Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser 11. januar 2011"

Transkript

1 Torben Brøgger Partner LLM T J.nr TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, F, holst-law.com

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelle oplysninger Overordnet beskrivelse af opgaven og opgavens omfang Funktionsbaserede krav Option Overdragelse af grunden samt køberet Tillæg til kommuneplan og ny lokalplan Geotekniske undersøgelser Deponering OPP-kontrakten (aftale om brugsret) Tilbuddets indhold og omfang Vedståelse og behandling af tilbud Forhandlinger Udvælgelse og tildeling Tildeling /25

3 1. Indledning Byrådet i Randers vedtog i 2008 en udbygningsplan for Randers Idrætspark, som er den samlede betegnelse for området ved Randers Stadion/Essex Park og Elro Arena Randers. Med udbygningsplanen ønsker byrådet at etablere et samlet område for større idrætsfaciliteter, der anvendes til publikumsarrangementer, til træning og kampe for eliteidrætsudøvere og til breddeidræt og motionister. Som led i udbygningsplanens realisering udbyder Randers Kommune en opgave omhandlede finansiering, projektering, opførelse og drift af et nyt svømmebad indeholdende varierende vandoplevelser/bassintyper og tilknyttede funktioner i form af dampbad, sauna, massage, sundhedsfaciliteter mv. (herefter benævnt "svømmebadet"). Projektet skal opføres på en grund, som samtidig udbydes af Randers Kommune. Grunden består af et byggefelt og et område, der er udlagt til parkering. Samlet er grunden på ca m 2. På Grunden skal OPP-leverandøren anlægge og drive de parkeringsfaciliteter, som er nærmere fastlagt i udbudsmaterialet. På byggefeltet får OPP-leverandøren mulighed for, udover svømmebadet, at opføre andre fritids- og idrætsaktiviteter, som kan understøtte OPPleverandørens drift af svømmebadet, eksempelvis fitnesscenter, multihal, pay and play aktiviteter mv. Herudover åbnes der mulighed for, at der på byggefeltet kan etableres erhvervsaktiviteter, eksempelvis administration, liberale erhverv, servicevirksomheder og lignende. Samtidig med udbud af grunden udbyder Randers Kommune en køberet på et tilhørende byggefelt (byggefelt B) på i alt ca m 2. Vilkårene fremgår af udbudsmaterialet. Arealet kan anvendes til samme formål som den udbudte grund (men ikke til svømmebad), herunder også til hotelformål. Udbuddet gennemføres efter EU's udbudsdirektivs (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter) regler om koncessionsaftaler, jf. direktivets afsnit III, reglerne i kommunestyrelseslovens 68 og bekendtgørelse nr. 472 af 20. juli 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i nærværende udbudsmateriale med tilhørende bilag. Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i EU-tidende den [ ] 2010 under udbud nr. [ ] (bilag 1) /25

4 Randers Kommune vil efter modtagelse af tilbuddene føre forhandlinger med tilbudsgiverne. Forhandlingsproceduren er kort omtalt i udbudsbetingelserne. Randers Kommune vil inden påbegyndelse af forhandlingerne nærmere redegøre for, hvilken forhandlingsprocedure der vil blive fulgt 2. Generelle oplysninger 2.1 Sælger og ordregivende myndighed Sælger og ordregivende myndighed er: Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers 2.2 Kontaktpersoner Al kontakt vedrørende dette udbud skal ske til: Projektchef Niels Christian Nielsen Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Tlf.nr.: Skriftlige henvendelser skal mærkes "Nyt svømmebad i Randers". Tilbudsgivere som ønsker at modtage evt. løbende informationer om udbuddet, bedes pr. til ovenstående kontaktperson oplyse navn, firmaadresse, telefonnummer og adresse for den person, som er tilbudsgivers kontaktperson. 2.3 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består, ud over udbudsbekendtgørelsen offentliggjort i EUtidende den [ ] under udbuds nr. [ ], af følgende dokumenter: Udbudsbetingelser o Appendiks A Krav til tilbudsmodel o Appendiks B Krav til priskategorier for leje af svømmebadet Udkast til OPP-kontrakt (aftale om brugsret) Funktionsprogram med bilag: /25

5 o Bilag A: Geoteknisk/miljøteknisk rapport, dateret 18. oktober 2010 o Bilag B: Randers spildevand A/S - Ledningsoplysninger o Bilag C: Verdo Vand A/S - Vandledninger o Bilag D: Verdo Varme A/S - Fjernvarmeledninger o Bilag E: Verdo Randers Elnet A/S El-ledninger og el-tracé o Bilag F: TDC - Ledningsoplysninger o Bilag G: Telia - Ledningsoplysninger o Bilag H: Nye vej- og adgangsforhold Kort- og tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag I: Inddeling i byggefelter og område Kort- og tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag J: Eksisterende forhold Kortmateriale o Bilag K: Principsnit aa Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag L: Principsnit bb Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag M: Principsnit plan Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag N: Randers Kommunes Handicappolitik Købsaftale vedrørende grunden indeholdende optionsvilkår Tingbogsudskrifter Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme for Randers Kommunes brug af svømmebadet Forretningsorden for samarbejde Oversigt over medarbejdere hos Randers Kommune, som overdrages til OPP-leverandøren i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven (udarbejdes senere) 2.4 Randers Kommunes organisation Nedenfor beskrives Randers Kommunes organisation i forbindelse med gennemførelse af udbudsprocessen: Projektet er i Randers Kommune forankret i Kultur & Fritid, som bistås af bestillerrådgiver. Efter kommunestyrelsesloven skal alle beslutninger omkring Randers Kommunes økonomiske forvaltning forelægges Økonomiudvalget og vedtages af Byrå /25

6 det. Derfor vil indstilling om tildeling af kontrakt og efterfølgende godkendelse af den endelige kontrakt skulle forelægges Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Processen i tilbuds- og forhandlingsfasen forestås af Kultur & Fritid. 2.5 Udbudstidsplan Udbudsproceduren forventes at følge nedenstående tidsplan: Dato Medio januar 2011 Aktivitet Offentliggørelse af udbudsmateriale 22. april 2011, kl Indlevering af tilbud, Randers Kommune April 2011 Maj 2011 Juni 2011 Præsentation af tilbud dato og tidspunkt oplyses senere Forhandling Kontraktindgåelse 2.6 Aflevering af tilbud Randers Kommune skal have modtaget tilbuddet senest den 22. april 2011, kl Tilbuddet skal afleveres skriftligt i 6 eksemplarer og i elektronisk udgave i form af en CD-rom i 2 eksemplar. Tegningsmaterialet skal dog alene indleveres i 2 eksemplarer, jf. nærmere punkt Den digitale udgave skal indeholde den samme struktur som papirudgaven. Vedhæftede filer bør have beskrivende navne og bør udarbejdes i nedenstående formater: Filer Tekstfiler Regneark Øvrige dokumenter og tegninger Tidsplaner Organisationsdiagrammer Format Word eller PDF Excel Autocad, microstation eller PDF Project eller PDF PowerPoint eller PDF Tilbuddet skal afleveres til følgende adresse: Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Att.: Niels Christian Nielsen /25

7 Tilbuddet skal mærkes "Nyt svømmebad i Randers - må ikke åbnes". 2.7 Besigtigelse Besigtigelse af byggefeltet kan aftales ved henvendelse til Mona Andersen, Randers Kommune, 3. Overordnet beskrivelse af opgaven og opgavens omfang 3.1 Baggrund Byrådet har i en årrække haft ambitioner om at etablere et nyt svømmebad som erstatning for det nuværende Kærsmindebadet og har udtrykt dette i flere visionsplaner. Byrådet har senest i juni 2010 besluttet at igangsætte udbud af bygning og drift af et nyt svømmebad som et OPP-projekt, hvor en privat partner etablerer, ejer og driver svømmebadet, og hvor Randers Kommune lejer et antal timer i svømmebadet til særlige formål, så som skolesvømning, foreningssvømning, terapi og genoptræning, mens den private partner udbyder almindelig offentlig svømning. Byrådet ønsker med dette udbud at tiltrække en privat partner, som vil bygge og drive et svømmebad, der lever op til nutidens og fremtidens krav til såvel funktioner, attraktion og æstetik. Det er Randers Kommunes ambition, at svømmebadet skal tiltrække såvel Randers Kommunes som nabokommuners borgere, og dermed mangedoble besøgstallet i forhold til det nuværende Kærsmindebadet. Svømmebadet skal give optimale muligheder for svømmeundervisning, motionssvømning, konkurrencesvømning, terapi og genoptræning og morskabssvømning. Svømmebadet skal være en vigtig brik i forbedring af sundhedsprofilen i Randers Kommune, både fysisk og mentalt. Byrådet vil samtidig give den private partner mulighed for i tilknytning til svømmebadet at opføre andre faciliteter, som partneren finder egnet til samtidig drift på kommerciel basis, herunder fritids-, idræts- og kulturfaciliteter samt liberale erhverv, herunder hoteldrift. Randers Kommune har i henhold til OPP-kontrakten køberet, men ikke købepligt til svømmebadet ved udløbet af OPP-kontrakten. Randers Kommune har endvidere mulighed for at forlænge aftalen om brugsret efter OPP-kontraktens udløb /25

8 I forbindelse med ibrugtagning af det nye svømmebad vil Kærsmindebadet blive lukket, og området vil overgå til anden anvendelse. Der forventes følgende hovedtidsplan for projektet: Aktivitet Dato Lokalplanfase Juni 2011 til februar 2012 Projektering Primo oktober 2011 Byggeri Primo februar 2012 Ibrugtagning 1. november Funktionsbaserede krav 4.1 OPP-kontrakten omfatter finansiering, design, opførelse, bygningsvedligehold af drift af svømmebadet i en periode på 30 år. Der er estimeret en periode for udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan, projektering og anlægsperiode, således at svømmebadet kan ibrugtages den 1. november 2013 med en driftsperiode på ca. 28 år. Udbudstidsplan med milepæle fremgår af de funktionsbaserede krav. Randers Kommunes krav til byggeriet og den efterfølgende drift er udtrykt gennem de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). For at skabe de bedst mulige rammer for den kommende OPP-leverandør har Randers Kommune tilstræbt at udforme alle kravene som funktionsbaserede krav, hvor det er op til OPP-leverandøren at udvikle løsningsforslag, der kan imødekomme disse krav. De funktionsbaserede krav adskiller sig fra traditionelle kravspecifikationer ved som udgangspunkt at indeholde åbne formulerede krav, der kan imødekommes gennem flere forskellige løsningsforslag. Gennem formuleringen af de funktionsbaserede krav forventer Randers Kommune således at have skabt de bedste rammer for nye måder at tænke opgaveløsning og samarbejde på, ikke mindst i sammenhæng med den private og kommercielle drift og den del af brugsretten, som ikke udnyttes af Randers Kommune. Der er i udarbejdelsen af de funktionsbaserede krav taget udgangspunkt i brugernes krav og ønsker til svømmebadet. Der har således været gennemført en proces med brugerinddragelse. I de funktionsbaserede krav skelner Randers Kommune mellem "SKAL" krav og "KAN" krav. "SKAL" krav beskriver ufravigelige krav (minimumkrav) /25

9 "KAN" krav beskriver ønsker til funktioner eller forslag/eksempler på udmøntning af "SKAL" eller "KAN" krav. 4.2 Den udbudte OPP-opgave omfatter følgende: Anlæg Design, projektering og opførelse af svømmebadet Design, projektering, udvikling og anlæg af omkringliggende arealer, jf. de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten) Drift af svømmebadet samt vedligehold og serviceydelser Løbende vedligeholdelse og fornyelse af svømmebadet både indvendig og udvendig Løbende levering af serviceydelser, herunder bemanding til kundebetjening og livredderfunktion Forsyninger med vand, varme og el, renovation, drift og vedligeholdelse af udearealer samt foreståelse af bygningsdrift Løbende sikring af kvalitetskrav og hygiejniske forhold i overensstemmelse med de til enhver tid gældende myndighedskrav Renhold af svømmebadet, herunder inventar samt anlæg og udenomsarealer 5. Option OPP-leverandøren er forpligtet til på grunden at etablere et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til opfyldelse af den gældende parkeringsnorm, jf. de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Randers Kommune ønsker at undersøge muligheden for at etablere op til i alt 150 parkeringspladser, som forudsættes etableret primært på område 1, jf. kortbilag i de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Parkeringspladserne ønskes etableret, som beskrevet i de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Randers Kommune ønsker derfor, at der afgives tilbud på denne option. 6. Overdragelse af grunden samt køberet Grunden, hvorpå svømmebadet påtænkes opført, og det tilhørende areal, hvorpå parkeringspladser forudsættes etableret, overdrages til OPP /25

10 leverandøren på de vilkår, der følger af købsaftalen (bilag 2 til OPP-kontrakten) samt vilkår fastlagt i OPP-kontrakten og de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Købsaftalen åbner mulighed for, at OPP-leverandøren samtidig opnår en køberet til køb af yderligere byggefelter. Hvis tilbudsgiver vil udnytte muligheden for at indgå aftale om køberet, vil aftalen indeholde vilkår om tilbudsgivers udarbejdelse af projektforslag med beskrivelse af den fremtidige anvendelse. Køberetsaftalen vil endvidere indeholde adgang for Randers Kommune til, at bringe køberetten til ophør med et passende varsel. Købsaftale ved udnyttelse af køberetten indgås på samme vilkår som fremgår af købsaftalen (bilag 2 til OPP-kontrakten) 7. Tillæg til kommuneplan og ny lokalplan Med udgangspunkt i OPP-leverandørens løsningsforslag og i samarbejde med OPP-leverandøren vil der blive udarbejdet en ny lokalplan. 8. Geotekniske undersøgelser Randers Kommune har foranlediget iværksat en geoteknisk undersøgelse af grundens beskaffenhed. Den geotekniske rapport er bilagt de funktionsbaserede krav. Hvis grundens beskaffenhed viser sig at være væsentlig anderledes, end hvad der fremgår af de geotekniske oplysninger, er forholdet reguleret i købsaftalen (bilag 2 til OPP-kontrakten). 9. Deponering Randers Kommune har opnået deponeringsfritagelse med udgangspunkt i en anlægssum på kr. 125 mio. Randers Kommune forudsætter derfor, at OPPleverandørens anlægsomkostninger til opførelse af svømmebadet ikke overstiger kr. 125 mio. 10. OPP-kontrakten (aftale om brugsret) I henhold til OPP-kontrakten påtager OPP-leverandøren sig at finansiere, designe, opføre, bygningsvedligeholde og drive Svømmebadet samt at levere visse serviceydelser i tilknytning hertil i en kontraktperiode på 30 år. Randers Kommune har en delvis brugsret til Svømmebadet. Randers Kommunes brugsret udgør ca. 20% af den samlede brugsret. Inden for den fastlagte /25

11 brugsret har Randers Kommune i henhold til OPP-kontrakten ret til at ændre fordelingen af timer og anvendelse af Svømmebadet, så længe den samlede andel af Randers Kommunes brugsret i forhold til Svømmebadets samlede kapacitet ikke forøges. Randers Kommune er berettiget til at tilkøbe yderligere kapacitet på timebasis og til de timepriser, som aftales med OPP-leverandøren. Bilag 3 til OPP-kontrakten indeholder en beskrivelse af betalingsmekanismen, som regulerer den løbende ydelse, enhedsbetalingen, som Randers Kommune skal betale til OPP-leverandøren i driftsfasen. Driftsfasen omfatter perioden fra Randers Kommunes ibrugtagning af Svømmebadet og frem til OPP-kontraktens ophør. Betalingsmekanismen har til formål at sikre, at OPP-leverandøren løbende og i hele driftsfasen leverer ydelser, som er i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, som er fastlagt i bilag 1 til OPP-kontrakten. I betalingsmekanismen beskrives reguleringen af enhedsbetalingen. Det forudsættes, at betalingsmekanismen suppleres af en incitamentsmodel på baggrund af OPP-leverandørens tilbud. Det forudsættes, at OPP-leverandøren og Randers Kommune samarbejder gennem hele kontraktperioden. Der er udarbejdet en forretningsorden for samarbejde, som er bilag 4 til OPP-kontrakten. 11. Tilbuddets indhold og omfang Det er fra Randers Kommunes side et ufravigeligt mindstekrav, at den samlede årlige enhedsbetaling før inflationskorrektion og indeksering (jf. nærmere punkt nedenfor) højst udgør DKK 11.5 mio. kr. Tilbud med en samlet årlig enhedsbetaling før inflationskorrektion og indeksering på mere end DDK 11.5 mio. kr. betragtes som ukonditionsmæssige og vil derfor ikke blive taget i betragtning. Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet og i den forbindelse fastlæggelse af ydelsens omfang Tilbuddets udformning Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsafgivelsen - og dermed for vurderingen af de indkomne tilbud til sikring af sammenligneligheden i besvarelsen - vil tilbuddet som udgangspunkt skulle struktureres som følger: /25

12 Tilbud 1. Identifikation af tilbudsgiver 2. Organisation 3. Brugsret 4. Funktionalitet og arkitektur 5. Tekniske installationer og anlæg samt konstruktioner 6. Bygningsdrift og vedligehold 7. Garanti og forsikringer 8. Finansielle forhold 9. Tilbudsmodel 10. Bekræftelser 11. Pris 12. Forbehold 13. Andet Identifikation af tilbudsgiver Oplysninger om tilbudsgivers navn, firma, adresse, telefonnummer og adresse samt kontaktpersoner. Den endelige kontraktpart kan være et selskab eller anden juridisk person, der i samarbejde med tilbudsgiver vil skulle forestå opfyldelsen af OPP-kontrakten. I så fald skal det selskab eller den anden juridiske person, med hvem Randers Kommune forventes at indgå kontrakt, oprettes af tilbudsgiver senest i umiddelbar forlængelse af kontraktunderskrift. Det vil være forudsat, at selskabets ydelser til Randers Kommune baserer sig på leverancer og ydelser fra tilbudsgiver på baggrund af de ressourcer, som tilbudsgiver kan råde over i henhold til tilbudsgivers tilbud. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere deltagere, kan det være en eller flere af deltagerne, der tilvejebringer selskabet Personlige forhold (udbudsbekendtgørelsen punkt III.2.1) Til brug for vurderingen af tilbudsgivers personlige forhold opfylder betingelserne for deltagelse skal følgende dokumentation vedlægges. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der dokumenterer, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk /25

13 2. Hvis serviceattest ikke kan fremlægges, skal der fremlægges anden gyldig dokumentation i henhold til artikel 45, stk. 3. Serviceattesten eller anden gyldig dokumentation må maksimalt være 6 måneder gammel på tidspunktet for tilbudsfristens udløb. Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentationen i henhold til ovenstående. Hvis tilbuddet ikke indeholder disse dokumenter, med det krævede indhold, vil tilbuddet blive afvist som ukonditionsmæssig Økonomisk og finansiel kapacitet (udbudsbekendtgørelsen punkt II.2.2) Til brug for vurdering af tilbudsgivers økonomiske kapacitet skal følgende dokumentation vedlægges: Årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke har eksisteret i 3 år, fremsendes årsregnskaber for de år, hvor tilbudsgiver har eksisteret. Kort erklæring om, hvorvidt oplysningerne i de (historiske) årsregnskaber, jf. punkt E ovenfor, fortsat må antages at være udtryk for tilbudsgivers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri, som har indvirkning på tilbudsgivers økonomiske formåen. Denne dokumentation afleveres alene, såfremt årsregnskabet er afsluttet for mere end 6 måneder siden. Oplysning om økonomiske nøgletal (omsætning, resultat, balance og egenkapital) fra seneste kvartals- eller halvårsregnskab eller fremlæggelse af seneste kvartalseller halvårsregnskab kan være en måde til opfyldelse af dette punkt. Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentation i henhold til ovenstående. Hvis tilbudsgiver ønsker, at basere sin faglige formåen (økonomisk og finansiel formåen) på underleverandører bør ovennævnte oplysninger indsendes for sådanne underleverandører og tilbudsgiver skal dokumentere, at den pågældende underleverandør stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver f.eks. ved fremlæggelse af erklæring. I modsat fald har Randers Kommune ikke mulighed for at lægge vægt på disse underleverandørers formåen ved vurderingen af tilbudsgivers økonomiske og finansielle egnethed til at varetage den udbudte opgave /25

14 Teknisk kapacitet (udbudsbekendtgørelsen punkt II.2.3) Til brug for vurdering af tilbudsgivers tekniske kapacitet skal følgende dokumentation vedlægges: Oplysninger om tilbudsgivers væsentligste referencer de seneste 3 år, herunder opgaver af lignende karakter. Referencerne bør angive bygherre, anlægssummer, type af byggeri samt indeholde en beskrivelse af tilbudsgivers ydelser. Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentation i henhold til ovenstående. Hvis tilbudsgiver agter at benytte væsentlige underentreprenører bør ovennævnte oplysninger afgives for hver af sådanne underleverandører, og tilbudsgiver skal dokumentere, at den pågældende underleverandør stiller sine tekniske ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, f.eks. ved fremlæggelse af erklæring. I modsat fald har Randers Kommune ikke mulighed for at lægge vægt på disse underleverandørers formåen ved vurderingen af tilbudsgivers tekniske egnethed til at varetage den udbudte opgave Funktionalitet og arkitektur Tilbudsgivers løsningsforslag skal omfatte følgende materiale: 1) Beskrivelse af byggeriets arkitektoniske intentioner og baggrunden for den valgte hoveddisponering. En kortfattet beskrivelse, der supplerer tegningsmaterialet med oplysninger om forslagets arkitektoniske og funktionelle principper, byggetekniske principper, materialevalg, miljø- og indeklimamæssige forhold, samt andre relevante oplysninger i forhold til konkurrenceopgaven. Beskrivelsen skal også indeholde oplysninger om de kommercielle tilbud OPP-leverandøren påtænker at etablere og opføre i forbindelse med svømmebadet. Beskrivelsen placeres på plancher. 2) Illustrerende tegningsmateriale bestående af min.: Helhedsplan for hele trekantområdet ved Vester Boulevard og Viborgvej, med byggefelt, A, B1, B2, B3 og område I, i mål 1:1000, som redegør for den samlede bebyggelse og dens relationer til de omkringlig /25

15 gende idrætsfaciliteter samt forslag til disponering udformning af friarealer. Situationsplan for hele grunden byggefelt A og område I, i mål 1:500, angivende bygningernes placering, belægninger, veje, stier, parkering, beplantning, fællesarealer m.m. Planen forsynes med koter. Planer, facader og snit i mål 1:200, som redegør for forslaget udformning af svømmebadet. Tegningerne skal indeholde: Indretningsplaner der viser funktioner og sammenhænge for hele svømmebadet, inkl. omklædningsfaciliteter og terapiområdet. Indretningsplaner der viser funktioner og faciliteter i morskabsområdet. Indretningsplaner der viser fællesområder og OPP-leverandørens øvrige faciliteter der påtænkes etableret og opført i forbindelse med svømmebadet. Et antal rumlige illustrationer, der på overbevisende måde redegør for de rumlige sammenhænge i svømmebadet, og de områder der er fælles med OPP-leverandørens øvrige faciliteter. Diagram med oversigt over bygningens flow, der illustrerer hvorledes en dagligdag i svømmebadet kan forløbe. Modeller modtages ikke. 3) Arealopgørelse, opgjort i brutto- og nettoarealer Sammen med forslaget og beskrivelsen vedlægges et arealskema, der redegør for brutto- og nettoarealer for samtlige områder og lokaler. 4) Tidsplan Hovedtidsplan for projekteringsfasen og byggefasen frem til aflevering/ibrugtagning, detaljeret på mindst månedsniveau. 5) Byggeplads Forslag til indretning af byggeplads for byggefelt A og område I. 6) Drifts- og vedligehold Manual for OPP-leverandørens drifts- og vedligeholdelsessystemer, sammen med en 30-årig vedligeholdsplan på bygningsdelsniveau, iht. afsnit 6 i bilag Funktionsprogram. 7) Renhold Manual for OPP-leverandørens systemer for indvendig og udvendig renholdelse, iht. afsnit 6 i bilag Funktionsprogram /25

16 Tegningsmaterialet indleveres i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar afleveres opklæbet på plancher. Der må max. afleveres 4 stk. plancher i A0-størrelse. Plancherne bør være forsynet med en ophængningsplan. Det andet eksemplar indleveres således, at det er velegnet til kopiering, og bør være rullet sammen i et rør. Desuden afleveres der 6 eksemplar af plancherne i A3-format, hvor alt fra plancherne er gengivet, evt. nedfotograferet, men i en læsbar udgave. Det ene eksemplar skal være velegnet til kopiering. Endvidere indleveres der 6 eksemplarer af tidsplan, byggeplads, manualer for drifts- og vedligehold, samt renhold. Det ene eksemplar skal være velegnet til kopiering Tilbudsgivers forslag til samarbejde og organisation For at give et grundigt indblik i Tilbudsgivers påtænkte organisering bedes følgende inkluderet i tilbuddet: Beskrivelse af de deltagende virksomheder herunder samtlige underleverandører og rådgivere, deres organisation og koncernforhold, forretningsområder og roller i projektet. Beskrivelse af forventet selskabs- eller konsortiekonstruktion, herunder ejerforhold. Beskrivelse af, hvorledes deltagerne hæfter i forhold til hinanden, herunder en beskrivelse af det forventede aftaleretlige grundlag mellem OPP-leverandøren og de forpligtende deltagere. Beskrivelse af forventet organisationsstruktur i henholdsvis projekterings-, anlægs- og driftsfasen, idet denne skal ligge inden for rammerne af den samarbejdsmodel, som Randers Kommune har beskrevet i bilag 4. Redegørelse for OPP-leverandørens tilgang til samarbejdet, herunder til implementering af et fornuftigt samarbejde og god kommunikation i det daglige Tilbudsgivers forslag til incitamentsmodeller Beskrivelse af tilbudsgivers overvejelse og forslag til incitamentsmodeller, som kan bidrage til effektivisering og optimering af den samlede drift, herunder hvorledes Randers Kommunes bidrag hertil kan resultere i en økonomisk kompensation/nedslag i enhedsbetalingen /25

17 Tilbudsgivers forslag til opfyldelse af Randers Kommunes vision for området Beskrivelse af de yderligere faciliteter der eventuelt etableres i tilknytning til Svømmebadet Beskrivelse af tilbudsgivers eventuelle udnyttelse af optionsarealet og tilbudsgivers forventede anvendelse af optionsarealer Forsikringer Foreløbige bekræftelser på hver type af forsikring angående projekterings- og anlægsfasen, herunder: Forsikringens dækning Forsikringsperioden Maksimal dækning. Kopi af udkast til policer eller forsikringscertifikater skal vedlægges tilbuddet Finansielle forhold Egenkapital Tilbudsgivere skal oplyse følgende: Samlet tegningsbeløb og tegningsbeløb for hver investor. Navn, adresse og selskabsnummer for hver investor (hvis relevant). Tidsangivelse for egenkapitalindskud og investeringens forventede løbetid/indfrielsesdato. Dokumentation fra indskydere af egenkapital, der bekræfter deres forpligtelse til at tegne egenkapital Rentebærende gæld Der skal afleveres dokumentation for, at Tilbudsgiver har opnået finansieringstilsagn fra långivere, som bekræfter at de vil yde finansiering i henhold til den valgte finansieringsmodel. Finansiering skal være bevilget af bank, realkreditinstitut eller andre långivere, men må dog gerne være afhængigt af endelig godkendelse hos kreditkomité eller lignende instans hos långiver. Finansieringstilsagnet har til formål at sikre at tilbudsgiver kan tilvejebringe den nødvendige finansiering uden at forsinke tidspunktet for kontraktunderskrift. Såfremt Randers Kommune er i tvivl om hvorvidt der rent faktisk er tale om et finansieringstilsagn forbeholder Randers /25

18 Kommune sig ret til at tage direkte kontakt til långiver med henblik på en afklaring af dette. Finansieringstilsagnet/finansieringstilsagnene skal indeholde en beskrivelse af følgende forhold: Navn og kontaktinformation på hver finansieringskilde. Løbetid og kontaktinformationer på hver finansieringskilde. Vilkår for hvert lån, herunder f.eks.: o Hovedstol og tilbagebetalingsplan, herunder lånenes løbetid o Yderligere kreditfaciliteter o Kredittillæg o Gebyrer (f.eks. stiftelses- og garantiprovision) o Commitment fees o Oplysninger om covenants og finansielle nøgletal o Forhold der udløser misligholdelse af lån o Sikkerhedsstillelser/kautionsforpligtelser o Oplysninger om øvrige relevante forpligtelser for Tilbudsgiver, der ikke fremgår af ovenstående Ansvarlig lånekapital Tilbudsgivere skal oplyse følgende: Navn og kontaktinformation på hver finansieringskilde. Løbetid og kontaktinformationer på hver finansieringskilde. Vilkår for hvert ansvarligt lån Redegørelse for i hvilket omfang ansvarlig lånekapital er egenkapital ækvivalent eller gældsækvivalent Tilbudsmodel Tilbudsgiver skal udarbejde en Excel-baseret tilbudsmodel, baseret definitioner og finansielle forudsætninger og krav til tilbudsmodel, der er oplistet i appendiks A (krav til tilbudsmodel), og de omkostningskategorier, der er oplistet i appendiks B (krav til omkostningskategorier) Bekræftelser Tilbudsgiver skal indhente bekræftelse fra långivere og egenkapitalinvestorer om, at disse har gennemgået og accepteret tilbudsmodellen, Betalingsmekanismen og OPP-kontrakten. Denne bekræftelse skal dokumentere, at långiverne og egenkapitalinvestorer ikke har indvendinger, der kan forsinke underskrivelsen af kontrakten /25

19 Bekræftelse af, at den løbende betaling (bortset fra ændringer i referencerenten) forbliver uændret i tilfælde af forsinkelse af den faktiske dato for underskrivelse af kontrakten til og med 90 dage efter aflevering af tilbud Pris Randers Kommune har udarbejdet Appendiks A - Krav til tilbudsmodel og Appendiks B Krav til priskategorier for leje af svømmebadet, som indeholder de af Randers Kommune fastlagte krav til tilbuddets udformning for så vidt angår Randers Kommunes betalinger til OPP-leverandøren Forbehold Forbehold over for udbudsmaterialet og Randers Kommunes krav skal angives særskilt under overskriften "Forbehold". Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes i den forbindelse på, at Randers Kommune vil være forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Randers Kommune er desuden berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet, eller alternativt søge sådanne forbehold prissat. Randers Kommune forbeholder sig - uanset ovennævnte - adgang til at afvise tilbud indeholdende forbehold. Tilbudsgiver opfordres således til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, således at forbehold i videst muligt omfang undgås Andet I tilbuddet skal angives, at tilbudsgiver har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. De pågældende oplysninger indgår som en betingelse for, at et afgivet tilbud kan erklæres konditionsmæssigt. Tilbudsgiver får mulighed for at indhente de oplysninger om nationale og regionale forpligtelser, der er relevante for opgaven vedrørende: /25

20 Skatter og afgifter: Miljøbeskyttelse: Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt: Told- og Skattestyrelsen Østbanegade 123 DK-2100 København Ø Telefon: Fax: Internetadresse: Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK-1401 København K Telefon: Fax: Internetadresse: Arbejdstilsynet Landskronagade 33 DK-2100 København Ø Telefon: Fax: Internetadresse: Sprog og tilbudspriser Tilbuddet skal afgives skriftligt på dansk, og beløbsangivelser skal angives i danske kroner (DKK) ekskl. moms. 12. Vedståelse og behandling af tilbud 12.1 Vedståelse Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 90 dage Fortrolighed Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers personale, rådgivere mv., er forpligtede til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed over for tredjemand med hensyn til enhver oplysning om Randers Kommune, som måtte komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med udbudsforretningen, og som efter sin karakter må betragtes som værende fortrolig /25

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

For erhvervelse af Torvet, Silkeborg samt opførelse og drift af parkeringskælder

For erhvervelse af Torvet, Silkeborg samt opførelse og drift af parkeringskælder Aarhus Oktober 2014 Sagsnr. 008970-0028 jep/ase/lbs Udbudsbetingelser For erhvervelse af Torvet, Silkeborg samt opførelse og drift af parkeringskælder København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere