Nye reformer skal betale skattelettelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye reformer skal betale skattelettelser"

Transkript

1 Nr. 4 - september 7 Indhold side: # # 3 # 5 # 6 # 7 # 8 15-planen er ikke økonomisk ansvarlig Langsigtet planlægning af den økonomiske politik er et sundt princip, hvis det får politikere til at udvise økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu med hensyn til at løse fremtidens udfordringer. 15-planen er på papiret holdbar, men er i virkeligheden ikke økonomisk ansvarlig. Planen bliver brugt til at give ufinansierede skattelettelser fra 8, mens indtægterne baserer sig på hensigtserklæringer om øget beskæftigelse. Skatteaftalen er ufinansieret og øger risiko for overophedning Regeringens skattelettelser og skattestop koster 16 mia. kr., men der er kun direkte finansiering for 4 mia. kr. Ufinansierede skattelettelser i en situation med rekord lav ledighed risikerer at virke som benzin på bålet. Det er dog glædeligt, at regeringen delvist har afmonteret skattestoppet ved at prisregulere energiafgifterne. Skattelettelserne er skævt fordelt VKO-skatteaftalen betyder, at de rigeste ti procent får en gevinst på 5.3 kr. om året, mens de fattigste ti procent må nøjes med en årlig gevinst på 7 kr. Øget ulighed er dog ikke et nødvendigt onde for at reducere skatten på arbejde og øge arbejdsudbuddet. Det viser erfaringerne med lettelserne af skat på arbejde i 1986, 1994 og planen indebærer historisk lav servicevækst Regeringens 15-plan er fremlagt som en gavebod, hvor den offentlige service løftes med 37 mia. kr. i perioden Men fakta er, at vi skal vænne os til en historisk lav servicevækst. Servicevæksten sikrer blot, at det offentlige forbrug følger med den generelle velstands- og befolkningsudvikling. Der er ikke tale om serviceforbedringer. Kvalitetsfonden er en fjer, der bliver gjort til fem høns Regeringen forsøger at sælge kvalitetsfonden som et massivt løft i de offentlige investeringer på 5 mia. kr. Der gives imidlertid kun, hvad der kræves for, at investeringerne følger velstandsudviklingen, dvs. for at undgå, at kvaliteten på sygehuse, plejehjem, i daginstitutioner og skoler ikke bliver stadig mere utidssvarende. Der er altså ikke tale om en opprioritering i forhold til de seneste 15 år. Nye reformer skal betale skattelettelser Regeringen skal skaffe nye 7. personer i beskæftigelse frem mod 15 uden at det må koste noget, hvis indtægter og udgifter i 15-planen skal stemme. Beskæftigelseskravet svarer til at sætte pensionsalderen op med tre år udover det løft på to år frem mod 5, som blev vedtaget sidste sommer. Ideerne til, hvordan beskæftigelsen skal øges, er parkeret i en Arbejdsmarkedskommission, som regeringen vil nedsætte.

2 15-planen er ikke økonomisk ansvarlig Langsigtet planlægning af den økonomiske politik er et sundt princip, hvis det får politikere til at udvise økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu med hensyn til at løse fremtidens udfordringer. 15-planen er på papiret holdbar, men er i virkeligheden ikke økonomisk ansvarlig. Planen bliver brugt til at give ufinansierede skattelettelser fra 8, mens indtægterne baserer sig på hensigtserklæringer om øget beskæftigelse. Af Martin Madsen Det er sund økonomisk politik at se ud over næste valg og at fokusere på de langsigtede udfordringer bl.a. fra, at vi bliver flere ældre og færre i de erhvervsaktive aldre. AErådet mener det er centralt, at der føres en holdbar finanspolitik, hvilket sikrer, at nulevende generationer kan aflevere et samfund, vi kan være bekendt, til kommende generationer. Se boks 1 for en uddybning af, hvad der menes med en holdbar finanspolitik. Med velfærdsreformen fra sommeren 6 kom man langt med hensyn til at fremtidssikre velfærdssystemet. Fremtidssikringen sker hovedsagligt ved, at fremtidige politikere skal løfte efterløns- og folkepensionsalderen fra 19. På papiret sikrer regeringens 15- plan en holdbar finanspolitik, men i virkeligheden er pengene til regeringens skattelettelser ikke fundet endnu. Så indtil pengene er fundet, er finanspolitikken uholdbar med 14 mia. kr. Skatteaftalen i 15-planen er ufinansieret. Det er økonomisk uansvarlig både på kort og langt sigt. Man bruger alle pengene fra 8 og håber på, at en Arbejdsmarkedskommission, som endnu ikke er nedsat, kan finde på nye reformer, der kan få folk til at arbejde mere, så regeringen derved får penge til sine skattelettelser. Kommer indtægterne aldrig, må skatten sættes op med 14 mia. kr. eller også må velfærdsservicen holde for, svarende til at reducere den offentlige beskæftigelse med ca. 4. personer. Det er uansvarlig straks-anvendelse af nogle usikre fremtidige indtægter. Den førte politik indebærer et politisk troværdigheds-problem i og med, det baserer sig på, at fremtidige politikere er mere ansvarlige end da- Boks 1. Hvad menes med en holdbar finanspolitik? Finanspolitikken er holdbar, hvis der over tid er balance mellem de offentlige indtægter og udgifter, sådan som velfærdssystemet er strikket sammen i dag, og sådan som de offentlige indtægter og udgifter forventes at udvikle sig i takt med bl.a. den befolkningsmæssige udvikling. Begrebet holdbarhed kendes også fra vores dagligdag. Som privat person står vi overfor en begrænsning i vores husholdningsbudget. Set over hele livet kan vi som udgangspunkt (når der ses bort fra arv) ikke bruge flere penge, end vi tjener - vores udgifter må stå i forhold til vores samlede indkomst. I perioder kan vi dog godt bruge flere penge, end vi tjener, men det betyder, at vi enten må låne eller må bruge af vores opsparing, hvis vi har en sådan. Hvis vi bliver nødt til at låne, er der renteudgifter og en gæld, der senere afdrages igen, hvorfor vi i senere perioder bliver nødt til at forbruge mindre end det, vi tjener. Med andre ord: Der skal være balance mellem indtægter og udgifter i husholdningsbudgettet over tid, før det holder - dvs. er "holdbart". Den offentlige sektor står overfor nøjagtig samme problemstilling som privatpersoner. Den offentlige sektor skal også overholde sit "husholdningsbudget". Man siger, at finanspolitikken er holdbar, hvis den offentlige sektor kan afdrage den offentlige gæld og samtidigt betale sine (forventede) regninger til service, pensioner mv. i fremtiden med sine (forventede) indtægter fra primært skat. Er finanspolitikken ikke holdbar, vil det på et tidspunkt blive nødvendigt at ændre indretningen af det offentlige system, så man enten får reduceret de offentlige udgifter eller får øget de offentlige indtægter. Det må ske for, at den offentlige gæld ikke eksploderer. gens regering. At give skattelettelser nu med henvisning til usikre fremtidige indtægter kan sammenlignes med at slagte sparegrisen, før der er kommet penge i. Det er samtidigt uansvarligt at uddele ufinansierede skattelettelser i den nuværende konjunktursituation, hvor ledigheden er rekord lav. Man risikerer at sætte den gode økonomiske udvikling over styr. AErådet støtter lettelser af skatten på arbejde, der er fuldt finansieret og som sikrer uændret skattebyrdefordeling efter skatteomlægningen. Disse to elementer opfylder skatteaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti ikke. VKO-skatteaftalen er ufinansieret og rammer fordelingsmæssigt skævt. Regeringen forsøger samtidigt at give det indtryk, at der med 15-planen er lagt op til massive løft i den offentlige service og i de offentlige investeringer. Det er 15-planens store bluffnummer. AErådet har påpeget, at der ikke gives mere end, hvad der kræves for, at servicen og investeringerne følger befolknings- og velstandsudviklingen, dvs. for at undgå, at velfærden ikke bliver stadig mere utidssvarende. Kapitlerne i AEbladet uddyber AErådets kritikpunkter af 15-planen.

3 Skatteaftalen er ufinansieret og øger risiko for overophedning Regeringens skattelettelser og skattestop koster 16 mia. kr., men der er kun direkte finansiering for 4 mia. kr. Ufinan-sierede skattelettelser i en situation med rekord lav ledighed risikerer at virke som benzin på bålet. Det er dog glædeligt at regeringen delvist har afmonteret skattestoppet ved at prisregulere energiafgifterne. Af Martin Madsen VKO's aftale om lavere skat på arbejde øger beskæftigelsesfradraget samt personfradraget og hæver grænsen for mellemskatten til niveauet for topskattegrænsen. Skattelettelserne koster årligt 9½ mia. kr. I tabel 1 er opstillet de varige udgifter og indtægter, som er indregnet i 15-planen baseret på Finansministeriets egne beregninger. Hertil kommer, at skattestoppet i den tidligere 1-plan kun var finansieret frem til 1. Efter 1 ophørte skattestoppet. En forlængelse af skattestoppet i 15-planen, dvs. fra 11 til 15 koster 5 mia. kr. Oveni løftes satsreguleringen af overførslerne ekstraordinært, hvilket varigt koster knap 1 mia. kr., når der er betalt indkomstskat heraf. Det ekstraordinære løft i satsreguleringen kompenserer overførselsmodtagere for, at regeringen afskaffer Arbejdsmarkedsfondsloven, som siger, at arbejdsmarkedsbidraget skal nedsættes i 8 og satsreguleringen derved løftes, som følge af det budgetterede overskud i fonden. Regeringen fremlagde skattelettelserne, som er fuldt finansieret med henvisning til, at finansieringen af skattelettelserne kom fra (1) ikke at nedsætte arbejdsmarkedsbidraget i 8, () prisregulering af energiafgifterne samt (3) afledte effekter af at folk arbejder og forbruger mere, når der gives for skattelettelser. Luftig finansiering Men regeringens finansiering er luftigt. Skattelettelserne finansieres nemlig ved, at regeringen undlader at give andre skattelettelser, som der ikke er betalt for. At regeringen undlader at nedsætte arbejdsmarkedsbidraget er ikke reel finansiering af skattelettelserne, eftersom regeringen ikke har angivet finan- Tabel 1. Hvad koster diverse initiativer, og hvor kommer pengene fra? På papiret stemmer indtægter og udgifter. I virkeligheden er der dog kun direkte finansiering for 4 mia. kr. Den manglende finansiering på ½ mia. kr. er luftig. Mia. kr. 1. Hvad koster initiativer i alt (1.1 til 1.6) 4½ 1.1 Skattelettelser 9½ 1. Løft i satsreguleringsprocent i 8 (netto) Skattestop, Energistrategi Offentlig service 1.6 Offentlige investeringer (Kvalitetsfonden). Hvor kommer pengene fra (.1 til.6) 4½ Direkte finansiering:.1 Prisregulering af energiafgifter 4 Afledte og dynamiske effekter:. Afledte momsindtægter af øget privat forbrug 1½.3 Øgede skatteindtægter fra dynamiske effekter på arbejdsudbud 1 Råderum:.4 Råderum i udgangspunkt 1) 4.5 Løft i beskæftigelse og arbejdstid på 65. fuldtidspersoner 14.6 Uændret arbejdsmarkedsbidrags-sats 1) Ekskl. Finansministeriets AM-bidrag og inkl. metodeeftersyn. Kilde: Regeringen "Mod nye mål - Danmark 15", side 58 tabel a, VKO's skatteaftale og AErådet. sieringen af den hypotetiske nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget. Finansieringen på de 4 mia. kr. via prisregulering af energiafgifterne er umiddelbart rigtig finansiering. De 4 mia. kr. er dog i realiteten en delvis ophævelse af skattestoppet, som koster 5 mia. kr. jf. tabel 1. Der er altså igen tale om, at man finansierer én skattelettelse (mellemskat og beskæftigelsesfradrag) ved at undlade at give en anden skattelettelse (udhuling af skatter via skattestoppet). En skattelettelse kan naturligvis ikke finansieres af, at man undlader at give en anden skattelettelse, der endnu ikke er betalt for. Tilsvarende får man ikke pludselig råd til en sommerferie ud af en tom sparebøsse, fordi man overbeviser sig selv om, at man har fravalgt en vinterferie. Med i regeringens finansiering indregnes afledte indtægter fra moms, når den ekstra disponible indkomst fra nedsættelserne af indkomstskatten omsættes til privatforbrug. Hvis skatteaftalen imidlertid er fuldt finansieret, som regeringen hævder, bør den disponible indkomst og derved momsindtægterne imidlertid være uændret. Endelig indregner regeringen usikre dynamiske arbejdsudbudseffekter i finansieringen af skattelettelserne. Regeringen forventer, at skatteaftalen øger beskæftigelsen svarende til i størrelsesorden 7-8. fuldtidspersoner. Samlet koster regeringens skattelettelser, fortsættelse af skattestoppet og 3

4 løftet i overførselsindkomstsatserne 16 mia. kr. Heraf er der kun direkte finansiering for 4 mia. kr. At 15-planen på papiret alligevel kan siges at være holdbar på trods af, at skattelettelserne er ufinansieret, skyldes det luftige krav om øget beskæftigelse svarende til over 7. personer frem mod 15. Beskæftigelsesløftet er yderst ambitiøst, eftersom politikerne var igennem samme øvelse sidste sommer i forbindelse med Velfærdsreformen. Hele 14 mia. kr. af finansieringen kommer fra indregning af hensigtserklæringer om at øge beskæftigelsen og arbejdstiden uden nogen konkrete anvisninger til, hvordan det mål skal nås udover henvisning til, at regeringen vil nedsætte en Arbejdsmarkedskommission. Det kan ikke afvises, at der forsat er potentiale for at øge beskæftigelsen, men det er uansvarligt at give skattelettelserne, før man har set, om man kan få flertal for nye reformer, som skal fremskaffe den nødvendige beskæftigelse. Skattestop delvist afmonteret AErådet mener, at det er positivt, at regeringen nu delvist afmonterer en del af skattestoppet - nemlig fastfrysningen af energiafgifterne i kroner. Regeringen flotter sig dog med retorikken, når den skriver: "For at understøtte de ambitiøse mål i klima- og energistrategien prisreguleres energiafgifterne fra og med 8". Faktum er jo, at fastfrysningen af energiafgifterne siden skattestoppets indførelse i har udhulet indtægtsgrundlaget og gjort det miljøskadelige forbrug relativt billigere. At energiafgifterne nu prisreguleres betyder blot, at man fastholder status quo - det er næppe en ambitiøs klimastrategi. Regeringen burde i samme omgang have ophævet fastfrysningen af afgifter på andre miljø- og sundhedsskadelige varer, såsom cigaretter og alkohol, som fortsat udhules af skattestoppet, og lade disse afgifter som minimum følge med prisudviklingen. AErådet ønsker en afskaffelse af skattestoppet. Figur 1. Outputgab og finanspolitiske indgreb siden 1985 Ufinansierede skattelettelser er økonomisk uansvarligt i den nuværende konjunktursituation. Sidst presset på økonomien var så højt, kom danskerne på en kartoffelkur. Pct Kartoffelkur SR- kick start Finanseffekt Kilde: AErådet pba. diverse Økonomiske Redegørelser og Finansredegørelser. Ufinansierede skattelettelser øger risiko for overophedning AErådet ønsker at lette skatten på arbejde og mener, at det er hensigtsmæssigt at hæve beskæftigelsesfradraget samt grænserne for top- og/eller mellemskat. Det skal dog ske ved en skatteomlægning, der er fuldt finansieret, og som sikrer uændret skattebyrdefordeling efter omlægningen. Finansieringen skal komme fra bl.a. fjernelse af uhensigtsmæssige fradrag og skattetilskud, øgede afgifter på dårligt miljø og sundhedsskadelige varer samt øget beskatning af boliggevinster. Med regeringens manglende finansiering er der risiko for, at det er den offentlige velfærd og de offentlige investeringer, der kommer til at holde for, hvis pengene ikke findes. At give ufinansierede skattelettelser er samtidigt økonomisk uansvarligt i den nuværende konjunktursituation. Når finansminister Thor Pedersen siger, at finanspolitikken i 8 er afstemt med konjunktursituationen, stemmer det ikke overens med opgørelsen af det såkaldte output-gab i hans egen Økonomisk Redegørelse fra august 7. Outputgabet er populært sagt en opgørelse af hvor hurtigt, de økonomiske hjul kører rundt i forhold til det, de underliggende strukturer i økonomien tilsiger. Finansministeriets opgørelse af output-gabet viser, at presset på økonomien i disse år ikke har været Pinsepakken Outputgab Forårspakken Finanslov 8 Pct højere siden midt-firserne. I midt-firserne gennemførte man kartoffelkuren for at hælde vand på bålet, mens regeringen omvendt i 8 hælder yderligere benzin på bålet. Det viser figur 1, som også angiver den såkaldte finanseffekt, dvs. hvor meget, finanspolitikken bidrager til aktiviteten i økonomien det pågældende år. Regeringens skattelettelser samt væksten i den offentlige service og de offentlige investeringer bidrager til at øge BNP-væksten med,3 procentpoint i 8. AErådet mener, at regeringen løber en unødvendig stor risiko for at overophede økonomien, dvs. skabe et lønog inflationspres, som svækker Danmarks konkurrenceevne og kan bidrage til en økonomisk recession, ved at give skattelettelser i den nuværende konjunktursituation. AErådets anbefaling er, at man i den nuværende konjunktursituation bør føre en afbalanceret finanspolitik, dvs. en finanspolitik med en finanseffekt omkring nul. Ingen har interesse i uholdbare lønog prisstigninger, men samtidig har samfundet en klar interesse i, at presset på arbejdsmarkedet fastholdes, fordi det giver plads til, at svage grupper kommer i beskæftigelse. 1 4

5 Skattelettelserne er skævt fordelt VKO-skatteaftalen betyder, at de rigeste ti procent får en gevinst på 5.3 kr. om året, mens de fattigste ti procent må nøjes med en årlig gevinst på 7 kr. Øget ulighed er dog ikke et nødvendigt onde for at reducere skatten på arbejde og øge arbejdsudbuddet. Det viser erfaringerne med lettelserne af skat på arbejde i 1986, 1994 og Af Jonas Schytz Juul og Martin Madsen VKO-skatteaftalen giver den største gevinst til de rigeste. Mens de rigeste ti procent får en årlig gevinst på 5.3 kr., må de fattigste ti procent nøjes med knap 7 kr. Dette er illustreret i figur 1, hvor skattelettelsen er opdelt i ti lige store grupper efter størrelsen af deres disponible indkomst. De rigeste opnår den største gevinst, da de fuldt ud kan udnytte stigningen i mellemskattegrænsen og stigningen i beskæftigelsesfradraget. Det er ikke tilfældet for de fattigste ti procent. De fattigste ti procent rammes dog relativt hårdt en stigning i energiafgifterne, hvorfor deres nettogevinst er beskeden. Ser man på den relative gevinst, dvs. skattelettelsen i forhold til bruttoindkomsten, så er det de næstrigeste, der får den største gevinst, mens de fattigste ti procent også relativt får den mindste gevinst. Det er illustreret i figur. Øget ulighed er ikke et nødvendigt onde for at reducere skatten på arbejde og øge arbejdsudbuddet. Historien har vist, at det godt kan lade sig gøre både at øge arbejdsudbuddet og mindske uligheden. Det fremgår af Finansministeriets Finansredegørelse 1998/99 på side 9. Her fremgår det, at de tre skattereformer fra 1987, 1994 og 1999 har medført, at: "Den gennemsnitlige marginalskat for lønindkomst er faldet betydeligt Faldet har påvirket den gennemsnitlige arbejdstid positivt Ændringerne i skattesystemet har været fuldt finansieret med udvidelser af skattebasen og grønne afgifter Ændringerne i beskatningen har bidraget til en reduktion af indkomstforskellene. Det skyldes især, at virkningerne på indkomstfordelingen af lavere skatteprocenter er blevet mere end opvejet af udvidelser af skattebasen og lavere fradragsværdier." Figur 1. Fordelingseffekt af skatteaftale, 8-priser Skattelettelserne er skævt fordelt. De rigeste ti procent får en gevinst på 5.3 kr. om året, mens de fattigste ti procent må nøjes med 7 kr. om året. 1. kr (8-priser) Anm.: Det er forudsat, at 6 pct. af energiafgifterne betales af forbrugerne. Kun personer over 17 år er medtaget. Skatteaftalen forudsættes fuldt indfaset. Kilde: AErådet på baggrund af lovmodellens datagrundlag. Figur. Fordelingseffekt af skatteaftale i procent af indkomst VKO-skatteaftalen er også skævt fordelt, når skattelettelsen måles i forhold til indkomsten. Historien viser, at øget ulighed ikke er et nødvendigt onde for at reducere skatten på arbejde og øge beskæftigelsen. Pct. af indkomst , 1,,8,6,4,, Deciler 1% fattigste 1% fattigste Deciler Kilde: AErådet på baggrund af lovmodellens datagrundlag. 1% rigeste 1% rigeste , 1,,8,6,4,, 1. kr (8-priser) Pct. af indkomst 5

6 15-planen indebærer historisk lav servicevækst Regeringens 15-plan er fremlagt som en gavebod, hvor den offentlige service løftes med 37 mia. kr. i perioden Men fakta er, at vi skal vænne os til en historisk lav servicevækst. Servicevæksten sikrer blot, at det offentlige forbrug følger med den generelle velstands- og befolkningsudvikling. Der er ikke tale om serviceforbedringer. Af Martin Madsen Regeringens 15-plan lægger op til historisk lav vækst i det offentlige forbrug frem til 15. Det fremgår af regeringens 15-publikation og af figur 1. Af den offentlige debat kan man ellers få det indtryk, at regeringens initiativer betyder massive serviceløft. Ingen serviceløft Ved præsentationen af finanslovsforslaget fremviste finansministeren en figur for det offentlige forbrug som andel af BNP. Budskabet var, at det offentlige forbrugs andel af samfundskagen er vokset under VK-regeringen i forhold til gennemsnittet under SRregeringen og vil vokse yderligere til 15. Regeringens "lagkager" fremgår af figur. Det betyder dog ikke, at der er tale om et serviceløft frem mod 15. Hele stigningen i det offentlige forbrugs andel af BNP frem mod 15 kan alene forklares med, at der bliver flere ældre, som trækker relativt meget på ældrepleje og sundhedsvæsen. Befolkningsforskydninger alene lægger beslag på,5 pct. af BNP fra 8 til 15, hvis udgifterne pr. borger ikke skal sakke bagud i forhold til velstandsudviklingen. Hertil kommer, at midlerne i globaliseringspuljen til forskning og uddannelse, som indgår i opgørelsen af det offentlige forbrug, ikke umiddelbart bevirker et løft i den borgernære service. Serviceudgifterne, ekskl. hvad der skyldes flere ældre og globaliseringspuljen, når i 15 blot op på 5,3 pct. af BNP. Det fremgår af den nederste "lagkage" i figur. Der er altså ikke tale om et massivt løft, men i bedste fald om status quo. Figur 1. Realvækst i offentlige serviceudgifterne VK-regeringen opererer med forholdsvis høje vækstrammer for den offentlige service i 7 og 8, mens det efterfølgende forventes, at politikere kan overholde historisk lave vækstrammer frem til 15. 3,5% 3,%,5%,% 1,5% 1,%,5%,% Gnst ,1% Gnst. -8 1,5% Kilde: Regeringen "Mod nye mål - Danmark 15" side 5, figur 5, Økonomisk Redegørelse august 7, Nationalregnskabet og AErådet. Figur. Offentligt forbrug som andel af BNP Gnst. 9-15,9% Den generelle velstand i samfundet vokser, derfor skal den offentlige sektor også vokse for bare at udgøre en uændret andel af samfundskagen. Hertil kommer, at stigningen i antallet af ældre betyder, at den offentlige service faktisk skal udgøre en stigende andel af samfundskagen for at sikre uændret service. 5,3 pct. når man korrigerer for, at der bliver flere ældre og globaliseringspulje Præcist 6,3 3,5% 3,%,5%,% 1,5% 1,%,5%,% Kilde: Finansministeriets hjemmeside og AErådet. 6

7 Kvalitetsfonden er en fjer der bliver gjort til fem høns Regeringen forsøger at sælge kvalitetsfonden som et massivt løft i de offentlige investeringer på 5 mia. kr. Der gives imidlertid kun hvad der kræves for, at investeringerne følger velstandsudviklingen, dvs. for at undgå, at kvaliteten på sygehuse, plejehjem, i daginstitutioner og skoler ikke bliver stadig mere utidssvarende. Der er altså ikke tale om en opprioritering i forhold til de seneste 15 år. Af Martin Madsen Regeringen har i sin 15-plan afsat en såkaldt kvalitetsfond på 5 mia. kr. til offentlige investeringer frem mod 18. De 5 mia. kr. er blevet fremlagt som et massivt løft af de offentlige investeringer til sygehuse, daginstitutioner, skoler, mv. Realiteterne er imidlertid, at de offentlige investeringer overhovedet ikke øges som andel af BNP i forhold til det, som vi har set historisk. Det er et bluffnummer, når man taler om en stor satsning. De offentlige investeringer følger blot den almindelige økonomiske udvikling og sikrer, at sygehuse, daginstitutioner, skoler ikke bliver stedse mere utidssvarende. Af figur 1 fremgår det, at de offentlige investeringers andel af BNP er total uændret frem mod 18 i forhold til, hvad der er set de seneste 15 år, nemlig 1,8 pct. af BNP. Der er altså ikke tale om en opprioritering af de offentlige investeringer i 15-planen. De 5 mia. kr. er således historien om fjeren, der bliver til fem høns. Figur 1. Offentlige investeringer som andel af BNP De offentlige investeringer udgør samme andel af BNP i 18, som man har set historisk. Det er et bluffnummer, når kvalitetsfonden på 5 mia. kr. bliver udlagt som et massivt løft. De offentlige investeringer følger blot den almindelige økonomiske udvikling frem mod 18 og sikrer, at sygehuse, daginstitutioner, skoler ikke bliver stedse mere utidssvarende. Anm.: 18 benyttes som slutår, da kvalitetsfonden løber over ti år fra 9 til 18. Kilde: ADAM's databank, Finansministeriet og AErådet. Ren talmagi De 5 mia. kr. i regeringens kvalitetsfond lyder af meget, men er ren talmagi, da regeringen akkumulerer investeringerne år efter år i forhold til et fastholdt 8-niveau, hvilket er en besynderlig opgørelsesmetode, da det kan give et vilkårligt stort tal, hvis man bare vælger en lang nok periode at akkumulere over. Hvis regeringen regnede på denne måde i forhold til sine skattelettelser, ville regeringen i løbet af ti år (svarende til den periode, der regnes med for kvalitetsfonden) give skattelettelser for 95 mia. kr. 7

8 Nye reformer skal betale skattelettelser Regeringen skal skaffe nye 7. personer i beskæftigelse frem mod 15 uden, at det må koste noget, hvis indtægter og udgifter i 15-planen skal stemme. Beskæftigelseskravet svarer til at sætte pensionsalderen op med tre år udover det løft på to år frem mod 5, som blev vedtaget sidste sommer. Ideerne til, hvordan beskæftigelsen skal øges, er parkeret i en Arbejdsmarkedskommission, som regeringen vil nedsætte. Af Martin Madsen Krav til beskæftigelsesløft for at pengene passer For at pengene passer i regeringens 15-plan, kræves nye reformer, som kan løfte beskæftigelsen med ca. 7. personer frem mod 15 udover det, som bl.a. blev vedtaget med sidste sommers velfærdsreform. Dette er en yderst ambitiøs målsætning i lyset af, at alle initiativerne i velfærdsreformen fra 6 ventes at øge beskæftigelsen med 1. personer frem mod 15. Beskæftigelseskravet svarer til at sætte efterløns- og folkepensionsalderen op med tre år udover det løft på to år frem mod 5, som allerede er vedtaget med velfærdsreformen fra sidste sommer. Vil man alternativt øge beskæftigelsen via f.eks. øget uddannelse eller bedre arbejdsmiljø, er der udgifter forbundet med beskæftigelsesløftet. Beskæftigelseskravet vil i det tilfælde være højere end de 7. personer for at frembringe den manglende finansiering i 15-planen. Indfrier regeringen ikke beskæftigelsesløftet, udestår der mia. kr. i 15-planen. Det fremgår af tabel 1. Det er uansvarligt at give skattelettelser allerede fra 8 uden at ane, om den kommende Arbejdsmarkedskommission kan levere tilstrækkelige reformforslag, som der også kan skabes politisk flertal for. Krav om konstant arbejdstid er underspillet Kravet i 15-planen om konstant arbejdstid dækker reelt over, at arbejdstiden fordelt på alder, køn og herkomst skal øges. Betegnelsen "konstant arbejdstid" er misvisende og underspiller det faktum, at her ligger 15-planens største finansieringsjoker, som alene skal bidrage med 9 mia. kr. til finansieringen af skattelettelser mv. Tabel 1. Råderum og beskæftigelseskrav, som ligger i 15-planen Regeringen skal skaffe 7. personer i beskæftigelse frem mod 15, uden at det må koste noget, for at der er penge til skattelettelserne mv. i 15-planen. Regeringen har dog ikke en plan for, hvordan beskæftigelsen skal øges. Det er uansvarligt at bruge alle pengene, før man ved, om der kan skabes politisk flertal for nye skrappe reformer. Pct. af BNP Mia. kr. Personer 1. Krav om konstant arbejdstid, ). Krav til beskæftigelse, Løft i arbejdsudbud, Samlet beskæftigelseskrav, ) Omregningen fra arbejdstid til årsværk ses i Finansredegørelse 4, tabel 4.6. Provenuvirkningen ved at øge arbejdstiden er mindre end ved at flytte en person fra en overførsel til beskæftigelse, da man blot får de øgede skattebetalinger, men ikke sparer en overførsel. Derfor er virkningen af "krav til beskæftigelse" og "krav om konstant arbejdstid" ikke proportionale. Kilde: Regeringen "Mod nye mål - Danmark 15" side 58, tabel a og AErådet. At arbejdstiden reelt skal øges skyldes, at ændringer i befolkningssammensætningen med flere ældre og flere indvandrere i arbejdsstyrken, som arbejder mindre end gennemsnittet, samt at en normalisering af konjunkturerne fremover vil bidrage til at reducere den gennemsnitlige arbejdstid. Herudover kan fortsat velstandsfremgang betyde et ønske om lavere arbejdstid. Så selvom "konstant arbejdstid" lyder som en overkommelig opgave, er det 15-planens største udfordring. Kravet om "konstant arbejdstid" kan omregnes til 45. fuldtidsbeskæftigede. At regeringen tror på, at det kan lade sige gøre at øge arbejdstiden væsentligt, baserer sig på den myte, at danskernes arbejdstid ligger blandt de laveste i OECD. Regeringen henviser i 15-planen til, at arbejdstiden pr. beskæftiget er relativ lav i Danmark, og at der derfor er rigeligt med potentiale for at øge arbejdstiden. Regeringens tal er ikke fejlagtige, men det er imidlertid ikke det relevante mål for arbejdstiden, som regeringen benytter, da der ses bort fra, at erhvervsdeltagelsen i Danmark er blandt verdens højeste. For den samlede produktion og velstand i samfundet er det relevant hvor meget, der i alt arbejdes - ikke hvor mange timer, den enkelte beskæftigede i gennemsnit arbejder. Der kan blive arbejdet flere timer og skabt mere produktion og velstand i et samfund, hvor en meget stor del af befolkningen arbejder færre timer pr. beskæftiget end i et samfund, hvor en mindre del af befolkningen arbejder flere timer pr. beskæftiget. I Danmark har vi valgt en arbejdsdeling, hvor flere deltager i produktionsprocessen end i andre lande, men hvor den enkelte i gennemsnit så ikke arbejder så mange timer som i andre lande. I andre lande er det udbredt, at kun manden arbejder, mens konen er hjemmegående. Krav til øget beskæftigelse Nye reformer skal endvidere øge beskæftigelsen med yderligere. 8

9 Figur 1. Primær saldo med og uden nye beskæftigelseskrav, 7-7 Regeringens 15-plan er holdbar på papiret, men i virkeligheden er der tale om, at regeringen bruger mange penge de kommende år på skattelettelser, mens fremtidens politikere skal finde pengene hertil ved at lave nye reformer udover, at de løbende forventes at løfte pensionsalderen. Pct. af BNP plan 5 3 Anm.: Af figuren fremgår det, at 15-fremskrivningen rækker langt ud over 15 og indregner virkningen af løftet i efterløns- og folkepensionsalderen fra 19. Kilde: Regeringen "Mod nye mål - Danmark 15", august 7 (side 55, figur 16) og AErådet. personer frem mod 15. Det bidrager med 5 mia. kr. til finansieringen. Men regeringen kommer ikke med konkrete forslag til, hvordan målet nås. Det bliver ved hensigtserklæringer og henvisningen til den kommende Arbejdsmarkedskommission. Det er uansvarligt at gennemføre skattelettelser på et så luftigt finansieringsgrundlag. Beskæftigelseseffekt af skattelettelser er formentlig overvurderet I finansieringen af skattelettelserne indregner regeringen dynamiske effekter, dvs. at lavere skat på arbejde, øger beskæftigelsen, svarende til 7-8. fuldtidspersoner. Det bidrager isoleret set med 1 mia. kr. til finansieringen. Det er i den forbindelse vigtigt at aflive den myte, at en løsning til at fremtidssikre velfærdssamfundet i sig selv er lavere skatter, da det øger beskæftigelsen og velstanden. Så længe skattelettelser er under 1 procent selvfinansierende, vil skattelettelser lægge beslag på flere penge end de frembringer og derved udhule finansieringen af velfærdssamfundet. Regeringens vurdering af skattelettelsers dynamiske effekter hviler på et tyndt grundlag, som formentlig overvurderer de positive effekter. Regeringen baserer sine vurderinger på data, som er over 1 år gamle, dvs. er fra et tidspunkt, hvor ledigheden var 15. personer højere end i dag og hvor arbejdstiden var markant lavere. Derfor må det forventes, at både folks muligheder for at komme i beskæftigelse (deltagelseseffekten) og lysten til at arbejde mere (timeeffekten) som følge af skattelettelser er markant mindre i dag end i 1996, hvor undersøgelsen blev lavet. I den udstrækning, at en reduktion af skatten på arbejde medfører øget arbejdsudbud, vil skatteomlægninger generelt have større effekter på arbejdsudbuddet end skattelettelser. Det skyldes, at hvis man sænker skatten på arbejde ved en skattelettelse, plan ekskl. nye beskæftigelseskrav 6 4 Pct. af BNP er der to modsatrettede effekter på arbejdsudbuddet, mens dette ikke er tilfældet ved en skatteomlægning. Ved en skatteomlægning, vil arbejdstagernes forbrugsmuligheder ikke øges, hvis man ikke arbejder mere. I økonom-sprog vil der således kun være den positive substitutionseffekt, mens man undgår den negative indkomsteffekt. Finansiering sparket til hjørne i en Arbejdsmarkedskommission Regeringen vil nedsætte en Arbejdsmarkedskommission, som skal komme med forslag til, hvordan beskæftigelsen og arbejdstiden kan øges. Regeringen vil på baggrund heraf fremlægge en strategi i foråret 9. Men i foråret 9 er skattelettelserne allerede fuldt indfaset uden, at man har en idé om, hvor pengene skal komme fra. Lykkes det ikke Arbejdsmarkedskommissionen og politikerne at finde frem til, hvordan man når de meget ambitiøse krav, må skattelettelserne enten tilbagerulles eller også vil den offentlige velfærd komme til at holde for. Det er uansvarlig straks-anvendelse af nogle usikre fremtidige indtægter, som indebærer et politisk troværdigheds-problem i og med det baserer sig på, at fremtidige politikere er mere ansvarlige end dagens politikere. 15-planen afløser 1-planen. 1-planen blev bl.a. kritiseret for at være en opsparingsplan, hvor nulevende generationer kom til at betale for kommende og endnu rigere generationers velfærd. Det kan man ikke just kritisere 15-planen for. Af figur 1 fremgår det, at udviklingen med faldende overskud de kommende år mere ligner en nedsparingsplan. Når regeringen ikke i mål med kravene til beskæftigelsen og arbejdstiden, vil den primære saldo være i underskud fra 13 og finanspolitikken vil være uholdbar. Finanspolitikken kan populært sagt siges at være langtidsholdbar, hvis den primære saldo, som er vist i figur 1, i gennemsnit er nul over tid, i og med den offentlige nettogæld er betalt af i dag. 9

10 Økonomiske Tendenser 7 Økonomiske Tendenser 7 indeholder i år følgende: Fremtidens velstand 1. Muligheder for øget beskæftigelse og velstand. Lavere dansk vækst Pres på arbejdsmarkdet 3. Pres på arbejdsmarkedet giver plads til svage grupper 4. Myter og realiteter om danskernes arbejdstid 5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi Udfordringer for velfærdssamfundet 6. Råderum i en 15-plan 7. Service kan øge beskæftigelse mere end lavere skat 8. Fedtspil på uddannelsesområdet 9. Rekrutteringsudfordringen er skævt fordelt AEbladet udgives af: AErådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14,1., 1651 København V. Telefon , Fax Rapporten er på 87 sider og koster 45, kr. Ved køb af minimum 1 stk. koster rapporten 4, pr. stk. (priserne er inkl. moms og ekskl. porto). Rapporten kan gratis downloades fra vores hjemmeside Redaktion: Lars Andersen (ansv.), Martin Madsen og Frederik I. Pedersen Layout: EntenEller A/S Desktop: Annette Topholm ISSN (online): Kopiering og citat tilladt med kildeangivelse

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009

Forårspakke 2.0. - Vækst, klima, lavere skat. Regeringen. Februar 2009 Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat Februar 2009 Regeringen Reformen kort fortalt Reformen kort fortalt Skattestoppet er omdrejningspunkt i regeringens skattepolitik. Siden 2001 har skattestoppet

Læs mere

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed?

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed? Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå RAPPORT asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 27. januar 2015 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del)

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Oversigt over handouts

Oversigt over handouts Oversigt over handouts 1. Lavere marginalskat 2. Skattereformens indkomstskatteelementer 3. Større gevinst ved at yde en ekstra indsats 4. Grøn reform 5. Mere sund kost 6. Højere tobaksafgifter 7. Tryghed

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Dansk Økonomi $ Efterår 2007

Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Danish Economy $ Autumn 2007 $ English Summary Konjunkturvurdering Langfristet fremskrivning Vandringers betydning for arbejdsstyrken Integration i Danmark Det Økonomiske Råd

Læs mere

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning

KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK. Dansk Økonomi efterår 2001. II.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL II ULIGHED OG OMFORDELING I DANMARK II.1 Indledning Stort fokus på indkomstfordelingen Meget lige indkomstfordeling i Danmark Økonomiske argumenter for og imod lighed

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere