ÅRSRAPPORT BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51

2 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet og miljø 18 Ledelsespåtegning 20 Den uafhængige revisors påtegning 21 Regnskabspraksis 22 Koncernregnskab 27 Moderselskabsregnskab 43 Selskabsoplysninger 51 Page 2 of 51

3 Positiv indtjening (EBITDA) på MDKK 54.1 Fortsættelse af omfattende LEAN program i BB Electronics Omfattende investeringer i ny teknologi i alle fabrikker Betydelig aktivitet med prototyper i Technology Centre Øget salgsaktivitet i Sverige og Norge Revitalisering af salgsorganisation gennem reorganisering Centraliseringsinitiativ på logistikområdet med fokus på reduktion af kapitalbinding Styrkelse af organisation tilendebragt Øget aktivitetsniveau i Kina Page 3 of 51

4 BB Electronics forretningsmodel BB Electronics Holding A/S BB Electronics A/S BB Electronics (Suzhou) Co. Ltd. Vision BB Electronics skal være den foretrukne EMS outsourcingpartner for skandinaviske virksomheder med behov for elektronikproduktion. BB Electronics betjener hovedsageligt kunder indenfor industri-, professionel telekommunikation/it- og medicosegmentet med behov for små til mellemstore serier. BB Electronics forbedrer kundernes konkurrenceevne ved at levere komplette løsninger fra idé til slutprodukt til konkurrencedygtige priser. Ved at opfylde forventningerne til virksomheden opbygger BB Electronics loyale og varige relationer til kunderne. Strategi BB Electronics strategi bygger på følgende seks grundelementer: BB DesignLink: En effektiv styring af produktudviklingen giver alle produkter det bedst tænkelige afsæt og spiller en væsentlig rolle i forbindelse med implementering af produktkonfigurationer, der fra begyndelsen begrænser omkostningerne. BB DesignLink sikrer, at kundens produkt er så konkurrencedygtigt som muligt i forhold til pris, kvalitet og logistik. BB DesignLink er bemandet med erfarne udviklingsingeniører, der bistår kunden med at udvikle og industrialisere nye produkter og tilpasse eksisterende produkter til serieproduktion. BB Electronics salgsafdeling rådgiver sammen med DesignLink om brugen af BB standardkomponenter, der gør kundernes produkter hurtigere at starte op. Samtidig reduceres kundernes forpligtelser. Global sourcing: Effektivt indkøb af materiale og styring af logistik spiller afgørende roller i den optimerede værdikæde, som BB Electronics tilbyder kunderne. Der arbejdes tæt sammen med leverandørerne for at sikre, at indkøbspriserne og leveringstiderne er konkurrencedygtige på det globale marked. Det sikres ved en centralt koordineret global sourcing indsats i både Asien og Europa. Integreret logistik: BB Electronics tilbyder komplette logistikløsninger, der dækker hele værdikæden fra udvælgelse af leverandør til distribution af varen, alt sammen efter aftale med kunden. På den måde matcher virksomheden den enkelte kundes markedssituation. Vi udvikler løsninger, baseret på simpel ordreproduktion over forecaststyring, rammeordrer og VMI. Page 4 of 51

5 Ikke to kunder er ens, men med stor erfaring fra mange forskellige kunder finder BB Electronics, i tæt samarbejde med leverandører, den helt rigtige løsning til hver enkelt kunde. Fleksibel produktion af print samt komplet boxbuild: På de danske produktionssteder i Give og Horsens samt i kinesiske Suzhou råder BB Electronics over et effektivt, fleksibelt og moderne produktionsapparat. Det gør os i stand til at tilbyde kunderne stor kapabilitet og kapacitet på baggrund af LEAN principper med fokus på lavt spild, små lagre og kort gennemløbstid. På bestykning af print arbejder vi med høje proces- og kvalitetskrav, som sikres gennem løbende proceskontrol og test. Eksempler er inline optisk pastakontrol, automatisk optisk inspektion på de monterede print, flying probe test, incircuit-test og funktions-test. Desuden tilbydes røntgeninspektion på stikprøveniveau. På boxbuild niveau samler, tester og programmerer vi produkterne færdige og klar til salg til slutbrugeren. Det kan dreje sig om montage af printkort i stål- og plastkabinetter, montering af display, tastaturer, antenner samt talrige andre mekaniske emner. Alt sammen under nøje overvågning af løbende proceskontrol og dataopsamling. Til sidst pakkes og mærkes produkterne individuelt afhængig af kundernes ønsker. AsiaLink: Som én af få nordeuropæiske EMSudbydere tilbyder BB Electronics økonomisk attraktiv produktion i Kina. Det sker i en fabrik, som med flere års erfaring har en dokumenteret høj standard. Med hensyn til planlægning, kvalitetssikring og indkøb ledes fabrikken i Kina efter samme principper som de danske fabrikker. Det gør, at overførsel af produktion mellem Danmark og Kina foregår hurtigt og effektivt. Fabrikken i Kina har dansk ledelse og danske teknikere er fast tilknyttet. After-sales service: BB Electronics servicerer kunden i garantiperioden og bagefter. Dermed kan det vurderes, om det er billigst at reparere eller skifte ud, og der kan ydes den nødvendige service. BB Electronics tilbyder at overtage den totale håndtering af after-sales processen. Vi varetager returneringer, garantireparationer, servicereparationer og ombytninger. Denne service tilbydes også på produkter, som BB Electronics ikke selv har fremstillet. Virksomheder, der har outsourcet produktionen, besidder ofte ikke den nødvendige tekniske kompetence. Servicen sikrer en høj grad af tilfredshed hos kunden fra først til sidst. Endvidere har rapporterne fra after-sales service vist sig værdifulde for vore kunders udviklingsafdelinger i deres bestræbelser på kontinuerlige forbedringer af produkterne. Page 5 of 51

6 Hoved og nøgletal (tkr.) 6 mdr /05 Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA før særlige poster Særlige poster - (78.101) Heraf udgør goodwill nedskrivning EBITDA Resultat af ordinær primær drift (58.190) Resultat af finansielle poster (12.601) (13.220) (12.523) (3.986) (12.285) Årets resultat (57.028) (2.803) (6.212) Anlægsaktiver Årets investering i materielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Selskabskapital Egenkapital Ansvarlig lånekapital Egenkapital og ansvarligt lån Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Nettorentebærende gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme til investeringsaktivitet (18.649) (27.264) (11.754) (6.350) (7.703) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (9.883) (6.683) (6.003) (2.763) Ændring i likvider (22.489) (7.654) Nøgletal Bruttomargin (%) 12,5 11,6 12,9 9,8 9,8 EBITDA-margin før særlige poster (%) 7,6 5,4 7,0 4,2 5,6 ROIC I eksklusive goodwill (%)* 15,1 9,0 12,7 2,3 4,4 ROIC II eksklusive goodwill (%)* 15,1 (3,4) 12,7 2,3 4,4 Egenkapitalforrentning (%)* 22,1 (51,6) 10,9 (4,4) (4,7) Soliditet inkl. ansvarlig lånekapital (%) 33,1 25,2 33,9 35,2 34,2 Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Bruttomargin: EBITDA-margin før særlige poster: ROIC I: ROIC Il: Egenkapitalforrentning: Soliditet: Bruttoresultat x 100 / Nettoomsætning EBITDA før særlige poster x 100 / Nettoom sætning EBITA før særlige poster x 100 / Gennemsnitlig investeret kapital excl. goodwill EBITA efter særlige poster x 100 / Gennemsnitlig investeret kapital excl. goodwill Ordinært resultat efter skat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo inkl. ansvarlig lånekapital x 100 / Samlede aktiver ultimo * 2005 er omregnet til 12 måneders forrentning Page 6 of 51

7 Ledelsesberetning BB Electronics har i 2008 fortsat gennemførelsen af adskillige betydende initiativer. De omfattende LEAN projekter er fortsat. BB Electronics Technology Centre, etableret i 2007, er kommet godt i gang med en betydelig aktivitet inden for produktion af prototyper. Fokus er øget på salgsaktiviteter i Sverige og Norge. Salgsorganisationen er revitaliseret gennem fornyet organisering. Den samlede organisation er blevet styrket. Samlet set er BB Electronics rustet til yderligere vækst i Begivenheder i 2008 Det forløbne regnskabsår er påvirket positivt af den øgede fokus på investeringer, salgsaktiviteter og LEAN: BB Electronics indledte i 2007 et gennemgribende LEAN projekt i Horsens. Formålet var at styrke evnen til at levere, mindske værdien af varer i arbejde og forbedre effektiviteten gennem optimerede arbejdsmetoder. Fokus var udelukkende rettet mod produktionen. Resultaterne af LEAN projektet blev i 2008 synlige gennem de økonomiske resultater og som markant forbedret service i forhold til kunderne. BB Electronics ambition var at skabe en hurtig og gennemgribende ændring i performance. Derfor tilførte vi fra begyndelsen projektet et LEAN team bestående af fire ingeniører samt en ekstern konsulentvirksomhed. BB Electronics LEAN Team består i dag af seks højtuddannede fuldtidsmedarbejdere, som laver forbedringsprojekter i Danmark og Kina i produktion og i Supply Chain generelt. BB Electronics har gennem LEAN projektet gennemført forbedringer, som gør mere effektiv produktion mulig i små serier. For kunderne betyder det en væsentlig bedre leveringsperformance og fleksibilitet. De mindre serier har betydet en markant reduktion i produktionskompleksiteten og skabt et bedre overblik for både ledere og medarbejdere. I løbet af 2008 er hele produktionslayoutet blevet forbedret. Det betyder, at BB Electronics er klar til samtidigt at tage nye kunder ind og til at håndtere nye produkter fra eksisterende kunder hurtigt og effektivt. Page 7 of 51

8 BB Electronics er nu i en situation, hvor kommunikationsvejene i produktionen er blevet kortere og væsentligt forbedret. Det betyder, at eventuelle kvalitetsspørgsmål opdages langt hurtigere. I forhold til tidligere udføres de nødvendige korrigerende handlinger hurtigt og uden gener for kunderne. Resultatet af anstrengelserne er, at virksomheden i dag har et afgørende bedre afsæt til fremtidige kundeprojekter. BB Technology Centre er i løbet af 2008 for alvor blevet etableret og synligt på markedet. Både eksisterende og talrige nye kunder har taget godt imod det unikke koncept, hvor kombinationen af mange års erfaring med produktion og indkøb sammen med moderne udviklingsværktøjer, DFM teknologier og en motiveret stab af erfarne udviklings- og industrialiseringsfolk sikrer implementering af nye produkter hurtigst muligt. Rådgivning om optimering med henblik på bedst mulig kvalitet for lavest mulig kostpris ved både produktion i Danmark og Kina er blevet udbygget med ressourcer i både Danmark og Kina. Rådgivningen forventes fortsat at være særdeles attraktiv for en bred vifte af kunder i Skandinavien. Mere end 25 nye kunder valgte i 2008 at bruge teknologicentrets services. Ud over hurtig og sikker sourcing af alle komponenterne og efterfølgende montage af elektronikkomponenter har vi udbygget fremtagning af mekaniske dele. BB DesignLink udgør rådgivningsdelen i BB Technology Centre. Gennem analyser, rapporter, rådgivning fra konsulenter og projektarbejde hjælper virksomhedens erfarne udviklings- og designingeniører kunderne med optimering af nye produkter eller optimering og opdatering af eksisterende. Omdrejningspunktet er Design For Manufacturing (DFM) og omfatter såvel elektronik som mekanik. På det mekaniske område har BB Electronics styrket kompetencerne mærkbart med flere 3D CAD anlæg samt gennem ansættelse af erfarne projektledere med stor erfaring indenfor plast, fremstilling af værktøj og mekaniksourcing i Asien. På elektronikområdet er der særlig fokus på den fortsatte miniaturisering, hvor der bl.a. arbejdes med validering af nye teknologier til montage af komponenter, samt fine pitch wirebonding. DFM og prototyperapporter fra DesignLink lever op til internationale IPC standarder og høster anerkendelse for at være værdifulde designinput for virksomhedens kunder. Page 8 of 51

9 BB DesignLink arbejder tæt sammen med velrenommerede design- og udviklingshuse i Danmark og Sverige. Aktuelt er der gang i flere større udviklingsprojekter, hvor BB Electronics påtager sig udviklingsopgaven fra A-Z med tæt fælles projektledelse fra idé og konceptfase til volumenproduktion i f.eks. Kina. For kunderne betyder det én kontrakt og minimeret projektrisiko. I andre opgaver indgår DesignLink som leverandør af prototyper, rådgivning, værktøjer og testsystemer til udviklingshusenes store udviklingsprojekter for kunder. For at sikre den bedst mulige service og højeste fleksibilitet har Global Sourcing i samarbejde med leverandørerne indledt et projekt, hvor målet er at mindske leveringstiden på komponenter. Projektet finder sted i tæt samarbejde med kunderne for at varetage deres behov for hurtig og præcis levering. Opgaven løses ved hjælp af logistiske forbedringer, der sikrer højst syv dages leveringstid på komponenter. Elektroniske produkter bliver konstant mindre, mere kompakte og mere komplekse. Behovet for at producere flere håndholdte produkter er stort, men naturlovene spiller en stor rolle for valget af den rigtige teknologi i det printkort, der er grundlaget for det hele. Kravet til de elektriske signaler mellem komponenterne på printkortet øges med stigende frekvens (på grund af mindre gate geometrier i IC erne) og det gør signalerne mere følsomme for forstyrrelser. Jo mindre udstrækning signalerne har, jo mere robust bliver konstruktionen. Antallet af byggeelementerne (gates) i IC erne vokser konstant. Det betyder mange flere kontaktpunkter på IC en (pincounts) og mindre afstand mellem dem (pitch). Over 2000 kontaktpunkter på en 1 mm pitch BGA er ikke usædvanligt, lige som 256 kontaktpunkter på en 0,65 mm pitch IC er normen i dag. De talrige forbindelser mellem komponenterne betyder flere lag på printkortet. Og det betyder som hovedregel en højere pris. Page 9 of 51

10 HDI (High Density Interconnect) og microviahuller er ofte løsningen. Teknologien er dyrere end den, der bruges til fremstilling af konventionelle printkort. Men gevinsterne er værd at overveje: Det kombineres med en højt udviklet inproces inspektion, hvor virksomheden mellem de enkelte procestrin sikrer, at kun fejlfri halvfabrikata går videre i produktionsforløbet. Færre lag giver mindre kostpris og mindre printkortareal Bedre tykkelseskontrol giver bedre forhold for de elektriske signaler (kontrolleret impedans). Færre lag betyder øget pålidelighed og mindre problemer med blyfri lodning. Forbedrede elektriske egenskaber. Bedre immunitet over for eksterne elektriske forstyrrelser og mindre udstråling (EMC). Højere komponenttæthed. Slutproduktet bliver mindre og mere robust. Fremstillingen af HDI printkort med mikroviahuller stiller store krav til printleverandørens processer. Der skal for eksempel bruges laserboring af blinde mikroviahuller som supplement til mekanisk boring af gennemgående huller. Ætsning af lederbanemønsteret er mere kritisk, og kravene til den elektrisk sluttest øges. BB Electronics har et veletableret samarbejde med pålidelige leverandører, der behersker den komplicerede teknologi. Gennem omhyggelig udvælgelse og auditeringer sikres det bedst mulige grundlag for en efterfølgende produktion af produkter, baseret på HDI teknologien. BB Electronics indgår typisk i tæt samarbejde med kunderne og de relevante nøgleleverandører i udviklingsprojekterne, idet det er af stor vigtighed ved HDI produkter. Virksomhedens set-up tilbyder en fuld palette af EMS services. BB Electronics råder over 10 komplette SMT linier, suppleret med det mest moderne bestykningsudstyr til både bølgelodning og selektiv lodning. Page 10 of 51

11 Markeds- og salgsudvikling BB Electronics betjener en lang række forskellige industrivirksomheder. Kunderne er både store, internationale koncerner, mellemstore virksomheder og små fabrikker bar præg af øget fokus på nysalg og rentabilitet af det eksisterende salg. Det resulterede i en positiv udvikling i forretningen med nye kunder, hvor der er blevet indgået aftaler med mere end 20 nye kunder. Der blev ansat endnu en sælger i Sverige, så virksomheden nu har salgskontorer i både Västerås og Halmstad. For at øge fokus i Norden er der desuden i starten af 2009 ansat en sælger med brancheerfaring, der målrettet skal tage sig af det norske marked. Det er ledelsens indtryk, at virksomhedens erfaring og kompetencer med at betjene kunder, når det drejer sig om produktion og andre services fra Kina og Europa, er et stærkt konkurrenceparameter, som i stigende grad tiltrækker nye kunder og øger efterspørgslen fra eksisterende kunder. Det blev i 2008 besluttet at samle kundeserviceorganisationen i tre teams opdelt efter kundesegmenterne industri, professionel informations- og kommunikationsteknologi samt medico. Målet er at styrke kunde-serviceniveauet yderligere med dedikerede teams, der har ressourcer og kompetencer til at tage hånd om samtlige kunders behov. Den øgede fokus på medico- og hightechsegmentet bar frugt i Derfor er det ledelsens forventning, at den dedikerede og fokuserede salgsindsats resulterer i en yderligere positiv udvikling i kundeporteføljen i 2009 på de områder. Page 11 of 51

12 Organisation C Ledelse Produktion/ Supply Chain Indkøb F inans/ Support Sa lg Horse ns Giv e Suzhou LEA N/ f orretningsudvikling Fi nans IT HR Te chnology Centre Sa lg Produktion Produk tion Produktion Danma rk Danmark Danmark Ny salg Industri Logistik Logistik Logistik Kina Kina Kina De signlink Telecom PE PE PE Ka ntine Horse ns Medi cal/ andet After Sale Serv ice Me darbejderfordeling pr. land China 52% Denmark 48% I løbet af 2008 er organisationen blevet tilpasset og udviklet, så den er optimeret i forhold til de opgaver, som en moderne EMS virksomhed skal løse. Salgsafdelingen er blevet revitaliseret med en opdeling i nysalg og betjening af eksisterende kunder. Betjeningen af eksisterende kunder varetages gennem 3 segment ansvarlige inden for Industri, Telecom samt Medico / øvrige. BB Electronics forventer i de kommende år en betydelig vækst i Medico / øvrige, i hvilken sammenhæng området planlægges opdelt i 2 selvstændige segmenter. Hvert segment har egen ledelse og hver kunde er tildelt en Business Area Manager, en Program Manager, en ordrekoordinator, en indkøber, en kvalitetsmedarbejder samt en PE tekniker. Alle kunder vil således altid kunne betjenes med en kompetent og beslutningsdygtig salgsorganisation. Nysalg varetages af Teknologicenteret og indbefatter foruden sælgerne i Teknologicenteret også 2 salgskontorer i Sverige. Ligeledes varetager Teknologicenteret salget af prototyper, hvilket har vist sig at være meget vigtigt i det nuværende marked, hvor både eksisterende og nye kunder har brug for meget hurtigt at bringe nye mere konkurrencedygtige produkter på markedet. Inden for Produktion/Supply Chain har BB Electronics i løbet af 2008 og begyndelsen af 2009 styrket organisationen med Carsten Christensen som ny COO samt ny fabrikschef i Horsens, ny fabrikschef i Kina og ny Supply Chain Manager. Ligeledes er Benny Holst i løbet af 2008 blevet udpeget til at lede LEAN / forretningsudvikling og endelig er After Sales området blevet udbygget og styrket. Page 12 of 51

13 Inden for Produktion er organisationen således blevet styrket med erfarne ledere, som alle har en længerevarende relevant baggrund inden for EMS eller OEM elektronikproduktion. Ligeledes er der tale om ledere som har dokumenterede resultater med sig til BB Electronics. Kombinationen med en driftsorganisation og en LEAN/forretningsudviklingsfunktion har vist sig at være en betydelig styrkeparameter for BB Electronics, idet selskabet har gennemført forbedringer på en langt hurtigere og mere effektiv måde end tidligere. Der er tale om en løbende betydelig investering, som ledelsen forventer vil lede til en yderligere styrkelse af BB Electronics position, som førende skandinavisk EMS leverandør af små og mellemstore komplekse serier i de kommende år. Som det fremgår af diagrammet er der nu flest medarbejdere i Kina. Denne udvikling forventer BB Electronics vil fortsætte i fremtiden, med vækst i antal medarbejdere i lavkostlande. Corporate Govenance BB Electronics bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende, om dette er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse og med samme rækkevidde som BB Electronics A/S. Herunder efterlever selskabet - i kraft af sin status som delvis kapitalfondsejet virksomhed DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse. På dette grundlag er udviklet og vedligeholdes løbende en række interne procedurer, der skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet herunder ansættelse af direktionen, fastlæggelse af retningslinjer for og udøvelse af kontrol med direktionens arbejde, sikring af en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, fastlæggelse af selskabets idégrundlag og strategi, samt vurdering af forsvarligheden af selskabets kapitalberedskab. Bestyrelsen i BB Electronics A/S mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 5 gange om året, og normalt deltager den samlede bestyrelse og direktion i alle møderne. I 2008 har der ikke været afholdt møder, hvor mere end ét bestyrelsesmedlem har været forhindret. Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte, og 3 er valgt af og blandt medarbejderne. I perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om selskabets og koncernens resultat og finansielle stilling, og der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt forholdene tilsiger det. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg i relation til særlige opgaver, men har ikke hidtil fundet anledning til at etablere egentlige faste udvalg eller komiteer. Bestyrelsens og direktionens vederlag For at tiltrække og fastholde koncernens ledelsesmæssige kompetencer er direktionsmedlemmernes og ledende medarbejderes aflønning fastlagt under hensyntagen til arbejdsopgaver, værdiskabelse og vilkår i sammenlignelige virksomheder. Der indgår ikke aktieoptioner som et incitament. Vederlag til direktion og bestyrelsen er omtalt i en note til årsrapporten. Udbyttepolitik Udbetaling af udbytte skal ske under hensyntagen til fornøden konsolidering af egenkapitalen som grundlag for koncernens fortsatte ekspansion samt under hensyntagen til de foreliggende aftaler med finansieringskilder. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for regnskabsåret 2008 ikke udbetales udbytte. Page 13 of 51

14 Anbefalinger for aktivt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde I juni 2008 udsendte Danish Venture Capital and Private Equity Association ("DVCA") retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse for kapitalfonde og deres kontrollerede virksomheder. Anbefalingerne omfatter blandt andet retningslinjer for beskrivelse af en række forhold i ledelsesberetningen, herunder bl.a. corporate governance, finansielle risici, udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold. Som kapitalfondsejet selskab skal BB Electronics enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. BB Electronics A/S selskabsledelse følger generelt DVCA's anbefalinger. Finansielle risici Koncernen er som følge af sin drift, sine investeringer og sin finansiering eksponeret for ændringer i valutakurser og renteniveau. Moderselskabet styrer koncernens finansielle risici centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernen opererer med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici kun opstår med udgangspunkt i kommercielle forhold. Dertil kommer at kunderne og lagre, der er direkte knyttet til den enkelte kunde, er sikret via eksterne kreditforsikringer. BB Electronics aktiekapital er ikke opdelt i aktieklasser. Ledelsen vurderer regelmæssigt, om BB Electronics har en tilstrækkelig kapitalstruktur. Pr. 31. december 2008 udgør koncernens rentebærende gæld excl. det ansvarlige lån ydet af moderselskabet i alt DKK 158 mio. (2007: 182 mio.), hvilket vurderes som værende et rimeligt niveau set i forhold til det aktuelle behov for finansiel fleksibilitet. Der er ikke foretaget ændringer af koncernens retningslinjer og procedurer for styring af kapitalstrukturen og forvaltningen heraf. Page 14 of 51

15 Kundestatements Medotech valgte ved udgangen af 2007 BB Electronics som deltagende partner til udvikling af et ny Grindcare produkt, samt partner for den efterfølgende produktion. Denne beslutning har vi på intet tidspunkt fortrudt, da der gennem hele projektet er arbejdet målrettet mod at overholde tidsplaner for de enkelte faser i projektet. Medotech har oplevet BB Electronics styrke i et dedikeret team omkring DesignLink og Technology Centre, samt den kontrollerede igangsættelse af produktion i både Danmark og på sigt Kina. Vi står nu umiddelbart inden produktionsstart og ser med forventning frem til et fortsat tæt samarbejde i årene, der kommer. Troels Bierman Mortensen, CEO Thrane & Thrane A/S har i BB Electronics en seriøs og kompetent strategisk samarbejdspartner, som leverer produkter i høj kvalitet, til aftalt tid og konkurrencedygtige priser. BB Electronics er en af Thrane & Thrane A/S største leverandører, og BB Electronics performance er en vigtig konkurrenceparameter i denne sammenhæng. Thomas Valbjørn, Strategic Purchasing Director Page 15 of 51

16 Den økonomiske udvikling Den samlede omsætning blev i 2008 på DKK 711 mio., hvilket er 16 mio. lavere end Koncernen realiserede i 2008 en samlet indtjening (EBITDA) på DKK 54 mio. (DKK 40 mio.) samt et resultat efter skat på DKK 21 mio. (DKK -57 mio.) Fremgangen baserer sig overvejende på de væsentlige aktiviteter, der blev besluttet og gennemført i 2007, og de omfattende LEAN projekter der har kendetegnet Årets resultat før skat udgjorde DKK 22 mio. Det er en væsentlig forbedring set i forhold til 2007 (DKK -71 mio) Ledelsen vurderer udviklingen i det samlede resultat til at være tilfredsstillende. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af regnskabsåret DKK 394 mio. mod DKK 419 mio. året før. Faldet skyldes hovedsagligt reduktion i varebeholdningerne, som resultat af den fokus der har og er på at nedbringe kapitalbindingen. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK 51 mio., hvilket er en forbedring på DKK 25 mio. i forhold til året før. De samlede investeringer udgjorde DKK 20 mio. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning og frem til i dag er der ikke indtrådt forhold, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling og dermed påvirke vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2009 BB Electronics mål for 2009 er at skabe forøget omsætning og indtjening. Det skal både ske gennem organisk vækst med de eksisterende kunder samt ved at udbygge kundeporteføljen med nye. Omsætningen BB Electronics er naturligvis delvist påvirket af følgerne af den verserende verdensomspændende finansielle krise. For at modvirke denne er der som beskrevet tidligere gennemført et antal ændringer for at styrke de markedsmæssige aktiviteter og derigennem øge omsætningen. BB Electronics satser blandt meget på BB DesignLink og BB Technology Centre, som arbejder tæt sammen med salgsstyrken. Herigennem vil BB Electronics styrke sin position overfor kunder, som efterspørger udviklingsrelaterede ydelser. Herudover gør BB Technology Centre det muligt for kunderne at få produkterne hurtigt på markedet. Netop det vurderes at være et væsentligt konkurrenceparameter for hovedparten af de kunder og kundeemner, BB Electronics henvender sig til. Både BB DesignLink og BB Technology Centre vil være i tæt kontakt med BB Electronics batch-produktionssteder og vil derfor fungere som brohoved for kunder, som enten har eller vil få et fremtidigt behov for serieproduktion. Med åbningen af endnu et salgskontor, så vi nu dækker hele Sverige, og med ansættelse af sælger til Norge har virksomheden fået et godt udgangspunkt for at øge salget på det skandinaviske EMS-marked. Det giver store forventninger til omsætningsmulighederne på netop det marked, og virksomheden forudser, at 2009 byder på flere interessante muligheder i både Sverige og Norge. Page 16 of 51

17 Herudover forventes det, at adskillige af de nye kunder, der kom til i 2008, øger deres behov for elektronikproduktion og dermed forøger BB Electronics omsætning i Indgangen af ordrer i finansårets første måneder lever op til budgettet. Indtjeningen Investering i LEAN til alle produktionsstederne gør, at der er en forventning til fortsat stigende effektivitet i produktionerne og koncernen, og at det vil bidrage til en forbedret indtjening i LEAN-gennemførelsen på den største fabrik i Horsens har medført, at der kan produceres med betydeligt kortere gennemløbstider, højere leveringsperformance og lavere mængde varer i arbejde. Udrulningen af LEANproduktionsprincipperne vil fortsætte i de andre fabrikker i 2009, så de vil kunne øge effektiviteten og udnyttelse af kapital samt etablere en leveringsevne og kvalitet, som ikke overgås af andre i EMSindustrien. Samtidig vil der i 2009 fortsat være konstant fokus på løbende at overflytte flere aktiviteter til fabrikken i Suzhou (Kina). Suzhou-fabrikken er nu godt rustet og fuldt ud på niveau kapabilitetsmæssigt med virksomhedens danske fabrikker. Fabrikken er parat til at varetage alle fremtidige opgaver og udfordringer, der venter i forbindelse med overflytning af produktion fra Danmark samt opstart af helt nye kunder i BB Electronics regi. De samlede forventninger til BB Electronics resultater både omsætning og indtjeningsmæssigt for 2009 er derfor positive. Page 17 of 51

18 Videnressourcer, kvalitet og miljø Videnressourcer BB Electronics immaterielle kompetencer og teknologiske kapabilitet er afgørende parametre for målet om at udvikle sig til den førende EMS-udbyder i Skandinavien inden for mindre og mellemstore produktionsserier. Viden omfatter såvel medarbejdernes kompetencer som teknologi i form af det rette udstyr samt optimering af processer og formidling af viden. Den samlede viden sikrer kunden et kvalitetsprodukt og styrker virksomhedens konkurrenceevne. Viden om produktet, kendskabet til markedet samt evnen til at skabe de rette relationer til leverandørerne, sikrer i sidste ende kunderne den optimale ydelse. En af BB Electronics kernekompetencer er at være en aktiv sparringspartner og rådgiver i udviklingen af kundens produkt. For at være det, er det nødvendigt at opretholde og udvikle et højt teknologisk niveau i forhold til både viden og udstyr. Med BB DesignLink sker en effektiv kobling mellem udvikling og produktion, så BB Electronics i et partnerskab hjælper kunderne til en større konkurrencedygtighed. Det bliver stadig vigtigere, at medarbejdernes kompetencer tilpasses de krav, BB Electronics stilles overfor fra kunderne. Samtidig er det afgørende, at virksomheden hurtigt kan omstilles og tilpasses nye krav. Det er i den sammenhæng nødvendigt at have fuldt overblik både i forbindelse med kompetencekravene og kompetenceniveauet hos medarbejderne. BB Electronics afdækker derfor løbende de forhold og planlægger den nødvendige uddannelse og udvikling ud fra det. Ét af tiltagene har været et udviklingsprojekt for ledere, der blev sat i gang i begyndelsen af Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Generelt I 2008 valgte ledelsen at samle samtlige kvalitetsaktiviteter i én afdeling. Det blev gennemført for at sikre ensartethed og udnytte best practice på tværs af alle fabrikkerne samt give kunderne den samme service, uanset om produkterne er fremstillet i Give, Horsens eller Suzhou. Kvalitet blev sat på dagsordnen Gennem LEAN aktiviteter blev kvalitetsbegreber og kvalitetsværktøjer indført i alle produktionsceller. Gennem visualisering af kvalitets KPI er bliver der nu sat aktiviteter i gang, der skal forbedre hele produktionsprocessen. De små seriestørrelser har især krævet en tæt kontakt med leverandører, som ved levering af dårlig kvalitet kan give linjestop. BB Electronics vil fortsat arbejde på at sikre høj kvalitet af leverede komponenter og materialer for at mindske lagrene og undgå spild i produktionen. SIX sigma For at mindske spild i produktionsprocesser arbejdes der med SPC på for eksempel pasta-inspektionsmaskiner. BB Electronics har nu automatisk inspektion på virksomhedens SMD-linjer, hvor vi med statistiske metoder sikrer, at processerne er i kontrol. (se figur 1 nedenfor). Virksomheden vil i 2009 fortsat arbejde på Six sigma metoder i vores processer og uddanne operatørerne i at reagere og trimme processerne, så vi fortsat mindsker spildet og samtidig gør processerne robuste. Yieldforbedringer er et samarbejde mellem leverandører, BB Electronics og kunden Vi har systematiseret dataindsamling af reparationer og yieldmålinger. Det har gjort os i stand til at præsentere en prioriteret aktivitetsplan på tværs af alle afdelinger, som både forbedrer interne processer, leverandørprocesser og giver Page 18 of 51

19 gode muligheder for ideer til kunden omkring mulige designændringer. Certificeringer i 2008 Vores kvalitets- og miljøledelsessystem blev i 2008 re-certificeret inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø (ISO9001, ISO14001 og DS OHSAS18001). For at tilbyde kunderne et kompetencecenter inden for medico blev det i 2008 besluttet, at Give fabrikken bliver BB Electronics medicokompetencecenter. BB Electronics i Give er allerede ISO13485 certificeret, men vi ser en stigende efterspørgsel efter et produktionsmiljø, som også lever op til de amerikanske FDA-regulativer. Det produktionsmiljø findes i et særskilt område i Horsens, men ønsket er, at hele Give fabrikken kan tilbyde det. Alle medicoaktiviteter skal for fremtiden foregå i Give, hvor kunder med specielle krav får den ønskede opmærksomhed og service. Miljø og arbejdsmiljø Med hensyn til miljøet har BB Electronics gennemført energimålinger for at finde områder, hvor vi skal arbejde på at sænke energiforbruget og dermed udslippet af Co2. BB Electronics laver løbende trivselsmålinger, hvor der bliver sat gang i aktiviteter, der skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø. BB Electronics har gennem 2008 oplevet en pæn nedgang i medarbejdernes sygefravær. Det tyder på, at implementering af LEAN udover den forbedrede økonomi også indvirker positivt på sygefraværet. Figur 1: Statistical process control, paste printing Page 19 of 51

20 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2008 for BB Electronics Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 24. marts 2009 Direktion: Knud Andersen Adm. direktør Bestyrelse: Ole Steen Andersen Søren Lindberg Cristofoli Per Blinkenberg-Thrane Formand Næstformand Næstformand Finn Lund Andersen Folmer Rud Hansen Page 20 of 51

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr

Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr Professionel Erhvervsrengøring A/S CVR-nr. 28 67 94 24 Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. februar 2013. Christian

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Da core A/S Hovedgaden 41 2970 Hørsholm CVR-nr: 11 81 00 39 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11/2 2016 Martin Lundhøj Dirigent

Læs mere

VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING

VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

El-firmaet ELCON Thisted A/S

El-firmaet ELCON Thisted A/S El-firmaet ELCON Thisted A/S Årsrapport 1. april 2011-31. marts 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2012 Finn Østergaard Jeppesen Dirigent Side

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

The Vikinghouse ApS CVR-nr

The Vikinghouse ApS CVR-nr CVR-nr. 29 01 02 69 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 05.04.13 Jonathan Farrelly Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

KL AUTOMATIK ApS. Årsrapport 5. januar juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den KL AUTOMATIK ApS Årsrapport 5. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/11/2012 Jesper Karlsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

Brunico ApS. Brennerpasset 98, 6000 Kolding. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Brunico ApS Brennerpasset 98, 6000 Kolding Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 31 18 17 98 Årsrapporten er

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS

DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS DANSK PR & ENTERTAINMENT ApS Strandparksvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/06/2016 Maureen

Læs mere

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning ÅRSRAPPORT 2012 HaVi Holding ApS Vindingvej 4 7100 Vejle CVR nr. 31346738 Indsender: Revisionshuset Vestergade 19 8723 Løsning Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 27. april 2013

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport

Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS. Årsrapport Malta Cafeteria & Selskabslokaler ApS Højdevej 59-61 2300 København S CVR-nr.: 33 59 27 01 Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013 3. regnskabsår Optillet uden revision eller review

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.09.12 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere