Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser 11. januar 2011"

Transkript

1 Torben Brøgger Partner LLM T J.nr TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, F, holst-law.com

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelle oplysninger Overordnet beskrivelse af opgaven og opgavens omfang Funktionsbaserede krav Option Overdragelse af grunden samt køberet Tillæg til kommuneplan og ny lokalplan Geotekniske undersøgelser Deponering OPP-kontrakten (aftale om brugsret) Tilbuddets indhold og omfang Vedståelse og behandling af tilbud Forhandlinger Udvælgelse og tildeling Tildeling /25

3 1. Indledning Byrådet i Randers vedtog i 2008 en udbygningsplan for Randers Idrætspark, som er den samlede betegnelse for området ved Randers Stadion/Essex Park og Elro Arena Randers. Med udbygningsplanen ønsker byrådet at etablere et samlet område for større idrætsfaciliteter, der anvendes til publikumsarrangementer, til træning og kampe for eliteidrætsudøvere og til breddeidræt og motionister. Som led i udbygningsplanens realisering udbyder Randers Kommune en opgave omhandlede finansiering, projektering, opførelse og drift af et nyt svømmebad indeholdende varierende vandoplevelser/bassintyper og tilknyttede funktioner i form af dampbad, sauna, massage, sundhedsfaciliteter mv. (herefter benævnt "svømmebadet"). Projektet skal opføres på en grund, som samtidig udbydes af Randers Kommune. Grunden består af et byggefelt og et område, der er udlagt til parkering. Samlet er grunden på ca m 2. På Grunden skal OPP-leverandøren anlægge og drive de parkeringsfaciliteter, som er nærmere fastlagt i udbudsmaterialet. På byggefeltet får OPP-leverandøren mulighed for, udover svømmebadet, at opføre andre fritids- og idrætsaktiviteter, som kan understøtte OPPleverandørens drift af svømmebadet, eksempelvis fitnesscenter, multihal, pay and play aktiviteter mv. Herudover åbnes der mulighed for, at der på byggefeltet kan etableres erhvervsaktiviteter, eksempelvis administration, liberale erhverv, servicevirksomheder og lignende. Samtidig med udbud af grunden udbyder Randers Kommune en køberet på et tilhørende byggefelt (byggefelt B) på i alt ca m 2. Vilkårene fremgår af udbudsmaterialet. Arealet kan anvendes til samme formål som den udbudte grund (men ikke til svømmebad), herunder også til hotelformål. Udbuddet gennemføres efter EU's udbudsdirektivs (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter) regler om koncessionsaftaler, jf. direktivets afsnit III, reglerne i kommunestyrelseslovens 68 og bekendtgørelse nr. 472 af 20. juli 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i nærværende udbudsmateriale med tilhørende bilag. Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i EU-tidende den [ ] 2010 under udbud nr. [ ] (bilag 1) /25

4 Randers Kommune vil efter modtagelse af tilbuddene føre forhandlinger med tilbudsgiverne. Forhandlingsproceduren er kort omtalt i udbudsbetingelserne. Randers Kommune vil inden påbegyndelse af forhandlingerne nærmere redegøre for, hvilken forhandlingsprocedure der vil blive fulgt 2. Generelle oplysninger 2.1 Sælger og ordregivende myndighed Sælger og ordregivende myndighed er: Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers 2.2 Kontaktpersoner Al kontakt vedrørende dette udbud skal ske til: Projektchef Niels Christian Nielsen Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Tlf.nr.: Skriftlige henvendelser skal mærkes "Nyt svømmebad i Randers". Tilbudsgivere som ønsker at modtage evt. løbende informationer om udbuddet, bedes pr. til ovenstående kontaktperson oplyse navn, firmaadresse, telefonnummer og adresse for den person, som er tilbudsgivers kontaktperson. 2.3 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består, ud over udbudsbekendtgørelsen offentliggjort i EUtidende den [ ] under udbuds nr. [ ], af følgende dokumenter: Udbudsbetingelser o Appendiks A Krav til tilbudsmodel o Appendiks B Krav til priskategorier for leje af svømmebadet Udkast til OPP-kontrakt (aftale om brugsret) Funktionsprogram med bilag: /25

5 o Bilag A: Geoteknisk/miljøteknisk rapport, dateret 18. oktober 2010 o Bilag B: Randers spildevand A/S - Ledningsoplysninger o Bilag C: Verdo Vand A/S - Vandledninger o Bilag D: Verdo Varme A/S - Fjernvarmeledninger o Bilag E: Verdo Randers Elnet A/S El-ledninger og el-tracé o Bilag F: TDC - Ledningsoplysninger o Bilag G: Telia - Ledningsoplysninger o Bilag H: Nye vej- og adgangsforhold Kort- og tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag I: Inddeling i byggefelter og område Kort- og tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag J: Eksisterende forhold Kortmateriale o Bilag K: Principsnit aa Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag L: Principsnit bb Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag M: Principsnit plan Tegningsmateriale fra afsnit 2.3 i funktionsprogrammet (dwg-filer) o Bilag N: Randers Kommunes Handicappolitik Købsaftale vedrørende grunden indeholdende optionsvilkår Tingbogsudskrifter Indhold og beskrivelse af betalingsmekanisme for Randers Kommunes brug af svømmebadet Forretningsorden for samarbejde Oversigt over medarbejdere hos Randers Kommune, som overdrages til OPP-leverandøren i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven (udarbejdes senere) 2.4 Randers Kommunes organisation Nedenfor beskrives Randers Kommunes organisation i forbindelse med gennemførelse af udbudsprocessen: Projektet er i Randers Kommune forankret i Kultur & Fritid, som bistås af bestillerrådgiver. Efter kommunestyrelsesloven skal alle beslutninger omkring Randers Kommunes økonomiske forvaltning forelægges Økonomiudvalget og vedtages af Byrå /25

6 det. Derfor vil indstilling om tildeling af kontrakt og efterfølgende godkendelse af den endelige kontrakt skulle forelægges Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Processen i tilbuds- og forhandlingsfasen forestås af Kultur & Fritid. 2.5 Udbudstidsplan Udbudsproceduren forventes at følge nedenstående tidsplan: Dato Medio januar 2011 Aktivitet Offentliggørelse af udbudsmateriale 22. april 2011, kl Indlevering af tilbud, Randers Kommune April 2011 Maj 2011 Juni 2011 Præsentation af tilbud dato og tidspunkt oplyses senere Forhandling Kontraktindgåelse 2.6 Aflevering af tilbud Randers Kommune skal have modtaget tilbuddet senest den 22. april 2011, kl Tilbuddet skal afleveres skriftligt i 6 eksemplarer og i elektronisk udgave i form af en CD-rom i 2 eksemplar. Tegningsmaterialet skal dog alene indleveres i 2 eksemplarer, jf. nærmere punkt Den digitale udgave skal indeholde den samme struktur som papirudgaven. Vedhæftede filer bør have beskrivende navne og bør udarbejdes i nedenstående formater: Filer Tekstfiler Regneark Øvrige dokumenter og tegninger Tidsplaner Organisationsdiagrammer Format Word eller PDF Excel Autocad, microstation eller PDF Project eller PDF PowerPoint eller PDF Tilbuddet skal afleveres til følgende adresse: Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Att.: Niels Christian Nielsen /25

7 Tilbuddet skal mærkes "Nyt svømmebad i Randers - må ikke åbnes". 2.7 Besigtigelse Besigtigelse af byggefeltet kan aftales ved henvendelse til Mona Andersen, Randers Kommune, 3. Overordnet beskrivelse af opgaven og opgavens omfang 3.1 Baggrund Byrådet har i en årrække haft ambitioner om at etablere et nyt svømmebad som erstatning for det nuværende Kærsmindebadet og har udtrykt dette i flere visionsplaner. Byrådet har senest i juni 2010 besluttet at igangsætte udbud af bygning og drift af et nyt svømmebad som et OPP-projekt, hvor en privat partner etablerer, ejer og driver svømmebadet, og hvor Randers Kommune lejer et antal timer i svømmebadet til særlige formål, så som skolesvømning, foreningssvømning, terapi og genoptræning, mens den private partner udbyder almindelig offentlig svømning. Byrådet ønsker med dette udbud at tiltrække en privat partner, som vil bygge og drive et svømmebad, der lever op til nutidens og fremtidens krav til såvel funktioner, attraktion og æstetik. Det er Randers Kommunes ambition, at svømmebadet skal tiltrække såvel Randers Kommunes som nabokommuners borgere, og dermed mangedoble besøgstallet i forhold til det nuværende Kærsmindebadet. Svømmebadet skal give optimale muligheder for svømmeundervisning, motionssvømning, konkurrencesvømning, terapi og genoptræning og morskabssvømning. Svømmebadet skal være en vigtig brik i forbedring af sundhedsprofilen i Randers Kommune, både fysisk og mentalt. Byrådet vil samtidig give den private partner mulighed for i tilknytning til svømmebadet at opføre andre faciliteter, som partneren finder egnet til samtidig drift på kommerciel basis, herunder fritids-, idræts- og kulturfaciliteter samt liberale erhverv, herunder hoteldrift. Randers Kommune har i henhold til OPP-kontrakten køberet, men ikke købepligt til svømmebadet ved udløbet af OPP-kontrakten. Randers Kommune har endvidere mulighed for at forlænge aftalen om brugsret efter OPP-kontraktens udløb /25

8 I forbindelse med ibrugtagning af det nye svømmebad vil Kærsmindebadet blive lukket, og området vil overgå til anden anvendelse. Der forventes følgende hovedtidsplan for projektet: Aktivitet Dato Lokalplanfase Juni 2011 til februar 2012 Projektering Primo oktober 2011 Byggeri Primo februar 2012 Ibrugtagning 1. november Funktionsbaserede krav 4.1 OPP-kontrakten omfatter finansiering, design, opførelse, bygningsvedligehold af drift af svømmebadet i en periode på 30 år. Der er estimeret en periode for udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan, projektering og anlægsperiode, således at svømmebadet kan ibrugtages den 1. november 2013 med en driftsperiode på ca. 28 år. Udbudstidsplan med milepæle fremgår af de funktionsbaserede krav. Randers Kommunes krav til byggeriet og den efterfølgende drift er udtrykt gennem de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). For at skabe de bedst mulige rammer for den kommende OPP-leverandør har Randers Kommune tilstræbt at udforme alle kravene som funktionsbaserede krav, hvor det er op til OPP-leverandøren at udvikle løsningsforslag, der kan imødekomme disse krav. De funktionsbaserede krav adskiller sig fra traditionelle kravspecifikationer ved som udgangspunkt at indeholde åbne formulerede krav, der kan imødekommes gennem flere forskellige løsningsforslag. Gennem formuleringen af de funktionsbaserede krav forventer Randers Kommune således at have skabt de bedste rammer for nye måder at tænke opgaveløsning og samarbejde på, ikke mindst i sammenhæng med den private og kommercielle drift og den del af brugsretten, som ikke udnyttes af Randers Kommune. Der er i udarbejdelsen af de funktionsbaserede krav taget udgangspunkt i brugernes krav og ønsker til svømmebadet. Der har således været gennemført en proces med brugerinddragelse. I de funktionsbaserede krav skelner Randers Kommune mellem "SKAL" krav og "KAN" krav. "SKAL" krav beskriver ufravigelige krav (minimumkrav) /25

9 "KAN" krav beskriver ønsker til funktioner eller forslag/eksempler på udmøntning af "SKAL" eller "KAN" krav. 4.2 Den udbudte OPP-opgave omfatter følgende: Anlæg Design, projektering og opførelse af svømmebadet Design, projektering, udvikling og anlæg af omkringliggende arealer, jf. de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten) Drift af svømmebadet samt vedligehold og serviceydelser Løbende vedligeholdelse og fornyelse af svømmebadet både indvendig og udvendig Løbende levering af serviceydelser, herunder bemanding til kundebetjening og livredderfunktion Forsyninger med vand, varme og el, renovation, drift og vedligeholdelse af udearealer samt foreståelse af bygningsdrift Løbende sikring af kvalitetskrav og hygiejniske forhold i overensstemmelse med de til enhver tid gældende myndighedskrav Renhold af svømmebadet, herunder inventar samt anlæg og udenomsarealer 5. Option OPP-leverandøren er forpligtet til på grunden at etablere et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til opfyldelse af den gældende parkeringsnorm, jf. de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Randers Kommune ønsker at undersøge muligheden for at etablere op til i alt 150 parkeringspladser, som forudsættes etableret primært på område 1, jf. kortbilag i de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Parkeringspladserne ønskes etableret, som beskrevet i de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Randers Kommune ønsker derfor, at der afgives tilbud på denne option. 6. Overdragelse af grunden samt køberet Grunden, hvorpå svømmebadet påtænkes opført, og det tilhørende areal, hvorpå parkeringspladser forudsættes etableret, overdrages til OPP /25

10 leverandøren på de vilkår, der følger af købsaftalen (bilag 2 til OPP-kontrakten) samt vilkår fastlagt i OPP-kontrakten og de funktionsbaserede krav (bilag 1 til OPP-kontrakten). Købsaftalen åbner mulighed for, at OPP-leverandøren samtidig opnår en køberet til køb af yderligere byggefelter. Hvis tilbudsgiver vil udnytte muligheden for at indgå aftale om køberet, vil aftalen indeholde vilkår om tilbudsgivers udarbejdelse af projektforslag med beskrivelse af den fremtidige anvendelse. Køberetsaftalen vil endvidere indeholde adgang for Randers Kommune til, at bringe køberetten til ophør med et passende varsel. Købsaftale ved udnyttelse af køberetten indgås på samme vilkår som fremgår af købsaftalen (bilag 2 til OPP-kontrakten) 7. Tillæg til kommuneplan og ny lokalplan Med udgangspunkt i OPP-leverandørens løsningsforslag og i samarbejde med OPP-leverandøren vil der blive udarbejdet en ny lokalplan. 8. Geotekniske undersøgelser Randers Kommune har foranlediget iværksat en geoteknisk undersøgelse af grundens beskaffenhed. Den geotekniske rapport er bilagt de funktionsbaserede krav. Hvis grundens beskaffenhed viser sig at være væsentlig anderledes, end hvad der fremgår af de geotekniske oplysninger, er forholdet reguleret i købsaftalen (bilag 2 til OPP-kontrakten). 9. Deponering Randers Kommune har opnået deponeringsfritagelse med udgangspunkt i en anlægssum på kr. 125 mio. Randers Kommune forudsætter derfor, at OPPleverandørens anlægsomkostninger til opførelse af svømmebadet ikke overstiger kr. 125 mio. 10. OPP-kontrakten (aftale om brugsret) I henhold til OPP-kontrakten påtager OPP-leverandøren sig at finansiere, designe, opføre, bygningsvedligeholde og drive Svømmebadet samt at levere visse serviceydelser i tilknytning hertil i en kontraktperiode på 30 år. Randers Kommune har en delvis brugsret til Svømmebadet. Randers Kommunes brugsret udgør ca. 20% af den samlede brugsret. Inden for den fastlagte /25

11 brugsret har Randers Kommune i henhold til OPP-kontrakten ret til at ændre fordelingen af timer og anvendelse af Svømmebadet, så længe den samlede andel af Randers Kommunes brugsret i forhold til Svømmebadets samlede kapacitet ikke forøges. Randers Kommune er berettiget til at tilkøbe yderligere kapacitet på timebasis og til de timepriser, som aftales med OPP-leverandøren. Bilag 3 til OPP-kontrakten indeholder en beskrivelse af betalingsmekanismen, som regulerer den løbende ydelse, enhedsbetalingen, som Randers Kommune skal betale til OPP-leverandøren i driftsfasen. Driftsfasen omfatter perioden fra Randers Kommunes ibrugtagning af Svømmebadet og frem til OPP-kontraktens ophør. Betalingsmekanismen har til formål at sikre, at OPP-leverandøren løbende og i hele driftsfasen leverer ydelser, som er i overensstemmelse med de funktionsbaserede krav, som er fastlagt i bilag 1 til OPP-kontrakten. I betalingsmekanismen beskrives reguleringen af enhedsbetalingen. Det forudsættes, at betalingsmekanismen suppleres af en incitamentsmodel på baggrund af OPP-leverandørens tilbud. Det forudsættes, at OPP-leverandøren og Randers Kommune samarbejder gennem hele kontraktperioden. Der er udarbejdet en forretningsorden for samarbejde, som er bilag 4 til OPP-kontrakten. 11. Tilbuddets indhold og omfang Det er fra Randers Kommunes side et ufravigeligt mindstekrav, at den samlede årlige enhedsbetaling før inflationskorrektion og indeksering (jf. nærmere punkt nedenfor) højst udgør DKK 11.5 mio. kr. Tilbud med en samlet årlig enhedsbetaling før inflationskorrektion og indeksering på mere end DDK 11.5 mio. kr. betragtes som ukonditionsmæssige og vil derfor ikke blive taget i betragtning. Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet og i den forbindelse fastlæggelse af ydelsens omfang Tilbuddets udformning Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsafgivelsen - og dermed for vurderingen af de indkomne tilbud til sikring af sammenligneligheden i besvarelsen - vil tilbuddet som udgangspunkt skulle struktureres som følger: /25

12 Tilbud 1. Identifikation af tilbudsgiver 2. Organisation 3. Brugsret 4. Funktionalitet og arkitektur 5. Tekniske installationer og anlæg samt konstruktioner 6. Bygningsdrift og vedligehold 7. Garanti og forsikringer 8. Finansielle forhold 9. Tilbudsmodel 10. Bekræftelser 11. Pris 12. Forbehold 13. Andet Identifikation af tilbudsgiver Oplysninger om tilbudsgivers navn, firma, adresse, telefonnummer og adresse samt kontaktpersoner. Den endelige kontraktpart kan være et selskab eller anden juridisk person, der i samarbejde med tilbudsgiver vil skulle forestå opfyldelsen af OPP-kontrakten. I så fald skal det selskab eller den anden juridiske person, med hvem Randers Kommune forventes at indgå kontrakt, oprettes af tilbudsgiver senest i umiddelbar forlængelse af kontraktunderskrift. Det vil være forudsat, at selskabets ydelser til Randers Kommune baserer sig på leverancer og ydelser fra tilbudsgiver på baggrund af de ressourcer, som tilbudsgiver kan råde over i henhold til tilbudsgivers tilbud. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere deltagere, kan det være en eller flere af deltagerne, der tilvejebringer selskabet Personlige forhold (udbudsbekendtgørelsen punkt III.2.1) Til brug for vurderingen af tilbudsgivers personlige forhold opfylder betingelserne for deltagelse skal følgende dokumentation vedlægges. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der dokumenterer, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk /25

13 2. Hvis serviceattest ikke kan fremlægges, skal der fremlægges anden gyldig dokumentation i henhold til artikel 45, stk. 3. Serviceattesten eller anden gyldig dokumentation må maksimalt være 6 måneder gammel på tidspunktet for tilbudsfristens udløb. Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentationen i henhold til ovenstående. Hvis tilbuddet ikke indeholder disse dokumenter, med det krævede indhold, vil tilbuddet blive afvist som ukonditionsmæssig Økonomisk og finansiel kapacitet (udbudsbekendtgørelsen punkt II.2.2) Til brug for vurdering af tilbudsgivers økonomiske kapacitet skal følgende dokumentation vedlægges: Årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår. Hvis tilbudsgiver ikke har eksisteret i 3 år, fremsendes årsregnskaber for de år, hvor tilbudsgiver har eksisteret. Kort erklæring om, hvorvidt oplysningerne i de (historiske) årsregnskaber, jf. punkt E ovenfor, fortsat må antages at være udtryk for tilbudsgivers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri, som har indvirkning på tilbudsgivers økonomiske formåen. Denne dokumentation afleveres alene, såfremt årsregnskabet er afsluttet for mere end 6 måneder siden. Oplysning om økonomiske nøgletal (omsætning, resultat, balance og egenkapital) fra seneste kvartals- eller halvårsregnskab eller fremlæggelse af seneste kvartalseller halvårsregnskab kan være en måde til opfyldelse af dette punkt. Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentation i henhold til ovenstående. Hvis tilbudsgiver ønsker, at basere sin faglige formåen (økonomisk og finansiel formåen) på underleverandører bør ovennævnte oplysninger indsendes for sådanne underleverandører og tilbudsgiver skal dokumentere, at den pågældende underleverandør stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver f.eks. ved fremlæggelse af erklæring. I modsat fald har Randers Kommune ikke mulighed for at lægge vægt på disse underleverandørers formåen ved vurderingen af tilbudsgivers økonomiske og finansielle egnethed til at varetage den udbudte opgave /25

14 Teknisk kapacitet (udbudsbekendtgørelsen punkt II.2.3) Til brug for vurdering af tilbudsgivers tekniske kapacitet skal følgende dokumentation vedlægges: Oplysninger om tilbudsgivers væsentligste referencer de seneste 3 år, herunder opgaver af lignende karakter. Referencerne bør angive bygherre, anlægssummer, type af byggeri samt indeholde en beskrivelse af tilbudsgivers ydelser. Hvis tilbud afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere dokumentation i henhold til ovenstående. Hvis tilbudsgiver agter at benytte væsentlige underentreprenører bør ovennævnte oplysninger afgives for hver af sådanne underleverandører, og tilbudsgiver skal dokumentere, at den pågældende underleverandør stiller sine tekniske ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, f.eks. ved fremlæggelse af erklæring. I modsat fald har Randers Kommune ikke mulighed for at lægge vægt på disse underleverandørers formåen ved vurderingen af tilbudsgivers tekniske egnethed til at varetage den udbudte opgave Funktionalitet og arkitektur Tilbudsgivers løsningsforslag skal omfatte følgende materiale: 1) Beskrivelse af byggeriets arkitektoniske intentioner og baggrunden for den valgte hoveddisponering. En kortfattet beskrivelse, der supplerer tegningsmaterialet med oplysninger om forslagets arkitektoniske og funktionelle principper, byggetekniske principper, materialevalg, miljø- og indeklimamæssige forhold, samt andre relevante oplysninger i forhold til konkurrenceopgaven. Beskrivelsen skal også indeholde oplysninger om de kommercielle tilbud OPP-leverandøren påtænker at etablere og opføre i forbindelse med svømmebadet. Beskrivelsen placeres på plancher. 2) Illustrerende tegningsmateriale bestående af min.: Helhedsplan for hele trekantområdet ved Vester Boulevard og Viborgvej, med byggefelt, A, B1, B2, B3 og område I, i mål 1:1000, som redegør for den samlede bebyggelse og dens relationer til de omkringlig /25

15 gende idrætsfaciliteter samt forslag til disponering udformning af friarealer. Situationsplan for hele grunden byggefelt A og område I, i mål 1:500, angivende bygningernes placering, belægninger, veje, stier, parkering, beplantning, fællesarealer m.m. Planen forsynes med koter. Planer, facader og snit i mål 1:200, som redegør for forslaget udformning af svømmebadet. Tegningerne skal indeholde: Indretningsplaner der viser funktioner og sammenhænge for hele svømmebadet, inkl. omklædningsfaciliteter og terapiområdet. Indretningsplaner der viser funktioner og faciliteter i morskabsområdet. Indretningsplaner der viser fællesområder og OPP-leverandørens øvrige faciliteter der påtænkes etableret og opført i forbindelse med svømmebadet. Et antal rumlige illustrationer, der på overbevisende måde redegør for de rumlige sammenhænge i svømmebadet, og de områder der er fælles med OPP-leverandørens øvrige faciliteter. Diagram med oversigt over bygningens flow, der illustrerer hvorledes en dagligdag i svømmebadet kan forløbe. Modeller modtages ikke. 3) Arealopgørelse, opgjort i brutto- og nettoarealer Sammen med forslaget og beskrivelsen vedlægges et arealskema, der redegør for brutto- og nettoarealer for samtlige områder og lokaler. 4) Tidsplan Hovedtidsplan for projekteringsfasen og byggefasen frem til aflevering/ibrugtagning, detaljeret på mindst månedsniveau. 5) Byggeplads Forslag til indretning af byggeplads for byggefelt A og område I. 6) Drifts- og vedligehold Manual for OPP-leverandørens drifts- og vedligeholdelsessystemer, sammen med en 30-årig vedligeholdsplan på bygningsdelsniveau, iht. afsnit 6 i bilag Funktionsprogram. 7) Renhold Manual for OPP-leverandørens systemer for indvendig og udvendig renholdelse, iht. afsnit 6 i bilag Funktionsprogram /25

16 Tegningsmaterialet indleveres i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar afleveres opklæbet på plancher. Der må max. afleveres 4 stk. plancher i A0-størrelse. Plancherne bør være forsynet med en ophængningsplan. Det andet eksemplar indleveres således, at det er velegnet til kopiering, og bør være rullet sammen i et rør. Desuden afleveres der 6 eksemplar af plancherne i A3-format, hvor alt fra plancherne er gengivet, evt. nedfotograferet, men i en læsbar udgave. Det ene eksemplar skal være velegnet til kopiering. Endvidere indleveres der 6 eksemplarer af tidsplan, byggeplads, manualer for drifts- og vedligehold, samt renhold. Det ene eksemplar skal være velegnet til kopiering Tilbudsgivers forslag til samarbejde og organisation For at give et grundigt indblik i Tilbudsgivers påtænkte organisering bedes følgende inkluderet i tilbuddet: Beskrivelse af de deltagende virksomheder herunder samtlige underleverandører og rådgivere, deres organisation og koncernforhold, forretningsområder og roller i projektet. Beskrivelse af forventet selskabs- eller konsortiekonstruktion, herunder ejerforhold. Beskrivelse af, hvorledes deltagerne hæfter i forhold til hinanden, herunder en beskrivelse af det forventede aftaleretlige grundlag mellem OPP-leverandøren og de forpligtende deltagere. Beskrivelse af forventet organisationsstruktur i henholdsvis projekterings-, anlægs- og driftsfasen, idet denne skal ligge inden for rammerne af den samarbejdsmodel, som Randers Kommune har beskrevet i bilag 4. Redegørelse for OPP-leverandørens tilgang til samarbejdet, herunder til implementering af et fornuftigt samarbejde og god kommunikation i det daglige Tilbudsgivers forslag til incitamentsmodeller Beskrivelse af tilbudsgivers overvejelse og forslag til incitamentsmodeller, som kan bidrage til effektivisering og optimering af den samlede drift, herunder hvorledes Randers Kommunes bidrag hertil kan resultere i en økonomisk kompensation/nedslag i enhedsbetalingen /25

17 Tilbudsgivers forslag til opfyldelse af Randers Kommunes vision for området Beskrivelse af de yderligere faciliteter der eventuelt etableres i tilknytning til Svømmebadet Beskrivelse af tilbudsgivers eventuelle udnyttelse af optionsarealet og tilbudsgivers forventede anvendelse af optionsarealer Forsikringer Foreløbige bekræftelser på hver type af forsikring angående projekterings- og anlægsfasen, herunder: Forsikringens dækning Forsikringsperioden Maksimal dækning. Kopi af udkast til policer eller forsikringscertifikater skal vedlægges tilbuddet Finansielle forhold Egenkapital Tilbudsgivere skal oplyse følgende: Samlet tegningsbeløb og tegningsbeløb for hver investor. Navn, adresse og selskabsnummer for hver investor (hvis relevant). Tidsangivelse for egenkapitalindskud og investeringens forventede løbetid/indfrielsesdato. Dokumentation fra indskydere af egenkapital, der bekræfter deres forpligtelse til at tegne egenkapital Rentebærende gæld Der skal afleveres dokumentation for, at Tilbudsgiver har opnået finansieringstilsagn fra långivere, som bekræfter at de vil yde finansiering i henhold til den valgte finansieringsmodel. Finansiering skal være bevilget af bank, realkreditinstitut eller andre långivere, men må dog gerne være afhængigt af endelig godkendelse hos kreditkomité eller lignende instans hos långiver. Finansieringstilsagnet har til formål at sikre at tilbudsgiver kan tilvejebringe den nødvendige finansiering uden at forsinke tidspunktet for kontraktunderskrift. Såfremt Randers Kommune er i tvivl om hvorvidt der rent faktisk er tale om et finansieringstilsagn forbeholder Randers /25

18 Kommune sig ret til at tage direkte kontakt til långiver med henblik på en afklaring af dette. Finansieringstilsagnet/finansieringstilsagnene skal indeholde en beskrivelse af følgende forhold: Navn og kontaktinformation på hver finansieringskilde. Løbetid og kontaktinformationer på hver finansieringskilde. Vilkår for hvert lån, herunder f.eks.: o Hovedstol og tilbagebetalingsplan, herunder lånenes løbetid o Yderligere kreditfaciliteter o Kredittillæg o Gebyrer (f.eks. stiftelses- og garantiprovision) o Commitment fees o Oplysninger om covenants og finansielle nøgletal o Forhold der udløser misligholdelse af lån o Sikkerhedsstillelser/kautionsforpligtelser o Oplysninger om øvrige relevante forpligtelser for Tilbudsgiver, der ikke fremgår af ovenstående Ansvarlig lånekapital Tilbudsgivere skal oplyse følgende: Navn og kontaktinformation på hver finansieringskilde. Løbetid og kontaktinformationer på hver finansieringskilde. Vilkår for hvert ansvarligt lån Redegørelse for i hvilket omfang ansvarlig lånekapital er egenkapital ækvivalent eller gældsækvivalent Tilbudsmodel Tilbudsgiver skal udarbejde en Excel-baseret tilbudsmodel, baseret definitioner og finansielle forudsætninger og krav til tilbudsmodel, der er oplistet i appendiks A (krav til tilbudsmodel), og de omkostningskategorier, der er oplistet i appendiks B (krav til omkostningskategorier) Bekræftelser Tilbudsgiver skal indhente bekræftelse fra långivere og egenkapitalinvestorer om, at disse har gennemgået og accepteret tilbudsmodellen, Betalingsmekanismen og OPP-kontrakten. Denne bekræftelse skal dokumentere, at långiverne og egenkapitalinvestorer ikke har indvendinger, der kan forsinke underskrivelsen af kontrakten /25

19 Bekræftelse af, at den løbende betaling (bortset fra ændringer i referencerenten) forbliver uændret i tilfælde af forsinkelse af den faktiske dato for underskrivelse af kontrakten til og med 90 dage efter aflevering af tilbud Pris Randers Kommune har udarbejdet Appendiks A - Krav til tilbudsmodel og Appendiks B Krav til priskategorier for leje af svømmebadet, som indeholder de af Randers Kommune fastlagte krav til tilbuddets udformning for så vidt angår Randers Kommunes betalinger til OPP-leverandøren Forbehold Forbehold over for udbudsmaterialet og Randers Kommunes krav skal angives særskilt under overskriften "Forbehold". Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes i den forbindelse på, at Randers Kommune vil være forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Randers Kommune er desuden berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet, eller alternativt søge sådanne forbehold prissat. Randers Kommune forbeholder sig - uanset ovennævnte - adgang til at afvise tilbud indeholdende forbehold. Tilbudsgiver opfordres således til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, således at forbehold i videst muligt omfang undgås Andet I tilbuddet skal angives, at tilbudsgiver har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. De pågældende oplysninger indgår som en betingelse for, at et afgivet tilbud kan erklæres konditionsmæssigt. Tilbudsgiver får mulighed for at indhente de oplysninger om nationale og regionale forpligtelser, der er relevante for opgaven vedrørende: /25

20 Skatter og afgifter: Miljøbeskyttelse: Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt: Told- og Skattestyrelsen Østbanegade 123 DK-2100 København Ø Telefon: Fax: Internetadresse: Miljøstyrelsen Strandgade 29 DK-1401 København K Telefon: Fax: Internetadresse: Arbejdstilsynet Landskronagade 33 DK-2100 København Ø Telefon: Fax: Internetadresse: Sprog og tilbudspriser Tilbuddet skal afgives skriftligt på dansk, og beløbsangivelser skal angives i danske kroner (DKK) ekskl. moms. 12. Vedståelse og behandling af tilbud 12.1 Vedståelse Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 90 dage Fortrolighed Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers personale, rådgivere mv., er forpligtede til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed over for tredjemand med hensyn til enhver oplysning om Randers Kommune, som måtte komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med udbudsforretningen, og som efter sin karakter må betragtes som værende fortrolig /25

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

For erhvervelse af Torvet, Silkeborg samt opførelse og drift af parkeringskælder

For erhvervelse af Torvet, Silkeborg samt opførelse og drift af parkeringskælder Aarhus Oktober 2014 Sagsnr. 008970-0028 jep/ase/lbs Udbudsbetingelser For erhvervelse af Torvet, Silkeborg samt opførelse og drift af parkeringskælder København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser BECH-BRUUN. For erhvervelse af Torvet, Silkeborg samt opførelse og drift af parkeringskælder. Aarhus Oktober 2014

Udbudsbetingelser BECH-BRUUN. For erhvervelse af Torvet, Silkeborg samt opførelse og drift af parkeringskælder. Aarhus Oktober 2014 Aarhus Oktober 2014 Sagsnr. 008970-0028 jep/ase/lbs Udbudsbetingelser For erhvervelse af Torvet, Silkeborg samt opførelse og drift af parkeringskælder København Aarhus Shanghai Langelinie Allé 35 Værkmestergade

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Officielt navn: Randers Kommune Adresse: Laksetorvet 1 By: Randers C Postnummer: 8900

Officielt navn: Randers Kommune Adresse: Laksetorvet 1 By: Randers C Postnummer: 8900 1/ 16 ENOTICES_fkr 12/01/2011- ID:2011-004861 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352)

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP. Prækvalifikationsbeskrivelse

Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP. Prækvalifikationsbeskrivelse Projekt: Ny skole i Rudkøbing som OPP Prækvalifikationsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Projektbeskrivelse 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Ny skole - Vision og funktioner 5 3. Organisering

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af leverancen... 3 3 Betingelser for egnethed...

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe.

Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. 1 Udbudsbetingelser for aftaler med I/S RE- FA om transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud,TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Skovgaardsgade. godsbanearealerne. Prospekt. Godsbanearealerne - midt på Aarhus kulturakse

Skovgaardsgade. godsbanearealerne. Prospekt. Godsbanearealerne - midt på Aarhus kulturakse godsbanearealerne Prospekt - midt på Aarhus kulturakse Indhold Introduktion 3 Generelle vilkår 3 Udbudsmaterialet 4 Tilbud 5 Evaluering af tilbud 7 Forhandlinger 8 Fortrolighed 8 Orientering 9 2 Introduktion

Læs mere