ScandiNotes V ScandiNotes Five p.l.c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScandiNotes V ScandiNotes Five p.l.c."

Transkript

1 ScandiNotes V ScandiNotes Five p.l.c. En true sale cash CDO baseret på lån med status af ansvarlig lånekapital til danske finansielle institutioner Global Markets, Securitization Copenhagen Branch 30. november 2007

2 Forbehold En investering i ScandiNotes V er kun egnet for finansielt sofistikerede investorer, som er i stand til at vurdere kvaliteter og risici ved en sådan investering og som har tilstrækkelige ressourcer til at bære ethvert tab, som en sådan investering måtte kunne medføre. Prospektet for ScandiNotes V er blevet søgt, men er endnu ikke godkendt af det irske finanstilsyn (Irish Financial Services Regulatory Authority) som kompetent myndighed i henhold til Prospektdirektivet. ScandiNotes V er blevet ansøgt, men endnu ikke accepteret til optagelse på the Irish Stock Exchange i Dublin. Prospektet vil umiddelbart efter godkendelsen fra Irish Financial Services Regulatory Authority blive anmeldt til Finanstilsynet i Danmark i overensstemmelse med Prospektdirektivet. Ingen af de indikerede ratings er endnu blevet bekræftet af Moody s. Som følge heraf kan nærværende folder eller andet salgsmateriale udarbejdet i forbindelse med ScandiNotes V, ikke udgøre grundlag for en beslutning om køb eller salg af ScandiNotes V. Kun det endelige godkendte prospekt for ScandiNotes V kan danne grundlag for en sådan beslutning. Side 1

3 Indholdsfortegnelse Resumé ScandiNotes V Det danske marked for ansvarlig lånekapital Transaktionsstruktur Bagvedliggende aktiver og sikkerheder Portefølje beskrivelse Risici og risikodæmpende faktorer Transaktionsvilkår Portefølje performance Benchmarking Kontakter Appendiks Side 2

4 Resumé ScandiNotes V ScandiNotes V er en statisk true sale CDO baseret på 15 lån med status af ansvarlig lånekapital til regionale danske finansielle institutioner med en maksimal løbetid på 8 år og en forventet løbetid på 5 år. ScandiNotes Five p.l.c. er et Dublin-baseret SPV med en juridisk fuldt afskærmet struktur, der isolerer de enkelte kreditorers krav mod selskabet. Den samlede udstedelse forventes at udgøre DKK 1.563,0 millioner, som forventes opdelt i fire trancher: ScandiNotes V Class A 2012/2015, DKK 218,1 millioner; 3M Cibor + 0,30%, (forventet Moody s rating Aaa) ScandiNotes V Class B 2012/2015, DKK 672,0 millioner; 3M Cibor + 0,10%, (forventet Moody s rating Aaa) ScandiNotes V Class C 2012/2015, DKK 417,9 millioner; fast rente 4 %, (forventet Moody s rating Aaa), prisfastsat som DKK 5-års swap + 0,10% ScandiNotes V Class D 2012/2015, DKK 255,0 millioner; fast rente 4 %, (forventet Moody s rating Ba3), prisfastsat som DKK 5-års swap + 2,25 % Rentebetalinger og restgæld på ScandiNotes V Class B og Class C forventes garanteret af Den Europæiske Investment Fund (EIF), et datterselskab af Den Europæiske Investeringsbank, og vil dermed få en 0% risikovægtning. ScandiNotes V forventes noteret på Irish Stock Exchange (ISE) i Dublin, og vil blive afviklet via VP. Side 3

5 Det danske marked for ansvarlig lånekapital Lån med status af ansvarlig lånekapital er et almindeligt finansieringsinstrument blandt danske banker, da de kan medregnes i ba- Senior gæld siskapitalen For det meste har lån med status af ansvarlig lånekapital en struktur med 8 års løbetid, hvor de kan indfries efter 5 år, dog kun med forudgående accept fra Finanstilsynet. Lån med status af ansvarlig lånekapital bidrager kun med 100% til basiskapitalen i de første 5 år, hvorefter solvens-påvirkningen reduceres årligt med 25% ned til 0% Udover den faldende solvens-påvirkning, gælder det, at lånemar- Sikkerhed Ansvarlig kapital Tier II Kerne kapital Basiskapital (8 % krav) ginalen kan øges med op til 150 basispunkter efter de første fem år. Tier I Egenkapital Kombinationen af faldende solvens-påvirkning og stigende lånemarginal har bevirket, at danske banker historisk har indfriet disse lån, så snart muligheden har foreligget. Side 4

6 Transaktions struktur Bank 1 Ansvarligt lån Bank 15 Ansvarligt lån Swap-aftaler: 1. 6-måneders Cibor > 3-måneders Cibor, 2. 6-måneders Cibor > 3-måneders Cibor, 3. 6-måneders Cibor > 4% fast rente, 4. 6-måneders Cibor > 4% fast rente ScandiNotes Five Charitable Trust ScandiNotes Five p.l.c. Cibor + margin HSH Nordbank Swap 1, 2, 3, 4 Garantier: EIF forventes at stille garanti for betaling af stipuleret rente- og restgældsbeløb på 2) og 3) ScandiNotes V Class A 2012/2015 DKK M CIBOR + 30 bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Aaa Super senior kapital ScandiNotes V Class B 2012/2015 DKK M CIBOR + 10 bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Aaa Senior kapital ScandiNotes V Class C 2012/2015 DKK % kupon, 5-års swap + 10 bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Aaa Mezzanin kapital ScandiNotes V Class D 2012/2015 DKK % kupon, 5-års swap bps Søgt notering på The Irish Stock Exchange Target rating Ba3 Junior kapital Side 5

7 Bagvedliggende aktiver og sikkerheder I Låneaftalerne med status som ansvarlig lånekapital med banker og sparekasser i Denmark som låntagere ( the Repackaging Assets ) er bortset fra rentemarginalerne etableret på stort set enslydende vilkår. Alle lån vil blive udbetalt før eller på udstedelsesdagen og vil blive solgt til ScandiNotes Five p.l.c. ( the Issuer ). Låneaftalerne vil have udløb den 3. december Låntagerne har som udgangspunkt ikke ret til at førtidsindfri låneaftalerne før december En låntager har, med det danske Finanstilsyns forudgående godkendelse, og med 30 dages varsel retten til at førtidsindfri sit lån med til kurs 100, forudsat at dette finder sker på en rentebetalingsdato, der ligger i december 2012 eller herefter. Alle låneaftaler har halvårlige rentebetalinger. For yderligere information om låneaftalerne henvises til det kommende prospekt Se afsnittet: The Repackaging Assets and Security Side 6

8 Bagvedliggende aktiver og sikkerheder II Låneaftalerne har status som ansvarlig lånekapital i henhold til bestemmelserne i Lov om Finansiel Virksomhed 136. Således vil låneaftalerne have status af efterstillet gæld, og vil for den enkelte låntager være efterstillet al øvrig ikke-efterstillet gæld. Lov om Finansiel Virksomhed 136 fastlægger en række vilkår for ansvarlig lånekapital. Således har en låntager ret til at udskyde rentebetalinger såfremt lovens krav om solvens ikke er opfyldt for den enkelte låntager på en rentebetalingsdag. Herudover har den enkelte låntager ret til i visse tilfælde at nedskrive den ansvarlige lånekapital. Låntagerne vil ikke stille sikkerhed for de enkelte lån. Långiver ( the Issuer ) kan erklære låneaftalerne umiddelbart forfaldne og/eller nedskrive lånets værdi, såfremt den enkelte låntager træder i likvidation eller bliver erklæret konkurs. Låneaftalerne vil være undergivet dansk ret og dansk værneting. For yderligere information om låneaftalerne henvises til det kommende prospekt Se afsnittet: The Repackaging Assets and Security Side 7

9 Portefølje beskrivelse generelt Den samlede obligationsudstedelse beløber sig til DKK 1.563,0 millioner, baseret på en bagvedliggende låneportefølje på DKK millioner. ScandiNotes V porteføljen består af 15 mindre og mellemstore lokale og regionale danske banker. De regionale og lokale banker fokuserer i høj grad på private kunder samt mindre erhvervsvirksomheder. Alle lån har status af ansvarlig lånekapital med en maksimal løbetid på 8 år og med mulighed for førtidsindfrielse efter 5 år, dog med forudgående godkendelse fra det danske Finanstilsyn. Alle lån er variabelt forrentede og har indbygget en forhøjelse af marginalen på 150 basispunkter efter 5 år, såfremt lånene ikke bliver indfriet før tid. Alle låntagere er blevet analyseret og godkendt af HSH Nordbank s interne kreditkomite. Side 8

10 Portefølje beskrivelse bankstørrelse og andei 70,00% 66,6% Bankstørrelse og deltagelse Låntager Andel i % Alm Brand Bank 13,3 60,00% Roskilde Bank 13,3 Diba Bank 10,0 Pct af deltagende banker 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Låneaftaler Andel >8 pct. Andel 4 pct.-8 pct. Andel 0 pct.-4 pct. Amagerbanken 10,0 Skjern Bank 6,7 Sparekassen Himmerland 6,7 Middelfart Sparekasse 6,7 Spar Nord Bank 6,7 Århus Lokalbank 5,0 Østjysk Bank 5,0 Lån & Spar Bank 5,0 Skælskør Bank 3,3 10,00% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% Max Bank 3,3 Tønder Bank 3,3 0,00% Totalbanken 1,7 > < Samlet balance for deltagende banker (DKK mia) Side 9

11 Portefølje beskrivelse interne ratings Intern rating Rating 1(AAAA) 1(AAA) 1(AA+) 1(AA) 1(AA-) 1(A+) 1(A) 1(A-) % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Pct Note: HSH Nordbank AG s interne rating skala er fordelt på 25 trin fra 1(AAAA) som den bedste rating til 18 som den dårligste. De viste interne ratings af de finansielle institutioner er kun en foreløbig indikation fra HSH Nordbank AG. En intern rating er ikke sammenlignelig med en ekstern rating og er ikke en anbefaling til at købe, sælge eller eje værdipapirer og kan til enhver tid revideres, ophæves eller trækkes tilbage af HSH Nordbank AG. Side 10

12 Risici og risikodæmpende faktorer Risiko faktorer: Relativ begrænset spredning i låneporteføljen Låneaftalerne har status af ansvarlig lånekapital. Lånene er usikrede. Såfremt en bank oplever en kredithændelse ( a Credit Event ), vil den rækkefølge, hvori kreditorer betales tilbage ( the waterfall structure ) generelt være som følger*: Som det første betales honorarer til Trustee (obligationsejernes repræsentant) Som det andet betales honorarer til Paying Agent- og VP Agent Som det tredje dækkes krav til ratingbureauer, noterings- og afviklingssystemer samt revisionsfirmaer Som det fjerde betales udgifter til at fastholde udsteders ( the Issuer ) eksistens og skattemæssige status Som det femte betales krav fra investorerne i ScandiNotes V Class A Som det sjette betales krav fra investorerne i ScandiNotes V Class B samt garantistiller Som det syvende betales fra til investorerne i ScandiNotes V Class C samt garantistiller Til sidst dækkes krav fra investorerne i ScandiNotes V Class D Risikodæmpende faktorer: Ca. 43% beskyttelse for senior trancherne Ordinære renter og afdrag i Class B og Class C forventes garanteret af EIF * Fodnote: Se venligst prospektet for en nærmere gennemgang af den endelige betalingsrækkefølge i tilfælde af en Credit Event Side 11

13 Transaktionsvilkår Serie ScandiNotes V Class A ScandiNotes V Class B ScandiNotes V Class C ScandiNotes V Class D Udsteder ScandiNotes Five p.l.c. ScandiNotes Five p.l.c. ScandiNotes Five p.l.c. ScandiNotes Five p.l.c. Target rating (ikke bekræftet af Moodys) Aaa Aaa Aaa Ba3 ISIN DK DK DK DK Forventet udstedelse 3. december december december december 2007 Forventet udløb 5. december december december december 2012 Seneste udløb 5. december december december december 2015 Førtidig indfrielse Udsteder har ret, men ikke pligt til Udsteder har ret, men ikke pligt til Udsteder har ret, men ikke pligt til Udsteder har ret, men ikke pligt til at førtidsfri obligationerne til kurs at førtidsfri obligationerne til kurs at førtidsfri obligationerne til kurs at førtidsfri obligationerne til kurs pari d. 5. december 2012, og pari d. 5. december 2012, og pari d. 5. december 2012, og pari d. 5. december 2012, og herefter halvårligt herefter halvårligt herefter halvårligt herefter halvårligt Forventet kuponrente 3-måneder Cibor + 30 bps, kvartårlig kupon 3-måneder Cibor + 10 bps, kvartårlig kupon 4% årligt (act/act) 4% årligt (act/act) Step-up marginal Såfremt obligationerne ikke er Såfremt obligationerne ikke er Såfremt obligationerne ikke er Såfremt obligationerne ikke er førtidigt indfriet ved forventet førtidigt indfriet ved forventet førtidigt indfriet ved forventet førtidigt indfriet ved forventet udløb, forhøjes kuponen med en udløb, forhøjes kuponen med en udløb, forhøjes kuponen med en udløb, forhøjes kuponen med en step-up marginal step-up marginal step-up marginal step-up marginal Forventet afkast 3-måneders Cibor + 30 bps 3-måneders Cibor + 10 bps 5-års swap (mid) + 10 bps 5-års swap (mid) bps Forventet nominelt beløb DKK 218,1 millioner DKK 672,0 millioner DKK 417,9 millioner DKK 255,0 millioner Side 12

14 Portefølje performance I Balance, mio. kr. Egenkapital, mio. kr. Efterstillet kapital, mio. kr. Låntagere Ændring Ændring Ændring Alm. Brand Bank ,8% ,9% ,0% Amagerbanken ,3% ,4% ,2% Aarhus Lokalbank ,9% ,1% ,2% DiBa Bank ,8% ,4% ,7% Lån & Spar Bank ,3% ,8% 0 0 0,0% Max Bank ,7% ,5% ,7% Middelfart Sparekasse ,3% ,9% ,0% Roskilde Bank ,4% ,3% ,3% Skjern Bank ,0% ,8% ,0% Skælskør Bank ,0% ,8% ,7% Sparekassen Himmerland ,1% ,7% ,6% Spar Nord Bank ,4% ,1% ,9% Totalbanken ,7% ,5% ,0% Tønder Bank ,7% ,9% ,0% Østjysk Bank ,4% ,2% ,9% % % % Den samlede balance for bankerne i porteføljen er steget betydeligt fra 2005 til 2006 Stigningen kan henføres til en stigning i udlånet som følge af en fortsat robust dansk økonomisk vækst i 2006 Stigningen i balancerne for en stor dels vedkommende blevet fulgt af en stigning i bankernes kapitalgrundlag (egenkapital + efterstillet kapital) En stor del af bankerne i porteføljen har optaget yderligere supplerende kapital i løbet 2006 Side 13

15 Portefølje performance II Udlån, mio. kr. Nettoresultat, mio. kr. Solvensprocent Låntagere Ændringer Ændringer Ændringer Alm. Brand Bank ,2% ,6% 11,5% 12,1% 0,6% Amagerbanken ,0% ,7% 12,2% 12,7% 0,5% Aarhus Lokalbank (Hadsten Bank) ,5% ,9% 12,5% 10,9% -1,6% DiBa Bank ,6% ,0% 12,5% 11,6% -0,9% Lån & Spar Bank ,2% ,1% 13,3% 11,8% -1,5% Max Bank ,2% ,0% 13,2% 15,6% 2,4% Middelfart Sparekasse ,5% ,1% 15,7% 14,2% -1,5% Roskilde Bank ,8% ,3% 11,5% 12,8% 1,3% Skjern Bank ,6% ,8% 12,5% 11,2% -1,3% Skælskør Bank ,0% ,8% 12,8% 11,6% -1,2% Sparekassen Himmerland ,0% ,3% 15,4% 13,9% -1,5% Spar Nord Bank ,5% ,1% 12,3% 10,8% -1,5% Totalbanken ,1% ,4% 11,9% 11,9% 0,0% Tønder Bank ,6% ,4% 13,3% 13,0% -0,3% Østjysk Bank ,3% ,8% 14,0% 14,5% 0,5% % % 12,41% 12,08% -3% Bankerne i porteføljen udviser en solid solvens. Den gennemsnitlige vægtede solvens udgør 12,1% i 2006, hvilket er på niveau med Bankernes nettoresultat er steget med 24% fra 2005 til 2006 Side 14

16 Benchmarking Papir Kurs Effektiv rente Efter 45% skat Efter 59% skat Swap spread Danske Stat 6% ,14 4,03% 1,45% 0,65% -0,50% Danske Stat 5% ,95 4,05% 1,87% 1,19% -0,50% RD Flex 4% ,12 4,43% 2,60% 2,03% -0,11% ScandiNotes V 4%, Class C 97,24 4,63% 2,80% 2,23% 0,10% ScandiNotes IV 3%, Junior 90,00 5,88% 4,44% 3,99% 1,37% ScandiNotes V 4%, Class D 88,52 6,78% 4,84% 4,23% 2,25% Baseret på markedsvilkårene d. 9. november 2007 ScandiNotes V er søgt noteret på The Irish Stock Exchange i Dublin. ScandiNotes V giver fortsat investorer en gunstig mulighed for at investere i det danske marked for ansvarlig kapital. ScandiNotes V tilbyder et attraktivt pick-up i forhold til andre investeringsmuligheder. Side 15

17 Kontakter HSH Nordbank AG Copenhagen Branch Global Markets, Sales Jacoob Rudkjær Nielsen Tel: Mobile: HSH Nordbank AG Copenhagen Branch Global Markets, Sales Torben Olsson Tel: Mobile: HSH Nordbank AG Copenhagen Branch Global Markets, Securitization Torben Lykke Hansen Tel: Mobile: Thomas Lester Tel: Mobile: Helge Sørensen Tel: Mobile: Christian Smaragdis Tel: Mobile: Side 16

18 Appendiks Appendiks A beskrivelse af HSH Nordbank AG Appendiks B beskrivelse af den danske bank sektor Appendiks C beskrivelse af låntagere og lånevilkår Appendiks D risiko vægtning for finansielle institutioner under Basel II Side 17

19 Appendiks A Side 18

20 Vi har aktivt adresseret vore udfordringer Two strong Landesbanken Merger Successful Transformation Attractive Investment Powerful wholesale bank operating in growth markets Implementation of new business model Removal of state guarantees Entry of private investors A leading bank in Northern Europe founded 1917 founded Side 19

21 Klar strategi 1 From Quantitative growth To Qualitative growth Increase of commission income Focus on profitability and capitalization Focus on risk adequate margin and not on pure increase of volume Expanding range of products and services 2 Wide business-/ clients base Focus on select businesses and clients Focus new lending business on regions and segments where we have a leading position Business opportunities subject to strict capital and profitability requirements 3 "Buy-and-hold" strategy "Buy-and-manage" strategy Active asset management instead of held-to-maturity Freed capital to be reinvested in new business Risk management and diversification 4 Credit focused product range Generating franchise value Shift from loans-intensive business to multi-product approach Cross-selling generates additional franchise value Better understanding of clients needs 5 Central bank of Schleswig-Holstein s savings banks Multi-dimensional co-operation Close co-operation rather than integration Detailed service level agreements Innovative product and service provider Side 20

22 Det nordiske område fokus og tilstedeværelse Corporates Real Estate Global Markets Structured Corporate Finance Bilateral Loans Short and Medium Term Syndicated Loans Guarantees Commodity Finance Traditional Financing Structured Lending Project Financing Construction Financing of Properties Origination Securitisations Structured Solutions Sales Trading Leveraged Finance Project and Export Capital Structuring Nordiske filialer København (1996) 180 ansatte Nordisk hovedkontor samt administrativ støtte til det nordiske område Stockholm (1997) 40 ansatte Helsingfors (1998) 15 ansatte Nordiske repræsentationskontorer Oslo (1997) Tallinn (2002) Riga (2003) Datterselskaber: Corporate Finance HSH N Finance Side 21

23 Rating oversigt Unguaranteed Financial Strength/ Individual Rating Short-term Long-term Moody s Fitch S&P Moody s Fitch S&P Moody s Fitch LB Baden-Württemberg C+ B/C A-1 P-1 F1+* A+ Aa1 A+ HSH Nordbank C C A-1 P-1 F1 A Aa2 A Bremer LB C C - P-1 F1 - - Aa2 A LB Hessen-Thüringen C- B/C A-1 P-1 F1+* A Aa2 A+ LB Rheinland-Pfalz C C - P-1 F1 - - Aa1 A Nord LB C- C A-1 P-1 F1 A Aa2 A Sachsen LB Bayern LB C- C- C/D C/D A-2 A-1 P-1 P-1 F1+ F1+* BBB+ A Aa2 Aa2 A+ A+ West LB D- D A-2 P-1 F1* A- A1 A- Outlook: Stable Outlook positiv Outlook negative Placed under review for possible downgrade * Temporary uplift Source: Fitch, Moody s and S&P, as of March 31st, 2006 Side 22

24 Hovedtal Earnings figures ( mn) Q1-Q * 2001* Operating profit before risk provisions/evaluation 1,092 1,254 1,246 1,181 1,162 1, Operating profit after risk provisions/evaluation Net income Financial ratios (%) Return on Equity n.a. Cost-income ratio Balance sheet figures ( bn) Balance sheet total Business volume Employees 4,685 4,431 4,528 4,347 4,511 4,724 4,355 * Unaudited pro forma combined group financial results for previous years ( ) Side 23

25 Appendiks B Side 24

26 Den danske banksektor I Regulering Alle danske banker og sparekasser er under tilsyn af den danske regulerende myndighed Finanstilsynet, der er en del af økonomi- og erhvervsministerens samlede område Struktur Ved udgangen af 2006 var der i Danmark 152 pengeinstitutter, 8 realkreditinstitutioner samt en skibsfinansieringsinstitution Koncentrationen i den danske pengeinstitutsektor er relativt høj, idet markedsandelen for de fem største pengeinstitutter andel af det totale detail- og erhvervsudlån udgør 78%. Konkurrencen er de seneste år forøget som følge af et stort antal mindre og mellemstore pengeinstitutters stærke lokale markedsposition samt udvalgte udenlandske aktører, der forsøger at opbygge markedsandele. Baseret på de samlede aktiver udgjorde de udenlandske pengeinstitutters andel omkring 10% af den samlede danske pengeinstitutsektor ved udgangen af De mindre og mellemstore pengeinstitutter forsøger at differentiere fra de store danske pengeinstitutter ved at fokusere på et højt serviceniveau og et nært kundeforhold, der ofte resulterer i en meget høj kundeloyalitet. Side 25

27 Den danske banksektor II Rentabilitet I 2006 steg de danske pengeinstitutters samlede resultat til et nyt rekordniveau. Bankernes resultat steg som følge af favorable økonomiske rammebetingelser, en stærk udlånsvækst, ekstraordinært lave tab på udlån samt højere gebyrindtægter. Udlånsvæksten har specielt været drevet af realkreditlån, dvs. udlån med en forholdsvis lav kreditrisiko. Kapitalisering Bankernes kapitalisering styrkedes i 2006 og den samlede kapitalisering udgjorde 11,2% i gennemsnit. Resultatposter (DKK mia.) Nettorente- og gebyrindtægter 49,10 57,50 Kursreguleringer 0,70 12,60 Udgifter til personale og administration 30,50 37,20 Nedskrivninger på udån m.v. 4,30 (1,90) Resultat af kapitalandele 6,20 8,90 Andre driftsudgifter 0,05 0,07 Resultat før skat 20,70 42,40 Skat 5,80 9,00 Nettoresultat 14,80 33,50 Note: Tabellen inkluderer kun udvalgte poster fra 103 pengeinstitutter og reflekterer ca. 99% af den samlede balance i sektoren. Kilde: Finanstilsynet, Markedsudviklingen 2006 for pengeinstitutter, Balanceposter (DKK mia.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån Obligationer Aktier etc Samlede aktiver Indlån Gæld til kreditinstitutter Udstedete obligationer Egenkapital i alt Samlede forpligtelser Note: Tabellen inkluderer udvalgte poster fra 103 danske pengeinstitutter der samlet udgør ca. 99% af den samlede balance i sektoren. Alle præsenterede poster er baseret på en aggregering af instituttal og ikke koncerntal. Kilde: The Danish Financial Supervisory Authority Markedsudviklingen 2006 for pengeinstitutter Side 26

28 Appendiks C Side 27

29 Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Bank er et datterselskab af det børsnoterede finansielle holdingselskab Alm. Brand A/S, der indeholder Danmarks fjerdestørste skadesforsikringsselskab (med over kunder) samt har aktiviteter inden for både liv- og pensionsområdet. Banken opererer gennem 25 kombinerede bank- og forsikringsfilialer der er lokaliseret i de større danske byer. Bankens strategiske mål er primært at udnytte krydssalgspotentialet i databasen med forsikringskunder for derved at vinde flere full-service bankkunder. Forretningsområderne i banken udgør Detail, Erhverv samt Bilfinansiering & Leasing. Alm. Brand Bank er 100% ejet af Alm. Brand A/S, der igen er 60% ejet af foreningen Alm. Brand af 1792 fmba. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (27) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,28 1,27 1,44 1,88 1,49 Årets nedskrivninger i procent 0,5 0,7 0,3 0,0 (0,2) Akkumulerede nedskrivninger i 2,5 2,9 2,5 1,6 1,2 Kernekapitalprocent 9,1 11,3 9,7 9,5 10,4 Solvensprocent 12,6 14,7 12,4 11,5 12,1 Kilde: Alm. Brand Bank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 28

30 Amagerbanken blev oprindeligt etableret i 1903 som en lokal bank på Amager. I dag har banken 27 filialer, hvor 24 er lokaliseret i det storkøbenhavnske område, 1 i Odense og 2 i Århus. Banken tilbyder en række forskellige detailbankprodukter og via bankens datterselskab AB Finans A/S tilbyder banken leasing og andre finansielle produkter. Ved udgangen af 2006 havde Amagerbanken i alt ca detail- og erhvervskunder. Erhvervskunderne udgør i omegnen af 55% af bankens udlån. Amagerbanken er børsnoteret på OMX i København som en del af OMX MidCap+ indekset. Ved udgangen af 2006 var de største aktionærer PFA Holding A/S og Nykredit Realkredit, mens den resterende del af aktiekapitalen er spreadt på omkring enkeltaktionærer. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (10) Nettoresultat (39) Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 0,90 1,43 1,67 2,12 2,35 Årets nedskrivninger i procent 3,4 1,2 0,5 0,3 0,0 Akkumulerede nedskrivninger i 3,2 3,0 2,9 1,9 1,5 Kernekapitalprocent 8,5 10,2 10,1 8,3 8,5 Solvensprocent 12,5 14,5 14,8 12,2 12,7 Kilde: Amagerbanken Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 29

31 Aarhus Lokalbank A/S Aarhus Lokalbanks (tidligere Hadsten Bank) historie daterer sig tilbage til 1908, hvor banken blev etableret som Hadsten Bank. I Juni 2007 ændrede banken sit navn til Aarhus Lokalbank og besluttede at flytte hovedkvarteret til Århus fra Hadsten. Ved udgangen af 2006 havde banken 81 medarbejdere fordelt på 3 filialer. Aarhus Lokalbank er børsnoteret på OMX I København og ejerskabet af banken er fordelt på omkring aktionærer. Ingen enkeltaktionær har meddelt en ejerandel, der overstiger 5% af bankens aktiekapital. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (6) (5) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,36 1,51 1,61 2,01 1,85 Årets nedskrivninger i procent 0,4 0,5 0,3 (0,2) (0,1) Akkumulerede nedskrivninger i 2,6 2,7 2,1 1,1 0,6 Kernekapitalprocent 10,5 11,6 11,0 10,9 7,9 Solvensprocent 11,3 12,9 11,3 12,5 10,9 Kilde: Aarhus Lokalbank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 30

32 DiBa Bank A/S DiBa blev stiftet i 1871 og er dermed Danmarks ældste bank. I dag er DiBa et finanshus med både bank, forsikring, ejendomsformidling og siden 2006 også et fællesejet leasingselskab. Ud af bankens i alt 11 filialer er 9 lokaliseret i den sydlige del af Sjælland med hovedkontoret placeret i Næstved, mens 2 filialer er placeret på Bornholm. DiBa beskæftiger 319 personer og omkring 40% af det samlede udlån udgøres af erhvervskunder. Bankens aktier er noteret på OMX i København. To enkeltaktionærer har meddelt, at de har en ejerandel større end 5% af bankens aktiekapital, en privatperson (Leif Borck) og en virksomhed (Valuta Invest Aps). Den resterende del af aktiekapitalen er fordelt på ca aktionærer. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (15) (35) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,24 1,52 1,45 1,71 1,53 Årets nedskrivninger i procent 0,5 1,1 0,4 (0,3) (0,5) Akkumulerede nedskrivninger i 4,0 4,8 3,4 2,4 1,3 Kernekapitalprocent 11,4 14,5 13,9 12,8 11,0 Solvensprocent 13,3 14,9 13,8 12,5 11,6 Kilde: DiBa Bank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 31

33 Lån & Spar Bank A/S Lån & Spar Banks historie daterer sig tilbage til 1880, hvor en kreds af funktionærer, tjenestemænd og akademikere etablerede en bank med en målsætning om at sikre gode vilkår for den almindelige dansker. Den dag i dag er bankens målsætning stadig den samme. Ved udgangen af 2006 var 84% af bankens udlån til detailkunder og banken operer i dag mere end 30 co-brandede banker i tæt samarbejde med en række forskellige organisationer og faglige forbund. Med hovedsæde i København har banken i dag omkring 345 ansatte og 15 filialer, der primært er lokaliseret i det storkøbenhavnske område og de større danske byer. Ca. 70% af bankens egenkapital er majoritetskontrolleret af et antal fagforbund og institutionelle investorer (pensionsfonde associeret med PKA, Politiforbundet, LD og Lån & Spar Fonden). Resterende del af egenkapitalen er kontrolleret af private investorer. Iblandt den store ejergruppe er der støtte til bankens mission, hvilket illustreres ved at alle store aktionærer har indgået en aktionæroverenskomst, hvor de stemmer sammen. Lån & Spar Bank er børsnoteret på OMX i København. Nøgletal: (DKK mio.) Tab og hensættelser (20) Nettoresultat Udlån Egenkapital Efterstillet kapital Balance Indtægt/omkostningsforhold (I/C) 1,20 1,10 1,10 1,20 1,10 Årets nedskrivninger i procent 0,1 0,3 0,0 0,1 (0,3) Akkumulerede nedskrivninger i 3,8 3,8 1,2 1,2 0,8 Kernekapitalprocent 9,5 11,1 13,1 12,4 11,2 Solvensprocent 9,9 11,6 13,5 13,3 11,8 Kilde: Lån & Spar Bank Årsregnskaber og Finanstilsynet. Side 32

Afsnitsoverskrift. ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter

Afsnitsoverskrift. ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter Afsnitsoverskrift ScandiNotes IV Mare Baltic PCC Ltd. En Cash CLO baseret på ansvarlige lån til danske pengeinstitutter November 2006 2 Afsnitsoverskrift Introduktion EN INVESTERING I SCANDINOTES IV ER

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 25. august 2008 25. august 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Roskilde Bank overtages af Nationalbanken og Det Private Beredska edskab Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk,

Læs mere

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby

FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015. Adm. direktør, Lasse Nyby FINANSIERING AF DANSK LANDBRUG I FREMTIDEN? 29. oktober 2015 Adm. direktør, Lasse Nyby Lasse Nyby Adm. direktør Bestyrelsesformand: JSNA Holding A/S Aktieselskabet Skelagervej 15 Beskæftigelse Ansat i

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening

INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening INVESTORRETTIGHEDER Den Danske Finansanalytikerforening 21 juni 2006 Advokat og Solicitor Catherine Tholstrup og Advokat Helene Møllmann WWW.PLESNER.COM Hvorfor er investorbeskyttelse ved erhvervsobligationer

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Credit flash - investering

Credit flash - investering 28. august 2008 28. august 2008 Credit flash - investering investeringsanalyse Kalvebod Serie I og II Af senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Delvis førtidsindfrielse indfrielse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Credit flash. Kalvebod og Roskilde Bank. steringsanalyse. 30. juli 2008. 30. juli 2008

Credit flash. Kalvebod og Roskilde Bank. steringsanalyse. 30. juli 2008. 30. juli 2008 30. juli 2008 30. juli 2008 Credit flash flash - investering steringsanalyse Kalvebod og Roskilde Bank Af Senioranalytiker Jeanette Bjørnlund, jbj@nykredit.dk, 4455 1123 Roskilde Banks kapitalbeviser indgår

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008

Credit flash. Nationalbanken. Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Dato 11. juli 2008 11. juli 2008 Credit flash flash - investeringsanalyse Roskilde Bank modtager hjælp fra Nationalbanken Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 4455 1866 Roskilde

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016

Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør. Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Ny retning, nye aktører Status fra Finanstilsynets Direktør Finansforeningens Nytårsmiddag 19. januar 2016 Trust me I am a banker 2 Disposition Arbejdsdelingen i den danske finansielle sektor Afkast- og

Læs mere

Fra vækst til konsolidering

Fra vækst til konsolidering Finansanalytikerforeningens virksomhedsdag 2008 Fra vækst til konsolidering v/ceo Søren Kaare-Andersen En regional, kommerciel forretningsbank forankret i lokalområdet Etableret i 1884 Primære markedsområde:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 5. februar Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K 5. februar Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 5. februar 2003 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2002 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 5. februar 2003 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003

Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003 Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003 Årsrapport 2003 - agenda Et usædvanligt godt år Årets hovedbegivenheder Resultat i forretningsområderne 2003 regnskabet Forventninger til 2004 Koncernstruktur

Læs mere

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S

Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit A/S Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K 28. september 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15, 2016 Dansk konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA erhverver majoriteten i Danmarks Skibskredit

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit

Nykredit køber Totalkredit Til Københavns Fondsbørs og pressen 20. juni 2003 køber Totalkredit Tæt strategisk alliance mellem og de lokale og regionale pengeinstitutter Totalkredit videreføres som selskab, brand og forretningskoncept

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere