Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december CARE Danmarks vision 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020"

Transkript

1 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december

2 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde med Coop. Det skal hjælpe nogle af Kenyas småbønder til at få en fod ind på det europæiske marked og dermed løfte deres landbrug til et mere kommercielt niveau. 2 CARE Danmarks Foto: vision CARE 2020 Danmark - Flemming Pless INDLEDNING 3 CARE INTERNATIONAL: VISION OG MISSION 3 CARE DANMARK: VISION OG MISSION 4 INDSATSOMRÅDER OG INITIATIVER: 5 1. RESULTATRAPPORTERING 7 2. PARTNERSKABER I SYD 8 3. FOLKELIG FORANKRING I DANMARK 9 4. ANSVARLIGHED & SERVICE FORANKRING AF STRATEGIEN 11

3 Indledning CARE Danmark begyndte sit arbejde i 1987 som medlem af CARE International. Siden da har CARE Danmark opnået gode og dokumenterede resultater med at forbedre levevilkårene for landbefolkningen i samarbejdslandene. Samtidig er det lykkedes CARE Danmark at placere sig som en fagligt respekteret samarbejdspartner i det danske NGO-miljø og som et videncenter for landbrugs- og naturressourceforvaltning i CARE International. Siden 2007 har CARE Danmark samtidig koordineret CARE Internationals klimaarbejde, som omfatter både globale politiske initiativer og den tekniske koordinering af projektarbejdet i udviklingslandene. Siden 2003 har CARE Danmark øget arbejdet med indsamlingskampagner væsentligt. Det har styrket den folkelige forankring og fået de private indtægter til at stige betydeligt. De gode erfaringer og indtægter fra kampagnerne betyder, at CARE Danmark i de kommende år kan udvide dette arbejde yderligere. I 2006 vedtog CARE Danmark sin seneste langtidsplan, som udløber i I CARE International har man for nylig afsluttet sit arbejde med en vision for I 2012 har CARE International besluttet at ændre sin opbygning fra at være en organisation med base i et mindre antal ilande mod at blive et globalt netværk. CARE Danmark ønsker at deltage konstruktivt i denne forandring. På den baggrund og set ud fra udviklingen i CARE Danmarks samarbejde med Danida er CARE Danmarks Vision 2020-plan udarbejdet. Planens mål og visioner er udviklet i en proces, hvor CARE Danmarks daglige ledelse, CARE Danmarks personale og organisationens bestyrelse har deltaget. CARE International: Vision og Mission Vision Vi ønsker en verden fuld af håb, tolerance og social retfærdighed, hvor fattigdom er overvundet, og mennesker lever i værdighed og sikkerhed. Som en verdensomspændende organisation vil CARE International være en global drivkraft og foretrukken partner, der arbejder målrettet for at stoppe fattigdom. Vi vil være kendt overalt for vores urokkelige engagement i at arbejde for menneskers værdighed. Mission Det er CARE Internationals mission at arbejde for individer og familier i verdens fattigste samfund. Ved at trække på vores globale mangfoldighed, ressourcer og erfaring fremmer vi innovative løsninger og går forrest, når der skal tages et globalt ansvar. Vi gør vedvarende forandringer mulige ved at: Styrke hjælp til selvhjælp, sikre økonomiske muligheder, yde nødhjælp, øve indflydelse på politiske beslutninger på alle niveauer og gribe ind over for diskrimination af enhver art. Styret af lokalsamfundenes ambitioner forfølger vi vores mission med både ekspertise og indlevelse, fordi de mennesker, vi arbejder for, fortjener det. 3

4 CARE Danmark: Vision og Mission Vision CARE Danmark vil være anerkendt for at skabe varige resultater gennem hjælp til selvhjælp for fattige mennesker i ulandene, fordi det betaler sig bedst. Sådan vil CARE Danmark forblive den ulandsorganisation, som flest danskere støtter, når de tænker langsigtet. Mission CARE Danmark arbejder målrettet for at skabe udvikling og vedvarende resultater for verdens fattigste. Det gør vi ved at styrke fattige menneskers muligheder for at øve indflydelse på og forbedre deres eget liv, passe på miljøet og ved at forebygge katastrofer. Derfor bygger CARE Danmarks arbejde på hjælp til selvhjælp, ligestilling og stærk samarbejder med lokale partnere om bæredygtigt land- og skovbrug og sikring af vand og mad. Det er rettidig omsorg. 4 Spare-låne-grupper er CAREs svar på mikrofinans. Det er en af de mest succesfulde metoder til at styrke fattige og især kvinder til at skabe sig en indkomst og dermed en bedre tilværelse for hele familien.

5 Indsatsområder og initiativer For at sikre at CARE Danmark kan leve op til sin vision og mission, er fem særlige indsatsområder valgt ud efter en omfattende og nøje planlagt proces. Organisationen fokuserer på de fem særlige indsatsområder, samtidig med at den almindelige drift i organisationen og de etablerede aktiviteter fortsat løftes. De fem indsatsområder: 1. Resultatrapportering 2. Partnerskaber i Syd 3. Folkelig forankring i Danmark 4. Ansvarlighed & service 5. Forankring af strategien Herunder beskrives hvert indsatsområde sammen med de mål og initiativer, der relaterer sig til indsatsområdet. Foto: CARE Danmark 5

6 En and kan blive til en hel kurv fuld af æg. Og en and kan overleve oversvømmelser. Derfor kan en enkelt andeflok betyde en sikker fremtid for fattige familier i eksempelvis Vietnam. CARE tilpasser sine landeprogrammer, så indsatsen passer til det klima, der 6findes i landet. Det giver langsigtede og bæredygtige resultater. Foto: CARE

7 1. Resultatrapportering For at sikre at CARE Danmark forbliver anerkendt for at skabe varige resultater gennem hjælp til selvhjælp, fordi det betaler sig bedst, skal CARE Danmark præsentere ansvarlighed, troværdig dokumentation og formidling af indsats og resultater. Graden af succes inden for dette indsatsområde vil CARE Danmark blandt andet kunne se på følgende mål: a) Danidas anerkendelse gennem en øget bevilling I 2013 er det CARE Danmarks mål, at alle rammelandenes formater til at dokumentere og måle resultater med henblik på læring og rapportering lever op til Danidas reviderede krav. I 2015 er det CARE Danmarks mål, at Danidas vurdering af CARE Danmarks resultatberetning er positiv. Og at Danida i 2020 har bevilliget CARE Danmark støtte på 80 millioner kroner årligt. b) Øvrige institutionelle donorers anerkendelse CARE Danmark vil fortsætte og udvide sit samarbejde med EU og andre nationale og multilaterale donorer med henblik på i 2020 årligt at opnå støtte fra disse donorer på 40 millioner kroner årligt. c) CARE Danmarks påvirkning på nationale og globale udviklingsproblematikker Hvert år tager CARE Danmark to-tre udviklingsproblematikker op til debat i rapporter, ved konferencer og høringer og gennem medierne. Målet er at få indflydelse på adfærd og holdninger blandt beslutningstagere, praktikere og/ eller offentligheden. Initiativer For at nå ovenstående mål iværksætter CARE Danmark følgende initiativer: Mio.kr Indtægter fra EU og Danida i årene Danida Udarbejder en proces til at udvælge kernetemaer og årsplan for hvert område. Udvikler og implementerer nye måle- og evalueringssystemer. På baggrund af de nye systemer skaber vi nye formater for dokumentation (rapporter) til at formidle CARE Danmarks resultater og indflydelse til offentligheden. For at de nye systemer kan fungere, uddanner vi CAREs personale ude og hjemme. EU 7

8 I fremtidens CARE skal projekter i programlandene i endnu højere grad udføres sammen med lokale partnere. Målet er, at 75 procent af CARE Danmarks bidrag til landeprogrammer i 2020 går gennem lokale partnere. 2. Partnerskaber i Syd For at sikre varige resultater gennem hjælp til selvhjælp skal CARE Danmarks arbejde bygge på stærke partnerskaber i Syd. Graden af succes med dette indsatsområde vil CARE Danmark blandt andet kunne se på følgende mål: a) I 2014 går 50 procent af bidraget fra CARE Danmark til landeprogrammerne gennem lokale partnere. I 2011 gik 15 procent af bidraget gennem lokale partnere. Alle programmer arbejder strategisk sammen med et mindre antal partnere allerede ved udgangen af Typisk to-tre partnere. b) I 2020 går 75 procent af bidraget fra CARE Danmark til landeprogrammerne gennem lokale partnere. Målet er, at alle landeprogrammer retter sig imod to-tre globale, regionale eller nationale temaer inden for naturressourceforvaltning, miljø og klima i samarbejde med de civilsamfundsaktører, der mærker konsekvenserne af problemerne direkte. c) Effektivt finansielt afløb i CARE Danmarks projektfinansiering. d) CARE Danmarks programmer og projekter forløber effektivt og efter planen og maksimalt afviger med 10 procent i forhold til planen. Initiativer For at nå ovenstående mål iværksætter CARE Danmark følgende initiativer: Færdiggør en ny programstrategi og formidler den til landekontorerne. Genforhandler alle landeprogrammer og formulerer nye landeprogrammer i overensstemmelse med programstrategien. Udvikler og implementerer nye rapporteringssystemer. 8

9 3. Folkelig forankring i Danmark CARE Danmark vil sikre fortsat opbakning blandt danskerne til organisationens mission og til at indfri visionen om fortsat at være den udviklingsorganisation, som flest danskere støtter, når de tænker langsigtet. Den folkelige forankring vil CARE Danmark overordnet måle på tre parametre. a) Personlige støtter betalende som frivillige eller deltagere i aktiviteter og kampagner I 2020 er det CARE Danmarks mål at indsamle 30 millioner kroner årligt fra private støtter. Det skal dels ske ved i gennemsnit at hverve 5000 støtter om året. Dels ved at yde en indsats for at maksimalt 15 procent af eksisterende støtter falder fra hvert år. Det kræver, at CARE Danmark fokuserer på sit image og løbende måler det. I 2013 skal den gennemsnitlige imagevurdering ligge på mindst 4 på en skala fra 1 til 5. Mio.kr Indtægter fra private individuelle bidrag og virksomheder/fonde i årene Private individuelle bidrag Virksomheder og fonde b) Strategiske partnerskaber med virksomheder og fonde Det er CARE Danmarks mål i 2020 at indsamle 10 millioner kroner årligt gennem strategiske partnerskaber. Det er vigtigst for CARE Danmark, at partnerskaberne er stærke og langvarige målet er en varighed på gennemsnitligt fem år. c) Netværk med virksomheder, andre organisationer, uddannelsesinstitutioner og individer Endelig vil CARE Danmark styrke sin folkelige forankring gennem samarbejde med forskellige engagerede netværk. Initiativer For at nå ovenstående mål iværksætter CARE Danmark følgende initiativer: Sætter fokus på hvervemetoder og test af nye metoder. Udarbejder en plan for og implementerer løbende imagevurderinger fra støtter, strategiske partnerskaber og netværk. Integrerer CARE Danmarks politiske temaer i kommunikationsarbejdet. Integrerer netværk i planlægning af kampagner og udførelsen af dem. 9

10 4. Ansvarlighed & service For at leve op til sin vision om at være anerkendt for at skabe varige resultater skal CARE Danmark have en effektiv, transparent og fremadsynet administration. Indsatsområdet måles overordnet på tre parametre. Det er målsætningen, at alle tre parametre gennemføres i 2013 og opretholdes og optimeres frem til 2020: a) Sikre ansvarlighed og transparens gennem valide regnskaber og ledelsesinformation til tiden CARE Danmark skal fortsat kunne levere valide regnskaber og ledelsesinformation til tiden. Nye systemer og redskaber vil løbende blive taget i brug i et vedvarende samarbejde med CARE International. Samtidig er det helt centralt for CARE Danmark at drive organisationens sekretariat så effektivt og billigt som muligt. CARE Danmarks administrative omkostninger bør i hele perioden ikke overstige 12 procent af organisationens indtægter. b) Professionel og effektiv ekstern og intern service For at sikre tilfredshed og opbakning blandt CARE Danmarks støtter er det nødvendigt, at sekretariatets servicefunktioner er effektive og stærke. Det skal optimere betingelserne for, at hele sekretariatet kan arbejde målrettet og effektivt. Tilfredsheden blandt støtter og medarbejdere undersøges én gang årligt. c) Rettidig og effektiv it- og systemudvikling It-support og systemudvikling skal, ligesom servicefunktionerne, understøtte hele sekretariatet i at nå organisationens mål. Derfor skal CARE Danmarks it- og systemudvikling være rettidig og effektiv. Projektdeltagerne vil ved afslutningen af hvert større it-projekt vurdere rettidighed, funktionalitet og samarbejde. Initiativer For at nå ovenstående mål iværksætter CARE Danmark følgende initiativer: Implementerer det globale finanssystem Pamodzi. Udvikler nye arbejdsgange i forlængelse af implementeringen af Pamodzi. Udvikler en ny plan for servicefunktioner i receptionen. Udvikler og gennemfører kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Udvikler og implementerer en it-strategi. 10

11 En stor del af CAREs arbejde handler om at give udsatte befolkningsgrupper en stemme, så de kan kæmpe for deres egne rettigheder. Det sker blandt andet gennem spare-lånegrupper, som samtidig kan sikre deltagerne kapital til at etablere små indkomstskabende forretninger det kan eksempelvist være et lille skrædderi. medarbejdere, men vil også linke eksisterende mødeformater herunder sekretariatets fælles fredagsmøde til det strategiske niveau. Indsatsområderne forudsætter et stærkt samarbejde på tværs af organisationen. Derfor vil ledelsen på personaleseminaret i 2013 introducere nogle nye rammer til at styre projekter på tværs af huset. Endelig vil ledelsen sikre en synlig opfølgning på mål og resultater for hele sekretariatet. 5. Forankring af strategien For at Vision 2020 forbliver en klar ledestjerne for hele sekretariatet, vil ledelsesgruppen sikre løbende opdatering af strategien, synliggøre resultater og sikre gode rammer for de tværgående mål og projekter. Forankring af strategien bliver målt på følgende to parametre: Foto: CARE a) Synlig opfølgning af strategien Ledelsen vil dels sikre introduktion til Vision 2020 og Strategi 2013 for nye b) Kendskab til strategien blandt medarbejdere Målet med den synlige opfølgning på strategien er, at 80 procent af medarbejderne i en årlig spørgeskemaundersøgelse tilkendegiver, at de kender strategien og finder den nyttig i prioriteringen af deres arbejde. Initiativer For at nå ovenstående mål iværksætter CARE Danmark følgende initiativer: Projektledelseskursus for alle projektledere. Porteføljestyringsformat udvikles og implementeres i ledelsen. Gennemgribende integration af ny strategi i alle eksisterende møde- og projektstrukturer. Udvikler og implementerer en årlig medarbejderundersøgelse. 11

12 CARE Danmark Jemtelandsgade København S Tlf:

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

LØFT EN HEL GENERATION

LØFT EN HEL GENERATION LØFT EN HEL GENERATION - det begynder med én pige KONCEPTNOTE TIL OPERATION DAGSVÆRK 2013 TEMA Borgerkrigen i Uganda har betydet, at en hel generation af unge ikke er kommet i skole. Værst er det gået

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder)

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder) GRV 46.C.1-11. Anbefalet til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN International Union for the Conservation of Nature

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere