Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst"

Transkript

1 Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst

2 Godkendt dato Godkendt af Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø

3 Planforhold Indhold Side 1 Forord 5 2 Indledning Projektbeskrivelse for niveaufri udfletning Projektbeskrivelse for 0+-alternativet 10 3 Ikke-teknisk resumé Sammenligning af alternativer 13 4 Metode og omfang 14 5 Lovgrundlag Planloven Kommuneplaner og lokalplaner 15 6 Eksisterende forhold Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Kommuneplan Lokalplaner 18 7 Konsekvenser af løsning Nord i anlægsfasen Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Kommuneplan Lokalplaner 20 8 Konsekvenser af løsning Syd i anlægsfasen Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Kommuneplan Lokalplaner 21 9 Konsekvenser af 0+-alternativet i anlægsfasen Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Kommuneplan Lokalplaner Konsekvenser af løsning Nord i driftsfasen Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Kommuneplan Lokalplaner Konsekvenser af løsning Syd i driftsfasen Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Kommuneplan 25 Planforhold 3 Forord

4 11.3 Lokalplaner Konsekvenser af 0+-alternativet i driftsfasen Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Kommuneplan Lokalplaner Andre alternativer og varianter Indvendig forstærkning af tunnel ved Ringsted Å Udskudt etablering af det østlige udfletningsanlæg alternativet Eventuelle mangler Referencer Kortbilag 30 Planforhold 4 Forord

5 1 Forord Den 24. juni 2014 indgik den daværende regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en trafikaftale. Her blev blandt andet afsat midler til at gennemføre en såkaldt VVM-undersøgelse af en niveaufri udfletning øst for Ringsted. VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det blev aftalt, at VVM-undersøgelsen skal gennemføres på samme niveau, som en niveaufri udfletning blev undersøgt i En gennemførelse af denne VVM medfører, at de undersøgte muligheder bliver direkte sammenlignelige, så der politisk kan træffes beslutning på det bedst mulige grundlag. VVM-undersøgelsen består af tolv tekniske miljøfagnotater samt en sammenfattende miljøredegørelse. Vurderingerne er baseret på en anlægsbeskrivelse, der ligeledes er udarbejdet for projektet. Dette fagnotat udgør et af de fagnotater, som undersøger en niveaufri udfletning øst for Ringsted. En niveaufri udfletning og tilhørende hastighedsopgradering gennem Ringsted Station styrker jernbanen og gør det muligt at hæve hastigheden til 200 km/t, for gennemkørende tog mellem Den nye bane København - Ringsted og Storebælt. Den forbedrer samtidig trafikafviklingen gennem Ringsted. Dette medvirker til at kunne reducere køretiden mellem København og Odense til under 1 time. Ud over en niveaufri udfletning øst for Ringsted gennemføres også en undersøgelse af en løsning, der udelukkende omfatter en hastighedsopgradering gennem Ringsted, kaldet 0+-alternativet. Jernbaneprojekter, der i detaljer vedtages ved en anlægslov, er ikke omfattet af planlovens regler om VVM, men dokumentation og inddragelse af offentligheden skal være på samme niveau. Banedanmark udfører undersøgelser, som tilgodeser de danske og EU-retlige regler, der gælder for VVM. Planforhold 5 Forord

6 2 Indledning Dette fagnotat omhandler planforhold i forbindelse med Niveaufri udfletning Ringsted Øst, hvor der skal omlægges spor og etableres en jernbanebro øst for Ringsted Station. Fagnotatet undersøger tre løsninger: Løsning Nord med hastighedsopgradering gennem Ringsted og anlæg af en niveaufri udfletning øst for Ringsted. Jernbanebroen er her placeret nord for den eksisterende bane. Løsning Syd med hastighedsopgradering gennem Ringsted og anlæg af en niveaufri udfletning øst for Ringsted. Jernbanebroen er her placeret syd for den eksisterende bane. 0+-alternativet med hastighedsopgradering gennem Ringsted, men uden anlæg af en niveaufri udfletning. I 0+-alternativet behandles tre forhold, der egentlig indgår i 0-alternativet, men som ikke blev behandlet i den oprindelige miljøredegørelse for Den nye bane København-Ringsted /1/. Forholdene indgår i denne undersøgelse for at sikre, at den miljømæssige påvirkning bliver belyst. De tre forhold er dels et nyt vendespor, som vil medføre behov for at udvide jernbanedæmningen ved Dagmarskolen nær Ringsted Å. Denne udvidelse er ikke nødvendig ved en østlig udfletning. Desuden undersøges et 650 meter nyt godsspor i banegraven fra Rønnedevej til Næstvedvej, hvilket også indgår i den østlige løsning. For at skaffe plads til godssporet etableres en ca. 350 meter lang og op til 4 meter høj spunsvæg i den sydlige skråning mod banegraven. Den sidste ting er en forstærkning ved Ringsted Å enten i form af et pæledæk eller som variant en indvendig forstærkning af tunnel ved Ringsted Å. Planforhold 6 Indledning

7 Figur 1 Her ses Ringsted Station med spor, perroner, cykelstativer og stationsbygning. Foruden de tre løsninger er der undersøgt to varianter: Indvendig forstærkning af tunnel ved Ringsted Å. I alle tre løsninger indgår en forstærkning af tunnelen for Ringsted Å med en sekantpælefunderet betonplade. Som variant er det undersøgt, at tunnelen i stedet forstærkes med en indvendig ring af beton. Udskudt etablering af det østlige udfletningsanlæg. Som variant er det undersøgt, at anlægsstart udsættes, så ibrugtagning af udfletningsanlægget er koordineret med åbning af den faste forbindelse over Femern Bælt. Af beregningstekniske årsager er der regnet med et åbningsår i Det undersøges i den videre projektering, om det er muligt at reducere omfanget af anlæg, der skal bygges om i forbindelse med en fremskudt åbning. Begge varianter er behandlet i kapitlet Andre alternativer og varianter. 0-alternativet udgøres af Den nye bane København-Ringsted med den trafik, som forventes i år I 0-alternativet etableres to nye spor fra Køgevej syd for de eksisterende spor frem til Ringsted Station. Der ombygges spor ved Ringsted Station inden for det eksisterende sporareal. Det er forudsat, at broen for Adamshøjvej med tilhørende vejdæmning er fjernet som en del af 0-alternativet. Alle tre fremlagte løsninger med varianter er i fagnotater og miljøredegørelse sammenlignet med 0-alternativet. 2.1 Projektbeskrivelse for niveaufri udfletning En niveaufri udfletning ved Ringsted med tilhørende hastighedsopgradering gennem Ringsted vil bidrage til at reducere rejsetiden mellem København og Planforhold 7 Indledning

8 Odense og styrke jernbanenettet. Konkret er det undersøgt, hvordan en udfletning kan gennemføres, så de ønskede hastigheder på 250 km/t øst for Østre Ringvej og 200 km/t gennem Ringsted Station kan opnås. Geografisk omfatter projektet et undersøgelsesområde omkring en cirka 8,3 km lang strækning fra Køgevej i øst til Sorøvej i vest, se Figur 2. Figur 2 Projektets strækning og undersøgelsesområde med linjeføringer. Den niveaufrie udfletning vil i begge løsninger blive anlagt øst for Ringsted. Selve udfletningen mellem de to baner sker ved en jernbanebro, der er placeret på strækningen mellem Bedstedvej og Østre Ringvej. Placeringen er valgt af flere årsager: Strækningen er ret, hvilket er krævet for at kunne placere sporskifter til høj hastighed. Broen for Bedstedvej over banen og broen for banen over Østre Ringvej er allerede ved at blive anlagt og indgår derfor som bindinger for at undgå omkostningskrævende ombygninger eller etablering af nye broer. Mellem disse broer er der ingen konstruktioner at tage hensyn til, idet broen for Adamshøjvej bliver nedrevet og vejdæmningen fjernet som en del af 0-alternativet. I selve udfletningen føres Den nye bane København-Ringsted i begge løsninger over eksisterende bane på en ca. 130 meter lang betonbro. Den eksisterende bane graves delvist ned for at minimere den nye banes højde over terræn. Desuden anvendes den opgravede jord til de dæmninger, der fører op til broen. Planforhold 8 Indledning

9 De to løsninger for en niveaufri udfletning adskiller sig fra hinanden i placeringen af broen. Placeringen har blandt andet betydning for, hvilken arealerhvervelse og ekspropriation af ejendomme, der er nødvendig. Vest for Østre Ringvej, altså på stationsområdet, er løsningerne ens. Her sænkes sporene under Rønnedevej og Næstvedvej for at skabe tilstrækkelig højde under broerne til køreledningsanlægget. Der etableres desuden et 650 meter nyt godsspor i banegraven fra Rønnedevej til Næstvedvej. For at skaffe plads til godssporet etableres en ca 350 meter lang og op til 4 meter høj spunsvæg i den sydlige skråning mod banegraven. Ringsted Station ombygges, så hurtigkørende tog mod og fra Odense benytter henholdsvis spor 1 og 2 med 200 km/t, mens tog mod og fra Næstved benytter spor 3 og 4 med 120 km/t. Tog, der kommer fra Roskilde og returnerer fra Ringsted, benytter spor 5. En perrontunnel under spor 1 og 2 ombygges og forstærkes i den forbindelse. Vest for Ringsted Station etableres otte nye sporskifter, og to eksisterende sporskifter udveksles. Sporet mod Rødby sideflyttes ca. 30 cm. Desuden forstærkes tunnelen for Ringsted Å med en sekantpælefunderet betonplade under sporene. Længere mod vest sænkes sporene under Sorøvej, og bygværket forstærkes. Det samlede anlægsarbejde forventes at vare cirka to år. Hertil kommer tid til projektering, udbud, ekspropriationer, forberedende arbejder, prøvekørsler og ibrugtagning. Figur 3 Her ses den eksisterende jernbane og anlægsarbejdet for Den nye bane København-Ringsted fra Adamshøjvej mod vest. Planforhold 9 Indledning

10 2.2 Projektbeskrivelse for 0+-alternativet Som alternativ til de niveaufrie udfletninger er undersøgt et såkaldt 0+alternativ, hvor sporene på Ringsted Station ombygges for at kunne øge hastigheden. Ombygningen vil sikre, at persontog fra København mod Odense og omvendt kan passere stationen med en hastighed på 180 km/t mod 120 km/t i dag. Figur 4 Projektets strækning gennem Ringsted. Ændringerne i form af sporsænkning, sporjustering, spuns og vendespor mv. er ikke erkendelige på kortet. Geografisk omfatter løsningen en cirka 4 km lang strækning fra Østre Ringvej i øst til Sorøvej i vest, se Figur 4. Ringsted Station ombygges, så hurtigkørende tog mod og fra Odense benytter henholdsvis spor 2 og 4, mens tog mod og fra Næstved benytter spor 3 og 5. En perron udvides, og en perrontunnel under spor 2 og 4 ombygges og forstærkes i den forbindelse. Der etableres desuden et 650 meter nyt godsspor i banegraven fra Rønnedevej til Næstvedvej. For at skaffe plads til godssporet etableres en ca. 350 meter lang og op til 4 meter høj spunsvæg i den sydlige skråning mod banegraven. Der etableres et 300 meter vendespor mellem perronerne og Ringsted Å ud for Dagmarskolen. Vendesporet medfører, at banedæmningen skal udvides ind mod skolens boldbane samt i området med regnvandsbassinet vest herfor. Boldbane og regnvandsbassin berøres ikke af arealinddragelsen. Der indgår endvidere en forstærkning af tunnelen for Ringsted Å med en sekantpælefunderet betonplade. Planforhold 10 Indledning

11 Anlægsarbejdet forudsættes udført som en del af anlægsarbejderne for Den nye bane København-Ringsted, således at 0+-alternativet kan ibrugtages som en del af Den nye bane København-Ringsted. Planforhold 11 Indledning

12 3 Ikke-teknisk resumé Dette fagnotat er et led i undersøgelsen af, hvordan Niveaufri udfletning Ringsted Øst påvirker miljøet. Der er undersøgt tre løsninger: Løsning Nord Løsning Syd 0+-alternativet. Alle tre løsninger indebærer en hastighedsopgradering gennem Ringsted med spor- og perronændringer på og omkring Ringsted Station. I løsning Nord og løsning Syd vil der desuden blive anlagt en jernbanebro øst for Ringsted enten nord eller syd for den eksisterende bane ved Adamshøj. Der er desuden undersøgt to varianter. I den ene forstærkes tunnellen, som Ringsted Å løber igennem, med en indvendig ring af beton i stedet for en pælefunderet betonplade. I den anden udskydes åbningen af banen til 2024 i stedet for Fagnotatet kortlægger og beskriver planforholdene i et undersøgelsesområde omkring den eksisterende bane. Relevante planforhold omfatter den regionale vækst- og udviklingsstrategi, Ringsted Kommunes kommuneplan og lokalplaner. Med udgangspunkt heri er det vurderet, hvordan projektet forventes at påvirke de eksisterende planer for området i både anlægs- og driftsfasen. Hverken løsning Nord, løsning Syd eller 0+-alternativet vil medføre en væsentlig påvirkning af planforholdene. Det skyldes blandt andet, at projektet hovedsagligt etableres i tilknytning til det eksisterende baneanlæg. Desuden er der primært kommuneplanrammer og lokalplaner i Ringsted by, hvor arealinddragelsen generelt er begrænset. Løsning Nord og løsning Syd vil permanent inddrage et lille stykke af kommeplanområde 4B20 øst for Østre Ringvej, der er udpeget som fremtidigt byområde i Ringsted Kommunes kommuneplan. Der er tale om ca. 0,55 ha i Løsning Nord og ca. 0,2 ha i Løsning Syd. 0+-alternativet vil medføre, at der permanent inddrages et lille stykke af henholdsvis kommuneplanområde 2G4 (ca. 0,15 ha), der er et rekreativt område, samt 2D6 (ca. 0,02 ha), der er udlagt til offentlige formål. Eftersom arealinddragelsen er begrænset til den yderste kant af de kommuneplanlagte områder, der i forvejen ligger nær banen, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. I alle tre løsninger vil der midlertidigt blive anvendt arealer til arbejdspladser og adgangsveje langs strækningen. Disse arealer ligger tæt på den eksisterende bane. Der vurderes ikke at være konflikt med planforholdene. Planforhold 12 Ikke-teknisk resumé

13 3.1 Sammenligning af alternativer I tabellen herunder er det skitseret, om påvirkningerne forbundet med henholdsvis løsning Nord, løsning Syd og 0+-alternativet er vurderet som væsentlige eller ej i forhold til 0-alternativet. Skemaet har til formål at skabe et hurtigt overblik over forskelle og ligheder mellem løsningerne. Løsning Nord Løsning Syd 0+alternativet Beskrivelse af forventet påvirkning Ikke væsentligt Væsentligt Ikke væsentligt Væsentligt Ikke væsentligt Væsentligt Anlægsfase X X X Ingen væsentlige påvirkninger. Driftsfase X X X Der inddrages et meget begrænset areal langs banen inden for enkelte kommuneplanlagte områder i de tre løsninger. Planforhold 13 Ikke-teknisk resumé

14 4 Metode og omfang De nuværende planforhold er kortlagt og beskrevet for den strækning, som projektet Niveaufri udfletning Ringsted Øst omfatter. Kortlægningen er gennemført i et undersøgelsesområde omkring den eksisterende jernbane, se bilag 1-4. På baggrund af kortlægningen er projektets påvirkninger i anlægs- og driftsfasen vurderet. Påvirkningerne af planforholdene er vurderet ud fra, om de er direkte eller indirekte, samt om de har en midlertidig eller permanent effekt. Relevante planforhold omfatter den regionale udviklingsplan fra Region Sjælland, kommuneplan for Ringsted Kommune , lokalplaner samt forslag til lokalplaner. Planforhold 14 Metode og omfang

15 5 Lovgrundlag 5.1 Planloven Planloven /2/ har til formål at sikre, at den fysiske planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Planloven fastlægger kravene til kommunernes udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner. 5.2 Kommuneplaner og lokalplaner Alle kommuner har i medfør af planlovens 11 pligt til at opretholde og vedligeholde en kommuneplan. I kommuneplanen fastlægger kommunen de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling såvel i byerne som i det åbne land. Derudover skal kommuneplanen i henhold til planlovens 11b fastlægge rammer for indholdet i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. I undersøgelsesområdet gælder Ringsted Kommunes kommuneplan /3/. Med vedtagelsen af en anlægslov, og i tilfælde af konflikter med kommunale og lokale planer, påhviler det kommunen at justere planerne, så de bringes i overensstemmelse med anlægsloven. Planforhold 15 Lovgrundlag

16 6 Eksisterende forhold I dette afsnit præsenteres den regionale udviklingsstrategi for Region Sjælland, kommuneplanrammer og lokalplaner inden for undersøgelsesområdet. 6.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Sjællands regionale vækst- og udviklingsstrategi /4/ har opsat mål for vækst og udvikling i regionen. Strategien omfatter en række emner såsom beskæftigelse, erhvervsudvikling, uddannelse, infrastruktur og bæredygtig regional udvikling. Den er bygget op omkring ti målsætninger og seks principper. Det gælder blandt andet styrket beskæftigelse, bæredygtig udvikling, grøn energi, anlægsinvestering til varig vækst, uddannelse til unge, styrket digital infrastruktur, samarbejde med naboregioner samt vækst og udvikling i hele regionen. I udviklingsstrategien for Region Sjælland står, at regionen gennem et fortsat stærkt samarbejde på infrastrukturområdet via fælles trafikpolitiske udspil arbejder for at forbedre infrastrukturen og transportmulighederne i regionen. Borgere og virksomheder skal nyde godt af et fleksibelt og effektivt offentligt transportsystem og en forbedret fysisk infrastruktur i form af nye motorveje, broer og tunneller. Erhvervslivets mulighed for at rekruttere den ønskede arbejdskraft og for at transportere det nødvendige gods skal herigennem styrkes. 6.2 Kommuneplan Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem overordnede planer og lokalplanernes bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af delområder. Dette bindeled ses i form af kommuneplanernes rammer, som muliggør lokalplanlægning. Ringsted Kommune vil arbejde for, at trafikforbindelserne til især hovedstadsområdet styrkes og udbygges gennem statslige investeringer i infrastruktur og togdrift. Dette skal ske i overensstemmelse med den statslige udmelding om sammenhæng mellem den fysiske planlægning og udbygningen af infrastruktur /3/. I kommuneplanen for Ringsted Kommune findes kommuneplanrammer og retningslinjer for byudvikling samt udvikling i det åbne land. Generelt er byområder og enkelte bynære rekreative områder omfattet af kommuneplanrammer, mens øvrige områder i det åbne land reguleres med generelle retningslinjer. Størstedelen af undersøgelsesområdet i Ringsted by er omfattet af lokalplaner og kommuneplanrammer. Planforhold 16 Eksisterende forhold

17 Tabel 1 præsenterer kommuneplanrammerne, som findes inden for undersøgelsesområdet, og som dækker jernbanens areal, grænser op til selve jernbanen eller på anden måde potentielt berøres af projektet. Kommuneplanrammerne er også vist på kort i bilag 1 og 2. Tabel 1 Kommuneplanrammer i undersøgelsesområdet Kommuneplannummer Kilometrering Titel Generel anvendelse 3E Balstrup Erhvervsområde (syd) Erhvervsområde 4D (nord) Institutioner ved Skovgården Område til offentlige formål 4G (nord) Kolonihaveområde ved jernbanen Rekreativt område 3B Boligområder i Ringsted Boligområde (syd) syd 3G (syd) Kolonihaver ved Balstrup Rekreativt område, Kolonihaver 3B Boligområder i Ringsted Boligområde (syd) syd 4B Boligområder i Ringsted Boligområde (nord) øst 1B Villaområde ved Boligområde (nord) Søndergade 3O (syd) Byomdannelsesområde ved Odinsvej Blandet bolig og erhverv 1D (syd) 1F (nord) Administration, service og kolonihaver ved Rønnedevej Blandet bolig og erhverv ved Rønnedevej Blandet område ved Ringsted Station Boligområder omkring Sjællandsgade Boligområder omkring Sjællandsgade Ringsted Station 3F (syd) 1B (nord) 1B (nord) 1D (nord) 2D Dagmarskolen (nord) 2G (nord) 3B (syd) 3D (syd) 2B Villaområder ved (omkring) Ringsted Å 4B Boligområde ved Køgevej Grønne områder ved Ringsted Å Boligområder i Ringsted syd Teknisk anlæg Område til offentlige formål Blandet bolig og erhverv Erhvervsområde Boligområde Boligområde Område til offentlige formål Område til offentlige formål Rekreativt område Boligområde Område til offentlige formål Boligområde Boligområde Det fremgår af kapitlerne om konsekvenser i anlægs- og driftsfaserne, om kommuneplanens rammeområder påvirkes direkte af projektet. Planforhold 17 Eksisterende forhold

18 6.3 Lokalplaner Lokalplanen er en detaljeret plan, der beskriver udviklingen for et bestemt område. Lokalplanen vedtages af byrådet og skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Lokalplanen er direkte retsligt bindende for ejere og brugere af fast ejendom. Tabel 2 præsenterer de lokalplaner, som findes inden for undersøgelseskorridoren, dækker jernbanens areal, grænser op til selve jernbanen eller på anden måde potentielt kan berøres af projektet. Derudover er lokalplanerne oversigtligt illustreret på kort i bilag 3 og 4. Tabel 2 Oversigt over lokalplanområder inden for undersøgelsesområdet /5-14/ Lokalplan Kilometrering Titel nummer Boliger og (nord) institutioner ved Skovgården Generel anvendelse formål Lokalplanens formål er at sikre områdets anvendelse til boliger, plejecenter med boliger og bofællesskaber, børneinstitution og fælles friarealer (syd) Erhvervsområde nord for Balstrup 10 og 11 i lokalplanen omhandler støj fra jernbanen. 10: Udendørs opholdsarealer skal indrettes, så trafikstøj ikke overstiger 55 db(a) fra vejtrafik og 60 db(a) fra jernbanetrafik Lokalplanens formål er at åbne mulighed for etablering af virksomheder med behov for store grunde og adgang til de nationale hovedfærdselsårer samt at sikre visuel afskærmning mod Østre Ringvej og Dyssegårdsvej. Desuden er formålet at sikre, at området får et grønt islæt i form af levende hegn og træer samt at begrænse støjgener for de nærmeste boligområder (syd) Boligområde Ved Dyssegårdsvej Lokalplanens formål er at udlægge området til fritliggende parcelhuse, at sikre støjafskærmning mod erhvervsområdet og at sikre en stiforbindelse fra boligområdet til Balstrupvej. 10 i lokalplanen omhandler støj fra jernbanen. 10.2: Det skal sikres, at støjniveauet på udendørs opholdsarealer ikke overstiger 60 db (A), samt at det indendørs støjniveau i boligers opholdsrum ikke overstiger 30 db (A) i forhold til støj fra forbikørende tog Planforhold 18 Eksisterende forhold

19 (syd) Industrikvarteret Lokalplanens formål er, at området fortsat kan anvendes til erhvervsformål, at egentlig detailhandel ikke lokaliseres i området, og at industrisporet bevares. Desuden at forberede en stiforbindelse mod nord over jernbanen (syd) Blandet boligog erhvervsområde på Ringsted Dun Lokalplanens formål er at åbne for en omdannelse af det tidligere fabriksområde ved Ringsted Dun og Icopal til boliger, kontor- og servicevirksomheder, øvrige ikkegenegivende erhvervsformål samt kultur- og forlystelsesformål (nord) (syd) (syd) (nord) (syd) Administration og service på Rønnedevej Trekantkarreen Parkeringsanlæg syd for Ringsted Station Stationsforpladsen Område ved Søndervang Lokalplanens formål er at udvide områdets anvendelsesmuligheder til også at omfatte privat administration/servicevirksomhed og lignende Lokalplanens formål er at tilvejebringe det fornødne grundlag for områdets byfornyelse samt at sikre områdets fortsatte anvendelse til bolig- og erhvervsformål. Lokalplanens formål er at sikre areal til en parkeringsplads med ca. 400 pladser samt at sikre areal til en forbedret vejadgang fra Næstvedvej. Desuden at sikre areal til en stiforbindelse mod syd til skoleområderne og til en stiforbindelse til Odinsvejkvarteret samt at sikre en forlængelse af tunnellen frem til parkeringsanlægget Lokalplanens formål er at forbedre forholdene for omstigning og de trafikale forhold for busser. Samtidig giver lokalplanen mulighed for, at antallet af parkeringspladser for biler og cykler kan øges, og at udseendet af pladsen foran stationsbygningen kan forbedres Lokalplanens formål er at give mulighed for mindre bebyggelse til offentlige formål samt at bevare udsigten til ådalen fra den eksisterende bebyggelse Hvis lokalplanerne indeholder forhold eller bestemmelser, som projektet strider imod, fremgår det af kapitlerne om konsekvenser i anlægs- og driftsfasen. Planforhold 19 Eksisterende forhold

20 7 Konsekvenser af løsning Nord i anlægsfasen 7.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Den nordlige løsning for Niveaufri udfletning Ringsted Øst vurderes at være i overensstemmelse med målene i Region Sjællands vækst- og udviklingsstrategi om at forbedre infrastrukturen og transportmulighederne. 7.2 Kommuneplan Den nordlige løsning for Niveaufri udfletning Ringsted Øst vurderes at i overensstemmelse med Ringsted Kommunes kommuneplan. Byrådet ønsker at styrke trafikforbindelserne og pendlerrejserne til især hovedstadsområdet. Projektet anvender midlertidigt arealer til arbejdspladser og adgangsveje langs strækningen. Disse arealer vil ligge tæt på den eksisterende bane, og vurderes ikke at være i konflikt med kommuneplanrammerne. 7.3 Lokalplaner Der bliver midlertidigt inddraget arealer til arbejdsplads og adgangsveje i nærheden af det eksisterende baneanlæg. Dette vurderes ikke at stride imod de gældende lokalplaner. Håndtering af støj i anlægsfasen beskrives i fagnotatet om støj og vibrationer /15/. Planforhold 20 Konsekvenser af løsning Nord i anlægsfasen

21 8 Konsekvenser af løsning Syd i anlægsfasen 8.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Den sydlige løsning for Niveaufri udfletning Ringsted Øst vurderes som den nordlige at være i overensstemmelse med Region Sjællands vækst- og udviklingsstrategi. 8.2 Kommuneplan Den sydlige løsning vurderes som den nordlige at være i overensstemmelse med Ringsted Kommunes kommuneplan. Projektet anvender midlertidigt arealer til arbejdspladser og adgangsveje langs strækningen. Disse arealer vil ligge tæt på den eksisterende bane, og vurderes ikke at være i konflikt med kommuneplanrammerne. 8.3 Lokalplaner Som ved den nordlige løsning bliver der midlertidigt inddraget arealer til arbejdsplads og adgangsveje i nærheden af det eksisterende baneanlæg. Dette vurderes ikke at stride imod de gældende lokalplaner. Håndtering af støj i anlægsfasen beskrives i fagnotatet om støj og vibrationer /15/. Planforhold 21 Konsekvenser af løsning Syd i anlægsfasen

22 9 Konsekvenser af 0+-alternativet i anlægsfasen 9.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 0+-alternativet vurderes som løsning Nord og løsning Syd at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsplan. 9.2 Kommuneplan 0+-alternativet vurderes at være i overensstemmelse med Ringsted Kommunes kommuneplan. Der vil være behov for midlertidigt at anvende arealer til arbejdspladser og adgangsveje langs strækningen gennem Ringsted. Disse arealer vil ligge tæt på den eksisterende bane, og vurderes ikke at være i konflikt med kommuneplanrammerne. 9.3 Lokalplaner Der vil midlertidigt blive inddraget arealer til arbejdsplads og adgangsveje i nærheden af det eksisterende baneanlæg gennem Ringsted. Dette vurderes ikke at stride imod de gældende lokalplaner. Håndtering af støj og vibrationer i anlægsfasen beskrives i fagnotatet om støj og vibrationer /15/. Planforhold 22 Konsekvenser af 0+-alternativet i anlægsfasen

23 10 Konsekvenser af løsning Nord i driftsfasen 10.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Den planlagte Niveaufri udfletning Ringsted Øst vurderes at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategis mål om at forbedre infrastrukturen Kommuneplan Projektet Niveaufri udfletning Ringsted Øst vurderes at være i overensstemmelse med Ringsted Kommunes kommuneplan. Byrådet ønsker at styrke trafikforbindelserne og pendlerrejserne til især hovedstadsområdet. Der inddrages et lille stykke af kommuneplanramme 4B20 øst for Østre Ringvej, der er udlagt til fremtidigt byområde, se bilag 2. I Ringsted Kommunes kommuneplan /3/ fremgår det, at byrådet har påbegyndt planlægning for området, der med tiden vil kunne rumme op mod 300 nye boliger. Området er endnu ikke bebygget, og der foreligger ikke en lokalplan for byudviklingen. Arealinddragelsen som følge af projektet er begrænset til den sydligste kant langs jernbanen (ca. 0,55 ha). Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig, da det kun er et lille område, der inddrages, og projektet i øvrigt ikke er til hindring for områdets udvikling. Byudviklingsområderne nord og syd for banen ved Schaldemosevej og Odinsvej vil ikke blive direkte påvirket. Håndtering af støj beskrives i fagnotatet om støj og vibrationer /15/ Lokalplaner Ringsted Kommune skal afgøre, hvorvidt permanente arealinddragelser i det enkelte tilfælde er i overensstemmelse med plangrundlaget eller i strid med den konkrete lokalplans bestemmelser. To lokalplaner, lokalplan 112 og lokalplan 138, har bestemmelser om støjniveau. Lokalplan 112: Boliger og institutioner ved Skovgården Området er belastet af trafikstøj fra såvel Køgevej som Østre Ringvej og jernbanen. I lokalplanen står, at bygninger skal opføres, så det indendørs støjniveau for opholdsrum reduceres til max. 30 db(a). Det udendørs Planforhold 23 Konsekvenser af løsning Nord i driftsfasen

24 støjniveau på opholdsarealer reduceres til max. 55 db(a) fra vejtrafik og max. 60 db(a) fra jernbanetrafik. Lokalplan 138: Boligområde ved Dyssegårdsvej Området er belastet af trafikstøj fra Dyssegårdsvej og jernbanen. I lokalplanen står, at bygninger skal opføres, så det indendørs støjniveau for opholdsrum reduceres til max. 30 db(a), og det udendørs støjniveau på opholdsarealer reduceres til max. 55 db(a) fra vejtrafik og max. 60 db(a) fra jernbanetrafik. Det skal bemærkes, at de støjgrænser, der er anført i lokalplanerne, relaterer sig til en gammel parameter (LAeq24h). Den nye parameter hedder Lden. Man beregner nu støjen på en anden måde, hvor grænseværdien på 60 db vil svare til 64 db. Hvis projektet giver anledning til, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overskrides, vil Banedanmark tilbyde facadeisolering (nye vinduer). Håndtering af støj i forbindelse med Niveaufri udfletning Ringsted Øst beskrives i fagnotet om støj og vibrationer /15/. Planforhold 24 Konsekvenser af løsning Nord i driftsfasen

25 11 Konsekvenser af løsning Syd i driftsfasen 11.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Den sydlige løsning vurderes, ligesom den nordlige løsning, at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi 11.2 Kommuneplan Den sydlige løsning som den nordlige vurderes at være i overensstemmelse med Ringsted Kommunes kommuneplan. Der inddrages et lille stykke af kommuneplanramme 4B20 øst for Østre Ringvej, der er udlagt til fremtidigt byområde, se bilag 2. Arealinddragelsen er begrænset til den sydligste kant langs jernbanen (ca. 0,2 ha). Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig, da det kun er et lille område, der inddrages, og projektet i øvrigt ikke er til hindring for områdets udvikling. Byudviklingsområderne nord og syd for banen ved Schaldemosevej og Odinsvej vil ikke blive direkte påvirket af projektet. Håndtering af støj beskrives i fagnotatet om støj og vibrationer /15/ Lokalplaner Påvirkningen vil være som ved den nordlige løsning, da linjeføringen for løsning Nord og Syd er ens i Ringsted by, hvor der findes lokalplaner. Se afsnit 10.3 for en nærmere beskrivelse. Planforhold 25 Konsekvenser af løsning Syd i driftsfasen

26 12 Konsekvenser af 0+-alternativet i driftsfasen 12.1 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 0+-alternativet vurderes som de øvrige løsninger at være i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi Kommuneplan Generelt vurderes 0+-alternativet at være i overensstemmelse med Ringsted Kommunes kommuneplan. Der er i 0+-alternativet behov for dæmningsudvidelse vest for Ringsted Station for at få plads til et cirka 300 meter vendespor. Udvidelsen skal ske mod nord mod regnvandsbassinet og Dagmarskolens boldbaner. I den forbindelse vil der være behov for at inddrage et lille stykke (ca. 0,15 ha) af kommuneplanområde 2G4, der er udlagt til rekreativt areal. Desuden vil et lille hjørne af kommunplanområde 2D6, der er udlagt til offentlige formål, blive inddraget (ca. 0,02 ha). Påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig, da arealinddragelsen er begrænset, og projektet ikke hindrer den fortsatte anvendelse af områderne til henholdsvis rekreative og offentlige formål. Byudviklingsområderne nord og syd for banen ved Schaldemosevej og Odinsvej vil ikke blive direkte påvirket af projektet. Håndtering af støj beskrives i fagnotatet om støj og vibrationer /15/ Lokalplaner Påvirkningerne ved 0+-alternativet vurderes generelt at være som beskrevet for en nordlig og en sydlig løsning i forhold til lokalplanlagte områder. Det skyldes, at løsningerne er relativt ens i Ringsted by, hvor der findes lokalplaner. Se afsnit 10.3 for en nærmere beskrivelse. Planforhold 26 Konsekvenser af 0+-alternativet i driftsfasen

27 13 Andre alternativer og varianter 13.1 Indvendig forstærkning af tunnel ved Ringsted Å Varianten vil ikke medføre ændret påvirkning af planforholdene, da arealanvendelsen ikke ændres og nye arealer ikke inddrages Udskudt etablering af det østlige udfletningsanlæg Hvis etablering og dermed åbning af det østlige udfletningsanlæg udskydes til 2024, vil der være vedtaget ny/revideret kommuneplan af to omgange (2017 og 2021). Der vil derfor være mulighed for at sikre indarbejdelse af projektet i plangrundlaget alternativet De midlertidige og permanente konsekvenser af 0-alternativet for Niveaufri udfletning Ringsted Øst er som beskrevet i miljøredegørelsen for Den nye bane København-Ringsted. I 0-alternativet etableres to nye spor fra Køgevej syd for de eksisterende spor frem til Ringsted Station. Der ombygges spor ved Ringsted Station inden for det eksisterende sporareal. Desuden etableres et nyt vendespor vest for Ringsted Station og et 650 meter godsforbindelsesspor øst for Ringsted Station og en forstærkning ved Ringsted Å. Disse er miljøvurderet i 0+-alternativet. I 0-alternativet kører gennemkørende tog 120 km/t gennem Ringsted Station, som også er situationen i dag. Der er derfor ikke behov for ændring af kørestrøm eller sporsænkninger under broerne. 0-alternativet er anvendt som sammenligningsgrundlag for vurderingerne i dette fagnotat. Planforhold 27 Andre alternativer og varianter

28 14 Eventuelle mangler Undersøgelserne vedrørende planforhold er dækkende på det nuværende stadie af projektet. Ændres projektet væsentligt i forbindelse med detailprojekteringen, så nye arealer berøres, kan dette ændre vurderingen af, hvilke planforhold der påvirkes af projektet. Planforhold 28 Eventuelle mangler

29 15 Referencer /1/ København-Ringsted projektet. Miljøredegørelse - hæfte 1. Trafikstyrelsen /2/ Planloven: LBK nr. 587 af 27/5/2013. Bekendtgørelse om lov om planlægning, Miljøministeriet /3/ Kommuneplan , Ringsted Kommune. /4/ Den regionale udviklingsstrategi , Region Sjælland /5/ Lokalplan nr. 112, Boliger og institutioner ved Skovgården. Ringsted Kommune, 26. september 2000 /6/ Lokalplan nr. 179, Erhvervsområde nord for Balstrup. Ringsted Kommune, februar 2006 /7/ Lokalplan nr. 138, Boligområde ved Dyssegårdsvej. Ringsted Kommune, 17. juni 2003 /8/ Lokalplan nr. 31, Industrikvarteret. Ringsted Kommune, april 1981 /9/ Lokalplan nr. 225, Blandet bolig- og erhvervsområde på Ringsted Dun. Ringsted Kommune, juli 2009 /10/ Lokalplan nr. 190, Administration og service på Rønnedevej. Ringsted Kommune, september 2007 /11/ Lokalplan nr. 69, Trekantkarreen. Ringsted Kommune, 4. september 1991 /12/ Lokalplan nr. 257, Parkeringsanlæg syd for Ringsted Station. Ringsted Kommune, juni 2011 /13/ Lokalplan nr. 81, Stationsforpladsen. Ringsted Kommune, 1. november 1991 /14/ Lokalplan nr. 50, Område ved Søndervang. Ringsted Kommune, 15. oktober 1986 /15/ Støj og vibrationer Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst, Banedanmark 2015 Planforhold 29 Referencer

30 16 Kortbilag Planforhold 30 Kortbilag

31 Bilag 1 Planforhold Kortbilag Kommuneplanrammer (vest) 31

32 Bilag 2 Kommuneplanrammer (øst) Planforhold 32 Kortbilag

33 Bilag 3 Planforhold Kortbilag Lokalplaner (vest) 33

34 Bilag 4 3 Planforhold Kortbilag Lokalplaner (øst) (vest) 34

35 Planforhold 35 Kortbilag

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Planforhold. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Planforhold - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september 2013 Ditte Berg Nielsen

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Kulturhistoriske og rekreative interesser - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde OF12 og B16 Offentligt område ved Fuglsang Toft og Boligområde ved Fuglsang Sø 1. Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-1-9802.doc SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 1-9802 for Brogade, Store Rådhusgade og et område ved Bjerggade. BESKRIVELSE AF FORSLAGET Sønderborg Byråd har besluttet, at der udarbejdes et forslag til lokalplan

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser

Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser Planforhold, kulturhistoriske- og rekreative interesser - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Planforhold, kulturhistoriskeog Forord Forord Dette fagnotat omhandler planforhold, kulturhistoriske-

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766

12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 12. januar 2010 09/12976 Bent Pødenphant bpt@vd.dk 7244 2766 Miljøcenter Odense Att. Frans Hejgaard post@ode.mim.dk og Langeland Kommune post@langelandkommune.dk

Læs mere

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5.

VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. VVM-undersøgelse af ny bane over Vestfyn Høringsnotat vedrørende den offentlige høring i perioden 25. november 2014 til 5. januar 2015 Dato Marts 2015 Dokument 15/00422-3 Vejdirektoratet Niels Juels Gade

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune

Tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune Tillæg nr. 41 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til teknisk formål (tankanlæg) ved Vardevej, Tarm Ortofoto Ringkøbing- eller Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing-

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF)

Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Svar på spørgsmål vedr. lufthavn ved Thomasminde stillet af Jan Ravn Christensen (SF) Dette notat besvarer spørgsmål vedr. en evt. flytning af Aarhus Lufthavn til Thomasminde, stillet af byrådsmedlem Jan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM Myndighed Naturstyrelsen Roskilde Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere