ÅRSRAPPORT BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51

2 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet og miljø 18 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors påtegning 21 Regnskabspraksis 22 Koncernregnskab 27 Moderselskabsregnskab 43 Selskabsoplysninger 51 Page 2 of 51

3 Positiv indtjening (EBITDA) på MDKK 54.1 Fortsættelse af omfattende LEAN program i BB Electronics Omfattende investeringer i ny teknologi i alle fabrikker Betydelig aktivitet med prototyper i Technology Centre Øget salgsaktivitet i Sverige og Norge Revitalisering af salgsorganisation gennem reorganisering Centraliseringsinitiativ på logistikområdet med fokus på reduktion af kapitalbinding Styrkelse af organisation tilendebragt Øget aktivitetsniveau i Kina Page 3 of 51

4 BB Electronics forretningsmodel BB Electronics Holding A/S BB Electronics A/S BB Electronics (Suzhou) Co. Ltd. Vision BB Electronics skal være den foretrukne EMS outsourcingpartner for skandinaviske virksomheder med behov for elektronikproduktion. BB Electronics betjener hovedsageligt kunder indenfor industri-, professionel telekommunikation/it- og medicosegmentet med behov for små til mellemstore serier. BB Electronics forbedrer kundernes konkurrenceevne ved at levere komplette løsninger fra idé til slutprodukt til konkurrencedygtige priser. Ved at opfylde forventningerne til virksomheden opbygger BB Electronics loyale og varige relationer til kunderne. Strategi BB Electronics strategi bygger på følgende seks grundelementer: BB DesignLink: En effektiv styring af produktudviklingen giver alle produkter det bedst tænkelige afsæt og spiller en væsentlig rolle i forbindelse med implementering af produktkonfigurationer, der fra begyndelsen begrænser omkostningerne. BB DesignLink sikrer, at kundens produkt er så konkurrencedygtigt som muligt i forhold til pris, kvalitet og logistik. BB DesignLink er bemandet med erfarne udviklingsingeniører, der bistår kunden med at udvikle og industrialisere nye produkter og tilpasse eksisterende produkter til serieproduktion. BB Electronics salgsafdeling rådgiver sammen med DesignLink om brugen af BB standardkomponenter, der gør kundernes produkter hurtigere at starte op. Samtidig reduceres kundernes forpligtelser. Global sourcing: Effektivt indkøb af materiale og styring af logistik spiller afgørende roller i den optimerede værdikæde, som BB Electronics tilbyder kunderne. Der arbejdes tæt sammen med leverandørerne for at sikre, at indkøbspriserne og leveringstiderne er konkurrencedygtige på det globale marked. Det sikres ved en centralt koordineret global sourcing indsats i både Asien og Europa. Integreret logistik: BB Electronics tilbyder komplette logistikløsninger, der dækker hele værdikæden fra udvælgelse af leverandør til distribution af varen, alt sammen efter aftale med kunden. På den måde matcher virksomheden den enkelte kundes markedssituation. Vi udvikler løsninger, baseret på simpel ordreproduktion over forecaststyring, rammeordrer og VMI. Page 4 of 51

5 Ikke to kunder er ens, men med stor erfaring fra mange forskellige kunder finder BB Electronics, i tæt samarbejde med leverandører, den helt rigtige løsning til hver enkelt kunde. Fleksibel produktion af print samt komplet boxbuild: På de danske produktionssteder i Give og Horsens samt i kinesiske Suzhou råder BB Electronics over et effektivt, fleksibelt og moderne produktionsapparat. Det gør os i stand til at tilbyde kunderne stor kapabilitet og kapacitet på baggrund af LEAN principper med fokus på lavt spild, små lagre og kort gennemløbstid. På bestykning af print arbejder vi med høje proces- og kvalitetskrav, som sikres gennem løbende proceskontrol og test. Eksempler er inline optisk pastakontrol, automatisk optisk inspektion på de monterede print, flying probe test, incircuit-test og funktions-test. Desuden tilbydes røntgeninspektion på stikprøveniveau. På boxbuild niveau samler, tester og programmerer vi produkterne færdige og klar til salg til slutbrugeren. Det kan dreje sig om montage af printkort i stål- og plastkabinetter, montering af display, tastaturer, antenner samt talrige andre mekaniske emner. Alt sammen under nøje overvågning af løbende proceskontrol og dataopsamling. Til sidst pakkes og mærkes produkterne individuelt afhængig af kundernes ønsker. AsiaLink: Som én af få nordeuropæiske EMSudbydere tilbyder BB Electronics økonomisk attraktiv produktion i Kina. Det sker i en fabrik, som med flere års erfaring har en dokumenteret høj standard. Med hensyn til planlægning, kvalitetssikring og indkøb ledes fabrikken i Kina efter samme principper som de danske fabrikker. Det gør, at overførsel af produktion mellem Danmark og Kina foregår hurtigt og effektivt. Fabrikken i Kina har dansk ledelse og danske teknikere er fast tilknyttet. After-sales service: BB Electronics servicerer kunden i garantiperioden og bagefter. Dermed kan det vurderes, om det er billigst at reparere eller skifte ud, og der kan ydes den nødvendige service. BB Electronics tilbyder at overtage den totale håndtering af after-sales processen. Vi varetager returneringer, garantireparationer, servicereparationer og ombytninger. Denne service tilbydes også på produkter, som BB Electronics ikke selv har fremstillet. Virksomheder, der har outsourcet produktionen, besidder ofte ikke den nødvendige tekniske kompetence. Servicen sikrer en høj grad af tilfredshed hos kunden fra først til sidst. Endvidere har rapporterne fra after-sales service vist sig værdifulde for vore kunders udviklingsafdelinger i deres bestræbelser på kontinuerlige forbedringer af produkterne. Page 5 of 51

6 Hoved og nøgletal (tkr.) 6 mdr /05 Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA før særlige poster Særlige poster - (78.101) Heraf udgør goodwill nedskrivning EBITDA Resultat af ordinær primær drift (58.190) Resultat af finansielle poster (12.601) (13.220) (12.523) (3.986) (12.285) Årets resultat (57.028) (2.803) (6.212) Anlægsaktiver Årets investering i materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Selskabskapital Egenkapital Ansvarlig lånekapital Egenkapital og ansvarligt lån Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Nettorentebærende gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme til investeringsaktivitet (18.649) (27.264) (11.754) (6.350) (7.703) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (9.883) (6.683) (6.003) (2.763) Ændring i likvider (22.489) (7.654) Nøgletal Bruttomargin (%) 12,5 11,6 12,9 9,8 9,8 EBITDA-margin før særlige poster (%) 7,6 5,4 7,0 4,2 5,6 ROIC I eksklusive goodwill (%)* 15,1 9,0 12,7 2,3 4,4 ROIC II eksklusive goodwill (%)* 15,1 (3,4) 12,7 2,3 4,4 Egenkapitalforrentning (%)* 22,1 (51,6) 10,9 (4,4) (4,7) Soliditet inkl. ansvarlig lånekapital (%) 33,1 25,2 33,9 35,2 34,2 Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Bruttomargin: EBITDA-margin før særlige poster: ROIC I: ROIC Il: Egenkapitalforrentning: Soliditet: Bruttoresultat x 100 / Nettoomsætning EBITDA før særlige poster x 100 / Nettoom sætning EBITA før særlige poster x 100 / Gennemsnitlig investeret kapital excl. goodwill EBITA efter særlige poster x 100 / Gennemsnitlig investeret kapital excl. goodwill Ordinært resultat efter skat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo inkl. ansvarlig lånekapital x 100 / Samlede aktiver ultimo * 2005 er omregnet til 12 måneders forrentning Page 6 of 51

7 Ledelsesberetning BB Electronics har i 2008 fortsat gennemførelsen af adskillige betydende initiativer. De omfattende LEAN projekter er fortsat. BB Electronics Technology Centre, etableret i 2007, er kommet godt i gang med en betydelig aktivitet inden for produktion af prototyper. Fokus er øget på salgsaktiviteter i Sverige og Norge. Salgsorganisationen er revitaliseret gennem fornyet organisering. Den samlede organisation er blevet styrket. Samlet set er BB Electronics rustet til yderligere vækst i Begivenheder i 2008 Det forløbne regnskabsår er påvirket positivt af den øgede fokus på investeringer, salgsaktiviteter og LEAN: BB Electronics indledte i 2007 et gennemgribende LEAN projekt i Horsens. Formålet var at styrke evnen til at levere, mindske værdien af varer i arbejde og forbedre effektiviteten gennem optimerede arbejdsmetoder. Fokus var udelukkende rettet mod produktionen. Resultaterne af LEAN projektet blev i 2008 synlige gennem de økonomiske resultater og som markant forbedret service i forhold til kunderne. BB Electronics ambition var at skabe en hurtig og gennemgribende ændring i performance. Derfor tilførte vi fra begyndelsen projektet et LEAN team bestående af fire ingeniører samt en ekstern konsulentvirksomhed. BB Electronics LEAN Team består i dag af seks højtuddannede fuldtidsmedarbejdere, som laver forbedringsprojekter i Danmark og Kina i produktion og i Supply Chain generelt. BB Electronics har gennem LEAN projektet gennemført forbedringer, som gør mere effektiv produktion mulig i små serier. For kunderne betyder det en væsentlig bedre leveringsperformance og fleksibilitet. De mindre serier har betydet en markant reduktion i produktionskompleksiteten og skabt et bedre overblik for både ledere og medarbejdere. I løbet af 2008 er hele produktionslayoutet blevet forbedret. Det betyder, at BB Electronics er klar til samtidigt at tage nye kunder ind og til at håndtere nye produkter fra eksisterende kunder hurtigt og effektivt. Page 7 of 51

8 BB Electronics er nu i en situation, hvor kommunikationsvejene i produktionen er blevet kortere og væsentligt forbedret. Det betyder, at eventuelle kvalitetsspørgsmål opdages langt hurtigere. I forhold til tidligere udføres de nødvendige korrigerende handlinger hurtigt og uden gener for kunderne. Resultatet af anstrengelserne er, at virksomheden i dag har et afgørende bedre afsæt til fremtidige kundeprojekter. BB Technology Centre er i løbet af 2008 for alvor blevet etableret og synligt på markedet. Både eksisterende og talrige nye kunder har taget godt imod det unikke koncept, hvor kombinationen af mange års erfaring med produktion og indkøb sammen med moderne udviklingsværktøjer, DFM teknologier og en motiveret stab af erfarne udviklings- og industrialiseringsfolk sikrer implementering af nye produkter hurtigst muligt. Rådgivning om optimering med henblik på bedst mulig kvalitet for lavest mulig kostpris ved både produktion i Danmark og Kina er blevet udbygget med ressourcer i både Danmark og Kina. Rådgivningen forventes fortsat at være særdeles attraktiv for en bred vifte af kunder i Skandinavien. Mere end 25 nye kunder valgte i 2008 at bruge teknologicentrets services. Ud over hurtig og sikker sourcing af alle komponenterne og efterfølgende montage af elektronikkomponenter har vi udbygget fremtagning af mekaniske dele. BB DesignLink udgør rådgivningsdelen i BB Technology Centre. Gennem analyser, rapporter, rådgivning fra konsulenter og projektarbejde hjælper virksomhedens erfarne udviklings- og designingeniører kunderne med optimering af nye produkter eller optimering og opdatering af eksisterende. Omdrejningspunktet er Design For Manufacturing (DFM) og omfatter såvel elektronik som mekanik. På det mekaniske område har BB Electronics styrket kompetencerne mærkbart med flere 3D CAD anlæg samt gennem ansættelse af erfarne projektledere med stor erfaring indenfor plast, fremstilling af værktøj og mekaniksourcing i Asien. På elektronikområdet er der særlig fokus på den fortsatte miniaturisering, hvor der bl.a. arbejdes med validering af nye teknologier til montage af komponenter, samt fine pitch wirebonding. DFM og prototyperapporter fra DesignLink lever op til internationale IPC standarder og høster anerkendelse for at være værdifulde designinput for virksomhedens kunder. Page 8 of 51

9 BB DesignLink arbejder tæt sammen med velrenommerede design- og udviklingshuse i Danmark og Sverige. Aktuelt er der gang i flere større udviklingsprojekter, hvor BB Electronics påtager sig udviklingsopgaven fra A-Z med tæt fælles projektledelse fra idé og konceptfase til volumenproduktion i f.eks. Kina. For kunderne betyder det én kontrakt og minimeret projektrisiko. I andre opgaver indgår DesignLink som leverandør af prototyper, rådgivning, værktøjer og testsystemer til udviklingshusenes store udviklingsprojekter for kunder. For at sikre den bedst mulige service og højeste fleksibilitet har Global Sourcing i samarbejde med leverandørerne indledt et projekt, hvor målet er at mindske leveringstiden på komponenter. Projektet finder sted i tæt samarbejde med kunderne for at varetage deres behov for hurtig og præcis levering. Opgaven løses ved hjælp af logistiske forbedringer, der sikrer højst syv dages leveringstid på komponenter. Elektroniske produkter bliver konstant mindre, mere kompakte og mere komplekse. Behovet for at producere flere håndholdte produkter er stort, men naturlovene spiller en stor rolle for valget af den rigtige teknologi i det printkort, der er grundlaget for det hele. Kravet til de elektriske signaler mellem komponenterne på printkortet øges med stigende frekvens (på grund af mindre gate geometrier i IC erne) og det gør signalerne mere følsomme for forstyrrelser. Jo mindre udstrækning signalerne har, jo mere robust bliver konstruktionen. Antallet af byggeelementerne (gates) i IC erne vokser konstant. Det betyder mange flere kontaktpunkter på IC en (pincounts) og mindre afstand mellem dem (pitch). Over 2000 kontaktpunkter på en 1 mm pitch BGA er ikke usædvanligt, lige som 256 kontaktpunkter på en 0,65 mm pitch IC er normen i dag. De talrige forbindelser mellem komponenterne betyder flere lag på printkortet. Og det betyder som hovedregel en højere pris. Page 9 of 51

10 HDI (High Density Interconnect) og microviahuller er ofte løsningen. Teknologien er dyrere end den, der bruges til fremstilling af konventionelle printkort. Men gevinsterne er værd at overveje: Det kombineres med en højt udviklet inproces inspektion, hvor virksomheden mellem de enkelte procestrin sikrer, at kun fejlfri halvfabrikata går videre i produktionsforløbet. Færre lag giver mindre kostpris og mindre printkortareal Bedre tykkelseskontrol giver bedre forhold for de elektriske signaler (kontrolleret impedans). Færre lag betyder øget pålidelighed og mindre problemer med blyfri lodning. Forbedrede elektriske egenskaber. Bedre immunitet over for eksterne elektriske forstyrrelser og mindre udstråling (EMC). Højere komponenttæthed. Slutproduktet bliver mindre og mere robust. Fremstillingen af HDI printkort med mikroviahuller stiller store krav til printleverandørens processer. Der skal for eksempel bruges laserboring af blinde mikroviahuller som supplement til mekanisk boring af gennemgående huller. Ætsning af lederbanemønsteret er mere kritisk, og kravene til den elektrisk sluttest øges. BB Electronics har et veletableret samarbejde med pålidelige leverandører, der behersker den komplicerede teknologi. Gennem omhyggelig udvælgelse og auditeringer sikres det bedst mulige grundlag for en efterfølgende produktion af produkter, baseret på HDI teknologien. BB Electronics indgår typisk i tæt samarbejde med kunderne og de relevante nøgleleverandører i udviklingsprojekterne, idet det er af stor vigtighed ved HDI produkter. Virksomhedens set-up tilbyder en fuld palette af EMS services. BB Electronics råder over 10 komplette SMT linier, suppleret med det mest moderne bestykningsudstyr til både bølgelodning og selektiv lodning. Page 10 of 51

11 Markeds- og salgsudvikling BB Electronics betjener en lang række forskellige industrivirksomheder. Kunderne er både store, internationale koncerner, mellemstore virksomheder og små fabrikker bar præg af øget fokus på nysalg og rentabilitet af det eksisterende salg. Det resulterede i en positiv udvikling i forretningen med nye kunder, hvor der er blevet indgået aftaler med mere end 20 nye kunder. Der blev ansat endnu en sælger i Sverige, så virksomheden nu har salgskontorer i både Västerås og Halmstad. For at øge fokus i Norden er der desuden i starten af 2009 ansat en sælger med brancheerfaring, der målrettet skal tage sig af det norske marked. Det er ledelsens indtryk, at virksomhedens erfaring og kompetencer med at betjene kunder, når det drejer sig om produktion og andre services fra Kina og Europa, er et stærkt konkurrenceparameter, som i stigende grad tiltrækker nye kunder og øger efterspørgslen fra eksisterende kunder. Det blev i 2008 besluttet at samle kundeserviceorganisationen i tre teams opdelt efter kundesegmenterne industri, professionel informations- og kommunikationsteknologi samt medico. Målet er at styrke kunde-serviceniveauet yderligere med dedikerede teams, der har ressourcer og kompetencer til at tage hånd om samtlige kunders behov. Den øgede fokus på medico- og hightechsegmentet bar frugt i Derfor er det ledelsens forventning, at den dedikerede og fokuserede salgsindsats resulterer i en yderligere positiv udvikling i kundeporteføljen i 2009 på de områder. Page 11 of 51

12 Organisation C Ledelse Produktion/ Supply Chain Indkøb F inans/ Support Sa lg Horse ns Giv e Suzhou LEA N/ f orretningsudvikling Fi nans IT HR Te chnology Centre Sa lg Produktion Produk tion Produktion Danma rk Danmark Danmark Ny salg Industri Logistik Logistik Logistik Kina Kina Kina De signlink Telecom PE PE PE Ka ntine Horse ns Medi cal/ andet After Sale Serv ice Me darbejderfordeling pr. land China 52% Denmark 48% I løbet af 2008 er organisationen blevet tilpasset og udviklet, så den er optimeret i forhold til de opgaver, som en moderne EMS virksomhed skal løse. Salgsafdelingen er blevet revitaliseret med en opdeling i nysalg og betjening af eksisterende kunder. Betjeningen af eksisterende kunder varetages gennem 3 segment ansvarlige inden for Industri, Telecom samt Medico / øvrige. BB Electronics forventer i de kommende år en betydelig vækst i Medico / øvrige, i hvilken sammenhæng området planlægges opdelt i 2 selvstændige segmenter. Hvert segment har egen ledelse og hver kunde er tildelt en Business Area Manager, en Program Manager, en ordrekoordinator, en indkøber, en kvalitetsmedarbejder samt en PE tekniker. Alle kunder vil således altid kunne betjenes med en kompetent og beslutningsdygtig salgsorganisation. Nysalg varetages af Teknologicenteret og indbefatter foruden sælgerne i Teknologicenteret også 2 salgskontorer i Sverige. Ligeledes varetager Teknologicenteret salget af prototyper, hvilket har vist sig at være meget vigtigt i det nuværende marked, hvor både eksisterende og nye kunder har brug for meget hurtigt at bringe nye mere konkurrencedygtige produkter på markedet. Inden for Produktion/Supply Chain har BB Electronics i løbet af 2008 og begyndelsen af 2009 styrket organisationen med Carsten Christensen som ny COO samt ny fabrikschef i Horsens, ny fabrikschef i Kina og ny Supply Chain Manager. Ligeledes er Benny Holst i løbet af 2008 blevet udpeget til at lede LEAN / forretningsudvikling og endelig er After Sales området blevet udbygget og styrket. Page 12 of 51

13 Inden for Produktion er organisationen således blevet styrket med erfarne ledere, som alle har en længerevarende relevant baggrund inden for EMS eller OEM elektronikproduktion. Ligeledes er der tale om ledere som har dokumenterede resultater med sig til BB Electronics. Kombinationen med en driftsorganisation og en LEAN/forretningsudviklingsfunktion har vist sig at være en betydelig styrkeparameter for BB Electronics, idet selskabet har gennemført forbedringer på en langt hurtigere og mere effektiv måde end tidligere. Der er tale om en løbende betydelig investering, som ledelsen forventer vil lede til en yderligere styrkelse af BB Electronics position, som førende skandinavisk EMS leverandør af små og mellemstore komplekse serier i de kommende år. Som det fremgår af diagrammet er der nu flest medarbejdere i Kina. Denne udvikling forventer BB Electronics vil fortsætte i fremtiden, med vækst i antal medarbejdere i lavkostlande. Corporate Govenance BB Electronics bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende, om dette er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse og med samme rækkevidde som BB Electronics A/S. Herunder efterlever selskabet - i kraft af sin status som delvis kapitalfondsejet virksomhed DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse. På dette grundlag er udviklet og vedligeholdes løbende en række interne procedurer, der skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet herunder ansættelse af direktionen, fastlæggelse af retningslinjer for og udøvelse af kontrol med direktionens arbejde, sikring af en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, fastlæggelse af selskabets idégrundlag og strategi, samt vurdering af forsvarligheden af selskabets kapitalberedskab. Bestyrelsen i BB Electronics A/S mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 5 gange om året, og normalt deltager den samlede bestyrelse og direktion i alle møderne. I 2008 har der ikke været afholdt møder, hvor mere end ét bestyrelsesmedlem har været forhindret. Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte, og 3 er valgt af og blandt medarbejderne. I perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om selskabets og koncernens resultat og finansielle stilling, og der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt forholdene tilsiger det. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til særlige opgaver, men har ikke hidtil fundet anledning til at etablere egentlige faste udvalg eller komiteer. Bestyrelsens og direktionens vederlag For at tiltrække og fastholde koncernens ledelsesmæssige kompetencer er direktionsmedlemmernes og ledende medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til arbejdsopgaver, værdiskabelse og vilkår i sammenlignelige virksomheder. Der indgår ikke aktieoptioner som et incitament. Vederlag til direktion og bestyrelsen er omtalt i en note til årsrapporten. Udbyttepolitik Udbetaling af udbytte skal ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen som grundlag for koncernens fortsatte ekspansion samt under hensyntagen til de foreliggende aftaler med finansieringskilder. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2008 ikke udbetales udbytte. Page 13 of 51

14 Anbefalinger for aktivt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde I juni 2008 udsendte Danish Venture Capital and Private Equity Association ("DVCA") retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde og deres kontrollerede virksomheder. Anbefalingerne omfatter blandt andet retningslinjer for beskrivelse af en række forhold i ledelsesberetningen, herunder bl.a. corporate governance, finansielle risici, udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold. Som kapitalfondsejet selskab skal BB Electronics enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. BB Electronics A/S selskabsledelse følger generelt DVCA's anbefalinger. Finansielle risici Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret for ændringer i valutakurser og renteniveau. Moderselskabet styrer koncernens finansielle risici centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernen opererer med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold. Dertil kommer at kunderne og lagre, der er direkte knyttet til den enkelte kunde, er sikret via eksterne kreditforsikringer. BB Electronics aktiekapital er ikke opdelt i aktieklasser. Ledelsen vurderer regelmæssigt, om BB Electronics har en tilstrækkelig kapitalstruktur. Pr. 31. december 2008 udgør koncernens rentebærende gæld excl. det ansvarlige lån ydet af moderselskabet i alt DKK 158 mio. (2007: 182 mio.), hvilket vurderes som værende et rimeligt niveau set i forhold til det aktuelle behov for finansiel fleksibilitet. Der er ikke foretaget ændringer af koncernens retningslinjer og procedurer for styring af kapitalstrukturen og forvaltningen heraf. Page 14 of 51

15 Kundestatements Medotech valgte ved udgangen af 2007 BB Electronics som deltagende partner til udvikling af et ny Grindcare produkt, samt partner for den efterfølgende produktion. Denne beslutning har vi på intet tidspunkt fortrudt, da der gennem hele projektet er arbejdet målrettet mod at overholde tidsplaner for de enkelte faser i projektet. Medotech har oplevet BB Electronics styrke i et dedikeret team omkring DesignLink og Technology Centre, samt den kontrollerede igangsættelse af produktion i både Danmark og på sigt Kina. Vi står nu umiddelbart inden produktionsstart og ser med forventning frem til et fortsat tæt samarbejde i årene, der kommer. Troels Bierman Mortensen, CEO Thrane & Thrane A/S har i BB Electronics en seriøs og kompetent strategisk samarbejdspartner, som leverer produkter i høj kvalitet, til aftalt tid og konkurrencedygtige priser. BB Electronics er en af Thrane & Thrane A/S største leverandører, og BB Electronics performance er en vigtig konkurrenceparameter i denne sammenhæng. Thomas Valbjørn, Strategic Purchasing Director Page 15 of 51

16 Den økonomiske udvikling Den samlede omsætning blev i 2008 på DKK 711 mio., hvilket er 16 mio. lavere end Koncernen realiserede i 2008 en samlet indtjening (EBITDA) på DKK 54 mio. (DKK 40 mio.) samt et resultat efter skat på DKK 21 mio. (DKK -57 mio.) Fremgangen baserer sig overvejende på de væsentlige aktiviteter, der blev besluttet og gennemført i 2007, og de omfattende LEAN projekter der har kendetegnet Årets resultat før skat udgjorde DKK 22 mio. Det er en væsentlig forbedring set i forhold til 2007 (DKK -71 mio) Ledelsen vurderer udviklingen i det samlede resultat til at være tilfredsstillende. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af regnskabsåret DKK 394 mio. mod DKK 419 mio. året før. Faldet skyldes hovedsagligt reduktion i varebeholdningerne, som resultat af den fokus der har og er på at nedbringe kapitalbindingen. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 51 mio., hvilket er en forbedring på DKK 25 mio. i forhold til året før. De samlede investeringer udgjorde DKK 20 mio. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag er der ikke indtrådt forhold, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling og dermed påvirke vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2009 BB Electronics mål for 2009 er at skabe forøget omsætning og indtjening. Det skal både ske gennem organisk vækst med de eksisterende kunder samt ved at udbygge kundeporteføljen med nye. Omsætningen BB Electronics er naturligvis delvist påvirket af følgerne af den verserende verdensomspændende finansielle krise. For at modvirke denne er der som beskrevet tidligere gennemført et antal ændringer for at styrke de markedsmæssige aktiviteter og derigennem øge omsætningen. BB Electronics satser blandt meget på BB DesignLink og BB Technology Centre, som arbejder tæt sammen med salgsstyrken. Herigennem vil BB Electronics styrke sin position overfor kunder, som efterspørger udviklingsrelaterede ydelser. Herudover gør BB Technology Centre det muligt for kunderne at få produkterne hurtigt på markedet. Netop det vurderes at være et væsentligt konkurrenceparameter for hovedparten af de kunder og kundeemner, BB Electronics henvender sig til. Både BB DesignLink og BB Technology Centre vil være i tæt kontakt med BB Electronics batch-produktionssteder og vil derfor fungere som brohoved for kunder, som enten har eller vil få et fremtidigt behov for serieproduktion. Med åbningen af endnu et salgskontor, så vi nu dækker hele Sverige, og med ansættelse af sælger til Norge har virksomheden fået et godt udgangspunkt for at øge salget på det skandinaviske EMS-marked. Det giver store forventninger til omsætningsmulighederne på netop det marked, og virksomheden forudser, at 2009 byder på flere interessante muligheder i både Sverige og Norge. Page 16 of 51

17 Herudover forventes det, at adskillige af de nye kunder, der kom til i 2008, øger deres behov for elektronikproduktion og dermed forøger BB Electronics omsætning i Indgangen af ordrer i finansårets første måneder lever op til budgettet. Indtjeningen Investering i LEAN til alle produktionsstederne gør, at der er en forventning til fortsat stigende effektivitet i produktionerne og koncernen, og at det vil bidrage til en forbedret indtjening i LEAN-gennemførelsen på den største fabrik i Horsens har medført, at der kan produceres med betydeligt kortere gennemløbstider, højere leveringsperformance og lavere mængde varer i arbejde. Udrulningen af LEANproduktionsprincipperne vil fortsætte i de andre fabrikker i 2009, så de vil kunne øge effektiviteten og udnyttelse af kapital samt etablere en leveringsevne og kvalitet, som ikke overgås af andre i EMSindustrien. Samtidig vil der i 2009 fortsat være konstant fokus på løbende at overflytte flere aktiviteter til fabrikken i Suzhou (Kina). Suzhou-fabrikken er nu godt rustet og fuldt ud på niveau kapabilitetsmæssigt med virksomhedens danske fabrikker. Fabrikken er parat til at varetage alle fremtidige opgaver og udfordringer, der venter i forbindelse med overflytning af produktion fra Danmark samt opstart af helt nye kunder i BB Electronics regi. De samlede forventninger til BB Electronics resultater både omsætning og indtjeningsmæssigt for 2009 er derfor positive. Page 17 of 51

18 Videnressourcer, kvalitet og miljø Videnressourcer BB Electronics immaterielle kompetencer og teknologiske kapabilitet er afgørende parametre for målet om at udvikle sig til den førende EMS-udbyder i Skandinavien inden for mindre og mellemstore produktionsserier. Viden omfatter såvel medarbejdernes kompetencer som teknologi i form af det rette udstyr samt optimering af processer og formidling af viden. Den samlede viden sikrer kunden et kvalitetsprodukt og styrker virksomhedens konkurrenceevne. Viden om produktet, kendskabet til markedet samt evnen til at skabe de rette relationer til leverandørerne, sikrer i sidste ende kunderne den optimale ydelse. En af BB Electronics kernekompetencer er at være en aktiv sparringspartner og rådgiver i udviklingen af kundens produkt. For at være det, er det nødvendigt at opretholde og udvikle et højt teknologisk niveau i forhold til både viden og udstyr. Med BB DesignLink sker en effektiv kobling mellem udvikling og produktion, så BB Electronics i et partnerskab hjælper kunderne til en større konkurrencedygtighed. Det bliver stadig vigtigere, at medarbejdernes kompetencer tilpasses de krav, BB Electronics stilles overfor fra kunderne. Samtidig er det afgørende, at virksomheden hurtigt kan omstilles og tilpasses nye krav. Det er i den sammenhæng nødvendigt at have fuldt overblik både i forbindelse med kompetencekravene og kompetenceniveauet hos medarbejderne. BB Electronics afdækker derfor løbende de forhold og planlægger den nødvendige uddannelse og udvikling ud fra det. Ét af tiltagene har været et udviklingsprojekt for ledere, der blev sat i gang i begyndelsen af Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Generelt I 2008 valgte ledelsen at samle samtlige kvalitetsaktiviteter i én afdeling. Det blev gennemført for at sikre ensartethed og udnytte best practice på tværs af alle fabrikkerne samt give kunderne den samme service, uanset om produkterne er fremstillet i Give, Horsens eller Suzhou. Kvalitet blev sat på dagsordnen Gennem LEAN aktiviteter blev kvalitetsbegreber og kvalitetsværktøjer indført i alle produktionsceller. Gennem visualisering af kvalitets KPI er bliver der nu sat aktiviteter i gang, der skal forbedre hele produktionsprocessen. De små seriestørrelser har især krævet en tæt kontakt med leverandører, som ved levering af dårlig kvalitet kan give linjestop. BB Electronics vil fortsat arbejde på at sikre høj kvalitet af leverede komponenter og materialer for at mindske lagrene og undgå spild i produktionen. SIX sigma For at mindske spild i produktionsprocesser arbejdes der med SPC på for eksempel pasta-inspektionsmaskiner. BB Electronics har nu automatisk inspektion på virksomhedens SMD-linjer, hvor vi med statistiske metoder sikrer, at processerne er i kontrol. (se figur 1 nedenfor). Virksomheden vil i 2009 fortsat arbejde på Six sigma metoder i vores processer og uddanne operatørerne i at reagere og trimme processerne, så vi fortsat mindsker spildet og samtidig gør processerne robuste. Yieldforbedringer er et samarbejde mellem leverandører, BB Electronics og kunden Vi har systematiseret dataindsamling af reparationer og yieldmålinger. Det har gjort os i stand til at præsentere en prioriteret aktivitetsplan på tværs af alle afdelinger, som både forbedrer interne processer, leverandørprocesser og giver Page 18 of 51

19 gode muligheder for ideer til kunden omkring mulige designændringer. Certificeringer i 2008 Vores kvalitets- og miljøledelsessystem blev i 2008 re-certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø (ISO9001, ISO14001 og DS OHSAS18001). For at tilbyde kunderne et kompetencecenter inden for medico blev det i 2008 besluttet, at Give fabrikken bliver BB Electronics medicokompetencecenter. BB Electronics i Give er allerede ISO13485 certificeret, men vi ser en stigende efterspørgsel efter et produktionsmiljø, som også lever op til de amerikanske FDA-regulativer. Det produktionsmiljø findes i et særskilt område i Horsens, men ønsket er, at hele Give fabrikken kan tilbyde det. Alle medicoaktiviteter skal for fremtiden foregå i Give, hvor kunder med specielle krav får den ønskede opmærksomhed og service. Miljø og arbejdsmiljø Med hensyn til miljøet har BB Electronics gennemført energimålinger for at finde områder, hvor vi skal arbejde på at sænke energiforbruget og dermed udslippet af Co2. BB Electronics laver løbende trivselsmålinger, hvor der bliver sat gang i aktiviteter, der skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø. BB Electronics har gennem 2008 oplevet en pæn nedgang i medarbejdernes sygefravær. Det tyder på, at implementering af LEAN udover den forbedrede økonomi også indvirker positivt på sygefraværet. Figur 1: Statistical process control, paste printing Page 19 of 51

20 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2008 for BB Electronics Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 24. marts 2009 Direktion: Knud Andersen Adm. direktør Bestyrelse: Ole Steen Andersen Søren Lindberg Cristofoli Per Blinkenberg-Thrane Formand Næstformand Næstformand Finn Lund Andersen Folmer Rud Hansen Page 20 of 51

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Berlingske Tidende A/S. Årsrapport 2004. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25.

Berlingske Tidende A/S. Årsrapport 2004. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. den 25. Berlingske Tidende A/S Årsrapport 2004 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2005 Peter Lindegaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere