Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03"

Transkript

1 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr Regnskabsmeddelelse for Post Danmark koncernen Side 1/11

2 Post Danmark koncernen Resumé: Resultatet før skat udgjorde 417 mio.kr i mod 299 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet efter skat udgjorde 285 mio. kr. i, hvilket svarer til resultatet for samme periode sidste år, der var positivt påvirket af skattemæssige efterreguleringer. Nettoomsætningen udgjorde mio. kr. i, et fald på 83 mio. kr. eller 1,5 pct. i forhold til samme periode året før. De samlede driftsomkostninger samt afskrivninger udgjorde mio. kr. i svarende til et fald på 186 mio. kr. eller 3,6 pct. i forhold til samme periode året før. Resultat før skat og engangsposter i forventes at blive på niveau med. Der forventes ikke engangsposter. Dette er som udmeldt i forbindelse med årsrapporten og regnskabsmeddelelse for 1. kvartal. Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (4.584) (4.785) (9.410) Resultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ekskl. amortisering af goodwill (270) (260) (525) Resultat efter afskrivninger, men før amortisering af goodwill (EBITA) Amortisering af goodwill (130) (130) (260) Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter - - (466) Resultat af primær drift (EBIT) Andre driftsomkostninger (13) (8) (17) Finansielle poster, inkl. resultat af ass. virks. (35) (46) (103) Resultat før skat Skat af ordinært resultat (132) (101) (43) Efterregulering af skat for Periodens resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Nøgletal Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct. p.a Soliditetsgrad, pct Årsværk, omregnet til helårsværk Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Halvårsregnskabet er ikke revideret. Regnskabsmeddelelse for Post Danmark koncernen Side 2/11

3 Post Danmark koncernen i 6 kvartaler Beløb i mio. kr. Resultatopgørelse 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (2.216) (2.368) (2.454) (2.171) (2.409) (2.376) Resultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ekskl. amortisering af goodwill (138) (132) (130) (135) (134) (126) 1. kvt. Resultat efter afskrivninger, men før amortisering af goodwill (EBITA) Amortisering af goodwill (65) (65) (65) (65) (65) (65) Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter - - (466) Resultat af primær drift (EBIT) (289) Andre driftsomkostninger (9) (4) (4) (5) (4) (4) Finansielle poster, inkl. resultat af ass. virks. (17) (18) (25) (32) (24) (22) Resultat før skat (318) Skat af ordinært resultat (38) (94) 91 (33) (20) (81) Efterregulering af skat for Periodens resultat (227) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt KOMMENTARER TIL REGNSKABET FOR 1. HALVÅR Periodens resultat for blev på 285 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode i, der dog var positivt påvirket af skattemæssige efterreguleringer i 2. kvartal. For 2. kvartal udgjorde periodens resultat 99 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 2. kvartal. Resultatet af primær drift udgjorde 465 mio. kr. i mod 353 mio. kr. i, en stigning på 112 mio. kr. eller 31,7 pct. For 2. kvartal udgjorde resultatet af primær drift 163 mio. kr. i forhold til 86 mio. kr. i 2. kvartal. Som følge af sæsonudsving i nettoomsætningen ligger resultat af primær drift traditionelt noget højere i end i 2. halvår. Resultatudviklingen er tilfredsstillende og på niveau med det forventede. Regnskabsmeddelelse for Post Danmark koncernen Side 3/11

4 Regnskabsberetning Resultatopgørelsen I koncernregnskabet konsolideres Post Danmark A/S samt de helejede datterselskaber Post Danmark Leasing A/S og Budstikken Transport A/S. var i forhold til samme periode i præget af en omsætningsmæssig tilbagegang på 83 mio. kr., idet en omsætningsmæssig fremgang på pakker og blade ikke kunne opveje tilbagegangen på breve og øvrige produkter. Afsætningen indenfor breve viste et fald, hvilket skyldes de svage konjunkturer samt den fortsatte substitution fra breve til elektroniske kommunikationsformer. Afsætningen indenfor pakker samt adresseløse forsendelser og lokale ugeblade viste en stigning, hvorimod blade viste en svagt vigende tendens. De samlede driftsomkostninger udgjorde mio. kr. i, hvilket er et fald på 196 mio. kr. i forhold til samme periode i. I det følgende gennemgås regnskabets hovedposter. Nettoomsætning og afsætning Omsætningens fordeling på hovedprodukter samt udvikling fra til fremgår nedenfor. Nettoomsætning Ændring Ændring Mio. kr. kr. Pct. Breve (50) (1,4) Pakker *) ,2 Blade ,9 Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser (17) (4,5) Filialer *) (25) (9,5) Øvrige indtægter *) (33) (16,8) Omsætning i alt (83) (1,5) *) Der er foretaget visse ændringer i produktfordelingen i forhold til. Sammenligningstal for er ændret i overensstemmelse hermed. Afsætning Ændring Ændring Stk. i mio. Stk. Pct. Breve 674,0 705,2 (31,2) (4,4) Pakker 15,7 15,2 0,5 3,3 Blade 133,2 136,7 (3,5) (2,6) Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser 485,8 483,6 2,2 0,5 Ind- og udbetaling på posthuse 19,4 21,7 (2,3) (10,6) Omsætningen indenfor brevområdet udgjorde mio. kr. i, et fald på 50 mio. kr. eller 1,4 pct. set i forhold til samme periode året før. Afsætningen var vigende set i forhold til med et fald på 4,4 pct. Omsætningen indenfor pakkeområdet udgjorde 651 mio. kr. i, en stigning på 38 mio. kr. eller 6,2 pct. set i forhold til samme periode året før. Stigningen i omsætningen kan henføres til en afsætningsmæssig fremgang på 3,3 pct. Omsætningen indenfor bladområdet udgjorde 437 mio. kr. i, en stigning på 4 mio. kr. eller 0,9 pct. set i forhold til samme periode året før. Afsætningen er faldet med 2,6 pct. i forhold til 1. halvår. Bladtilskuddet fra staten er indtægtsført á conto med 231 mio. kr. i mod 220 mio. kr. i samme periode året før. Omsætningen indenfor området for adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser udgjorde 358 mio. kr. i, et fald på 17 mio. kr. eller 4,5 pct. set i forhold til. Faldet kan henføres til vigende priser, der delvis er modvirket af en afsætningsmæssig stigning på 0,5 pct. Omsætningen indenfor filialområdet udgjorde 238 mio. kr. i, et fald på 25 mio. kr. eller 9,5 pct. set i forhold til samme periode året før. Der har som forventet været en fortsat nedgang i antallet af giroindbetalingskort svarende til 10,6 pct. i i forhold til. Regnskabsmeddelelse for Post Danmark koncernen Side 4/11

5 Omsætningen indenfor området øvrige indtægter udgjorde 164 mio. kr. i, hvilket er et fald på 33 mio. kr. eller 16,8 pct. Øvrige indtægter indeholder bl.a. indtægter vedrørende r virksomhed og Facility services m.m. Faldet i omsætningen skyldes hovedsageligt lavere indtægter vedrørende r aktiviteter, mens en vækst i indtægter på Facility Services til dels modsvarer dette fald. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgjorde 19 mio. kr. i, en stigning på 4 mio. kr. i forhold til 1. halvår. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger udgjorde mio. kr. i, hvilket er 94 mio. kr. eller 6,8 pct. mindre end i samme periode i. De faldende omkostninger kan henføres til gennemførte effektiviseringer samt at visse udviklingsprojekter først gennemføres i 2. halvår. Personaleomkostninger Personaleomkostninger udgjorde mio. kr. i mod mio. kr. i samme periode året før, svarende til et fald på 107 mio. kr. eller 3,1 pct. I blev der hensat 53 mio. kr. til overtallige medarbejdere. For har der ikke været behov for at foretage yderligere hensættelser. Som omtalt i årsrapporten for, blev der pr. 31. december hensat 466 mio. kr. til afskedigelser i. Personaleforbruget falder som forudsat. Forbruget af årsværk omregnet til helårsbasis er reduceret med fra i til i svarende til et fald på 5,8 pct. Resultat af primær drift før engangsposter Resultatet af primær drift før engangsposter udgjorde 465 mio. kr. i mod 353 mio. kr. i 1. halvår. Overskudsgraden beregnet som resultat af primær drift før engangsposter i procent af nettoomsætningen udgjorde i 8,3 pct. mod 6,3 pct. i. Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger udgjorde 13 mio. kr. i, hvilket er en stigning på 5 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Finansielle poster Resultatandele af associerede virksomheder udgjorde et tab på 21 mio. kr. før skat mod et tab på 18 mio. kr. året før. Finansielle indtægter og omkostninger udgjorde en nettoudgift på 14 mio. kr. i mod en nettoudgift på 28 mio. kr. i, hvilket er en forbedring på 14 mio. kr. Forbedringen skyldes reducerede gældsforpligtelser, det faldende renteniveau samt positivt cash flow fra driften. Selskabsskat Skat af resultatet for udgjorde 132 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 32 pct. Den effektive skatteprocent afviger fra selskabsskatten på 30 pct. væsentligst som følge af reduceret afskrivningsfradrag på 75 pct. vedrørende goodwill samt af ikke fradragsberettigede udgifter, resultat af kapitalandele m.v. I blev der tilbageført 87 mio. kr. som følge af at Told & Skat ændrede en tidligere afgørelse om den skattemæssige udgiftsførsel af forudbetalt løn. Beløbet var i årsregnskabet for 2001 hensat som udskudt skat. Balancen Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver, der hovedsageligt består af goodwill i forbindelse med etableringen af Post Danmark SOV (Selvstændig Offentlig Virksomhed) i 1995, er reduceret fra 664 mio. kr. ultimo til 586 mio. kr. pr. 30. juni væsentligst som følge af afskrivninger på den nævnte goodwill på 130 mio. kr. Herudover er der foretaget investeringer for 72 mio. kr. samt foretaget afskrivninger på 20 mio. kr. på øvrige immaterielle anlægsaktiver Regnskabsmeddelelse for Post Danmark koncernen Side 5/11

6 Materielle anlægsaktiver er steget fra mio. kr. ultimo til mio. kr. pr. 30. juni. Der er i foretaget investeringer i materielle anlægsaktiver på 348 mio. kr. Herudover er der foretaget afskrivninger på 250 mio. kr. samt afgang, netto på 13 mio. kr. De finansielle anlægsaktiver udgøres primært af kapitalinteresser i associerede virksomheder. Opgjort til indre værdi udgør disse pr. 30. juni 83 mio. kr. mod 88 mio. kr. ultimo. I er der i alt tilkøbt aktier for 15 mio. kr. i disse virksomheder, og der er realiseret et tab på 17 mio. kr. efter skat. Herudover er der ydet et ansvarligt lån på 20 mio. kr. til Pan Nordic Logistics AB. Tilgodehavender Tilgodehavender er i faldet med 196 mio. kr. fra mio. kr. ultimo til mio. kr. pr. 30. juni. Faldet kan hovedsageligt henføres til anvendelse af det aktiverede skatteaktiv, der er reduceret med 137 mio. kr. samt et mindre tilgodehavende hos associerede virksomheder på 51 mio. kr. Egenkapital Egenkapitalen udgør mio. kr. pr. 30. juni og er steget med 194 mio. kr. i. Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen, er som konsekvens heraf steget til 31 pct. pr. 30. juni mod 28 pct. pr. 31. december. Egenkapitalopgørelse Koncernen Mio. kr. Aktie- Overkurs Overført Foreslået Egenkapital kapital ved emission resultat udbytte i alt Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Egenkapital pr. 30. juni Egenkapital pr. 1. januar Udbetalt udbytte (91) (91) Periodens resultat Egenkapital pr. 30. juni Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser udgør 404 mio. kr. pr. 30. juni. Hensatte forpligtelser vedrørende overtallige medarbejdere i Jobbørsen udgør 347 mio. kr., hvilket er en reduktion på 176 mio. kr. i forhold til hensatte forpligtelser ultimo. Beløbet er overført til skyldige rådighedslønninger m.v. under Anden gæld i forbindelse med effektueringen af de konkrete afskedigelser. Hensættelse til afdækning af fremtidige pensionsforpligtelser som følge af skalalønstigninger for tidligere tjenestemænd udgør 52 mio. kr. pr. 30. juni, hvilket er en stigning på 38 mio. kr. i forhold til hensættelsen ultimo. Hensatte forpligtelser vedrørende lejemål udgør 5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til ultimo. Langfristet gæld Den langfristede gæld er forøget fra mio. kr. ultimo til mio. kr. pr. 30. juni. Forøgelsen kan henføres til en stigning i anden langfristet gæld på 133 mio. kr. Modsat er bankgælden i afdraget med 20 mio. kr., mens valutakursreguleringer reducerer gælden med 6 mio. kr. Pengestrømsopgørelsen Likviditetsvirkningen fra den ordinære driftsaktivitet har i bidraget positivt med 772 mio. kr. Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter udgjorde 436 mio. kr. væsentligst som følge af køb af anlægsaktiver. Regnskabsmeddelelse for Post Danmark koncernen Side 6/11

7 Likviditetsbehovet fra finansieringsaktiviteter udgjorde 241 mio. kr., der kan henføres til afdrag på prioritets- og bankgæld på 150 mio. kr. samt udbetalt udbytte på 91 mio. kr. Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter samt finansieringsaktiviteter er mindre end likviditetsvirkningen fra driftsaktiviteterne. De likvide beholdninger er derfor øget med 95 mio. kr. Øvrige forhold Investeringer og udviklingsomkostninger Modernisering af Post Danmarks produktionsapparat og effektivisering af kerne- og støtteprocesser, er fortsat i. Der er således nyinvesteret 420 mio. kr. i anlægsaktiver i. Blandt de væsentligste nyinvesteringer skal nævnes yderligere automatisering af brevproduktionen gennem sorteringsmaskiner for store breve, videreførelse af forbedringsprogrammet Lean i produktionen og distributionen samt IT- investeringer. Herudover er der i 1 halvår underskrevet en kontrakt om levering af et pakkesorteringsanlæg til Post Danmarks nye pakkecenter, som forventes at stå klar i Taulov 1. august Privatisering af Post Danmark A/S Trafikministeret har den 6. juni offentliggjort en af N.M. Rothschild & Sons foretaget analyse som led i statens overvejelser om delvis salg af aktier i Post Danmark A/S. Post Danmarks fremtidige koncessions- og ejerforhold afklares i en sammenhængende proces, hvor beslutningerne træffes af Folketinget og virksomhedens ejer, Trafikministeriet. Dette forventes af ske i efteråret, hvorefter den egentlige salgsproces kan igangsættes. Kvalitet Brevkvaliteten den rettidige aflevering af breve for almindelige breve nåede i op på 95,3 pct. For hele lå brevkvaliteten på 93,6 pct. Rettidigheden for økonomibreve lå i på 98,0 pct. For hele lå brevkvaliteten på økonomibreve på 97,2 pct. Udviklingen i kvaliteten er således tilfredsstillende. Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet begivenheder siden statusdagen, som har påvirket virksomhedens økonomiske stilling væsentligt. Forventninger til Post Danmarks forventninger til, der er udtrykt ved aflæggelse af årsrapporten for og regnskabsmeddelelse for 1. kvartal, er justeret som følge af den afsætningsmæssige udvikling samt effekten af yderligere rationaliseringer. På baggrund af det forventede afdæmpede aktivitetsniveau samt en fortsat elektronisk substitution på brevområdet forventes den samlede nettoomsætning at blive lidt lavere end året før. Post Danmark viderefører en række væsentlige effektiviseringsprojekter, hvis effekt ventes at overstige prisudviklingen. Omkostningsniveauet ventes derfor lidt lavere end året før. Resultatet før skat og engangsposter ventes samlet set på niveau med, og der forudses ikke særlige engangsposter. 21. august Fritz H. Schur Formand for bestyrelsen Helge Israelsen Administrerende direktør Regnskabsmeddelelse for Post Danmark koncernen Side 7/11

8 Resultatopgørelse for Post Danmark koncernen Mio. kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Andre eksterne omkostninger (1.288) (1.382) Personaleomkostninger (3.296) (3.403) Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (400) (390) Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter - - Resultat af primær drift Andre driftsomkostninger (13) (8) Resultatandel af associerede virksomheder (21) (18) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (51) (93) Resultat før skat Skat af ordinært resultat (132) (101) Efterregulering af skat for PERIODENS RESULTAT Regnskabsmeddelelse for Post Danmark koncernen Side 8/11

9 Balance for Post Danmark koncernen Mio. kr. AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Software Immaterielle anlægsaktiver under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavende i 0 associerede virksomheder 20 0 Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgh. fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgh. hos associerede virksomheder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Tilgodehavende skat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Regnskabsmeddelelse for Post Danmark koncernen Side 9/11

10 Balance for Post Danmark koncernen Mio. kr. PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter i øvrigt Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Anden gæld Skyldig pensionsindbetaling til Staten Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Regnskabsmeddelelse for Post Danmark koncernen Side 10/11

11 Pengestrømsopgørelse for Post Danmark koncernen Mio. kr. Resultat før skat Reguleringer for ikke likviditetspåvirkende driftsposter: Af- og nedskrivninger Andel i resultat af associerede virksomheder Øvrige reguleringer 6 (14) Renteindbetalinger Renteudbetalinger (35) (37) Betalbar selskabsskat 0 0 Ændring i driftskapital: Ændring i varebeholdninger (20) 0 Ændring i tilgodehavender 59 (82) Ændring i leverandører, anden gæld og øvrige hensatte forpligtelser (96) (592) Likviditetsvirkning fra ordinære driftsaktiviteter Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver (420) (224) Salg af materielle anlægsaktiver Investering i associerede virksomheder (33) (18) Likviditetsvirkning fra investeringsaktiviteter (436) (227) Udbetalt udbytte (91) 0 Afdrag på prioritetsgæld og bankgæld (150) (29) Likviditetsvirkning fra finansieringsaktiviteter (241) (29) Periodens forskydning i likvide beholdninger og værdipapirer 95 (223) Likvide beholdninger og værdipapirer, primo Likvide beholdninger og værdipapirer, ultimo Likviditetsbeholdningen ultimo kan specificeres som: Likvide beholdninger Værdipapirer I alt Regnskabsmeddelelse for Post Danmark koncernen Side 11/11

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere