ScandiNotes V ScandiNotes Five p.l.c.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScandiNotes V ScandiNotes Five p.l.c."

Transkript

1 ScandiNotes V ScandiNotes Five p.l.c. En true sale cash CDO baseret på lån med status af ansvarlig lånekapital til danske finansielle institutioner Global Markets, Securitization Copenhagen Branch 30. november 2007

2 Forbehold En investering i ScandiNotes V er kun egnet for finansielt sofistikerede investorer, som er i stand til at vurdere kvaliteter og risici ved en sådan investering og som har tilstrækkelige ressourcer til at bære ethvert tab, som en sådan investering måtte kunne medføre. Prospektet for ScandiNotes V er blevet søgt, men er endnu ikke godkendt af det irske finanstilsyn (Irish Financial Services Regulatory Authority) som kompetent myndighed i henhold til Prospektdirektivet. ScandiNotes V er blevet ansøgt, men endnu ikke accepteret til optagelse på the Irish Stock Exchange i Dublin. Prospektet vil umiddelbart efter godkendelsen fra Irish Financial Services Regulatory Authority blive anmeldt til Finanstilsynet i Danmark i overensstemmelse med Prospektdirektivet. Ingen af de indikerede ratings er endnu blevet bekræftet af Moody s. Som følge heraf kan nærværende folder eller andet salgsmateriale udarbejdet i forbindelse med ScandiNotes V, ikke udgøre grundlag for en beslutning om køb eller salg af ScandiNotes V. Kun det endelige godkendte prospekt for ScandiNotes V kan danne grundlag for en sådan beslutning. Side 1

3 Indholdsfortegnelse Resumé ScandiNotes V Det danske marked for ansvarlig lånekapital Transaktionsstruktur Bagvedliggende aktiver og sikkerheder Portefølje beskrivelse Risici og risikodæmpende faktorer Transaktionsvilkår Portefølje performance Benchmarking Kontakter Appendiks Side 2

4 Resumé ScandiNotes V ScandiNotes V er en statisk true sale CDO baseret på 15 lån med status af ansvarlig lånekapital til regionale danske finansielle institutioner med en maksimal løbetid på 8 år og en forventet løbetid på 5 år. ScandiNotes Five p.l.c. er et Dublin-baseret SPV med en juridisk fuldt afskærmet struktur, der isolerer de enkelte kreditorers krav mod selskabet. Den samlede udstedelse forventes at udgøre DKK 1.563,0 millioner, som forventes opdelt i fire trancher: ScandiNotes V Class A 2012/2015, DKK 218,1 millioner; 3M Cibor + 0,30%, (forventet Moody s rating Aaa) ScandiNotes V Class B 2012/2015, DKK 672,0 millioner; 3M Cibor + 0,10%, (forventet Moody s rating Aaa) ScandiNotes V Class C 2012/2015, DKK 417,9 millioner; fast rente 4 %, (forventet Moody s rating Aaa), prisfastsat som DKK 5-års swap + 0,10% ScandiNotes V Class D 2012/2015, DKK 255,0 millioner; fast rente 4 %, (forventet Moody s rating Ba3), prisfastsat som DKK 5-års swap + 2,25 % Rentebetalinger og restgæld på ScandiNotes V Class B og Class C forventes garanteret af Den Europæiske Investment Fund (EIF), et datterselskab af Den Europæiske Investeringsbank, og vil dermed få en 0% risikovægtning. ScandiNotes V forventes noteret på Irish Stock Exchange (ISE) i Dublin, og vil blive afviklet via VP. Side 3

5 Det danske marked for ansvarlig lånekapital Lån med status af ansvarlig lånekapital er et almindeligt finansieringsinstrument blandt danske banker, da de kan medregnes i ba- Senior gæld siskapitalen For det meste har lån med status af ansvarlig lånekapital en struktur med 8 års løbetid, hvor de kan indfries efter 5 år, dog kun med forudgående accept fra Finanstilsynet. Lån med status af ansvarlig lånekapital bidrager kun med 100% til basiskapitalen i de første 5 år, hvorefter solvens-påvirkningen reduceres årligt med 25% ned til 0% Udover den faldende solvens-påvirkning, gælder det, at lånemar- Sikkerhed Ansvarlig kapital Tier II Kerne kapital Basiskapital (8 % krav) ginalen kan øges med op til 150 basispunkter efter de første fem år. Tier I Egenkapital Kombinationen af faldende solvens-påvirkning og stigende lånemarginal har bevirket, at danske banker historisk har indfriet disse lån, så snart muligheden har foreligget. Side 4

6 Transaktions struktur Bank 1 Ansvarligt lån Bank 15 Ansvarligt lån Swap-aftaler: 1. 6-måneders Cibor > 3-måneders Cibor, 2. 6-måneders Cibor > 3-måneders Cibor, 3. 6-måneders Cibor > 4% fast rente, 4. 6-måneders Cibor > 4% fast rente ScandiNotes Five Charitable Trust ScandiNotes Five p.l.c. Cibor + margin HSH Nordbank Swap 1, 2, 3, 4 Garantier: EIF forventes at stille garanti for betaling af stipuleret rente- og restgældsbeløb på 2) og 3) ScandiNotes V Class A 2012/2015 DKK M CIBOR + 30 bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Aaa Super senior kapital ScandiNotes V Class B 2012/2015 DKK M CIBOR + 10 bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Aaa Senior kapital ScandiNotes V Class C 2012/2015 DKK % kupon, 5-års swap + 10 bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Aaa Mezzanin kapital ScandiNotes V Class D 2012/2015 DKK % kupon, 5-års swap bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Ba3 Junior kapital Side 5

7 Bagvedliggende aktiver og sikkerheder I Låneaftalerne med status som ansvarlig lånekapital med banker og sparekasser i Denmark som låntagere ( the Repackaging Assets ) er bortset fra rentemarginalerne etableret på stort set enslydende vilkår. Alle lån vil blive udbetalt før eller på udstedelsesdagen og vil blive solgt til ScandiNotes Five p.l.c. ( the Issuer ). Låneaftalerne vil have udløb den 3. december Låntagerne har som udgangspunkt ikke ret til at førtidsindfri låneaftalerne før december En låntager har, med det danske Finanstilsyns forudgående godkendelse, og med 30 dages varsel retten til at førtidsindfri sit lån med til kurs 100, forudsat at dette finder sker på en rentebetalingsdato, der ligger i december 2012 eller herefter. Alle låneaftaler har halvårlige rentebetalinger. For yderligere information om låneaftalerne henvises til det kommende prospekt Se afsnittet: The Repackaging Assets and Security Side 6

8 Bagvedliggende aktiver og sikkerheder II Låneaftalerne har status som ansvarlig lånekapital i henhold til bestemmelserne i Lov om Finansiel Virksomhed 136. Således vil låneaftalerne have status af efterstillet gæld, og vil for den enkelte låntager være efterstillet al øvrig ikke-efterstillet gæld. Lov om Finansiel Virksomhed 136 fastlægger en række vilkår for ansvarlig lånekapital. Således har en låntager ret til at udskyde rentebetalinger såfremt lovens krav om solvens ikke er opfyldt for den enkelte låntager på en rentebetalingsdag. Herudover har den enkelte låntager ret til i visse tilfælde at nedskrive den ansvarlige lånekapital. Låntagerne vil ikke stille sikkerhed for de enkelte lån. Långiver ( the Issuer ) kan erklære låneaftalerne umiddelbart forfaldne og/eller nedskrive lånets værdi, såfremt den enkelte låntager træder i likvidation eller bliver erklæret konkurs. Låneaftalerne vil være undergivet dansk ret og dansk værneting. For yderligere information om låneaftalerne henvises til det kommende prospekt Se afsnittet: The Repackaging Assets and Security Side 7

9 Portefølje beskrivelse generelt Den samlede obligationsudstedelse beløber sig til DKK 1.563,0 millioner, baseret på en bagvedliggende låneportefølje på DKK millioner. ScandiNotes V porteføljen består af 15 mindre og mellemstore lokale og regionale danske banker. De regionale og lokale banker fokuserer i høj grad på private kunder samt mindre erhvervsvirksomheder. Alle lån har status af ansvarlig lånekapital med en maksimal løbetid på 8 år og med mulighed for førtidsindfrielse efter 5 år, dog med forudgående godkendelse fra det danske Finanstilsyn. Alle lån er variabelt forrentede og har indbygget en forhøjelse af marginalen på 150 basispunkter efter 5 år, såfremt lånene ikke bliver indfriet før tid. Alle låntagere er blevet analyseret og godkendt af HSH Nordbank s interne kreditkomite. Side 8

10 Portefølje beskrivelse bankstørrelse og andei 70,00% 66,6% Bankstørrelse og deltagelse Låntager Andel i % Alm Brand Bank 13,3 60,00% Roskilde Bank 13,3 Diba Bank 10,0 Pct af deltagende banker 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Låneaftaler Andel >8 pct. Andel 4 pct.-8 pct. Andel 0 pct.-4 pct. Amagerbanken 10,0 Skjern Bank 6,7 Sparekassen Himmerland 6,7 Middelfart Sparekasse 6,7 Spar Nord Bank 6,7 Århus Lokalbank 5,0 Østjysk Bank 5,0 Lån & Spar Bank 5,0 Skælskør Bank 3,3 10,00% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% Max Bank 3,3 Tønder Bank 3,3 0,00% Totalbanken 1,7 > < Samlet balance for deltagende banker (DKK mia) Side 9

11 Portefølje beskrivelse interne ratings Intern rating Rating 1(AAAA) 1(AAA) 1(AA+) 1(AA) 1(AA-) 1(A+) 1(A) 1(A-) % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Pct Note: HSH Nordbank AG s interne rating skala er fordelt på 25 trin fra 1(AAAA) som den bedste rating til 18 som den dårligste. De viste interne ratings af de finansielle institutioner er kun en foreløbig indikation fra HSH Nordbank AG. En intern rating er ikke sammenlignelig med en ekstern rating og er ikke en anbefaling til at købe, sælge eller eje værdipapirer og kan til enhver tid revideres, ophæves eller trækkes tilbage af HSH Nordbank AG. Side 10

12 Risici og risikodæmpende faktorer Risiko faktorer: Relativ begrænset spredning i låneporteføljen Låneaftalerne har status af ansvarlig lånekapital. Lånene er usikrede. Såfremt en bank oplever en kredithændelse ( a Credit Event ), vil den rækkefølge, hvori kreditorer betales tilbage ( the waterfall structure ) generelt være som følger*: Som det første betales honorarer til Trustee (obligationsejernes repræsentant) Som det andet betales honorarer til Paying Agent- og VP Agent Som det tredje dækkes krav til ratingbureauer, noterings- og afviklingssystemer samt revisionsfirmaer Som det fjerde betales udgifter til at fastholde udsteders ( the Issuer ) eksistens og skattemæssige status Som det femte betales krav fra investorerne i ScandiNotes V Class A Som det sjette betales krav fra investorerne i ScandiNotes V Class B samt garantistiller Som det syvende betales fra til investorerne i ScandiNotes V Class C samt garantistiller Til sidst dækkes krav fra investorerne i ScandiNotes V Class D Risikodæmpende faktorer: Ca. 43% beskyttelse for senior trancherne Ordinære renter og afdrag i Class B og Class C forventes garanteret af EIF * Fodnote: Se venligst prospektet for en nærmere gennemgang af den endelige betalingsrækkefølge i tilfælde af en Credit Event Side 11

13 Transaktionsvilkår Serie ScandiNotes V Class A ScandiNotes V Class B ScandiNotes V Class C ScandiNotes V Class D Udsteder ScandiNotes Five p.l.c. ScandiNotes Five p.l.c. ScandiNotes Five p.l.c. ScandiNotes Five p.l.c. Target rating (ikke bekræftet af Moodys) Aaa Aaa Aaa Ba3 ISIN DK DK DK DK Forventet udstedelse 3. december december december december 2007 Forventet udløb 5. december december december december 2012 Seneste udløb 5. december december december december 2015 Førtidig indfrielse Udsteder har ret, men ikke pligt til Udsteder har ret, men ikke pligt til Udsteder har ret, men ikke pligt til Udsteder har ret, men ikke pligt til at førtidsfri obligationerne til kurs at førtidsfri obligationerne til kurs at førtidsfri obligationerne til kurs at førtidsfri obligationerne til kurs pari d. 5. december 2012, og pari d. 5. december 2012, og pari d. 5. december 2012, og pari d. 5. december 2012, og herefter halvårligt herefter halvårligt herefter halvårligt herefter halvårligt Forventet kuponrente 3-måneder Cibor + 30 bps, kvartårlig kupon 3-måneder Cibor + 10 bps, kvartårlig kupon 4% årligt (act/act) 4% årligt (act/act) Step-up marginal Såfremt obligationerne ikke er Såfremt obligationerne ikke er Såfremt obligationerne ikke er Såfremt obligationerne ikke er førtidigt indfriet ved forventet førtidigt indfriet ved forventet førtidigt indfriet ved forventet førtidigt indfriet ved forventet udløb, forhøjes kuponen med en udløb, forhøjes kuponen med en udløb, forhøjes kuponen med en udløb, forhøjes kuponen med en step-up marginal step-up marginal step-up marginal step-up marginal Forventet afkast 3-måneders Cibor + 30 bps 3-måneders Cibor + 10 bps 5-års swap (mid) + 10 bps 5-års swap (mid) bps Forventet nominelt beløb DKK 218,1 millioner DKK 672,0 millioner DKK 417,9 millioner DKK 255,0 millioner Side 12

14 Portefølje performance I Balance, mio. kr. Egenkapital, mio. kr. Efterstillet kapital, mio. kr. Låntagere Ændring Ændring Ændring Alm. Brand Bank ,8% ,9% ,0% Amagerbanken ,3% ,4% ,2% Aarhus Lokalbank ,9% ,1% ,2% DiBa Bank ,8% ,4% ,7% Lån & Spar Bank ,3% ,8% 0 0 0,0% Max Bank ,7% ,5% ,7% Middelfart Sparekasse ,3% ,9% ,0% Roskilde Bank ,4% ,3% ,3% Skjern Bank ,0% ,8% ,0% Skælskør Bank ,0% ,8% ,7% Sparekassen Himmerland ,1% ,7% ,6% Spar Nord Bank ,4% ,1% ,9% Totalbanken ,7% ,5% ,0% Tønder Bank ,7% ,9% ,0% Østjysk Bank ,4% ,2% ,9% % % % Den samlede balance for bankerne i porteføljen er steget betydeligt fra 2005 til 2006 Stigningen kan henføres til en stigning i udlånet som følge af en fortsat robust dansk økonomisk vækst i 2006 Stigningen i balancerne for en stor dels vedkommende blevet fulgt af en stigning i bankernes kapitalgrundlag (egenkapital + efterstillet kapital) En stor del af bankerne i porteføljen har optaget yderligere supplerende kapital i løbet 2006 Side 13

15 Portefølje performance II Udlån, mio. kr. Nettoresultat, mio. kr. Solvensprocent Låntagere Ændringer Ændringer Ændringer Alm. Brand Bank ,2% ,6% 11,5% 12,1% 0,6% Amagerbanken ,0% ,7% 12,2% 12,7% 0,5% Aarhus Lokalbank (Hadsten Bank) ,5% ,9% 12,5% 10,9% -1,6% DiBa Bank ,6% ,0% 12,5% 11,6% -0,9% Lån & Spar Bank ,2% ,1% 13,3% 11,8% -1,5% Max Bank ,2% ,0% 13,2% 15,6% 2,4% Middelfart Sparekasse ,5% ,1% 15,7% 14,2% -1,5% Roskilde Bank ,8% ,3% 11,5% 12,8% 1,3% Skjern Bank ,6% ,8% 12,5% 11,2% -1,3% Skælskør Bank ,0% ,8% 12,8% 11,6% -1,2% Sparekassen Himmerland ,0% ,3% 15,4% 13,9% -1,5% Spar Nord Bank ,5% ,1% 12,3% 10,8% -1,5% Totalbanken ,1% ,4% 11,9% 11,9% 0,0% Tønder Bank ,6% ,4% 13,3% 13,0% -0,3% Østjysk Bank ,3% ,8% 14,0% 14,5% 0,5% % % 12,41% 12,08% -3% Bankerne i porteføljen udviser en solid solvens. Den gennemsnitlige vægtede solvens udgør 12,1% i 2006, hvilket er på niveau med Bankernes nettoresultat er steget med 24% fra 2005 til 2006 Side 14

16 Benchmarking Papir Kurs Effektiv rente Efter 45% skat Efter 59% skat Swap spread Danske Stat 6% ,14 4,03% 1,45% 0,65% -0,50% Danske Stat 5% ,95 4,05% 1,87% 1,19% -0,50% RD Flex 4% ,12 4,43% 2,60% 2,03% -0,11% ScandiNotes V 4%, Class C 97,24 4,63% 2,80% 2,23% 0,10% ScandiNotes IV 3%, Junior 90,00 5,88% 4,44% 3,99% 1,37% ScandiNotes V 4%, Class D 88,52 6,78% 4,84% 4,23% 2,25% Baseret på markedsvilkårene d. 9. november 2007 ScandiNotes V er søgt noteret på The Irish Stock Exchange i Dublin. ScandiNotes V giver fortsat investorer en gunstig mulighed for at investere i det danske marked for ansvarlig kapital. ScandiNotes V tilbyder et attraktivt pick-up i forhold til andre investeringsmuligheder. Side 15

17 Kontakter HSH Nordbank AG Copenhagen Branch Global Markets, Sales Jacoob Rudkjær Nielsen Tel: Mobile: HSH Nordbank AG Copenhagen Branch Global Markets, Sales Torben Olsson Tel: Mobile: HSH Nordbank AG Copenhagen Branch Global Markets, Securitization Torben Lykke Hansen Tel: Mobile: Thomas Lester Tel: Mobile: Helge Sørensen Tel: Mobile: Christian Smaragdis Tel: Mobile: Side 16

18 Appendiks Appendiks A beskrivelse af HSH Nordbank AG Appendiks B beskrivelse af den danske bank sektor Appendiks C beskrivelse af låntagere og lånevilkår Appendiks D risiko vægtning for finansielle institutioner under Basel II Side 17

19 Appendiks A Side 18

20 Vi har aktivt adresseret vore udfordringer Two strong Landesbanken Merger Successful Transformation Attractive Investment Powerful wholesale bank operating in growth markets Implementation of new business model Removal of state guarantees Entry of private investors A leading bank in Northern Europe founded 1917 founded Side 19

21 Klar strategi 1 From Quantitative growth To Qualitative growth Increase of commission income Focus on profitability and capitalization Focus on risk adequate margin and not on pure increase of volume Expanding range of products and services 2 Wide business-/ clients base Focus on select businesses and clients Focus new lending business on regions and segments where we have a leading position Business opportunities subject to strict capital and profitability requirements 3 "Buy-and-hold" strategy "Buy-and-manage" strategy Active asset management instead of held-to-maturity Freed capital to be reinvested in new business Risk management and diversification 4 Credit focused product range Generating franchise value Shift from loans-intensive business to multi-product approach Cross-selling generates additional franchise value Better understanding of clients needs 5 Central bank of Schleswig-Holstein s savings banks Multi-dimensional co-operation Close co-operation rather than integration Detailed service level agreements Innovative product and service provider Side 20

22 Det nordiske område fokus og tilstedeværelse Corporates Real Estate Global Markets Structured Corporate Finance Bilateral Loans Short and Medium Term Syndicated Loans Guarantees Commodity Finance Traditional Financing Structured Lending Project Financing Construction Financing of Properties Origination Securitisations Structured Solutions Sales Trading Leveraged Finance Project and Export Capital Structuring Nordiske filialer København (1996) 180 ansatte Nordisk hovedkontor samt administrativ støtte til det nordiske område Stockholm (1997) 40 ansatte Helsingfors (1998) 15 ansatte Nordiske repræsentationskontorer Oslo (1997) Tallinn (2002) Riga (2003) Datterselskaber: Corporate Finance HSH N Finance Side 21

23 Rating oversigt Unguaranteed Financial Strength/ Individual Rating Short-term Long-term Moody s Fitch S&P Moody s Fitch S&P Moody s Fitch LB Baden-Württemberg C+ B/C A-1 P-1 F1+* A+ Aa1 A+ HSH Nordbank C C A-1 P-1 F1 A Aa2 A Bremer LB C C - P-1 F1 - - Aa2 A LB Hessen-Thüringen C- B/C A-1 P-1 F1+* A Aa2 A+ LB Rheinland-Pfalz C C - P-1 F1 - - Aa1 A Nord LB C- C A-1 P-1 F1 A Aa2 A Sachsen LB Bayern LB C- C- C/D C/D A-2 A-1 P-1 P-1 F1+ F1+* BBB+ A Aa2 Aa2 A+ A+ West LB D- D A-2 P-1 F1* A- A1 A- Outlook: Stable Outlook positiv Outlook negative Placed under review for possible downgrade * Temporary uplift Source: Fitch, Moody s and S&P, as of March 31st, 2006 Side 22

24 Hovedtal Earnings figures ( mn) Q1-Q * 2001* Operating profit before risk provisions/evaluation 1,092 1,254 1,246 1,181 1,162 1, Operating profit after risk provisions/evaluation Net income Financial ratios (%) Return on Equity n.a. Cost-income ratio Balance sheet figures ( bn) Balance sheet total Business volume Employees 4,685 4,431 4,528 4,347 4,511 4,724 4,355 * Unaudited pro forma combined group financial results for previous years ( ) Side 23

25 Appendiks B Side 24

26 Den danske banksektor I Regulering Alle danske banker og sparekasser er under tilsyn af den danske regulerende myndighed Finanstilsynet, der er en del af økonomi- og erhvervsministerens samlede område Struktur Ved udgangen af 2006 var der i Danmark 152 pengeinstitutter, 8 realkreditinstitutioner samt en skibsfinansieringsinstitution Koncentrationen i den danske pengeinstitutsektor er relativt høj, idet markedsandelen for de fem største pengeinstitutter andel af det totale detail- og erhvervsudlån udgør 78%. Konkurrencen er de seneste år forøget som følge af et stort antal mindre og mellemstore pengeinstitutters stærke lokale markedsposition samt udvalgte udenlandske aktører, der forsøger at opbygge markedsandele. Baseret på de samlede aktiver udgjorde de udenlandske pengeinstitutters andel omkring 10% af den samlede danske pengeinstitutsektor ved udgangen af De mindre og mellemstore pengeinstitutter forsøger at differentiere fra de store danske pengeinstitutter ved at fokusere på et højt serviceniveau og et nært kundeforhold, der ofte resulterer i en meget høj kundeloyalitet. Side 25

27 Den danske banksektor II Rentabilitet I 2006 steg de danske pengeinstitutters samlede resultat til et nyt rekordniveau. Bankernes resultat steg som følge af favorable økonomiske rammebetingelser, en stærk udlånsvækst, ekstraordinært lave tab på udlån samt højere gebyrindtægter. Udlånsvæksten har specielt været drevet af realkreditlån, dvs. udlån med en forholdsvis lav kreditrisiko. Kapitalisering Bankernes kapitalisering styrkedes i 2006 og den samlede kapitalisering udgjorde 11,2% i gennemsnit. Resultatposter (DKK mia.) Nettorente- og gebyrindtægter 49,10 57,50 Kursreguleringer 0,70 12,60 Udgifter til personale og administration 30,50 37,20 Nedskrivninger på udån m.v. 4,30 (1,90) Resultat af kapitalandele 6,20 8,90 Andre driftsudgifter 0,05 0,07 Resultat før skat 20,70 42,40 Skat 5,80 9,00 Nettoresultat 14,80 33,50 Note: Tabellen inkluderer kun udvalgte poster fra 103 pengeinstitutter og reflekterer ca. 99% af den samlede balance i sektoren. Kilde: Finanstilsynet, Markedsudviklingen 2006 for pengeinstitutter, Balanceposter (DKK mia.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Obligationer Aktier etc Samlede aktiver Indlån Gæld til kreditinstitutter Udstedete obligationer Egenkapital i alt Samlede forpligtelser Note: Tabellen inkluderer udvalgte poster fra 103 danske pengeinstitutter der samlet udgør ca. 99% af den samlede balance i sektoren. Alle præsenterede poster er baseret på en aggregering af instituttal og ikke koncerntal. Kilde: The Danish Financial Supervisory Authority Markedsudviklingen 2006 for pengeinstitutter Side 26

28 Appendiks C Side 27

29 Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Bank er et datterselskab af det børsnoterede finansielle holdingselskab Alm. Brand A/S, der indeholder Danmarks fjerdestørste skadesforsikringsselskab (med over kunder) samt har aktiviteter inden for både liv- og pensionsområdet. Banken opererer gennem 25 kombinerede bank- og forsikringsfilialer der er lokaliseret i de større danske byer. Bankens strategiske mål er primært at udnytte krydssalgspotentialet i databasen med forsikringskunder for derved at vinde flere full-service bankkunder. Forretningsområderne i banken udgør Detail, Erhverv samt Bilfinansiering & Leasing. Alm. Brand Bank er 100% ejet af Alm. Brand A/S, der igen er 60% ejet af foreningen Alm. Brand af 1792 fmba. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (27) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,28 1,27 1,44 1,88 1,49 Årets nedskrivninger i procent 0,5 0,7 0,3 0,0 (0,2) Akkumulerede nedskrivninger i 2,5 2,9 2,5 1,6 1,2 Kernekapitalprocent 9,1 11,3 9,7 9,5 10,4 Solvensprocent 12,6 14,7 12,4 11,5 12,1 Kilde: Alm. Brand Bank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 28

30 Amagerbanken blev oprindeligt etableret i 1903 som en lokal bank på Amager. I dag har banken 27 filialer, hvor 24 er lokaliseret i det storkøbenhavnske område, 1 i Odense og 2 i Århus. Banken tilbyder en række forskellige detailbankprodukter og via bankens datterselskab AB Finans A/S tilbyder banken leasing og andre finansielle produkter. Ved udgangen af 2006 havde Amagerbanken i alt ca detail- og erhvervskunder. Erhvervskunderne udgør i omegnen af 55% af bankens udlån. Amagerbanken er børsnoteret på OMX i København som en del af OMX MidCap+ indekset. Ved udgangen af 2006 var de største aktionærer PFA Holding A/S og Nykredit Realkredit, mens den resterende del af aktiekapitalen er spreadt på omkring enkeltaktionærer. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (10) Nettoresultat (39) Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 0,90 1,43 1,67 2,12 2,35 Årets nedskrivninger i procent 3,4 1,2 0,5 0,3 0,0 Akkumulerede nedskrivninger i 3,2 3,0 2,9 1,9 1,5 Kernekapitalprocent 8,5 10,2 10,1 8,3 8,5 Solvensprocent 12,5 14,5 14,8 12,2 12,7 Kilde: Amagerbanken Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 29

31 Aarhus Lokalbank A/S Aarhus Lokalbanks (tidligere Hadsten Bank) historie daterer sig tilbage til 1908, hvor banken blev etableret som Hadsten Bank. I Juni 2007 ændrede banken sit navn til Aarhus Lokalbank og besluttede at flytte hovedkvarteret til Århus fra Hadsten. Ved udgangen af 2006 havde banken 81 medarbejdere fordelt på 3 filialer. Aarhus Lokalbank er børsnoteret på OMX I København og ejerskabet af banken er fordelt på omkring aktionærer. Ingen enkeltaktionær har meddelt en ejerandel, der overstiger 5% af bankens aktiekapital. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (6) (5) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,36 1,51 1,61 2,01 1,85 Årets nedskrivninger i procent 0,4 0,5 0,3 (0,2) (0,1) Akkumulerede nedskrivninger i 2,6 2,7 2,1 1,1 0,6 Kernekapitalprocent 10,5 11,6 11,0 10,9 7,9 Solvensprocent 11,3 12,9 11,3 12,5 10,9 Kilde: Aarhus Lokalbank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 30

32 DiBa Bank A/S DiBa blev stiftet i 1871 og er dermed Danmarks ældste bank. I dag er DiBa et finanshus med både bank, forsikring, ejendomsformidling og siden 2006 også et fællesejet leasingselskab. Ud af bankens i alt 11 filialer er 9 lokaliseret i den sydlige del af Sjælland med hovedkontoret placeret i Næstved, mens 2 filialer er placeret på Bornholm. DiBa beskæftiger 319 personer og omkring 40% af det samlede udlån udgøres af erhvervskunder. Bankens aktier er noteret på OMX i København. To enkeltaktionærer har meddelt, at de har en ejerandel større end 5% af bankens aktiekapital, en privatperson (Leif Borck) og en virksomhed (Valuta Invest Aps). Den resterende del af aktiekapitalen er fordelt på ca aktionærer. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (15) (35) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,24 1,52 1,45 1,71 1,53 Årets nedskrivninger i procent 0,5 1,1 0,4 (0,3) (0,5) Akkumulerede nedskrivninger i 4,0 4,8 3,4 2,4 1,3 Kernekapitalprocent 11,4 14,5 13,9 12,8 11,0 Solvensprocent 13,3 14,9 13,8 12,5 11,6 Kilde: DiBa Bank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 31

33 Lån & Spar Bank A/S Lån & Spar Banks historie daterer sig tilbage til 1880, hvor en kreds af funktionærer, tjenestemænd og akademikere etablerede en bank med en målsætning om at sikre gode vilkår for den almindelige dansker. Den dag i dag er bankens målsætning stadig den samme. Ved udgangen af 2006 var 84% af bankens udlån til detailkunder og banken operer i dag mere end 30 co-brandede banker i tæt samarbejde med en række forskellige organisationer og faglige forbund. Med hovedsæde i København har banken i dag omkring 345 ansatte og 15 filialer, der primært er lokaliseret i det storkøbenhavnske område og de større danske byer. Ca. 70% af bankens egenkapital er majoritetskontrolleret af et antal fagforbund og institutionelle investorer (pensionsfonde associeret med PKA, Politiforbundet, LD og Lån & Spar Fonden). Resterende del af egenkapitalen er kontrolleret af private investorer. Iblandt den store ejergruppe er der støtte til bankens mission, hvilket illustreres ved at alle store aktionærer har indgået en aktionæroverenskomst, hvor de stemmer sammen. Lån & Spar Bank er børsnoteret på OMX i København. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (20) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,20 1,10 1,10 1,20 1,10 Årets nedskrivninger i procent 0,1 0,3 0,0 0,1 (0,3) Akkumulerede nedskrivninger i 3,8 3,8 1,2 1,2 0,8 Kernekapitalprocent 9,5 11,1 13,1 12,4 11,2 Solvensprocent 9,9 11,6 13,5 13,3 11,8 Kilde: Lån & Spar Bank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 32

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860

Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer: 20091860 HD-FR Speciale Sandie Damborg Side 1 HD - Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato d. 29-04-2011 Udarbejdet af: Sandie Damborg Studienummer:

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Specialeafhandling - HD Finansiel Rådgivning, forår 2012 Vejleder Christian Farø FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Studienr. 20102214 Indhold English summary... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode...

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011

HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 HD-FR 8. semester Aalborg Speciale april 2011 Spar Nord Banks strategiske og økonomiske positioner - en analyse heraf samt mulighed for opkøb af Sparekassen Sjælland til glæde for aktionærerne! Udarbejdet

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013

En østjysk fusion. HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 En østjysk fusion - En tænkt situation HD FR Specialeafhandling Aalborg Universitet Rapport udarbejdet af Anita Wang Hansen Vejleder Christian Farø April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012

Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9. NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Spar Nord Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 23 Sparbank A/S selskabsmeddelelse nr. 9 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 11. oktober 2012 Finanstilsynet 133 sider i alt Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S indgår fusionsplan

Læs mere