Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Budget 2014 Samsø Kommune"

Transkript

1 CVR nr.:

2 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces for kommunens fremtid. I erkendelsen af at en velfungerende infrastruktur er afgørende for Samsøs fremtidige udvikling, har en enig Kommunalbestyrelse besluttet at satse massivt på området for at muliggøre, at Samsø netop kan udnytte det potentiale som øen har med sin centrale placering midt i Danmark og sine brands som vedvarende energi ø, attraktiv turistdestination og moderne landbrugssted. Dette indebærer en række spændende nye anlægsinvesteringer, som skal være med til at forbedre infrastrukturen og udviklingen på øen. Herunder kan der nævnes at: Der vil blive oprette et kommunalt ejet rederi, som skal drive færgefarten mellem Sælvig og Hov. Til at administrere dette, er der ansat en færgedirektør fra januar. Der investeres i en helt ny færge til det kommunale rederi. Færgen vil have dobbelt kapacitet i forhold til nuværende færge og vil kunne sejle på LNG. Yderligere vil der være en renovering af Sælvig Havn, således at havnen kommer til at passe til den nye færge. Samtidig investeres der også i forbindelsen til Sjælland hvor der bygges ny færgehavn i Ballen, hvilket skal være med til at forkorte sejltiden til Sjælland. Der bygges samtidig en ny vej til færgehavnen, for at kunne håndtere den ekstra trafik. I Aftale om kommunernes økonomi for mellem regeringen og KL blev der bland andet aftalt en reform af folkeskolen, som træder i kraft i skoleåret / Her vil der blandt andet være et fagligt løft, hvor der vil blive givet midler til videreuddannelse af lærerne. Samtidig vil der skulle bruges større resurser til en længere skoledag. Yderligere er der en ny kontanthjælpsreform, som træder i kraft fra, hvor der bl.a. vil blive lagt større vægt på at få kontanthjælpsmodtagere under 30 år i uddannelse. Dette betyder, at kontanthjælpen for unge under 30 år uden uddannelse erstattes af uddannelseshjælp, som er på samme niveau som en SU. Rammebesparelserne som er vedtaget for budgetåret samt for overslagsårene, er med til at sikre en sammenhæng mellem kommunens fremtidige udgifter og indtægter. Således overholder Samsø Kommunen de fastsatte krav fra Økonomi og Indenrigsministeriet. Samtidig har kommunebestyrelsen kunne vedtage et budget i balance samtidig med en uændret udskrivningsprocent på 26,0 % og grundskyldspromille på 30,75, mens kirkeskatteprocenten er blevet sænket til 1,45 %.

3 Budget Samsø Kommune ii Det er derfor med tilfredshed, at jeg igen kan fremlægge et god og ansvarlig budget for Samsø Kommune for budgetår og overslagsårene 2015, 2016 og I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunalbestyrelsen vedtage årsbudgettet samt et flerårigt budgetoverslag for en 3 årigperiode. Kommunalbestyrelsen har således ved sit møde den 17. september samt 10. oktober 2013 behandlet og godkendt ovennævnte budget for budgetår samt overslagsår 2015, 2016 og Budgettet afgiver i den form, det godkendes af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale forvaltning i Samsø Kommune. Nærværende bind indeholder de obligatoriske oversigter, bemærkninger samt beregning af de enkelte budgettal m.v. Samsø Kommunalbestyrelse, Jørn C. Nissen Borgmester

4 Indholdsfortegnelse Budget Samsø Kommune iii FORORD I INDHOLDSFORTEGNELSE III KOMMUNEOPLYSNINGER 1 BUDGETFORUDSÆTNINGER 2 INDTÆGTER 2 UDGIFTER 3 INVESTERINGSOVERSIGT 3 PRIS OG LØNSKØN 4 LIKVIDE AKTIVER 4 OVERSIGTER 5 RESULTATOPGØRELSE 5 HOVEDOVERSIGT 6 SAMMENDRAG AF BUDGET 7 DRIFTSBUDGET 7 STATSREFUSION 8 ANLÆGSBUDGET 8 BEVILLINGSOVERSIGT 9 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 11 LÅNEOVERSIGT 12 TAKSTOVERSIGT 13 DEN KIRKELIGE LIGNING 19 BEVILLINGSREGLER 20 ARBEJDSPAPIRER ØKONOMISK POLITIK GRUNDBUDGET 2 29

5 Budget Samsø Kommune 1 Kommuneoplysninger Kommune Samsø Kommune Søtofte Samsø CVR nr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Borgmester Kommunalbestyrelse Direktion Revision Jørn C. Nissen (Konservative) Jørn C. Nissen (Konservative) Per Urban Olsen (Konservative) Carsten Bruun (Venstre) Erik Wennergaard Rasmussen (Venstre) Henrik Kjær (Venstre) Erling Sundstrøm (Venstre) Per Søgaard (Venstre) Marcel Meijer (Socialdemokratiet) Inge Dorthe E. Larsen (Fælleslisten Samsø) Ulla Holm (Socialistisk Folkeparti) Anja Madsen (Socialistisk Folkeparti) Kommunaldirektør Anders J. Jørgensen Teknisk Forvaltningschef Søren Stensgaard Børn, Unge og Kultur Forvaltningschef Henrik Mose Socialforvaltningschef Margrethe Vogt Thuesen Deloitte Arosgaarden Åboulevarden Aarhus C

6 Budgetforudsætninger Budget Samsø Kommune 2 Indtægter Samsø Kommune anvender et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til beregning af skatteindtægter samt indtægter fra tilskud og udligning. Det er besluttet at indkomstbeskatningen fastholdes på 26 % hvilket betyder, at kommunen har en indkomstskat på 142,7 mio. kr. Derudover er der indtægter fra selskabsskat, grundskyld og dækningsafgift, mens kommunen modtager 116 mio. kr. i tilskud og udligning, altså samlede set 278,3 mio. kr. i indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Indkomstskat kr. Budgetteret udskrivningsgrundlag, statsgaranti Procent Budgetteret indkomstskat, statsgaranti ,00 Budgetteret forskudsbeløb for kirkeskat ,45 Anden skat pålignet visse indkomster Afregning af selskabs- og fundsskat i 441 Ejendomsskat kr. Afgiftspligtige grundværdier Promille Budgetteret grundskyld ,750 Budgetteret dækningsafgift af erhvervsejendommes grundværdi Budgetteret dækningsafgift af statslige ejendommes grundværdi 103 Budgetteret dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 10 15,000 Budgetteret dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi 94 8,750 Kommunal andel af skat af dødsboer 99 Tilskud og Udligning kr. Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabskat Udligning vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag -473 Særlige tilskud Tilskud til 'ø-kommuner' Beskæftigelsestilskud Tilskud og udligning i alt

7 Budget Samsø Kommune Udgifter Gældende fra budget er der, jf. lov om kommunernes styrelse 3 stk. 4, fastsat krav om overskud på den løbende drift. Altså må udgifterne til det skattefinansierede område og til renter ikke overstiger indtægterne fra skatter, tilskud og udligning. Nettorenteudgifterne udgør 2,2 mio. kr. i, mens nettoudgifterne på det skattefinansierede område udgør 275,2 mio. kr. Altså udgifter på 277,4 mio. kr., hvilket lever op til kravet om overskud på løbende drift. 3 Den samlede serviceramme for kommunerne er, i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi mellem staten og KL, faldet med en halv milliard kr. Hvilket til dels skyldes, at der er givet en øget anlægsrammes. Samsø Kommunen har i samarbejde med KL og de andre kommuner sikret, at både service og anlægsrammen for kommunerne overholdes. Drift Budget Skattefinansierede område Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Takstfinansierede område Nettodriftsudgifter Investeringsoversigt Anlægsinvesteringer Anlægsbevilling Forventet afholdt Rådighedsbeløb kr kr. Bevillingsprogram Bevillings Dato Startdato Slutdato 2015 Ballen Færgehavn Nybygning færge # Passagerfærge Mårup # Sælvig Havn Vej Ballen Færgehavn # Samlet resultat

8 Pris og lønskøn Forventede prisstigninger i pct. pr. år Budget Samsø Kommune 2013/ / / / Lønninger 1,00 1,80 1,80 1,80 2 1,06 1,06 1,06 1, Fødevarer 0,20 1,06 1,06 1, Brændsel og drivmidler 0,50 1,06 1,06 1, Køb af jord og bygninger 1,50 1,06 1,06 1, Anskaffelser 0,50 1,06 1,06 1, Øvrige varekøb 0,00 1,06 1,06 1,06 4 1,65 1,90 1,90 1, Tjenesteydelser uden moms 0,00 1,80 1,80 1, Entreprenør- og håndværkerydelser 0,00 1,60 1,60 1, Betalinger til staten 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger til kommuner 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger til regioner 1,82 2,40 2,40 2, Øvrige tjenesteydelser m.v. 0,00 1,80 1,80 1,80 5 1,78 1,81 1,81 1, Tjenestemandspensioner m.v. 1,19 1,80 1,80 1, Overførsler til personer 1,50 1,80 1,80 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,10 2,10 2, ,32 1,74 1,74 1, Egne huslejeindtægter 1,32 1,74 1,74 1, Salg af produkter og ydelser 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra staten 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra kommuner 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra regioner 1,32 1,74 1,74 1, Øvrige indtægter 1,32 1,74 1,74 1,74 8 1,80 1,80 1,80 1,80 Likvide aktiver Primo kr. Ultimo kr. Forventet størrelse af likvide aktiver ( )

9 Oversigter Budget Samsø Kommune 5 Resultatopgørelse Budgetforslag Skatter Tilskud og udligning INDTÆGTER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v DRIFTSUDGIFTER I ALT DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse STATSREFUSION I ALT TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION Renter og kursregulering PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 0 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. ANLÆGSVIRKSOMHED RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Drift forsyningsvirksomheder Anlæg forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED Pris og lønskøn RESULTAT I ALT Resultat i alt Optagne lån Afdrag på lån Øvrige Balance forskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER I ALT

10 Hovedoversigt Budget Samsø Kommune Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

11 Sammendrag af budget Budget Samsø Kommune 7 Drift Driftsbudget Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt

12 Budget Samsø Kommune 8 Statsrefusion Statsrefusion Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0522 Central refusionsordning Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Statsrefusion i alt Anlægsbudget Anlæg Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Undervisning og kultur Anlægsvirksomhed i alt

13 Bevillingsoversigt Driftsbudget (dranst 1 og 2) Budget Samsø Kommune Budget 9 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom TU jordforsyning - decentral TU jordforsyning - central Natur og miljø TU Natur og Miljø - decentral TU Natur og Miljø - central Veje og trafik TU Veje og trafik - decentral TU Veje og trafik - central Havne TU Havne - central Forsyningen TU Forsyning - central Beredskab TU Beredskab - central Social- og Kulturudvalg Børn- og Unge SKU Børn og Unge - decentral SKU Børn og Unge - central Sundhed SKU Sundhed - decentral SKU Sundhed - central Ældre og handicap SKU Ældre og handicap - decentral SKU Ældre og handicap - central Beskæftigelse og ydelser SKU Jobcenter og ydelser - decentral SKU Jobcenter og ydelser - central Kultur og fritid SKU Kultur og fritid - decentral Økonomiudvalg Politisk organisation ØU Politisk organisation - central Administrativ organisation ØU Administrativ organisation- decentral ØU Administrativ organisation - central Fællesudgifter og - indtægter ØU Fælles udgifter/indtægter - decentral ØU Fælles udgifter/indtægter - central Lønpuljer ØU Lønpuljer - decentral ØU Lønpuljer - central

14 Budget Samsø Kommune 10 Anlægsbudget Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Veje og trafik Havne Forsyningen Social- og Kulturudvalg Børn- og Unge

15 Tværgående Artsoversigt Budget Samsø Kommune 11 Budget Udgift Indtægt Art IM 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmiddel Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Overførsler til pers Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Samlet resultat

16 Låneoversigt Renter Budget Samsø Kommune Budget Kommunale Ældreboliger Kommunekredit Renter i alt Afdrag Lån vedr. ældreboliger Nr Nr Nr Nr Nr Lån Afdrag i alt

17 Takstoversigt Budget Samsø Kommune HAVNE Gæstebåde u/10 m 150,00 150,00 Gæstebåde m 170,00 175,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00 250,00 Årlig pris Årlig pris Joller på land i Langør 800,00* 800,00* Pælepladser i Langør 1.000,00* 1.000,00* Fastliggertakst ved bro alle havne: Under 6 m 2.000,00* 2.000,00* Mellem 6 og 10 m 3.456,00* 3.456,00* Mellem 10 og 12 m 4.184,00* 4.184,00* Mellem 12 og 15 m 5.224,00* 5.224,00* Over 15 m 6.888,00* 6.888,00* Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer under 6 meter 500,00* 500,00* Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer over 6 meter 1.000,00* 1.000,00* Stativer, trailere mv. stående på havnenes arealer efter 1 maj. Pr døgn 50,00* 50,00* Bådoptagning med kranbil på havnenes arealer 200,00* 200,00* EL for fastliggere skal være med el måler godkendt af havnefogeden Pris for el pr. kwh 1,50* 1,50* Gebyr for manglende el måler 510,00* 510,00* Reklamer Sælvig Færgehavn pr. m ,00* 1.000,00* * Excl. Moms SKOLEVÆSENET Samsø Hal Bankospil 320,00 325,00 Danseskole 1.140, ,00 Offentlig bal/modeopvisning/ generalforsamling 2.840, ,00 Revy/teater/sangaften 1.250, ,00 Messe (uge basis) 8.570, ,00 Messe (Weekend) 5.090, ,00 Foreninger ikke godkendt efter folkeoplysningsloven samt godkendte foreninger ved opkrævning af entré, jf. pkt. g , ,00

18 Budget Samsø Kommune 14 Tillæg for scene + omklædning 400,00 405,00 Tillæg for køkken 320,00 325,00 Tennis/turister pr. time Samsø hal 240,00 245,00 Gl. Gymnastiksal Gl. gymnastiksal, danseskole 975,00 990,00 Udlån af gl. gymnastiksal pr. time 240,00 245,00 Samsø Hal eller Gl. gymnastiksal overnatning Max. 30 pers , ,00 Ved over 30 pers. +16,00 pr. pers. +16,00 pr. pers. Ved inkl. Badefaciliteter (fremmede idrætsforeninger) 2.520, ,00 Klasseværelser 320,00 325,00 Overnatning klasseværelse 600,00 610,00 Skolekøkken 985, ,00 Leje af borde, Tranebjerg skole 20,00 20,00 Leje af stole, Tranebjerg skole 10,00 10,00 Rengøring skolegård 2.590, ,00 Ekstraordinær rengøring og pedelbistand (se pkt. 7) Faktiske udgifter Faktiske udgifter Depositum 50 % af lejen 50 % af lejen Afbud mindre end 1 måned før 20 % af lejen 20 % af lejen Afbud mindre end 2 måneder før 10 % af lejen 10 % af lejen SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SFO modul/morgen pr. mdr. i 11 mdr. ( ) 450,00 450,00 SFO modul/eftermiddag pr. mdr. i 11 mdr , ,00 SFO modul/heldags pr. mdr. i 11 mdr , ,00 SFO klub pr. mdr. i 11 mdr. 639,00 639,00 SFO ungdomsklub halvårlig Afhængig af beslutning vedr. skolereform DAGPLEJE 48 t/uge 25 % 2.399, ,00 Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn RUMLEPOTTEN Daginstitutionsplads 25 % 1.757, ,00 Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn BØRNEHUSET Daginstitutionsplads 25 % 1.758, ,00 Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn

19 Budget Samsø Kommune 15 HYREVOGNE Behandling af ansøgning 450,00 460,00 Udstedelse af tilladelse 1.400, ,00 Førerkort 100,00 110,00 Trafikbog 60,00 75,00 Bevillingsnummerplade 100,00 110,00 Påtegning på toldattest 150,00 150,00 ØVRIGE Kommuneplan 300,00 300,00 Lokalplan 95,00 95,00 Budget/regnskab 270,00 300,00 Årsberetning/årsrapport 95,00 95,00 Abonnement KB dagsorden 240,00 250,00 Abonnement KB dagsorden med bilag 370,00 380,00 Abonnement KB dagsorden med bilag og referat fra udvalg 590,00 600,00 Ø kort, udskiftning 100,00 100,00 Legitimationskort årige 100,00 100,00 Sygesikringsbevis, udskiftning 180,00 180,00 Vielse, udenlandske 500,00 500,00 Knallertbeviser 100,00 100,00 Folkeregisteroplysning 52,00 55,00 Ejendomsskatteattester Ejendomsattest 70,00 70,00 Kopier i henhold til forvaltnings loven 1. kopi / efterfølgende kopier 10,00/1,00 10,00/1,00 TANDPLEJE Specialtandplejen årlig egenbetaling 1.745,00 Omsorgstandpleje årlig egenbetaling 470 NATURSKOLEN Satsreguleringsprocent meddeles i bekendtgørelse ultimo Satsreguleringsprocent meddeles i bekendtgørelse ultimo Samsø grupper Offentlig arrangement der kan dog ved helt særlige aktiviteter opkræves deltager betaling, eksempelvis sejlture i fjorden. Udenøs gruppe pr. time dog min. 600,00 kr. når aktiviteten gennemføres indenfor hverdage mellem kl og ,00 300,00 Udenøs gruppe pr. time udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl samt weekends og helligdage). 500,00 500,00

20 Budget Samsø Kommune 16 EJENDOMSOPLYSNINGER Oplysning 400,00 400,00 BBR meddelelse 70,00 70,00 Vurderingsattester 70,00 70,00 KOMMUNAL OPKRÆVNING Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer < kr. 100,00 100,00 (i alt 2 rykkere) Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer > kr. 250,00 250,00 (i alt 2 rykkere) Civilretlige regninger (i alt 3 rykkere) 100,00 100,00 Renter, ejendomsskat 0,4 % pr. mdr. 0,4 % pr. mdr. BIBLIOTEK dag for sent 20,00 20,00 15 dag for sent 35,00 35,00 30 dag for sent 65,00 65,00 60 dag for sent 155,00 155,00 GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. Simple konstruktioner Garager, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger under 50 kvm , ,00 Ovennævnte bygninger over 50 kvm , ,00 Tilbygning til først nævnte bygninger når det samlede areal er under 50 kvm. 900,00 900,00 Når det samlede areal er over 50 kvm , ,00 Teknikhuse til elektroniske tjenester 1.200, ,00 Gebyr for dispensationer der kræver nabohøring 800,00 800,00 Nedrivning 500,00 500,00 2. Enfamilieshuse/Sommerhuse Fritliggende enfamiliehuse, pr. kvm. 30,00 30,00 Sammenbyggede enfamiliehuse lodret lejlighedsskel pr. kvm. 30,00 30,00 Til og ombygninger enfamiliehuse pr. kvm. 30,00 30,00 Til og ombygning sommerhuse pr. kvm. 30,00 30,00 Uopvarmede udestuer 1.150, ,00 Udvidelse af boligareal (tagetage) pr. kvm. 25,00 30,00 Mindste gebyr 1.200, ,00

21 Budget Samsø Kommune Industri og lagerbebyggelse Industri og lagerbygninger indtil 1000 kvm., pr. kvm. 10,00 10,00 Over 1000 kvm., pr. kvm. 5,00 5,00 Avls og driftsbygninger indtil 1000 kvm., pr. kvm. 8,00 10,00 Over 1000 kvm., pr. kvm. 4,00 5,00 Mindste gebyr 1.200, ,00 4. Andre faste konstruktioner m. v. Gylletanke, siloer og udendørsanlæg til foderopbevaring og lign , ,00 Mini vindmøller og antenner 1.000, ,00 Vindmøller 2.500, ,00 5. Øvrige erhvervs og etagebyggeri Etageboligbyggeri pr. kvm. 25,00 30,00 Erhvervsbyggeri, butikker m.v. pr. kvm. 25,00 30,00 Mindste gebyr 1.200, ,00 6. Andet Anlæg for nedsivning og jordvarme 1.250, ,00 Dispensationer der ikke kræver byggetilladelse 800,00 800, PLEJEHJEM pr. dag pr. måned pr. dag pr. måned Servicepakke Morgenmad 20,47 624,72 20,78 634,09 Hovedret 40, ,23 40, ,99 Bi ret 10,1 303,85 10,26 308,41 Kaffe, eftermiddag 7,19 219,32 7,3 222,61 Aftensmad 26,58 810,53 26,98 822,69 Kaffe, aften 7,19 219,17 7,3 222,46 Hovedret hjemmeboende 40,13 40,74 Bi ret hjemmeboende 10,1 10,26 RENOVATION 2013 Dagrenovation 110 l. sække 35 årlige tømninger 2.196,00* 1.755,00* Dagrenovation, erhverv 370 l. containere 35 årlige tømninger 4.253,00* 3.704,00* Ekstra sække pris pr. sæk 24,50* 24,00* Erhvervsaffald 370 l. containere 52 årlige tømninger 5.251,00* 4.624,00* Erhvervsaffald 660 l. containere 52 årlige tømninger 7.193,00* 6.446,00* Erhvervsaffald 370 l. containere, efter behov pris pr. tømning 125,00* 110,00*

22 Budget Samsø Kommune 18 Erhvervsaffald 660 l. containere, efter behov pris pr. tømning 204,00* 183,00* Sække campingpladser pris pr. sæk 23,00* 22,40* Containere på havne 660 l. Pris pr. tømning 171,00* 154,00* AFGIFTER PÅ AFFALD AFLEVERET PÅ AFFALDSCENTRET (priser pr. ton) Småt brændbart affald (under 100x20x20 cm) 954,00* 1.024,00* Stort brændbart affald (over 100x20x20 cm) 1.154,00* 1.274,00* Blandet affald til sortering 1.882,00* 1.800,00* Affald til deponering på kontrolleret losseplads inkl. landbrugsplast og fiberdug 2.249,00** 2.609,00** Haveaffald 580,00* 584,00* Pap 580,00* 584,00* Glas (planglas) 580,00* 584,00* Storsække 580,00* 584,00* Rent træ 680,00* 806,00* Dæk 125,00* 125,00* Rene beton og teglbrokker inkl. natursten 100,00* 100,00* Ren jord 20,00* 20,00* Asbestholdigt affald 2.249,00** 2.609,00** *ekskl. 25 % moms **ekskl. moms men inkl. statsafgift på 475,00 kr. pr. ton

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Præsentation. Kort om Økonomisk Forvaltning. Regulativ for økonomistyring. Nogle begreber. Budget. Budgetproces

Præsentation. Kort om Økonomisk Forvaltning. Regulativ for økonomistyring. Nogle begreber. Budget. Budgetproces Præsentation Kort om Økonomisk Forvaltning Regulativ for økonomistyring Nogle begreber Budget Budgetproces Økonomisk Forvaltning Side 1 ORGANISATION Forvaltningschef Find Korsbæk Sekretariat Budget- og

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere