Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på. Fredericia Maskinmesterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på. Fredericia Maskinmesterskole"

Transkript

1 Eksamensvejledning for studerende på gammel studieordning (2. semester og opad på Fredericia Maskinmesterskole Marts 2013 Version 16 1

2 Indhold 2.1 Skriftlige eksamener/prøver Mundtlige eksamener/prøver Forholdsregler ved sygdom/udeblivelse i forbindelse med eksamen/prøve Regler om anvendelse af PC til eksamener på FMS Mobiltelefoner Skolens procedure for klager vedrørende prøver og anden bedømmelse Reeksamen Bedømmelsesoversigt inkl. tilladte hjælpemidler Regler for forlænget forberedelsestid/prøvetid ved eksamener Regler for interne prøver på FMS

3 2.1 Skriftlige eksamener/prøver. 1. Eksaminanderne skal til de skriftlige prøver møde i så god tid, at de kan være i det anviste lokale senest 10 minutter før det tidspunkt, prøven skal begynde. 2. Eksaminander, der møder efter det for prøven fastsatte tidspunkt, udelukkes fra at deltage i prøven på de sædvanlige vilkår. Sådanne eksaminander skal øjeblikkeligt henvende sig hos den eksamensansvarlige (pt. rektor) der afgør prøvevilkårene i den aktuelle situation. 3. Ved den enkelte prøve må der kun anvendes papir m.v., som udleveres af skolen og modtages af eksaminanderne i eksamenslokalet umiddelbar før prøvens begyndelse eller under prøven. Det udleverede papir må ikke deles. Overskydende, ikke benyttet papir efterlades ved eksamens afslutning på bordet. Ønskes yderligere papir under prøven, tilkaldes den tilsynsførende ved håndsoprækning. 4. Eksaminanden skal forud for prøvens begyndelse udfylde omslagets felter og skal på de efterfølgende ark for kladde og renskrift som minimum skrive navn, eksamens-nummer, dato og arknummer samt fag. (se endvidere pkt. 10 og 11 vedr. aflevering). 5. Skriverekvisitter samt tilladte hjælpemidler skal medbringes. Vedrørende brug af PC ved eksamen se afsnit 2.4 Eksaminanderne må ikke medbringe noget som helst andet hjælpemiddel, end hvad der udtrykkeligt er givet tilladelse til. Er ikke tilladte hjælpemidler medbragt i eksamenslokalet, skal de straks afleveres til den tilsynshavende. Tilladte hjælpemidler fremgår af Undervisningsplaner samt skemaet under pkt. 2.8 i denne vejledning. Hjælpemidler må ikke udlånes under prøven. Lommeregner skal have egen strømforsyning, da der ikke etableres tilslutningsmulighed i lokalerne. Printer må ikke anvendes i eksamenslokalet. 6. Jf. skolens rygepolitik må der kun ryges uden for skolebygningerne. Dette betyder at studerende kan enkeltvis få lov til en rygepause efter aftale med den tilsynshavende. 7. Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp vedrørende forståelsen eller løsningen af de stillede opgaver. Enhver henvendelse må alene ske til den tilsynshavende. Ved overtrædelse af de i dette punkt anførte påbud vil eksaminanden blive bortvist fra prøven. Ledelsen træffer efter indgivet skriftlig, begrundet ansøgning afgørelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår og til hvilket tidspunkt, det kan tillades en bortvist eksaminand at genoptage eksamen. 8. Eksaminanden skal som grundlag for bedømmelsen aflevere en tydelig og let læselig besvarelse af eksamensopgaverne på det hvide papir. Hvor PC ikke bruges som vælger den studerende selv om et skal være blyant eller kuglepen. 3 Eksaminanderne må ikke bruge rød farve i besvarelse af skriftlige opgaver, idet denne farve

4 er forbeholdt lærernes rettelser. 9. Såfremt en eksaminand ikke har nået at færdiggøre den endelige besvarelse af opgaverne, kan notater og lignende på det gule kladdepapir lægges til grund for bedømmelse, såfremt eksaminanden i besvarelsen udtrykkelig har fremsat ønske herom, før den afleveres. 10. Ønsker en eksaminand at aflevere før prøvetiden er udløbet, tilkaldes tilsynshavende ved håndsoprækning. På omslaget anføres hvor mange ark der afleveres (renskrift + kladde), omslaget underskrives og de indlagte ark nummereres i rækkefølge. Eksaminanden bliver siddende på sin plads, indtil tilsynshavende har kontrolleret alt materiale. Eksaminanden forlader eksamenslokalet stille og roligt uden at medtage tasker, opgavetekst, opgavebesvarelse eller andet materiale brugt under prøven. Disse ting må først afhentes efter prøvens afslutning. Det er ikke muligt for eksaminanden at forlade lokalet i den sidste halve time af en prøve. Man forholder sig i ro til prøvetiden er udløbet. 11. Når prøvetiden er udløbet, skal alle eksaminanderne forblive på deres pladser uden at føre samtale, så længe den tilsynshavende indsamler besvarelserne. Eksaminanden er ansvarlig for, at alt udleveret materiale - bortset fra opgaveteksten afleveres. På omslaget anføres hvor mange ark der afleveres (renskrift + kladde), omslaget underskrives og de indlagte ark nummereres i rækkefølge. 12. Overtræder en eksaminand de anførte bestemmelser om skriftlige prøver, skal eksaminanden øjeblikkelig bortvises fra prøven. 13. Retningslinjer for angivelse af %-satser på eksamensopgaver. 1. I de fag, hvor der ikke angives %-satser på de enkelte opgaver i eksamenssættet, vægter lærer og censor hver for sig opgaverne. Lærers og censors vægtning behøver altså ikke at være den samme. 2. I de fag, hvori det findes formålstjenligt at lave en vægtning af opgaverne, kan dette gøres. I så fald skal vægtningen anføres. 2.2 Mundtlige eksamener/prøver. 1. De mundtlige prøver er offentlige. 2. Eksaminanderne skal møde rettidigt til de mundtlige prøver (minimum 10 minutter før det aftalte tidspunkt). Det skal tilstræbes at eksaminationen kan forløbe uden afbrydelse, selvom nogle eksaminander udebliver eller undlader at gå op. Er en eksaminand ikke til stede i rette tid, kan det blive betragtet som udeblivelse. 3. Antallet af eksamensspørgsmål skal stå i passende forhold til antal eksaminander, og spørgsmålene bør på rimelig måde dække pensum. 4. Ved prøvens begyndelse skal samtlige spørgsmål være fremlagt, og der må på intet tidspunkt under prøven være fremlagt færre end 3 spørgsmål. Hver eksaminand trækker selv sit spørgsmål. 5. Eksaminationen foretages af eksaminator. Censor må dog stille uddybende spørgsmål. 4

5 Eksaminator må normalt ikke standse eksaminationen, før censor har givet samtykke hertil. 2.3 Forholdsregler ved sygdom/udeblivelse i forbindelse med eksamen/prøve. 1. Såfremt en studerende pga. sygdom ikke kan deltage i en prøve og ikke kan nå at framelde sig med normalt varsel, må vedkommende straks underrette Fredericia Maskinmesterskole herom (tlf ) og desuden henvende sig til sin læge og bede denne udfærdige en lægeattest med angivelse af diagnose og, om muligt, med oplysning om sygdomsperiodens sandsynlige varighed. Attesten fremsendes til Fredericia Maskinmesterskole senest 4 dage efter prøvens afholdelse. 5 Indtræder sygdommen under selve prøven, må tilsynshavende eller eksaminator underrettes, og eksaminanden skal i øvrigt med hensyn til fremskaffelse af lægeattest forholde sig som angivet ovenfor. Den tilsynshavende eller eksaminator underretter straks administrationen. 2. Opstår der i en eksaminands nærmeste kreds sygdom, eller indtræffer alvorlige begivenheder, der påvirker eksaminanden på en sådan måde, at det må befrygtes, at vedkommendes eksamenspræstation kan komme til at lide derved, må det anbefales straks at henvende sig til skolens ledelse for at få vejledning med hensyn til, hvordan man skal forholde sig. 3. Hvis en eksaminand i sygdomstilfælde ikke forholder sig som ovenfor anført, eller hvis han/hun trods sygdom gennemfører en prøve, tæller prøven som ét forsøg. 4. Eksamen skal genoptages straks efter overstået sygdom. Deltagelse i en prøve betragtes som en raskmelding, også til efterfølgende prøver. 5. Ansøgning om tilladelse til at indstille sig til sygeeksamen må indsendes samtidig med eller straks efter raskmeldingen. Sygeeksamen afholdes normalt ved næste eksamenstermin eller ved en evt. reeksamen. 6. Udeblivelse fra en eksamen uden gyldig grund udløser karakteren -3 / ikke bestået og prøven tæller som ét forsøg. Semesteret tages om. 2.4 Regler om anvendelse af PC til eksamener på FMS. Generelt Til alle de skriftlige eksamener, hvor Undervisningsplanen og skemaet under punkt 2.8 tillader brug af PC som, er det muligt at medbringe egen PC og printer. Retningslinjer for printning: Den studerende kan printe ud fra egen printer under hele eksamensforløbet samt umiddelbart efter eksamen. Der kan printes ud fra en printer opstillet i eksamenslokalet under eksamensforløbet samt umiddelbart efter eksamen. Husk at få installeret printer drivere inden eksamen! Det er den studerendes eget ansvar, at vedkommende er i stand til at anvende PC og printer med tilhørende software. Det er ligeledes den studerendes eget ansvar at have installeret de nødvendige printer drivere. Fredericia Maskinmesterskoles ansvar er at stille 230 volt vekselstrøm til rådighed. Det er strengt forbudt at modtage hjælp til prøven via et trådløs, mobiltelefon eller lignende, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra eksamen, hvis dette finder sted. Ved snyd og efterfølgende bortvisning fra eksamen, vil prøven tælle som et forsøg og

6 eksaminanden kan først gå op til fornyet prøve ved næste eksamenstermin. Eksaminanden kaldes til samtale ved skolens rektor og vil her få en skriftlig advarsel. En gentagelse af ovennævnte vil medføre bortvisning fra skolen. Eksaminanden her selv ansvaret for opstilling af sin PC og evt. printer inden eksamensstart. Under prøven har eksaminanden selv ansvaret for at foretage nødvendig lagring af data. Hvis der sker tab af data (indskrevet tekst forsvinder), bliver der ikke taget hensyn til dette, og bedømmelsen vil alene tage udgangspunkt i det, som bliver afleveret i trykt/skrevet form. Dette kan betyde, at en eksaminand kan komme ud for at skulle fortsætte sin eksamen uden brug af PC. Det er under prøven ikke tilladt at udveksle oplysninger mellem PC, hverken via lån af disketter, lokalnet eller anden form for dataoverførsel. Skolen leverer papir til udskrivning. Foroven på papiret skal følgende noteres af eksaminanden: skolens navn, eksaminandens navn, studienummer, fag/modul samt dato. Ved tekniske problemer med EDB udstyret skal den tilsynsførende straks tilkaldes. Skolen påtager sig intet ansvar for anvendelsen af EDB. Fejl, som opstår, sker på eksaminandens eget ansvar, også hvor fejlen sker som følge af forhold på skolen som f.eks. strømsvigt. 2.5 Mobiltelefoner. Der må ikke medbringes mobiltelefon til eksamen. Har en studerende glemt at efterlade sin mobiltelefon hjemme, skal den afleveres til den tilsynshavende inden prøvetidens begyndelse. Overtrædelse vil blive betragtet som eksamenssnyd i henhold Eksamensbekendtgørelsen og medfører øjeblikkelig bortvisning fra eksamen. 2.6 Skolens procedure for klager vedrørende prøver og anden bedømmelse. Formål Formålet med denne procedure er at tilkendegive, hvorledes en eksaminand skal forholde sig, hvis han vil indgive en klage til skolen vedrørende forhold ved prøver eller løbende bedømmelse. Anvendelse og omfang: Proceduren finder anvendelse i de tilfælde, hvor en eksaminand finder grund til at klage over forhold ved en prøve eller løbende bedømmelse. Grundlag, referencer og bilag: Søfartsstyrelsen retningslinjer for kvalitetsstyring afsnit 6,2 Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse om prøveafholdelse og bedømmelse af deltagere ved de maritime( bek. Nr af 14/12/2009) Fremgangsmåde En eventuel klage skal indgives skriftligt til skolens administration. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne, der kan vedrøre: Bedømmelsesgrundlaget, herunder de stillede spørgsmål eller opgaver i forhold til uddannelsesplanens formål og mål. En klage over dette skal indgives senest 1 uge efter prøvens afholdelse. 6 Eksamensforløbet. En klage over dette skal indgives senest 1 uge efter prøvens afholdelse. Bedømmelsen. En klage over dette skal indgives senest 1 uge efter offentliggørelse af bedømmelsen.

7 Skolens administration skal ved modtagelsen af en klage datostemple denne. Herefter gives den hurtigst muligt videre til skolens ledelse. Skolens ledelse skal umiddelbart efter modtagelsen af en klage påbegynde behandling af den. Dette foregår ved i første omgang, at få en udtalelse fra eksaminator og censor (ved klager over løbende bedømmelse: en udtalelse fra underviseren der har foretaget bedømmelsen). Denne udtalelse skal afleveres til skolens ledelse senest 1 uge efter modtagelse af klagen og forelægges klageren, som kan fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist. På grundlag at dette træffer skolens ledelse en afgørelse senest 2 uger efter at eksaminator og censors udtalelser er forelagt klageren. Denne afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på: at annullere prøven eller bedømmelsen at der foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse) at der gives tilbud til eksaminanden om ny prøve at klagen afvises Ledelsen meddeler hurtigst muligt klageren, eksaminator, censor og eventuelle andre berørte eksaminander om afgørelsen. Hvis klagen helt eller delvis afvises kan skolens afgørelse indbringes for Søfartsstyrelsen senest 2 uger efter at den er afgivet, og dette skal meddeles klageren samtidig med afgørelsen. Hvis ledelsen finder, at der ved prøven eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler, eller der er andre særlige omstændigheder, som giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen, herunder væsentlig uoverensstemmelse mellem bedømmernes vurdering, skal der træffes afgørelse om ombedømmelse eller tilbud om ny prøve. Ny bedømmelse og ny ekstraordinær prøvetermin skal finde sted snarest muligt. En ny bedømmelse er en del af klagesagen. De nye bedømmere skal derfor have alle sagens akter og skal begrunde deres vurdering overfor klageren. Hvis prøven lider af samme mangel for flere eksaminander, skal eventuel ombedømmelse foretages for, og eventuel ny prøve tilbydes alle eksaminander, for hvem prøven lider af samme mangel. Skolens ledelse sikrer sig, at eksaminanderne er informeret om disse retningslinjer for klager. Dokumenter vedrørende en klagesag arkiveres indtil sagen er endelig afsluttet. Herefter opbevares kun oplysninger nødvendige for evt. at kunne lave statistik på modtagne klager. Klageren kan fortsætte uddannelsen under sagens behandling. Beviser for gennemført uddannelse tilbageholdes indtil sagen er færdigbehandlet. Ansvar Skolens administration har ansvaret for at modtage, datostemple og informere skolens ledelse om klager vedrørende prøver eller løbende bedømmelse. Skolens ledelse har ansvaret for at behandle, informere og afgøre klagerne. Skolens ledelse har ansvaret for, at eksaminanderne er informeret om retningslinjerne for klager. Skolens ledelse har endvidere ansvaret for arkivering af de dokumenter og oplysninger der har med en klagesag at gøre. 7

8 2.7 Reeksamen. Retningslinjer for Reeksamen og tidsfrister på Maskinmesteruddannelsen på FMS. Der vil på FMS være mulighed for reeksamen i følgende Undervisningsemner: M2 M3 M4 M5 M6 TM2 TM2 PA2 EL3AU BCP EL2 TM3 MAN AL PA1 Opnår en studerende karakteren 00 eller -03 i èn eksamen på et semester gives der mulighed for en reeksamen. Opnår en studerende karakteren 00 eller -03 i mere end én eksamen på et semester skal semesteret tages om. Der arrangeres reeksamen i valgfag. Det er en betingelse for deltagelse i reeksaminationen at den studerende har deltaget i den ordinære eksamen og fået en bedømmelse eller, at man kan dokumentere sygdom. Den studerende skal senest ved afslutningen af den ordinære eksamensperiode søge vejledning hos skolens undervisningsansvarlige pt. rektor, med henblik på at afklare hvilke læringsaktiviteter, der er nødvendige for at det er sandsynligt at eksamen kan bestås ved reeksaminationen. Der ydes 2 timers vejledning fra en af skolens undervisere inden reeksamen. Tilmelding til en reeksamen skal være undervisningsansvarlig i hænde senest 2 dage efter den studerende har modtaget sin sidste karakter i den ordinære eksamensperiode. Skolen kan med begrundelse afslå en studerendes anmodning om deltagelse i en reeksamination. Som hovedregel skal bedømmelsesformen ved en reeksamen være den samme som ved den ordinære prøve, men skolen har dog mulighed for at afholde mundtlige prøver i stedet for skriftlige. Reeksamen planlægges til at ligge ca. 14 dage inde i det næstfølgende semester. Består man ikke en reeksamen skal den studerende tage semesteret om. Undervisningsemner der er bestået kan ikke tages om. En Reeksamen tæller som et prøveforsøg. Der er ikke mulighed for reeksamen i interne prøver undtagen i PA1. Består man ikke en intern prøve skal det fremgå af Undervisningsvejledning og Undervisningsplan hvilken konsekvens dette har for den studerende. Skolen kan med begrundelse afvige fra ovenstående retningslinjer. En studerende kan højest gå til prøve i det samme undervisningsemne 3 gange. I tilfælde af usædvanlige forhold kan der dispenseres herfor. Retningslinjer for eksamen ved adgangskurset på FMS: Opnår man ikke karakteren 02 i engelsk eller fysik har man ikke bestået enkeltfaget. Opnår man ikke gennemsnitskarakteren 02 i dansk eller matematik har man ikke bestået enkeltfaget. Alle fire enkeltfag (matematik, fysik, engelsk og dansk) skal bestås for at blive optaget på maskinmesteruddannelsen. Består en studerende ikke eksamen går pladsen til en ansøger på ventelisten. 8

9 2.8 Bedømmelsesoversigt inkl. tilladte hjælpemidler. Generelt : Alle hjælpemidler indbefatter PC, bøger, alt udleveret materiale, egne notater og regnemaskine. Skolens er inaktiv med mindre andet er skrevet i nedenstående skema. Undervisnings Bedømmelsesform Bedømmelse Med Varighed Tilladte hjælpemidler Sem. Emne/Fag i snit V1 VS Intern praktisk Bestået/Ikke bestået Nej Ikke relevant prøve V2 VSP Intern prøve/ Skr. Bestået/Ikke bestået Nej Ikke relevant projekt V3 VP Intern prøve/ Godkendt/Ikke Nej Ikke relevant rapport, logbog godkendt TM1 Mdt. Eksamen Karakter Ja 30 min. forb. + Alle hjælpemidler 30 min. eks. GRFEN / Mdt. Eksamen + Én gennemsnitskarakter Ja 30 min. forb min. eks. Alle hjælpemidler, aktivt Engelsk Skr. Eksamen på min timer Alle hjælpemidler, PC som, aktivt M1 EL1 Vejledende skr. prøve Godkendt/Ikke godkendt Nej 4 timer Alle hjælpemidler, PC som GRFME / Intern prøve / Bestået/Ikke bestået Nej Ikke relevant Metodelære rapport GRFFH / Skr. Intern prøve Bestået/Ikke bestået Nej Uden hjælpemidler Førstehjælp TM2 / Intern prøve / Bestået/Ikke bestået Nej Ikke relevant M2 Materialelære kursusarbejde TM2 Skr. Eksamen Karakter Ja 3 timer Alle hjælpemidler, PC som EL2 Skr. Eksamen Karakter Ja 4 timer Alle hjælpemidler, PC som M3 TM2 Skr. Eksamen Karakter Ja 3 timer Alle hjælpemidler, PC som MAN Mdt. Eksamen, projekt Karakter Ja 20 min. fælles fremlæggelse, 15 Alle hjælpemidler, aktivt min. individuel eks. PA1 Skr. Intern prøve Bestået/Ikke bestået Nej 4 timer Alle hjælpemidler, PC som TM2/ Intern prøve / Bestået/Ikke bestået Nej Ikke relevant Vedligehold rapporter Undervisnings Bedømmelsesform Bedømmelse Med Varighed Tilladte hjælpemidler Sem. Emne/Fag i snit PA2 Mdt. Eksamen, projekt Karakter Ja 30 min. Alle hjælpemidler, aktivt VF Afhængig af Bestået/Ikke bestået Nej Afhængig af tilvalgsfag M4 tilvalgsfag MVF Mdt. Eksamen Karakter Ja Alle hjælpemidler, aktivt MVF Skr. Eksamen Karakter Ja 4 timer Formelsamling, damptabeller og regnemaskine 9

10 M5 M6 Skr. Eksamen, Karakter Ja 6 timer Alle hjælpemidler, PC som EL3AU Autorisation Mdt. Eksamen Karakter Ja 45 min., 24 t. forberedelse Alle hjælpemidler, aktivt TM3 Skr. Eksamen Karakter Ja 3 timer Alle hjælpemidler, PC som AL Skr. Eksamen Karakter Ja 3 timer Alle hjælpemidler, PC som, aktivt VF Afhængig af Bestået/Ikke bestået Nej Afhængig af tilvalgsfag tilvalgsfag MVF Mdt. Eksamen Karakter Ja Alle hjælpemidler, aktivt MVF Skr. Eksamen Karakter Ja 4 timer Formelsamling, damptabeller og regnemaskine AVP Intern prøve Godkendt/Ikke Nej Ikke relevant godkendt BCP / Mdt. Eksamen Karakter Ja Alle hjælpemidler, aktivt Bachelorprojekt Hvis der indgår delprøver i en bedømmelse, skal den enkelte delprøve bestås med minimum karakteren Regler for forlænget forberedelsestid/prøvetid ved eksamener. Tosprogede: Hvis du har sprogvanskeligheder, kan du søge om forlænget prøvetid ved skriftlige og mundtlige eksamener inden for det første 1½ år efter studiestart. Ansøgning skal ske til skolens rektor. Dette gælder - hvis du er udlænding (dog ikke fra Norge & Sverige), og kun har boet i Danmark i kortere tid, - hvis du er dansk, men har en adgangsgivende eksamen fra udlandet, og har opholdt dig længere tid i udlandet. Ordblindhed: Er du ordblind (dokumenteret) får du automatisk forlænget prøvetid ved alle skriftlige eksamener på AK og Maskinmesteruddannelsen. Ved skriftlige eksamener bevilges en forlængelse på ½ time pr. påbegyndt 3 timers prøvetid. Er du ordblind (dokumenteret) får du automatisk forlænget forberedelsestid ved følgende mundtlige eksamener: AK: engelsk og dansk. Maskinmesteruddannelsen: engelsk Regler for interne prøver på FMS 10 Ved en intern prøve er der ikke krav om censor. Det skal fremgå af Undervisningsvejledning og Undervisningsplan om et undervisningsemne eller fag bedømmes vha. en intern prøve. Der er ikke mulighed for reeksamen i interne prøver, undtagen i PA1. Bedømmelsen til en intern prøve skal altid være Bestået / Ikke bestået. Opnås standpunktet Ikke bestået skal konsekvensen heraf klart fremgå af Undervisningsvejledning og Undervisningsplan. Opnås standpunktet Ikke bestået i PA1 kan den studerende indstille sig til en reeksamen på samme vilkår som gælder for eksamener på FMS.

11 11

Eksamensvejledning. for. studerende ved. maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen. Fredericia Maskinmesterskole

Eksamensvejledning. for. studerende ved. maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen. Fredericia Maskinmesterskole Eksamensvejledning for studerende ved maskinmesteruddannelsen og adgangsklassen på Fredericia Maskinmesterskole Januar 2011 Version 5 1 Indhold 2.1 Skriftlige eksamener/prøver.... 3 2.2 Mundtlige eksamener/prøver....

Læs mere

Eksamensvejledning for studerende på ny studieordning på Fredericia Maskinmesterskole

Eksamensvejledning for studerende på ny studieordning på Fredericia Maskinmesterskole Eksamensvejledning for studerende på ny studieordning på Fredericia Maskinmesterskole August 203 Version 2 Indhold 2. Skriftlige eksamener/prøver.... 2 2.2 Mundtlige eksamener/prøver.... 4 2.3 Forholdsregler

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg Eksamensregler for Adgangskursus Syddansk Universitet Sønderborg DWN, AK, SDU-S, dec. 2016 Indholdsfortegnelse Til- og framelding, tildeling af ekstra tid samt merit... 2 Skriftlige prøver... 3 Mundtlige

Læs mere

Eksamensreglement Januar 2016 Indhold

Eksamensreglement Januar 2016 Indhold Eksamensreglement Januar 2016 Indhold Eksamensreglement for Fredericia Maskinmesterskole... 2 Indstilling til eksamen... 2 Reeksamen... 2 Særligt for bachelorprojekt... 3 Forholdsregler ved sygdom/udeblivelse

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamensreglement august 2017 Indhold

Eksamensreglement august 2017 Indhold Eksamensreglement august 2017 Indhold Eksamensreglement for Fredericia Maskinmesterskole... 2 Indstilling til eksamen... 2 Reeksamen... 2 Særligt for bachelorprojekt... 3 Forholdsregler ved sygdom/udeblivelse

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til

HTX ROSKILDE. REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til HTX ROSKILDE REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2017-18 Ved sygdom eller forsinkelse ring straks til Jacqueline på 5139 7566 eller Trine på 6194 8522 Generelle regler I det følgende kan

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN august 2014

HF/GS-EKSAMEN august 2014 HF/GS-EKSAMEN august 2014 Information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning

Lokal studieordning for Adgangskursus. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning aug. 2015/mrl Lokal studieordning for Adgangskursus Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Herning Denne lokale studieordning er et supplement til Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon: 45 90

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2019 Eksamensregler 2019 Skriftlig eksamen Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på skolen. Du skal møde i god tid til den skriftlige

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2015 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner i

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb.

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder og samtidig give dig nogle gode prøvetips.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

Eksamensreglement 2019

Eksamensreglement 2019 Eksamensreglement 2019 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER + PC behov Mandag 9.00 10.30 Dansk, retskrivning

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Regler for prøver og bedømmelse januar 2018 Indhold

Regler for prøver og bedømmelse januar 2018 Indhold Regler for prøver og bedømmelse januar 2018 Indhold Regler for prøver og bedømmelse på Fredericia Maskinmesterskole... 2 Indstilling til prøve... 2 Omprøve... 2 Særligt for professionspraktik og bachelorprojekt...

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende)

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) EKSAMENSREGLER Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) Dette dokument indeholder de overordnede eksamensregler for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensregler er indskrevet

Læs mere

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået BEDØMMELSESPLAN MATEMATIK NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE Som en del af grundforløbet i indgangen Dyr, planter og natur, tilbydes eleven at gå til eksamen i matematik på et F-niveau. I grundforløbet, indenfor

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i faget Biologi F

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i faget Biologi F Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i faget Biologi F Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER D. 2. maj 9.00 12.30 (13.15 elever med samtalerunde/13.30

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere