Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 29-09-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S Kollektiv Trafik - Betjening af Åbyskov Plan for grønne områder Orienteringssag vedrørende Svendborg Kommunes deltagelse i delebilsordningen gennem delebilsfonden Letsgo generation vandplaner: Supplerende høring over ændringer af forslag til vandplaner Affaldsplan Principper og tidsplan Varmeplan: Projektforslag fra Skårup Fjernvarme - Solfangeranlæg Orienterings- og efterretningssager Lukket - Orienterings- og efterretningssager...14

2 1. Godkendelse af dagsorden 13/31995 Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S 14/22070 Finansiering af tilslutning til Rejsekort A/S. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at de månedlige acontobetalinger ifm. Flextrafik ændres, så der indbetales 4,5 måneders budgetteret udgift i starten af året, der modregnes i 4. kvartal, således at FynBus nu indleder drøftelser med Rejsekort A/S om tilslutning i august 2016, tilslutningen nu på baggrund af de seneste forudsætninger, meddelt af Rejsekort A/S, udgør 121 mio. kr. mod de tidligere oplyst 62 mio. kr. i 2012, de forventede driftsomkostninger der er i forbindelse med brug af Rejsekortet, ikke umiddelbart dækkes af en reduktion af køreplantimer, som tidligere udvalgsbehandlet, men forsøges finansieret inden for området fra Sagsfremstilling: Efter udvalgsbehandling på mødet den 8. september 2014 fremlægges nedenstående til drøftelse igen. Der er siden udvalgsbehandlingen tilkommet et nyt notat fra FynBus, der er vedlagt sagen. FynBus sendte i 2012 udskiftningen af eksisterende billetteringssystem med Rejsekortet i høring i ejerkredsen, selv om det er FynBus s bestyrelse, der har beslutningskompetencen. Materialet blev 1

3 udvalgsbehandlet på mødet den 6. marts 2012 for Kultur og Planlægning, hvor Svendborg Kommune fulgte indstillingen til, at FynBus ville tilslutte sig Rejsekortet i 2015 med ibrugtagning i 2017, når det nuværende billetsystem er afskrevet. FynBus har nu på mødet den 22. maj 2014 besluttet, at der indledes drøftelser med Rejsekort A/S om tilslutning i august 2016 og har på den baggrund ønsket en tilkendegivelse fra ejerkredsen om finansiering af en eventuel tilslutning til Rejsekort A/S. Forslaget bygger på en omlægning af ejernes aconto betalinger i forbindelse med Flextrafik, der således gør, at FynBus kan finansiere tilslutningsudgifterne 100% ved kreditfaciliteter. På baggrund af de seneste forudsætninger, meddelt af Rejsekort A/S, udgør udgiften til tilslutning nu 121 mio. kr. mod tidligere oplyst 62 mio. kr. ved høringen i Dels fordi der er sket en prisforhøjelse på forskelligt udstyr, herunder de terminaler, der skal etableres i busserne, samt der nu er en mere end fordobling af indskud til aktie- og lånekapital. Når billetsystemet træder i kraft i 2017, vil der være en stigning for Svendborg Kommune på driftsomkostningerne til systemet, for uden det vi i dag betaler til det eksisterende billetteringssystem. Der er tidligere peget på, at merudgiften skal dækkes af en reduktion af køreplantimer. Siden 2012 har der imidlertid været en skolereform og en ny kollektiv trafikplan, hvor der løbende er foretaget ændringer i køreplantimerne, hvilket gør, at det ikke umiddelbart længere er muligt at dække merudgiften. Udgiften forsøges fortsat finansieret inden for området. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ændrede afregningsforløb: FynBus forslag om at kommunerne indbetaler et beløb på en mellemregningskonto ved årets start på 4½ måneders budgetteret udgift, svarende til kr. Indbetalingerne modregnes i afregningen i 4. kvartal. De årlige udgifter for Svendborg Kommune hertil vil ikke ændres som følge af afregningsforløbet, men vil udelukkende påvirke likviditeten. Tilslutningsudgiften: FynBus kan, såfremt afregningsprincippet for Flextrafik ændres, finansierer investeringen i rejsekortet på 121 mio. kr. via forhøjelse af kassekreditten. FynBus s kassekredit kan uden tilbagebetaling fra rejsekortet forhøjes tilstrækkeligt frem til Langtidsprognoserne for anvendelse af Rejsekortet indebærer, at der med det nuværende niveau for løbende indbetalinger af transaktionsafgifter, vil akkumuleres kapital, der muliggør tilbagebetalinger af både den ansvarlige lånekapital og aktiekapitalen. Rejsekort A/S har på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om tilbagebetaling af ansvarligt lån og aktiekapital. Driftsomkostninger: Den forventede stigning på driftsomkostninger på kr. fra 2017, vil skulle budgetfinansieres, såfremt det ikke er muligt at dække merudgiften inden for området i Der er tidligere peget på, at merudgiften skal dækkes af en reduktion af køreplantimer. Siden 2012 har der i midlertidig været en skolereform og en ny kollektiv trafikplan, hvor der løbende er foretaget ændringer i køreplantimeren, hvilket gør, at det ikke umiddelbart længere er muligt at dække merudgiften, men forsøges finansieret inden for området i

4 Beslutning fra mødet den : Jesper Kiel (Ø) stillede forslag til procedure. Han ønskede sagen udsat med henblik på at belyse muligheden for at erstatte rejsekortet med et lokalt, billigere billetsystem. Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer (A, Ø og O). Imod stemte 3 (V og C). Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Bilag: Åben - Brev fra FynBus + bilag 1 Åben - FynBus mulige tilslutning til Rejsekortet Åben - Notat fra Fynbus til MKT Indstilles til Økonomiudvalget. Udvalget ønsker, at Fynbus bestyrelse overvejer at reducere den enkelte kommunes betaling, hvis én eller flere lokalruter friholdes fra rejsekortet. 3. Kollektiv Trafik - Betjening af Åbyskov 14/21062 Kollektiv trafik betjening af Åbyskov. Indstilling: Direktionen fremsender sagen til udvalgets drøftelse. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har den 1. juli 2014 bedt FynBus om at undersøge mulighederne for bedre betjening af Åbyskov med enten bybusruter eller ændring af den regionale busrute. Udvalget fik på Udvalgsmødet den 4. august 2014 fremlagt et notat, der forholder sig til betjeningen af Åbyskov med den regionale busrute nr og hver anden bus, der betjener Grasten i dag (rute 240). Dette blev på udvalgsmødet fremsendt til budget 2015 som suplement til tema om kollektiv trafik. Efterfølgende har det været ønsket at få undersøgt en betjening med færre afgange af bybusrute nr 240 (Grasten). FynBus har derfor udarbejdet et samlet notat, hvor følgende tre muligheder fremgår: 3

5 - Betjening af Åbyskov med den regionale busrute (tidligere behandlet) - Betjening af Åbyskov med rute afgange (tidligere behandlet) - Betjening af Åbyskov med rute afgange Notatet og skitsekøreplaner vedlægges indstillingen og resumeres neden for. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Betjening af Åbyskov med den regionale busrute Dette vil medføre en merudgift på 0,7 mio. kr. pr. år, og ændringen kan kun gennemføres, såfremt Region Syddanmark giver accept hertil. FynBus vurderer, at passagerfrafaldet vil være væsentligt større end passagerpotentialet i Åbyskov, og at løsningen vil være i klar modstrid med Region Syddanmarks og FynBus mål om 2,5% flere passagerer pr. år. Omlægning af lokaltrafikken - hver anden bus til Thurø kører til Åbyskov (13 daglige afgange med timedrift). FynBus vurderer, at ændringen vil medføre et årligt fald i billetindtægter på kr. på grund af fald i passagertallet. Herudover vil denne ændring betyde serviceforringelser i bybusnettet i forhold til primært betjeningen af Thurø, men også til betjening af Svendborg Vest. Som følge af faldet i passagertallet, vil løsningen være i modstrid med trafikplanens strategi, og det kan blive meget vanskeligt at nå målsætningen om 2,5% flere passagerer pr. år. Enkelte afgange til Thurø kører til Åbyskov (5 daglige afgange). Her vurderes det, at der vil være et årligt indtægtstab på kr. pr. år. Ændringen vil betyde mindre serviceforringelser af betjeningen til Svendborg Vest fra Thurø. Betjeningen af Nymarkskolen fra Grasten og Thurø kan fortsat bevares ved at skifte på Svendborg Banegård som i dag. Ved omlægning af ruter skal passerudviklingen følges tæt, og eventuelle økonomiske konsekvenser vil indgå i økonomiopfølgninger i Omlægningen bør evalueres ud fra de erfaringer, der indhøstes i Bilag: Åben - Betjening af Åbyskov - Betjening af Åbyskov opdateret pdf Åben - Betjening af Åbyskov Åben - Betjening af Åbyskov Udvalget anmoder administrationen om forslag til udvidelse af teletaxaordningen med kørsel til Svendborg som en forsøgsordning. 4. Plan for grønne områder 14/14501 Godkendelse af Plan for grønne områder. 4

6 Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at Plan for grønne områder med de foreslåede indstillinger godkendes. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet oplæg til Plan for grønne områder, der er et administrations- og prioriteringsværktøj for kommunens grønne områder i perioden Udvalget drøftede første gang oplægget på mødet den 4. juni Plan for grønne områder indeholder en beskrivelse af kommunens grønne områder med fokus på aktuelle udfordringer. For hvert afsnit er der opstillet forslag til mål og handlinger i perioden Planen indeholder et kort resumé. Oplæg til Plan for grønne områder har igen været forelagt Det Grønne Råd på møde og ekskursion den 27. august Fra rådets medlemmer er der fremsendt høringssvar, som er samlet i en hvidbog med administrationens kommentarer og indstilling til ændringer. Hvidbogen er vedlagt som bilag. Administrationen anbefaler, at indstillingerne indarbejdes i den endelige udgave af Plan for grønne områder. Siden udvalgsbehandlingen i juni er der fortaget redaktionelle rettelser i planen. Herudover er følgende rettet i økonomiskemaet på side 44: Skilte, tilføjet et beløb til skiltning på kr. der ved en fejl ikke var medtaget Skove, tilføjet et beløb til afmærkede ruter og faciliteter på kr., der ved en fejl ikke var medtaget Legepladser, beløbet til renovering af mindre legepladser er nedsat fra til kr. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser af forslag til handlinger fremgår af oversigt på side 44 i planen. De økonomiske konsekvenser består dels af forslag om anlægsbudget til nye og/eller større opgaver, dels af forslag til prioritering på det nuværende driftsbudget for grønne områder. Til budgetforhandlingerne for 2015 er der stillet forslag om anlægsbevilling til oprensning af Ørkild Mølledamme og Mølledammen i Møllergade med henholdsvis kr. og kr. Hvis projekterne besluttes gennemført, indføjes de i den endelige udgave af Plan for grønne områder. Lovgrundlag: Naturbeskyttelseslov, Skovloven og Lov om kolonihaver. 5

7 Bilag: Åben - Samlet oversigt over høringsvar.pdf Åben - Plan for grønne områder (2b) (web).pdf Åben - Hvidbog.pdf Godkendt, idet forslag til certificering forelægges udvalget og høres i Det Grønne Råd. 5. Orienteringssag vedrørende Svendborg Kommunes deltagelse i delebilsordningen gennem delebilsfonden Letsgo 14/13060 Orienteringssag vedrørende Svendborg Kommunes deltagelse i delebilsordningen gennem delebilsfonden Letsgo. Indstilling: Direktionen anbefaler, at sagen tages til efterretning. Sagsfremstilling: Sagens årsag Kommunen har igennem længere tid drøftet investering i elbiler eller gasbiler til brug for kommunale aktiviteter. Miljø-, Klima- og Trafikudvalget har på dets møde den 5. marts 2014 besluttet at afsætte kr. til fremme af el-, gas- eller brintbiler, herunder en model, hvor delebiler indgår. Økonomiudvalget besluttede på dets møde den 20. maj 2014, at der arbejdes videre med delebilsordningen. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. september 2014, at der skal indgås en aftale med Letsgo vedrørende 2 elbiler af mærket Renault Zoe samt opsætning af en ladestander samt nedlæggelse (omlæggelse) af 2 p- pladser på Centrumpladsen. Beslutningsgrundlag Der laves en treårig aftale med delebilsfonden Letsgo om deltagelse i delebilsordningen med to Renault Zoe elbiler. Bilerne tænkes brugt som lånebiler, dvs. personalebiler for kommunens ansatte. Samtidig åbnes der for, at kommunens borgere kan benytte bilerne på tidspunkter, hvor kommunens personale ikke bruger bilerne. Foreløbig aftale for en treårig periode. Bilerne er Letsgo s ejendom. 6

8 Ladestander og P-pladser etableres af kommunen, og vedbliver at være kommunens ejendom. Sydfyns Elforsyning vil sponsere 2/3 af elinstallationen, dog maks kr. Bilerne placeres på Centrumpladsen, hvor to parkeringspladser nedlægges/omlægges til brug for de to elbiler. En placering på Centrumpladsen er valgt, da det giver bilerne høj eksponering. Én ladestander med to strømudtag opsættes, og der foretages afmærkning samt skiltning i forbindelse med omlægning af to P-pladser. Såvel kommunens ansatte, som kommunens borgere kan benytte alle delebiler på landsplan, som hører under ordningen. Det kræver dog medlemskab at kunne benytte bilerne. For at kunne opnå medlemskab skal man være minimum 23 år, samt registreres med kopi af kørekort samt sundhedskort ved Letsgo. Delebilskonceptet kan være med til at minimere kommunens udgifter til taxakørsel i såvel Svendborg, samt i øvrige byer, hvor LetsGo har delebiler. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Engangsudgifter Engangsudgifter i alt kr Sponsering fra Sydfyns Elforsyning kr Kommunens kr engangsudgifter Driftsudgifter Årlige driftsudgifter i alt kr Skønnet fradrag ved borgerkørsel kr Kommunens kr driftsudgifter Det skal bemærkes, at der herudover forventes en mistet indtægt på ca kr. fra to betalingsparkeringer. Priserne er eksklusiv moms. Finansiering Udgifter til investering og drift i forbindelse med delebilsordningen, finansieres via rammen på kr. under området Energi og Klima. Dog er det afsatte beløb utilstrækkeligt, og det fordrer derfor, at der findes yderligere finansiering på anden måde til dækning af engangsudgiften på kr. og ufinansieret driftsudgifter på kr. Restfinansiering af driftsudgifter og engangsudgifter finansieres af kommunens samlede kørselsbudget. 7

9 Lovgrundlag: Ingen bemærkninger. Bilag: Åben - Notat vedrørende delebiler - Økonomiske konsekvenser Åben - Tilbud fra Letsgo specificeret i regneark Åben - Tilbud fra Letsgo mail Åben - Notat vedr. nedlæggelse af offentlige p-pladser på offentligt vejareal Åben - Tilbud fra Letsgo specificeret i regneark.pdf Taget til efterretning. Jens Munk (O) tager forbehold m.h.t. elbiler generation vandplaner: Supplerende høring over ændringer af forslag til vandplaner 13/33003 Orientering om at staten har gennemført en supplerende offentlig høring over ændringer af forslag til vandplaner. Indstilling: Direktionen anbefaler sagen til udvalgets orientering. Sagsfremstilling: Staten har fra den 21. juni til 23. december 2013 haft forslag til vandplaner ( ) i offentlig høring. Der kom omkring svar til høringen, hvilket har resulteret i en del ændringer i planerne. Efterfølgende har staten sendt de ændrede forslag til planer ud i en supplerende høring. Denne høring varede i otte uger og havde svarfrist den 26. august Der kunne alene gives høringssvar i forhold til de ændringer, som er foretaget i vandplanerne. På miljøstyrelsens hjemmeside kan der læses mere om høringerne. Her kan man også se forslag til vandplaner. Administration har afgivet to svar af teknisk og faktuel karakter til den supplerende høring sommeren Høringssvarene er vedlagt som bilag. Alle høringssvar til den supplerende høring vil blive offentliggjort på miljøministeriets hjemmeside i løbet af den kommende tid. Administrationen forventer, at staten offentliggør vandplanerne omkring årsskiftet 2014/2015. Ifølge miljømålsloven har kommunerne herefter et år til at beslutte de såkaldte kommunale handleplaner. Vandplanerne skulle også ifølge miljømålsloven være gældende fra den 22. december 2009, men de er blevet forsinket af forskellige årsager. Trods 8

10 forsinkelserne forventer administrationen dog stadig, at planernes mål skal være opfyldt senest ved udgangen af Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Høringen har ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Miljømålsloven. Bilag: Åben - Svendborg Kommunes høringssvar til supplerende høring af vandplaner.docx Udsat. 7. Affaldsplan Principper og tidsplan 13/7016 Vedhæftede forslag til principper og tidsplan for affaldsplan for Svendborg Kommune ønskes godkendt. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at nærværende forslag til principper og tidsplan godkendes. Sagsfremstilling: Denne affaldsplan er den 2. efter sammenlægningen af kommunerne i Den første affaldsplan havde oprindeligt gyldighed frem til udgangen af 2012, hvorefter Miljøstyrelsen havde varslet, at de ville udarbejde en ressourcestrategi og -plan, til erstatning for de hidtidige nationale retningslinjer for affaldshåndtering. I løbet af 2012 fik landets kommuner besked om, at de måtte forlænge gyldigheden af affaldsplanerne frem til udgangen af 2013, idet ressourcestrategien ikke var udarbejdet endnu. I løbet af efteråret 2013 og foråret 2014 blev ressourcestrategien fremlagt i høring og endelig 15. maj 2014 blev den nationale ressourceplan Danmark uden affald vedtaget. Kommunerne har fået melding om, at affaldsplanernes gyldighed kan forlænges til 1. oktober Denne tidsfrist kan vi dog ikke overholde - Miljøstyrelsen er underrettet. 9

11 Hovedpointerne i ressourcestrategien er: 1. Mindre forbrænding mere genanvendelse. 2. Reducering af miljøpåvirkningen fra affald, så økonomisk vækst ikke i samme takt øger belastningen af natur og miljø. 3. Mere kvalitet i genanvendelsen og farlige stoffer ud af affaldet inden genanvendelsen. 4. Omlægningen af affaldshåndteringen skal ske gennem et styrket offentligt/privat samarbejde. Nyt nationalt mål for 2022: 50% af husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse. (organisk affald, pap, træ, papir-, plast-, glas- og metalaffald) Status for Svendborg Kommune er 28%. For at kunne leve op til regeringens nye mål, skal Svendborg Kommune etablere mere effektive indsamlingsordninger for metal og plast, justere på de nuværende ordninger for papir, glas og pap samt etablere en indsamlingsordning for organisk affald. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag over mulige initiativer, som - efter behandling i byrådet - foreslås debatteret på en workshop ultimo november med deltagere fra følgende grupper: Borgere, virksomheder, politikere og V & A. Forslagene er vedlagt i skematisk form. De væsentligste mulige ændringer i forhold til den nuværende affaldshåndtering er: Miljøstationer: På alle eksisterende miljøstationer suppleres de nuværende glas og papircontainere, med containere til sortering af pap, plast og metal. En- /tofamilieboliger: Papir/karton, plast, metal og glas hentes på parcellen i opsamlingsmateriel. Der er dog mulighed for at blive fritaget for ordningen, hvis beboerne ønsker at benytte miljøstationerne i stedet for. Boliger i bymidten: Som supplement til standardløsningen etableres nedgravede miljøstationer, som ud over pap, papir, plast, metal og glas også indrettes, så de kan modtage restaffald samt organisk affald. 10

12 Boliger i sommerhusområder: Sommerhuse tilbydes standardløsningen herunder miljøstationer. Efter aftale med det enkelte sommerhusområde kan der opstilles fællescontainere, som ud over pap, papir, plast metal og glas også indrettes, så de kan modtage restaffald samt organisk affald. Herved stopper afhentningen på parcellerne i det pågældende sommerhusområde. Ejendomme på øerne Skarø, Drejø og Hjortø: De nuværende ordninger fastholdes. Der etableres ikke indsamling fra den enkelte parcel af organisk affald samt de materialer, som der er ordninger for på genbrugspladserne Lejligheder i etageboliger: I etageboliger opstilles der fællesbeholdere til indsamling af papir/karton, pap, plast, metal, glas samt restaffald og organisk affald. Beholderne kan eventuelt udformes som nedgravede beholdere. Virksomheder der producerer organisk affald: Virksomhederne tilbydes indsamling af organisk affald. De nye ordninger vil tidligst kunne træde i kraft primo 2017, hvor aftalen med den nuværende entreprenør udløber. Eventuelt kan der i udvalgte områder køres forsøg med husstandsindsamling af organisk affald, plast, metal, glas, pap og papir i den mellemliggende periode. Tidsplan: November: Forberedelse af workshop, der afholdes ultimo november. December-Januar 2015: Udarbejdelse af udkast til affaldsplan Marts 2015: Udkast fremlægges til høring. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser for Svendborg Kommunes budget. Mulige positive konsekvenser for Svendborg Kommunes erhvervsliv. Området er brugerfinansieret det vil sige, at alle udgifter til affalds/ressourcehåndteringen skal dækkes via taksterne, der betales af hhv. borgere og virksomheder. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Affaldsbekendtgørelsen Ressourcestrategi og plan Danmark uden affald. Bilag: Åben - Standardordning.docx Tidsplanen blev godkendt. Der afholdes workshop som anført med start sidst på eftermiddagen. 11

13 8. Varmeplan: Projektforslag fra Skårup Fjernvarme - Solfangeranlæg 14/8260 Der skal træffes beslutning om at sende et projektforslag fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. i fire ugers høring hos berørte forsyningsselskaber (Naturgas Fyn Distribution A/S og Sydfyns Elforsyning A/S) samt hos 2 matrikel ejere. Projektforslaget handler om opsætning af et solfangeranlæg på m 2, samt rørføring mellem varmecentral og solfangeranlæg. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at projektforslaget fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. om Solfangeranlæg sendes i fire ugers høring hos berørte parter, efter varmeforsyningslovens og projektbekendtgørelsens bestemmelser. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune er varmeplanmyndighed. Hvis et varmeforsyningsselskab ønsker at ændre i varmeforsyningen, skal de indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende. Svendborg Kommune har pligt til at sikre sig, at det lovmæssige grundlag for projektforslaget er til stede, herunder at en høring af projektforslaget gennemføres. Efter høringsperioden og under hensyntagen til de eventuelle indkomne bemærkninger kan projektforslaget endeligt behandles af Byrådet. Inden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. har den 11. marts 2014 (senest revideret den 5. september 2014) sendt et projektforslag der vedrører Solfangeranlæg. Projektforslaget er vedlagt som bilag 1. Projektforslaget vedrører opsætning af 440 paneler, svarende til m 2 solfangere samt en teknikbygning og en akkumuleringstank. Anlægget vil blive placeret cirka 250 m syd-øst for fjernvarmecentralen på åben mark (se bilag 2). Der vil blive ført en transmissionsledning mellem fjernvarmecentralen og solfangeranlægget. Transmissionsledningen vil krydse 2 matrikler, der ikke ejes af Skårup Fjernvarme. Bilag 2 viser et kort over Skårup med eksisterende fjernvarmeområde og naturgasområde. Områderne bliver ikke ændret i projektforslaget. 12

14 Den energimæssige konsekvens vil blive, at cirka 20% af fjervarmeværkets varmeproduktion kan dækkes af solfangeranlægget. Dermed vil naturgasforbruget mindskes, og CO 2 udledningen vil falde med 20%. MKT-udvalget skal træffe beslutning om, at projektforslaget sendes i fire ugers høring hos de berørte forsyningsselskaber, og de 2 ejere, der ejer de matrikler, som transmissionsledningen krydser. At projektforslaget sendes i høring er ikke ensbetydende med, at det kan godkendes. Efterfølgende skal en eventuel godkendelse behandles af MKT-udvalget og Byrådet. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Bek. 374 af Lov om varmeforsyning (varmeforsyningsloven). Lov 382 af , med senere ændringer. Bilag: Åben - Bilag 1: Projektforslag - Solfangeranlæg Skårup Åben - Bilag 2: forsyningsområde og placering af solfangeranlæg Jens Munk (O) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Forslaget sendes i høring, idet der i forbindelse med sagsbehandling efter zoneloven foretages nabohøring. 9. Orienterings- og efterretningssager 13/31994 Trafik og infrastruktur Havn Beredskab 13

15 Industrimiljø Natur og Klima Formanden orienterede om henvendelse fra Ole Jørgensen vedrørende Vandrådets arbejde. Orienteringen blev taget til efterretning. 10. Lukket - Orienterings- og efterretningssager 14

16 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:45 Birger Jensen Jens Munk Jesper Kiel Ove Engstrøm Ulla Larsen Flemming Madsen Søren Kongegaard 15

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 14-14 Regnskab for 1. kvartal 2014 15-14 Optagelse af anlægslån 16-14 Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden 17-14 Samarbejdsaftale

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8-2011/12 Tid: Tirsdag den 6. december 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8-2011/12 Tid: Tirsdag den 6. december 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8-2011/12 Tid: Tirsdag den 6. december 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 11-2011/12 Tid: Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18 00-20 15 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Peter Frederiksen, Jens Møller,

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere