Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser 11. januar 2011"

Transkript

1 Torben Brøgger Partner LLM T J.nr TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, F, holst-law.com

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelle oplysninger Overordnet beskrivelse af opgaven og opgavens omfang Funktionsbaserede krav Option Overdragelse af grunden samt køberet Tillæg til kommuneplan og ny lokalplan Geotekniske undersøgelser Deponering OPP-kontrakten (aftale om brugsret) Tilbuddets indhold og omfang Vedståelse og behandling af tilbud Forhandlinger Udvælgelse og tildeling Tildeling /25

3 1. Indledning Byrådet i Randers vedtog i 2008 en udbygningsplan for Randers Idrætspark, som er den samlede betegnelse for området ved Randers Stadion/Essex Park og Elro Arena Randers. Med udbygningsplanen ønsker byrådet at etablere et samlet område for større idrætsfaciliteter, der anvendes til publikumsarrangementer, til træning og kampe for eliteidrætsudøvere og til breddeidræt og motionister. Som led i udbygningsplanens realisering udbyder Randers Kommune en opgave omhandlede finansiering, projektering, opførelse og drift af et nyt svømmebad indeholdende varierende vandoplevelser/bassintyper og tilknyttede funktioner i form af dampbad, sauna, massage, sundhedsfaciliteter mv. (herefter benævnt "svømmebadet"). Projektet skal opføres på en grund, som samtidig udbydes af Randers Kommune. Grunden består af et byggefelt og et område, der er udlagt til parkering. Samlet er grunden på ca m 2. På Grunden skal OPP-leverandøren anlægge og drive de parkeringsfaciliteter, som er nærmere fastlagt i udbudsmaterialet. På byggefeltet får OPP-leverandøren mulighed for, udover svømmebadet, at opføre andre fritids- og idrætsaktiviteter, som kan understøtte OPPleverandørens drift af svømmebadet, eksempelvis fitnesscenter, multihal, pay and play aktiviteter mv. Herudover åbnes der mulighed for, at der på byggefeltet kan etableres erhvervsaktiviteter, eksempelvis administration, liberale erhverv, servicevirksomheder og lignende. Samtidig med udbud af grunden udbyder Randers Kommune en køberet på et tilhørende byggefelt (byggefelt B) på i alt ca m 2. Vilkårene fremgår af udbudsmaterialet. Arealet kan anvendes til samme formål som den udbudte grund (men ikke til svømmebad), herunder også til hotelformål. Udbuddet gennemføres efter EU's udbudsdirektivs (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter) regler om koncessionsaftaler, jf. direktivets afsnit III, reglerne i kommunestyrelseslovens 68 og bekendtgørelse nr. 472 af 20. juli 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i nærværende udbudsmateriale med tilhørende bilag. Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i EU-tidende den [ ] 2010 under udbud nr. [ ] (bilag 1) /25

4 Randers Kommune vil efter modtagelse af tilbuddene føre forhandlinger med tilbudsgiverne. Forhandlingsproceduren er kort omtalt i udbudsbetingelserne. Randers Kommune vil inden påbegyndelse af forhandlingerne nærmere redegøre for, hvilken forhandlingsprocedure der vil blive fulgt 2. Generelle oplysninger 2.1 Sælger og ordregivende myndighed Sælger og ordregivende myndighed er: Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers 2.2 Kontaktpersoner Al kontakt vedrørende dette udbud skal ske til: Projektchef Niels Christian Nielsen Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Tlf.nr.: Skriftlige henvendelser skal mærkes "Nyt svømmebad i Randers". Tilbudsgivere som ønsker at modtage evt. løbende informationer om udbuddet, bedes pr. til ovenstående kontaktperson oplyse navn, firmaadresse, telefonnummer og adresse for den person, som er tilbudsgivers kontaktperson. 2.3 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består, ud over udbudsbekendtgørelsen offentliggjort i EUtidende den [ ] under udbuds nr. [ ], af følgende dokumenter: Udbudsbetingelser o Appendiks A Krav til tilbudsmodel o Appendiks B Krav til priskategorier for leje af svømmebadet Udkast til OPP-kontrakt (aftale om brugsret) Funktionsprogram med bilag: /25

5 o Bilag A: Geoteknisk/miljøteknisk rapport, dateret 18. oktober 2010 o Bilag B: Randers spildevand A/S - Ledningsoplysninger o Bilag C: Verdo Vand A/S - Vandledninger o Bilag D: Verdo Varme A/S - Fjernvarmeledninger o Bilag E: Verdo Randers Elnet A/S El-ledninger og el-tracé o Bilag F: TDC - Ledningsoplysninger o Bilag G: Telia - Ledningsoplysninger o Bilag H: Nye vej- og adgangsforhold Kort- og tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag I: Inddeling i byggefelter og område Kort- og tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag J: Eksisterende forhold Kortmateriale o Bilag K: Principsnit aa Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag L: Principsnit bb Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag M: Principsnit plan Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag N: Randers Kommunes Handicappolitik Købsaftale vedrørende grunden indeholdende optionsvilkår Tingbogsudskrifter Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme for Randers Kommunes brug af svømmebadet Forretningsorden for samarbejde Oversigt over medarbejdere hos Randers Kommune, som overdrages til OPP-leverandøren i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven (udarbejdes senere) 2.4 Randers Kommunes organisation Nedenfor beskrives Randers Kommunes organisation i forbindelse med gennemførelse af udbudsprocessen: Projektet er i Randers Kommune forankret i Kultur & Fritid, som bistås af bestillerrådgiver. Efter kommunestyrelsesloven skal alle beslutninger omkring Randers Kommunes økonomiske forvaltning forelægges Økonomiudvalget og vedtages af Byrå /25

6 det. Derfor vil indstilling om tildeling af kontrakt og efterfølgende godkendelse af den endelige kontrakt skulle forelægges Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Processen i tilbuds- og forhandlingsfasen forestås af Kultur & Fritid. 2.5 Udbudstidsplan Udbudsproceduren forventes at følge nedenstående tidsplan: Dato Medio januar 2011 Aktivitet Offentliggørelse af udbudsmateriale 22. april 2011, kl Indlevering af tilbud, Randers Kommune April 2011 Maj 2011 Juni 2011 Præsentation af tilbud dato og tidspunkt oplyses senere Forhandling Kontraktindgåelse 2.6 Aflevering af tilbud Randers Kommune skal have modtaget tilbuddet senest den 22. april 2011, kl Tilbuddet skal afleveres skriftligt i 6 eksemplarer og i elektronisk udgave i form af en CD-rom i 2 eksemplar. Tegningsmaterialet skal dog alene indleveres i 2 eksemplarer, jf. nærmere punkt Den digitale udgave skal indeholde den samme struktur som papirudgaven. Vedhæftede filer bør have beskrivende navne og bør udarbejdes i nedenstående formater: Filer Tekstfiler Regneark Øvrige dokumenter og tegninger Tidsplaner Organisationsdiagrammer Format Word eller PDF Excel Autocad, microstation eller PDF Project eller PDF PowerPoint eller PDF Tilbuddet skal afleveres til følgende adresse: Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Att.: Niels Christian Nielsen /25

7 Tilbuddet skal mærkes "Nyt svømmebad i Randers - må ikke åbnes". 2.7 Besigtigelse Besigtigelse af byggefeltet kan aftales ved henvendelse til Mona Andersen, Randers Kommune, 3. Overordnet beskrivelse af opgaven og opgavens omfang 3.1 Baggrund Byrådet har i en årrække haft ambitioner om at etablere et nyt svømmebad som erstatning for det nuværende Kærsmindebadet og har udtrykt dette i flere visionsplaner. Byrådet har senest i juni 2010 besluttet at igangsætte udbud af bygning og drift af et nyt svømmebad som et OPP-projekt, hvor en privat partner etablerer, ejer og driver svømmebadet, og hvor Randers Kommune lejer et antal timer i svømmebadet til særlige formål, så som skolesvømning, foreningssvømning, terapi og genoptræning, mens den private partner udbyder almindelig offentlig svømning. Byrådet ønsker med dette udbud at tiltrække en privat partner, som vil bygge og drive et svømmebad, der lever op til nutidens og fremtidens krav til såvel funktioner, attraktion og æstetik. Det er Randers Kommunes ambition, at svømmebadet skal tiltrække såvel Randers Kommunes som nabokommuners borgere, og dermed mangedoble besøgstallet i forhold til det nuværende Kærsmindebadet. Svømmebadet skal give optimale muligheder for svømmeundervisning, motionssvømning, konkurrencesvømning, terapi og genoptræning og morskabssvømning. Svømmebadet skal være en vigtig brik i forbedring af sundhedsprofilen i Randers Kommune, både fysisk og mentalt. Byrådet vil samtidig give den private partner mulighed for i tilknytning til svømmebadet at opføre andre faciliteter, som partneren finder egnet til samtidig drift på kommerciel basis, herunder fritids-, idræts- og kulturfaciliteter samt liberale erhverv, herunder hoteldrift. Randers Kommune har i henhold til OPP-kontrakten køberet, men ikke købepligt til svømmebadet ved udløbet af OPP-kontrakten. Randers Kommune har endvidere mulighed for at forlænge aftalen om brugsret efter OPP-kontraktens udløb /25

8 I forbindelse med ibrugtagning af det nye svømmebad vil Kærsmindebadet blive lukket, og området vil overgå til anden anvendelse. Der forventes følgende hovedtidsplan for projektet: Aktivitet Dato Lokalplanfase Juni 2011 til februar 2012 Projektering Primo oktober 2011 Byggeri Primo februar 2012 Ibrugtagning 1. november Funktionsbaserede krav 4.1 OPP-kontrakten omfatter finansiering, design, opførelse, bygningsvedligehold af drift af svømmebadet i en periode på 30 år. Der er estimeret en periode for udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan, projektering og anlægsperiode, således at svømmebadet kan ibrugtages den 1. november 2013 med en driftsperiode på ca. 28 år. Udbudstidsplan med milepæle fremgår af de funktionsbaserede krav. Randers Kommunes krav til byggeriet og den efterfølgende drift er udtrykt gennem de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). For at skabe de bedst mulige rammer for den kommende OPP-leverandør har Randers Kommune tilstræbt at udforme alle kravene som funktionsbaserede krav, hvor det er op til OPP-leverandøren at udvikle løsningsforslag, der kan imødekomme disse krav. De funktionsbaserede krav adskiller sig fra traditionelle kravspecifikationer ved som udgangspunkt at indeholde åbne formulerede krav, der kan imødekommes gennem flere forskellige løsningsforslag. Gennem formuleringen af de funktionsbaserede krav forventer Randers Kommune således at have skabt de bedste rammer for nye måder at tænke opgaveløsning og samarbejde på, ikke mindst i sammenhæng med den private og kommercielle drift og den del af brugsretten, som ikke udnyttes af Randers Kommune. Der er i udarbejdelsen af de funktionsbaserede krav taget udgangspunkt i brugernes krav og ønsker til svømmebadet. Der har således været gennemført en proces med brugerinddragelse. I de funktionsbaserede krav skelner Randers Kommune mellem "SKAL" krav og "KAN" krav. "SKAL" krav beskriver ufravigelige krav (minimumkrav) /25

9 "KAN" krav beskriver ønsker til funktioner eller forslag/eksempler på udmøntning af "SKAL" eller "KAN" krav. 4.2 Den udbudte OPP-opgave omfatter følgende: Anlæg Design, projektering og opførelse af svømmebadet Design, projektering, udvikling og anlæg af omkringliggende arealer, jf. de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten) Drift af svømmebadet samt vedligehold og serviceydelser Løbende vedligeholdelse og fornyelse af svømmebadet både indvendig og udvendig Løbende levering af serviceydelser, herunder bemanding til kundebetjening og livredderfunktion Forsyninger med vand, varme og el, renovation, drift og vedligeholdelse af udearealer samt foreståelse af bygningsdrift Løbende sikring af kvalitetskrav og hygiejniske forhold i overensstemmelse med de til enhver tid gældende myndighedskrav Renhold af svømmebadet, herunder inventar samt anlæg og udenomsarealer 5. Option OPP-leverandøren er forpligtet til på grunden at etablere et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til opfyldelse af den gældende parkeringsnorm, jf. de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Randers Kommune ønsker at undersøge muligheden for at etablere op til i alt 150 parkeringspladser, som forudsættes etableret primært på område 1, jf. kortbilag i de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Parkeringspladserne ønskes etableret, som beskrevet i de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Randers Kommune ønsker derfor, at der afgives tilbud på denne option. 6. Overdragelse af grunden samt køberet Grunden, hvorpå svømmebadet påtænkes opført, og det tilhørende areal, hvorpå parkeringspladser forudsættes etableret, overdrages til OPP /25

10 leverandøren på de vilkår, der følger af købsaftalen (bilag 2 til OPP-kontrakten) samt vilkår fastlagt i OPP-kontrakten og de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Købsaftalen åbner mulighed for, at OPP-leverandøren samtidig opnår en køberet til køb af yderligere byggefelter. Hvis tilbudsgiver vil udnytte muligheden for at indgå aftale om køberet, vil aftalen indeholde vilkår om tilbudsgivers udarbejdelse af projektforslag med beskrivelse af den fremtidige anvendelse. Køberetsaftalen vil endvidere indeholde adgang for Randers Kommune til, at bringe køberetten til ophør med et passende varsel. Købsaftale ved udnyttelse af køberetten indgås på samme vilkår som fremgår af købsaftalen (bilag 2 til OPP-kontrakten) 7. Tillæg til kommuneplan og ny lokalplan Med udgangspunkt i OPP-leverandørens løsningsforslag og i samarbejde med OPP-leverandøren vil der blive udarbejdet en ny lokalplan. 8. Geotekniske undersøgelser Randers Kommune har foranlediget iværksat en geoteknisk undersøgelse af grundens beskaffenhed. Den geotekniske rapport er bilagt de funktionsbaserede krav. Hvis grundens beskaffenhed viser sig at være væsentlig anderledes, end hvad der fremgår af de geotekniske oplysninger, er forholdet reguleret i købsaftalen (bilag 2 til OPP-kontrakten). 9. Deponering Randers Kommune har opnået deponeringsfritagelse med udgangspunkt i en anlægssum på kr. 125 mio. Randers Kommune forudsætter derfor, at OPPleverandørens anlægsomkostninger til opførelse af svømmebadet ikke overstiger kr. 125 mio. 10. OPP-kontrakten (aftale om brugsret) I henhold til OPP-kontrakten påtager OPP-leverandøren sig at finansiere, designe, opføre, bygningsvedligeholde og drive Svømmebadet samt at levere visse serviceydelser i tilknytning hertil i en kontraktperiode på 30 år. Randers Kommune har en delvis brugsret til Svømmebadet. Randers Kommunes brugsret udgør ca. 20% af den samlede brugsret. Inden for den fastlagte /25

11 brugsret har Randers Kommune i henhold til OPP-kontrakten ret til at ændre fordelingen af timer og anvendelse af Svømmebadet, så længe den samlede andel af Randers Kommunes brugsret i forhold til Svømmebadets samlede kapacitet ikke forøges. Randers Kommune er berettiget til at tilkøbe yderligere kapacitet på timebasis og til de timepriser, som aftales med OPP-leverandøren. Bilag 3 til OPP-kontrakten indeholder en beskrivelse af betalingsmekanismen, som regulerer den løbende ydelse, enhedsbetalingen, som Randers Kommune skal betale til OPP-leverandøren i driftsfasen. Driftsfasen omfatter perioden fra Randers Kommunes ibrugtagning af Svømmebadet og frem til OPP-kontraktens ophør. Betalingsmekanismen har til formål at sikre, at OPP-leverandøren løbende og i hele driftsfasen leverer ydelser, som er i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, som er fastlagt i bilag 1 til OPP-kontrakten. I betalingsmekanismen beskrives reguleringen af enhedsbetalingen. Det forudsættes, at betalingsmekanismen suppleres af en incitamentsmodel på baggrund af OPP-leverandørens tilbud. Det forudsættes, at OPP-leverandøren og Randers Kommune samarbejder gennem hele kontraktperioden. Der er udarbejdet en forretningsorden for samarbejde, som er bilag 4 til OPP-kontrakten. 11. Tilbuddets indhold og omfang Det er fra Randers Kommunes side et ufravigeligt mindstekrav, at den samlede årlige enhedsbetaling før inflationskorrektion og indeksering (jf. nærmere punkt nedenfor) højst udgør DKK 11.5 mio. kr. Tilbud med en samlet årlig enhedsbetaling før inflationskorrektion og indeksering på mere end DDK 11.5 mio. kr. betragtes som ukonditionsmæssige og vil derfor ikke blive taget i betragtning. Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet og i den forbindelse fastlæggelse af ydelsens omfang Tilbuddets udformning Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsafgivelsen - og dermed for vurderingen af de indkomne tilbud til sikring af sammenligneligheden i besvarelsen - vil tilbuddet som udgangspunkt skulle struktureres som følger: /25

12 Tilbud 1. Identifikation af tilbudsgiver 2. Organisation 3. Brugsret 4. Funktionalitet og arkitektur 5. Tekniske installationer og anlæg samt konstruktioner 6. Bygningsdrift og vedligehold 7. Garanti og forsikringer 8. Finansielle forhold 9. Tilbudsmodel 10. Bekræftelser 11. Pris 12. Forbehold 13. Andet Identifikation af tilbudsgiver Oplysninger om tilbudsgivers navn, firma, adresse, telefonnummer og adresse samt kontaktpersoner. Den endelige kontraktpart kan være et selskab eller anden juridisk person, der i samarbejde med tilbudsgiver vil skulle forestå opfyldelsen af OPP-kontrakten. I så fald skal det selskab eller den anden juridiske person, med hvem Randers Kommune forventes at indgå kontrakt, oprettes af tilbudsgiver senest i umiddelbar forlængelse af kontraktunderskrift. Det vil være forudsat, at selskabets ydelser til Randers Kommune baserer sig på leverancer og ydelser fra tilbudsgiver på baggrund af de ressourcer, som tilbudsgiver kan råde over i henhold til tilbudsgivers tilbud. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere deltagere, kan det være en eller flere af deltagerne, der tilvejebringer selskabet Personlige forhold (udbudsbekendtgørelsen punkt III.2.1) Til brug for vurderingen af tilbudsgivers personlige forhold opfylder betingelserne for deltagelse skal følgende dokumentation vedlægges. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der dokumenterer, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk /25

13 2. Hvis serviceattest ikke kan fremlægges, skal der fremlægges anden gyldig dokumentation i henhold til artikel 45, stk. 3. Serviceattesten eller anden gyldig dokumentation må maksimalt være 6 måneder gammel på tidspunktet for tilbudsfristens udløb. Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentationen i henhold til ovenstående. Hvis tilbuddet ikke indeholder disse dokumenter, med det krævede indhold, vil tilbuddet blive afvist som ukonditionsmæssig Økonomisk og finansiel kapacitet (udbudsbekendtgørelsen punkt II.2.2) Til brug for vurdering af tilbudsgivers økonomiske kapacitet skal følgende dokumentation vedlægges: Årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke har eksisteret i 3 år, fremsendes årsregnskaber for de år, hvor tilbudsgiver har eksisteret. Kort erklæring om, hvorvidt oplysningerne i de (historiske) årsregnskaber, jf. punkt E ovenfor, fortsat må antages at være udtryk for tilbudsgivers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri, som har indvirkning på tilbudsgivers økonomiske formåen. Denne dokumentation afleveres alene, såfremt årsregnskabet er afsluttet for mere end 6 måneder siden. Oplysning om økonomiske nøgletal (omsætning, resultat, balance og egenkapital) fra seneste kvartals- eller halvårsregnskab eller fremlæggelse af seneste kvartalseller halvårsregnskab kan være en måde til opfyldelse af dette punkt. Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentation i henhold til ovenstående. Hvis tilbudsgiver ønsker, at basere sin faglige formåen (økonomisk og finansiel formåen) på underleverandører bør ovennævnte oplysninger indsendes for sådanne underleverandører og tilbudsgiver skal dokumentere, at den pågældende underleverandør stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver f.eks. ved fremlæggelse af erklæring. I modsat fald har Randers Kommune ikke mulighed for at lægge vægt på disse underleverandørers formåen ved vurderingen af tilbudsgivers økonomiske og finansielle egnethed til at varetage den udbudte opgave /25

14 Teknisk kapacitet (udbudsbekendtgørelsen punkt II.2.3) Til brug for vurdering af tilbudsgivers tekniske kapacitet skal følgende dokumentation vedlægges: Oplysninger om tilbudsgivers væsentligste referencer de seneste 3 år, herunder opgaver af lignende karakter. Referencerne bør angive bygherre, anlægssummer, type af byggeri samt indeholde en beskrivelse af tilbudsgivers ydelser. Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentation i henhold til ovenstående. Hvis tilbudsgiver agter at benytte væsentlige underentreprenører bør ovennævnte oplysninger afgives for hver af sådanne underleverandører, og tilbudsgiver skal dokumentere, at den pågældende underleverandør stiller sine tekniske ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, f.eks. ved fremlæggelse af erklæring. I modsat fald har Randers Kommune ikke mulighed for at lægge vægt på disse underleverandørers formåen ved vurderingen af tilbudsgivers tekniske egnethed til at varetage den udbudte opgave Funktionalitet og arkitektur Tilbudsgivers løsningsforslag skal omfatte følgende materiale: 1) Beskrivelse af byggeriets arkitektoniske intentioner og baggrunden for den valgte hoveddisponering. En kortfattet beskrivelse, der supplerer tegningsmaterialet med oplysninger om forslagets arkitektoniske og funktionelle principper, byggetekniske principper, materialevalg, miljø- og indeklimamæssige forhold, samt andre relevante oplysninger i forhold til konkurrenceopgaven. Beskrivelsen skal også indeholde oplysninger om de kommercielle tilbud OPP-leverandøren påtænker at etablere og opføre i forbindelse med svømmebadet. Beskrivelsen placeres på plancher. 2) Illustrerende tegningsmateriale bestående af min.: Helhedsplan for hele trekantområdet ved Vester Boulevard og Viborgvej, med byggefelt, A, B1, B2, B3 og område I, i mål 1:1000, som redegør for den samlede bebyggelse og dens relationer til de omkringlig /25

15 gende idrætsfaciliteter samt forslag til disponering udformning af friarealer. Situationsplan for hele grunden byggefelt A og område I, i mål 1:500, angivende bygningernes placering, belægninger, veje, stier, parkering, beplantning, fællesarealer m.m. Planen forsynes med koter. Planer, facader og snit i mål 1:200, som redegør for forslaget udformning af svømmebadet. Tegningerne skal indeholde: Indretningsplaner der viser funktioner og sammenhænge for hele svømmebadet, inkl. omklædningsfaciliteter og terapiområdet. Indretningsplaner der viser funktioner og faciliteter i morskabsområdet. Indretningsplaner der viser fællesområder og OPP-leverandørens øvrige faciliteter der påtænkes etableret og opført i forbindelse med svømmebadet. Et antal rumlige illustrationer, der på overbevisende måde redegør for de rumlige sammenhænge i svømmebadet, og de områder der er fælles med OPP-leverandørens øvrige faciliteter. Diagram med oversigt over bygningens flow, der illustrerer hvorledes en dagligdag i svømmebadet kan forløbe. Modeller modtages ikke. 3) Arealopgørelse, opgjort i brutto- og nettoarealer Sammen med forslaget og beskrivelsen vedlægges et arealskema, der redegør for brutto- og nettoarealer for samtlige områder og lokaler. 4) Tidsplan Hovedtidsplan for projekteringsfasen og byggefasen frem til aflevering/ibrugtagning, detaljeret på mindst månedsniveau. 5) Byggeplads Forslag til indretning af byggeplads for byggefelt A og område I. 6) Drifts- og vedligehold Manual for OPP-leverandørens drifts- og vedligeholdelsessystemer, sammen med en 30-årig vedligeholdsplan på bygningsdelsniveau, iht. afsnit 6 i bilag Funktionsprogram. 7) Renhold Manual for OPP-leverandørens systemer for indvendig og udvendig renholdelse, iht. afsnit 6 i bilag Funktionsprogram /25

16 Tegningsmaterialet indleveres i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar afleveres opklæbet på plancher. Der må max. afleveres 4 stk. plancher i A0-størrelse. Plancherne bør være forsynet med en ophængningsplan. Det andet eksemplar indleveres således, at det er velegnet til kopiering, og bør være rullet sammen i et rør. Desuden afleveres der 6 eksemplar af plancherne i A3-format, hvor alt fra plancherne er gengivet, evt. nedfotograferet, men i en læsbar udgave. Det ene eksemplar skal være velegnet til kopiering. Endvidere indleveres der 6 eksemplarer af tidsplan, byggeplads, manualer for drifts- og vedligehold, samt renhold. Det ene eksemplar skal være velegnet til kopiering Tilbudsgivers forslag til samarbejde og organisation For at give et grundigt indblik i Tilbudsgivers påtænkte organisering bedes følgende inkluderet i tilbuddet: Beskrivelse af de deltagende virksomheder herunder samtlige underleverandører og rådgivere, deres organisation og koncernforhold, forretningsområder og roller i projektet. Beskrivelse af forventet selskabs- eller konsortiekonstruktion, herunder ejerforhold. Beskrivelse af, hvorledes deltagerne hæfter i forhold til hinanden, herunder en beskrivelse af det forventede aftaleretlige grundlag mellem OPP-leverandøren og de forpligtende deltagere. Beskrivelse af forventet organisationsstruktur i henholdsvis projekterings-, anlægs- og driftsfasen, idet denne skal ligge inden for rammerne af den samarbejdsmodel, som Randers Kommune har beskrevet i bilag 4. Redegørelse for OPP-leverandørens tilgang til samarbejdet, herunder til implementering af et fornuftigt samarbejde og god kommunikation i det daglige Tilbudsgivers forslag til incitamentsmodeller Beskrivelse af tilbudsgivers overvejelse og forslag til incitamentsmodeller, som kan bidrage til effektivisering og optimering af den samlede drift, herunder hvorledes Randers Kommunes bidrag hertil kan resultere i en økonomisk kompensation/nedslag i enhedsbetalingen /25

17 Tilbudsgivers forslag til opfyldelse af Randers Kommunes vision for området Beskrivelse af de yderligere faciliteter der eventuelt etableres i tilknytning til Svømmebadet Beskrivelse af tilbudsgivers eventuelle udnyttelse af optionsarealet og tilbudsgivers forventede anvendelse af optionsarealer Forsikringer Foreløbige bekræftelser på hver type af forsikring angående projekterings- og anlægsfasen, herunder: Forsikringens dækning Forsikringsperioden Maksimal dækning. Kopi af udkast til policer eller forsikringscertifikater skal vedlægges tilbuddet Finansielle forhold Egenkapital Tilbudsgivere skal oplyse følgende: Samlet tegningsbeløb og tegningsbeløb for hver investor. Navn, adresse og selskabsnummer for hver investor (hvis relevant). Tidsangivelse for egenkapitalindskud og investeringens forventede løbetid/indfrielsesdato. Dokumentation fra indskydere af egenkapital, der bekræfter deres forpligtelse til at tegne egenkapital Rentebærende gæld Der skal afleveres dokumentation for, at Tilbudsgiver har opnået finansieringstilsagn fra långivere, som bekræfter at de vil yde finansiering i henhold til den valgte finansieringsmodel. Finansiering skal være bevilget af bank, realkreditinstitut eller andre långivere, men må dog gerne være afhængigt af endelig godkendelse hos kreditkomité eller lignende instans hos långiver. Finansieringstilsagnet har til formål at sikre at tilbudsgiver kan tilvejebringe den nødvendige finansiering uden at forsinke tidspunktet for kontraktunderskrift. Såfremt Randers Kommune er i tvivl om hvorvidt der rent faktisk er tale om et finansieringstilsagn forbeholder Randers /25

18 Kommune sig ret til at tage direkte kontakt til långiver med henblik på en afklaring af dette. Finansieringstilsagnet/finansieringstilsagnene skal indeholde en beskrivelse af følgende forhold: Navn og kontaktinformation på hver finansieringskilde. Løbetid og kontaktinformationer på hver finansieringskilde. Vilkår for hvert lån, herunder f.eks.: o Hovedstol og tilbagebetalingsplan, herunder lånenes løbetid o Yderligere kreditfaciliteter o Kredittillæg o Gebyrer (f.eks. stiftelses- og garantiprovision) o Commitment fees o Oplysninger om covenants og finansielle nøgletal o Forhold der udløser misligholdelse af lån o Sikkerhedsstillelser/kautionsforpligtelser o Oplysninger om øvrige relevante forpligtelser for Tilbudsgiver, der ikke fremgår af ovenstående Ansvarlig lånekapital Tilbudsgivere skal oplyse følgende: Navn og kontaktinformation på hver finansieringskilde. Løbetid og kontaktinformationer på hver finansieringskilde. Vilkår for hvert ansvarligt lån Redegørelse for i hvilket omfang ansvarlig lånekapital er egenkapital ækvivalent eller gældsækvivalent Tilbudsmodel Tilbudsgiver skal udarbejde en Excel-baseret tilbudsmodel, baseret definitioner og finansielle forudsætninger og krav til tilbudsmodel, der er oplistet i appendiks A (krav til tilbudsmodel), og de omkostningskategorier, der er oplistet i appendiks B (krav til omkostningskategorier) Bekræftelser Tilbudsgiver skal indhente bekræftelse fra långivere og egenkapitalinvestorer om, at disse har gennemgået og accepteret tilbudsmodellen, Betalingsmekanismen og OPP-kontrakten. Denne bekræftelse skal dokumentere, at långiverne og egenkapitalinvestorer ikke har indvendinger, der kan forsinke underskrivelsen af kontrakten /25

19 Bekræftelse af, at den løbende betaling (bortset fra ændringer i referencerenten) forbliver uændret i tilfælde af forsinkelse af den faktiske dato for underskrivelse af kontrakten til og med 90 dage efter aflevering af tilbud Pris Randers Kommune har udarbejdet Appendiks A - Krav til tilbudsmodel og Appendiks B Krav til priskategorier for leje af svømmebadet, som indeholder de af Randers Kommune fastlagte krav til tilbuddets udformning for så vidt angår Randers Kommunes betalinger til OPP-leverandøren Forbehold Forbehold over for udbudsmaterialet og Randers Kommunes krav skal angives særskilt under overskriften "Forbehold". Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes i den forbindelse på, at Randers Kommune vil være forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Randers Kommune er desuden berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet, eller alternativt søge sådanne forbehold prissat. Randers Kommune forbeholder sig - uanset ovennævnte - adgang til at afvise tilbud indeholdende forbehold. Tilbudsgiver opfordres således til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, således at forbehold i videst muligt omfang undgås Andet I tilbuddet skal angives, at tilbudsgiver har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. De pågældende oplysninger indgår som en betingelse for, at et afgivet tilbud kan erklæres konditionsmæssigt. Tilbudsgiver får mulighed for at indhente de oplysninger om nationale og regionale forpligtelser, der er relevante for opgaven vedrørende: /25

20 Skatter og afgifter: Miljøbeskyttelse: Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt: Told- og Skattestyrelsen Østbanegade 123 DK-2100 København Ø Telefon: Fax: Internetadresse: Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK-1401 København K Telefon: Fax: Internetadresse: Arbejdstilsynet Landskronagade 33 DK-2100 København Ø Telefon: Fax: Internetadresse: Sprog og tilbudspriser Tilbuddet skal afgives skriftligt på dansk, og beløbsangivelser skal angives i danske kroner (DKK) ekskl. moms. 12. Vedståelse og behandling af tilbud 12.1 Vedståelse Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 90 dage Fortrolighed Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers personale, rådgivere mv., er forpligtede til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed over for tredjemand med hensyn til enhver oplysning om Randers Kommune, som måtte komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med udbudsforretningen, og som efter sin karakter må betragtes som værende fortrolig /25

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Side 1 af 16 6. juni 2013 Rev. 13. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Bygningsstyrelsen har tidligere meddelt,

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere