Appendiks til All Risk betingelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks til All Risk betingelserne"

Transkript

1 Appendiks til All Risk betingelserne Følgende vilkår og særlige betingelser er gældende i tillæg til AIG All Risk bygning og løsøre betingelser for så vidt det er anført i certifikatet. Kortslutning Uanset det i afsnittet "Dækningsomfang" i de almindelige betingelser anførte er forsikringen udvidet til at dække direkte skade, som følge af kortslutning eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel hørende til bygningens drift, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale, jf. afsnittet om forsikrede genstande i de almindelige betingelser for bygningsforsikring. Ved kortslutning forstås en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller el-førende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Kortslutning på el-drevne genstande, der er mere end 10 år gamle erstattes ikke. Afskrivningtabel : 0-2 år 100% 2-4 år 80% 4-5 år 65% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% 8-9 år 20% 9-10 år 10% 10 - år 0% Forsikringen dækker ikke: - Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering - Skade som følge af installation eller anvendelse i strid med det til enhver tid gældende svagstrøms- eller stærkstrømsreglement. - Skade, som er omfattet af garanti eller serviceordning - Driftstab eller andet indirekte tab Restværdiforsikring Som følge af en under denne police erstatningsberettiget skade kan forsikringstageren vælge i stedet for reparation, at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny. Dette forudsætter dog, at bygningen er beskadiget med mindst 50% af nyværdien. Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til afsnittet om skadeopgørelse. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse. Side 1.

2 Genopførelse andet sted Uanset det i afsnittet "Erstatningens fastsættelse" pkt. 1 anførte, kan forsikringstageren vælge at genopføre beskadigede bygninger et andet sted, dog fastsættes erstatningen som om genopførelse sker samme sted jf. bestemmelserne i de almindelige betingelser. Genopførelse andet sted forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. Lovliggørelse Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en dækningsberettiget skade ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen. Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Det er en forudsætning: - at udgifter vedrører de dele af bygningen for hvilke der ydes erstatning, - at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, - at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, og at istandsættelse eller genopførelse finder sted. Jordskade Forsikringen er udvidet til tillige at dække udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende på danske forsikringssteder. Forsikringen omfatter udgifter til retablering af det under pkt. 1. nævnte materiale samt nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen, og som har ramt forsikringstagerens bygninger, løsøre beroende i forsikringstagerens bygninger eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord. Forsikringen dækker ikke udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. Forsikringen dækker for pkt. 1. og 2. højst med DKK pr. kubikmeter jord/vand. Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere. Driftstab - jordskade: Forsikringen er udvidet til, inden for dækningsperioden, at dække det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under forsikringen. Side 2.

3 Dækningen er udelukkende gældende for Danmark. Selskabets maksimale hæftelse er kr Oprydning (Følgeudgifter) Efter en af forsikringen omfattet begivenhed dækker forsikringen nødvendige udgifter til: Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande. Forsikringen dækker ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed. Ombygning/renovering Forsikringen er i forsikringsperioden udvidet til at dække renovering/ombygning af ejendommen(e). Entreprisens art: Mindre renoverings-/ombygningsarbejder Betingelser for bygning(er) under renovering/ombygning: I det omfang, en skade helt eller delvis kan henføres til, at der foregår renovering/ombygning af ejendommen, dækker forsikringen udelukkende i henhold til følgende: Bygningsbrand, jvf. de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit herom. 2.Vand, som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, jvf. de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit herom. 3.Stormskade (herunder skypumpe) jvf. de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit herom. Følgende skader erstattes ikke: 1. Indirekte skade 2.Skade på glas og/eller erstatningsmaterialer herfor, som følge af vand 3.Materialer beroende på byggepladsen og bestemt til indføjelse i byg-ningen 4.Indgriben i bestående konstruktion(er), pilotering, spundsning o.lign. 5.Nogen former for ansvar Særlige betingelser: Det er en betingelse, at den eventuelle midlertidige tagafdækning opbygges således, at der er rigeligt fald mod bygningens/bygningernes facader, så nedbør kan ledes bort uden at forvolde skade. Afdækningen skal lægges rigeligt ud over kanten af taget ved udhænget. Det er en betingelse, at presenningerne oplægges og fastgøres, så de kan modstå vindstød på op til 17,2 m pr. sekund. Endvidere skal presenning-erne være monteret, så der ikke kan trænge nedbør ind i samlinger og overlæg. Erstatningsregler: Indtil renoveringen/ombygningen er gennemført, gælder følgende særlige erstatningsregler: Side 3.

4 Skade på bygningsdele, der er totalt nedslidte eller på anden måde uegnede til genanvendelse, erstattes ikke. Skade på delvist nedslidte bygningsdele erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. Skade på nyindføjede eller istandsatte bygningsdele erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen. Selvrisiko: Af enhver skade, bortset fra skade der erstattes under bygningsbrandforsikringen, bærer forsikringstageren en selvrisiko på 10%, dog min. den på policens gældende og max. kr (2006), indeksreguleret i med-før af afsnittet om indeksregulering. Selskabets maksimale hæftelse andrager kr pr. skade. Såfremt renovering/ombygning overstiger kr skal dette an-meldes til selskabet inden igangsættelse for bekræftigelse for brand- og stormdækning jf AB92. Hærværk og vandalisme Uanset det der er nævnt i punkt samt er forsikringen udvidet til, at dække direkte forvoldt skade forårsaget ved vandalisme og/eller hærværk. Herved forstås forsætlig og ondsindet beskadigelse af bygning/løsøre foretaget af uvedkommende personer. Udvidelsen dækker ikke skade forvoldt af ansatte. Det er en betingelse, at der er synligt tegn på vandalisme og/eller hærværk samt, at de beskadigede genstande er til stede i mere eller mindre beskadiget form. Hærværk udvendigt/indvendigt i forbindelse med indbrud/indbrudsforsøg dækkes til nyværdi og uden sumbegrænsning som følgeskade til indbruddet. Udvendigt hærværk på udvendig udsmykning og lign. dækkes med max. kr pr. skade som 1. risiko. Hærværk omfatter tillige grafittihærværk Låseomstilling og nøgleforsikring Dækningen mod tab og skade ved indbrudstyveri er udvidet til at omfatte udgifter til nødvendig omstilling af låse og genfremstilling af nøgler som følge af skade, der er omfattet af dækningen mod indbrudstyveri. Forsikringen er tegnet som 1. risikoforsikring, hvorved forstås, at der ikke gøres underforsikring gældende, selvom de faktiske udgifter til låseomstilling og/eller genfremstilling af nøgler overstiger forsikringssummen. Forsikringssummen, der udgør selskabets højeste erstatning pr. skade fremgår af certifikatet. Forsikringssum og præmie indeksreguleres IKKE. Olie i tanke Erhvervsløsøreforsikringen er udvidet til at omfatte tyveri af olie beroende i olietanke på forsikringsstedet. Tyveriet skal være sket fra lukkede og aflåste tanke, som voldeligt er opbrudt og aflåst med min. en F & P godkendt lås i Side 4.

5 rød klasse. Dækningen er begrænset til kr pr. tank og indeksreguleres ikke. Køle/dybfrostforsikring Forsikringen er udvidet til at dække skade på eller tab af varer, der opbevares i fryse- og/eller køleanlæg, når skaden skyldes: - temperaturændring, der direkte står i forbindelse med pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden pludselig, uforudset hændelse, - udstrømmende medium Forsikringen dækker ikke skade på varer, - som ved oplagringens begyndelse ikke var i fejlfri stand - som har været oplagret længere end passende for varens art - som køles med tøris eller krystalis. Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at følgende påbud overholdes: Varerne må ikke anbringes direkte på gulvet eller helt op til ydervægge, men skal ved passende foranstaltninger sikres, at luftcirkulation kan foregå på alle sider af varestablerne. Den for anlæggenes drift ansvarlige skal daglig i hvert rum foretage temperaturaflæsning og føre kontrolbog, eller på anden måde foretage registrering af temperaturen. Anlæggene skal regelmæssigt efterses af køleteknisk fagmand mindst 1 gang om året og med højst 15 måneders mellemrum. Anlæggene skal være udført i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af indenrigsministeriet. Fryseanlæggene skal være færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret. Selskabets maksimale hæftelse er jf. valgt modul jf. certifikat. Svamp og insekt 1. Svampeskadedækning 1.1 Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet beliggende bygninger - herunder carporte - der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. 1.2 Forsikringen dækker angreb af træ- og murødelæggende svamp konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Er der tegnet forsikring for samme risiko i andet selskab bortfalder nævnte 3-måneders dækning. 1.3 Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af råd, svampeskader på verandaer, terrasser, altaner, garager eller lignende af træ samt kældergulve og paneler på kældervægge. 1. Insektskadedækning Side 5.

6 1.1 Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet beliggende bygninger - herunder carporte - der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. 1.2 Forsikringen dækker angreb af træ- og murødelæggende insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Er der tegnet forsikring for samme risiko i andet selskab bortfalder nævnte 3-måneders dækning Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifter til udskiftning eller afstivning af træværk, men kun såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifter til reparation af beskadiget mørtel, men kun såfremt dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 1.3 Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af rådborebiller. Det er en betingelse for dækning, at eventuelle gældende forbehold på nuværende police oplyses ved accept/indtegning, idet disse ligeledes vil være gældende på nærværende police. Glasdækning Forsikringen dækker: Brud på udvendige og indvendige ruder af enhver art herunder glasdøre, indmurede og fastmonterede spejle som hører til virksomhedens lokaler. Det er en forudsætning, at ruderne er monteret på deres blivende plads. Omkostninger, i forbindelse med brud på det forsikrede glas, til genetablering af dekorationer, bogstaver, solfilm/-filtre samt alarmstrimler og - tråde m.v., der har forbindelse med tyverisikringsanlæg. Glaskeramiske kogeplader. Altanglas samt øvrigt bygningsglas som ikke kan betegnes som ruder er meddækket med den på policen nævnte selvrisiko. Det er en forudsætning, at genstandene er pålimet det forsikrede glas eller på anden lignende måde varigt er fastgjort til dette. Omkostninger til midlertidig afdækning af vinduesarealer samt midlertidige alarmstrimler m.v. efter en dækningsberettiget skade. Sanitetsdækning Forsikringen dækker: Brud på wc-kummer, cisterner, håndvaske, badekar, bidets, urinaler. Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er monteret på deres blivende plads. Fællesbetingelser, glas og kumme Hvilke skader erstattes ikke Ridser i glasset, afspringning af splinter og fliser, punktering af eller Side 6.

7 utætheder i sammensætning af termoruder. Ridser og revner i kummer, herunder afspringning af splinter og fliser, samt enhver form for beskadigelse af emalje. Beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og de resterende. Skade, som er dækket under bygningsbrandforsikringen. Skade, som sker i forbindelse med reparation eller ombygning af bygningen. Skade, som sker mens der foretages arbejde ved glasset, dets rammer, indfatning eller murværket derom. Haner, blandingsbatterier, wc-sæder, wc-låg, rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art, samt skade sket mens der foretages arbejde ved saniteten. Skade som følge af frostsprængning i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse. Forsikringen dækker ikke i det omfang forsikredes interesse er dækket ved anden forsikring. Skadeopgørelse Alle skader kan erstattes in natura. Kan genstande, magen til de skaderamte, ikke fremskaffes betales kontanterstatning svarende til den udgift, AIG ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handlen. Skilte Forsikringen dækker: Brud på skilte af glas (eller erstatningsmateriale herfor) inklusive eventuelle lysinstallationer samt rammen hvori skiltet er monteret, men eksklusive ophæng og standere. Rør og pærer i forbindelse med skade på skiltet. Forsikringen dækker ikke: Ridser i glasset, afspringning af splinter og fliser. Beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og de resterende. Skade, som er dækket under bygningsbrandforsikringen. Skade, som sker i forbindelse med reparation eller ombygning af bygningen. Skade, som sker mens der foretages arbejde ved glasset, dets rammer, indfatning eller murværket derom. Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse. Forsikringen dækker ikke i det omfang forsikredes interesse er dækket ved anden forsikring. Side 7.

8 Skadeopgørelse: Alle skader kan erstattes in natura. Kan genstande, magen til de skaderamte, ikke fremskaffes betales kontanterstatning svarende til den udgift, AIG Europe S.A. ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handlen. Dækningen er udelukkende gældende for forsikringstagerens danske lokationer. Selskabets maksimale hæftelse for glas/skilte er DKK Udvidet rør med stikledninger Skade på den forsikrede ejendoms grundmurede bygninger, gårdbelægning og haveanlæg som følge af udsivning eller udstrømning fra skjulte rør, når skaden er en følge af utætheden og konstateres samtidig med denne. Haveanlæg dækkes som anført i forsikringsbetingelserne. Nødvendige omkostninger til sporing af utætheden efter forudgående aftale med selskabet. Omkostninger til reparation af de skjulte rør og til retablering efter reparation. Forsikringen dækker følgende installationer: Skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør som findes i de af ejendommens grundmurede bygninger, der er opført på støbt eller muret fundament, og som er dækket af bygningsforsikringen. Som skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum, men ikke kedler, varmevekslere, varmtvandsbeholdere og ekspansionsbeholdere. Stikledninger til vand-, gas-, varme- og afløbsinstallationer fra hovedledninger, regnet fra ejendommens skel til indførsel i bygning. Rør til anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol/jordvarmeog varmepumpeanlæg er kun dækket af forsikringen efter særlig aftale med selskabet. Den maksimale erstatning andrager kr pr. skadebegivenhed. Selvrisiko 15%, min. kr af enhver skade. Følgeskaden efter en rørskade er dækket til fuld og nyværdi under all risk med de under afsnittet nævnte undtagelser. Varmt arbejde Ved enhver brand- og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst kr og højst kr Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende af selskabet, såfremt sikrede kan godtgøre: Side 8.

9 at skaden ikke er sket som følge af "varmt arbejde" (tagdækning, vinkelslibning og metalforarbejdning), jf. Dansk Brandteknisk Instituts "Brandteknisk Vejledning nr. 10" samt vejledningerne 10A (om tagdækning) og 10B (om metalforarbejdning), eller at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10. Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ovenfor anførte selvrisiko. Ambulant dækning Nedennævnte forsikringssummer er sublimits pr. lokation/pr. begivenhed. Det er en betingelse, at den totale værdi under den svævende dækning er indeholdt i løsøresummen. Nærværende police dækker lokationer, der ejes, lejes eller benyttes af forsikringstager overalt i Danmark. Betingelser for tyveri fra: Tyveri er kun dækket såfremt det sker fra aflåste bygninger med hårdt tag. Container/skurvogn dækning : Forsikringssum jf. certifikat 1.risiko basis Forsikringen dækker : Brand, tyveri og vandskade på de forsikrede genstande: Betingelser for tyveri fra : 1) Skurvogne, trailer & containere: - at yderdøre til skurvogne er aflåst med min. 1 dirkefri indstukken lås, - at vinduer i skurvogne er forsynet med aflåste skodder, - containere aflåses forsvarligt med "Locktainer" eller med 2 godkendte hængelåse med mindst 14 mm hærdet stålbøjle. Skade på skurvogne, trailere eller containere erstattes kun, hvis den samlede værdi for skurvogne, trailere(n) eller containere er indeholdt i forsikringssummen. Forsikringen dækker ligeledes, hvis hele containeren og/eller skurvognen stjæles. 2) Biler: Forsikringen dækker ikke tyveri fra bilen, på hverdage i tiden fra kl til kl samt på søn- og helligdage. Denne undtagelse gælder dog ikke, såfremt bilen er parkeret i aflåset garage. Det er en betingelse, at de forsikrede genstande anbringes i et fra køretøjets kabine adskilt og aflåset bagagerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal genstande i bilen tildækkes på en sådan måde, at de ikke er synlige udefra. Transportforsikring Ved oprettelse oplyses antal biler med tilhørende reg.nr. der ønskes dækning for. Såfremt der tegnes dækning for samtlige de til virksomheden hørende biler, behøves ikke oplyst reg.nr. Side 9.

10 Forsikrede varearter Forsikredes eget værktøj, reservedele og mindre motoriserede arbejdsmaskiner samt kunders varer, som forsikrede bringer ud til kunderne. Transportmidler Forsikringstagers egne eller ansattes biler. Område Danmark. Maks. forsikringssum Jf. certifikat på 1. risiko basis. Forsikringssummens beregning Forsikringssummen beregnes som følger: Nye varer: Varernes genanskaffelsesværdi Brugte varer: Dagsværdien på afgangsdatoen. Der kan tegnes forsikring for de forsikrede genstande under transport pr. egne biler i henhold til følgende 2 dækninger samt tilvalgsdækning: Transport Bil med åbent lad (herunder hører også biler, hvor ladet er overdækket med f.eks. presenning eller hardtop) samt trailere: Forsikringsbetingelser: Begrænsede Danske Betingelser Forsikringen er udvidet til at dække skader, der bevisligt er opstået som følge af en udefra kommende ulykkelig hændelse indtruffet under på- eller aflæsning. Transport Lukket og aflåst bil/lukkede og aflåste trailere: Det er en forudsætning for denne dækning at den bil, der benyttes til at transportere de forsikrede genstande er en lukket og aflåst bil (kassebil eller lignende ladoverdækning med f.eks. presenning, hardtop eller lignende betragtes ikke som en lukket bil, i forsikringens forstand). Det er endvidere en forudsætning for dækning transport af kunders varer, som forsikrede har i sin varetægt, at disse er surret forsvarligt i bilen under transporten. Forsikringsbetingelser: Udvidede Danske Betingelser. Undtagelser: Forsikringen dækker ikke: skade som følge af at de forsikrede genstande benyttes, betjenes eller demonstreres. skade som følge af slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedligeholdelse af/på brugte genstande. ridser og skrammer. Særlig tyveridækning Dækningen er udvidet til at omfatte følgende særlige tyveridækning: Tyveri fra lukket og aflåst bil: Forsikringen dækker tyveri fra lukket og aflåst bil. På hverdage i tiden fra kl til kl samt søn- og helligdage hele døgnet dækkes dog højst DKK , respektive forsikringssummen, hvis denne er mindre. Side 10.

11 Det er en forudsætning for fuld erstatning (dog maksimalt forsikringssummen), at forsikringstageren kan godtgøre (ved politianmeldelse), at tyveriet ikke er sket i ovennævnte tidsrum. Det er en betingelse at følgende bestemmelser er opfyldt: at, bilen parkeres under så betryggende forhold som muligt, at, de forsikrede genstande anbringes i bilens aflåste bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre da inde i bilen tildækket på en sådan måde, at de ikke er synlige udefra, samt at, der er tydelige tegn på indbrud i bilen. Tyveri fra lukkede og aflåste værktøjskasser: dækkes kun når der er tale om fastintegrerede kasser på - eller under bilens lad. Det er en forudsætning for denne dækning, at kasserne er: integrerede og indstøbt på ladet af bilen aflåst med F & P godkendte hængelåse og beslag i mindst BLÅ klasse, og godkendt til opbevaring af værktøj. Maskinkasko Forsikrede genstande: Maskiner herunder arbejdsmaskiner jf. certifikat. Forsikringens omfang Maskinkasko inkl. indefra- og udefrakommende skade. Maskindriftstab (12 mdr.) Forsikringssummer Jf. certifikat Kombineret PD/BI Hvad dækkes Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag, der alene skyldes erhvervsmæssig brug, herunder også udførelse af rensning, vedligeholdelse samt flytning inden for forsikringsstedet. Stationære maskiner: Dækningen forudsætter, at de forsikrede genstande er færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret. Mobile maskiner: Dækningen forudsætter at de forsikrede arbejdsmaskiner er prøvekort samt tilfredstillende afleveret. Dækningen omfatter maskiner og motorer m.v. forsikret under pkt. 510 og 610, men dog ikke genstande som er undtaget jf. nedenfor nævnte. Forsikringen dækker ikke: - Skader som er dækkket under garanti, - EDB- og svagstrømsudstyr, såsom EDB-udstyr (der ikke udgør en integreret del af produktionsmaskiner), telefonsystemer, fjernsyn- og radioud- Side 11.

12 styr, kopimaskiner, kasseterminaler, kontormaskiner m.v. - mobile maskiner, medmindre dette er specielt anført i policen - olie og kølemedier eller skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kiler, remme, snore, værktøj, forme, stanser, matricer, skriftskiver eller andre sådanne dele, som fra tid til anden normalt fordrer udskiftning - fundamenter og murværk - skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes ansvarlige medarbejderes side - skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last - skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion - skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt, - skade, for hvilken en leverandør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov, - slid, rust, tæring, forbrænding eller kedelsten, driftstab eller andre indirekte følgeskader, - skade eller udbredelse af sådan skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udefra kommende skadespåvirkninger, som er undtaget under denne forsikring. Særlige betingelser Sikkerhedsforskrifter Det er en betingelse for forsikringsdækningen: at forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede maskiner med tilbehør I god og driftssikker stand og straks lader fejl og mangler afhjælpe, som kommer til hans eller deres kendskab, herunder lade de reparationer og ændringer udføre, som selskabet måtte anse for nødvendige, at de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes, at de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse overholdes. Forsikringstageren skal snarest skriftligt anmelde til selskabet flytning af de forsikrede genstande, jf. pkt. Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsættes. For maskindriftstab gælder det, at betingelserne for driftstabsforsikring, pos. 1, er gældende. Der ønskes ikke maskinmeromkostninger Transportforsikring Forsikringen oprettes som en masterpolice, der reguleres kvartalsvis, med oplysninger om forsikredes navne og adresse, antal biler samt forsikringssum for de enkelte biler. Forsikrede varearter Forsikredes eget værktøj, reservedele og mindre motoriserede arbejdsmaskiner samt kunders varer, som forsikrede bringer ud til kunderne. Transportmidler Medlemmernes egne biler. Side 12.

13 Område Danmark. Maks. forsikringssum Moduler á DKK , dog maks. kr ,- pr. bil på 1. risiko basis. Forsikringssummens beregning Forsikringssummen beregnes som følger: Nye varer: Varernes genanskaffelsesværdi Brugte varer: Dagsværdien på afgangsdatoen. Der kan tegnes forsikring for de forsikrede genstande under transport pr. egne biler i henhold til følgende 2 dækninger samt tilvalgsdækning: Transport Bil med åbent lad (herunder hører også biler, hvor ladet er overdækket med f.eks. presenning eller hardtop): Forsikringsbetingelser: Begrænsede Danske Betingelser Forsikringen er udvidet til at dække skader, der bevisligt er opstået som følge af en udefra kommende ulykkelig hændelse indtruffet under på- eller aflæsning. Transport Lukket og aflåst bil: Det er en forudsætning for denne dækning at den bil, der benyttes til at transportere de forsikrede genstande er en lukket og aflåst bil (kassebil eller lignende ladoverdækning med f.eks. presenning, hardtop eller lignende betragtes ikke som en lukket bil, i forsikringens forstand). Det er endvidere en forudsætning for dækning transport af kunders varer, som forsikrede har i sin varetægt, at disse er surret forsvarligt i bilen under transporten. Forsikringsbetingelser: Udvidede Danske Betingelser. Undtagelser: Forsikringen dækker ikke: - skade som følge af at de forsikrede genstande benyttes, betjenes eller demonstreres. - skade som følge af slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedligeholdelse af/på brugte genstande. - ridser og skrammer. Særlig tyveridækning Dækningen er udvidet til at omfatte følgende særlige tyveridækning: Tyveri fra lukket og aflåst bil: Forsikringen dækker tyveri fra lukket og aflåst bil. På hverdage i tiden fra kl til kl samt søn- og helligdage hele døgnet dækkes dog højst DKK , respektive forsikringssummen, hvis denne er mindre. Det er en forudsætning for fuld erstatning (dog maksimalt forsikringssummen), at forsikringstageren kan godtgøre (ved politianmeldelse), at tyveriet ikke er sket i ovennævnte tidsrum. Det er en betingelse at følgende bestemmelser er opfyldt: Side 13.

14 - at, bilen parkeres under så betryggende forhold som muligt, - at, de forsikrede genstande anbringes i bilens aflåste bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre da inde i bilen tildækket på en sådan måde, - - at de ikke er synlige udefra, samt - at, der er tydelige tegn på indbrud i bilen. Tyveri fra lukkede og aflåste værktøjskasser: dækkes kun når der er tale om fastintegrerede kasser på - eller under bilens lad. Det er en forudsætning for denne dækning, at kasserne er: - integrerede og indstøbt på ladet af bilen - aflåst med F & P godkendte hængelåse og beslag i mindst BLÅ klasse, og godkendt til opbevaring af værktøj. EDB- og Svagstrømsforsikring 10 Forsikrede genstande Følgende genstande tilhørende forsikringstageren er at betragte som forsikret herunder: Edb-anlæg og dele dertil, og Svagstrømsanlæg, f. eks. telefoncentraler, fotokopieringsmaskiner, telefaxmaskiner, automatiske tegneanlæg (CAD-anlæg), radioanlæg, tyveriog brandalarmeringsanlæg Maskiners elektroniske styringsanlæg er ikke omfattet af denne udvidelse. 21 Edb- og svagstrømsforsikring Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande ved pludselige og udefra kommende uforudsete påvirkninger af en hvilken som helst årsag med de nedenfor angivne undtagelser og på de angivne betingelser. Dækningen forudsætter, at forsikringsgenstanden er færdig- monteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret. Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning, vedligeholdelse og flytning inden for forsikringsstedet, jf. dog Meromkostningsforsikring Forsikringen dækker efter en skade, som er omfattet af 21, sådanne nødvendige, rimelige og dokumenterede omkostninger, som forsikringstageren måtte pådrage sig i dækningsperioden ud over normale omkostninger for at undgå - eller forkorte - afbrydelse eller forstyrrelse i driften. Erstatning ydes således f.eks. for: 1. flytteudgifter til og fra midlertidige lokaler, 2. udgifter i forbindelse med benyttelse af andet anlæg eller andre faciliteter, 3. forøgede afgifter og lejeudgifter, 4. lønninger til ekstra personale, 5. overtidsbetaling Begrænsning Omkostninger og udgifter til retablering af data på elektroniske databærende medier erstattes ikke Dækningsperiode Forsikringen yder dækning i den i policen nævnte dækningsperiode, der begynder ved karenstidens udløb Karenstid Forsikringen omfatter ikke meromkostninger, som skyldes standsning - helt eller delvis - af forsikringstagerens virksomhed i den på policens forside Side 14.

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere