Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle risici 19 Årsregnskab for koncernen SPAR LOLLAND Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst Balance Egenkapitalopgørelse Opgørelse af pengestrømme Noter Anvendt regnskabspraksis Nøgletal 5 års oversigt Øvrige noter 84 Årsregnskab for Sparekassen Lolland A/S Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst Balance Egenkapitalopgørelse Noter Nøgletal 5 års oversigt Øvrige noter 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring 133 Repræsentantskab 134 Filialoversigt Sparekassen Lolland A/S - CVR-NR ÅRSRAPPORT

3 Bestyrelse, direktion og revision Sparekassen Lolland A/S Nygade Nakskov Telefon: CVR-nr Hjemsted: Nakskov Bestyrelse Gårdejer Hans Jacob Petersen, Maribo (formand) Lektor Bo Rasmussen, Næstved (næstformand) Finansdirektør Kaj V. Holm, Dragør (formand for revisionsudvalget) Advokat Lars Stuckert, Maribo Filialdirektør Jan Nielsen, Nykøbing F. (valgt af medarbejderne) Kunderådgiver Finn Christensen, Rødby (valgt af medarbejderne) Direktion Adm. direktør Ulrich Jespersen, Nakskov Direktør Allan Johannesen, Nakskov Ekstern Revision PricewaterhouseCoopers, Holstebro INtern Revision Revisionschef Niklas Dahl Pind, Nakskov Sparekassen Lolland A/S - CVR-NR ÅRSRAPPORT

4 Fondsbørsmeddelelser 2011 Dato: Revideret finanskalender januar 2011 Tilbagekøb og annullering af obligationer udstedt med statsgaranti - ISIN kode DK januar 2011 Sparekassen Lollands eksponering mod Amagerbanken 8. februar 2011 Årsrapporten februar 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S februar 2011 Gennemførelse af Sparekassen Lolland A/S erhvervelse af privatkundedelen af Eik Bank Danmark 2010 A/S 28. februar 2011 Resultat af ordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S 16. marts 2011 Valg til bestyrelsen 16. marts 2011 Gennemførelse af fusionen mellem Sparekassen Lolland A/S og Eik Bank Danmark 2010 A/S 29. marts 2011 Revideret finanskalender april 2011 Tilbagekøb og annullering af obligationer udstedt med statsgaranti - ISIN kode DK april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S april 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal maj 2011 Tilbagekøb og annullering af obligationer udstedt med statsgaranti - ISIN kode DK maj 2011 Resultat af ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Lolland A/S 23. maj 2011 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport maj 2011 Ændring af det individuelle solvensbehov pr. 31. marts juni 2011 Sparekassen Lolland A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission 7. juni 2011 Sparekassen Lolland A/S prospekt 7. juni 2011 Resultat af Sparekassen Lolland A/S fortegningsemission 30. juni 2011 Indberetning i henhold til værdipapirhandelslovens 28a 1. juli 2011 Kapitalforhøjelse vedrørende fortegningsemission registreret 5. juli 2011 Sparekassen Lolland A/S vedtægter 5. juli 2011 Storaktionærmeddelelse - Fonden for Sparekassen Lolland 5. juli 2011 Tilbagekøb og annullering af obligationer udstedt med statsgaranti - ISIN kode DK juli 2011 Halvårsrapport august 2011 Sparekassen Lolland A/S erhverver yderligere 1/6 af Krone Kapital-koncernen 21. september 2011 Ny revisionschef 3. oktober 2011 Periodemeddelelse 3. kvartal oktober 2011 Organisationsmæssige tilpasninger 24. november 2011 Finanskalender for året december

5 Bestyrelse Ledelseshverv Bestyrelse Bestyrelsen består af seks medlemmer. Formanden, næstformanden og yderligere fire medlemmer, hvoraf to er valgt af selskabets medarbejdere. Valgbar til bestyrelsen er ethvert repræsentantskabsmedlem som ikke er fyldt 70 år inden den 31. december i året forud for valgåret. Bestyrelsesmedlemmer Hans Jacob Petersen, 50 år, gårdejer, formand Indvalgt i bestyrelsen i 2009, genvalg har fundet sted Valgperioden udløber 2013 Bestyrelseshonorar 2011: 194 t.kr. Aktiebeholdning: stk. Andre ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i: Fonden for Sparekassen Lolland Installatør A. Melgaard & Hustrus Legat AME Ejendomme ApS Maribo Erhvervs- og Udviklingsfond Sankt Birgitta Skole Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Direktør i Stubo ApS Finn Christensen, 55 år, kunderådgiver, medarbejderrepræsentant Indvalgt i bestyrelsen i 2006 Valgperioden udløber 2014 Bestyrelseshonorar 2011: 94 t.kr. Aktiebeholdning: 436 stk. Andre ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen i: Fonden for Sparekassen Lolland Bo Rasmussen, 54 år, lektor, næstformand Indvalgt i bestyrelsen i 2005, genvalg har fundet sted Valgperioden udløber 2013 Bestyrelseshonorar 2011: 125 t.kr. Aktiebeholdning: stk. Andre ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen i: Fonden for Sparekassen Lolland Kaj V. Holm, 56 år, finansdirektør i Sund & Bælt Holding, formand for revisionsudvalget Indvalgt i bestyrelsen i 2009, genvalg har fundet sted Valgperioden udløber 2012 Bestyrelseshonorar 2011: 138 t.kr. Aktiebeholdning: stk. Andre ledelseshverv: Medlem i bestyrelsen i: Brobizz A/S Fonden for Sparekassen Lolland Lars Stuckert, 43 år, advokat i ADVODAN, Maribo Indvalgt i bestyrelsen i 2010 Valgperioden udløber 2012 Bestyrelseshonorar 2011: 94 t.kr. Aktiebeholdning: 701 stk. Andre ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen i: Fonden for Sparekassen Lolland 5 Jan Nielsen, 48 år, filialdirektør, medarbejderrepræsentant Indvalgt i bestyrelsen i 2002 Valgperioden udløber 2014 Bestyrelseshonorar 2011: 94 t.kr. Aktiebeholdning: 435 stk. BESTYRELSESMØDER Bestyrelsen afholder hvert år 11 ordinære bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har i 2011 afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder og 8 ekstraordinære møder. Direktion Ulrich Jespersen, 58 år, administrerende direktør Aktiebeholdning: 458 stk. Allan Johannesen, 53 år, direktør Aktiebeholdning: 379 stk. Andre ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen i: Ejendomsaktieselskabet Krøyers Gård Ejendomsselskabet af 21. juli 2010 A/S Ejendomsselskabet af 16. februar 2009 A/S

6 Hoved og Indhold nøgletal HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN mio. kr. mio.kr. Nettorente - og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Basisindtægter i alt Basisomkostninger Basisindtjening Fusionsomkostninger Restruktureringsomkostninger Kursreguleringer Bidrag til Indskydergarantifonden og Det Private Beredskab m.v Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger m.v Resultat før skat Skat Resultat efter skat Egenkapital Efterstillede kapitalindskud Indlån Udlån Balancesum Garantier Kernekapitalprocent 8,00% 11,50% Solvensprocent 11,30% 14,00% Børskurs 20,5 200 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,2 1,5 Årsrapporten i overskrifter: Erhvervelse af Eik Bank Danmark 2010 A/S pr. 28. februar Førtidsindfrielse af udstedte obligationer med mio. kr. og 400 mio. SEK som følge af koncernens gode likviditet. Synergier vedr. erhvervelsen af Eik Bank Danmark 2010 A/S realiseres fra 4. kvartal Kapitalforhøjelse 125 mio. kr. efter emissionsomkostninger. Positive kursreguleringer på 9,6 mio. kr. Fusionsomkostninger vedr. erhvervelse af Eik Bank Danmark 2010 A/S på 12,5 mio. kr. Restruktureringsomkostninger på 6,8 mio. kr. Bidrag til Indskydergarantifonden på 9,0 mio. kr. Nedskrivninger realiseret med 273,1 mio. kr. Renteudgifter er påvirket med ekstraordinære renter på 13,7 mio. kr. vedr. hybrid kernekapital, der nu forudsættes indfriet til kurs over pari. Koncernens resultat efter skat viser et underskud på 156,8 mio. kr. Resultatet er påvirket af et fortsat højt niveau for nedskrivninger, ekstraordinært bidrag til Indskydergarantifonden som følge af konkurs i Amagerbanken, Capinordic Bank, Fjordbank Mors og Max Bank samt ekstraordinære renteudgifter ved hybrid kernekapital. Desuden belaster restrukturerings- og fusionsomkostninger i forbindelse med erhvervelse af Eik Bank Danmark 2010 A/S resultatet. Stigningen i omkostningerne i forbindelse med erhvervelsen af Eik Bank Danmark 2010 A/S er dog realiseret på et lavere niveau end forventet, idet synergierne er realiseret tidligere end oprindeligt forventet. Resultatet anses som utilfredsstillende. 6

7 Ledelsesberetning 2011 Basisindtjeningen viser et resultat på 83,7 mio. kr. mod forventet mio. kr. i forbindelse med delårsrapporten for 3. kvartal. Afvigelsen kan henføres til den ekstraordinære renteudgift på 13,7 mio. kr. vedr. forudsætningen om indfrielse af den hybride kernekapital til kurs over pari. Det fortsat høje niveau for finansierings- og kapitalomkostninger har medført, at der i 2011 er foretaget marginalforhøjelser, som er kendetegnende for sektoren generelt. Nedskrivninger på udlån i 2011 ligger på et fortsat meget højt niveau og afspejlede den lave økonomiske vækst og finansielle krise. De samlede nedskrivninger udgør 273,1 mio. kr. Af det samlede nedskrivningsbeløb har en overvejende del tidligere været afsat i opgørelsen af solvensbehovet. Årets resultat Koncernens resultat viser et underskud på 156,8 mio. kr. mod et underskud på 91,2 mio. kr. i Basisomkostningerne udgør 371,6 mio. kr. mod 275,4 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 34,9 %. Basisomkostninger består af udgifter til personale og administration, af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver fratrukket fusions- og restruktureringsomkostninger. Stigningen skyldes primært erhvervelsen af Eik Bank Danmark 2010 A/S. Omkostningsstigningen er realiseret på et lavere niveau end forventet. Nedskrivninger på udlån udgør 273,1 mio. kr. og er markant højere end forventet. Aktivitet SPAR LOLLAND er et regionalt pengeinstitut med 8 filialer på Lolland-Falster og 6 filialer på Sjælland. SPAR LOLLAND erhvervede med virkning pr. 28. februar 2011 Eik Bank Danmark 2010 A/S. Eik Bank Danmark 2010 A/S blev den 29. marts 2011 med virkning fra 28. februar 2011 fusioneret ind i SPAR LOLLAND. Eik Bank Danmark 2010 A/S skiftede pr. 29. marts 2011 navn til Finansbanken. Efterfølgende er navnet ændret til FinansNetbanken for at synliggøre onlinebankens forretningskoncept. Erhvervelsen omfattede bankens ca private kunder, inklusiv infrastruktur, kundesystemer og 82 medarbejdere. Forretningsomfanget i Eik Bank Danmark 2010 A/S bestod af et samlet indlån på 5,3 mia. kr., et samlet udlån på 2,4 mia. kr. samt kundedepoter for ca. 3,9 mia. kr. I juni måned er medarbejderne flyttet til fælles domicil og i september måned er kunderne konverteret til fælles datacentral, SDC. Ved overtagelsen af Eik Bank Danmark 2010 A/S har SPAR LOLLAND suppleret sin filialbaserede bankvirksomhed med en veletableret onlinebank med kunder i det meste af Danmark. SPAR LOLLAND har erhvervet en attraktiv onlinebank og har herudover tilkøbt en væsentlig kundemasse, et betydende antal internetbaserede bankløsninger samt fået styrket fundingstruktur med et samlet indlånsoverskud på mio. kr. pr. ultimo december SPAR LOLLANDs virksomhed vil fremadrettet være opdelt i to hovedforretningsområder, filialbanken SPAR Lolland, der henvender sig til både privat- og erhvervskunder med personlig rådgivning og fuldt service- og produktudbud i kundernes lokalområde via det eksisterende filialnet, og en online bank, FinansNetbanken, der henvender sig til privatkunder, som selv klarer de fleste af deres bankforretninger via internettet. Erhvervelsen er nærmere omtalt i note 41 i koncernregnskabet. I september 2011 har SPAR LOLLAND indgået aftale med Fjordbank Mors af 2011 A/S om erhvervelse af yderligere 1/6 af aktiekapitalen - til i alt 50% af aktiekapitalen - i Krone Erhvervsinvestering A/S, der er moderselskab i Krone Kapital koncernen. Krone Erhvervsinvestering A/S er efterfølgende fusioneret med Krone Kapital A/S med Krone Kapital A/S som det fortsættende selskab. KAPITALFORHOLD Bankens ledelse har fastsat et mål om en solvensmæssig overdækning på 40 % i forhold til det til enhver tid opgjorte individuelt solvensbehov eller lovens minimumskrav på 8 %. I forbindelse med erhvervelsen af Eik Bank Danmark 2010 A/S blev kapitalgrundlaget styrket gennem konvertering af 100 mio. kr. indlån fra Fonden for 7

8 Ledelsesberetning 2011 Sparekassen Lolland til ansvarligt lån. Lånet er ydet på markedsmæssige vilkår. Med henblik på at styrke bankens kapitalgrundlag yderligere udbød banken i juni måned 2011 nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Målet for kapitaludvidelsen var i niveau 220 mio. kr. Resultatet af udbuddet gav SPAR LOLLAND et bruttoprovenu på 139,2 mio. kr. og 125 mio. kr. efter omkostninger. Selv om målet for kapitaludvidelsen ikke blev realiseret, anses resultatet som tilfredsstillende set i lyset af det generelt vanskelige aktiemarked specielt for finansielle aktier. Banken må imidlertid erkende at den noget mindre kapitaltilførsel end forventet sammenholdt med underskuddet i 2011 har bevirket, at koncernens faktiske solvens udgør 11,3% (moderselskabet: 11,2%) pr. 31. december Det individuelle solvensbehov for koncernen er ultimo 2011 opgjort til 10,5% (moderselskabet: 10,7%). Solvensoverdækningen opgøres således alene til 0,5% point svarende til en solvensoverdækning på 47 mio. kr. Bankens mulighed for at modstå yderligere tab i forhold til kapitalkravet opgjort under det individuelle solvensbehov ligger alene i niveauet 47 mio. kr. Det fremtidige regelsæt for opgørelse af det individuelle solvensbehov fra 1. januar 2013 forventes at forøge kapitalkravet opgjort under det individuelle solvensbehov med alt andet lige 1-1,5 % point baseret på aktivitetsniveauet og balancestrukturen pr. 31. december Finanstilsynet har således i forbindelse med undersøgelsen af banken opgjort bankens solvensbehov under kreditreservationsmetoden til 12,2 % pr. 31. december Se nærmere nedenfor omkring resultatet af Finanstilsynets undersøgelse primo Der er således indikationer på, at der er påkrævet tiltag i størrelsesordenen 1-1,5% point for at kunne efterleve de fremtidige kapitalkrav svarende til ca mio. kr., forudsat at bankens aktivitets - niveau og balancestruktur vil være uændret i forhold til primo 2012, når de nye regler træder i kraft 1. januar Handlingsplan Bestyrelsen finder den nuværende solvensoverdækning for utilstrækkelig og har vedtaget samt iværksat en handlingsplan med henblik på at styrke solvensoverdækningen. Handlingsplanen omfatter initiativer på såvel kort som længere sigt. Det er bestyrelsens opfattelse at den nedenfor beskrevne handlingsplan vil styrke kapitalen, således at banken til stadighed opfylder lovens krav til kapital. 1. Salg af finansielle aktier er gennemført i 2012 hvorved der er realiseret en forbedring af solvensoverdækningen med ca. 19 mio. kr., svarende til en solvensforbedring på ca. 0,2% point. 2. Indregning af et forventet positivt resultat for 1. kvartal 2012 forventes at øge solvensoverdækningen. 3. Reducering af kreditrisikoen gennem nedbringelse af engagementer, etablering af yderligere sikkerheder og frasalg af kreditrisiko mod garantiprovision. Der er konkret forventning om nedbringelse af et engagement på 20 mio. kr. i april 2012, hvilket svarer til en solvensforbedring på ca. 0,2% point, og der arbejdes på yderligere reduktion af kreditrisikoen. 4. Frasalg af øvrige aktiver, herunder sektoraktier mv. 5. Banken har fokus på at styrke basisindtjeningen yderligere. Efter gennemførelse af ovennævnte kortsigtede handlingsplan forventer bestyrelsen at indgå som en aktiv part i en eventuel konsolidering blandt dele af sektoren. Det er dog ledelsens nuværende vurdering, at banken i første omgang skal have fokus på at gennemføre de tiltag, som på kortere sigt kan forbedre bankens position og styrke solvensoverdækningen. Bestyrelsen forventer at den samlede effekt af de kortsigtede tiltag i handlingsplanen udgør i niveau mio. kr., svarende til en solvensmæssig overdækning på 1,0 1,5% point derefter og efter de nugældende opgørelsesmetoder. Gennemførelse af de planlagte tiltag er forbundet med usikkerhed ligesom uforudsete omkostninger og driftstab kan medføre en reduktion af koncernens kapitalberedskab. Bestyrelsen vurderer at det er realistisk at den kortsigtede handlingsplan kan gennemføres både beløbsmæssigt og tidsmæssigt. 8

9 Ledelsesberetning 2011 Udviklingen i koncernens solvensbehov og faktiske solvens afhænger af en række faktorer, hvoraf nogle ligger udenfor koncernens kontrol. Handlingsplanens gennemførelse er bl.a. afhængig af tilførsel af yderligere sikkerheder og/eller nedbringelse af specifikke større engagementer samt bankens indtjeningsevne. Sidstnævnte påvirkes i høj grad af bankens kreditrisiko, som omtalt under afsnit Kreditrisiko på side 14. Det er bestyrelsens vurdering, at koncernens kapitalberedskab, efter gennemførelse af den kortsigtede handlingsplan, er tilstrækkelig til dækning af den fremtidige drift samt sikre overholdelse af lovgivningens krav til kapitalforhold. Koncernregnskabet aflægges således under forudsætning af tilstrækkelig kapital. Såfremt de planlagte tiltag ikke gennemføres i tilstrækkeligt omfang såvel beløbsmæssigt som tidsmæssigt, kan der være væsentlig usikkerhed om koncernens muligheder for at fortsætte bankdriften. For nærmere oplysninger om opgørelsen af det individuelle solvensbehov henvises til bankens hjemmeside: Opgørelsen af solvensbehovet er ikke revideret. Finanstilsynets undersøgelse primo 2012 Finanstilsynet har gennemført en funktionsundersøgelse i banken i februar og marts måned 2012, som har omfattet kreditrisici, herunder forretningsgange samt likviditetsrisici og kapitaldækning. Resultatet af Finanstilsynets funktionsundersøgelse forventes offentliggjort ultimo marts 2012, og hovedkonklusionerne er sammenfattet nedenfor. Grundet koncernens lave solvensoverdækning skal der ske månedlig indberetning til Finanstilsynet af udviklingen i arbejdet med at øge kapitaloverdækningen, hvor der gives risikooplysning om at banken snarest bør tage initiativ til at øge den solvensmæssige overdækning. Der blev konstateret et yderligere nedskrivningsbehov på godt 64 mio. kr. som primært vedrørte engagementer i ejendomsbranchen. Beløbet er indarbejdet i årsrapporten Finanstilsynet konstaterede visse risikoelementer i forretningsmodellen. Finanstilsynet fandt at kreditkvaliteten i bankens største engagementer er lavere end gennemsnittet for andre sammenlignelige pengeinstitutter i gruppe 2. Der blev givet påbud omkring styrkelse af kreditstyringsområdet, herunder tidspunktet for identifikation af OIV. Finanstilsynet havde ingen særlige bemærkninger omkring bankens likviditetsrisici. Det er bestyrelsens opfattelse at der er taget hensyn til alle væsentlige forhold ved udarbejdelsen af årsrapporten regnskabsberetning Netto rente- og gebyrindtægter Netto renteindtægter udgør 315,4 mio. kr. mod 288,7 mio. kr. i 2010 svarende til en stigning på 9,3%. Renteudgifterne er påvirket med ekstraordinære renteudgifter 13,7 mio. kr. vedr. hybrid kernekapital, der grundet bankens svage solvensoverdækning først forudsættes indfriet til kurs 110 efter september 2015, jf. låneaftalens bestemmelser herom. Netto gebyrindtægter samt udbytter udgør 103,4 mio. kr. mod 83,1 mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på 24,4 %. Netto- rente og gebyrindtægter udgør 418,9 mio. kr. mod 371,8 mio. kr. i 2010, svarende til en stigning på 12,7 %. Den primære årsag til stigningen i i netto rente- og gebyrindtægter kan henføres til erhvervelsen af Eik Bank Danmark 2010 A/S. I løbet af 2011 har rentemarginalen ligget uændret i niveauet 4%. 9

10 Ledelsesberetning 2011 Marginalen på tilkøbet af Eik Bank Danmark A/S er lavere end den oprindelige portefølje i SPAR LOLLAND. Prisstrukturen er anderledes, da udlånet i den tilkøbte bank har en anden risikoprofil. Andel af indlånsoverskud erhvervet i forbindelse med købet af Eik Bank Danmark 2010 A/S er i 2011 anvendt til indfrielse af udstedte obligationer med mio. kr. og 400 mio. SEK. En forsigtig strategi for placering af likviditet kombineret med et markant faldende renteniveau har medført et lavere afkast på bankens obligationsbeholdning end forventet. Det realiserede afkast på obligationsbeholdningen for 2011 blev 2,2 % p.a., hvilket er ca. 0,8 %-point under det forventede niveau ved årets start, og påvirker således renteindtægter negativt i forhold til forventningerne ved årets start. Kursreguleringer Kursreguleringer udgør 9,6 mio. kr. og er uændret i forhold til Kursreguleringen fordeler sig på obligationer 17,7 mio. kr., aktier -13,2 mio. kr. samt øvrige kursreguleringer i alt 5,1 mio. kr., hvoraf valuta samt afledte finansielle instrumenter udgør 4,2 mio. kr. Kursregulering på aktier fordeler sig på noterede aktier -3,2 mio. kr., sektoraktier med 8,8 mio. kr. samt øvrige unoterede aktier -18,8 mio. kr. Afkastet på noterede aktier udgør -8,3 % og er dermed væsentligt bedre i forhold til OMX C20-indekset, som i 2011 gav et negativt afkast på14,8 %. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgør 36,4 mio. kr. mod 25,6 mio. kr. i Stigningen udgør 42,2 % og hidrører primært fra koncernens andel af aktiviteterne i Krone Kapital A/S og Krone Kapital III A/S. Der vil fortsat være fokus på realisering af synergier efter erhvervelsen af Eik Bank Danmark 2010 A/S og en lav omkostningsudvikling. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter udgør i ,7 mio. kr. mod 44,9 mio. kr. året før svarende til et fald på DKK 33,2 mio. kr. eller 74,0 %. I 2011 udgør den væsentligste post bidrag til Indskydergarantifonden 9,0 mio. kr. i forbindelse med konkurs i Amagerbanken, Capinordic Bank, Fjordbank Mors samt Max Bank. I 2010 blev der til sammenligning udgiftsført garantiprovision til Det Private Beredskab under bankpakke II ordningen på 28,5 mio. kr. Fald i øvrigt i andre driftsudgifter skyldes at der i 2010 i forbindelse med konvertering fra BEC til SDC blev betalt en engangsudgift i form af udtrædelsesgodtgørelse på 14,7 mio. kr. til BEC. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Nedskrivninger udgør 273,1 mio. kr. mod 200,8 mio. kr. i Nedskrivningerne relaterer sig for størstedelens vedkommende til engagementer med kunder indenfor ejendomsbranchen, hvor der til trods for det lave renteniveau fortsat er begrænset omsættelighed af såvel kontor- som øvrige erhvervsejendomme. Herudover kan der konstateres højere nedskrivninger på privatkundesegmentet. De realiserede nedskrivninger er væsentlig højere end forventet ved udgangen af 3. kvartal. En ikke ubetydelig andel af de samlede nedskrivninger har tidligere været afsat i opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Omkostninger Omkostninger til personale og administration udgør 361,7 mio. kr. mod 267,0 mio. kr. i 2010 svarende til en stigning på 35,5 %. Stigningen i omkostningerne er realiseret på et lavere niveau end forventet. I omkostningerne indgår fusions- og købsomkostninger vedr. Eik Bank Danmark 2010 A/S med i alt 12,5 mio. kr. Restruktureringsomkostninger indgår tillige med 6,8 mio. kr. i forbindelse med organisatoriske tilpasninger foretaget i november måned med opsigelse af 13 medarbejdere og sammenlægning af afdelingen i Holeby med afdelingen i Rødby. Goodwill og øvrige immaterielle aktiver Goodwill blev øget i 2011 som følge af erhvervet goodwill i forbindelse med købet af Eik Bank Danmark 2010 A/S. Goodwill og øvrige immaterielle aktiver udgjorde ultimo 2011, 189,3 mio. kr. mod 16,3 mio. kr. ultimo Efterstillet kapital forfaldsstruktur Hybrid kernekapital: Nom. 200 mio. kr. optaget den 24. september 2009 i henhold til Lov om Statslig Kapitalindskud under 10

11 Ledelsesberetning 2011 bankpakke II. Lånets løbetid er uendelig og kan tidligst indfries fra den 25. september 2012 under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse. Ansvarlig lån: Nom. 100 mio. kr. optaget den 27. februar Forfald 31.marts Mulighed for førtidsindfrielse fra 31. marts 2015 under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse. Nom. 20 mio. EUR optaget den 28. marts Forfald den 28. marts Mulighed for førtidsindfrielse fra 3. april 2012 under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse. Som følge af bankens gode likviditet, har banken intet finansieringsbehov i det kommende år for at overholde lovens minimumskrav. Udvikling i indlån og udlån mio.kr Nom. 15 mio. EUR optaget den 31. oktober Forfald den 31. oktober Mulighed for førtidsindfrielse hver 6. måned under forudsætning af Finanstilsynets godkendelse Indlån Udlån Ansvarlige lån indgår med et reduceret beløb i beregningen af SPAR LOLLANDS basiskapital i de sidste 3 år før forfald i henhold til 25 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital. I solvensbehovet er der taget højde for reduktion i basiskapitalen i 2012 med i alt 73,1 mio. kr. som følge af bortfald af indregning af ansvarlig lån. Banken forventer ikke at indfri efterstillet kapital før forfald. Likviditet Bankens likviditet er god. Banken har en stabil indlånsbase og et indlånsoverskud på mio. kr. pr. ultimo Overdækning i forhold til lovkravet udgør 206,3 %. I 2011 er der tilbagebetalt udstedte obligationer med individuelt statsgaranti under bankpakke II med i alt mio. kr. De resterende obligationslån med individuel statsgaranti udgør 644 mio. kr. og forfalder og tilbagebetales i juni Koncernens tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker udgør i alt 889 mio. kr. og har følgende restløbetid: Anfordring Forfald inden for 12 måneder Efter 12 måneder 358 mio. kr. 500 mio. kr. 31 mio. kr. Tilsynsdiamanten Finanstilsynets tilsynsdiamant fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som et pengeinstitut bør ligge indenfor ved udgangen af Grænseværdierne vil indgå i Finanstilsynets tilrettelæggelse af tilsynsvirksomheden. Ultimo 2011 viser grænseværdien udlånsvækst en overskridelse, jf. nedenstående tabel. Summen af store engagementer < 125 pct. 81,9 Udlånsvækst < 20 pct. 24,3 Ejendomseksponering < 25 pct. 22,6 Likviditetsoverdækning > 50 pct. 206,3 Funding-ratio < 1,0 0,7 Overskridelsen af grænseværdien udlånsvækst skyldes alene det forøgede forretningsomfang, som følge af fusionen med Eik Bank Danmark 2010 A/S. Korrigeres udlånsvæksten for dette ville udlånsvæksten have været -5,0 %, og alle grænseværdier ville derfor have været overholdt. Forretningsomfang Koncernens samlede forretningsomfang, udlån, indlån og garantier har udviklet sig som følger: 11

12 Ledelsesberetning 2011 UDLÅN mio.kr INDLÅN mio.kr GARANTIER mio.kr Aktionærer Årets generalforsamling i SPAR LOLLAND afholdes torsdag den 19. april 2012 kl i Nakskov Teatersal. Indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsorden kan ses på Ultimo 2011 udgør aktionærsammensætningen: Ultimo Ultimo Fonden for Sparekassen Lolland 57,3 % 78,5 % Egne aktier 3,4 % 4,7 % Øvrige aktionærer 39,3 % 16,8 % Selskabets aktiekapital udgør kr. og er fordelt på aktier á 10 kr. Aktierne er frit omsættelige, dog således af ingen aktionær må eje mere end 10 % af selskabets aktiekapital. Denne bestemmelse gælder dog ikke Fonden for Sparekassen Lolland. Hvert nominelt aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 10 % af den samlede kapital. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne eller selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Bestyrelsens vurdering af SPAR LOLLAND kapital- og aktiestruktur fremgår af den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse på hjemmesiden Medarbejdere Det samlede antal medarbejdere i koncernen har omregnet til heltidsbeskæftigede i gennemsnit udgjort 310,8 personer mod 246,5 i Bestyrelse og repræsentantskab Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af medlemmer, idet antallet af medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Repræsentantskabet vælges blandt opstillede kandidater med bopæl i følgende stemmekredse: Lolland Kommune Guldborgsund Kommune Øvrige Danmark og udlandet 12

13 Ledelsesberetning 2011 Såfremt repræsentantskabet består af 68 medlemmer, vælges 44 medlemmer blandt kandidater med bopæl i Lollands Kommune, 8 medlemmer vælges blandt kandidater med bopæl i Guldborgsund Kommune, og 16 medlemmer vælges blandt kandidater med bopæl i det øvrige Danmark og udlandet. Såfremt repræsentantskabet består af færre end 68 medlemmer, reduceres antallet af medlemmer valgt i hver af de tre stemmekredse forholdsmæssigt. Valgbar til repæsentantskabet er enhver, der er personlig aktionær, og ikke fyldt 70 år inden den 31. december i året forud for valgåret. 16 personer af det nuværende repræsentantskab på 64 personer er på valg. Af disse genopstiller 12 personer. Herudover er der 8 nyopstillede kandidater. Det valgte repræsentantskab vælger på et møde den 19. april 2012 selskabets bestyrelse. Af den nuværende bestyrelse er advokat Lars Stuckert og finansdirektør Kaj V. Holm på valg. Finansdirektør Kaj V. Holm har meddelt, at han ikke er villig til genvalg til bestyrelsen. Revisionsudvalg Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse. Finansdirektør, cand.polit., Kaj V. Holm udgør det uafhængige bestyrelsesmedlem med kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen og/eller revision. Finansielle risici Som led i varetagelsen af ledelsen af virksomheden har bankens bestyrelse truffet beslutning om koncernens forretningsmodel og risikoprofil. Risikostyringen sker efter de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer, hvor der månedsvist sker rapportering til bestyrelsen. I forbindelse med driften, er koncernen eksponeret overfor forskellige typer af risici. Koncernen er eksponeret overfor forskellige risikotyper, som styres af forskellige niveauer i organisationen. Koncernens risici udgøres primært af: Risici på kapital og solvens: Risiko på kapital og solvens er risiko for tab som følge af, at koncernen ikke har tilstrækkelig kapital til at overholde solvenskrav eller et individuelt opgjort solvensbehov, hvis dette er større. Kreditrisiko: Risiko for tab som følge af, at låntagere ikke kan eller vil opfylde deres forpligtelser, og at eventuelle sikkerheder ikke i tilstrækkeligt omfang dækker forpligtelserne. Markedsrisiko: Risiko for tab som følge af ændringer i markedsværdien af koncernens aktiver og forpligtelser forårsaget af ændringer i markedsforholdene. Likviditetsrisiko: Risiko for tab som følge af, at koncernen ikke kan honorere sine betalingsforpligtelser ved hjælp af de normale likviditetsreserver. Operationel risiko: Risiko for tab på grund af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl, kriminelle handlinger i og uden for organisationen. Risikorapporten for 2011 indeholder yderligere oplysninger om koncernens risikostyring. Den ikke reviderede risikorapport kan findes på Sparekassen Lolland A/S hjemmeside Risiko på kapital og solvens: Koncernen har opgjort solvensprocenten til 11,3 % samt det individuelle solvensbehov til 10,5 % (moderselskabet 10,7%), svarende til en solvensmæssig overdækning på 0,5 % point eller 47 mio. kr., hvilket ligger væsentligt under ledelsens mål om solvensmæssig overdækning på 40 % svarende til 4,3 % point. Det opgjorte solvensbehov har i henhold til lovgivningens regler ikke været undergivet revision. Bankens mulighed for at modstå yderligere tab i forhold til kapitalkravet opgjort under det individuelle solvensbehov ligger alene i niveauet 47 mio. kr. Det fremtidige regelsæt for opgørelse af det individuelle solvensbehov fra 1. januar 2013 forventes at forøge kapitalkravet opgjort under det individuelle solvensbehov med alt andet lige 1-1,5 % point baseret på aktivitetsniveauet og balancestrukturen pr. 31. december 13

14 Ledelsesberetning Indhold Finanstilsynet har således i forbindelse med undersøgelsen af banken opgjort bankens solvensbehov under kreditreservationsmetoden til 12,2% pr. 31. december 2011 med baggrund i bankens nuværende aktivitetsniveau og balancestruktur. Bestyrelsen finder den nuværende solvensoverdækning for utilstrækkelig og har iværksat en handlingsplan med henblik på at styrke solvensoverdækningen. Handlingsplanen omfatter initiativer på såvel kort som længere sigt. Det er bestyrelsens opfattelse at handlingsplanen vil styrke kapitalen, således at banken til stadighed opfylder lovens krav til kapital. For yderligere beskrivelse af handlingsplanen henvises særskilt til note 33 om risikoforhold og risikostyring. Udviklingen i arbejdet med forøgelse af overdækningen skal i henhold til påbud fra Finanstilsynet rapporteres månedligt til Finanstilsynet. Kreditrisiko Kreditrisikoen er risiko for tab som følge af, at låntagere ikke kan eller vil opfylde deres forpligtelser, og at eventuelle sikkerheder ikke i tilstrækkeligt omfang dækker forpligtelserne. Kreditrisikoen udgør den væsentligste risiko i koncernen. En forringelse af kreditkvaliteten af koncernens udlån kan således påvirke koncernens resultat negativt i betydeligt omfang. Koncernen har derfor også stor fokus på netop dette risikoområde. Koncernen ønsker en passende og fornuftig risikospredning i forhold til brancher, kundesegmenter og geografi. Der er en relativ stor andel af udlånene som vedrører finansiering af ejendomsmarkedet hvor der i de nuværende markedsforhold anses at være risici for væsentlige tab. Koncernen ønsker at reducere andelen generelt set, og forventer at fortsætte med at pleje og vedligeholde den eksisterende portefølje af ejendomsrelaterede kommanditselskaber og private investorers ejendomsrelaterede investeringer med henblik på afvikling over tid. Koncernen ønsker at tage kalkulerede risici, som både i størrelse og indhold er forsvarlige, og således at intet enkeltengagement kan true koncernens eksistens. Lån ydes principielt kun til personer og virksomheder, som i kraft af deres løbende indtjening kan overholde samtlige deres forpligtelser. Der ønskes sikkerhedsstillelse for långivning i rimeligt omfang, men sikkerheden bør ikke i sig selv begrunde et udlån. Koncernens kreditpolitik fastsætter principper for størrelsen, typen og omfanget af de kreditrisici, koncernen ønsker at påtage sig, samt principper for håndtering og styring af kreditrisici. Kreditpolitikken understøtter, at koncernen opererer inden for Tilsynsdiamantens grænseværdier. Kreditpolitikken er gældende for forretningsenheder i såvel filialbanken SPAR LOLLAND som onlinebanken FinansNetbanken. Værdiansættelse af sikkerheder Koncernens politik for opgørelse af sikkerheder tager udgangspunkt i en konservativ markedsværdibetragtning. Opgørelsen af værdien af sikkerhederne er dog generelt forbundet med usikkerhed, idet ændringer i markedsforholdene kan føre til et behov for en revurdering af værdien af de stillede sikkerheder. Selv for engagementer, hvor de stillede sikkerheder er tilstrækkelige efter koncernens nuværende vurdering, er der fremadrettet en risiko på koncernens udlån og garantier til bl.a. ejendomssegmentet, idet værdien af de stillede sikkerheder og nedskrivningsbehov kan ændre sig, såfremt markedet ændrer sig. Principper for værdiansættelse af sikkerheder fremgår af note 33 om risikoforhold og risikostyring. Styring af kreditrisiko Bestyrelsen vil igangsætte en proces om opstramning af kreditstyringsområdet, herunder kredit procedurer og interne kontroller bl.a. med henblik på imødekommelse af Finanstilsynets forventede påbud og risikooplysninger. Kreditgivning sker efter en individuel vurdering af kunderne og deres økonomiske forhold indenfor rammerne af den af ledelsen fastlagte kreditpolitik. I FinansNetbanken sker dele af kreditgivningen som automatiserede processer i henhold til forud fastsatte kriterier. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for bevillingskompetencer. Direktionen har efter individuel stillingtagen videredelegeret bevil- 14

15 Bestyrelse Ledelsesberetning 2011 lingskompetencer på henholdsvis privat- og erhvervskundeområdet til en række personer med kreditansvar som et led i en hierarkisk bevillingsstruktur, hvor den enkelte kunderådgiver som udgangspunkt er i stand til selv eller efter forelæggelse for sin afdelingsleder at bevilge lån til hovedparten af sine kunder. Større engagementer samt udvidelser på svage engagementer bevilges dog af en central kreditbevillingsfunktion, direktionen og bestyrelsen. behæftet med usikkerhed og risiko. Opgørelse af nedskrivningsbehovet for koncernens kunder er under den nuværende økonomiske krise behæftet med en forøget risiko, hvor forværringer i kundernes økonomi kan medføre en væsentlig forøgelse i nedskrivningsbehovet. Koncernens kreditrisici m.v. er i øvrigt nærmere beskrevet i note 34. Koncernen har et kreditkontor, der er organisatorisk adskilt fra de kundevendte og bevilgende led, med det formål at sikre en passende opfølgning og overvågning på allerede bevilgede engagementer. Overvågningen har generelt fokus på overtræksopfølgning samt revurdering af opdaterede regnskabs- og budgetopfølgningsoplysninger. Der er særlig fokus på engagementer med potentielle eller reelle svaghedstegn, som bl.a. løbende screenes for mulig indtræden af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Engagementer med OIV revurderes løbende og som minimum kvartalsvist med henblik på justering af risikoklassifikation og nedskrivning. Endvidere gennemgås og bonitetsvurderes alle udlånsengagementer over 15 mio. kr. individuelt som minimum kvartalsvist af den kreditmæssige ledelse med henblik på en løbende opdatering af risikoklassifikation samt sikring af kreditmæssig opfølgning i øvrigt. Herudover overvåges kreditkvaliteten af den uafhængige kreditfunktion via kvalificerede stikprøver i form af engagementsgennemgange i de enkelte filialer. I FinansNetbanken er der opsat mål for kredittab pr. produkttype og udviklingen overvåges løbende. Samtidig sker der en overvågning af kreditkvaliteten ved hjælp af et kreditscoresystem, der automatisk inddeler kunderne i rating-grupper som grundlag for analyser af kreditkvaliteten. Herudover er der månedlig opfølgning på udviklingen i antal rykkere og restancer. Koncernen nedskriver løbende på udlån og garantier i overensstemmelse med gældende lovgivning. Nedskrivningerne foretages på baggrund af tilgængelig information, estimater og antagelser og er derfor Markedsrisiko: Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsværdien af bankens aktiver og forpligtelser forårsaget af ændringer i markedsforholdene, f.eks. som følge af ændringer i markedsrenterne og aktie- og valutakurserne. Markedsrisikoen kan opdeles i: Renterisiko, som er bankens samlede risiko for tab som følge af ændringer i markedsrenterne på de finansielle markeder. Aktierisiko, som er risikoen for tab som følge af fald i aktiekurserne. Valutarisiko, som er risikoen for tab som følge af ændringer i valutakurserne. Bestyrelsen har udarbejdet en instruks til direktionen med bemyndigelse og grænser for størrelsen af beholdninger og risiko. Direktionen har efter individuel vurdering videredelegeret bemyndigelser til personer med ansvar for bankens markedsrisici. Ansvaret og den daglige styring af markedsrisiciene ligger i investeringscentret. Der foretages daglig kontrol af bemyndigelser og grænser på obligationsbeholdningen, aktier og valutapositioner. Kontrollen foretages af en uafhængig kontrolfunktion. Der foretages løbende kontrol af den totale renterisiko i den uafhængige kontrolfunktion. Renterisikoen opgøres efter reglerne i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Kontrollerne skal sikre, at investeringscentret ikke overskrider bestyrelsens instruks til direktionen og videredelegerede bemyndigelser. Koncernens markedsrisici er generelt relativ beskedne. Der henvises til redegørelsen herfor i note

16 Ledelsesberetning Indhold 2011 Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er defineret som risikoen for tab som følge af, at: koncernens omkostninger til likviditetsfremskaffelse stiger uforholdsmæssigt meget, manglende funding forhindrer banken i at opretholde den vedtagne forretningsmodel, eller koncernen ultimativt ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser på grund af manglende funding. Likviditeten styres dagligt med henblik på at sikre, at der løbende er tilstrækkelig likviditet til både at dække den organiske vækst samt løbende udsving i de risici, som koncernen har og vil påtage sig. Den kortsigtede styring af likviditetsbehovet varetages af investeringscentret. Styring af den langsigtede funding varetages af direktionen og chefen for investeringscentret. Likviditetsudviklingen overvåges dagligt iht. målsætningen på området og under hensyntagen til kravene i 152 i Lov om Finansiel Virksomhed. Der foretages løbende kontrol af likviditeten i bankens risikokontrolafdeling i forhold til 152 i Lov om Finansiel Virksomhed. Koncernen benytter en likviditetsmodel udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter til vurdering af det fremadrettede likviditets- og kapitalbehov. Modellen indeholder en 1- årig budgetmodel samt en 1 -årig stressmodel. Koncernens målsætninger for likviditet vurderes løbende. Koncernens overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i henhold til FIL 152: Overskudslikviditet i henhold til 15 % grænsen Overskudslikviditet i henhold til 10 % grænsen Koncernens obligationslån og efterstillede lån kan ikke opsiges i andre tilfælde end ved bankens misligholdelse. Operationel risiko Operationel risiko er risikoen for tab som følge af utilstrækkelige eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl, kriminelle handlinger i og uden for organisationen. Bankens bestyrelse har vedtaget en politik for operationelle risici i SPAR LOLLAND. Det er bankens politik, at de operationelle risici til stadighed begrænses under hensyn til de omkostninger, der er forbundet med dette. Banken styrer den operationelle risiko gennem forretningsgange og kontrolforanstaltninger. I organisationen udføres kontrollen af afdelinger, der er uafhængige af de udførende afdelinger. Derudover udfører den interne revision en uafhængig revision af, at forretningsgange og interne kontroller overholdes. Afhængigheden af nøglemedarbejdere søges løbende minimeret ved udarbejdelse af skriftlige forretningsgange på alle væsentlige og risikofyldte områder. Til støtte for håndtering og styring af nøglemedarbejderes fratræden har banken vedtaget en politik herfor. Banken har ikke foretaget risikoafdækning af operationelle risici, men forsikrer fysiske aktiver, og der er tegnet en kriminalitetsforsikring. Compliance og risikostyring Banken har en compliance og risikostyringsafdeling. Den complianceansvarlige efterprøver løbende, om banken har effektive metoder og procedurer, der er egnede til at opdage og mindske bankens compliancerisici på en række definerede complianceområder. Vurderingen foretages ud fra en fastlagt årsplan. Den complianceansvarlige udfærdiger årligt en skriftlig rapport til direktionen og bestyrelsen. Den risikoansvarlige vurderer om risikostyringen i banken sker på betryggende vis, herunder at der skabes et overblik over bankens risici og det samlede risikobillede. Der er fastsat en årsplan i samarbejde med direktionen, hvor fokusområder er fastlagt. Den risikoansvarlige udfærdiger årligt en skriftlig rapport til direktionen. 16

17 Bestyrelse Ledelsesberetning 2011 Intern revision Bankens interne revision foretager en uafhængig gennemgang af, at bankens forretningsgange og interne kontroller overholdes for derigennem at reducere risikoen for operationelle fejl. Den interne revision refererer direkte til bestyrelsen. IT-sikkerhed Banken er afhængig af et velfungerende IT-system for at kunne udføre egne og kunders bankforretninger og tilbyde kunderne tjenesteydelser, hvorfor dette er et centralt element i den operationelle risiko. Bankens IT-drift sker i langt overvejende grad via Skandinavisk Data Center A/S (SDC) som ekstern datacentral. Banken følger nøje de anvisninger og anbefalinger, som udsendes af datacentralen samt øvrige IT-leverandører. Bankens IT-sikkerhed tager udgangspunkt i lovgivningsmæssige forhold samt hensyn til den løbende drift. Bankens IT-drift skal ske efter dokumenterede driftsplaner og vejledninger. Driften skal være sikker og stabil, hvilket skal sikres gennem størst mulig automatisering og løbende kapacitetstilpasning. Der er udarbejdet beredskabsplaner for IT-nedbrud, således at alle vitale funktioner kan forsætte ved et nedbrud. INTERNE KONTROL- OG RISIKOSYSTEMER I FORBIN- DELSE MED REGNSKABSAFLÆGGELSESPROCESSEN Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Koncernens kontrol og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen foretager en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen stilling til risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal træffes med henblik på at reducere og/eller eliminere sådanne risici. Bestyrelsen, revisionsudvalget og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. RISIKOVURDERING VED REGNSKABSAFLÆGGELSES- PROCESSEN Bestyrelsen og direktionen foretager løbende vurdering af de risici, som påhviler koncernen, herunder risici som påvirker regnskabsaflæggelsesprocessen. I årsregnskabet beskrives de væsentligste identificerede risici i relation til regnskabsaflæggelsesprocessen under anvendt regnskabspraksis i afsnittet Regnskabsmæssige skøn. Der er særlig risiko forbundet med værdiansættelsen af sikkerheder i ejendomme og ejendomsprojekter, som følge af et for tiden ineffektivt ejendomsmarked karakteriseret ved få handler og større udfaldsrum for værdiansættelsen af fast ejendom. En fortsat forværring af ejendomspriserne vil påvirke bankens sikkerheder i ejendomsengagementer. En forøgelse af kreditrisiciene kan påføre banken tab eller indebære nedskrivningsbehov, risiko for endelige tab på allerede nedskrevne engagementer, eller at behovet for kapitaldækning øges, hvilket kan have en væsentlig indvirkning på bankens virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Direktionen og bestyrelsen tager løbende stilling til, om der skal iværksættes nye interne kontroller for at imødegå identificerede risici. Der henvises til koncernens risikorapport for 2011 for en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan blive påvirket af. Spar Lolland aktien Ved udgangen 2011 havde Spar Lolland aktionærer. Største aktionær er Fonden for Sparekassen Lolland, som i alt besidder 57,3 % af den samlede aktiekapital. Kursen på aktien udgør ultimo ,5 mod kurs 200 ultimo Det markante kursfald skal 17

18 Ledelsesberetning Indhold 2011 ses i sammenhæng med en relativ høj kurs ultimo 2010 i forhold til andre pengeinstitutter ligesom aktieemissionen i juni 2011 også påvirker kursen negativt. udbyttepolitik Banken har modtaget statslig kapitalindskud i henhold til lov om statslig kapitalindskud og udnyttet ordningen med individuel statsgaranti i henhold til lov om finansiel stabilitet. Banken er derfor omfattet af begrænsning i adgangen til at udbetale udbytte indtil det tidspunkt hvor banken hverken har udestående statslig kapitalindskud eller udstedelse under ordningen om individuel statsgaranti. Regnskabskontrol af Finanstilsynet I forbindelse med Finanstilsynets regnskabskontrol af og bemærkninger til årsrapporten 2010 har Finanstilsynet den 21. december 2011 meddelt at regnskabskontrolsagen betragtes som afsluttet med baggrund i den supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2010, som SPAR LOLLAND offentliggjorde den 27. maj Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Redegørelse om samfundsansvar, herunder politik, fremgår af bankens hjemmeside under følgende adresse: samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) herunder politik, fremgår af bankens hjemmeside under følgende adresse: Lovpligtig oplysning vedrørende lønpolitik Lovpligtig oplysning vedr. lønpolitikken fremgår på bankens hjemmeside under følgende adresse: relations Begivenheder indtruffet efter 31. december 2011 Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen er den 20. marts 2012 fratrådt som administrerende direktør i Sparekassen Lolland A/S. Til ny direktion er udnævnt underdirektørerne Allan Johannesen og Ulrich Jespersen. Ulrich Jespersen er ny administrerende direktør med virkning fra den 20. marts Der er i øvrigt fra balancedagen og frem til bestyrelsens godkendelse af årsrapporten ikke indtrådt væsentlige forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten. Der henvises til omtale af Finanstilsynets funktionsundersøgelse primo 2012 i ledelsesberetningens side 9 samt note 33 side 62. Med baggrund i en god likviditet har banken primo marts 2012 førtidsindfriet anden og sidste tranche af syndikeret seniorlån på nominelt 83 mio. EUR. Det syndikerede lån, hvis endelige forfaldsdato var den 22. juni 2012, var oprindelig på 156 mio. EUR, hvoraf første tranche blev tilbagebetalt medio Forventninger til 2012 Koncernen forventer en basisindtjening før nedskrivninger i 2012 i niveau mio. kr. under forudsætning af, at det generelle renteniveau ikke falder yderligere. Basisindtjeningen er fortsat negativt påvirket af det særdeles lave renteniveau, som påvirker afkastet på bankens overskudslikviditet, mens realisering af omkostningsmæssige synergier som følge af skift til en fælles datacentral, SDC i 4. kvartal 2011 samt organisationstilpasning i 4. kvartal påvirker basisindtjeningen positivt i Behovet for nedskrivninger forventes at falde væsentligt i 2012, men som følge af en fortsat høj kreditrisiko knyttet til koncernens større engagementer kan selv enkeltstående uforudsete hændelser påvirke nedskrivningerne betydeligt. Koncernen har fokus på at styrke den solvensmæssige overdækning gennem en forøget indtjening i 2012 og fremover. Dette vil blandt andet ske gennem en stærk markedsposition i bankens primære markedsområder på Lolland-Falster, dele af Sjælland samt en række forretningsmæssige muligheder i online bankplatformen FinansNetbanken. Likviditetsmæssigt fremstår koncernen i en gunstig position som følge af indlånsoverskuddet på 2,1 mia. kr. pr. ultimo

19 Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst for perioden 1. januar december 2011 Koncernen SPAR LOLLAND RESULTATOPGØRELSE kr kr. Note 3 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration ,19,20 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat Årets resultat Resultat pr. aktie á 10 kr. -16,4-12,0 Resultat pr. aktie (udvandet) á 10 kr. -16,4-12,0 TOTALINDKOMST Årets resultat Anden totalindkomst: Værdiregulering af sikringsinstrument Skat af værdiregulering af sikringsinstrument Anden totalindkomst Årets totalindkomst

20 Balance pr. 31. december 2011 Koncernen SPAR LOLLAND Aktiver kr kr. Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Finansielle aktiver til dagsværdi over resultatopgørelsen Finansielle aktiver i handelsbeholdningen Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuel skat Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Aktiver i alt

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 31. maj 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2013 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 5. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2014 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011

Delårsrapport 1. halvår 2011 Delårsrapport 1. halvår 2011 indhold indhold LEDELSESBERETNING 3 Ledelsesberetning LEDELSESPåTEGNING 6 Ledelsespåtegning halvårsregnskab FOR KONCERNEN SPAREKASSEN LOLLAND 7 Resultatopgørelse og opgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 8. februar 2012 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere