Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune"

Transkript

1 Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

2 Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse. 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden, jf. 2 i lov om kommunernes styrelse. Kapitel II Borgmesteren 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden, jf. 8 og 30 i lov om kommunernes styrelse. 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af kapitel IV i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen. Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition. 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller ingen indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet. Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 6. Følgende udvalg nedsættes: 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 3. Børne- og Skoleudvalget 4. Social- og Sundhedsudvalget 5. Arbejdsmarkedsudvalget 6. Kultur- og Fritidsudvalget 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af

3 udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. 18 og 31a i lov om kommunernes styrelse. 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Kapitel IV Økonomiudvalget 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt seks af Byrådets øvrige medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af 18 og 21 og kapitel V i lov om kommunernes styrelse. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Stk. 4. Udvalget varetager kommuneplanlægningen og kommunens økonomiske planlægning samt sikrer en samordnet løsning af kommunens overordnede planlægningsopgaver i fornødent omfang med inddragelse af relevante stående udvalg. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning. Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, herunder bygninger samt leje og forpagtning af arealer Optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser Leje- og leasingaftaler, som kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, jf. 41 i lov om kommunernes styrelse Inventaranskaffelser indenfor udvalgets område Erhvervs- og turismemæssige spørgsmål Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, jf. 42 i lov om kommunernes styrelse.

4 Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. Stk. 8. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse af og fremlæggelse af forslag til større bygge- og 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om: Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. 12 I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres Samordning af kommunens indkøbsfunktion 12. Økonomiudvalget fører tilsyn med: At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning, bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, der omfattes af bestemmelserne om kommunernes lønningsnævn, jf. 67 i lov om kommunernes styrelse Kapitel V De stående udvalg 13. Teknik- og Miljøudvalget består af syv medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område samt på ejendoms- og arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende: Porteføljestyring i forhold til den samlede bygningsmasse til kommunale anvendelsesformål, herunder leje og forpagtning af bygninger Planlægning og udførelse af bygge- og anlægsopgaver Drift og vedligehold af kommunens bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område Administration af planlovgivningen Bygge- og boligforhold samt byfornyelse og boligforbedring Byggemodning Miljø- og naturbeskyttelse Virksomheder og landbrug Jordforurening

5 Kollektiv trafik og hyrevognskørsel Spildevand og affald Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse Vandløb Varmeforsyning Klima- og energi Veje og trafik Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Rekreative områder og faciliteter Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Politikker, lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder evt. i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10 Takster for forsyningsvirksomheder Stk. 4. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse af og fremlæggelse af forslag til større bygge- og anlægsprojekter indenfor udvalgets område. Større bygge- og anlægsopgaver indenfor andre udvalgs område koordineres med fagudvalgene, inden de indstilles til Byrådets godkendelse. 14. Børne- og Skoleudvalget består af fem medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens børnepasning, undervisningsmæssige opgaver og sociale foranstaltninger for børn og unge samt deres familier, herunder opgaver vedrørende: Dagpasningstilbud, folkeskolen og ungdomsskolen Fritidstilbud til børn og unge Private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vedrørende børn med særlige behov for støtte i skole og i dag- og fritidstilbud Forebyggende foranstaltninger på børne- og familieområdet i henhold til lov om social service Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Politikker, skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10 Stk. 4. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse af og fremlæggelse af forslag til større bygge- og

6 15. Social- og Sundhedsudvalget består af fem medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale og sundhedsmæssige område, herunder: Ældreområdet Hjælpemidler Voksenhandicapområdet Området for psykisk syge Misbrugsområdet Sociale ydelser på integrationsområdet, herunder anvisning af boliger Tillæg m.v. efter lov om folkepension Boligstøtte Sundhed og genoptræning Forebyggende sundhedsmæssige opgaver Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver, herunder: Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen Samarbejds- og kontraktforhold med andre myndigheder på sygehus- og sundhedsområdet Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og andre arealer under udvalgets område Stk. 4. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse af og fremlæggelse af forslag til større bygge- og 16. Arbejdsmarkedsudvalget består af fem medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af personsager på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, herunder: Aktivering og revalidering Dagpenge og andre forsørgelsesydelser ved sygdom og fødsel Førtidspension Stillinger på særlige vilkår Flygtninge og integration Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, herunder opgaver vedrørende: Jobcenter Favrskov Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarkedsrelateret kontakt til erhvervslivet

7 Opgaver vedrørende relationerne mellem arbejdsgivere og arbejdstagere herunder strategiske uddannelses- og rekrutteringsmæssige udfordringer Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Politikker, udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10 Stk. 5. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse af og fremlæggelse af forslag til større bygge- og 17. Kultur- og Fritidsudvalget består af fem medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kultur- og fritidsområdet samt borgerserviceopgaver, herunder opgaver vedrørende: Biblioteksvæsen og kulturhuse Museumsforhold og andre lokalarkiver Fritids- og idrætsområdet Musikskole, billedskole og andre kreative aktiviteter Teater- og biografforhold Folkeoplysningsområdet Udlån og udleje af lokaler i kommunale bygninger til foreninger m.v. Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område De aktiviteter, der udføres i kommunens administrative Borgerservicefunktion Koordination og igangsættelse af aktiviteter i eller mellem kommunens landsbyer LAG-aktiviteter Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v. Politikker, udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10 Stk. 4. Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse af og fremlæggelse af forslag til større bygge- og

8 Kapitel VI Borgerrådgiverfunktion 18. Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som refererer direkte til Byrådet. Borgerrådgiverfunktionen skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Byrådet fastsatte rammer herfor og skal bistå Byrådet med dettes tilsyn med kommunens administration. Kapitel VII Vederlag m.v. 19. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af borgmesterens vederlag. Stk. 2. Formanden for Børne- og Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af borgmesterens vederlag. Stk. 3. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af borgmesterens vederlag. Stk. 4. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af borgmesterens vederlag. Stk. 5. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af borgmesterens vederlag. Stk. 6. Formanden for det midlertidige udvalg nedsat i medfør af 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag. Stk. 7. Formanden for Det særlige Børne- og ungeudvalg oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag. Stk. 8. Den i stk. 1-7 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på tre måneder ikke har varetaget dette. 20. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst to uger, eller en næstformand på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag fungerer som formand for et udvalg i en periode på mindst to uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf. 19, stk Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på ni måneder.

9 Kapitel VIII Ændringer i vedtægten 21. Denne vedtægt træder i kraft ved endelig godkendelse. Stk. 2. Forslag til ændringer skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til det kommunale tilsyn. Vedtaget af Byrådet 7. og 28. januar 2014 Nils Borring Borgmester Jan Kallestrup Kommunaldirektør

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod

Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod Kendelse af 10. juli 2010 i faglig voldgift FV2009.0257: SL-Socialpædagogernes Landsforbund (advokat Steen Leonhardt Frederiksen) mod KL-Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere