Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Budget 2014 Samsø Kommune"

Transkript

1 CVR nr.:

2 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces for kommunens fremtid. I erkendelsen af at en velfungerende infrastruktur er afgørende for Samsøs fremtidige udvikling, har en enig Kommunalbestyrelse besluttet at satse massivt på området for at muliggøre, at Samsø netop kan udnytte det potentiale som øen har med sin centrale placering midt i Danmark og sine brands som vedvarende energi ø, attraktiv turistdestination og moderne landbrugssted. Dette indebærer en række spændende nye anlægsinvesteringer, som skal være med til at forbedre infrastrukturen og udviklingen på øen. Herunder kan der nævnes at: Der vil blive oprette et kommunalt ejet rederi, som skal drive færgefarten mellem Sælvig og Hov. Til at administrere dette, er der ansat en færgedirektør fra januar. Der investeres i en helt ny færge til det kommunale rederi. Færgen vil have dobbelt kapacitet i forhold til nuværende færge og vil kunne sejle på LNG. Yderligere vil der være en renovering af Sælvig Havn, således at havnen kommer til at passe til den nye færge. Samtidig investeres der også i forbindelsen til Sjælland hvor der bygges ny færgehavn i Ballen, hvilket skal være med til at forkorte sejltiden til Sjælland. Der bygges samtidig en ny vej til færgehavnen, for at kunne håndtere den ekstra trafik. I Aftale om kommunernes økonomi for mellem regeringen og KL blev der bland andet aftalt en reform af folkeskolen, som træder i kraft i skoleåret / Her vil der blandt andet være et fagligt løft, hvor der vil blive givet midler til videreuddannelse af lærerne. Samtidig vil der skulle bruges større resurser til en længere skoledag. Yderligere er der en ny kontanthjælpsreform, som træder i kraft fra, hvor der bl.a. vil blive lagt større vægt på at få kontanthjælpsmodtagere under 30 år i uddannelse. Dette betyder, at kontanthjælpen for unge under 30 år uden uddannelse erstattes af uddannelseshjælp, som er på samme niveau som en SU. Rammebesparelserne som er vedtaget for budgetåret samt for overslagsårene, er med til at sikre en sammenhæng mellem kommunens fremtidige udgifter og indtægter. Således overholder Samsø Kommunen de fastsatte krav fra Økonomi og Indenrigsministeriet. Samtidig har kommunebestyrelsen kunne vedtage et budget i balance samtidig med en uændret udskrivningsprocent på 26,0 % og grundskyldspromille på 30,75, mens kirkeskatteprocenten er blevet sænket til 1,45 %.

3 Budget Samsø Kommune ii Det er derfor med tilfredshed, at jeg igen kan fremlægge et god og ansvarlig budget for Samsø Kommune for budgetår og overslagsårene 2015, 2016 og I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunalbestyrelsen vedtage årsbudgettet samt et flerårigt budgetoverslag for en 3 årigperiode. Kommunalbestyrelsen har således ved sit møde den 17. september samt 10. oktober 2013 behandlet og godkendt ovennævnte budget for budgetår samt overslagsår 2015, 2016 og Budgettet afgiver i den form, det godkendes af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale forvaltning i Samsø Kommune. Nærværende bind indeholder de obligatoriske oversigter, bemærkninger samt beregning af de enkelte budgettal m.v. Samsø Kommunalbestyrelse, Jørn C. Nissen Borgmester

4 Indholdsfortegnelse Budget Samsø Kommune iii FORORD I INDHOLDSFORTEGNELSE III KOMMUNEOPLYSNINGER 1 BUDGETFORUDSÆTNINGER 2 INDTÆGTER 2 UDGIFTER 3 INVESTERINGSOVERSIGT 3 PRIS OG LØNSKØN 4 LIKVIDE AKTIVER 4 OVERSIGTER 5 RESULTATOPGØRELSE 5 HOVEDOVERSIGT 6 SAMMENDRAG AF BUDGET 7 DRIFTSBUDGET 7 STATSREFUSION 8 ANLÆGSBUDGET 8 BEVILLINGSOVERSIGT 9 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 11 LÅNEOVERSIGT 12 TAKSTOVERSIGT 13 DEN KIRKELIGE LIGNING 19 BEVILLINGSREGLER 20 ARBEJDSPAPIRER ØKONOMISK POLITIK GRUNDBUDGET 2 29

5 Budget Samsø Kommune 1 Kommuneoplysninger Kommune Samsø Kommune Søtofte Samsø CVR nr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Borgmester Kommunalbestyrelse Direktion Revision Jørn C. Nissen (Konservative) Jørn C. Nissen (Konservative) Per Urban Olsen (Konservative) Carsten Bruun (Venstre) Erik Wennergaard Rasmussen (Venstre) Henrik Kjær (Venstre) Erling Sundstrøm (Venstre) Per Søgaard (Venstre) Marcel Meijer (Socialdemokratiet) Inge Dorthe E. Larsen (Fælleslisten Samsø) Ulla Holm (Socialistisk Folkeparti) Anja Madsen (Socialistisk Folkeparti) Kommunaldirektør Anders J. Jørgensen Teknisk Forvaltningschef Søren Stensgaard Børn, Unge og Kultur Forvaltningschef Henrik Mose Socialforvaltningschef Margrethe Vogt Thuesen Deloitte Arosgaarden Åboulevarden Aarhus C

6 Budgetforudsætninger Budget Samsø Kommune 2 Indtægter Samsø Kommune anvender et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til beregning af skatteindtægter samt indtægter fra tilskud og udligning. Det er besluttet at indkomstbeskatningen fastholdes på 26 % hvilket betyder, at kommunen har en indkomstskat på 142,7 mio. kr. Derudover er der indtægter fra selskabsskat, grundskyld og dækningsafgift, mens kommunen modtager 116 mio. kr. i tilskud og udligning, altså samlede set 278,3 mio. kr. i indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Indkomstskat kr. Budgetteret udskrivningsgrundlag, statsgaranti Procent Budgetteret indkomstskat, statsgaranti ,00 Budgetteret forskudsbeløb for kirkeskat ,45 Anden skat pålignet visse indkomster Afregning af selskabs- og fundsskat i 441 Ejendomsskat kr. Afgiftspligtige grundværdier Promille Budgetteret grundskyld ,750 Budgetteret dækningsafgift af erhvervsejendommes grundværdi Budgetteret dækningsafgift af statslige ejendommes grundværdi 103 Budgetteret dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 10 15,000 Budgetteret dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi 94 8,750 Kommunal andel af skat af dødsboer 99 Tilskud og Udligning kr. Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabskat Udligning vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag -473 Særlige tilskud Tilskud til 'ø-kommuner' Beskæftigelsestilskud Tilskud og udligning i alt

7 Budget Samsø Kommune Udgifter Gældende fra budget er der, jf. lov om kommunernes styrelse 3 stk. 4, fastsat krav om overskud på den løbende drift. Altså må udgifterne til det skattefinansierede område og til renter ikke overstiger indtægterne fra skatter, tilskud og udligning. Nettorenteudgifterne udgør 2,2 mio. kr. i, mens nettoudgifterne på det skattefinansierede område udgør 275,2 mio. kr. Altså udgifter på 277,4 mio. kr., hvilket lever op til kravet om overskud på løbende drift. 3 Den samlede serviceramme for kommunerne er, i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi mellem staten og KL, faldet med en halv milliard kr. Hvilket til dels skyldes, at der er givet en øget anlægsrammes. Samsø Kommunen har i samarbejde med KL og de andre kommuner sikret, at både service og anlægsrammen for kommunerne overholdes. Drift Budget Skattefinansierede område Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Takstfinansierede område Nettodriftsudgifter Investeringsoversigt Anlægsinvesteringer Anlægsbevilling Forventet afholdt Rådighedsbeløb kr kr. Bevillingsprogram Bevillings Dato Startdato Slutdato 2015 Ballen Færgehavn Nybygning færge # Passagerfærge Mårup # Sælvig Havn Vej Ballen Færgehavn # Samlet resultat

8 Pris og lønskøn Forventede prisstigninger i pct. pr. år Budget Samsø Kommune 2013/ / / / Lønninger 1,00 1,80 1,80 1,80 2 1,06 1,06 1,06 1, Fødevarer 0,20 1,06 1,06 1, Brændsel og drivmidler 0,50 1,06 1,06 1, Køb af jord og bygninger 1,50 1,06 1,06 1, Anskaffelser 0,50 1,06 1,06 1, Øvrige varekøb 0,00 1,06 1,06 1,06 4 1,65 1,90 1,90 1, Tjenesteydelser uden moms 0,00 1,80 1,80 1, Entreprenør- og håndværkerydelser 0,00 1,60 1,60 1, Betalinger til staten 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger til kommuner 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger til regioner 1,82 2,40 2,40 2, Øvrige tjenesteydelser m.v. 0,00 1,80 1,80 1,80 5 1,78 1,81 1,81 1, Tjenestemandspensioner m.v. 1,19 1,80 1,80 1, Overførsler til personer 1,50 1,80 1,80 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,10 2,10 2, ,32 1,74 1,74 1, Egne huslejeindtægter 1,32 1,74 1,74 1, Salg af produkter og ydelser 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra staten 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra kommuner 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra regioner 1,32 1,74 1,74 1, Øvrige indtægter 1,32 1,74 1,74 1,74 8 1,80 1,80 1,80 1,80 Likvide aktiver Primo kr. Ultimo kr. Forventet størrelse af likvide aktiver ( )

9 Oversigter Budget Samsø Kommune 5 Resultatopgørelse Budgetforslag Skatter Tilskud og udligning INDTÆGTER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v DRIFTSUDGIFTER I ALT DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse STATSREFUSION I ALT TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION Renter og kursregulering PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 0 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. ANLÆGSVIRKSOMHED RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Drift forsyningsvirksomheder Anlæg forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED Pris og lønskøn RESULTAT I ALT Resultat i alt Optagne lån Afdrag på lån Øvrige Balance forskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER I ALT

10 Hovedoversigt Budget Samsø Kommune Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

11 Sammendrag af budget Budget Samsø Kommune 7 Drift Driftsbudget Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt

12 Budget Samsø Kommune 8 Statsrefusion Statsrefusion Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0522 Central refusionsordning Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Statsrefusion i alt Anlægsbudget Anlæg Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Undervisning og kultur Anlægsvirksomhed i alt

13 Bevillingsoversigt Driftsbudget (dranst 1 og 2) Budget Samsø Kommune Budget 9 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom TU jordforsyning - decentral TU jordforsyning - central Natur og miljø TU Natur og Miljø - decentral TU Natur og Miljø - central Veje og trafik TU Veje og trafik - decentral TU Veje og trafik - central Havne TU Havne - central Forsyningen TU Forsyning - central Beredskab TU Beredskab - central Social- og Kulturudvalg Børn- og Unge SKU Børn og Unge - decentral SKU Børn og Unge - central Sundhed SKU Sundhed - decentral SKU Sundhed - central Ældre og handicap SKU Ældre og handicap - decentral SKU Ældre og handicap - central Beskæftigelse og ydelser SKU Jobcenter og ydelser - decentral SKU Jobcenter og ydelser - central Kultur og fritid SKU Kultur og fritid - decentral Økonomiudvalg Politisk organisation ØU Politisk organisation - central Administrativ organisation ØU Administrativ organisation- decentral ØU Administrativ organisation - central Fællesudgifter og - indtægter ØU Fælles udgifter/indtægter - decentral ØU Fælles udgifter/indtægter - central Lønpuljer ØU Lønpuljer - decentral ØU Lønpuljer - central

14 Budget Samsø Kommune 10 Anlægsbudget Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Veje og trafik Havne Forsyningen Social- og Kulturudvalg Børn- og Unge

15 Tværgående Artsoversigt Budget Samsø Kommune 11 Budget Udgift Indtægt Art IM 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmiddel Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Overførsler til pers Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Samlet resultat

16 Låneoversigt Renter Budget Samsø Kommune Budget Kommunale Ældreboliger Kommunekredit Renter i alt Afdrag Lån vedr. ældreboliger Nr Nr Nr Nr Nr Lån Afdrag i alt

17 Takstoversigt Budget Samsø Kommune HAVNE Gæstebåde u/10 m 150,00 150,00 Gæstebåde m 170,00 175,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00 250,00 Årlig pris Årlig pris Joller på land i Langør 800,00* 800,00* Pælepladser i Langør 1.000,00* 1.000,00* Fastliggertakst ved bro alle havne: Under 6 m 2.000,00* 2.000,00* Mellem 6 og 10 m 3.456,00* 3.456,00* Mellem 10 og 12 m 4.184,00* 4.184,00* Mellem 12 og 15 m 5.224,00* 5.224,00* Over 15 m 6.888,00* 6.888,00* Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer under 6 meter 500,00* 500,00* Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer over 6 meter 1.000,00* 1.000,00* Stativer, trailere mv. stående på havnenes arealer efter 1 maj. Pr døgn 50,00* 50,00* Bådoptagning med kranbil på havnenes arealer 200,00* 200,00* EL for fastliggere skal være med el måler godkendt af havnefogeden Pris for el pr. kwh 1,50* 1,50* Gebyr for manglende el måler 510,00* 510,00* Reklamer Sælvig Færgehavn pr. m ,00* 1.000,00* * Excl. Moms SKOLEVÆSENET Samsø Hal Bankospil 320,00 325,00 Danseskole 1.140, ,00 Offentlig bal/modeopvisning/ generalforsamling 2.840, ,00 Revy/teater/sangaften 1.250, ,00 Messe (uge basis) 8.570, ,00 Messe (Weekend) 5.090, ,00 Foreninger ikke godkendt efter folkeoplysningsloven samt godkendte foreninger ved opkrævning af entré, jf. pkt. g , ,00

18 Budget Samsø Kommune 14 Tillæg for scene + omklædning 400,00 405,00 Tillæg for køkken 320,00 325,00 Tennis/turister pr. time Samsø hal 240,00 245,00 Gl. Gymnastiksal Gl. gymnastiksal, danseskole 975,00 990,00 Udlån af gl. gymnastiksal pr. time 240,00 245,00 Samsø Hal eller Gl. gymnastiksal overnatning Max. 30 pers , ,00 Ved over 30 pers. +16,00 pr. pers. +16,00 pr. pers. Ved inkl. Badefaciliteter (fremmede idrætsforeninger) 2.520, ,00 Klasseværelser 320,00 325,00 Overnatning klasseværelse 600,00 610,00 Skolekøkken 985, ,00 Leje af borde, Tranebjerg skole 20,00 20,00 Leje af stole, Tranebjerg skole 10,00 10,00 Rengøring skolegård 2.590, ,00 Ekstraordinær rengøring og pedelbistand (se pkt. 7) Faktiske udgifter Faktiske udgifter Depositum 50 % af lejen 50 % af lejen Afbud mindre end 1 måned før 20 % af lejen 20 % af lejen Afbud mindre end 2 måneder før 10 % af lejen 10 % af lejen SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SFO modul/morgen pr. mdr. i 11 mdr. ( ) 450,00 450,00 SFO modul/eftermiddag pr. mdr. i 11 mdr , ,00 SFO modul/heldags pr. mdr. i 11 mdr , ,00 SFO klub pr. mdr. i 11 mdr. 639,00 639,00 SFO ungdomsklub halvårlig Afhængig af beslutning vedr. skolereform DAGPLEJE 48 t/uge 25 % 2.399, ,00 Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn RUMLEPOTTEN Daginstitutionsplads 25 % 1.757, ,00 Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn BØRNEHUSET Daginstitutionsplads 25 % 1.758, ,00 Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn

19 Budget Samsø Kommune 15 HYREVOGNE Behandling af ansøgning 450,00 460,00 Udstedelse af tilladelse 1.400, ,00 Førerkort 100,00 110,00 Trafikbog 60,00 75,00 Bevillingsnummerplade 100,00 110,00 Påtegning på toldattest 150,00 150,00 ØVRIGE Kommuneplan 300,00 300,00 Lokalplan 95,00 95,00 Budget/regnskab 270,00 300,00 Årsberetning/årsrapport 95,00 95,00 Abonnement KB dagsorden 240,00 250,00 Abonnement KB dagsorden med bilag 370,00 380,00 Abonnement KB dagsorden med bilag og referat fra udvalg 590,00 600,00 Ø kort, udskiftning 100,00 100,00 Legitimationskort årige 100,00 100,00 Sygesikringsbevis, udskiftning 180,00 180,00 Vielse, udenlandske 500,00 500,00 Knallertbeviser 100,00 100,00 Folkeregisteroplysning 52,00 55,00 Ejendomsskatteattester Ejendomsattest 70,00 70,00 Kopier i henhold til forvaltnings loven 1. kopi / efterfølgende kopier 10,00/1,00 10,00/1,00 TANDPLEJE Specialtandplejen årlig egenbetaling 1.745,00 Omsorgstandpleje årlig egenbetaling 470 NATURSKOLEN Satsreguleringsprocent meddeles i bekendtgørelse ultimo Satsreguleringsprocent meddeles i bekendtgørelse ultimo Samsø grupper Offentlig arrangement der kan dog ved helt særlige aktiviteter opkræves deltager betaling, eksempelvis sejlture i fjorden. Udenøs gruppe pr. time dog min. 600,00 kr. når aktiviteten gennemføres indenfor hverdage mellem kl og ,00 300,00 Udenøs gruppe pr. time udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl samt weekends og helligdage). 500,00 500,00

20 Budget Samsø Kommune 16 EJENDOMSOPLYSNINGER Oplysning 400,00 400,00 BBR meddelelse 70,00 70,00 Vurderingsattester 70,00 70,00 KOMMUNAL OPKRÆVNING Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer < kr. 100,00 100,00 (i alt 2 rykkere) Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer > kr. 250,00 250,00 (i alt 2 rykkere) Civilretlige regninger (i alt 3 rykkere) 100,00 100,00 Renter, ejendomsskat 0,4 % pr. mdr. 0,4 % pr. mdr. BIBLIOTEK dag for sent 20,00 20,00 15 dag for sent 35,00 35,00 30 dag for sent 65,00 65,00 60 dag for sent 155,00 155,00 GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. Simple konstruktioner Garager, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger under 50 kvm , ,00 Ovennævnte bygninger over 50 kvm , ,00 Tilbygning til først nævnte bygninger når det samlede areal er under 50 kvm. 900,00 900,00 Når det samlede areal er over 50 kvm , ,00 Teknikhuse til elektroniske tjenester 1.200, ,00 Gebyr for dispensationer der kræver nabohøring 800,00 800,00 Nedrivning 500,00 500,00 2. Enfamilieshuse/Sommerhuse Fritliggende enfamiliehuse, pr. kvm. 30,00 30,00 Sammenbyggede enfamiliehuse lodret lejlighedsskel pr. kvm. 30,00 30,00 Til og ombygninger enfamiliehuse pr. kvm. 30,00 30,00 Til og ombygning sommerhuse pr. kvm. 30,00 30,00 Uopvarmede udestuer 1.150, ,00 Udvidelse af boligareal (tagetage) pr. kvm. 25,00 30,00 Mindste gebyr 1.200, ,00

21 Budget Samsø Kommune Industri og lagerbebyggelse Industri og lagerbygninger indtil 1000 kvm., pr. kvm. 10,00 10,00 Over 1000 kvm., pr. kvm. 5,00 5,00 Avls og driftsbygninger indtil 1000 kvm., pr. kvm. 8,00 10,00 Over 1000 kvm., pr. kvm. 4,00 5,00 Mindste gebyr 1.200, ,00 4. Andre faste konstruktioner m. v. Gylletanke, siloer og udendørsanlæg til foderopbevaring og lign , ,00 Mini vindmøller og antenner 1.000, ,00 Vindmøller 2.500, ,00 5. Øvrige erhvervs og etagebyggeri Etageboligbyggeri pr. kvm. 25,00 30,00 Erhvervsbyggeri, butikker m.v. pr. kvm. 25,00 30,00 Mindste gebyr 1.200, ,00 6. Andet Anlæg for nedsivning og jordvarme 1.250, ,00 Dispensationer der ikke kræver byggetilladelse 800,00 800, PLEJEHJEM pr. dag pr. måned pr. dag pr. måned Servicepakke Morgenmad 20,47 624,72 20,78 634,09 Hovedret 40, ,23 40, ,99 Bi ret 10,1 303,85 10,26 308,41 Kaffe, eftermiddag 7,19 219,32 7,3 222,61 Aftensmad 26,58 810,53 26,98 822,69 Kaffe, aften 7,19 219,17 7,3 222,46 Hovedret hjemmeboende 40,13 40,74 Bi ret hjemmeboende 10,1 10,26 RENOVATION 2013 Dagrenovation 110 l. sække 35 årlige tømninger 2.196,00* 1.755,00* Dagrenovation, erhverv 370 l. containere 35 årlige tømninger 4.253,00* 3.704,00* Ekstra sække pris pr. sæk 24,50* 24,00* Erhvervsaffald 370 l. containere 52 årlige tømninger 5.251,00* 4.624,00* Erhvervsaffald 660 l. containere 52 årlige tømninger 7.193,00* 6.446,00* Erhvervsaffald 370 l. containere, efter behov pris pr. tømning 125,00* 110,00*

22 Budget Samsø Kommune 18 Erhvervsaffald 660 l. containere, efter behov pris pr. tømning 204,00* 183,00* Sække campingpladser pris pr. sæk 23,00* 22,40* Containere på havne 660 l. Pris pr. tømning 171,00* 154,00* AFGIFTER PÅ AFFALD AFLEVERET PÅ AFFALDSCENTRET (priser pr. ton) Småt brændbart affald (under 100x20x20 cm) 954,00* 1.024,00* Stort brændbart affald (over 100x20x20 cm) 1.154,00* 1.274,00* Blandet affald til sortering 1.882,00* 1.800,00* Affald til deponering på kontrolleret losseplads inkl. landbrugsplast og fiberdug 2.249,00** 2.609,00** Haveaffald 580,00* 584,00* Pap 580,00* 584,00* Glas (planglas) 580,00* 584,00* Storsække 580,00* 584,00* Rent træ 680,00* 806,00* Dæk 125,00* 125,00* Rene beton og teglbrokker inkl. natursten 100,00* 100,00* Ren jord 20,00* 20,00* Asbestholdigt affald 2.249,00** 2.609,00** *ekskl. 25 % moms **ekskl. moms men inkl. statsafgift på 475,00 kr. pr. ton

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 7 Budget 2014-2017

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013

Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune 2010-2013 Indholdsfortegnelse Forord 1. Generelle bemærkninger...5 2. Miljøcenteret...30 3. Bygge- og Plancenteret...39 4. Center for Borgerservice...48 5. Ældrecenteret...55 6. Sundhedscenteret...65 7. Jobcenteret...78

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere