Appendiks til All Risk betingelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks til All Risk betingelserne"

Transkript

1 Appendiks til All Risk betingelserne Følgende vilkår og særlige betingelser er gældende i tillæg til AIG All Risk bygning og løsøre betingelser for så vidt det er anført i certifikatet. Kortslutning Uanset det i afsnittet "Dækningsomfang" i de almindelige betingelser anførte er forsikringen udvidet til at dække direkte skade, som følge af kortslutning eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel hørende til bygningens drift, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale, jf. afsnittet om forsikrede genstande i de almindelige betingelser for bygningsforsikring. Ved kortslutning forstås en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller el-førende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Kortslutning på el-drevne genstande, der er mere end 10 år gamle erstattes ikke. Afskrivningtabel : 0-2 år 100% 2-4 år 80% 4-5 år 65% 5-6 år 50% 6-7 år 40% 7-8 år 30% 8-9 år 20% 9-10 år 10% 10 - år 0% Forsikringen dækker ikke: - Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering - Skade som følge af installation eller anvendelse i strid med det til enhver tid gældende svagstrøms- eller stærkstrømsreglement. - Skade, som er omfattet af garanti eller serviceordning - Driftstab eller andet indirekte tab Restværdiforsikring Som følge af en under denne police erstatningsberettiget skade kan forsikringstageren vælge i stedet for reparation, at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning som ny. Dette forudsætter dog, at bygningen er beskadiget med mindst 50% af nyværdien. Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til afsnittet om skadeopgørelse. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse. Side 1.

2 Genopførelse andet sted Uanset det i afsnittet "Erstatningens fastsættelse" pkt. 1 anførte, kan forsikringstageren vælge at genopføre beskadigede bygninger et andet sted, dog fastsættes erstatningen som om genopførelse sker samme sted jf. bestemmelserne i de almindelige betingelser. Genopførelse andet sted forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. Lovliggørelse Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en dækningsberettiget skade ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen. Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Det er en forudsætning: - at udgifter vedrører de dele af bygningen for hvilke der ydes erstatning, - at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, - at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, og at istandsættelse eller genopførelse finder sted. Jordskade Forsikringen er udvidet til tillige at dække udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende på danske forsikringssteder. Forsikringen omfatter udgifter til retablering af det under pkt. 1. nævnte materiale samt nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der er omfattet af forsikringen, og som har ramt forsikringstagerens bygninger, løsøre beroende i forsikringstagerens bygninger eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord. Forsikringen dækker ikke udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. Forsikringen dækker for pkt. 1. og 2. højst med DKK pr. kubikmeter jord/vand. Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 måneder efter den forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere. Driftstab - jordskade: Forsikringen er udvidet til, inden for dækningsperioden, at dække det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget skade under forsikringen. Side 2.

3 Dækningen er udelukkende gældende for Danmark. Selskabets maksimale hæftelse er kr Oprydning (Følgeudgifter) Efter en af forsikringen omfattet begivenhed dækker forsikringen nødvendige udgifter til: Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse. Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande. Forsikringen dækker ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed. Ombygning/renovering Forsikringen er i forsikringsperioden udvidet til at dække renovering/ombygning af ejendommen(e). Entreprisens art: Mindre renoverings-/ombygningsarbejder Betingelser for bygning(er) under renovering/ombygning: I det omfang, en skade helt eller delvis kan henføres til, at der foregår renovering/ombygning af ejendommen, dækker forsikringen udelukkende i henhold til følgende: Bygningsbrand, jvf. de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit herom. 2.Vand, som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, jvf. de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit herom. 3.Stormskade (herunder skypumpe) jvf. de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit herom. Følgende skader erstattes ikke: 1. Indirekte skade 2.Skade på glas og/eller erstatningsmaterialer herfor, som følge af vand 3.Materialer beroende på byggepladsen og bestemt til indføjelse i byg-ningen 4.Indgriben i bestående konstruktion(er), pilotering, spundsning o.lign. 5.Nogen former for ansvar Særlige betingelser: Det er en betingelse, at den eventuelle midlertidige tagafdækning opbygges således, at der er rigeligt fald mod bygningens/bygningernes facader, så nedbør kan ledes bort uden at forvolde skade. Afdækningen skal lægges rigeligt ud over kanten af taget ved udhænget. Det er en betingelse, at presenningerne oplægges og fastgøres, så de kan modstå vindstød på op til 17,2 m pr. sekund. Endvidere skal presenning-erne være monteret, så der ikke kan trænge nedbør ind i samlinger og overlæg. Erstatningsregler: Indtil renoveringen/ombygningen er gennemført, gælder følgende særlige erstatningsregler: Side 3.

4 Skade på bygningsdele, der er totalt nedslidte eller på anden måde uegnede til genanvendelse, erstattes ikke. Skade på delvist nedslidte bygningsdele erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde. Skade på nyindføjede eller istandsatte bygningsdele erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen. Selvrisiko: Af enhver skade, bortset fra skade der erstattes under bygningsbrandforsikringen, bærer forsikringstageren en selvrisiko på 10%, dog min. den på policens gældende og max. kr (2006), indeksreguleret i med-før af afsnittet om indeksregulering. Selskabets maksimale hæftelse andrager kr pr. skade. Såfremt renovering/ombygning overstiger kr skal dette an-meldes til selskabet inden igangsættelse for bekræftigelse for brand- og stormdækning jf AB92. Hærværk og vandalisme Uanset det der er nævnt i punkt samt er forsikringen udvidet til, at dække direkte forvoldt skade forårsaget ved vandalisme og/eller hærværk. Herved forstås forsætlig og ondsindet beskadigelse af bygning/løsøre foretaget af uvedkommende personer. Udvidelsen dækker ikke skade forvoldt af ansatte. Det er en betingelse, at der er synligt tegn på vandalisme og/eller hærværk samt, at de beskadigede genstande er til stede i mere eller mindre beskadiget form. Hærværk udvendigt/indvendigt i forbindelse med indbrud/indbrudsforsøg dækkes til nyværdi og uden sumbegrænsning som følgeskade til indbruddet. Udvendigt hærværk på udvendig udsmykning og lign. dækkes med max. kr pr. skade som 1. risiko. Hærværk omfatter tillige grafittihærværk Låseomstilling og nøgleforsikring Dækningen mod tab og skade ved indbrudstyveri er udvidet til at omfatte udgifter til nødvendig omstilling af låse og genfremstilling af nøgler som følge af skade, der er omfattet af dækningen mod indbrudstyveri. Forsikringen er tegnet som 1. risikoforsikring, hvorved forstås, at der ikke gøres underforsikring gældende, selvom de faktiske udgifter til låseomstilling og/eller genfremstilling af nøgler overstiger forsikringssummen. Forsikringssummen, der udgør selskabets højeste erstatning pr. skade fremgår af certifikatet. Forsikringssum og præmie indeksreguleres IKKE. Olie i tanke Erhvervsløsøreforsikringen er udvidet til at omfatte tyveri af olie beroende i olietanke på forsikringsstedet. Tyveriet skal være sket fra lukkede og aflåste tanke, som voldeligt er opbrudt og aflåst med min. en F & P godkendt lås i Side 4.

5 rød klasse. Dækningen er begrænset til kr pr. tank og indeksreguleres ikke. Køle/dybfrostforsikring Forsikringen er udvidet til at dække skade på eller tab af varer, der opbevares i fryse- og/eller køleanlæg, når skaden skyldes: - temperaturændring, der direkte står i forbindelse med pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden pludselig, uforudset hændelse, - udstrømmende medium Forsikringen dækker ikke skade på varer, - som ved oplagringens begyndelse ikke var i fejlfri stand - som har været oplagret længere end passende for varens art - som køles med tøris eller krystalis. Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at følgende påbud overholdes: Varerne må ikke anbringes direkte på gulvet eller helt op til ydervægge, men skal ved passende foranstaltninger sikres, at luftcirkulation kan foregå på alle sider af varestablerne. Den for anlæggenes drift ansvarlige skal daglig i hvert rum foretage temperaturaflæsning og føre kontrolbog, eller på anden måde foretage registrering af temperaturen. Anlæggene skal regelmæssigt efterses af køleteknisk fagmand mindst 1 gang om året og med højst 15 måneders mellemrum. Anlæggene skal være udført i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af indenrigsministeriet. Fryseanlæggene skal være færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret. Selskabets maksimale hæftelse er jf. valgt modul jf. certifikat. Svamp og insekt 1. Svampeskadedækning 1.1 Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet beliggende bygninger - herunder carporte - der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. 1.2 Forsikringen dækker angreb af træ- og murødelæggende svamp konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Er der tegnet forsikring for samme risiko i andet selskab bortfalder nævnte 3-måneders dækning. 1.3 Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af råd, svampeskader på verandaer, terrasser, altaner, garager eller lignende af træ samt kældergulve og paneler på kældervægge. 1. Insektskadedækning Side 5.

6 1.1 Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet beliggende bygninger - herunder carporte - der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke. 1.2 Forsikringen dækker angreb af træ- og murødelæggende insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Er der tegnet forsikring for samme risiko i andet selskab bortfalder nævnte 3-måneders dækning Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifter til udskiftning eller afstivning af træværk, men kun såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifter til reparation af beskadiget mørtel, men kun såfremt dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 1.3 Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af rådborebiller. Det er en betingelse for dækning, at eventuelle gældende forbehold på nuværende police oplyses ved accept/indtegning, idet disse ligeledes vil være gældende på nærværende police. Glasdækning Forsikringen dækker: Brud på udvendige og indvendige ruder af enhver art herunder glasdøre, indmurede og fastmonterede spejle som hører til virksomhedens lokaler. Det er en forudsætning, at ruderne er monteret på deres blivende plads. Omkostninger, i forbindelse med brud på det forsikrede glas, til genetablering af dekorationer, bogstaver, solfilm/-filtre samt alarmstrimler og - tråde m.v., der har forbindelse med tyverisikringsanlæg. Glaskeramiske kogeplader. Altanglas samt øvrigt bygningsglas som ikke kan betegnes som ruder er meddækket med den på policen nævnte selvrisiko. Det er en forudsætning, at genstandene er pålimet det forsikrede glas eller på anden lignende måde varigt er fastgjort til dette. Omkostninger til midlertidig afdækning af vinduesarealer samt midlertidige alarmstrimler m.v. efter en dækningsberettiget skade. Sanitetsdækning Forsikringen dækker: Brud på wc-kummer, cisterner, håndvaske, badekar, bidets, urinaler. Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er monteret på deres blivende plads. Fællesbetingelser, glas og kumme Hvilke skader erstattes ikke Ridser i glasset, afspringning af splinter og fliser, punktering af eller Side 6.

7 utætheder i sammensætning af termoruder. Ridser og revner i kummer, herunder afspringning af splinter og fliser, samt enhver form for beskadigelse af emalje. Beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og de resterende. Skade, som er dækket under bygningsbrandforsikringen. Skade, som sker i forbindelse med reparation eller ombygning af bygningen. Skade, som sker mens der foretages arbejde ved glasset, dets rammer, indfatning eller murværket derom. Haner, blandingsbatterier, wc-sæder, wc-låg, rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art, samt skade sket mens der foretages arbejde ved saniteten. Skade som følge af frostsprængning i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse. Forsikringen dækker ikke i det omfang forsikredes interesse er dækket ved anden forsikring. Skadeopgørelse Alle skader kan erstattes in natura. Kan genstande, magen til de skaderamte, ikke fremskaffes betales kontanterstatning svarende til den udgift, AIG ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handlen. Skilte Forsikringen dækker: Brud på skilte af glas (eller erstatningsmateriale herfor) inklusive eventuelle lysinstallationer samt rammen hvori skiltet er monteret, men eksklusive ophæng og standere. Rør og pærer i forbindelse med skade på skiltet. Forsikringen dækker ikke: Ridser i glasset, afspringning af splinter og fliser. Beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og de resterende. Skade, som er dækket under bygningsbrandforsikringen. Skade, som sker i forbindelse med reparation eller ombygning af bygningen. Skade, som sker mens der foretages arbejde ved glasset, dets rammer, indfatning eller murværket derom. Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse. Forsikringen dækker ikke i det omfang forsikredes interesse er dækket ved anden forsikring. Side 7.

8 Skadeopgørelse: Alle skader kan erstattes in natura. Kan genstande, magen til de skaderamte, ikke fremskaffes betales kontanterstatning svarende til den udgift, AIG Europe S.A. ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handlen. Dækningen er udelukkende gældende for forsikringstagerens danske lokationer. Selskabets maksimale hæftelse for glas/skilte er DKK Udvidet rør med stikledninger Skade på den forsikrede ejendoms grundmurede bygninger, gårdbelægning og haveanlæg som følge af udsivning eller udstrømning fra skjulte rør, når skaden er en følge af utætheden og konstateres samtidig med denne. Haveanlæg dækkes som anført i forsikringsbetingelserne. Nødvendige omkostninger til sporing af utætheden efter forudgående aftale med selskabet. Omkostninger til reparation af de skjulte rør og til retablering efter reparation. Forsikringen dækker følgende installationer: Skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør som findes i de af ejendommens grundmurede bygninger, der er opført på støbt eller muret fundament, og som er dækket af bygningsforsikringen. Som skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum, men ikke kedler, varmevekslere, varmtvandsbeholdere og ekspansionsbeholdere. Stikledninger til vand-, gas-, varme- og afløbsinstallationer fra hovedledninger, regnet fra ejendommens skel til indførsel i bygning. Rør til anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol/jordvarmeog varmepumpeanlæg er kun dækket af forsikringen efter særlig aftale med selskabet. Den maksimale erstatning andrager kr pr. skadebegivenhed. Selvrisiko 15%, min. kr af enhver skade. Følgeskaden efter en rørskade er dækket til fuld og nyværdi under all risk med de under afsnittet nævnte undtagelser. Varmt arbejde Ved enhver brand- og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst kr og højst kr Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende af selskabet, såfremt sikrede kan godtgøre: Side 8.

9 at skaden ikke er sket som følge af "varmt arbejde" (tagdækning, vinkelslibning og metalforarbejdning), jf. Dansk Brandteknisk Instituts "Brandteknisk Vejledning nr. 10" samt vejledningerne 10A (om tagdækning) og 10B (om metalforarbejdning), eller at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10. Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ovenfor anførte selvrisiko. Ambulant dækning Nedennævnte forsikringssummer er sublimits pr. lokation/pr. begivenhed. Det er en betingelse, at den totale værdi under den svævende dækning er indeholdt i løsøresummen. Nærværende police dækker lokationer, der ejes, lejes eller benyttes af forsikringstager overalt i Danmark. Betingelser for tyveri fra: Tyveri er kun dækket såfremt det sker fra aflåste bygninger med hårdt tag. Container/skurvogn dækning : Forsikringssum jf. certifikat 1.risiko basis Forsikringen dækker : Brand, tyveri og vandskade på de forsikrede genstande: Betingelser for tyveri fra : 1) Skurvogne, trailer & containere: - at yderdøre til skurvogne er aflåst med min. 1 dirkefri indstukken lås, - at vinduer i skurvogne er forsynet med aflåste skodder, - containere aflåses forsvarligt med "Locktainer" eller med 2 godkendte hængelåse med mindst 14 mm hærdet stålbøjle. Skade på skurvogne, trailere eller containere erstattes kun, hvis den samlede værdi for skurvogne, trailere(n) eller containere er indeholdt i forsikringssummen. Forsikringen dækker ligeledes, hvis hele containeren og/eller skurvognen stjæles. 2) Biler: Forsikringen dækker ikke tyveri fra bilen, på hverdage i tiden fra kl til kl samt på søn- og helligdage. Denne undtagelse gælder dog ikke, såfremt bilen er parkeret i aflåset garage. Det er en betingelse, at de forsikrede genstande anbringes i et fra køretøjets kabine adskilt og aflåset bagagerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal genstande i bilen tildækkes på en sådan måde, at de ikke er synlige udefra. Transportforsikring Ved oprettelse oplyses antal biler med tilhørende reg.nr. der ønskes dækning for. Såfremt der tegnes dækning for samtlige de til virksomheden hørende biler, behøves ikke oplyst reg.nr. Side 9.

10 Forsikrede varearter Forsikredes eget værktøj, reservedele og mindre motoriserede arbejdsmaskiner samt kunders varer, som forsikrede bringer ud til kunderne. Transportmidler Forsikringstagers egne eller ansattes biler. Område Danmark. Maks. forsikringssum Jf. certifikat på 1. risiko basis. Forsikringssummens beregning Forsikringssummen beregnes som følger: Nye varer: Varernes genanskaffelsesværdi Brugte varer: Dagsværdien på afgangsdatoen. Der kan tegnes forsikring for de forsikrede genstande under transport pr. egne biler i henhold til følgende 2 dækninger samt tilvalgsdækning: Transport Bil med åbent lad (herunder hører også biler, hvor ladet er overdækket med f.eks. presenning eller hardtop) samt trailere: Forsikringsbetingelser: Begrænsede Danske Betingelser Forsikringen er udvidet til at dække skader, der bevisligt er opstået som følge af en udefra kommende ulykkelig hændelse indtruffet under på- eller aflæsning. Transport Lukket og aflåst bil/lukkede og aflåste trailere: Det er en forudsætning for denne dækning at den bil, der benyttes til at transportere de forsikrede genstande er en lukket og aflåst bil (kassebil eller lignende ladoverdækning med f.eks. presenning, hardtop eller lignende betragtes ikke som en lukket bil, i forsikringens forstand). Det er endvidere en forudsætning for dækning transport af kunders varer, som forsikrede har i sin varetægt, at disse er surret forsvarligt i bilen under transporten. Forsikringsbetingelser: Udvidede Danske Betingelser. Undtagelser: Forsikringen dækker ikke: skade som følge af at de forsikrede genstande benyttes, betjenes eller demonstreres. skade som følge af slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedligeholdelse af/på brugte genstande. ridser og skrammer. Særlig tyveridækning Dækningen er udvidet til at omfatte følgende særlige tyveridækning: Tyveri fra lukket og aflåst bil: Forsikringen dækker tyveri fra lukket og aflåst bil. På hverdage i tiden fra kl til kl samt søn- og helligdage hele døgnet dækkes dog højst DKK , respektive forsikringssummen, hvis denne er mindre. Side 10.

11 Det er en forudsætning for fuld erstatning (dog maksimalt forsikringssummen), at forsikringstageren kan godtgøre (ved politianmeldelse), at tyveriet ikke er sket i ovennævnte tidsrum. Det er en betingelse at følgende bestemmelser er opfyldt: at, bilen parkeres under så betryggende forhold som muligt, at, de forsikrede genstande anbringes i bilens aflåste bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre da inde i bilen tildækket på en sådan måde, at de ikke er synlige udefra, samt at, der er tydelige tegn på indbrud i bilen. Tyveri fra lukkede og aflåste værktøjskasser: dækkes kun når der er tale om fastintegrerede kasser på - eller under bilens lad. Det er en forudsætning for denne dækning, at kasserne er: integrerede og indstøbt på ladet af bilen aflåst med F & P godkendte hængelåse og beslag i mindst BLÅ klasse, og godkendt til opbevaring af værktøj. Maskinkasko Forsikrede genstande: Maskiner herunder arbejdsmaskiner jf. certifikat. Forsikringens omfang Maskinkasko inkl. indefra- og udefrakommende skade. Maskindriftstab (12 mdr.) Forsikringssummer Jf. certifikat Kombineret PD/BI Hvad dækkes Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag, der alene skyldes erhvervsmæssig brug, herunder også udførelse af rensning, vedligeholdelse samt flytning inden for forsikringsstedet. Stationære maskiner: Dækningen forudsætter, at de forsikrede genstande er færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret. Mobile maskiner: Dækningen forudsætter at de forsikrede arbejdsmaskiner er prøvekort samt tilfredstillende afleveret. Dækningen omfatter maskiner og motorer m.v. forsikret under pkt. 510 og 610, men dog ikke genstande som er undtaget jf. nedenfor nævnte. Forsikringen dækker ikke: - Skader som er dækkket under garanti, - EDB- og svagstrømsudstyr, såsom EDB-udstyr (der ikke udgør en integreret del af produktionsmaskiner), telefonsystemer, fjernsyn- og radioud- Side 11.

12 styr, kopimaskiner, kasseterminaler, kontormaskiner m.v. - mobile maskiner, medmindre dette er specielt anført i policen - olie og kølemedier eller skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kiler, remme, snore, værktøj, forme, stanser, matricer, skriftskiver eller andre sådanne dele, som fra tid til anden normalt fordrer udskiftning - fundamenter og murværk - skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes ansvarlige medarbejderes side - skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last - skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion - skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt, - skade, for hvilken en leverandør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov, - slid, rust, tæring, forbrænding eller kedelsten, driftstab eller andre indirekte følgeskader, - skade eller udbredelse af sådan skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udefra kommende skadespåvirkninger, som er undtaget under denne forsikring. Særlige betingelser Sikkerhedsforskrifter Det er en betingelse for forsikringsdækningen: at forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede maskiner med tilbehør I god og driftssikker stand og straks lader fejl og mangler afhjælpe, som kommer til hans eller deres kendskab, herunder lade de reparationer og ændringer udføre, som selskabet måtte anse for nødvendige, at de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes, at de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse overholdes. Forsikringstageren skal snarest skriftligt anmelde til selskabet flytning af de forsikrede genstande, jf. pkt. Selskabet træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsættes. For maskindriftstab gælder det, at betingelserne for driftstabsforsikring, pos. 1, er gældende. Der ønskes ikke maskinmeromkostninger Transportforsikring Forsikringen oprettes som en masterpolice, der reguleres kvartalsvis, med oplysninger om forsikredes navne og adresse, antal biler samt forsikringssum for de enkelte biler. Forsikrede varearter Forsikredes eget værktøj, reservedele og mindre motoriserede arbejdsmaskiner samt kunders varer, som forsikrede bringer ud til kunderne. Transportmidler Medlemmernes egne biler. Side 12.

13 Område Danmark. Maks. forsikringssum Moduler á DKK , dog maks. kr ,- pr. bil på 1. risiko basis. Forsikringssummens beregning Forsikringssummen beregnes som følger: Nye varer: Varernes genanskaffelsesværdi Brugte varer: Dagsværdien på afgangsdatoen. Der kan tegnes forsikring for de forsikrede genstande under transport pr. egne biler i henhold til følgende 2 dækninger samt tilvalgsdækning: Transport Bil med åbent lad (herunder hører også biler, hvor ladet er overdækket med f.eks. presenning eller hardtop): Forsikringsbetingelser: Begrænsede Danske Betingelser Forsikringen er udvidet til at dække skader, der bevisligt er opstået som følge af en udefra kommende ulykkelig hændelse indtruffet under på- eller aflæsning. Transport Lukket og aflåst bil: Det er en forudsætning for denne dækning at den bil, der benyttes til at transportere de forsikrede genstande er en lukket og aflåst bil (kassebil eller lignende ladoverdækning med f.eks. presenning, hardtop eller lignende betragtes ikke som en lukket bil, i forsikringens forstand). Det er endvidere en forudsætning for dækning transport af kunders varer, som forsikrede har i sin varetægt, at disse er surret forsvarligt i bilen under transporten. Forsikringsbetingelser: Udvidede Danske Betingelser. Undtagelser: Forsikringen dækker ikke: - skade som følge af at de forsikrede genstande benyttes, betjenes eller demonstreres. - skade som følge af slitage, gradvis forringelse eller dårlig vedligeholdelse af/på brugte genstande. - ridser og skrammer. Særlig tyveridækning Dækningen er udvidet til at omfatte følgende særlige tyveridækning: Tyveri fra lukket og aflåst bil: Forsikringen dækker tyveri fra lukket og aflåst bil. På hverdage i tiden fra kl til kl samt søn- og helligdage hele døgnet dækkes dog højst DKK , respektive forsikringssummen, hvis denne er mindre. Det er en forudsætning for fuld erstatning (dog maksimalt forsikringssummen), at forsikringstageren kan godtgøre (ved politianmeldelse), at tyveriet ikke er sket i ovennævnte tidsrum. Det er en betingelse at følgende bestemmelser er opfyldt: Side 13.

14 - at, bilen parkeres under så betryggende forhold som muligt, - at, de forsikrede genstande anbringes i bilens aflåste bagagerum. Hvis dette ikke kan lade sig gøre da inde i bilen tildækket på en sådan måde, - - at de ikke er synlige udefra, samt - at, der er tydelige tegn på indbrud i bilen. Tyveri fra lukkede og aflåste værktøjskasser: dækkes kun når der er tale om fastintegrerede kasser på - eller under bilens lad. Det er en forudsætning for denne dækning, at kasserne er: - integrerede og indstøbt på ladet af bilen - aflåst med F & P godkendte hængelåse og beslag i mindst BLÅ klasse, og godkendt til opbevaring af værktøj. EDB- og Svagstrømsforsikring 10 Forsikrede genstande Følgende genstande tilhørende forsikringstageren er at betragte som forsikret herunder: Edb-anlæg og dele dertil, og Svagstrømsanlæg, f. eks. telefoncentraler, fotokopieringsmaskiner, telefaxmaskiner, automatiske tegneanlæg (CAD-anlæg), radioanlæg, tyveriog brandalarmeringsanlæg Maskiners elektroniske styringsanlæg er ikke omfattet af denne udvidelse. 21 Edb- og svagstrømsforsikring Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande ved pludselige og udefra kommende uforudsete påvirkninger af en hvilken som helst årsag med de nedenfor angivne undtagelser og på de angivne betingelser. Dækningen forudsætter, at forsikringsgenstanden er færdig- monteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret. Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning, vedligeholdelse og flytning inden for forsikringsstedet, jf. dog Meromkostningsforsikring Forsikringen dækker efter en skade, som er omfattet af 21, sådanne nødvendige, rimelige og dokumenterede omkostninger, som forsikringstageren måtte pådrage sig i dækningsperioden ud over normale omkostninger for at undgå - eller forkorte - afbrydelse eller forstyrrelse i driften. Erstatning ydes således f.eks. for: 1. flytteudgifter til og fra midlertidige lokaler, 2. udgifter i forbindelse med benyttelse af andet anlæg eller andre faciliteter, 3. forøgede afgifter og lejeudgifter, 4. lønninger til ekstra personale, 5. overtidsbetaling Begrænsning Omkostninger og udgifter til retablering af data på elektroniske databærende medier erstattes ikke Dækningsperiode Forsikringen yder dækning i den i policen nævnte dækningsperiode, der begynder ved karenstidens udløb Karenstid Forsikringen omfatter ikke meromkostninger, som skyldes standsning - helt eller delvis - af forsikringstagerens virksomhed i den på policens forside Side 14.

15 anførte karenstid, som begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres. 23 Undtagelser Udover forsikringens undtagelser, dækker nærværende udvidelse ikke: Skade som følge af forstyrrelser i anlæggets funktioner medmindre sådanne forstyrrelser er en direkte følge af en erstatningsberettiget skade, skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last, skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion, skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt, skade, for hvilken en leverandør eller transportør er ansvarlig iflg. kontrakt eller lov, skade eller tab, der opstår under af- eller påmontering, medmindre det sker under udførelse af justering, rensning eller reparation, der udelukkende udføres på stedet af fabrikant eller leverandør eller en af disse udpeget tekniker, skade, der er en følge af vand-, syre- og andre aggressive dampe, såfremt virksomhedens art normalt betinger tilstedeværelsen af sådanne dampe, skade, der er en følge af forsikringsbegivenheder, som er eller ville være dækket af en på almindelige danske betingelser tegnet brand, tyverieller vandskadeforsikring skade, der er en følge af forkert programmering, tastning, isætning, tekstning eller som følge af slid på, sletning af eller anden beskadigelse af skrevne data, medmindre dette er en følge af en erstatningsberettiget skade, skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv eller andre naturforstyrrelser, tab af fortjeneste eller tab af good-will, kontraktbøder for udeblevne - eller forsinkede - leverancer, skade på elektroniske databærende medier, medmindre disse er en integreret del af anlægget og er inkluderet i forsikringssummen under forsikringen Enhver værdi i øvrigt, der knytter sig til skrevne/indkodede data. Følgende er endvidere forsikringen uvedkommende: Normal slitage, gradvis forringelse, rust, tæring, oxidering, skrammer i malede eller polerede flader, brud på glas og vedligeholdelsesudgifter af enhver art. 30 Forhold i skadetilfælde 31. Anmeldelse Når skade indtræffer, eller beskadigelse opdages, skal forsikringstageren uden ophold anmelde dette til selskabet. 32. Erstatningsopgørelse for partielskade Selskabet godtgør de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede genstande til den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden, jf. afsnit 35. Side 15.

16 32.10 Ekstraudgifter m. v. Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes efter normale takster. Ekstraordinære udgifter, f. eks. som følge af gennembrydning eller afstivning af mure og gulve, rydning og reparation af veje eller lignende, eller som skyldes strejke, lockout, force majeure, over-, nat- eller helligdagsarbejde samt luft- og ekspresfart erstattes kun, når policen indeholder særlig bestemmelse herom. Se dog afsnit. 22. og pkt Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. Udgift til foreløbig reparation er selskabet uvedkommende Ændringer efter skade Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af maskinens konstruktion i forbindelse med en skade må kun finde sted med selskabets samtykke. 33. Erstatningsopgørelsen for totalskade Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes genanskaffelsespris umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed, utidssvarende konstruktion eller andre omstændigheder - dog ikke for alder og brug - og deres værdi efter skaden, jf. afsnit Genanskaffelsespligt/Dagsværdi Under sådanne forhold skal genstanden inden 1 år fra skadedagen være genanskaffet, resp. genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret. I modsat fald opgøres skaden på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, mode, konjunkturer, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdien). Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales først, når de beskadigede genstande er genanskaffet, resp. genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret. 34. Underforsikring Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af et forsikret anlæg er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en selvstændig forsikring. 35. Selvrisiko Af enhver skade bærer forsikringstageren den i policen anførte selvrisiko Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selv om beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud den ifølge underforsikrings- reglen på selskabet faldende andel af skadebeløbet. 36. Specielle forhold ved skadetilfælde for meromkostnings- forsikring Anmeldelse og afværge- eller begrænsende foranstaltninger. I skadetilfælde må forsikringstageren, uden ophold, gøre anmeldelse til selskabet og er forpligtet til så vidt muligt på forsikringsstedet eller andetsteds at afværge eller begrænse omkostninger i forbindelse med opretholdelse af virksomheden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. Særlige omkostninger, som afholdes i dette Side 16.

17 øjemed, erstattes af selskabet, for så vidt de totale omkostninger ikke derved bliver større, end hvis disse foranstaltninger ikke var foretaget Skadeopgørelse Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb Maksimal erstatning Forsikringstageren kan ikke erholde mere i erstatning, end hvad der udkræves til dækning af de meromkostninger og udgifter, som omfattes af forsikringen. Hvis omkostninger spares under stilstandsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende. Meromkostninger, der skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, kapitalmangel, offentligt påbud eller lignende, erstattes derfor ikke Forretningsbøger Forsikringstageren er forpligtet til at fremlægge sine forretningsbøger og andre bevisligheder til fastsættelse af tabets størrelse Hvis virksomheden ikke genoptages Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, vil der blive ydet erstatning i det omfang, forsikringstageren kan dokumentere, at det har været nødvendigt at afvikle forpligtelser. 37.Voldgift Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skadens størrelse fastsat af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger én. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for uoverensstemmelsernes grænser træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af opmand, udpeges han af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften. 40. Forhold under forsikringens løbetid 41. Sikkerhedsforskrifter Det er en forudsætning for forsikringsdækning: at forsikringstageren under hele policens løbetid har en gyldig kontrakt, ifølge hvilken anlægget regelmæssigt bliver efterset og vedligeholdt. Såfremt en sådan kontrakt ikke er indgået med den originale leverandør, da anlægget var nyt, betinger selskabet sig ret til af gennemse kontrakten før godkendelse at forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede maskiner med tilbehør i god og driftssikker stand og straks lader fejl og mangler, som kommer til hans eller deres kundskab, afhjælpe herunder lader de reparationer og ændringer udføre, som selskabet måtte anse for nødvendige, at de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes, at de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes installation, betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse overholdes. Side 17.

18 42 Anmeldelse af ændrede risikoforhold m. v. Forsikringstageren skal straks skriftligt anmelde til selskabet: Forandringer i det forsikrede anlægs konstruktion eller anvendelsesmåde, herunder udvidelser og ombygninger af anlægget, flytning af de forsikrede genstande, jf. 21, ejerskifte, hvorefter der vil blive truffet bestemmelse, om forsikringen kan fortsættes og da på hvilke betingelser Forsikring andetsteds Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold Inspektion Selskabet skal have adgang til når som helst at inspicere det forsikrede anlæg. 50. Databærerforsikring Forsikringen dækker omkostninger og udgifter til genfremstilling af data på elektroniske databærende medier, som er mistet efter en under EDBforsikring erstatningsberettiget skade på sådanne medier. 60. Dækningsomfang EDB-havari Databærer EDB Meromkostningsforsikring Forsikrede genstande EDB udstyr jf. pkt til pkt Stationært og bærbart EDB udstyr i DK og under transport i DK Forsikringsværdier Jf. certifikat Sub-limits EDB-havari DKK pr. skade. Meromkostningsforsikring Forsikringen dækker indenfor det i policen anførte tidsrum de første 12 måneder efter forsikringsbegivenhedens konstatering sådanne nødvendige og dokumenterede ekstra omkostninger der er en direkte følge af, at virksomhedens lokaler efter en skade, der i henhold til policens dækningsomfang vil medføre erstatningspligt for selskabet, helt eller delvis er uanvendelige for virksomhedens fortsatte drift. Forsikringen omfatter ikke: - Omkostninger til oprydning, redning og bevaring. - Omkostninger til genfremstilling af arkiv- og regnskabsmateriale. - Omkostninger, der skyldes de i afsnittet: Fællesbetingelser undtagne forhold eller strejker, lock-out eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedring, udvidelse, offentlig påbud eller lignende. Side 18.

19 Husejeransvar Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting: 1. tilhørende forsikringstageren, 2. som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, beford-ring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besid-delse af, 3. som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse, 4. forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kom-mer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt, 5. forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejdergrundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer. 6. forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer, 7. forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyt-tes ved virksomhedens drift, i form af: - byggearbejder ( nybygning, ombygning, tilbygning m.v), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnt i litra e og sådanne arbejder udført af andre end sikrede. Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens af-faldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller af-faldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum. Omfattes den forsikrede virksomhed af den i henhold til miljøloven til enhver tid udarbejdede oversigt over "Særlig forurenende virksom-heder", er dækning efter denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende stk. angivne begrænsninger. Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de til-falder det offentlige eller private, herunder "punitive damages". Forsikringssummen for denne dækning er DKK pr. skade og i alt pr. år. WAR AND TERRORISM EXCLUSION ENDORSEMENT Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto it is agreed that this insurance excludes loss, damage, Side 19.

20 cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss; (1) war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising, military or usurped power; or (2) any act of terrorism. For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear. This endorsement also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (1) and/or (2) above. If the Underwriters allege that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured. In the event any portion of this endorsement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect. NMA /10/2001 ELECTRONIC DATA ENDORSEMENT 1. Electronic Data Exclusion Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows:- a) This Policy does not insure loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration of ELECTRONIC DATA from any cause whatsoever (including but not limited to COMPUTER VIRUS) or loss of use, reduction in functionality, cost, expense of whatsoever nature resulting therefrom, regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss. ELECTRONIC DATA means facts, concepts and information converted to a form useable for communications, interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled equipment and includes programmes, software and other coded instructions for the processing and manipulation of data or the direction and manipulation of such equipment. COMPUTER VIRUS means a set of corrupting, harmful or otherwise unauthorised instructions or code including a set of maliciously introduced unauthorised instructions or code, programmatic or otherwise, that propagate themselves through a computer system or network of whatsoever nature. COMPUTER VIRUS includes but is not limited to 'Trojan Horses', 'worms' and 'time or logic bombs'. Side 20.

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Forsikrede genstande og interesser. Afsnit Indhold Side 1.0. Bygningsforsikring... 1 1.1.1. og 1.1.2. Bygningsbrand og Bygningsbeskadigelse... 1 1.1.3. Lovliggørelse... 1 1.1.4. Oprydnings- og destruktionsomkostninger

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015)

Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Særlige vilkår for kasko-forsikringen til lystfartøjer - premium - (tysk betegnelse: BB Wassersportfahrzeuge Premium 2015) Formular 8068 (01) udgave fra den 01.11.2014 Indholdsfortegnelse 1 Forsikringens

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice

Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice Type 3.0 Side 1 af 6 Kombineret entrepriseforsikring Certifikatpolice Police nr. 01 35B 0152712 081 Denne police er udskrevet under masterpolice i Købstædernes Forsikring med policenummer 01 35 0152712

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Forsikring af Frivillige

Forsikring af Frivillige Forsikring af Frivillige Om Forsikring af frivillige i FrivilligCenter Lollands medlemorganisationer Tryghed til alle Oversigt Forsikring Erstatningssum Selvrisiko Løsøre inkl. tyveri 200.000 5.000 (Tyveri

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere