ÅRSRAPPORT BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51

2 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet og miljø 18 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors påtegning 21 Regnskabspraksis 22 Koncernregnskab 27 Moderselskabsregnskab 43 Selskabsoplysninger 51 Page 2 of 51

3 Positiv indtjening (EBITDA) på MDKK 54.1 Fortsættelse af omfattende LEAN program i BB Electronics Omfattende investeringer i ny teknologi i alle fabrikker Betydelig aktivitet med prototyper i Technology Centre Øget salgsaktivitet i Sverige og Norge Revitalisering af salgsorganisation gennem reorganisering Centraliseringsinitiativ på logistikområdet med fokus på reduktion af kapitalbinding Styrkelse af organisation tilendebragt Øget aktivitetsniveau i Kina Page 3 of 51

4 BB Electronics forretningsmodel BB Electronics Holding A/S BB Electronics A/S BB Electronics (Suzhou) Co. Ltd. Vision BB Electronics skal være den foretrukne EMS outsourcingpartner for skandinaviske virksomheder med behov for elektronikproduktion. BB Electronics betjener hovedsageligt kunder indenfor industri-, professionel telekommunikation/it- og medicosegmentet med behov for små til mellemstore serier. BB Electronics forbedrer kundernes konkurrenceevne ved at levere komplette løsninger fra idé til slutprodukt til konkurrencedygtige priser. Ved at opfylde forventningerne til virksomheden opbygger BB Electronics loyale og varige relationer til kunderne. Strategi BB Electronics strategi bygger på følgende seks grundelementer: BB DesignLink: En effektiv styring af produktudviklingen giver alle produkter det bedst tænkelige afsæt og spiller en væsentlig rolle i forbindelse med implementering af produktkonfigurationer, der fra begyndelsen begrænser omkostningerne. BB DesignLink sikrer, at kundens produkt er så konkurrencedygtigt som muligt i forhold til pris, kvalitet og logistik. BB DesignLink er bemandet med erfarne udviklingsingeniører, der bistår kunden med at udvikle og industrialisere nye produkter og tilpasse eksisterende produkter til serieproduktion. BB Electronics salgsafdeling rådgiver sammen med DesignLink om brugen af BB standardkomponenter, der gør kundernes produkter hurtigere at starte op. Samtidig reduceres kundernes forpligtelser. Global sourcing: Effektivt indkøb af materiale og styring af logistik spiller afgørende roller i den optimerede værdikæde, som BB Electronics tilbyder kunderne. Der arbejdes tæt sammen med leverandørerne for at sikre, at indkøbspriserne og leveringstiderne er konkurrencedygtige på det globale marked. Det sikres ved en centralt koordineret global sourcing indsats i både Asien og Europa. Integreret logistik: BB Electronics tilbyder komplette logistikløsninger, der dækker hele værdikæden fra udvælgelse af leverandør til distribution af varen, alt sammen efter aftale med kunden. På den måde matcher virksomheden den enkelte kundes markedssituation. Vi udvikler løsninger, baseret på simpel ordreproduktion over forecaststyring, rammeordrer og VMI. Page 4 of 51

5 Ikke to kunder er ens, men med stor erfaring fra mange forskellige kunder finder BB Electronics, i tæt samarbejde med leverandører, den helt rigtige løsning til hver enkelt kunde. Fleksibel produktion af print samt komplet boxbuild: På de danske produktionssteder i Give og Horsens samt i kinesiske Suzhou råder BB Electronics over et effektivt, fleksibelt og moderne produktionsapparat. Det gør os i stand til at tilbyde kunderne stor kapabilitet og kapacitet på baggrund af LEAN principper med fokus på lavt spild, små lagre og kort gennemløbstid. På bestykning af print arbejder vi med høje proces- og kvalitetskrav, som sikres gennem løbende proceskontrol og test. Eksempler er inline optisk pastakontrol, automatisk optisk inspektion på de monterede print, flying probe test, incircuit-test og funktions-test. Desuden tilbydes røntgeninspektion på stikprøveniveau. På boxbuild niveau samler, tester og programmerer vi produkterne færdige og klar til salg til slutbrugeren. Det kan dreje sig om montage af printkort i stål- og plastkabinetter, montering af display, tastaturer, antenner samt talrige andre mekaniske emner. Alt sammen under nøje overvågning af løbende proceskontrol og dataopsamling. Til sidst pakkes og mærkes produkterne individuelt afhængig af kundernes ønsker. AsiaLink: Som én af få nordeuropæiske EMSudbydere tilbyder BB Electronics økonomisk attraktiv produktion i Kina. Det sker i en fabrik, som med flere års erfaring har en dokumenteret høj standard. Med hensyn til planlægning, kvalitetssikring og indkøb ledes fabrikken i Kina efter samme principper som de danske fabrikker. Det gør, at overførsel af produktion mellem Danmark og Kina foregår hurtigt og effektivt. Fabrikken i Kina har dansk ledelse og danske teknikere er fast tilknyttet. After-sales service: BB Electronics servicerer kunden i garantiperioden og bagefter. Dermed kan det vurderes, om det er billigst at reparere eller skifte ud, og der kan ydes den nødvendige service. BB Electronics tilbyder at overtage den totale håndtering af after-sales processen. Vi varetager returneringer, garantireparationer, servicereparationer og ombytninger. Denne service tilbydes også på produkter, som BB Electronics ikke selv har fremstillet. Virksomheder, der har outsourcet produktionen, besidder ofte ikke den nødvendige tekniske kompetence. Servicen sikrer en høj grad af tilfredshed hos kunden fra først til sidst. Endvidere har rapporterne fra after-sales service vist sig værdifulde for vore kunders udviklingsafdelinger i deres bestræbelser på kontinuerlige forbedringer af produkterne. Page 5 of 51

6 Hoved og nøgletal (tkr.) 6 mdr /05 Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA før særlige poster Særlige poster - (78.101) Heraf udgør goodwill nedskrivning EBITDA Resultat af ordinær primær drift (58.190) Resultat af finansielle poster (12.601) (13.220) (12.523) (3.986) (12.285) Årets resultat (57.028) (2.803) (6.212) Anlægsaktiver Årets investering i materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Selskabskapital Egenkapital Ansvarlig lånekapital Egenkapital og ansvarligt lån Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Nettorentebærende gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme til investeringsaktivitet (18.649) (27.264) (11.754) (6.350) (7.703) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (9.883) (6.683) (6.003) (2.763) Ændring i likvider (22.489) (7.654) Nøgletal Bruttomargin (%) 12,5 11,6 12,9 9,8 9,8 EBITDA-margin før særlige poster (%) 7,6 5,4 7,0 4,2 5,6 ROIC I eksklusive goodwill (%)* 15,1 9,0 12,7 2,3 4,4 ROIC II eksklusive goodwill (%)* 15,1 (3,4) 12,7 2,3 4,4 Egenkapitalforrentning (%)* 22,1 (51,6) 10,9 (4,4) (4,7) Soliditet inkl. ansvarlig lånekapital (%) 33,1 25,2 33,9 35,2 34,2 Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Bruttomargin: EBITDA-margin før særlige poster: ROIC I: ROIC Il: Egenkapitalforrentning: Soliditet: Bruttoresultat x 100 / Nettoomsætning EBITDA før særlige poster x 100 / Nettoom sætning EBITA før særlige poster x 100 / Gennemsnitlig investeret kapital excl. goodwill EBITA efter særlige poster x 100 / Gennemsnitlig investeret kapital excl. goodwill Ordinært resultat efter skat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo inkl. ansvarlig lånekapital x 100 / Samlede aktiver ultimo * 2005 er omregnet til 12 måneders forrentning Page 6 of 51

7 Ledelsesberetning BB Electronics har i 2008 fortsat gennemførelsen af adskillige betydende initiativer. De omfattende LEAN projekter er fortsat. BB Electronics Technology Centre, etableret i 2007, er kommet godt i gang med en betydelig aktivitet inden for produktion af prototyper. Fokus er øget på salgsaktiviteter i Sverige og Norge. Salgsorganisationen er revitaliseret gennem fornyet organisering. Den samlede organisation er blevet styrket. Samlet set er BB Electronics rustet til yderligere vækst i Begivenheder i 2008 Det forløbne regnskabsår er påvirket positivt af den øgede fokus på investeringer, salgsaktiviteter og LEAN: BB Electronics indledte i 2007 et gennemgribende LEAN projekt i Horsens. Formålet var at styrke evnen til at levere, mindske værdien af varer i arbejde og forbedre effektiviteten gennem optimerede arbejdsmetoder. Fokus var udelukkende rettet mod produktionen. Resultaterne af LEAN projektet blev i 2008 synlige gennem de økonomiske resultater og som markant forbedret service i forhold til kunderne. BB Electronics ambition var at skabe en hurtig og gennemgribende ændring i performance. Derfor tilførte vi fra begyndelsen projektet et LEAN team bestående af fire ingeniører samt en ekstern konsulentvirksomhed. BB Electronics LEAN Team består i dag af seks højtuddannede fuldtidsmedarbejdere, som laver forbedringsprojekter i Danmark og Kina i produktion og i Supply Chain generelt. BB Electronics har gennem LEAN projektet gennemført forbedringer, som gør mere effektiv produktion mulig i små serier. For kunderne betyder det en væsentlig bedre leveringsperformance og fleksibilitet. De mindre serier har betydet en markant reduktion i produktionskompleksiteten og skabt et bedre overblik for både ledere og medarbejdere. I løbet af 2008 er hele produktionslayoutet blevet forbedret. Det betyder, at BB Electronics er klar til samtidigt at tage nye kunder ind og til at håndtere nye produkter fra eksisterende kunder hurtigt og effektivt. Page 7 of 51

8 BB Electronics er nu i en situation, hvor kommunikationsvejene i produktionen er blevet kortere og væsentligt forbedret. Det betyder, at eventuelle kvalitetsspørgsmål opdages langt hurtigere. I forhold til tidligere udføres de nødvendige korrigerende handlinger hurtigt og uden gener for kunderne. Resultatet af anstrengelserne er, at virksomheden i dag har et afgørende bedre afsæt til fremtidige kundeprojekter. BB Technology Centre er i løbet af 2008 for alvor blevet etableret og synligt på markedet. Både eksisterende og talrige nye kunder har taget godt imod det unikke koncept, hvor kombinationen af mange års erfaring med produktion og indkøb sammen med moderne udviklingsværktøjer, DFM teknologier og en motiveret stab af erfarne udviklings- og industrialiseringsfolk sikrer implementering af nye produkter hurtigst muligt. Rådgivning om optimering med henblik på bedst mulig kvalitet for lavest mulig kostpris ved både produktion i Danmark og Kina er blevet udbygget med ressourcer i både Danmark og Kina. Rådgivningen forventes fortsat at være særdeles attraktiv for en bred vifte af kunder i Skandinavien. Mere end 25 nye kunder valgte i 2008 at bruge teknologicentrets services. Ud over hurtig og sikker sourcing af alle komponenterne og efterfølgende montage af elektronikkomponenter har vi udbygget fremtagning af mekaniske dele. BB DesignLink udgør rådgivningsdelen i BB Technology Centre. Gennem analyser, rapporter, rådgivning fra konsulenter og projektarbejde hjælper virksomhedens erfarne udviklings- og designingeniører kunderne med optimering af nye produkter eller optimering og opdatering af eksisterende. Omdrejningspunktet er Design For Manufacturing (DFM) og omfatter såvel elektronik som mekanik. På det mekaniske område har BB Electronics styrket kompetencerne mærkbart med flere 3D CAD anlæg samt gennem ansættelse af erfarne projektledere med stor erfaring indenfor plast, fremstilling af værktøj og mekaniksourcing i Asien. På elektronikområdet er der særlig fokus på den fortsatte miniaturisering, hvor der bl.a. arbejdes med validering af nye teknologier til montage af komponenter, samt fine pitch wirebonding. DFM og prototyperapporter fra DesignLink lever op til internationale IPC standarder og høster anerkendelse for at være værdifulde designinput for virksomhedens kunder. Page 8 of 51

9 BB DesignLink arbejder tæt sammen med velrenommerede design- og udviklingshuse i Danmark og Sverige. Aktuelt er der gang i flere større udviklingsprojekter, hvor BB Electronics påtager sig udviklingsopgaven fra A-Z med tæt fælles projektledelse fra idé og konceptfase til volumenproduktion i f.eks. Kina. For kunderne betyder det én kontrakt og minimeret projektrisiko. I andre opgaver indgår DesignLink som leverandør af prototyper, rådgivning, værktøjer og testsystemer til udviklingshusenes store udviklingsprojekter for kunder. For at sikre den bedst mulige service og højeste fleksibilitet har Global Sourcing i samarbejde med leverandørerne indledt et projekt, hvor målet er at mindske leveringstiden på komponenter. Projektet finder sted i tæt samarbejde med kunderne for at varetage deres behov for hurtig og præcis levering. Opgaven løses ved hjælp af logistiske forbedringer, der sikrer højst syv dages leveringstid på komponenter. Elektroniske produkter bliver konstant mindre, mere kompakte og mere komplekse. Behovet for at producere flere håndholdte produkter er stort, men naturlovene spiller en stor rolle for valget af den rigtige teknologi i det printkort, der er grundlaget for det hele. Kravet til de elektriske signaler mellem komponenterne på printkortet øges med stigende frekvens (på grund af mindre gate geometrier i IC erne) og det gør signalerne mere følsomme for forstyrrelser. Jo mindre udstrækning signalerne har, jo mere robust bliver konstruktionen. Antallet af byggeelementerne (gates) i IC erne vokser konstant. Det betyder mange flere kontaktpunkter på IC en (pincounts) og mindre afstand mellem dem (pitch). Over 2000 kontaktpunkter på en 1 mm pitch BGA er ikke usædvanligt, lige som 256 kontaktpunkter på en 0,65 mm pitch IC er normen i dag. De talrige forbindelser mellem komponenterne betyder flere lag på printkortet. Og det betyder som hovedregel en højere pris. Page 9 of 51

10 HDI (High Density Interconnect) og microviahuller er ofte løsningen. Teknologien er dyrere end den, der bruges til fremstilling af konventionelle printkort. Men gevinsterne er værd at overveje: Det kombineres med en højt udviklet inproces inspektion, hvor virksomheden mellem de enkelte procestrin sikrer, at kun fejlfri halvfabrikata går videre i produktionsforløbet. Færre lag giver mindre kostpris og mindre printkortareal Bedre tykkelseskontrol giver bedre forhold for de elektriske signaler (kontrolleret impedans). Færre lag betyder øget pålidelighed og mindre problemer med blyfri lodning. Forbedrede elektriske egenskaber. Bedre immunitet over for eksterne elektriske forstyrrelser og mindre udstråling (EMC). Højere komponenttæthed. Slutproduktet bliver mindre og mere robust. Fremstillingen af HDI printkort med mikroviahuller stiller store krav til printleverandørens processer. Der skal for eksempel bruges laserboring af blinde mikroviahuller som supplement til mekanisk boring af gennemgående huller. Ætsning af lederbanemønsteret er mere kritisk, og kravene til den elektrisk sluttest øges. BB Electronics har et veletableret samarbejde med pålidelige leverandører, der behersker den komplicerede teknologi. Gennem omhyggelig udvælgelse og auditeringer sikres det bedst mulige grundlag for en efterfølgende produktion af produkter, baseret på HDI teknologien. BB Electronics indgår typisk i tæt samarbejde med kunderne og de relevante nøgleleverandører i udviklingsprojekterne, idet det er af stor vigtighed ved HDI produkter. Virksomhedens set-up tilbyder en fuld palette af EMS services. BB Electronics råder over 10 komplette SMT linier, suppleret med det mest moderne bestykningsudstyr til både bølgelodning og selektiv lodning. Page 10 of 51

11 Markeds- og salgsudvikling BB Electronics betjener en lang række forskellige industrivirksomheder. Kunderne er både store, internationale koncerner, mellemstore virksomheder og små fabrikker bar præg af øget fokus på nysalg og rentabilitet af det eksisterende salg. Det resulterede i en positiv udvikling i forretningen med nye kunder, hvor der er blevet indgået aftaler med mere end 20 nye kunder. Der blev ansat endnu en sælger i Sverige, så virksomheden nu har salgskontorer i både Västerås og Halmstad. For at øge fokus i Norden er der desuden i starten af 2009 ansat en sælger med brancheerfaring, der målrettet skal tage sig af det norske marked. Det er ledelsens indtryk, at virksomhedens erfaring og kompetencer med at betjene kunder, når det drejer sig om produktion og andre services fra Kina og Europa, er et stærkt konkurrenceparameter, som i stigende grad tiltrækker nye kunder og øger efterspørgslen fra eksisterende kunder. Det blev i 2008 besluttet at samle kundeserviceorganisationen i tre teams opdelt efter kundesegmenterne industri, professionel informations- og kommunikationsteknologi samt medico. Målet er at styrke kunde-serviceniveauet yderligere med dedikerede teams, der har ressourcer og kompetencer til at tage hånd om samtlige kunders behov. Den øgede fokus på medico- og hightechsegmentet bar frugt i Derfor er det ledelsens forventning, at den dedikerede og fokuserede salgsindsats resulterer i en yderligere positiv udvikling i kundeporteføljen i 2009 på de områder. Page 11 of 51

12 Organisation C Ledelse Produktion/ Supply Chain Indkøb F inans/ Support Sa lg Horse ns Giv e Suzhou LEA N/ f orretningsudvikling Fi nans IT HR Te chnology Centre Sa lg Produktion Produk tion Produktion Danma rk Danmark Danmark Ny salg Industri Logistik Logistik Logistik Kina Kina Kina De signlink Telecom PE PE PE Ka ntine Horse ns Medi cal/ andet After Sale Serv ice Me darbejderfordeling pr. land China 52% Denmark 48% I løbet af 2008 er organisationen blevet tilpasset og udviklet, så den er optimeret i forhold til de opgaver, som en moderne EMS virksomhed skal løse. Salgsafdelingen er blevet revitaliseret med en opdeling i nysalg og betjening af eksisterende kunder. Betjeningen af eksisterende kunder varetages gennem 3 segment ansvarlige inden for Industri, Telecom samt Medico / øvrige. BB Electronics forventer i de kommende år en betydelig vækst i Medico / øvrige, i hvilken sammenhæng området planlægges opdelt i 2 selvstændige segmenter. Hvert segment har egen ledelse og hver kunde er tildelt en Business Area Manager, en Program Manager, en ordrekoordinator, en indkøber, en kvalitetsmedarbejder samt en PE tekniker. Alle kunder vil således altid kunne betjenes med en kompetent og beslutningsdygtig salgsorganisation. Nysalg varetages af Teknologicenteret og indbefatter foruden sælgerne i Teknologicenteret også 2 salgskontorer i Sverige. Ligeledes varetager Teknologicenteret salget af prototyper, hvilket har vist sig at være meget vigtigt i det nuværende marked, hvor både eksisterende og nye kunder har brug for meget hurtigt at bringe nye mere konkurrencedygtige produkter på markedet. Inden for Produktion/Supply Chain har BB Electronics i løbet af 2008 og begyndelsen af 2009 styrket organisationen med Carsten Christensen som ny COO samt ny fabrikschef i Horsens, ny fabrikschef i Kina og ny Supply Chain Manager. Ligeledes er Benny Holst i løbet af 2008 blevet udpeget til at lede LEAN / forretningsudvikling og endelig er After Sales området blevet udbygget og styrket. Page 12 of 51

13 Inden for Produktion er organisationen således blevet styrket med erfarne ledere, som alle har en længerevarende relevant baggrund inden for EMS eller OEM elektronikproduktion. Ligeledes er der tale om ledere som har dokumenterede resultater med sig til BB Electronics. Kombinationen med en driftsorganisation og en LEAN/forretningsudviklingsfunktion har vist sig at være en betydelig styrkeparameter for BB Electronics, idet selskabet har gennemført forbedringer på en langt hurtigere og mere effektiv måde end tidligere. Der er tale om en løbende betydelig investering, som ledelsen forventer vil lede til en yderligere styrkelse af BB Electronics position, som førende skandinavisk EMS leverandør af små og mellemstore komplekse serier i de kommende år. Som det fremgår af diagrammet er der nu flest medarbejdere i Kina. Denne udvikling forventer BB Electronics vil fortsætte i fremtiden, med vækst i antal medarbejdere i lavkostlande. Corporate Govenance BB Electronics bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende, om dette er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse og med samme rækkevidde som BB Electronics A/S. Herunder efterlever selskabet - i kraft af sin status som delvis kapitalfondsejet virksomhed DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse. På dette grundlag er udviklet og vedligeholdes løbende en række interne procedurer, der skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet herunder ansættelse af direktionen, fastlæggelse af retningslinjer for og udøvelse af kontrol med direktionens arbejde, sikring af en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, fastlæggelse af selskabets idégrundlag og strategi, samt vurdering af forsvarligheden af selskabets kapitalberedskab. Bestyrelsen i BB Electronics A/S mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 5 gange om året, og normalt deltager den samlede bestyrelse og direktion i alle møderne. I 2008 har der ikke været afholdt møder, hvor mere end ét bestyrelsesmedlem har været forhindret. Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte, og 3 er valgt af og blandt medarbejderne. I perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om selskabets og koncernens resultat og finansielle stilling, og der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt forholdene tilsiger det. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til særlige opgaver, men har ikke hidtil fundet anledning til at etablere egentlige faste udvalg eller komiteer. Bestyrelsens og direktionens vederlag For at tiltrække og fastholde koncernens ledelsesmæssige kompetencer er direktionsmedlemmernes og ledende medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til arbejdsopgaver, værdiskabelse og vilkår i sammenlignelige virksomheder. Der indgår ikke aktieoptioner som et incitament. Vederlag til direktion og bestyrelsen er omtalt i en note til årsrapporten. Udbyttepolitik Udbetaling af udbytte skal ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen som grundlag for koncernens fortsatte ekspansion samt under hensyntagen til de foreliggende aftaler med finansieringskilder. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2008 ikke udbetales udbytte. Page 13 of 51

14 Anbefalinger for aktivt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde I juni 2008 udsendte Danish Venture Capital and Private Equity Association ("DVCA") retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde og deres kontrollerede virksomheder. Anbefalingerne omfatter blandt andet retningslinjer for beskrivelse af en række forhold i ledelsesberetningen, herunder bl.a. corporate governance, finansielle risici, udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold. Som kapitalfondsejet selskab skal BB Electronics enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. BB Electronics A/S selskabsledelse følger generelt DVCA's anbefalinger. Finansielle risici Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret for ændringer i valutakurser og renteniveau. Moderselskabet styrer koncernens finansielle risici centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernen opererer med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold. Dertil kommer at kunderne og lagre, der er direkte knyttet til den enkelte kunde, er sikret via eksterne kreditforsikringer. BB Electronics aktiekapital er ikke opdelt i aktieklasser. Ledelsen vurderer regelmæssigt, om BB Electronics har en tilstrækkelig kapitalstruktur. Pr. 31. december 2008 udgør koncernens rentebærende gæld excl. det ansvarlige lån ydet af moderselskabet i alt DKK 158 mio. (2007: 182 mio.), hvilket vurderes som værende et rimeligt niveau set i forhold til det aktuelle behov for finansiel fleksibilitet. Der er ikke foretaget ændringer af koncernens retningslinjer og procedurer for styring af kapitalstrukturen og forvaltningen heraf. Page 14 of 51

15 Kundestatements Medotech valgte ved udgangen af 2007 BB Electronics som deltagende partner til udvikling af et ny Grindcare produkt, samt partner for den efterfølgende produktion. Denne beslutning har vi på intet tidspunkt fortrudt, da der gennem hele projektet er arbejdet målrettet mod at overholde tidsplaner for de enkelte faser i projektet. Medotech har oplevet BB Electronics styrke i et dedikeret team omkring DesignLink og Technology Centre, samt den kontrollerede igangsættelse af produktion i både Danmark og på sigt Kina. Vi står nu umiddelbart inden produktionsstart og ser med forventning frem til et fortsat tæt samarbejde i årene, der kommer. Troels Bierman Mortensen, CEO Thrane & Thrane A/S har i BB Electronics en seriøs og kompetent strategisk samarbejdspartner, som leverer produkter i høj kvalitet, til aftalt tid og konkurrencedygtige priser. BB Electronics er en af Thrane & Thrane A/S største leverandører, og BB Electronics performance er en vigtig konkurrenceparameter i denne sammenhæng. Thomas Valbjørn, Strategic Purchasing Director Page 15 of 51

16 Den økonomiske udvikling Den samlede omsætning blev i 2008 på DKK 711 mio., hvilket er 16 mio. lavere end Koncernen realiserede i 2008 en samlet indtjening (EBITDA) på DKK 54 mio. (DKK 40 mio.) samt et resultat efter skat på DKK 21 mio. (DKK -57 mio.) Fremgangen baserer sig overvejende på de væsentlige aktiviteter, der blev besluttet og gennemført i 2007, og de omfattende LEAN projekter der har kendetegnet Årets resultat før skat udgjorde DKK 22 mio. Det er en væsentlig forbedring set i forhold til 2007 (DKK -71 mio) Ledelsen vurderer udviklingen i det samlede resultat til at være tilfredsstillende. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af regnskabsåret DKK 394 mio. mod DKK 419 mio. året før. Faldet skyldes hovedsagligt reduktion i varebeholdningerne, som resultat af den fokus der har og er på at nedbringe kapitalbindingen. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 51 mio., hvilket er en forbedring på DKK 25 mio. i forhold til året før. De samlede investeringer udgjorde DKK 20 mio. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag er der ikke indtrådt forhold, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling og dermed påvirke vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2009 BB Electronics mål for 2009 er at skabe forøget omsætning og indtjening. Det skal både ske gennem organisk vækst med de eksisterende kunder samt ved at udbygge kundeporteføljen med nye. Omsætningen BB Electronics er naturligvis delvist påvirket af følgerne af den verserende verdensomspændende finansielle krise. For at modvirke denne er der som beskrevet tidligere gennemført et antal ændringer for at styrke de markedsmæssige aktiviteter og derigennem øge omsætningen. BB Electronics satser blandt meget på BB DesignLink og BB Technology Centre, som arbejder tæt sammen med salgsstyrken. Herigennem vil BB Electronics styrke sin position overfor kunder, som efterspørger udviklingsrelaterede ydelser. Herudover gør BB Technology Centre det muligt for kunderne at få produkterne hurtigt på markedet. Netop det vurderes at være et væsentligt konkurrenceparameter for hovedparten af de kunder og kundeemner, BB Electronics henvender sig til. Både BB DesignLink og BB Technology Centre vil være i tæt kontakt med BB Electronics batch-produktionssteder og vil derfor fungere som brohoved for kunder, som enten har eller vil få et fremtidigt behov for serieproduktion. Med åbningen af endnu et salgskontor, så vi nu dækker hele Sverige, og med ansættelse af sælger til Norge har virksomheden fået et godt udgangspunkt for at øge salget på det skandinaviske EMS-marked. Det giver store forventninger til omsætningsmulighederne på netop det marked, og virksomheden forudser, at 2009 byder på flere interessante muligheder i både Sverige og Norge. Page 16 of 51

17 Herudover forventes det, at adskillige af de nye kunder, der kom til i 2008, øger deres behov for elektronikproduktion og dermed forøger BB Electronics omsætning i Indgangen af ordrer i finansårets første måneder lever op til budgettet. Indtjeningen Investering i LEAN til alle produktionsstederne gør, at der er en forventning til fortsat stigende effektivitet i produktionerne og koncernen, og at det vil bidrage til en forbedret indtjening i LEAN-gennemførelsen på den største fabrik i Horsens har medført, at der kan produceres med betydeligt kortere gennemløbstider, højere leveringsperformance og lavere mængde varer i arbejde. Udrulningen af LEANproduktionsprincipperne vil fortsætte i de andre fabrikker i 2009, så de vil kunne øge effektiviteten og udnyttelse af kapital samt etablere en leveringsevne og kvalitet, som ikke overgås af andre i EMSindustrien. Samtidig vil der i 2009 fortsat være konstant fokus på løbende at overflytte flere aktiviteter til fabrikken i Suzhou (Kina). Suzhou-fabrikken er nu godt rustet og fuldt ud på niveau kapabilitetsmæssigt med virksomhedens danske fabrikker. Fabrikken er parat til at varetage alle fremtidige opgaver og udfordringer, der venter i forbindelse med overflytning af produktion fra Danmark samt opstart af helt nye kunder i BB Electronics regi. De samlede forventninger til BB Electronics resultater både omsætning og indtjeningsmæssigt for 2009 er derfor positive. Page 17 of 51

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

årsrapport Bladt Industries A/S 2012 1

årsrapport Bladt Industries A/S 2012 1 årsrapport 2012 1 2 Indhold Bladt Industries kort fortalt.... 2 Ledelsesberetning... 3 Hoved- og nøgletal.... 3 2012 i perspektiv... 3 Finansielle forhold... 5 Forventninger.... 5 Projekter i fokus...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2007/08 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere