Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer Årsregnskab Regnskabs- og noteoversigt 13 Resultatopgørelse 14 Balance Aktiver 15 Balance Passiver 15 Egenkapitalopgørelse Selskabsoplysninger 36 2

3 / Kort om Coop Bank Kort om Coop Bank Coop Bank er 100% ejet af Coop amba. Coop Bank ejer Coop Betalinger 100%. Coop Betalinger har ikke haft aktivitet i 2013 Coop amba Coop Bank Coop Betalinger Etablering af bank på få måneder I næsten 150 år har Coop arbejdet for at gøre danskernes hverdag lettere, billigere og bedre. Ved at sælge ærlige varer til ærlige priser og ved at hjælpe danskerne til selv at træffe de bedste valg. Nu har Coop etableret en bank ud fra samme logik. Coops øverste myndighed, Landsrådet, besluttede med stort flertal den 20. april 2013, at Coop skulle etablere en bank. Den 6. maj 2013 gav Finanstilsynet tilladelse hertil. På få måneder har Coop etableret en bank helt fra grunden og opnået bankkunder. Coop Bank A/S er etableret som et helejet datterselskab under Coop amba, med egen bestyrelse og direktion. Formålet med etableringen er at skabe en bank med så gode værdier og så fokuseret på Coops medlemmers behov, at medlemmernes loyalitet overfor Coop øges yderligere. Kundegrundlaget for banken er Coops 1,4 mio. medlemmer. Coop Betalinger A/S er etableret for at kunderne via kortterminalerne i Coops butikker kan indsætte kontanter på deres konti i Coop Bank. Coop gør en forskel Coop Bank har som den øvrige del af koncernen stor fokus på at udvise ansvarlighed. Coop Bank skal give overskud og bidrage til den finansielle stabilitet i Danmark og vil indenfor denne ramme sætte kundebehov og ansvarlighed over bankens overskud. Det betyder konkret, at Coop Bank: Driver en bank med et løfte til kunderne om at have konkurrencedygtige rentesatser og kun få gebyrer, uden at kunden skal forhandle sig til de gode vilkår Giver kunder samme priser og vilkår Har gennemsigtige priser og enkle, let forståelige produkter Har fravalgt produkter, der kan indebære en risiko for at kunden kommer i økonomiske vanskeligheder som følge af produktets karakter Udøver en kreditpraksis, der vægter såvel hensynet til kundens langsigtede økonomiske sundhed som bankens langsigtede økonomiske sundhed. I enhver rådgivning af kunden skal kundens behov være styrende for anbefalinger fra banken. Salg af bankens produkter må aldrig være på bekostning af et hensyn til kundens behov. Ansvarlighed er således forankret i den kreditpolitik, Coop Bank har vedtaget. 3

4 / Ledelsesberetning Ledelsesberetning Banken er baseret på enkelhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Banken er konkurrencedygtig, og der opkræves ingen oprettelses- eller kortgebyrer Hovedaktivitet Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden ifølge den finansielle lovgivning tilladt virksomhed for virksomheder, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed. Banken henvender sig alene til privatkunder i Danmark, hvor målgruppen er Coop medlemmer. Banken tilbyder Coop BankMaster Card, Coop konto med eller uden kredit med tilhørende betalingskort, forbrugslån og en højrentekonto. Ansøgningsprocessen foregår via internettet og kan suppleres via telefon. Efterfølgende kommunikation foregår primært via netbanken. Banken er baseret på enkelhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Banken har konkurrencedygtige rentesatser, og der opkræves ingen oprettelses- eller kortgebyrer. Coop medlemmer kan blive kunder i banken og få en række fordele. Det er gratis at betale med bankens kort i Coops butikker, og medlemsrabat opsamles samtidig med, at der betales. Dertil kommer, at der kan foretages enkle bankydelser ved kassen, som f.eks. ind- og udbetalinger. Væsentlige begivenheder Selskabet er oprettet 12. december 2012 og modtog den 6. maj 2013 tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut fra Finanstilsynet. Den 6. maj 2013 modtog banken 200 mio. kr. i kapitalindskud fra Coop koncernen. Den 1. maj 2013 blev indgået aftale med Bankernes EDB Central (BEC) om systemunderstøttelse af bankens aktiviteter. Den 14. maj blev indgået aftale med Finansrådet om tilslutning til den finansielle sektors betalingsinfrastruktur. I maj og juni blev desuden indgået aftale om udvikling og anvendelse af kreditscoresystem og med Nets og MasterCard om anvendelse af bl.a. produkterne Visa/Dankort, NemID, Betalingsservice og MasterCard. Den 12. juni 2013 åbnede banken, og de første kundeforhold blev etableret. Banken inviterede i første omgang Coop medlemmer, der tidligere har haft et CoopPlus MasterCard, til at ansøge om det nye Coop Bank MasterCard. Ved årets udgang er der etableret kundeforhold, og kundesøgningen er efter årsskiftet fortsat i stigende omfang. Således er der primo marts 2014 etableret i alt kundeforhold. Direktion, stabsfunktioner og til dels personale til servicering af kunder blev ansat i løbet af maj og juni, mens der løbende i efteråret er rekrutteret yderligere medarbejdere til kundeservicering. Resultatopgørelsen Resultatet for perioden er et underskud på 67,1 mio. kr. før skat og 51,7 mio. kr. efter skat og skal ses i lyset af, at banken er etableret i årets løb. Årsre sultatet svarer til forventningen, som senest blev meldt ud i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten. Resultat af finansielle aktiviteter udgør 0,2 mio. kr. Indtjeningen vil først begynde at blive aflejret i 2014 og 2015 i takt med det stigende forretningsomfang og som følge af kundetilgangen. Der har i første regnskabsår været afholdt omkostninger til tilslutning til finansiel infrastruktur, konsulentydelser og IT i forbindelse med etablering af banken og omkostninger til personale og administration for perioden, banken har været i drift. Fra bankens start har der gennemsnitligt været ansat 31 medarbejdere omregnet til heltidsbeskæftigede og 48 ved udgangen af december. Udgifter til personale m.v. udgør 14,9 mio. kr. Øvrige administrationsomkostninger andrager 49,7 mio. kr., heraf vedrører 32,7 mio. kr. etablering af banken. Coop Bank lanceres først bredere i 1. halvår 2014, hvor Coop Bank aktivt vil tilbyde bankprodukter til alle Coops medlemmer. Afskrivninger på 1,2 mio. kr. vedrører primært afskrivninger på aktiveret udvikling af og erhvervelse af IT software. Årets nedskrivninger på udlån er 1,4 mio. kr. De individuelle nedskrivninger og tab udgør 0,6 mio. kr. og vedrører kunder, hvor der foreligger information, som identificerer tab. 4

5 / Ledelsesberetning De gruppevise nedskrivninger udgør 0,8 mio. kr. og vedrører primært kunder, der har vist svaghedstegn. Nedskrivninger og tab udgør 1,3 % af det samlede udlån ultimo året, hvilket er indenfor forventningerne for den første årrække, hvor bankens portefølje opbygges. Banken er sambeskattet med Coop amba og dettes øvrige datterselskaber, der forventes at benytte bankens skattemæssige underskud. Banken har derfor indtægtsført skatteværdien af årets negative resultat. Balance og forretningsomfang Pr. 31. december 2013 var bankens balance 290,1 mio. kr. Forretningsomfanget fordeler sig på udlån med 106,3 mio. kr., heraf nedskrivninger 1,4 mio. kr. og indlån på 111,0 mio. kr. Af udlånet på 104,9 mio. kr. er 98,9 mio. kr. kredit i forbindelse med anvendelse af Coop Bank Master Card. Banken har bevilget kreditter på 377,4 mio. kr., hovedsageligt i tilknytning til MasterCard. Bankens funding baseres på indlån og egenkapital. Bankens indlån på 111,0 mio. kr. funder fuldt ud udlånet på 106,3 mio. kr. Af det samlede indlån er 78,6 mio. kr. højrenteindlån, svarende til 71 %. Højrenteindlånskonti har en bindingsperiode på 1 år. Likviditet Banken har en overdækning af likviditet på i alt 139,4 mio. kr., svarende til 1058 % i forhold til likviditetskrav i Lov om finansiel virksomhed. Banken har således en solid overdækning i forhold til lovkravet og i forhold til bankens egen målsætning om en overdækning på 100 % af lovkravet. Bankens strategi er at funde udlån med indlån. Det sker ved, at banken har konkurrencedygtig pris på og aktivt styrer markedsføringen af højrenteproduktet i forhold til bankens behov for funding. Da banken forventer stærk vækst i udlånet det kommende år, forventer banken ligeledes at øge optagelsen af højrenteindlån. Fra 1. januar 2014 skal banken opgøre og indberette likviditet til Finanstilsynet efter den såkaldte Liquidity Coverage Ratio (LCR). Bankens beregninger viser, at banken lever op til de nye krav. Ledelsen vurderer, at banken har tilstrækkelig likviditet og kan tiltrække tilstrækkeligt indlån til at gennemføre bankens drift i de kommende år. På balancedagen er bankens likviditet placeret dels i Nationalbanken og dels i obligationer. Det er bankens politik, at likviditeten placeres med lav kreditog renterisiko. Målsætningen er, at en væsentlig andel af likviditeten placeres i korte særligt dækkede realkreditobligationer eller statsobligationer. Solvens og kapitaldækning Pr. 31. december 2013 udgjorde bankens basiskapital 150,8 mio. kr., mens de risikovægtede aktiver udgjorde 174,8 mio. kr. Bankens solvens var på 86 %. Banken anvender standardmetoden til opgørelse af kredit- og markedsrisiko, og operationel risiko opgøres efter basisindikatormetoden. Banken skal, udover at opgøre sin faktiske solvens, ligeledes opgøre sit individuelle solvensbehov. Banken vurderer løbende sin metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. Bankens solvensbehov er opgjort efter 8+ modellen, som tager udgangspunkt i minimumskravet på 8 % af de risikovægtede poster med tillæg for de risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. Opgørelsen er baseret på kapitaldækningsbekendtgørelsens bestemmelser og Finanstilsynets vejledning herom. Coop Banks forretningsmodel er med lav risiko, men vækstforventningerne er høje. Coop Banks solvensbehov er således opgjort til 46 pct., svarende til en nødvendig kapital på 81,1 mio. kr. Bankens målsætning er, at der til enhver tid skal være en overdækning på den nødvendige kapital på 25 %. Pr. 31. december 2013 var overdækningen på 85 %. Banken skal fra 1. januar 2014 følge de nye regler i CRD IV, og CRR forordningen til beregning af solvens. De ændringer pr. 1. januar, som primært påvirker banken, er krav om stigende vægtning af institutmodparter og fordringer på dårlige lån. Banken vurderer ikke, at de får væsentlig effekt på bankens solvens. Banken skal herudover leve op til yderligere krav de kommende år, herunder især krav til kapitalbevaringsbuffer, konjunkturbuffer og øgede krav til likviditet. Banken indregner 5

6 / Ledelsesberetning allerede den fulde indfasning af de to buffere i opgørelsen af kapitalbehovet. Det er ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig til at dække risikoen forbundet med bankens aktiviteter. Der er planlagt kapitaltilførsel i løbet af 2014 for at understøtte bankens fortsatte vækst, og banken forventer også fremover at kunne leve fuldt ud op til kravene, hvorfor årsregnskabet aflægges som going-koncern. Banken skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger, herunder det opgjorte individuelle solvensbehov. Banken har valgt at offentliggøre oplysningerne på hjemmesiden på www. coopbank.dk/om-banken/regnskaber, hvortil der henvises. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån og opgørelsen af immaterielle anlægsaktiver. Ledelsen vurderer, at usikkerheden ved regnskabsaflæggelsen for 2013 er på et niveau, der er forsvarligt. Der henvises til beskrivelsen i note 1, anvendt regnskabspraksis. drives med fornuftig risiko og er finansielt robust. Coop Bank overholder grænseværdierne jf. figuren nedenfor, bortset fra udlånsvækst, der i sagens natur ikke er målbar endnu. Da banken er under opbygning, er væksten naturligvis høj. den høje vækst er en del af bankens forretningsplan og adresseres i bankens opgørelse af solvensbehovet, hvor der både afsættes ekstra kapital som følge af den forventede vækst det kommende år og til usikkerhed på boniteten af dette nyudlån. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Thomas Johansen er pr. 3. januar 2014 fratrådt bankens bestyrelse. Datterselskabet Coop Betalinger A/S har fået tilladelse som betalingsinstitut den 8. januar Der er fra balancedagen og frem til tidspunktet for regnskabets aflæggelse Tilsynsdiamanten ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2014 Banken vil i 2014 påbegynde aktiv markedsføring af banken, bl.a. i samarbejde med den øvrige Coop koncern. Det forventes, at banken i 2014 vil fortsætte med en høj kundetilgang og vækst i ud- og indlån. I 1. kvartal 2014 lancerer banken et forbrugslånsprodukt, og andre produkter kan komme på paletten. Banken vil i 2014 introducere løsninger, som gør det endnu nemmere at gennemføre betalinger og opsamle point i Coops butikker. Bankens investering i opbygning af kundebasen fortsætter i 2014, og banken forventer et resultat før skat i samme niveau som for Særlige risici Bankens kreditportefølje er under opbygning, og der er usikkerhed på hastigheden i opbygningen heraf. Ban Finanstilsynets Tilsynsdiamant Finanstilsynet har fastsat fem parametre med hver sin grænseværdi, benævnt Tilsynsdiamanten, til vurdering af pengeinstitutters styrke og risikoeksponering. Tilsammen skal de fem parametre give et billede af, om et pengeinstitut Pejlemærke Grænseværdi Coop Bank A/S Summen af store engagementer: < 125 % 0 % Stabil funding: < 1 0,39 Ejendomseksponering: < 25 % 0 % Likviditetsoverdækning: > 50 % 1058 % Udlånsvækst: < 20 % målbart 1. gang 1. halvår

7 / Ledelsesberetning ken har afsat væsentlige ressourcer til udvikling af bankens brand og har etableret markedsføringssamarbejde med Coop koncernen. Bankens forretningsmodel er baseret på lav risikovillighed. Banken yder alene mindre lån til privatkunder. Kreditrisici styres på baggrund af kreditmodeller, der er under udvikling og tilpasning til bankens forretningsmodel, hvorfor der sker en løbende kalibrering af modellerne til bankens ønskede risikoniveau. Banken funder sig ved kundeindlån, herunder aftaleindlån med et års bindingsperiode. Ændringer i konkurrencesituationen på indlånsmarkedet kan påvirke bankens muligheder for at optage funding og omkostningerne hertil. I takt med bankens stigende forretningsomgang øges desuden bankens behov for nødvendig kapital. Banken forventer derfor at modtage kapitalindskud fra selskabets ejer, Coop amba, i Herudover er banken udsat for andre operationelle og markeds- og indtjeningsmæssige risici, der dog ikke forventes at påvirke bankes finansielle stilling væsentligt, da disse risici vurderes at være begrænsede. Større transaktioner med nærtstående parter Banken har transaktioner med andre selskaber i Coop koncernen. Transaktionerne omfatter bl.a. ydelser som lokaler, HR, marketing, treasury m.m. Alle ydelser afregnes på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækket basis. Coop amba har i løbet af 2013 tilført 200 mio. kr. i kapital til banken. Aktiekapitalen Bankens aktiekapital udgør 100 mio. kr. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Banken er 100 % ejet af Coop amba. Bestyrelsen er indtil 2018 bemyndiget til at udvide bankens aktiekapital med indtil 250 mio. kr. Udvidelsen kan foretages af én eller flere omgange. Selskabsledelse Bestyrelsen bestod ved årskiftet af 5 medlemmer, og den vælges af generalforsamlingen for en periode på 1 år. Direktionen består af 2 medlemmer. Direktionen har en fratrædelsesordning indeholdende henholdsvis 12 og 9 måneders opsigelsesvarsel fra bankens side og konkurrenceklausul. Bestyrelse og direktion er ikke omfattet af bonus- og aktieordninger. Offentliggørelse af væsentlig information fra Coop Bank A/S sker via Bestyrelsens forslag til udbytte Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for Risikostyring Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med bankens aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinjer for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, og forsikringsforhold. Der henvises yderligere til regnskabets note 2, finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici samt bankens risikorapport, som kan læses på om-banken/regnskaber. Whistleblower-ordning Med henblik på at give mulighed for hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom er banken undervejs med at etablere et system, hvori bankens medarbejdere kan indrapportere uetisk adfærd, som de måtte være bekendt med eller have mistanke om. Revisionsudvalg Coop Bank har ikke etableret et revisionsudvalg. 7

8 / Bestyrelse Bestyrelse / Direktion Bestyrelse Lasse Bolander f Formand for bestyrelsen Coop Bank A/S Tiltrådt Jan Madsen f Næstformand for bestyrelsen Coop Bank A/S Tiltrådt Bjarne Dybdahl Andersen f Medlem af bestyrelsen Coop Bank A/S Tiltrådt Michael Ahm f Medlem af bestyrelsen Coop Bank A/S Tiltrådt Øvrige ledelseshverv Formand for bestyrelsen: A/S Information Coop amba Coop Danmark A/S Coop Holding A/S Coop Invest A/S Direct Gruppen A/S First Purple Publishing A/S Libris Media A/S Nordjyske Medier A/S Republica A/S Spejder Sport A/S Travelmarket A/S Øvrige ledelseshverv Medlem af bestyrelsen: Coop Trading A/S fakta A/S OK A.M.B.A. Ilooping ApS Emosju ApS Direktør i: Coop Danmark A/S Øvrige ledelseshverv Formand for bestyrelsen: Kalundborg Brugsforening Medlem af bestyrelsen: Brugsforeningernes Låneforening A.m.b.A. Coop amba Coop Holding A/S Øvrige ledelseshverv Medlem af bestyrelsen: LDE 1 ApS LDE 2 ApS LDE 3 ApS Medlem af bestyrelsen: Blip Systems A/S Nordjyske Holding A/S Nordjyske Kommunikation A/S OK A.M.B.A. 8

9 / Direktion Bestyrelse / Direktion Direktion Allan Nørholm f Adm. direktør Coop Bank A/S Tiltrådt Charlotte Skovgaard f Direktør Coop Bank A/S Tiltrådt Øvrige ledelseshverv Formand for bestyrelsen: Coop Betalinger A/S Medlem af bestyrelsen: Lind Capital A/S Sparekassen Faaborg A/S Sparekassen Sjælland Øvrige ledelseshverv Medlem af bestyrelsen: Coop Betalinger A/S (Direktør og bestyrelsesmedlem) 9

10 / Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning / De uafhængige revisorers erklæringer Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 13. december december 2013 for Coop Bank A/S. aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 13. december december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af bankens Albertslund, den 21. marts 2014 Direktion Allan Nørholm Adm. direktør Charlotte Skovgaard direktør Bestyrelse Lasse Bolander Formand Jan Madsen Næstformand Bjarne Dybdahl Andersen Michael Ahm 10

11 / De uafhængige revisorers erklæringer Ledelsespåtegning / De uafhængige revisorers erklæringer De uafhængige revisorers erklæringer Til kapitalejeren i Coop Bank A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Coop Bank A/S for regnskabsåret 13. december december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 13. december december 2013 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til Lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 21. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter Gath Anders Duedahl-Olesen Jens Ringbæk statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor 11

12 / Årsregnskab Årsregnskab 12

13 / Årsregnskab Regnskabs- og noteoversigt Regnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance Aktiver 15 Balance Passiver 15 Egenkapitalopgørelse 16 Note 1 Anvendt regnskabspraksis 17 Note 2 Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici 20 Note 3 Kapital og solvens 25 Note 4 Hoved- og nøgletal 26 Note 5 Renteindtægter 27 Note 6 Renteudgifter 27 Note 7 Gebyrer og provisionsindtægter 27 Note 8 Kursreguleringer 27 Note 9 Udgifter til personale og administration 28 Note 10 Revisionshonorar 29 Note 11 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 30 Note 12 Skat 30 Note 13 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 30 Note 14 Udlån og andre tilgodehavender 31 Note 15 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 32 Note 16 Øvrige materielle aktiver 32 Note 17 Ændringer i udskudt skat 33 Note 18 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 33 Note 19 Indlån og anden gæld 33 Note 20 Aktiekapital 33 Note 21 Nærtstående parter 34 Note 22 Eventualforpligtelser 35 13

14 / Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse (kr ) Note Renteindtægter Renteudgifter 204 Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer 13 9,10 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle- og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til egenkapitalen I alt Totalindkomstopgørelse Årets resultat Årets totalindkomst

15 / Årsregnskab Balance Pr. 31. December (kr ) Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Andre aktiver AKTIVER I ALT Passiver 18 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Gæld i alt Hensatte forpligtelser 17 Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital 20 Aktiekapital Øvrige reserver Andre reserver i alt Overført underskud efter skat Egenkapital i alt PASSIVER I ALT

16 / Årsregnskab Egenkapitalopgørelse Pr. 31. December (kr ) Overført Aktiekapital resultat I alt Kontant stiftelse Kapitaltilførsel Årets resultat Totalindkomst for regnskabsåret Egenkapital

17 / Årsregnskab 1 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Coop Bank A/S er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten omfatter perioden 13. december december 2013, som således er bankens første årsregnskab, hvorfor årsrapporten ikke indeholder sammenligningstal i resultatopgørelsen. Coop Betalinger A/S er 100 % ejet datterselskab af Coop Bank A/S. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet dette vurderes at være uvæsentligt. Generelt Indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde banken, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når banken som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå banken, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå indtjening, indregnes i resultatopgørelsen. Indregningen af finansielle aktiver og forpligtelser foretages første gang på afregningsdagen og ophører på afregningsdagen, når retten til at modtage/ afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis det er overdraget og banken i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Modregning Tilgodehavender og forpligtelser modregnes, når der er en juridisk ret til at modregne de indregnede beløb, og der er hensigt om at nettoafregne eller realisere aktivet og indfri forpligtelsen samtidig. Regnskabsmæssige skøn og usikkerheder Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver forudsætter at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold der har væsentlig indflydelse på de regnskabsmæssige værdier. Ledelsens anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Skøn og vurderinger baseres på forudsætninger som kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og hvor uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. At foretage skøn og vurderinger er derfor i sagens natur vanskeligt, og når disse desuden involverer kundeforhold vil de være forbundet med usikkerhed. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til grund for de tidligere skøn eller på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder. De væsentligste områder hvor der udøves regnskabsmæssige skøn er Værdiansættelse af udlån Immaterielle aktiver Valuta Årsrapporten præsenteres i DKK, afrundet til hele tusinde kroner, som også er bankens funktionelle valuta. Segmentoplysninger Bankens forretningsomfang udgøres af ét segment, privatkunder i Danmark, hvorfor der ikke udarbejdes segmentoplysninger. Koncerninterne transaktioner Transaktioner med andre af Coop koncernens virksomheder sker på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækket basis. Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører. Der indtægtsføres ikke renter på den nedskrevne del af udlånet. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Kursreguleringer Omfatter realiserede og urealiserede kursreguleringer af værdipapirbeholdning. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager, feriepenge, pension, lønsumsafgift samt andre sociale omkostninger til bankens personale. Udgifter til administration omfatter omkostninger til IT, konsulenthonorar, markedsføring, kontorhold, lokaleudgifter samt øvrige udgifter forbundet med bankens drift. Udgifter til etablering af banken er ligeledes indeholdt i udgifter til personale og administration. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter indeholder udgifter af sekundær karakter i forhold til bankens aktiviteter, herunder bidrag til lovpligtig indskydergarantiordning og tab ved salg af anlægsaktiver. Nedskrivninger på udlån m.v. Nedskrivning på udlån omfatter tab og nedskrivninger på udlån til kunder samt tilgodehavender hos kreditinstitutter. Nedskrivninger af udlån, tilbageførte nedskrivninger og afskrivning af udlån indgår i resultatopgørelsen under nedskrivninger på udlån mv. Tilskrevne renter indtægtføres på den nedskrevne del af udlånet under nedskrivninger på udlån. 17

18 / Årsregnskab 1 Anvendt regnskabspraksis fortsat Skat Coop Bank A/S er sambeskattet med Coop amba og dette selskabs tilknyttede virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Periodens skat, der omfatter aktuel skat af periodens resultat, ændring af udskudt skat og efterregulering af tidligere års beregnede skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i anden total indkomst med den del, der kan henføres til bevægelser i anden total indkomst. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af periodens indkomst, reguleret for betalt a conto skat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Balancen Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter og tidsindskud hos centralbanker. Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris indregnes ved første indregning til dagsværdi. Efterfølgende måles udlån til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivning på udlån til kunder og tilgodehavende hos kreditinstitutter føres på en korrektivkonto, som modregnes det finansielle aktiv. Banken har ikke engagementer, som er af signifikant størrelse for banken eller som ikke kan indplaceres i en gruppe af engagementer. Banken foretager derfor ikke individuel vurdering for OIV på enkelt engagementer. Alle engagementer indplaceres i grupper af udlån med ensartede kreditkarakteristika, og der foretages vurdering af om der foreligger OIV for hver gruppe som helhed. Såfremt der for det enkelte engagement foreligger information, der identificerer tab, fjernes udlånet dog fra gruppen, og der foretages individuel nedskrivning. Nedskrivningen svarer til forskellen mellem udlånets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de mest sandsynlige fremtidige betalinger fra udlånet. Til beregning af nutidsværdi anvendes for variabelt forrentede udlån den aktuelt fastsatte effektive rente. Nedskrivninger tilbageføres, hvis efterfølgende begivenheder viser, at værdiforringelsen ikke længere er gældende. Udlån afskrives, når tabet er endeligt konstateret. Individuelt nedskrevne udlån På udlån, hvorpå der foreligger information, der identificerer tab som følge af begivenheder indtruffet efter første indregning, opgøres en eventuel nedskrivning på baggrund af forventede fremtidige betalingsstrømme. Information, der identificerer tab foreligger, når eksempelvis: Kunden sendes til inkasso Kunden dør Betalinger som er mere end 40 dage forsinkede. Hvor der på de enkelte lån foreligger information, der identificerer tab, foretages statistisk opgørelse af nedskrivninger på baggrund af typen af tabsinformation. Gruppevist vurderede udlån For alle gruppevist vurderede udlån foretages en vurdering af, om der er indtruffet OIV for grupperne som helhed. Banken inddeler kunderne i grupper ud fra om der er identificeret svaghedstegn for kunden eller ikke. For gruppen af kunder med svaghedstegn vurderes altid at være indtruffet OIV. Som svaghedstegn regner banken i al almindelighed betalinger som er mere end 20 dage forsinkede, kunder der har modtaget rykkere over en periode m.m. For grupper af kunder uden svaghedstegn foretages vurderingen af OIV på gruppen som helhed på baggrund af risikoklassifikation, samt makroøkonomiske forhold. Obligationer til dagsværdi Obligationer, der handles på et aktivt marked indregnes til dagsværdi baseret på lukkekurs for balancedagen. Ændringer i dagsværdier indregnes løbende i resultatopgørelsen. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele værdiansættes efter indre værdis metode, hvilket indebærer at kapital andelens indre værdi opgøres efter den regnskabsaflæggende virksomheds regnskabspraksis. 18

19 / Årsregnskab 1 Anvendt regnskabspraksis fortsat Kapitalandelens resultat efter skat indregnes i resultatopgørelsen, og den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelen opskrives eller nedskrives herfor. Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver omfatter erhvervet software. Immaterielle aktiver måles ved første indregning til kostpris, som er omkostninger, der direkte kan henføres til de immaterielle aktiver. Efterfølgende måles immaterielle aktiver som udgangspunkt til kostprisen med fradrag af afskrivninger over aktivets økonomiske levetid. Levetiden vurderes at være mellem 3 til 6 år. Såfremt genindvindingsværdien af de immaterielle aktiver er mindre end den regnskabsmæssige værdi, nedskrives aktivet over resultatopgørelsen. Øvrige materielle aktiver Øvrige materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af de øvrige aktivers forventede brugstider: IT-udstyr og maskiner 3 år Inventar 5 år Såfremt genindvindingsværdien af de øvrige materielle aktiver er mindre end den regnskabsmæssige værdi, nedskrives aktivet over resultatopgørelsen. Andre aktiver Andre aktiver omfatter øvrige aktiver der ikke hører under andre kategorier. Tilgodehavende renter og provisioner der forfalder efter balancedagen indregnes i andre aktiver. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til kreditinstitutter og centralbanker måles ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris. Indlån og anden gæld Indlån omfatter gæld til private, og modparter som ikke er kreditinstitutter og centralbanker, herunder almindelige anfordringsindlån og højrenteindlån. Indlån indregnes ved første indregning til dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris. Andre passiver Andre passiver omfatter øvrige passiver der ikke hører under andre kategorier. Skyldige renter og provisioner der forfalder efter balancedagen indregnes i andre passiver Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat indregnes som beskrevet under afsnit for skat for anvendt regnskabspraksis. Egenkapital Aktiekapital Aktiekapital klassificeres som egenkapital, når der ikke er nogen klausul til at overføre kontanter eller andre aktiver. Andre reserver Øvrige reserver omfatter værdiregulering i forbindelse med kapitalforhøjelse. 19

20 / Årsregnskab 2 Finansielle risici og politikker og MÅL for styringen af finansielle risici Overordnet risikostyring Formålet med bankens politikker for risikostyring er at minimere de tab, der kan opstå som følge af bl.a. uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder, samt at sikre at der er overensstemmelse mellem bankens risikoprofil og kapitalgrundlag. Banken er eksponeret over for forskellige risici, heraf er de væsentligste i forbindelse med bankens udlån. Banken har defineret følgende profil for de risici, som banken maksimalt ønsker at påtage sig: Kreditrisici: Lav/middel Markedsrisici: Lav Likviditetsrisici: Lav Operationelle risici: Lav Forretningsrisici: Lav Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring og modtager løbende rapportering om udvikling i risici samt udnyttelsen af de tildelte risikorammer. I lyset af, at banken er under opbygning, forventes de absolutte risici at være stigende. Banken udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af risici, med sigte på at bankens værktøjer tilpasses størrelse og kompleksitet af risici. Den daglige styring af finansielle risici foretages af bankens Kreditafdeling og Treasuryafdelingen i Coop Danmark, der varetager den daglige likviditetsstyring for banken. Der foretages uafhængig kontrol og rapportering vedrørende bankens finansielle risici af Økonomi og Risikoafdelingen, der rapporterer direkte til direktionen og bestyrelsen. Coop Bank er deltager i den finansielle sektors indenlandske betalingsinfrastruktur og anvender IT-systemer, hvor drift og vedligehold varetages af BEC. Coop Bank har ikke outsourcet andre væsentlige aktivitetsområder. Coop Bank er ikke værdipapirhandler og deltager ikke i SWIFT eller andre udenlandske clearingsløsninger. Kreditrisici Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af, at modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser. Bankens kreditpolitik er vedtaget af bestyrelsen og udformet med henblik på et lav/middel risikoniveau. Banken har alene privatkunder. Bankens finansielle modparter er begrænset til kreditinstitutter med høj kreditværdighed. Bestyrelsen har godkendt de enkelte institutter og godkendt retningslinjer for størrelsen af eksponeringen. Banken erhverver alene værdipapirer i form af danske statsobligationer eller korte særligt dækkede realkreditobligationer. Banken tilbyder ikke at stille garanti på vegne af kunder, valutalån eller afledte finansielle instrumenter. Banken tilbyder ikke produkter der fordrer sikkerhedsstillelse, og banken tager ikke sikkerheder. Krediteksponering Bankens samlede krediteksponering pr fremgår af tabel 1. Direktionen kan bevilge lån og kreditter af enhver art i henhold til bankens kreditpolitik, når den enkelte debitors samlede engagement ikke bringes op over kr. Bankens kundevendte krediteksponering består af udlån og kreditter. Kreditbeslutninger tager udgangspunkt i bankens automatiserede kreditscoring af kunden (kreditscoremodellen), på baggrund af oplysninger som indhentes elektronisk fra kunden. Tabel 1. Krediteksponering Tkr Balanceførte poster Kassebeholdninger og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiserer kostpris Obligationer til dagsværdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Balanceførte poster i alt Ikke balanceførte poster Kredittilsagn (uudnyttede kreditter) Ikke balanceførte poster i alt

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013

Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013 Halvårsrapport For perioden 13.12.2012 30.06.2013 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 8 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Halvårsrapport 2016 For perioden

Halvårsrapport 2016 For perioden Coop Bank A/S Halvårsrapport 2016 For perioden 01.01.2016 30.06.2016 Coop Bank A/S Roskildevej 65 2620 Albertslund CVR nr. 34 88 79 69 Indhold 3 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

COOP BETALINGER A/S. Roskildevej Albertslund. Årsrapport 1. januar december 2015

COOP BETALINGER A/S. Roskildevej Albertslund. Årsrapport 1. januar december 2015 COOP BETALINGER A/S Roskildevej 65 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2016 Jesper Hastrup

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Brahmin Holding ApS CVR-nr

Brahmin Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 34 05 65 36 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.05.15 Klaus Glendorf Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

C. P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport 2012

C. P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk C. P. Dyvig & Co. A/S CVR-nr.

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

PROMOTER INVEST A/S CVR-nr Årsrapport for 2014 (7. regnskabsår)

PROMOTER INVEST A/S CVR-nr Årsrapport for 2014 (7. regnskabsår) PROMOTER INVEST A/S CVR-nr. 31 75 78 78 Årsrapport for 2014 (7. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere