myndighed Finanstilsynet, der er en del af økonomi- og erhvervsministerens samlede område Struktur Ved udgangen af 2006 var der i Danmark 152 pengeinstitutter, 8 realkreditinstitutioner samt en skibsfinansieringsinstitution Koncentrationen i den danske pengeinstitutsektor er relativt høj, idet markedsandelen for de fem største pengeinstitutter andel af det totale detail- og erhvervsudlån udgør 78%. Konkurrencen er de seneste år forøget som følge af et stort antal mindre og mellemstore pengeinstitutters stærke lokale markedsposition samt udvalgte udenlandske aktører, der forsøger at opbygge markedsandele. Baseret på de samlede aktiver udgjorde de udenlandske pengeinstitutters andel omkring 10% af den samlede danske pengeinstitutsektor ved udgangen af De mindre og mellemstore pengeinstitutter forsøger at differentiere fra de store danske pengeinstitutter ved at fokusere på et højt serviceniveau og et nært kundeforhold, der ofte resulterer i en meget høj kundeloyalitet. Side 25

27 Den danske banksektor II Rentabilitet I 2006 steg de danske pengeinstitutters samlede resultat til et nyt rekordniveau. Bankernes resultat steg som følge af favorable økonomiske rammebetingelser, en stærk udlånsvækst, ekstraordinært lave tab på udlån samt højere gebyrindtægter. Udlånsvæksten har specielt været drevet af realkreditlån, dvs. udlån med en forholdsvis lav kreditrisiko. Kapitalisering Bankernes kapitalisering styrkedes i 2006 og den samlede kapitalisering udgjorde 11,2% i gennemsnit. Resultatposter (DKK mia.) Nettorente- og gebyrindtægter 49,10 57,50 Kursreguleringer 0,70 12,60 Udgifter til personale og administration 30,50 37,20 Nedskrivninger på udån m.v. 4,30 (1,90) Resultat af kapitalandele 6,20 8,90 Andre driftsudgifter 0,05 0,07 Resultat før skat 20,70 42,40 Skat 5,80 9,00 Nettoresultat 14,80 33,50 Note: Tabellen inkluderer kun udvalgte poster fra 103 pengeinstitutter og reflekterer ca. 99% af den samlede balance i sektoren. Kilde: Finanstilsynet, Markedsudviklingen 2006 for pengeinstitutter, Balanceposter (DKK mia.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Obligationer Aktier etc Samlede aktiver Indlån Gæld til kreditinstitutter Udstedete obligationer Egenkapital i alt Samlede forpligtelser Note: Tabellen inkluderer udvalgte poster fra 103 danske pengeinstitutter der samlet udgør ca. 99% af den samlede balance i sektoren. Alle præsenterede poster er baseret på en aggregering af instituttal og ikke koncerntal. Kilde: The Danish Financial Supervisory Authority Markedsudviklingen 2006 for pengeinstitutter Side 26

28 Appendiks C Side 27

29 Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Bank er et datterselskab af det børsnoterede finansielle holdingselskab Alm. Brand A/S, der indeholder Danmarks fjerdestørste skadesforsikringsselskab (med over kunder) samt har aktiviteter inden for både liv- og pensionsområdet. Banken opererer gennem 25 kombinerede bank- og forsikringsfilialer der er lokaliseret i de større danske byer. Bankens strategiske mål er primært at udnytte krydssalgspotentialet i databasen med forsikringskunder for derved at vinde flere full-service bankkunder. Forretningsområderne i banken udgør Detail, Erhverv samt Bilfinansiering & Leasing. Alm. Brand Bank er 100% ejet af Alm. Brand A/S, der igen er 60% ejet af foreningen Alm. Brand af 1792 fmba. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (27) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,28 1,27 1,44 1,88 1,49 Årets nedskrivninger i procent 0,5 0,7 0,3 0,0 (0,2) Akkumulerede nedskrivninger i 2,5 2,9 2,5 1,6 1,2 Kernekapitalprocent 9,1 11,3 9,7 9,5 10,4 Solvensprocent 12,6 14,7 12,4 11,5 12,1 Kilde: Alm. Brand Bank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 28

30 Amagerbanken blev oprindeligt etableret i 1903 som en lokal bank på Amager. I dag har banken 27 filialer, hvor 24 er lokaliseret i det storkøbenhavnske område, 1 i Odense og 2 i Århus. Banken tilbyder en række forskellige detailbankprodukter og via bankens datterselskab AB Finans A/S tilbyder banken leasing og andre finansielle produkter. Ved udgangen af 2006 havde Amagerbanken i alt ca detail- og erhvervskunder. Erhvervskunderne udgør i omegnen af 55% af bankens udlån. Amagerbanken er børsnoteret på OMX i København som en del af OMX MidCap+ indekset. Ved udgangen af 2006 var de største aktionærer PFA Holding A/S og Nykredit Realkredit, mens den resterende del af aktiekapitalen er spreadt på omkring enkeltaktionærer. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (10) Nettoresultat (39) Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 0,90 1,43 1,67 2,12 2,35 Årets nedskrivninger i procent 3,4 1,2 0,5 0,3 0,0 Akkumulerede nedskrivninger i 3,2 3,0 2,9 1,9 1,5 Kernekapitalprocent 8,5 10,2 10,1 8,3 8,5 Solvensprocent 12,5 14,5 14,8 12,2 12,7 Kilde: Amagerbanken Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 29

31 Aarhus Lokalbank A/S Aarhus Lokalbanks (tidligere Hadsten Bank) historie daterer sig tilbage til 1908, hvor banken blev etableret som Hadsten Bank. I Juni 2007 ændrede banken sit navn til Aarhus Lokalbank og besluttede at flytte hovedkvarteret til Århus fra Hadsten. Ved udgangen af 2006 havde banken 81 medarbejdere fordelt på 3 filialer. Aarhus Lokalbank er børsnoteret på OMX I København og ejerskabet af banken er fordelt på omkring aktionærer. Ingen enkeltaktionær har meddelt en ejerandel, der overstiger 5% af bankens aktiekapital. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (6) (5) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,36 1,51 1,61 2,01 1,85 Årets nedskrivninger i procent 0,4 0,5 0,3 (0,2) (0,1) Akkumulerede nedskrivninger i 2,6 2,7 2,1 1,1 0,6 Kernekapitalprocent 10,5 11,6 11,0 10,9 7,9 Solvensprocent 11,3 12,9 11,3 12,5 10,9 Kilde: Aarhus Lokalbank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 30

32 DiBa Bank A/S DiBa blev stiftet i 1871 og er dermed Danmarks ældste bank. I dag er DiBa et finanshus med både bank, forsikring, ejendomsformidling og siden 2006 også et fællesejet leasingselskab. Ud af bankens i alt 11 filialer er 9 lokaliseret i den sydlige del af Sjælland med hovedkontoret placeret i Næstved, mens 2 filialer er placeret på Bornholm. DiBa beskæftiger 319 personer og omkring 40% af det samlede udlån udgøres af erhvervskunder. Bankens aktier er noteret på OMX i København. To enkeltaktionærer har meddelt, at de har en ejerandel større end 5% af bankens aktiekapital, en privatperson (Leif Borck) og en virksomhed (Valuta Invest Aps). Den resterende del af aktiekapitalen er fordelt på ca aktionærer. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (15) (35) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,24 1,52 1,45 1,71 1,53 Årets nedskrivninger i procent 0,5 1,1 0,4 (0,3) (0,5) Akkumulerede nedskrivninger i 4,0 4,8 3,4 2,4 1,3 Kernekapitalprocent 11,4 14,5 13,9 12,8 11,0 Solvensprocent 13,3 14,9 13,8 12,5 11,6 Kilde: DiBa Bank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 31

33 Lån & Spar Bank A/S Lån & Spar Banks historie daterer sig tilbage til 1880, hvor en kreds af funktionærer, tjenestemænd og akademikere etablerede en bank med en målsætning om at sikre gode vilkår for den almindelige dansker. Den dag i dag er bankens målsætning stadig den samme. Ved udgangen af 2006 var 84% af bankens udlån til detailkunder og banken operer i dag mere end 30 co-brandede banker i tæt samarbejde med en række forskellige organisationer og faglige forbund. Med hovedsæde i København har banken i dag omkring 345 ansatte og 15 filialer, der primært er lokaliseret i det storkøbenhavnske område og de større danske byer. Ca. 70% af bankens egenkapital er majoritetskontrolleret af et antal fagforbund og institutionelle investorer (pensionsfonde associeret med PKA, Politiforbundet, LD og Lån & Spar Fonden). Resterende del af egenkapitalen er kontrolleret af private investorer. Iblandt den store ejergruppe er der støtte til bankens mission, hvilket illustreres ved at alle store aktionærer har indgået en aktionæroverenskomst, hvor de stemmer sammen. Lån & Spar Bank er børsnoteret på OMX i København. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (20) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,20 1,10 1,10 1,20 1,10 Årets nedskrivninger i procent 0,1 0,3 0,0 0,1 (0,3) Akkumulerede nedskrivninger i 3,8 3,8 1,2 1,2 0,8 Kernekapitalprocent 9,5 11,1 13,1 12,4 11,2 Solvensprocent 9,9 11,6 13,5 13,3 11,8 Kilde: Lån & Spar Bank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 32

Afsnitsoverskrift. ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter

Afsnitsoverskrift. ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter Afsnitsoverskrift ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter November 2006 2 Afsnitsoverskrift Introduktion EN INVESTERING I SCANDINOTES IV ER

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 Direktionen for Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K 29. april 2010 Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 1. Finanstilsynets afgørelse Danske Bank og BNP Paribas

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet

Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet Prospekt 2011 Resumé - Kapitalbevisudbuddet (Prospektet består af dette resumé dateret den 19. april 2011, et registreringsdokument dateret den 19. april 2011 og værdipapirnote dateret den 19. april 2011)

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Aarhus School of Business 6. december 2006

Aarhus School of Business 6. december 2006 Garanti Invest - bindeled mellem London og Løkken! Aarhus School of Business 6. december 2006 Agenda 1. Kort om Garanti Invest 2. Kort om garantiobligationer 3. Fra idé til færdigt produkt 4. Myter om

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 21. september 2005. Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Rating af skadesforsikringsselskaber

Rating af skadesforsikringsselskaber NFT 2/2007 Rating af skadesforsikringsselskaber af Morten Hübbe og Mikael Hvolgaard Morten Hübbe morten.hubbe@tryg.dk Samspillet mellem forsikringsselskabernes risiko, deres risikostyring og kapitalisering

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere