Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S Kollektiv Trafik - Betjening af Åbyskov Plan for grønne områder Orienteringssag vedrørende Svendborg Kommunes deltagelse i delebilsordningen gennem delebilsfonden Letsgo generation vandplaner: Supplerende høring over ændringer af forslag til vandplaner Affaldsplan Principper og tidsplan Varmeplan: Projektforslag fra Skårup Fjernvarme - Solfangeranlæg Orienterings- og efterretningssager Lukket - Orienterings- og efterretningssager...14

2 1. Godkendelse af dagsorden 13/31995 Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S 14/22070 Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at de månedlige acontobetalinger ifm. Flextrafik ændres, så der indbetales 4,5 måneders budgetteret udgift i starten af året, der modregnes i 4. kvartal, således at FynBus nu indleder drøftelser med Rejsekort A/S om tilslutning i august 2016, tilslutningen nu på baggrund af de seneste forudsætninger, meddelt af Rejsekort A/S, udgør 121 mio. kr. mod de tidligere oplyst 62 mio. kr. i 2012, de forventede driftsomkostninger der er i forbindelse med brug af Rejsekortet, ikke umiddelbart dækkes af en reduktion af køreplantimer, som tidligere udvalgsbehandlet, men forsøges finansieret inden for området fra Sagsfremstilling: Efter udvalgsbehandling på mødet den 8. september 2014 fremlægges nedenstående til drøftelse igen. Der er siden udvalgsbehandlingen tilkommet et nyt notat fra FynBus, der er vedlagt sagen. FynBus sendte i 2012 udskiftningen af eksisterende billetteringssystem med Rejsekortet i høring i ejerkredsen, selv om det er FynBus s bestyrelse, der har beslutningskompetencen. Materialet blev 1

3 udvalgsbehandlet på mødet den 6. marts 2012 for Kultur og Planlægning, hvor Svendborg Kommune fulgte indstillingen til, at FynBus ville tilslutte sig Rejsekortet i 2015 med ibrugtagning i 2017, når det nuværende billetsystem er afskrevet. FynBus har nu på mødet den 22. maj 2014 besluttet, at der indledes drøftelser med Rejsekort A/S om tilslutning i august 2016 og har på den baggrund ønsket en tilkendegivelse fra ejerkredsen om finansiering af en eventuel tilslutning til Rejsekort A/S. Forslaget bygger på en omlægning af ejernes aconto betalinger i forbindelse med Flextrafik, der således gør, at FynBus kan finansiere tilslutningsudgifterne 100% ved kreditfaciliteter. På baggrund af de seneste forudsætninger, meddelt af Rejsekort A/S, udgør udgiften til tilslutning nu 121 mio. kr. mod tidligere oplyst 62 mio. kr. ved høringen i Dels fordi der er sket en prisforhøjelse på forskelligt udstyr, herunder de terminaler, der skal etableres i busserne, samt der nu er en mere end fordobling af indskud til aktie- og lånekapital. Når billetsystemet træder i kraft i 2017, vil der være en stigning for Svendborg Kommune på driftsomkostningerne til systemet, for uden det vi i dag betaler til det eksisterende billetteringssystem. Der er tidligere peget på, at merudgiften skal dækkes af en reduktion af køreplantimer. Siden 2012 har der imidlertid været en skolereform og en ny kollektiv trafikplan, hvor der løbende er foretaget ændringer i køreplantimerne, hvilket gør, at det ikke umiddelbart længere er muligt at dække merudgiften. Udgiften forsøges fortsat finansieret inden for området. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ændrede afregningsforløb: FynBus forslag om at kommunerne indbetaler et beløb på en mellemregningskonto ved årets start på 4½ måneders budgetteret udgift, svarende til kr. Indbetalingerne modregnes i afregningen i 4. kvartal. De årlige udgifter for Svendborg Kommune hertil vil ikke ændres som følge af afregningsforløbet, men vil udelukkende påvirke likviditeten. Tilslutningsudgiften: FynBus kan, såfremt afregningsprincippet for Flextrafik ændres, finansierer investeringen i rejsekortet på 121 mio. kr. via forhøjelse af kassekreditten. FynBus s kassekredit kan uden tilbagebetaling fra rejsekortet forhøjes tilstrækkeligt frem til Langtidsprognoserne for anvendelse af Rejsekortet indebærer, at der med det nuværende niveau for løbende indbetalinger af transaktionsafgifter, vil akkumuleres kapital, der muliggør tilbagebetalinger af både den ansvarlige lånekapital og aktiekapitalen. Rejsekort A/S har på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om tilbagebetaling af ansvarligt lån og aktiekapital. Driftsomkostninger: Den forventede stigning på driftsomkostninger på kr. fra 2017, vil skulle budgetfinansieres, såfremt det ikke er muligt at dække merudgiften inden for området i Der er tidligere peget på, at merudgiften skal dækkes af en reduktion af køreplantimer. Siden 2012 har der i midlertidig været en skolereform og en ny kollektiv trafikplan, hvor der løbende er foretaget ændringer i køreplantimeren, hvilket gør, at det ikke umiddelbart længere er muligt at dække merudgiften, men forsøges finansieret inden for området i

4 Beslutning fra mødet den : Jesper Kiel (Ø) stillede forslag til procedure. Han ønskede sagen udsat med henblik på at belyse muligheden for at erstatte rejsekortet med et lokalt, billigere billetsystem. Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer (A, Ø og O). Imod stemte 3 (V og C). Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Bilag: Åben - Brev fra FynBus + bilag 1 Åben - FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet Åben - Notat fra Fynbus til MKT Indstilles til Økonomiudvalget. Udvalget ønsker, at Fynbus bestyrelse overvejer at reducere den enkelte kommunes betaling, hvis én eller flere lokalruter friholdes fra rejsekortet. 3. Kollektiv Trafik - Betjening af Åbyskov 14/21062 Kollektiv trafik betjening af Åbyskov. Indstilling: Direktionen fremsender sagen til udvalgets drøftelse. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har den 1. juli 2014 bedt FynBus om at undersøge mulighederne for bedre betjening af Åbyskov med enten bybusruter eller ændring af den regionale busrute. Udvalget fik på Udvalgsmødet den 4. august 2014 fremlagt et notat, der forholder sig til betjeningen af Åbyskov med den regionale busrute nr og hver anden bus, der betjener Grasten i dag (rute 240). Dette blev på udvalgsmødet fremsendt til budget 2015 som suplement til tema om kollektiv trafik. Efterfølgende har det været ønsket at få undersøgt en betjening med færre afgange af bybusrute nr 240 (Grasten). FynBus har derfor udarbejdet et samlet notat, hvor følgende tre muligheder fremgår: 3

5 - Betjening af Åbyskov med den regionale busrute (tidligere behandlet) - Betjening af Åbyskov med rute afgange (tidligere behandlet) - Betjening af Åbyskov med rute afgange Notatet og skitsekøreplaner vedlægges indstillingen og resumeres neden for. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Betjening af Åbyskov med den regionale busrute Dette vil medføre en merudgift på 0,7 mio. kr. pr. år, og ændringen kan kun gennemføres, såfremt Region Syddanmark giver accept hertil. FynBus vurderer, at passagerfrafaldet vil være væsentligt større end passagerpotentialet i Åbyskov, og at løsningen vil være i klar modstrid med Region Syddanmarks og FynBus mål om 2,5% flere passagerer pr. år. Omlægning af lokaltrafikken - hver anden bus til Thurø kører til Åbyskov (13 daglige afgange med timedrift). FynBus vurderer, at ændringen vil medføre et årligt fald i billetindtægter på kr. på grund af fald i passagertallet. Herudover vil denne ændring betyde serviceforringelser i bybusnettet i forhold til primært betjeningen af Thurø, men også til betjening af Svendborg Vest. Som følge af faldet i passagertallet, vil løsningen være i modstrid med trafikplanens strategi, og det kan blive meget vanskeligt at nå målsætningen om 2,5% flere passagerer pr. år. Enkelte afgange til Thurø kører til Åbyskov (5 daglige afgange). Her vurderes det, at der vil være et årligt indtægtstab på kr. pr. år. Ændringen vil betyde mindre serviceforringelser af betjeningen til Svendborg Vest fra Thurø. Betjeningen af Nymarkskolen fra Grasten og Thurø kan fortsat bevares ved at skifte på Svendborg Banegård som i dag. Ved omlægning af ruter skal passerudviklingen følges tæt, og eventuelle økonomiske konsekvenser vil indgå i økonomiopfølgninger i Omlægningen bør evalueres ud fra de erfaringer, der indhøstes i Bilag: Åben - Betjening af Åbyskov - Betjening af Åbyskov opdateret pdf Åben - Betjening af Åbyskov Åben - Betjening af Åbyskov Udvalget anmoder administrationen om forslag til udvidelse af teletaxaordningen med kørsel til Svendborg som en forsøgsordning. 4. Plan for grønne områder 14/14501 Godkendelse af Plan for grønne områder. 4

6 Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at Plan for grønne områder med de foreslåede indstillinger godkendes. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet oplæg til Plan for grønne områder, der er et administrations- og prioriteringsværktøj for kommunens grønne områder i perioden Udvalget drøftede første gang oplægget på mødet den 4. juni Plan for grønne områder indeholder en beskrivelse af kommunens grønne områder med fokus på aktuelle udfordringer. For hvert afsnit er der opstillet forslag til mål og handlinger i perioden Planen indeholder et kort resumé. Oplæg til Plan for grønne områder har igen været forelagt Det Grønne Råd på møde og ekskursion den 27. august Fra rådets medlemmer er der fremsendt høringssvar, som er samlet i en hvidbog med administrationens kommentarer og indstilling til ændringer. Hvidbogen er vedlagt som bilag. Administrationen anbefaler, at indstillingerne indarbejdes i den endelige udgave af Plan for grønne områder. Siden udvalgsbehandlingen i juni er der fortaget redaktionelle rettelser i planen. Herudover er følgende rettet i økonomiskemaet på side 44: Skilte, tilføjet et beløb til skiltning på kr. der ved en fejl ikke var medtaget Skove, tilføjet et beløb til afmærkede ruter og faciliteter på kr., der ved en fejl ikke var medtaget Legepladser, beløbet til renovering af mindre legepladser er nedsat fra til kr. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser af forslag til handlinger fremgår af oversigt på side 44 i planen. De økonomiske konsekvenser består dels af forslag om anlægsbudget til nye og/eller større opgaver, dels af forslag til prioritering på det nuværende driftsbudget for grønne områder. Til budgetforhandlingerne for 2015 er der stillet forslag om anlægsbevilling til oprensning af Ørkild Mølledamme og Mølledammen i Møllergade med henholdsvis kr. og kr. Hvis projekterne besluttes gennemført, indføjes de i den endelige udgave af Plan for grønne områder. Lovgrundlag: Naturbeskyttelseslov, Skovloven og Lov om kolonihaver. 5

7 Bilag: Åben - Samlet oversigt over høringsvar.pdf Åben - Plan for grønne områder (2b) (web).pdf Åben - Hvidbog.pdf Godkendt, idet forslag til certificering forelægges udvalget og høres i Det Grønne Råd. 5. Orienteringssag vedrørende Svendborg Kommunes deltagelse i delebilsordningen gennem delebilsfonden Letsgo 14/13060 Orienteringssag vedrørende Svendborg Kommunes deltagelse i delebilsordningen gennem delebilsfonden Letsgo. Indstilling: Direktionen anbefaler, at sagen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Sagens årsag Kommunen har igennem længere tid drøftet investering i elbiler eller gasbiler til brug for kommunale aktiviteter. Miljø-, Klima- og Trafikudvalget har på dets møde den 5. marts 2014 besluttet at afsætte kr. til fremme af el-, gas- eller brintbiler, herunder en model, hvor delebiler indgår. Økonomiudvalget besluttede på dets møde den 20. maj 2014, at der arbejdes videre med delebilsordningen. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. september 2014, at der skal indgås en aftale med Letsgo vedrørende 2 elbiler af mærket Renault Zoe samt opsætning af en ladestander samt nedlæggelse (omlæggelse) af 2 p- pladser på Centrumpladsen. Beslutningsgrundlag Der laves en treårig aftale med delebilsfonden Letsgo om deltagelse i delebilsordningen med to Renault Zoe elbiler. Bilerne tænkes brugt som lånebiler, dvs. personalebiler for kommunens ansatte. Samtidig åbnes der for, at kommunens borgere kan benytte bilerne på tidspunkter, hvor kommunens personale ikke bruger bilerne. Foreløbig aftale for en treårig periode. Bilerne er Letsgo s ejendom. 6

8 Ladestander og P-pladser etableres af kommunen, og vedbliver at være kommunens ejendom. Sydfyns Elforsyning vil sponsere 2/3 af elinstallationen, dog maks kr. Bilerne placeres på Centrumpladsen, hvor to parkeringspladser nedlægges/omlægges til brug for de to elbiler. En placering på Centrumpladsen er valgt, da det giver bilerne høj eksponering. Én ladestander med to strømudtag opsættes, og der foretages afmærkning samt skiltning i forbindelse med omlægning af to P-pladser. Såvel kommunens ansatte, som kommunens borgere kan benytte alle delebiler på landsplan, som hører under ordningen. Det kræver dog medlemskab at kunne benytte bilerne. For at kunne opnå medlemskab skal man være minimum 23 år, samt registreres med kopi af kørekort samt sundhedskort ved Letsgo. Delebilskonceptet kan være med til at minimere kommunens udgifter til taxakørsel i såvel Svendborg, samt i øvrige byer, hvor LetsGo har delebiler. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Engangsudgifter Engangsudgifter i alt kr Sponsering fra Sydfyns Elforsyning kr Kommunens kr engangsudgifter Driftsudgifter Årlige driftsudgifter i alt kr Skønnet fradrag ved borgerkørsel kr Kommunens kr driftsudgifter Det skal bemærkes, at der herudover forventes en mistet indtægt på ca kr. fra to betalingsparkeringer. Priserne er eksklusiv moms. Finansiering Udgifter til investering og drift i forbindelse med delebilsordningen, finansieres via rammen på kr. under området Energi og Klima. Dog er det afsatte beløb utilstrækkeligt, og det fordrer derfor, at der findes yderligere finansiering på anden måde til dækning af engangsudgiften på kr. og ufinansieret driftsudgifter på kr. Restfinansiering af driftsudgifter og engangsudgifter finansieres af kommunens samlede kørselsbudget. 7

9 Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Bilag: Åben - Notat vedrørende delebiler - Økonomiske konsekvenser Åben - Tilbud fra Letsgo specificeret i regneark Åben - Tilbud fra Letsgo mail Åben - Notat vedr. nedlæggelse af offentlige p-pladser på offentligt vejareal Åben - Tilbud fra Letsgo specificeret i regneark.pdf Taget til efterretning. Jens Munk (O) tager forbehold m.h.t. elbiler generation vandplaner: Supplerende høring over ændringer af forslag til vandplaner 13/33003 Orientering om at staten har gennemført en supplerende offentlig høring over ændringer af forslag til vandplaner. Indstilling: Direktionen anbefaler sagen til udvalgets orientering. Sagsfremstilling: Staten har fra den 21. juni til 23. december 2013 haft forslag til vandplaner ( ) i offentlig høring. Der kom omkring svar til høringen, hvilket har resulteret i en del ændringer i planerne. Efterfølgende har staten sendt de ændrede forslag til planer ud i en supplerende høring. Denne høring varede i otte uger og havde svarfrist den 26. august Der kunne alene gives høringssvar i forhold til de ændringer, som er foretaget i vandplanerne. På miljøstyrelsens hjemmeside kan der læses mere om høringerne. Her kan man også se forslag til vandplaner. Administration har afgivet to svar af teknisk og faktuel karakter til den supplerende høring sommeren Høringssvarene er vedlagt som bilag. Alle høringssvar til den supplerende høring vil blive offentliggjort på miljøministeriets hjemmeside i løbet af den kommende tid. Administrationen forventer, at staten offentliggør vandplanerne omkring årsskiftet 2014/2015. Ifølge miljømålsloven har kommunerne herefter et år til at beslutte de såkaldte kommunale handleplaner. Vandplanerne skulle også ifølge miljømålsloven være gældende fra den 22. december 2009, men de er blevet forsinket af forskellige årsager. Trods 8

10 forsinkelserne forventer administrationen dog stadig, at planernes mål skal være opfyldt senest ved udgangen af Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Høringen har ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Miljømålsloven. Bilag: Åben - Svendborg Kommunes høringssvar til supplerende høring af vandplaner.docx Udsat. 7. Affaldsplan Principper og tidsplan 13/7016 Vedhæftede forslag til principper og tidsplan for affaldsplan for Svendborg Kommune ønskes godkendt. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at nærværende forslag til principper og tidsplan godkendes. Sagsfremstilling: Denne affaldsplan er den 2. efter sammenlægningen af kommunerne i Den første affaldsplan havde oprindeligt gyldighed frem til udgangen af 2012, hvorefter Miljøstyrelsen havde varslet, at de ville udarbejde en ressourcestrategi og -plan, til erstatning for de hidtidige nationale retningslinjer for affaldshåndtering. I løbet af 2012 fik landets kommuner besked om, at de måtte forlænge gyldigheden af affaldsplanerne frem til udgangen af 2013, idet ressourcestrategien ikke var udarbejdet endnu. I løbet af efteråret 2013 og foråret 2014 blev ressourcestrategien fremlagt i høring og endelig 15. maj 2014 blev den nationale ressourceplan Danmark uden affald vedtaget. Kommunerne har fået melding om, at affaldsplanernes gyldighed kan forlænges til 1. oktober Denne tidsfrist kan vi dog ikke overholde - Miljøstyrelsen er underrettet. 9

11 Hovedpointerne i ressourcestrategien er: 1. Mindre forbrænding mere genanvendelse. 2. Reducering af miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst ikke i samme takt øger belastningen af natur og miljø. 3. Mere kvalitet i genanvendelsen og farlige stoffer ud af affaldet inden genanvendelsen. 4. Omlægningen af affaldshåndteringen skal ske gennem et styrket offentligt/privat samarbejde. Nyt nationalt mål for 2022: 50% af husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse. (organisk affald, pap, træ, papir-, plast-, glas- og metalaffald) Status for Svendborg Kommune er 28%. For at kunne leve op til regeringens nye mål, skal Svendborg Kommune etablere mere effektive indsamlingsordninger for metal og plast, justere på de nuværende ordninger for papir, glas og pap samt etablere en indsamlingsordning for organisk affald. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag over mulige initiativer, som - efter behandling i byrådet - foreslås debatteret på en workshop ultimo november med deltagere fra følgende grupper: Borgere, virksomheder, politikere og V & A. Forslagene er vedlagt i skematisk form. De væsentligste mulige ændringer i forhold til den nuværende affaldshåndtering er: Miljøstationer: På alle eksisterende miljøstationer suppleres de nuværende glas og papircontainere, med containere til sortering af pap, plast og metal. En- /tofamilieboliger: Papir/karton, plast, metal og glas hentes på parcellen i opsamlingsmateriel. Der er dog mulighed for at blive fritaget for ordningen, hvis beboerne ønsker at benytte miljøstationerne i stedet for. Boliger i bymidten: Som supplement til standardløsningen etableres nedgravede miljøstationer, som ud over pap, papir, plast, metal og glas også indrettes, så de kan modtage restaffald samt organisk affald. 10

12 Boliger i sommerhusområder: Sommerhuse tilbydes standardløsningen herunder miljøstationer. Efter aftale med det enkelte sommerhusområde kan der opstilles fællescontainere, som ud over pap, papir, plast metal og glas også indrettes, så de kan modtage restaffald samt organisk affald. Herved stopper afhentningen på parcellerne i det pågældende sommerhusområde. Ejendomme på øerne Skarø, Drejø og Hjortø: De nuværende ordninger fastholdes. Der etableres ikke indsamling fra den enkelte parcel af organisk affald samt de materialer, som der er ordninger for på genbrugspladserne Lejligheder i etageboliger: I etageboliger opstilles der fællesbeholdere til indsamling af papir/karton, pap, plast, metal, glas samt restaffald og organisk affald. Beholderne kan eventuelt udformes som nedgravede beholdere. Virksomheder der producerer organisk affald: Virksomhederne tilbydes indsamling af organisk affald. De nye ordninger vil tidligst kunne træde i kraft primo 2017, hvor aftalen med den nuværende entreprenør udløber. Eventuelt kan der i udvalgte områder køres forsøg med husstandsindsamling af organisk affald, plast, metal, glas, pap og papir i den mellemliggende periode. Tidsplan: November: Forberedelse af workshop, der afholdes ultimo november. December-Januar 2015: Udarbejdelse af udkast til affaldsplan Marts 2015: Udkast fremlægges til høring. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser for Svendborg Kommunes budget. Mulige positive konsekvenser for Svendborg Kommunes erhvervsliv. Området er brugerfinansieret det vil sige, at alle udgifter til affalds/ressourcehåndteringen skal dækkes via taksterne, der betales af hhv. borgere og virksomheder. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Affaldsbekendtgørelsen Ressourcestrategi og plan Danmark uden affald. Bilag: Åben - Standardordning.docx Tidsplanen blev godkendt. Der afholdes workshop som anført med start sidst på eftermiddagen. 11

13 8. Varmeplan: Projektforslag fra Skårup Fjernvarme - Solfangeranlæg 14/8260 Der skal træffes beslutning om at sende et projektforslag fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. i fire ugers høring hos berørte forsyningsselskaber (Naturgas Fyn Distribution A/S og Sydfyns Elforsyning A/S) samt hos 2 matrikel ejere. Projektforslaget handler om opsætning af et solfangeranlæg på m 2, samt rørføring mellem varmecentral og solfangeranlæg. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at projektforslaget fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. om Solfangeranlæg sendes i fire ugers høring hos berørte parter, efter varmeforsyningslovens og projektbekendtgørelsens bestemmelser. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune er varmeplanmyndighed. Hvis et varmeforsyningsselskab ønsker at ændre i varmeforsyningen, skal de indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende. Svendborg Kommune har pligt til at sikre sig, at det lovmæssige grundlag for projektforslaget er til stede, herunder at en høring af projektforslaget gennemføres. Efter høringsperioden og under hensyntagen til de eventuelle indkomne bemærkninger kan projektforslaget endeligt behandles af Byrådet. Inden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. har den 11. marts 2014 (senest revideret den 5. september 2014) sendt et projektforslag der vedrører Solfangeranlæg. Projektforslaget er vedlagt som bilag 1. Projektforslaget vedrører opsætning af 440 paneler, svarende til m 2 solfangere samt en teknikbygning og en akkumuleringstank. Anlægget vil blive placeret cirka 250 m syd-øst for fjernvarmecentralen på åben mark (se bilag 2). Der vil blive ført en transmissionsledning mellem fjernvarmecentralen og solfangeranlægget. Transmissionsledningen vil krydse 2 matrikler, der ikke ejes af Skårup Fjernvarme. Bilag 2 viser et kort over Skårup med eksisterende fjernvarmeområde og naturgasområde. Områderne bliver ikke ændret i projektforslaget. 12

14 Den energimæssige konsekvens vil blive, at cirka 20% af fjervarmeværkets varmeproduktion kan dækkes af solfangeranlægget. Dermed vil naturgasforbruget mindskes, og CO 2 udledningen vil falde med 20%. MKT-udvalget skal træffe beslutning om, at projektforslaget sendes i fire ugers høring hos de berørte forsyningsselskaber, og de 2 ejere, der ejer de matrikler, som transmissionsledningen krydser. At projektforslaget sendes i høring er ikke ensbetydende med, at det kan godkendes. Efterfølgende skal en eventuel godkendelse behandles af MKT-udvalget og Byrådet. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Bek. 374 af Lov om varmeforsyning (varmeforsyningsloven). Lov 382 af , med senere ændringer. Bilag: Åben - Bilag 1: Projektforslag - Solfangeranlæg Skårup Åben - Bilag 2: forsyningsområde og placering af solfangeranlæg Jens Munk (O) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Forslaget sendes i høring, idet der i forbindelse med sagsbehandling efter zoneloven foretages nabohøring. 9. Orienterings- og efterretningssager 13/31994 Trafik og infrastruktur Havn Beredskab 13

15 Industrimiljø Natur og Klima Formanden orienterede om henvendelse fra Ole Jørgensen vedrørende Vandrådets arbejde. Orienteringen blev taget til efterretning. 10. Lukket - Orienterings- og efterretningssager 14

16 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:45 Birger Jensen Jens Munk Jesper Kiel Ove Engstrøm Ulla Larsen Flemming Madsen Søren Kongegaard 15

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Mads Fredeløkke, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 24. SEPTEMBER 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 23-14 Regnskab for 2. kvartal 2014 24-14 Forslag til affaldsplan indkomne høringssvar 25-14 Fremme af direkte genbrug på genbrugsstionerne

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S

Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S Projektgodkendelse af Solvarmeanlæg til Holbæk Forsyning A/S VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 30-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 30-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 30-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Annelise Ømand, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno Hansen, Jesper

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 03-05-2011 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 03-05-2011 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 03-05-2011 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg

Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg Projektgodkendelse til Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Solfangeranlæg Placering af solfangeranlæg Projektansvarlig: Projektets navn CVR nr: Kontaktperson: Konsulent for ansøger: Godkendelse udarbejdet af: Journal

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt affaldssystem Forslag til afdelingsmøde i Voldparken den

Læs mere