INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance 13 Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Totalindkomstopgørelse 18 Balance 19 Egenkapitalopgørelse 20 Pengestrømsopgørelse 21 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Væsentlige skøn og forudsætninger 3. Resultat af CO2 investeringer 4. Personaleomkostninger 5. Andre eksterne omkostninger 6. Finansielle indtægter 7. Finansielle udgifter 8. Årets skat 9. Værdipapirer 10. Vindmølleanlæg 11. Kapitalandele i dattervirksomheder 12. Tilgodehavender fra salg 13. Andre tilgodehavender 14. Ændring i arbejdskapital 15. Likvide beholdninger 16. Aktiekapital 17. Egne aktier 18. Anden gæld 19. Udskudt skat 20. Bankgæld 21. Ansvarlig lånekapital 22. Pantsætninger 23. Kautions- og eventualforpligtelser/aktiver 24. Hensættelser 25. Begivenheder efter statusdagen 26. Finansielle risici 27. Segmentoplysninger 28. Nærtstående parter 29. Gennemsnitlige antal aktier 30. Revisionshonorar 31. Aktiebaseret vederlag 32. Ophørende aktiviteter 33. Aktiver bestemt for salg Børsmeddelelser 2012 Selskabsoplysninger

3 REDEGØRELSE VEDRØRENDE ÅRSRAPPORTEN FOR 2012 Erhvervsstyrelsen har foretaget regnskabskontrol vedrørende KlimaInvest A/S årsrapport for Erhvervsstyrelsen har gjort opmærksom på, at den oprindelige årsrapport for 2012 indeholdt fejl og selskabet har på denne baggrund valgt, at offentliggøre en ny årsrapport for Den tidligere offentliggjorte version af selskabets årsrapport for 2012 kan derfor ikke anvendes. Erhvervsstyrelsen har gjort opmærksom på, at selskabet: Koncernens balancesum pr , t.kr , og koncernens egenkapital pr , t.kr er upåvirket af ændringerne. Aktiver og forpligtelser, som er bestemt for salg, er specificeret i årsregnskabets note 33. Ovennævnte ændring har endvidere medført, at vindmølleaktiviteten i den ny årsrapport er præsenteret i koncernens resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse som en ophørt aktivitet, i henhold til IFRS 5, afsnit 33. Resultat af ophørende vindmølleaktiviteter er opgjort til: 1. Klassificerer og præsenterer vindmølleanlæg som en ophørende aktivitet, som besiddes med henblik på salg i overensstemmelse med IFRS 5 2. Indregner og måler kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabets årsregnskab i overensstemmelse med IAS 27, afsnit 38 Herudover har Erhvervsstyrelsen truffet beslutning om, ikke at registrerere den kapitalnedsættelse, som blev besluttet på ekstraordinær generalforsamling, den 27. december Erhvervsstyrelsen har på denne baggrund gjort opmærksom på, at selskabet indarbejder denne ændring i den nye årsrapport. Beløbsmæssig indvirkning Den beløbsmæssige indvirkning af pkt. 1 har medført en række omklassificeringer af koncernens aktiver og forpligtelser tilknyttet den afhændede vindmølleaktivitet. Følgende aktiver og forpligtelser er som følge af ændringen omklassificeret til aktiver og forpligtelser bestemt for salg: Ovenstående ændring af præsentationen af koncernens ophørende aktiviteter har ikke medført ændringer til årets samlede resultat for koncernen. Ændringen har således kun påvirket en ændret præsentation af resultatet af ophørende og fortsættende aktiviteter. Koncernens resultat af fortsættende aktiviteter er således positiv påvirket med t.kr for 2010, positivt påvirket med t.kr for 2011 samt positivt påvirket med t.kr for Koncernens resultat af ophørende aktiviteter er negativt påvirket med t.kr for 2010, negativt påvirket med t.kr for 2011 samt negativt påvirket med t.kr for Koncernens pengestrømsopgørelse påvirkes endvidere af ændringen. Ændringen medfører udelukkende en omklassificering af pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO). Følgende beløb er ændret fra fortsættende aktiviteter til ophørende aktiviteter: Ovenstående omklassificeringer har medført en reduktion af koncernens langfristede aktiver pr med t.kr samt en forøgelse af koncernens kortfristede aktiver med t.kr Koncernens langfristede gældsforpligtelser pr er reduceret med t.kr mens kortfristede gældsforpligtelser er forøget med t.kr Resultat af ophørende aktiviteter er specificeret i årsregnskabets note 32. 3

4 Den beløbsmæssige indvirkning af pkt. 2 vedrørende indregning af kapitalandele i dattervirksomheder, har medført en ændring af såvel resultat, egenkapital og balancesum for moderselskabet. Moderselskabets resultatopgørelse for 2011 og 2012 er ændret med hensyn til nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder samt finansielle poster. Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles til kostpris efter IAS 27. Der er som følge af årets nedskrivning af vindmølleaktiviten i KlimaInvest Cleanwind P/S konstateret negativ egenkapital i datterselskabet. Som følge heraf har ledelsen vurderet et væsentligt nedskrivningsbehov af kapitalandelene. Genindvindingsværdien er beregnet til t.kr. 0 og kapitalandele i dattervirksomheder er nedskrevet med t.kr til kr. 0. Beregning af genindvindingsværdien er foretaget på baggrund af den aktuelle dagsværdi i en salgssituation af vindmølle aktiviteten, med fradrag af forventede salgsomkostninger. Herudover er der foretaget nedskrivning af moderselskabets tilgodehavende hos KlimaInvest Clean Wind P/S med t.kr Nedskrivningen er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle udgifter. Ændringerne påvirker moderselskabets resultatopgørelse for 2011 og 2012 således: forøges med t.kr , der samtidig fragår moderselskabets og koncernens frie reserver pr Egenkapitalopgørelsen er specificeret på side 19 i årsrapporten. Aktiekapitalens sammensætningen og de seneste 5 års udvikling er specificeret i årsrapportens note 16. Ændringerne er endvidere indarbejdet i koncernens hoved- og nøgletalsoversigt samt i ledelsesberetningen. Som følge af de foretagne ændringer er koncernens resultat pr. aktie for såvel ophørende som fortsættende aktiviteter ændret for årene 2010, 2011 og Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter er ændret således: EPS, kr. EPS, kr. (oprindelig) (korrigeret) Resultat pr. aktie af ophørende aktiviteter er ændret således: EPS, kr. EPS, kr. (oprindelig) (korrigeret) Idet ændringer ikke har medført en ændring af koncernens samlede resultat er resultat pr. aktie totalt set ikke ændret. Resultat pr. aktie af fortsættende og ophørende aktiviteter er specificeret i resultatopgørelsen. Moderselskabets egenkapital pr er som følge af ovenstående ændringer ændret fra t.kr til t.kr Moderselskabets egenkapital pr er uændret og udgør således t.kr Moderselskabets balancesum pr er ændret fra t.kr til t.kr Moderselskabets balancesum pr er uændret og udgør således t.kr Kapitalandele i dattervirksomhed er specificeret i årsrapportens note 11. Erhvervsstyrelsens beslutning om ikke at registrere kapitalnedsættelsen, vedtaget den 27. december 2012, med t.kr , medfører udelukkende at selskabets og koncernens aktiekapital pr

5 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL 5

6 BAGGRUND CO2 aktie Selskabets aktie blev børsnoteret med det formål, at tilbyde en børsnoteret aktie med et CO2 afkast i forventning om at prisen på CO2 udledning ville være stigende. Investeringsstrategien blev implementeret således, at egenkapitalafkast kunne maksimeres i et scenario med stigende CO2 priser. Selskabets investeringer var præget af et ustabilt afkast med høj politisk risiko og kapitalen blev eksponeret således, at en faldende CO2 pris ville have en stor negativ indflydelse på egenkapitalen. FN klimaprojekt Selskabet stiftede et klimaprojekt under FN s kvotemekanisme, hvorved selskabet og dets projektpartnere kunne mindske CO2 udledningen med 5 mio. tons i perioden frem til Efter COP15 klimatopmødet valgte selskabets ledelse imidlertid at omlægge selskabets portefølje og indstille klimaprojektet med henvisning resultatet af FN s forhandlinger og risikoen for, at der ikke kunne opnås en ny klimaaftale inden Kyoto protokollens udløb i EU s kvotehandelssystem Selskabets porteføljeeksponering blev fokuseret i det europæiske kvotehandelssystem i forventning om, at EU ville stramme CO2 kvoteloftet. Det vurderedes, at EU gennem en selvstændig klimapolitik ville sigte efter en høj CO2 pris for derigennem at gøre det rentabelt at omlægge fra kulkraft til vedvarende energi Vedvarende energiproduktion I forventning om en stigning i CO2 prisen gennemførtes en gradvis omlægning af balancen fra CO2 investeringer til investering i vedvarende energianlæg. Der blev investeret i en 7MW idriftssat vindmøllepark og selskabet tilførtes afskrivningsberettigede aktiver som kunne bidrage til at optimere beskatningen af et forventet CO2 cash-flow. Eksponering overfor CO2 prisen Eksponeringen overfor den europæiske CO2 kvotepris blev opnået via CO2 kontrakter på den europæiske klimabørs European Climate Exchange (ECX) og via selskabets køb af aktier i det børsnoterede CO2 investeringsselskab Trading Emissions PLC. CO2 kontrakter er finansielle futures og det underliggende instrument er en CO2 kvote målt i enheden tons kuldioxid (CO2). Aktier i Trading Emissions PLC medførte en CO2 eksponering via en portefølje af klimaprojekter med kreditering forud for Kyoto protokollens udløb i LEDELSESBERETNING Nedlukning af CO2 investeringer i 2011 Selskabet valgte i 2011 at nedlukke for CO2 kvoteinvesteringer efter et voldsomt fald i CO2 prisen afledt af tiltagende strukturelle usikkerheder i Europa. Nedlukning af vindmølle aktivitet i 2012/2013 Selskabet besluttede at sælge vindmølleaktiviteten, da investeringen ikke gav et tilstrækkeligt afkast og det krævede en betydligt nedbringelse af bankgælden for at sænke sænke renten og fastholde finansieringsaftalen, hvilket KlimaInvest likvidietsmæssigt ikke kunne honorere. Status Selskabet lavede i slutningen af 2007 en kapitaludvidelse mio på kr. 80,5 og pr har selskabet en egenkapital på mio kr. 2,9. Selskabet ledelse ønsker at ændre selskabets vedtægter, således at selskabets investeringsfokus ændres. Årets resultat Resultatet er især præget af salget af vindmølleparken i 2013 som for koncernen medfører en nedskrivning på mio kr. 15,4 i regnskabsåret En del af nedskrivningen kan tilbageføres med op til 210 t. euro, såfremt køber ikke har nogle indsigelser mod KlimaInvest i periode på 15 måneder efter handlen. Salgsprisen har været påvirket af øgede omkostninger samt manglende elproduktion i forhold til budget. KlimaInvest A/S købstilbud overfor GW Energi A/S blev udsendt i november 2011 og blev sidenhen reguleret med henvisning til påløbne rekonstruktionsomkostninger i GW Energi A/S. KlimaInvest A/S tilbud om rekonstruktion af GW Energi A/S udløb i første halvår Rekonstruktionsforslaget fra KlimaInvest A/S var betinget af en positiv afklaring vedrørende tilgodehavende mellem søsterselskaber i Green Wind koncernen. En sådan positiv afklaring kunne ikke opnås, hvorfor omkostningerne til transaktionen er udgiftført i resultatopgørelsen. Vindmølleparkens bruttoresultat udgjorde 5,3 mio. kr., og årets resultat for ophørende aktiviteter før renter og afskrivninger (EBITDA) udgjorde 4,6 mio. kr. i De faste omkostninger i moderselskabet er faldet betragtelig fra 2011 til Afskrivninger bidrog negativt med 3,3 mio. kr., og finansielle poster bidrog negativt med 2,5 mio. kr. 6

7 Forventet udvikling Selskabets forventninger til den fremtidige udvikling er i høj grad baseret på gennemførelsen af kapitalforhøjelse i 4. kvartal Selskabet investeringsfokus vil være mindre likvide aktiver. Den nye ledelse forventer et væsentlig bedre afkast på den investerede kapital fremadrettet. På baggrund af dette forventes et resultat før skat mellem -2 og 0 mio kr. i regnskabetåret Selskabets el-produktion Selskabets vindmøllepark har været idriftssat i 6 år og er beliggende i Bretagne området af Frankrig, der vurderes at have fordelagtige vindforhold. Med udgangspunkt i vindmølleparkens realiserede produktion har EMD (Energi og Miljø Data International A/S) og DEWI (Deutsches Windenergie Institut GmbH) beregnet en P50 produktion til 13 mio. kwh i en opdateret beregning forud for erhvervelsen af vindmølleparken. Parken består af Nordex N90 vindmøller med en kapacitet på 7MW. Vindmøllerne er omfattet af lovgivningen, hvorefter Eletricité de France (EDF) er forpligtet til at aftage den producerede strøm med en årlig indeksregulering af afregningsprisen. Omsætningen vil dermed være inflationsindekseret. Tariffen for 2013 er reguleret til 0,09141 mod 0,09022 Eur/kWh i 2012 og er dermed hævet med + 1,3 procent mod en stigning på 3,1 procent forrige år. Den positive effekt fra indeksering immuniserer effekten af stigende franske produktionsafgifter. Vindmølleparkens rådighedsfaktor for helåret 2012 udgjorde 98,2 procent sammenholdt med 99,18 procent i Den gennemsnitlige vindhastighed har i 2012 været 8 m/s Produktionen for helåret 2012 udgjorde 11,6 mio. kwh., hvilket har været det bedste år i den tid, som KlimaInvest har ejet vindmølleparken. Selskabets aktiekapital Selskabets nominelle aktiekapital udgjorde DKK fordelt på stk. aktier ved indgangen til regnskabsåret Ved den ekstraordinære generalforsamling i december 2012 blev det besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK til DKK , og samtidig ændre den pålydende værdi af selskabets kapitalandele fra nominelt DKK 10 til nominelt DKK 1 per aktie. Denne ændring er efterfølgende blevet erklæret ugyldig og selskabets aktiekapital er således rettet til nominelt DKK med en pålydende værdi på nominelt DKK 10 per aktie. Selskabets kapitalstruktur Koncernens balancesum per statusdagen udgør 42,2 mio. kr. med aktiver bestemt for salg på 41,5 mio. kr. Koncernens netto rentebærende gæld (NIBD) udgør 36,9 mio. kr. inkl. forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg og -0,5 mio. kr. eksklusive forpligtelser vedrøremde aktiver bestemt for salg. Koncernens soliditetsgrad udgør 7 pct. ved en egenkapital på 2,9 mio. kr. Aktiver indenfor vedvarende energi er placeret i det franske selskab KlimaInvest Côtes D Armor SNC, der ejes 100 procent gennem de danske datterselskaber KlimaInvest Clean Wind P/S og KlimaInvest Clean Wind Partners ApS, der begge er ejet 100 procent af KlimaInvest A/S. Anlægsgælden er optaget af det franske driftsselskab gennem et dansk pengeinstitut. Bankgælden er optaget med en løbetid på 10 år. Anlægsgælden udgjorde 38,2 mio. kr. på statusdagen. Lånet er variablet forrentet og der er ikke indgået fast-rente aftaler. Koncernens moderselskab har i 2012 indfriet ansvarlig lånekapital på 5,0 mio. kr. Den ansvarlige lånekapital blev optaget i forbindelse med selskabets tilbud om køb af vindmølleselskabet GW Energi A/S under rekonstruktion. Kapitalberedskab Koncernens kapitalberedskab har været negativt påvirket som følge af nedlukningen af CO2 investeringer og afkastet på vindmølleaktiviteten, hvilket har resulteret i en markant nedbringelse af den likvide arbejdskapital. Den nye ledelse har været nødsaget til at bringe omkostningerne yderligere ned i løbet af 2012, således at koncernen har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab. Koncernen har som følge af salg af vindmølleaktiviteten det fornødne kapitalberedskab for 2013 og vil igangsætte en kapitaludvidelse for at gennemføre de lagte planer for 2013 og årene fremover. Handel med egne aktier Selskabet vil i perioder forsøge opkøb af egne aktier, hvis der på markedet kan erhverves aktier med signifikant rabat i forhold til indre værdi. Koncernen har i 2012 ikke købt egne aktier og ejer 1,5 procent af egne aktier ved udgangen af perioden. Begivenheder efter balancedagen KlimaInvest har frasolgt vindmølleaktiviteteten i januar Konsekvensen heraf er indregnet i årsrapporten

8 Strategi KlimaInvest A/S afviklede CO2 aktiviteterne i tredje kvartal 2011 og selskabets ledelse har siden afsøgt muligheder for at øge børsplatformens kritiske masse med yderligere aktivitet indenfor vedvarende energiproduktion. Dette er desværre ikke lykkes. Selskabet ønsker at ændre selskabets vedtægter, samt at øge kapitalgrundlaget via en kapitaludvidelse, således at selskabet fremadrettet kan investere i mindre likvide aktiver. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar (CSR) Der er ikke udarbejdet politikker for samfundsansvar. 8

9 RISIKOFAKTORER De risici, der knytter sig til en investering i koncernen, består dels af risici, der knytter sig til de underliggende produktionsaktiver og dels af risici, der knytter sig specifikt til drift og administration af koncernen. Disse faktorer vurderes alle at have væsentlig indflydelse på den finansielle udvikling i koncernen samt afkastet på investeringerne. Ledelsen anser, at de nedennævnte risikofaktorer udgør de væsentligste risici, som bør indgå i en analyse af koncernen. + Politiske risici + Operationelle risici + Selskabsrisici + Handelsrisici De nævnte risici er ikke nødvendigvis udtømmende, ligesom de ikke står i prioriteret rækkefølge. Skulle en eller flere af de nævnte risikofaktorer blive en realitet, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på koncernens virksomhed, forventninger, økonomiske situation og driftsresultater. I sådanne tilfælde kan markedskursen på aktierne falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af det beløb, de har investeret ved at købe aktierne. Det er ikke muligt at foretage en analyse af, i hvor stort omfang hver enkelt risikofaktor kan påvirke KlimaInvest, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Andre risici, som KlimaInvest på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få negativ virkning på koncernens drift og udvikling. Politisk risici Koncernens forretningsområde er genstand for en høj grad af regulering med tilskudsordninger. Ændring i gældende regler kan få en indvirkning på Koncernens lønsomhed i nedadgående retning. Operationelle risici Der kan ikke gives sikkerhed for, at et historisk afkast af en aktivklasse eller en driftsaktivitet er ensbetydende med, at aktivklassen eller driftsaktiviteten også i fremtiden vil generere et positivt afkast. En investering i vedvarende energiaktiver beregnes ud fra de forventede el-indtægter på baggrund af faktisk produktion og simulering af fremtidige klimatiske variabler (f.eks. vind og sol). Målinger som benyttes til beregningerne kan blive ændret, og sker det i negativ retning, vil det ligeledes påvirke den oprindelige budgetterede produktion i negativ retning. Der er ligeledes forskel på hvor meget vinden blæser. Historisk set er der oplevet udsving på 30 % i vindudsving. En længere periode med mindre vind vil påvirke rentabiliteten i negativ retning. Ved erhvervelsen af vedvarende energi aktiver stiller producenten en garanti og alt efter hvilken service- og vedligeholdelsesaftale der vælges, kan der efterfølgende forekomme uforudsete omkostninger til vedligeholdelse og reparation. De større leverandører tilbyder service- og vedligeholdelsesaftaler med forsikring med en løbetid på år. Efter udløb af disse aftaler budgetteres der med fremadrettede reparations- og vedligeholdelsesomkostninger for resten af aktivets levetid. Såfremt disse omkostninger er højere end de budgetterede, vil dette påvirke investeringens afkast negativt. Koncernens driftsaktiviteter er forbundet med de risici, der uløseligt hænger sammen med drift af vindmøller såsom driftsforstyrrelser, produktionsfejl, naturkatastrofer og terrorangreb. Som følge heraf har koncernen en politik om at tegne forsikringsdækning for koncernens hovedrisici. Koncernen kan ikke give sikkerhed for, at koncernen er eller vil være tilstrækkeligt dækket i forbindelse med eventuelle tab som følge af blandt andet større afbrydelser på koncernens vindmøller, eller reparation og udskiftning af beskadigede komponenter. Såfremt koncernen pådrager sig et alvorligt tab eller et tab, som i væsentlig grad overstiger forsikringsdækningen, kan de deraf følgende udgifter få en væsentlig negativ indvirkning på koncernens drift, økonomiske stilling og resultat eller evne til at opnå sine mål. Vindmøllernes levetid kan være kortere eller længere end forventet. Koncernens budgetter er baseret på, at en vindmølles levetid er 25 år. Flere af de vindmøller, der blev opstillet for 25 år siden er stadig i drift. Koncernen kan ikke garantere, at nutidens møller vil producere strøm i 25 år, da den nyudviklede teknologi endnu ikke har været i drift i så mange år. Såfremt det viser sig, at vindmøllerne ikke holder i 25 år, kan det have en væsentlig negativ indvirkning på Koncernens økonomiske stilling, resultat og evne til at opnå sine mål. Valuta- og renterisici Koncernens investeringsstrategi medfører risici relateret til udviklingen på valutamarkedet og i renteniveauet. Selskabet aflægger sit regnskab i danske kroner. Da en del af selskabets indtægter og udgifter er i EUR, vil selskabets indtjening blive påvirket hvis kursforholdet mellem EUR og danske kroner ændrer sig væsentligt. Da selskabets lån i EUR ligeledes hænger sammen med vindmølleinvesteringer i EUR, er der i den forbindelse skabt sammenhæng mellem aktiver og passiver. Investeringen i vindmøller er baseret på en væsentlig fremmedkapitalsfinansiering. En stigning i renteniveauet vil dermed kunne få en væsentlig negativ indvirkning på afkastet. Koncernens bankgæld forrentes til en variabel pengemarkedsrente. En stigning i pengemarkedsrenten vil 9

10 forværre koncernens finansielle poster. For eksempel vil en stigning på 1 procent i renten medføre at koncernens renteudgifter øges med 0,4 mio. kr. målt i forhold til koncernens netto rentebærende gæld ved udgangen af Koncernens vindmøller befinder sig på et marked, hvor tariffer indekseres med inflationsudviklingen. En kraftig stigning i inflation og renter vil dermed delvist immuniseres som følge af en tilsvarende inflationsafledt stigning i el-tarif. Selskabsrisici Ligeledes kan der ikke gives sikkerhed for, at markedskursen til enhver tid svarer til koncernens indre værdi Usikkerhed ved indregning og måling Koncernens produktionsaktiver er optaget til nedskreven værdi på 38,9 mio kr. ved regnskabsårets udløb baseret på en realisations betragtning. En del af nedskrivningen kan tilbageføres med op til 210 t. euro, såfremt køber ikke har nogle indsigelsermod KlimaInvest i forbindelse med handlen. Koncernen benytter sig af outsourcing til leverandører af diverse serviceydelser (såsom administration, regnskabsadministration og market-maker aftale vedrørende kontinuerlig prisfastsættelse af aktien) i forbindelse med koncernens daglige drift. Det er ikke sikkert, at KlimaInvest også fremover vil være i stand til at engagere sådanne leverandører, eller at disse fortsat vil yde et tilstrækkeligt serviceniveau. Dette kan påvirke KlimaInvest drift, finansielle stilling og resultat. Aftale om administration med Dansk OTC Finans ApS kan opsiges med 12 mdr. s varsel, opsigelsen kan tidligst ske i august Skulle tilfældet opstå, hvor Koncernen måtte vælge at opsige administrationsaftaler efter det i kontrakterne gældende opsigelsesvarsel, kan dette medføre en risiko for investor i en overgangsperiode. Dersom leverandører ikke ser sig i stand til at levere de ydelser, der fremgår af aftalen om administration overfor koncernen, finder dansk rets almindelige misligeholdelsesbeføjelser anvendelse. Handelsrisici Koncernens aktie er noteret på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København og vil derfor være genstand for løbende handel og prisfastsættelse. Koncernen vil i fondsbørsmæssig sammenhæng have en relativ lav markedsværdi, hvilket kan have negativ indflydelse på interessen og dermed likviditeten i aktien. Samtidig har koncernen en relativ lang investeringshorisont, hvilket kan have negativ indflydelse på omsætteligheden i koncernens aktier og dermed prisfastsættelsen. Likviditeten i koncernens aktie vil være betydende for prisfastsættelsen af koncernen. Koncernens aktie kan i perioder med svag efterspørgsel handles under den indre værdi. Der kan derfor ikke gives sikkerhed for, at investorer til enhver tid kan handle aktier i koncernen til den pris, der er noteret på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København eller at handler ikke påvirker kursen på koncernens aktier. 10

11 KLIMAINVEST AKTIEN FINANSKALENDER Aktieinformation Finanskalender 2013 Fondsbørs Aktiekapital Nominel stykstørrelse Antal aktier Fondskode Nasdaq OMX kr. 10 kr stk. DK Ordinær generalforsamling Delårsrapport Q Halvårsrapport 2013 Delårsrapport Q Årsrapport 2013 KlimaInvest A/S' aktier er noteret på Nasdaq OMX Den Nordiske Børs København. Aktiekursen sluttede regnskabsperioden i kurs 6,1 og markedsværdien af selskabets aktier udgjorde 5,2 mio. kr. den 31. december Aktionærstruktur KlimaInvest A/S havde pr. 31. december 2012 i alt 399 navnenoterede aktionærer. De navnenoterede aktionærer udgjorde 72 procent af aktiekapitalen. Aktionæren TKH ApS m.f. (Lyngby Taarbæk) var pr. 31. december 2012 anmeldt som storaktionærer med en anmeldt aktiebesiddelse på 15,1. procent. Aktionæren Marble Road Group koncernen (Lyngby Taarbæk) var pr. 31. december 2012 anmeldt som storaktionærer med en anmeldt aktiebesiddelse på 13,2 procent. Egne aktier Bestyrelsen i KlimaInvest A/S er i henhold til generalforsamlingsbeslutning bemyndiget til at erhverve egne aktier på indtil 50 procent af selskabets aktiekapital frem til den 31. december Selskabet havde ved udgangen af året 1,5 procent af egne aktier. 11

12 IR-POLITIK Formål med IR-politikken KlimaInvest A/S tilstræber at have tilfredse og velinformerede investorer. Formålet med KlimaInvest A/S IR-tiltag er at sikre, at nuværende, potentielle investorer og øvrige relevante interessenter har lige adgang til fyldestgørende og pålidelig information om alle væsentlige og kurspåvirkende forhold samt at medvirke til, at prisen på selskabets aktier så vidt muligt afspejler værdien af selskabet. IR-tiltag KlimaInvest A/S ønsker åbenhed og vil derfor løbende arbejde for, at informationsniveauet og kommunikationen med investorerne udbygges. Alle væsentlige oplysninger om selskabet offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde. Alle væsentlige og kurspåvirkende forhold offentliggøres uden forsinkelse via NASDAQ OMX i København. Selskabet følger alle fondsbørsens anbefalinger, i det omfang det er relevant. Market maker Selskabet har fravalgt market maker aftale for at minimere de faste omkostninger i selskabet. Selskabets hjemmeside Selskabets hjemmeside er et vigtigt middel i selskabets kommunikation med investorerne. På hjemmesiden kan man blandt andet finde uddybende information om selskabets investeringer, årsrapporter og delårsrapporter, offentliggjorte børsmeddelelser, finanskalender, et link til kursudviklingen på selskabets aktie samt oplysninger om selskabets bestyrelse og direktion. Der er desuden oprettet en aktionærportal i samarbejde med aktiebogsfører. IR-kontakt Forespørgsler vedrørende selskabets relationer til investorer og aktiemarkedet kan rettes til direktør Jesper Bak. Tlf

13 CORPORATE GOVERNANCE Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse. Jf. ÅRL $ 107b, stk.1 Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er bl.a. selskabsloven, årsregnskabsloven, værdipapirhandelsloven, NASDAQ OMX Copenhagens regler og anbefalinger for udstedere, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse. På dette grundlag er der udviklet en række interne procedurer, der vedligeholdes løbende, og som skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen. Koncernen følger de regler, der gælder for selskaber noteret på NASDAQ OMX Copenhagen, som bl.a. indeholder et kodeks for virksomhedsledelse i form af Anbefalinger for god selskabsledelse. Det er opfattelsen, at KlimaInvest A/S i al væsentlighed lever op til intentionerne i Anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen. Der er dog enkelte områder, hvor KlimaInvest A/S med udgankspunkt i koncernens størrelse og organisering har valgt at forholde sig anderledes, end anbefalingerne for god selskabsledelse foreskriver. Komitéen for god Selskabsledelse anbefalinger for god selskabsledelse er senest opdateret i august Anbefalingerne er offentligt tilgængelige på hjemmesiden Anbefalingerne omhandler bl.a. aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse, politik for selskabets forhold til interessenter, politik for information og kommunikation, bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens og direktionens vederlag, regnskabsaflæggelse, risikostyring og intern kontrol samt revision. Som børsnoteret selskab skal KlimaInvest A/S enten følge disse anbefalinger eller forklare, hvorfor anbefalingerne helt eller delvist ikke følges. KlimaInvest A/S tilstræber en høj grad af åbenhed i videregivelsen af information om koncernens økonomiske udvikling og aktiviteter. Ledelsen ønsker og arbejder for at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. Der er offentliggjort en detaljeret redegørelse for selskabets stillingtagen til hvert enkelt punkt i Anbefalinger for god selskabsledelse fra NASDAQ OMX Copenhagen som kan downloades på hjemmesiden via nedenstående URL adresse: ge=251 KlimaInvest A/S' selskabsledelse er generelt enig i og følger i al væsentlighed Komitéens anbefalinger. På følgende punkter følger KlimaInvest A/S dog ikke anbefalingerne: Anbefaling Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan vedtager politikker for selskabets samfundsansvar Det anbefales, at oplysninger fra selskabet til markedet udfærdiges på dansk og engelsk Det anbefaldes, at det øverste ledelsesorgan hvert år drøfter selskabets aktiviteter for at sikre mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder at der er lige muligheder for begge køn, samt at det øverste ledelsesorgan fastsætter konkrete mål og i ledelsesberetning i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf Det anbefales, at der vælges en næstformand for det øverste ledelsesorgan, som fungerer i tilfælde af formandens forfald og i øvrigt er en effektiv sparringspartner for formanden Det anbefales, at der udarbejdes en arbejds- og opgavebeskrivelse, som indeholder en beskrivelse af formandens og næstformandens opgaver, pligter og ansvar Det anbefales, at der i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside redegøres for reglerne for medarbejdervalg og for selskabets anvendelse heraf i selskaber, hvor medarbejderne har valgt at benytte selskabslovgivningens regler om medarbejderrepræsentation Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter ledelsesudvalg, herunder et revisionsudvalg, nomineringsudvalg og et vederlagsudvalg Det anbefales, at evalueringen af det øverste ledelsesorgan forestås af formanden, og at der i årsrapporten oplyses om fremgangsmåden ved selvevalueringen og resultater- Kommentar Der er ikke vedtaget særskilte politikker. Selskabets ledelse anvender dog samfundsansvar som et kriterium, når investeringsstrategien skal implementeres. Selskabet følger ikke anbefalingen af hensyn til selskabets størrelse og hensyn til ressource- og omkostningsforbrug. Ledelsen i selskabet anderkender, at det er vigtig, at organisationen har en mangfoldig sammensætning, der blandt andet afspejler det omkringliggende samfund. Betyrelsen vurderer, at organisationen har en fornuftig sammensætninger, hvorfor det pt. ikke er relevant med konkrete mål og politikker for at sikre mangfoldigheden i selskabet. Selskabet følger ikke anbefalingen af hensyn til selskabets størrelse og hensyn til ressource- og omkostningsforbrug. Selskabet følger ikke anbefalingen af hensyn til selskabets størrelse og hensyn til ressource- og omkostningsforbrug. Selskabets organisation er outsourcet, således at der ikke er medarbejdervalgte. På basis af selskabets størrelse og bestyrelsens arbejdsform vurderes der ikke pt. at være behov for at nedsætte særlige ledelsesudvalg. Formandens vurdering af medlemmerne af bestyrelse og direktion drøftes i bestyrelsen, men en formel beskrivelse heraf udarbejdes ikke. 13

14 Bestyrelsens sammensætning ne heraf Det anbefales, at medlemmer af det øverste ledelsesorgan ikke aflønnes med aktie- eller tegningsoptionsprogrammer Selskabets generalforsamling har vedtaget et warrantprogram for derigennem at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at der er større fokus på en stigning i aktiekursen. Mindst én gang om året overvejer direktionen og bestyrelsen, om det aktuelle interne kontrolmiljø er effektivt i forhold til de identificerede risici i regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen følger regelmæssigt op for at sikre, at eventuelle svagheder i det interne kontrolsystem fjernes, og at der gennemføres kontroller eller procedurer med henblik på at forebygge fejl eller mangler. Vederlag KlimaInvest bestyrelse består af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer. De generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsen evaluerer en gang årligt på et bestyrelsesmøde bestyrelsens indsats og sammensætning. Ved evaluering af bestyrelsens indsats drøftes blandt andet mødefrekvens og -effektivitet, om der er fokus på de relevante problemstillinger og om beslutningsoplæg og processer kan forbedres. Bestyrelsen evaluerer endvidere, om bestyrelsens sammensætning samlet set opfylder en række kompetencer, der vurderes særligt relevante i forhold til koncernens strategi og struktur. Bestyrelsen tager løbende stilling til, at forretningsorden og retningslinjer er relevante og opdaterede. Der er blandt andet udfærdiget retningslinjer for: Handel med værdipapirer, inklusive ledelsens handel med koncernens aktier. Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse. Regler for handel med koncernens egne aktier. Regler til modvirkning af insiderhandel og sikring af, at interne oplysninger ikke videregives. Selskabets tidligere storaktionær solgte sin aktiebeholdning i april 2012 og fratrådte samtidig som direktør i selskabet. Tidligere bestyrelsesmedlem Jesper Bak tiltrådte som direktør i april Risikostyring Bestyrelsen vurderer løbende og mindst en gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med koncernens aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinier for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder forretningsmæssige og finansielle risici. Risici forbundet med regnskabsaflæggelsen vurderes løbende. Bestyrelsen gennemgår mindst én gang om året visse højrisikoområder, herunder væsentlige regnskabsmæssige skøn og væsentlige ændringer i regnskabspraksis. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag, og bestyrelsen fastsætter direktionens vederlag. Medlemmer af koncernens bestyrelse aflønnes med et fast honorar, der fastsættes en gang årligt. KlimaInvest offentliggør i sin årsrapport oplysninger om direktionens vederlag og om bestyrelsens samlede vederlag. Det årlige vederlag i koncernens bestyrelse for 2012 udgør 30t kr., hvoraf vederlaget til bestyrelsesformanden udgør 0 t kr.. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus eller optionsordninger. Vederlag til bestyrelse i koncernens datterselskaber er omfattet af bestyrelseshonorar i moderselskabet. Bestyrelsesformanden ejer dog warrants, som er offentliggjort i fondsbørsmeddelse den 23. april Det årlige lønvederlag til direktionen (1 person) fra KlimaInvest A/S i 2012 udgjorde 0 t kr.. Nærtstående til direktøren har ligeledes stk warrants, som er offentliggjort i fondsbørsmeddelelse den 17. april 2012 samt den 23. april Thomas Kofoed Hansen, Formand Thomas Kofoed Hansen (f. 1974) er uddannet Cand.merc.aud har været medlem af bestyrelsen i KlimaInvest A/S siden april Thomas Kofoed Hansen har en erhvervsmæssig baggrund fra virksomheder som Deloitte, VELUX, Bygma, Basen og Holberg Fenger Invest. Thomas Kofoed Hansen fokus har de seneste år haft fokus på turn around investeringer, effektiveseringer og eksekvering af strategi. Thomas Kofoed Hansen er betyrelsesformand i Sandegård A/S og direktør i TKH ApS og er endvidere bestyrelsesmedlem i KlimaInvest Clean Wind P/S og KlimaInvest Clean Wind Partners ApS Thomas Kofoed Hansen ejer privat og gennem selskaber tilknyttet TKH ApS stk. aktier i KlimaInvest A/S per 31. december Dag Schønberg, bestyrelsesmedlem Dag Schønberg (f. 1961) er uddannet HD og har arbejdet med investeringer som ansat og selvstændig valueinvestor siden Dag Schønberg har været medlem af bestyrelsen i KlimaInvest A/S siden april Dag Schønberg er i dag bestyrelsesformand i 14

15 Dansk OTC Invest A/S samt bestyrelsesformand i Dansk OTC A/S. Desuden er Dag Scøhberg bestyrelsesmedlem i KlimaInvest Clean Wind P/S og KlimaInvest Clean Wind Partners ApS. Dag Schønberg ejer ikke aktier i KlimaInvest A/S per 31. december Morten Prehn Sørensen, bestyrelsesmedlem Morten Prehn Sørensen (f. 1968) er uddannet Cand. Polit og har været medlem af bestyrelsen i KlimaInvest A/S siden oktober Morten Prehn Sørensen har en erhvervsmæssig baggrund fra Klima- og Energiministeriet. Morten Prehn Sørensen er bl.a. uafhængig ekspert i FN s klimasekretariat. Morten Prehn Sørensen er direktør i selskabet Core Carbon Group ApS og er endvidere bestyrelsesmedlem i KlimaInvest Clean Wind P/S og KlimaInvest Clean Wind Partners ApS. Morten Prehn Sørensen ejer ikke aktier i KlimaInvest A/S per 31. december Jesper Bak, direktør Jesper Bak (f. 1967) har været direktør i KlimaInvest A/S siden april Jesper Bak var medlem af bestyrelsen i KlimaInvest A/S i perioden fra oktober 2011 til april Jesper Bak har en erhvervsmæssig baggrund fra den finansielle sektor, med mangeårig baggrund som børsmægler. Jesper Bak er bestyrelsesformand/medlem af bestyrelsen/direktør for Marble Road Group ApS, Dansk OTC Holding ApS, Dansk OTC A/S, Dansk OTC Finans ApS, Dansk OTC Invest A/S, Glunz & Jensen A/S, Tommerup Invest af 2008 A/S samt A2i Systems ApS. Jesper Bak er endvidere bestyrelsesmedlem i KlimaInvest Clean Wind P/S og KlimaInvest Clean Wind Partners ApS. Jesper Bak ejer gennem selskaber tilknyttet Marble Road Group koncernen stk. aktier i KlimaInvest A/S per 31. december Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af selskabet og ansætter en direktion til at lede selskabets daglige drift. 15

16 LEDELSESPÅTEGNING Til aktionærerne i KlimaInvest A/S Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for KlimaInvest A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kongens Lyngby, den 23. september 2013 Jesper Bak Adm. direktør Thomas Kofoed Hansen Bestyrelsesformand Morten Prehn Sørensen Bestyrelsesmedlem Dag Schønberg Bestyrelsesmedlem 16

17 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i KlimaInvest A/S Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for KlimaInvest A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 23. september 2013 AP Statsautoriserede Revisorer Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mads Myrtue Thomsen Statsautoriseret Revisor 17

18 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 18

19 BALANCE 19

20 EGENKAPITALOPGØRELSE 20

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

27. marts 2013 KlimaInvest A/S Jesper Bak og Thomas Kofoed Hansen 33

27. marts 2013 KlimaInvest A/S Jesper Bak og Thomas Kofoed Hansen 33 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2013 Inge-Marie Kryger

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Ny Kongensgade ApS CVR-nr

Ny Kongensgade ApS CVR-nr Ny Kongensgade ApS CVR-nr. 33 06 00 76 Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. september 2012. Casper Moltke-Leth Dirigent

Læs mere

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016 PM INVEST ØRSTED ApS Dr Frandsens Vej 10 8950 Ørsted Årsrapport 1. juni 2015-31. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/09/2016 Peter Moeskjær Dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

NorgesGruppen Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014

NorgesGruppen Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk NorgesGruppen Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41

Global Forest A/S. Årsrapport for 2014. Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder. CVR-nr. 34 62 12 41 Global Forest A/S Rathlousdal Gods, Kongshusvej 68, 8300 Odder CVR-nr. 34 62 12 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. maj 2015 Som dirigent:... Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Lerbrandt Lokomotiv ApS. CVR-nr Lemchesvej Hellerup.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Lerbrandt Lokomotiv ApS. CVR-nr Lemchesvej Hellerup. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Lerbrandt Lokomotiv ApS CVR-nr. 25 48 80 59 Lemchesvej 15 2900 Hellerup Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere