Årsrapport Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013

2 Indhold Om Naviair...3 Hoved og nøgletal...4 Vigtige begivenheder i Ledelsens beretning...7 Regnskabsberetning Naviair-familien Naviairs ledelse Ledelsespåtegning De uafhængige revisorers erklæringer Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømopgørelse Noter Forkortelser og navne

3 Om Naviair Naviair er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Transportministeriet. Mission Vision Naviair bidrager til at skabe værdi og velfærd for samfundet gennem udvikling og leverance af sikker og effektiv trafikstyring til luftfarten. Dermed udfylder vi vores rolle som et afgørende led i luftfartens værdikæde. Vi vil altid være blandt de bedste leverandører af luftfartstjenester i Europa. Vi vil konstant udvikle vores virksomhed og sikre en stærk position hos kunder og samarbejdspartnere gennem deltagelse i internationale alliancer. Vi vil realisere vores ambitioner gennem dygtige, motiverede og engagerede medarbejdere, som befinder sig godt på en arbejdsplads med store krav, hvor målrettet medarbejderudvikling og -involvering er grundlaget for opretholdelsen af en attraktiv virksomhed. Aktivitetsområder Vi leverer infrastruktur til luftfarten. Vi har aktiviteter inden for følgende områder: En route Danmark, der omfatter områdekontrol i dansk luftrum og lufttrafikstyring over danske lufthavne, herunder indflyvningskontrollen til Københavns Lufthavn. Endvidere omfatter aktiviteterne på området briefing og flyveinformation fra kontrolcentralen i København. Aktivitetsområdet dækker også teknisk drift og vedligehold af radaranlæg og kommunikationsanlæg i Danmark. I 2013 udgjorde området 69 procent af vores omsætning. Lokal flyvekontrol, der omfatter tårnkontrol og indflyvningskontrol i en række lufthavne, samt flyvepladsinformation på Færøerne. I 2013 udgjorde området 24 procent af vores omsætning. Øvrige aktivitetsområder, der omfatter teknisk drift og vedligeholdelse af ATM- og lufthavnsudstyr i Danmark, samt salg af teknisk-operativ knowhow. I 2013 udgjorde området 2 procent af vores omsætning. En route Grønland, der omfatter briefing og flyveinformation fra flyveinformationscentralen i Kangerlussuaq. Aktiviteterne dækker også teknisk drift og vedligehold af radaranlæg på Færøerne og navigations- og kommunikationsanlæg i Grønland og på Færøerne. I 2013 udgjorde området 5 procent af vores omsætning. Om Naviair 3

4 Hoved- og nøgletal Naviairs økonomiske udvikling siden 1. januar 2010 kan beskrives ved disse hoved- og nøgletal. Hoved- og nøgletal (Mio. DKK) Resultat Nettoomsætning 1.036,3 958,7 937,6 917,2 Resultat før finansielle poster 102,0 101,5 88,7 70,9 Resultat af finansielle poster -42,6-44,5-34,5-43,3 Årets resultat 51,4 42,7 38,2 23,0 Balance Anlægsaktiver 1.178, , , ,0 Omsætningsaktiver 538,7 531,7 490,6 547,9 Balancesum 1.716, , , ,0 Rentebærende gæld 536,6 636,6 686,6 795,3 - heraf ansvarlig lånekapital 536,6 536,6 536,6 545,3 Egenkapital 843,6 792,2 749,5 711,3 Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet 291,0 215,7 131,5 746,5 - investeringsaktivitet -92,0-95,1-93,5-119,3 - finansieringsaktivitet -100,0-50,0-50,0-589,0 Årets forskydning i likvider 99,0 70,6-12,0 38,3 Likvider ved årets udgang 196,4 97,3 26,7 38,8 Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal i % Overskudsgrad 9,8 10,6 9,5 7,7 Afkastningsgrad 5,9 5,9 5,3 4,1 Soliditetsgrad ekskl. ansvarlig lånekapital 49,1 46,0 44,5 41,2 Soliditetsgrad inkl. ansvarlig lånekapital 80,4 77,1 76,4 72,8 Forrentning af egenkapital 6,3 5,5 5,2 3,3 Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 4 Hoved- og nøgletal

5 Nøgletal på referenceperiode 1/Nøgletal på driften Dansk-svensk FAB Sikkerhed Underskridelse af separationsminima per flyvetimer i kategori A og B, hvor LFV/Naviair/NUAC har været direkte årsag til forløbet. Kapacitet Gennemsnitlig forsinkelse i minutter En route Mål: 1,42 Mål: 0,08 0,18 0, ,02 0, Naviair og Danmark Omkostningseffektivitet Naviair Enhedsrate (DKK) 445,00 463,06 447,71 427,47 426,44 Danmark Enhedsrate (DKK) 531,33 547,51 532,36 509,47 521,44 Brugerenhedsrate (EUR) 71,41 73,62 71,66 67,94 64,38 Hoved- og nøgletal 5

6 Vigtige begivenheder i 2013 April: Flytning af flyveinformationscentralen i Grønland fra Kangerlussuaq til Nuuk påbegyndes. Naviair skal fremover bo i samme hus som Arktisk Kommando i Nuuk. Den nye flyveinformationscentral i Nuuk forventes at være operativ i efteråret December: Naviair indgår aftale om indtrædelse i internationalt samarbejde om etablering af verdens første satellitbaserede globale overvågningssystem til luftfarten gennem medejerskab af Aireon LLC. Den satellitbaserede overvågning forventes fuldt etableret i 2020 og vil være et stort fremskridt for lufttrafikstyring, hvor det nye system giver mulighed for at udnytte luftrummet langt bedre end i dag. December: Ejerkredsen i Entry Point North udvides til at omfatte IAA. IAA vil fremover lægge alle aktiviteter i forbindelse med uddannelse relateret til flyveledelse i det nyetablerede datterselskab Entry Point North Ireland, og derved medfører udvidelsen en betydelig aktivitetsforøgelse i Entry Point North. 6 Vigtige begivenheder i 2013

7 Ledelsens beretning Resultatudvikling I 2013 blev Naviairs resultat før skat på 59,5 mio. kr. mod et resultat før skat på 57,0 mio. kr. i Resultatet efter skat blev på 51,4 mio. kr. mod 42,7 mio. kr. i Naviairs forventninger for 2013 er senest udmeldt i halvårsrapporten. Her var vores forventning et indtægtsniveau svarende til forventningen i begyndelsen af året. Imidlertid har især væksten i en route-trafikken bidraget til en større indtjening end forventet ved halvåret. Samtidig har vores løbende indsats for at reducere omkostninger til drift og løn påvirket resultatet positivt med et mindreforbrug på 17,0 mio. kr. sammenlignet med niveauet i På denne baggrund opnåede vi et resultat på 191,8 mio. kr. før skat og regulering af over-/underdækning. Resultatet er tilfredsstillende uagtet en del heraf direkte kan henføres til vækst i trafikken. Naviairs nettoomsætning var i 2013 på 1.036,3 mio. kr. mod 958,7 mio. kr. i Væksten fordeler sig jævnt på Naviairs aktivitetsområder. route-enhedsraten for dansk luftrum er fastsat til 531 kr. Heraf udgør Naviairs andel knap 85 procent, mens resten går til Trafikstyrelsen og DMI. Naviairs tilgodehavende underdækning afgifter hos brugerne fra før præstationsplanens første referenceperiode udgjorde 224 mio. kr. primo I henhold til rateindmeldingerne har Naviair opkrævet 125 mio. kr. i 2012 og I enhedsraten for 2014 er indregnet 39 mio. kr. svarende til i alt 164 mio. kr. af de 224 mio. kr. Vi har besluttet ikke at opkræve det resterende beløb på 60 mio. kr., idet der er realiseret betydelige besparelser og effektivisering i forhold til den omkostningsbase, som har ligget til grund for enhedsrateindmeldingen. Beslutningen betyder således en besparelse for brugerne på 60 mio. kr., hvoraf de 45 mio. kr. belaster driften i 2013, og de 15 mio. kr. har belastet driften i Enhedsraten for tårnkontroltjenesten i Københavns Lufthavn bliver også nedsat for 2014 med 4,1 procent så den kommer ned på kr. mod kr. i årene Naviairs enhedsrate for En route er i første referenceperiode for Single European Sky fastsat frem til og med Udgangspunktet for fastsættelsen var henholdsvis de forventninger, der var til udviklingen i flytrafikken i 2011 og en bindende forventning til Naviairs årlige omkostninger. I 2013 udgjorde en route-brugerenhedsraten for dansk luftrum 549 kr. Vi ønsker naturligvis, at årets resultat skal komme vores kunder til gode og har derfor besluttet at nedsætte en route-enhedsraten for De omkostningsreduktioner, vi har gennemført på både drift og løn, har bidraget til et resultat for 2013, som trods lavere trafik ligger over det niveau, der er fastsat i EU s præstationsordning for Naviair. Trafikstyrelsens andel af den danske rate er også nedsat, og raten reduceres dermed med 2,9 procent i forhold til den rate, der var fastsat for For 2014 betyder det, at en Trafik 2013 Også trafikmæssigt udviklede 2013 sig mere positivt end forventet ved årets begyndelse. I 2013 oplevede vi en vækst i antallet af en route-operationer i dansk luftrum på 2,7 procent i forhold til I 2013 gennemførte vi en route-operationer i dansk luftrum mod i Indenrigsflyvningen i Danmark ligger fortsat under niveauet inden Cimber Sterlings konkurs i 2012, og der er ingen tegn på, at indenrigsflyvningen igen vil komme op på tidligere tiders trafiktal. Til trods for den svigtende udvikling i indenrigsflyvningen blev der alligevel tale om en svag vækst i trafik og indtjening i de største danske lufthavne. I Københavns Lufthavn var der en vækst i antallet af starter Ledelsens beretning 7

8 og landinger i 2013 på 0,8 procent til operationer mod operationer i I Billund Lufthavn voksede antallet af starter og landinger i 2013 med 1,8 procent til operationer mod operationer i Generelt gælder det for det danske luftrum, at luftfartsselskaberne flyver med større og tungere fly end tidligere. Det indebærer, at selv en meget begrænset vækst i antallet af operationer medfører en forholdsmæssig lidt større vækst i Naviairs indtjening. Flyvesikkerhed Flyvesikkerheden i den dansk-svenske FAB opgøres som det antal gange, hvor gældende adskillelseskrav mellem to luftfartøjer ikke er oveholdt set i forhold til det totale antal fløjne timer. Der skelnes imellem alvorligheden af underskridelsen (A, B eller C) og om, hvorvidt flyvekontrollen har været en direkte årsag hertil. Alvorligheden af hændelser klassificeres under anvendelse af EU s Risk Assessment Toll (RAT). For den dansk svenske FAB var der i 2013 fastsat et flyvesikkerhedsmål på 1,49 underskridelser pr flyvetimer med alvorlighed i A eller B, hvor flyvekontrollen var den direkte årsag. Resultatet var 0,18. Effektivitet Vores effektive afvikling af flytrafikken blev fastholdt. I den dansk-svenske FAB var den gennemsnitlige forsinkelse pr. operation på 0,02 minutter (1,2 sekunder) i 2013 og altså langt under det i EU s præstationsordning fastsatte maksimum for gennemsnitlig forsinkelse på 0,15 minutter pr. operation (9 sekunder). Både den danske en route-trafik og trafikken i Københavns Lufthavn blev igen i 2013 gennemført helt uden forsinkelser, som Naviair havde et medansvar for. I Københavns Lufthavn er den maksimalt accepterede forsinkelse på gennemsnitligt 0,2 minutter. Med en forsinkelsesfri trafikafvikling kan vores drift dermed igen i år karakteriseres som effektiv. Vores kapacitetsudnyttelse er tilfredsstillende. Vi vil som altid arbejde målrettet på at holde de gennemsnitlige forsinkelser på det lavest mulige niveau. Forventninger til trafikudvikling Vi forventer en mindre vækst i flytrafikken i dansk luftrum i Eurocontrols low-prognose fra februar 2014 forventer 1 procent. Ligeledes forventer vi en moderat vækst i flytrafikken i Københavns Lufthavn i 2014 i forhold til I Naviair undersøges og klassificeres alle underskridelser, og vi bruger erfaringerne til om nødvendigt at justere og forbedre vores flyvesikkerhedsindsats. Det sker både gennem en forbedring af vores procedurer, efteruddannelser af medarbejdere og forbedringer af vores tekniske udstyr. Præstationskrav Siden 2012 har Naviair opfyldt de europæiske præstationsordninger, hvor der er opstillet individuelle mål for hvert enkelt af de europæiske lufttrafikstyringsselskaber. Her bærer selskaberne selv en del af den økonomiske risiko for udsving i en route-trafikken og er ikke som før 2012 garanteret fuld dækning for omkostningerne. Der er fastsat mål for hvert enkelt af de nationale luftrum (nationalt dækkende præstationsmål) og/eller for den 8 Ledelsens beretning

9 funktionelle luftrumsblok, som det nationale luftrum indgår i (FAB-dækkende præstationsmål). Målene fastsættes af de lokale myndigheder ud fra overordnede præstationsmål, som vedtages af EU-Kommissionen. Målene fastsættes for både kapacitet, omkostningseffektivitet og sikkerhed. Vi har senest gennemført kundemøder i november og december I denne periode afholdt vi møder med syv luftfartsselskaber og lufthavne. Generelt var konklusionen på møderne, at der både er høj tilfredshed med samarbejdet med Naviair og med vores service. Den første referenceperiode dækker årene 2012 til Naviair har opfyldt alle de fastsatte mål i vores præstationsplan til trods for, at trafikmængden fortsat i 2013 lå under det niveau, der var forventet, da målene for den første referenceperiode blev fastsat i På flere områder har vores præstationer endda været bedre end de krav, vi skal opfylde i planen. Kunder På en route-området var Naviairs største kunder i 2013 SAS (17,2 procent), Norwegian Airshuttle (11,0 procent), Ryanair (8,9 procent), KLM (8,4 procent) og Lufthansa (5,5 procent). En route-aktiviteterne udgjorde 69 procent af vores omsætning i På området med lokal flyvekontrol i Københavns Lufthavn var vores største kunder i 2013 SAS (43,3 procent), Norwegian Airshuttle (13,9 procent), Easyjet Airline (3,8 procent), Lufthansa (2,1 procent) og British Airways BA (1,9 procent). Lokal flyvekontrol i København udgjorde i procent af vores omsætning. Lokal flyvekontrol i Billund Lufthavn udgjorde 2 procent af vores omsætning i Vi har altid særlig opmærksomhed rettet imod at yde den bedst mulige service til vores kunder. Derfor følger vi kundernes forventninger og krav gennem en tæt og løbende kontakt. Samtidig orienterer vi kunderne om forholdene og udviklingen i Naviair. På årlige kundemøder kortlægger vi kundernes tilfredshed med vores service og produkter. Internationalt samarbejde og alliancer Det har høj prioritet i Naviair at udvikle, effektivisere og harmonisere inden for alle områder af lufttrafikstyringen. På den måde arbejder vi på at skabe international fremdrift både inden for det operationelle område, uddannelsesområdet og det tekniske område. Internationalt samarbejde og alliancer er vigtige redskaber for at opnå optimale resultater. Det er vores målsætning, at vi konstant skal ligge blandt de bedste europæiske lufttrafikstyringsselskaber og leve op til kravene i EU s Single European Sky-program. NUAC For at sikre udvikling, effektivisering og harmonisering af det operationelle område etablerede vi NUAC sammen med LFV i NUAC har siden 2012 på vegne af Naviair og LFV stået for driften af de tre kontrolcentraler i København, Malmø og Stockholm. NUAC står dermed for den daglige afvikling af en route-trafikken i det fælles dansksvenske luftrum og er den hidtil eneste integrerede driftsvirksomhed i Europa, som afvikler den samlede en routetrafik i en FAB. Driftsvirksomheden fungerer som leverandør til Naviair og LFV og beskæftiger i alt cirka 750 medarbejdere, der er udlånt fra Naviair og LFV. Kontrolcentralerne og alt øvrigt udstyr er stillet til rådighed for NUAC, men er fortsat henholdsvis Naviair og LFV s ejendom. Gennem NUAC er det målet at opnå både optimering af luftrumsanvendelsen og trafikstyringen i den dansk-svenske FAB og en konstant mere effektiv og harmoniseret drift af lufttrafikstyringen. Ledelsens beretning 9

10 Blandt NUACs hidtidige resultater er implementering af Free Route Airspace, hvilket indebærer, at luftfartsselskaberne kan planlægge deres flyvninger, så der flyves den kortest mulige og mest direkte vej gennem det dansksvenske luftrum. Det giver mulighed for betydelige brændstofreduktioner og deraf følgende besparelser og miljøforbedringer for de luftfartselskaber, som udnytter muligheden. Entry Point North Flyvelederskolen Entry Point North er vores initiativ til sikring af udvikling, effektivisering og harmonisering inden for uddannelsesområdet. Skolen blev etableret i 2006 af Naviair, Avinor og LFV som den første transnationalt ejede skole inden for ATM-uddannelser. I 2013 indtrådte IAA som medejer af skolen, og IAA vil afvikle sine fremtidige uddannelser på skolens nyoprettede datterselskab i Irland, Entry Point North Ireland. I tråd med ambitionen i Single European Sky-programmet er det Entry Pointh Norths primære formål at gennemføre standardiseret og harmoniseret uddannelse af flyvelederaspiranter og flyveledere. Endvidere tilbyder skolen i dag også et stort kursussortiment for uddannelse af teknisk personale. Formålet med samarbejdet er i fællesskab at opgradere partnernes lufttrafikstyringssystemer til ét fælles system, der benytter fælles software og harmoniserede vedligeholdsprocesser og operative koncepter. Der har allerede vist sig mange betydelige fordele ved at samarbejde om indførelse af ensartede, harmoniserede tekniske luftkontrolsystemer. Økonomisk har vi og de andre partnere reduceret udviklingsomkostningerne til systemopgradering med mere end 30 procent i forhold til de omkostninger, partnerne ville have haft, hvis de havde udviklet systemerne individuelt. Hertil kommer besparelser ved de operationelle omkostninger gennem udnyttelse af fælles driftskoncepter. Endvidere medfører samarbejdet, at partnerne kan dele erfaring og viden og benytte sig af hinandens kompetencer ved at stille medarbejdere til rådighed for hinanden. Ud over de mange fordele imødekommer COOPANS-samarbejdet EU s mål om harmonisering af lufttrafiksystemerne i Europa. Partnerskabet medvirker derfor til, at Naviair rettidigt efterlever en række af EU s nuværende og kommende lovkrav, herunder de præstationskrav, som lufttrafikstyringsselskaberne skal leve op til. Samtidig er Naviair på linje med og præger udviklingen i EU s SESAR-program. Ud over at levere ATS-uddannelser til de fire ejere servicerer Entry Point North på kommercielle vilkår lufttrafikstyringsselskaber fra hele verden gennem salg af uddannelser, som skræddersys til kundernes behov og afvikles enten hos Entry Point North i Sturup eller lokalt hos kunden. Entry Point North har nu flere end 40 kunder fordelt over 20 lande. COOPANS På det tekniske område samarbejder vi internationalt om udvikling og harmonisering af lufttrafikstyringssystemerne i COOPANS-alliancen. Partnerne i alliancen er Naviair, Austro Control, Croatia Control, IAA og LFV med Thales som leverandør. COOPANS-alliancen udvikles løbende og er åben overfor optagelse af nye partnere. Aireon I december 2013 indgik Naviair en aftale om at indtræde i et samarbejde, som i løbet af de kommende år vil etablere verdens første satellitbaserede globale overvågningssystem til luftfarten. Samarbejdet koordineres gennem Aireon LLC, USA. De øvrige partnere i samarbejdet er ud over Naviair det amerikanske telekommunikationsselskab, Iridium Communications Inc. samt lufttrafikstyringsselskaberne Nav Canada, IAA og ENAV. 10 Ledelsens beretning

11 Det nye system baseres på 66 operationelle satellitter og et antal reservesatellitter, som Iridium opsender i perioden Systemet kan når det er fuldt operativt levere 100 procent global overvågning af flytrafikken. I dag er der kun radarbaseret overvågning af luftfarten på cirka 10 procent af jordkloden. De resterende ofte øde områder er i dag uden overvågningsdækning. Naviair vil gradvist frem til 2017 erhverve i alt 6 procent af partnerskabet, svarende til et samlet indskud på ca. 160 mio. kr. Hæftelsen er begrænset til indskuddet. Fra 2018 vil de respektive ejerandele i Aireon være: Nav Canada 51 procent, Iridium Communications Inc. 24,5 procent, ENAV 12,5 procent, IAA 6 procent og Naviair 6 procent. Den satellitbaserede overvågning bliver et stort fremskridt for lufttrafikstyringen, hvor det nye system giver mulighed for at udnytte luftrummet over de fjerne egne langt bedre end i dag. Samfundsansvar Bevidst og god samfundsansvarlig optræden er et integreret element i Navairs kultur. En af fordelene ved den satellitbaserede overvågning er, at flyene i større omfang kan få den optimale flyvehøjde i forhold til flytypen og motorernes brændstofforbrug. Samtidig giver systemet mulighed for at øge kapaciteten på luftfartens hovedruter, så blandt andet jetstrømmene kan udnyttes bedre end i dag. Alene for flytrafikken over Nordatlanten forventes det, at det nye system vil medføre en samlet årlig brændstofbesparelse for luftfarten på cirka 1,0 mia. kr. årligt. Deraf følger betydelige miljøfordele gennem reduktion af drivhusgasemissioner fra flyene på cirka 400 ton CO 2 årligt. Vi har ikke formuleret et egentligt etisk regelsæt. Vi arbejder på at minimere Naviairs belastning af klima og miljø. Vi arbejder efter en række interne retningslinjer, som sikrer medarbejdernes trivsel og udvikling, og at vi ikke medvirker til brud på menneskerettigheder, korruption eller overtrædelse af nogen former for lovgivning, som er relevant for vores virksomhed. Når vi indgår kontrakter med eksterne leverandører, stiller vi hvis det er relevant krav om sociale klausuler, som forpligter vores leverandører til at skabe rummelighed på arbejdsmarkedet i form af mangfoldighed, overholdelse af gældende arbejdsmiljøregler, overenskomster og lovgivning. Vi har senest indgået denne type kontrakter i 2012, mens der ikke i 2013 har været projekter med udbud til eksterne leverandører. Vi tror på mangfoldighed, fordi vi mener, at mangfoldighed styrker vores virksomhed. Derfor opfordrer vi i vores stillingsopslag alle kvalificerede uanset alder, køn, etnisk baggrund mv. til at søge job i Naviair. Vi accepterer ikke korruption og overholder de danske regler for korruption, som de udtrykkes i straffelovgivningen. Ledelsens beretning 11

12 Vi accepterer ikke overtrædelser af lovgivning på trafikområdet eller anden lovgivning, som er relevant for Naviairs kernevirksomhed. Derfor har vi et sæt interne retningslinjer, som sikrer, at vi overvåger relevant lovgivning. En intern Compliance Officer er udpeget til at sikre, at Naviair efterlever lovgivningen. Compliance Officeren gennemfører løbende audits, som sikrer, at lovgivningen efterleves i overensstemmelse med Naviairs koncepter. med cirka 275 ton årligt. En prøveboring, der blev gennemført i 2012, har bekræftet vores forventninger. Investeringen i anlægget beløber sig til cirka 32 mio. kr. Vi bestræber os på at optræde energibevidst inden for alle vores aktivitetsområder. Det gælder naturligvis også for vores arbejdssteder, hvor vi ikke selv ejer udstyr eller bygninger. Miljø Energi Vi arbejder løbende på at nedbringe vores energiforbrug mest muligt. Naviair arbejder i alle døgnets timer på alle årets dage, og vi har mange store og energiforbrugende anlæg. Vores energiforbrug til blandt andet køling og elektronik er derfor forholdsvis højt. I 2013 var vores elforbrug i København på MWh mod MWh i Årsagen til det lavere elforbrug er blandt andet, at vi gennem en række omlægninger og udskiftninger af udstyr har reduceret vores fremtidige årlige energiforbrug til servere med kwh til storage med kwh til netværk med kwh til UPS med kwh og til køling med kwh. Samlet er vores energiforbrug på ITområdet dermed reduceret med 86 procent svarende til en årlig besparelse i energiomkostningerne på knap 0,8 mio. kr. og en årlig CO 2 -reduktion på 310 ton. Investeringerne for at gennemføre besparelserne var minimale. Vores varmeforbrug i København var i 2013 på MWh mod i Årsagen til det lavere varmeforbrug var primært det milde efterår og den milde vinter 2013, hvor antallet af graddage var betydeligt lavere end i den foregående periode. Miljø Flyvekontrol Ud over de områder, hvor vi direkte påvirker miljøet, bestræber vi os også på gennem vores flyvekontrol at udvise miljøansvarlighed ved at reducere luftforureningen og støjgenerne fra flytrafikken i de områder, hvor vi har ansvaret for trafikstyringen. Vi arbejder på både at give flyene direkte ruter mellem destinationerne og placere dem i den flyvehøjde, hvor flytypen bruger mindst brændstof, også selvom de ikke anvender vores tilbud om Free Route Airspace. Vi sørger også for, at flyene starter, lander og opererer på jorden i lufthavnene, så brændstofforbruget kan holdes på et minimum. I perioden frem til 2017 er vi endvidere i gang med at etablere grundvandskøling som erstatning for vores nuværende køleanlæg. Når anlægget er etableret, forventer vi at spare 1-1,5 mio. kr. årligt i energiudgifter. Samtidig er det forventningen, at vi kan reducere vores CO 2 -belastning Optimeringen sker gennem prioritering af en serviceorienteret kultur, hvor vi altid forsøger at imødekomme luftfartsselskaberne og piloternes ønsker om rute og flyvehøjde. Samtidig arbejder vi målrettet med at udvikle de mest effektive trafikkoncepter og sikre den mest fleksible 12 Ledelsens beretning

13 brug af luftrummet. I vores arbejde følger vi naturligvis anbefalingerne fra de europæiske luftfartsorganisationer. Med udgangspunkt i Eurocontrol og IATA s fælles Flight Efficiency Plan fortsætter vi arbejdet med at udvikle og sikre fleksibel brug af luftrummet gennem: Korte ruter, direkte ruteføring mod destinationen og brændstoføkonomiske flyvehøjder. Mulighed for brændstofbesparende indflyvninger til danske lufthavne. Minimal ventetid på jorden med motorer i drift gennem effektiv trafikafvikling i lufthavnene. Continuous Climb Operations hvor det overhovedet er muligt med direkte ruteføring og stigning til marchhøjde. På alle de mest brændstofforbrugende indsatsområder er vi langt fremme med udviklingen af klimavenlige trafikkoncepter. Det gælder både inden for Free Route Airspace, Continuous Climb Operations, Continuous Descent Operations og Required Navigation Performance. Eurocontrol har beregnet, at Free Route Airspace samlet reducerer CO 2 -udledningen i det dansk-svenske luftrum med ton pr. år. I Københavns Lufthavn samarbejder vi tæt med både lufthavnen, luftfartsselskaberne og andre relevante aktører om at reducere partikeludledningen, blandt andet gennem effektiv styring af flyene, mens de opererer på landjorden i lufthavnen. Herudover arbejder vi sammen med de danske og svenske myndigheder på at etablere en mere effektiv og hensigtsmæssig luftrumsstruktur i ét samlet terminalområde i Øresundsregionen i det dansk-svenske luftområde ved Københavns Lufthavn. Det vil blandt andet medføre, at ind- og udflyvning til lufthavnen bliver endnu mere effektiv, så der spares brændstof og miljø- og klimapåvirkningen dermed mindskes. Medarbejdere Medarbejderantallet i Naviair var ved udgangen af 2013 på 651,5 årsværk. Heraf udlånes 269,5 årsværk til NUAC. Medarbejderomsætningen lå i 2013 på 7 procent. Vi sikrer os, at medarbejdernes kompetencer er på et niveau, som opfylder ethvert behov, der opstår gennem udviklingen af lufttrafikstyringen og de understøttende aktiviteter. Derfor skal vores medarbejderes uddannelsesog kompetenceniveau leve op til den højeste standard. Det gælder både inden for lufttrafikstyring, teknik og administration. Vores efteruddannelse og kompetenceudvikling er struktureret i en samlet kompetenceplan for virksomheden. Kompetenceplanen understøtter sammen med Teknisk-Operativ Udviklingsplan vores overordnede forretningsplan som styringsværktøj for den videre udvikling. Kompetenceplanen opdateres løbende. Gennem Entry Point North og intern uddannelse sikrer vi, at nye flyveledere starter på højeste niveau, og med løbende efteruddannelse opdaterer vi konstant flyveledergruppen, så alle til enhver tid er indkørt i de nyeste procedurer. Inden for teknik- og administrationsområderne fastholder vi ligeledes et højt viden- og kompetenceniveau gennem løbende efteruddannelse og kompetenceudvikling. Vi medvirker til at løfte samfundets ansvar for at sikre uddannelse og job til unge. I 2013 havde vi 9 elever, lærlinge og aspiranter under uddannelse i Naviair og på Entry Point North. Vi arbejder målrettet på at fastholde Naviairs position som en attraktiv virksomhed og en god arbejdsplads for medarbejderne. Det er nødvendigt for at sikre, at medarbejderne er i stand til at opfylde de høje krav, som vi stiller til deres daglige indsats og resultater. Vi arbejder naturligvis også Ledelsens beretning 13

14 for at opretholde et godt og sikkert arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøudvalget vurderer løbende sundheden i virksomheden på baggrund af regelmæssig måling af det psykiske arbejdsmiljø og gennemgange af det fysiske arbejdsmiljø. Naviair har i de seneste år udelukkende fået tildelt grønne smileys i forbindelse med Arbejdstilsynets besøg. Naviair er tilsluttet Falck Healthcare-ordning, hvor medarbejderne anonymt kan henvende sig og få støtte, ligesom Naviair har uddannet et hold af stressvejledere, som hjælper medarbejderne med arbejds- og privatrelaterede problemer. Høj medarbejdertilfredshed er et prioriteret mål. Vi gennemfører målinger af medarbejdernes tilfredshed hvert andet år. Seneste undersøgelse blev gennemført i slutningen af Her gav 90 procent af besvarelserne udtryk for tilfredshed med arbejdspladsen. Dermed er det høje niveau for medarbejdertilfredshed fastholdt over en årrække. Næste tilfredshedsundersøgelse gennemføres i Herudover følger vi, hvor det er relevant, statens anbefalinger for god selskabsledelse, som omfatter retningslinjer for styringen af statslige virksomheder, herunder krav, forventninger og anbefalinger om virksomhedsledelse. Anbefalingerne er samlet i Staten som aktionær, som kan findes på Finansministeriets hjemmeside Endvidere følger vi anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse, således som de er beskrevet på I løbet af første halvår 2014 vil vi forklare de anbefalinger som i lyset af Naviairs særlige virksomhedsform ikke følges. Undtagelserne publiceres herefter løbende på vores hjemmeside Bestyrelsen varetager Naviairs overordnede og strategiske ledelse samt fører tilsyn med direktionen. Bestyrelsens opgaver og ansvar fastlægges overordnet gennem en forretningsorden for bestyrelsen. Direktionen står for den daglige ledelse af Naviair og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har angivet. Ledermålinger gennemføres ligeledes hvert andet år. Den seneste måling blev gennemført i Her var konklusionen, at Naviair har både dygtige og tillidsskabende ledere. Blandt de ministerudpegede medlemmer af bestyrelsen er der 2 kvinder og 3 mænd. Bestyrelsen besidder samlet set generelle erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer samt indsigt i luftfartsområdet og samfundsforhold. God selskabsledelse Rammerne for Naviairs virksomhed er fastlagt i lov om Naviair. Som selvstændig offentlig virksomhed har den danske stat gennem Transportministeriet den endelige myndighed over virksomheden inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen. Vi tilrettelægger vores selskabsledelse således, at den er tilpasset såvel virksomhedens karakter som lovgivningen. Der er etableret en årlig selvevalueringsprocedure for bestyrelsen. Bestyrelsens selvevaluering blev senest gennemført i december I henhold til Naviairs vedtægter afholdes bestyrelsesmøder mindst én gang i kvartalet. Der har i det forløbne år været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Regnskabs- og kontrolsystemer er udformet for at sikre, at intern og ekstern finansiel rapportering giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, samt at sikre valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis. 14 Ledelsens beretning

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere