Personbiler (hvidpladebiler)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personbiler (hvidpladebiler)"

Transkript

1 Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2

3 FORORD Formålet med denne folder er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skattemæssige behandling af personbiler (hvidpladebiler) i bred forstand, hvad enten den ejes af medarbejderen, virksomheden eller er leaset, samt et kendskab til de grundlæggende moms- og afgiftsregler, der relaterer sig til denne type køretøjer. Denne folder er udarbejdet efter gældende regler den Marts 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skatteafdelingen 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Erhvervsmæssig kørsel Afgrænsning af erhvervsmæssig kørsel Tilkaldevagt Chauffører dages-reglen Dagsbeviser Egen bil Skattefri befordringsgodtgørelse Befordringsfradrag for lønmodtagere Befordringsfradrag for honorarmodtagere m.fl Salg af bil Firmabil Skattepligtig værdi af firmabil til rådighed for privat kørsel Rådighed over flere biler Flere ansatte benytter samme bil Egenbetaling Arbejdsgiverens indeholdelses- og oplysningspligt Hvilke udgifter er ikke omfattet af beskatningen af fri bil? Befordringsfradrag Befordringsgodtgørelse Dele-leasing Selvstændigt erhvervsdrivende Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, eller virksomhedsordningen benyttes ikke Bilen indgår i virksomhedsordningen Overførsel af blandet bil til/fra virksomhedsordningen Salg af bil Moms og afgifter Personbiler Leasingselskaber forholdsmæssig betaling af registreringsafgift Firmabil uden dansk registreringsafgift Energiafgifter 42 5

6 6

7 Indledning 1. INDLEDNING Denne folder er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige regler ved anvendelse af hvidplade biler. Udgiften til anskaffelse og drift af en bil er for mange en relativt stor post i budgettet. Der kan derfor være god grund til at overveje de skattemæssige fordele og ulemper ved, at arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for privat kørsel, som alternativ til, at man som lønmodtager anskaffer/kører i egen bil. En arbejdsgivers hovedsynspunkt vil være, at det er den samlede lønudgift m.v. til den enkelte medarbejder, der er afgørende. Om der udbetales en samlet kontant løn og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel eller en kombination af løn og fri bil synes derfor ikke så afgørende. For lønmodtageren går overvejelserne om fri bil eller egen bil typisk på, om man vil kende omfanget af nettoudgiften i form af beskatningen af fri bil, eller om egen bil eventuelt kan medføre en lavere nettoudgift. Ved sidstnævnte må lønmodtageren påtage sig risikoen ved ukendte merudgifter og en afskrivning, man først kender størrelsen af, når bilen sælges. Det skal dog pointeres, at arbejdsgiveren og den ansatte hvis fri firmabil ønskes skal finde frem til en aftale om en fast månedsløn, som er uafhængig af de kommende driftsudgifter på bilen. Det kan nemlig ikke skattemæssigt accepteres, at arbejdsgiverens udgifter til bilen løbende modregnes i en aftalt fast gage. Aftaler om egenbetaling godkendes, når egenbetalingen sker fra beskattede midler. Også selvstændigt erhvervsdrivende har visse valgmuligheder for den skattemæssige behandling af en bil, der anvendes såvel privat som erhvervsmæssigt. Denne folder kan forhåbentligt bidrage til forståelse af reglerne om biler og transport og måske besvare nogle af de mange spørgsmål, som ofte opstår. Folderen omhandler ikke gulpladebiler, se Gulpladebiler skatter og afgifter. 7

8 Erhvervsmæssig kørsel 2. ERHVERVSMÆSSIG KØRSEL Begrebet erhvervsmæssig kørsel har betydning i forskellige sammenhænge. Eksempelvis i relation til en arbejdsgivers mulighed for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, i relation til hvorvidt en firmabil anses for anvendt til privat kørsel og i relation til visse personers mulighed for fradrag for erhvervsmæssig befordring Afgrænsning af erhvervsmæssig kørsel Ved erhvervsmæssig kørsel forstås grundlæggende kørsel i virksomhedens interesse. Derfor er kørsel mellem bopæl og arbejdsplads som hovedregel privat kørsel, hvorimod kørsel i arbejdsgivers tjeneste som hovedregel er erhvervsmæssig kørsel. Erhvervsmæssig kørsel kan eks. være kørsel til kunder, konferencer, afhentning af post eller materialer for virksomheden, samt kørsel inden for og mellem forskellige arbejdspladser. I den forbindelse betragtes steder, hvor man modtager undervisning som led i arbejdet, i nogle tilfælde som en arbejdsplads. Ifølge den seneste praksis 1 skal der sondres mellem grunduddannelse henholdsvis efteruddannelse i forhold til videreuddannelse. Ved grunduddannelse og efteruddannelse vil der være tale om erhvervsmæssig kørsel. Sondringen er dog langt fra klar og entydig. Vestre Landsret 2 har bl.a. afgjort, at en kaptajn ved forsvaret, der deltog på ingeniøruddannelse på universitetet, ikke kunne anses for at være på efteruddannelse, og derfor kunne universitetet ikke betragtes som en arbejdsplads, og der var dermed ikke tale om erhvervsmæssig kørsel. Det nye er, at grunduddannelser, der gennemføres som led i et ansættelsesforhold, sidestilles med et arbejdssted. Herudover er erhvervsmæssig kørsel i skattelovgivningen defineret som: a) Befordring mellem hjem og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de seneste 12 måneder b) Befordring mellem to eller flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver c) Befordring inden for samme arbejdsplads. Al anden kørsel er privat kørsel. Ved en arbejdsplads forstås de fysiske steder, hvor medarbejderen udfører et arbejde for sin arbejdsgiver, uanset om dette sted tilhører arbejdsgiveren, en kunde eller lignende. 1 SKM SKAT 2 SKM VLR 8

9 Erhvervsmæssig kørsel Hvis der køres mere end 60 arbejdsdage mellem bopælen og den samme arbejdsplads inden for en periode på 12 måneder, anses kørslen som privat fra arbejdsdag nr. 61, idet arbejdspladsen herefter anses som en fast arbejdsplads. Alle arbejdsdage skal tælles med, uanset længde. Hvis der en arbejdsdag kun køres den ene strækning, vil dette også tælle som en hel dag. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis personen om morgenen kører fra bopælen til arbejdspladsen, for senere på dagen at køre til en kunde, hvorfra personen kører hjem til bopælen. De 60 arbejdsdage behøver ikke at være 60 på hinanden følgende dage. Ved kørsel fra bopælen til en arbejdsplads enkelte dage over en periode skal antallet af dage lægges sammen for de forudgående 12 måneder. Sammentællingen afbrydes kun, hvis der arbejdes mindst 60 på hinanden følgende dage på andre arbejdspladser, eller ved almindelig forældelse efter 12 måneder, inden der igen køres mellem bopælen og den første arbejdsplads. Følgende eksempler kan illustrere 60-dages-reglens anvendelse: Eksempel 1 En konsulent med bopæl i Århus arbejder i en periode på 120 dage hos sin nye arbejdsgiver på 3 arbejdssteder, beliggende i henholdsvis Horsens, Silkeborg og Randers, efter følgende mønster: Arbejdsdagene 1-40: Bopæl - Randers - Silkeborg - bopæl Arbejdsdagene 41-80: Bopæl - Silkeborg - Randers - Horsens - bopæl Arbejdsdagene : Bopæl - Randers - Silkeborg - Horsens - bopæl. Kørsel mellem de forskellige arbejdspladser betragtes som erhvervsmæssig kørsel i hele perioden, da der er tale om kørsel for samme arbejdsgiver. Herudover anses følgende kørsel mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt for erhvervsmæssig: a) Kørsel mellem bopæl og Randers for dagene 1-40 og , i alt 60 arbejdsdage b) Kørsel mellem Silkeborg og bopæl og bopæl og Silkeborg for dagene 1-40 og 41-60, i alt 60 arbejdsdage c) Kørsel mellem Horsens og bopæl for dagene og , i alt 60 arbejdsdage. Den øvrige kørsel mellem bopæl og arbejdsplads samt arbejdsplads og bopæl er skattemæssigt at betragte som privat kørsel (bopæl til Silkeborg: Horsens til bopæl: ). 9

10 Erhvervsmæssig kørsel Eksempel 2 En tømrer, der bor i Dronninglund, bliver af sin arbejdsgiver sendt til en ny arbejdsplads i Aalborg. Tømreren arbejder dér i 80 dage. For de første 60 dage er der tale om erhvervsmæssig kørsel. Derefter arbejder tømreren på forskellige nye arbejdspladser (arbejdet på den enkelte arbejdsplads er under 60 dage) i alt 80 dage. Der er for alle dage tale om erhvervsmæssig kørsel. Tømreren bliver herefter sendt til arbejdspladsen i Aalborg igen i 40 dage. Kørslen i disse 40 dage er erhvervsmæssig, da han har arbejdet i mere end 60 dage andre steder, siden han sidst var på arbejdspladsen i Aalborg. Kørsel for forskellige arbejdsgivere Ved kørsel mellem arbejdspladser for forskellige arbejdsgivere gælder 60-dages-reglen også. Der kan altså ikke opnås skattefri kørselsgodtgørelse fra og med den 61. dag, når der eksempelvis køres mellem arbejdsplads A og B i mere end 60 dage Tilkaldevagt Ansatte, der har tilkaldevagt fra bopælen, og som tager virksomhedens bil med hjem, fordi den skal benyttes i forbindelse med tilkaldene, vil ikke af den grund få udløst beskatning af fri bil. Tidligere var det en forudsætning, at tilkaldene var til uvisse midlertidige arbejdspladser, og at der skulle kunne tilkaldes til et vist antal ukendte adresser. Dette er ikke længere gældende. Det er tilstrækkeligt, at man kan blive tilkaldt til mindst en adresse. Der skal dog være tale om en reel tilkaldevagt, hvilket blandt andet betyder, at der er indskrænkninger i den ansattes frihed i fritid i en eller anden form. Den ansatte kan ikke have permanent tilkaldevagt. På arbejdsdage, hvor der ikke reelt er tilkaldevagt, omfattes den ansatte af den almindelige 60-dages-regel Chauffører Chauffører, hvis hovedopgave er at transportere personer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde ved at køre fra og til bopælen i virksomhedens bil, uden at det udløser beskatning af fri firmabil. Som udgangspunkt gælder dette dog kun, hvis der ikke er tale om et tilfældigt chaufførarbejde for virksomheden, eller hvis chaufførarbejdet ikke er en sekundær opgave i forhold til den ansattes øvrige arbejdsopgaver hos den pågældende arbejdsgiver. 10

11 Erhvervsmæssig kørsel På trods af dette udgangspunkt har Ligningsrådet i i en konkret sag fundet, at der var tale om erhvervsmæssig kørsel. Arbejdsgiveren havde i denne sag udført kontrol med, at den ansatte ikke kørte privat i bilen. Derved blev kørslen på trods af det sekundære anset for erhvervsmæssig. Medarbejdere, som lejlighedsvis fungerer som chauffør og undtagelsesvis kører mellem hjem og arbejdspladsen, kan undgå beskatning af fri bil, hvis bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt den efterfølgende dag, eller hvor medarbejderen har anvendt bilen erhvervsmæssigt den pågældende dag og direkte kører fra hjem til arbejdspladsen den efterfølgende dag. Skatterådet har bestemt, at undtagelsesvis kørsel i denne forbindelse højst kan udgøre 25 dage årligt se nedenfor dages-reglen Denne bestemmelse er tiltænkt de situationer, hvor en medarbejder skal på kursus, kundebesøg eller lignende, og i den forbindelse skal anvende arbejdsgivers bil. I den situation kan det være mest hensigtsmæssigt, at medarbejderen medtager bilen til den private bopæl dagen før den erhvervsmæssig tur, eller først afleverer bilen dagen efter, den erhvervsmæssige tur. Sådanne ture skal som udgangspunkt ikke resultere i beskatning af fri bil. Derfor gælder der en 25-dages-regel, hvorefter medarbejdere må tage bilen med hjem i op til 25 dage. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at hvis man medtager bilen til bopælen mandag, kører erhvervsmæssigt tirsdag og først afleverer bilen onsdag, så tæller dette for 2 dage i opgørelsen af de 25 dage. Reglen gælder pr. medarbejder ligesom 60-dages-reglen Dagsbeviser I forbindelse med lempelse af 60-dages-reglen fra 1. januar 2009 ønskede SKAT samtidig at indføre muligheden for, at en medarbejder kunne købe et dagsbevis til arbejdsgivers bil. Hvis medarbejderen købte dette dagsbevis hos SKAT (www.skat.dk), ville der ikke kunne blive tale om beskatning af fri bil, regulering af evt. moms og betaling af privatbenyttelsesafgift for gulpladebiler. Denne regel er imidlertid ikke blevet implementeret endnu, da reglen er til høring i EU. 3 SKM LR 11

12 Egen bil 3. EGEN BIL Erhvervsmæssig kørsel kan foretages i egen bil eller i arbejdsgivers bil. Ved egen bil forstås som udgangspunkt en bil, der er indregistreret i ejerens navn. Ved egen bil forstås imidlertid også en: Bil ejet af ægtefælle eller samlever, når parterne har fælles økonomi Delebilordning, hvor arbejdsgiver ikke er involveret Samejeordning, hvor ejerskab og udgifter deles fuldt ud, og hvor arbejdsgiver ikke er involveret Bil leaset af den ansatte hos et leasingselskab. Endelig godkender skattemyndighederne, at der er tale om egen bil, hvor en bil eksempelvis er indregistreret i faderens navn, hvis sønnen kan dokumentere, at han er den reelle ejer af bilen dvs. har finansieret købet og afholder de løbende udgifter på bilen Skattefri befordringsgodtgørelse Ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil kan arbejdsgiveren udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til den ansatte efter SKATs satser, jf. vores folder Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Reglerne om skattefri befordringsgodtgørelse gælder tilsvarende for medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Endelig kan foreninger udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. For at befordringsgodtgørelse kan udbetales skattefrit, er det en betingelse, at: Der er tale om erhvervsmæssig kørsel, jf. afsnit 2.1. Godtgørelsen maksimalt udbetales for faktisk kørte kilometer Arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer og den udbetalte godtgørelse Godtgørelsen ikke overstiger de af SKAT fastsatte satser. Der stilles ikke krav om kørebog i traditionel forstand, men et bogføringsbilag, der indeholder følgende oplysninger: Modtagerens navn Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen 12

13 Egen bil Kørslens (geografiske) mål samt eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af befordringsgodtgørelsen. Arbejdsgiver har ansvaret for, at kørselsopgørelsen indeholder de nødvendige oplysninger. Arbejdsgiver skal påse, at det er det rigtige antal kilometer, der afregnes, at afregningen sker til gældende satser, og at de skattemæssige bestemmelser om befordringsgodtgørelse i øvrigt overholdes. Hvis der ikke foretages en effektiv kontrol heraf, bliver lønmodtageren skattepligtig af den udbetalte godtgørelse. En dom fra Vestre Landsret 4 viser, at det er af afgørende betydning, at arbejdsgiveren rent faktisk løbende håndhæver sin kontrolforpligtelse. Hertil kommer dommen fra Højesteret 5, hvor der ikke var sket opdeling af udbetalt befordringsgodtgørelse for almindeligt lønmodtagerarbejde i et selskab og udbetalt befordringsgodtgørelse vedr. bestyrelsesarbejde. Derfor var der ikke ført den fornødne kontrol med udbetalingerne, og alle udbetalinger var derfor skattepligtige. Manglende løbende kontrol medfører således, at hele godtgørelsen er skattepligtig, selvom det efterfølgende kan dokumenteres, at der ikke er udbetalt for meget i godtgørelse. SKATs satser er for 2012 fastsat til følgende: Kørsel indtil: km/årligt: DKK 3,80 pr. km Kørsel ud over: km/årligt: DKK 2,10 pr. km. Det skal bemærkes her, at km-grænsen alene relaterer sig til den enkelte arbejdsgiver og ikke den bil eller de biler, der benyttes af den pågældende medarbejder. Godtgøres arbejdstageren for den erhvervsmæssige kørsel med en sats, der er lavere end den af SKAT fastsatte, kan dette også ske skattefrit, men arbejdstageren kan i så fald ikke fratrække differencen mellem den modtagne godtgørelse og SKATs sats. Denne difference er tabt for arbejdstager. Selvom en arbejdsgiver udbetaler befordringsgodtgørelse med en sats, som er væsentlig lavere end den af SKAT fastsatte maksimale sats, vil det sjældent være økonomisk fordelagtigt at få godtgørelsen udbetalt som en skattepligtig befordringsgodtgørelse, selvom den erhvervsmæssige kørsel herved i stedet kan fratrækkes efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejde. Det skyldes, at beskatningen sker som løn (op til 56,5%), og fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag (fra 2011 med 33% nedtrappes iht. forårspakken gradvist, så den i 2018 udgør 25%). 4 SKM VLR 5 SKM HR 13

14 Egen bil Hvis arbejdsgiveren udbetaler befordringsgodtgørelse med en sats pr. kilometer, som er højere end den af SKAT fastsatte sats, skal hele den udbetalte godtgørelse som udgangspunkt medregnes som personlig indkomst ved indkomstopgørelsen. Den ansatte er i stedet henvist til at foretage et ligningsmæssigt fradrag for den foretagne kørsel efter reglerne om fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Ønsker en arbejdsgiver at godtgøre medarbejderens erhvervsmæssige kørsel med en sats, der er højere end den af SKAT fastsatte eller med et fast beløb, bør godtgørelsen derfor opdeles i to dele: a. Godtgørelse svarende til SKATs satser (skattefrit) b. En ekstra godtgørelse (skattemæssigt tillæg til lønnen). Godtgør arbejdsgiveren den erhvervsmæssige kørsel med et fast månedligt eller årligt beløb, vil arbejdstageren være skattepligtig af det modtagne beløb og kan alene fratrække den erhvervsmæssige kørsel efter reglerne for kørsel mellem hjem og arbejde, således at det er summen af dagens kørsel mellem hjem og arbejde samt erhvervsmæssig kørsel for firmaet, der danner grundlag for fradraget. Det er dog muligt at udbetale forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med acontobeløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige beløb, forudsat, at: Forskuddet er afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel og Den endelige opgørelse og afregning af den skattefrie befordringsgodtgørelse, som lønmodtageren har ret til, sker senest med udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel er sket Kørsel og uddannelse Se folderen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Modregning af godtgørelse i løn Skattefri kørselsgodtgørelse må som udgangspunkt ikke modregnes i en forud fastsat bruttoløn. Såfremt den aftalte løn nedsættes med den udbetalte befordringsgodtgørelse, bliver godtgørelserne skattepligtige for modtageren. Der gælder således et modregningsforbud, der rammer tilfælde, hvor lønnen løbende nedsættes i overensstemmelse med antallet af kørte kilometer og dermed den udbetalte befordringsgodtgørelse. Det står dog lønmodtager og arbejdsgiver frit for at aftale lønvilkår, herunder en generel lønnedgang, under hensyntagen til årets gennemsnitlige kørselsbehov, mod at der fremover udbetales skattefri befordringsgodtgørelse oven i lønnen. 14

15 Egen bil Lønnedgangen skal i så fald aftales fremadrettet og være en varig nedsættelse, så længe der modtages befordringsgodtgørelse. Hvis derimod der eks. ultimo året sker en "efterregulering" af lønnen i forhold til de udbetalte godtgørelser, vil der være tale om en modregning, som medfører, at godtgørelserne bliver skattepligtige for lønmodtageren. Det betyder også, at der i særlige situationer kan indgås en aftale med medarbejder i forbindelse med skifte af arbejdsplads, hvor der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse for de første 60 arbejdsdage med kørsel til eller fra det nye arbejdssted. Dette er blevet anerkendt af Skatterådet i Befordringsfradrag for lønmodtagere Kørsel mellem hjem og arbejde Kørsel mellem hjem og arbejde er som udgangspunkt privat kørsel (ud over de første 60 gange, jf. tidligere beskrevet). For de kørte kilometer mellem hjem og arbejde gives der et ligningsmæssigt fradrag for det faktiske antal arbejdsdage, hvor befordringen har fundet sted. Fradraget beregnes på grundlag af den normale transportvej ved kørsel i bil mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Ifølge Landsskatteretten 7 skal der dog lægges væsentlig vægt på den vej, som pågældende selv har valgt, når bare denne er valgt ud fra geografiske forhold, tidsmæssige forbrug og økonomisk rimelighed. Det er uden betydning for fradragets størrelse, om befordringen sker med f.eks. bil, offentlige transportmidler eller cykel. Der kan foretages fradrag for den del af den daglige kørsel, der overstiger 24 km. For 2012 er satserne fastsat som følger: For de første 24 km opnås ikke fradrag For de følgende 96 km er satsen DKK 2,10 pr. km Køres over 120 km er satsen for disse DKK 1,05 pr. km. Lønmodtagere, der bor i en af de såkaldte udkantskommuner, kan også anvende satsen på DKK 2,10 pr. km for kørsel ud over 120 km pr. dag. Dette gælder for lønmodtagere, der bor i en af følgende kommuner: Bornholm, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland eller Ærø. 6 SKM SR 7 SKM LSR 15

16 Egen bil Denne regel gælder frem til 2018 for ovenstående kommuner. Der gælder særlige overgangsregler for lønmodtagere, der ved udgangen af 2006 var bosat i følgende tidligere kommuner: Arden, Fjends, Holsted, Lundtoft, Nørager, Sallingsund, Sejlflod, Spøttrup, Tinglev eller Aalestrup. For disse lønmodtagere gælder en særlig overgangsregel i op til 5 år, hvis retten til det særlige fradrag var opnået den 31. december Yderligere befordringsfradrag for lavt lønnede m.fl. Herudover gælder det, at der opnås et tillæg til det beregnede befordringsfradrag for lavt lønnede. Dvs. person med en AM-bidragspligtig indkomst på maksimalt DKK (2012). Tillægget var i indkomstårene 2010 og 2011 på 25% af det beregnede befordringsfradrag, og kunne samtidig maksimalt udgøre DKK I indkomstårene 2012 udgør tillægget 29% og kan maksimalt udgøre DKK Der sker følgende regulering af tillægget til befordringsfradraget i de kommende år: Indkomstår Regulering Maksimalt tillæg % % % % % % % % % % Tillægget bliver optrappet i takt med, at skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag bliver nedtrappet som konsekvens af forårspakken. Hvis man måtte have en AM-bidragspligtig indkomst på over DKK (2012), sker der reduktion af både tillægget, men også af størrelsen på det maksimale tillæg i DKK. Tillægsprocenten og det maksimale tillæg reduceres med nedenstående procentsats, pr. DKK man overskrider grænsen på DKK (2012) med. 16

17 Egen bil Indkomstår Regulering af tillægspct. Regulering af maksimale tillæg ,50% 2,00% ,50% 2,00% ,58% 2,00% ,66% 2,00% ,74% 2,00% ,84% 2,00% ,94% 2,00% ,04% 2,00% ,16% 2,00% ,28% 2,00% Eksempel En person har beregnet et befordringsfradrag på DKK i 2012, og pågældende har en AM-bidragspligtig indkomst på DKK DKK Befordringsfradrag Tillæg for lav indkomst (29% - ( = = 26 x 0,58% = 15,08%) Befordringsfradrag i alt Maksimalt tillæg i 2012 (7.000 (26 x 2% = 52%) Der skal i alle tilfælde selvangives det sædvanlige befordringsfradrag. SKAT beregner automatisk det eventuelle ekstra befordringsfradrag ud fra de selvangivne oplysninger Arbejdsgiver udbetaler ikke skattefri befordringsgodtgørelse Såfremt en arbejdsgiver ikke har udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, kan medarbejderen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst alene foretage fradrag for denne kørsel efter reglerne om fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Den erhvervsmæssige kørsel sammenlægges med kørslen mellem hjemmet og arbejdspladsen, og der beregnes således kun et bundfradrag på 24 km pr. arbejdsdag Befordringsrelaterede fradrag Ud over befordringsfradrag for de kørte kilometer kan bilister få fradrag for færgebillet eller broafgift. Udgift til færge indrømmes med den dokumenterede udgift i form af bilag/billet. Udgift til egen båd kan ikke fradrages efter disse regler. Broafgift for passage af Storebælt kan bilister fratrække med DKK 90 pr. passage. Broafgift for passage af Øresundsforbindelsen kan fratrækkes med DKK 50 pr. passage. Udgiften til broafgift skal 17

18 Egen bil kunne dokumenteres. Personer, der benytter kollektiv trafik, kan fratrække hhv. DKK 15 og DKK 8 pr. passage af Storebælt og Øresundsforbindelsen, ved fremvisning af dokumentation. Der er desuden mulighed for fradrag til udgifter til fly og færge, hvis den skattepligtige pga. geografiske forhold, tidsforbrug og økonomisk rimelighed, må benytte fly eller færge en del af eller hele strækningen, beregnes fradraget for denne del af strækningen som den faktiske udgift. Der kan i så fald ikke foretages fradrag efter taksterne for kørsel mellem hjem og arbejde, for den pågældende strækning. Det er som udgangspunkt den skattepligtiges eget valg, der lægges til grund, men SKAT har mulighed for at tilsætte dette valg ud fra en samlet vurdering, af geografiske forhold, tidsforbrug og økonomisk rimelighed. Udgiften bliver begrænset med et beløb svarende til det beregnede befordringsfradrag for de første 24 km. Eksempel Den skattepligtige bor på en ø og arbejder på fastlandet. Den skattepligtige bor 5 km fra lufthavnen på øen, hvorfra han tager ruteflyet til byen, hvor han arbejder på fastlandet. Arbejdspladsen ligger 3 km fra lufthavnen på fastlandet. Om aftenen tager han hjem igen. Den daglige billetudgift til ruteflyet er DKK 295,00 retur. Landtransporten (2 x 5 km) samt (2 x 3 km) i alt 16 km giver ikke fradrag og udgiften til ruteflytransport på DKK 295 skal reduceres med 16 km - 24 km = - 8 km x DKK 2,00 = DKK 16,00. Fradrag pr. arbejdsdag udgør i alt DKK 279, Arbejdsgiverbetalt befordring Arbejdsgiverbetalt befordring er eksempelvis fri bil, fri befordring i firmabus og fri kørsel i mandskabsvogn, fri brobizz eller pendlerkort til offentlige transportmidler. Der er også tale om arbejdsgiverbetalt befordring, når f.eks. en arbejdsgiver betaler en af de ansatte skattefri kørselsgodtgørelse mod, at denne medtager kolleger i bilen til forskellige arbejdspladser. Har medarbejderen adgang til arbejdsgiverbetalt befordring, kan der ikke samtidig opnås befordringsfradrag. Ligningsrådet 8 fandt, at arbejdsgiverbetalt brobizz, i den situation hvor den ansatte kører mellem hjem og arbejde, udelukker det særlige brofradrag, men ikke det almindelige befordringsfradrag for selve brostrækningen. 8 SKM LR 18

19 Egen bil Det er adgangen til den betalte transport, der udelukker befordringsfradrag, og det er her uden betydning, om medarbejderen rent faktisk udnytter den fri befordring. En ansat, der har fri firmabil, kan således ikke opnå befordringsfradrag, selvom den ansatte vælger at anvende offentlig befordring, og dermed selv afholder udgiften. Foretages der befordringsfradrag i sådanne situationer, skal et beløb svarende til befordringsfradraget medregnes i den personlige indkomst (B-indkomst med AM-bidrag). Da personlig indkomst beskattes med en højere sats (56,5%) end skatteværdien af befordringsfradraget (33%), er det normalt en økonomisk ulempe at foretage befordringsfradrag i sådanne situationer. Hvis en ansat anvender en fri bil - stillet til rådighed for ægtefællen af vedkommendes arbejdsgiver - til sin befordring mellem hjem og arbejde, anses dette ikke for arbejdsgiverbetalt befordring for den ansatte (med beskatning af fri bil). Den ansatte kan derfor opnå befordringsfradrag Salgsopsøgende arbejde for flere arbejdsgivere Lønmodtagere med salgsopsøgende arbejde har, som eneste lønmodtagergruppe, mulighed for at foretage fradrag for erhvervsmæssig befordring, enten med de faktiske udgifter eller efter de af SKAT fastsatte satser for skattefri befordringsgodtgørelse. Hvis en lønmodtager ønsker fradrag efter SKATs satser, skal alle følgende fire betingelser være opfyldt: 1. Lønmodtageren har mindst to arbejdsgivere 2. Befordringen foretages for mindst to arbejdsgivere på én gang 3. Lønmodtagerens arbejde består i kundeopsøgende aktiviteter 4. Samtlige modtagne skattefrie befordringsgodtgørelser skal indtægtsføres. Fradraget opgøres på grundlag af en kørebog eller lignende, der dokumenterer antal kørte erhvervsmæssige kilometer. Ønskes i stedet fradrag for de faktiske udgifter, består opgørelsen af to dele: Opgørelsen af kilometerantallet Opgørelsen af kørselsudgifterne. Opgørelsen af kilometerantallet kræver som udgangspunkt, at der føres kørebog efter følgende retningslinjer: 1. Kilometertællerens udvisende ved den daglige kørsels begyndelse og ved dens slutning 2. Datoen for kørslen 19

20 Egen bil 3. Den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, idet der med hensyn til den erhvervsmæssige kørsel skal være angivet bestemmelsessteder og lignende notater, der kan sandsynliggøre/dokumentere regnskabets rigtighed, jf. eks. betingelserne i afsnit 3.1. Føres der ikke kørebog, ansættes den private kørsel efter et skøn, normalt som en procentdel af årets samlede kørsel. Hvis der ikke foreligger særlige forhold, vil skattemyndighederne normalt anerkende en årlig privat kørsel på km med tillæg af anden ikke erhvervsmæssig kørsel, f.eks. kørsel mellem hjem og arbejde, kørsel til sommerhus, anden feriekørsel og lignende. Der kan foreligge særlige forhold, hvis skatteyderen eller dennes ægtefælle har yderligere en privat bil, hvorved den private kørsel eventuelt kan ansættes lavere end det anførte. Af bilens samlede driftsudgifter, inkl. skattemæssig afskrivning, kan der foretages fradrag for den del af udgifterne, der forholdsmæssigt kan henføres til den erhvervsmæssige kørsel i forhold til de samlede kørte kilometer. Uanset om der foretages fradrag for de faktiske udgifter eller efter SKATs satser, er der tale om et fradrag i den personlige indkomst og ikke et ligningsmæssigt fradrag, som det normalt gælder for lønmodtagere. Der kan kun ske principskifte én gang pr. bil (faktiske udgifter eller SKATs satser), og principskiftet skal ske ved indkomstårets begyndelse. Principskifte ved køb af ny bil tæller ikke i den forbindelse som principskifte Befordringsfradrag for honorarmodtagere m.fl. Der kan ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til personer, der modtager andre vederlag end lønindkomst, f.eks. honorarindtægter ved kunstnerisk optræden eller foredragsvirksomhed. Modtagere af bestyrelseshonorarer m.v. kan dog modtage skattefri godtgørelse, jf. herom i afsnit 3.1. Disse grupper kan til gengæld foretage fradrag for erhvervsmæssig kørsel enten med de faktiske udgifter eller efter SKATs satser. Fradraget gives i den personlige indkomst. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at der ikke kan ske reduktion af honorarindkomsten (B-indkomsten) til en negativ indkomst Salg af bil Lønmodtageres fortjeneste og tab ved salg af bil er den skattepligtige indkomst uvedkommende. 20

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere