Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen"

Transkript

1 Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen Tilbuddets navn: Skolen ved Tippen Dato for tilsyn: Adresse: Tiphedevej 17, 6823 Ansager Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Sanne Hansen, Specialundervisningskonsulent Bent Graversen Tilsynsrapporten har været til høring i Skolen ved Tippen og endeligt gennemgået med forstander Aksel Rask Tilsynsrapporten opsættes på skolens hjemmeside senest Kort beskrivelse af tilbuddet: Skolen ved Tippen er en del af anbringelsesstedet Tippen, hvor skolen varetager undervisningen i henhold til lov om folkeskolen i forbindelse med anbragte elever eller elever, som befinder sig i dagtilbud. I skolen undervises i alt 26 elever spændende fra 0.klassetrin til 9./10.klassetrin. I skolen pågår en specialpædagogisk indsats, som sigter mod særlig hensyntagen til elever med særlige behov i forhold til undervisningens tilrettelæggelse. Alle elever er tilvisiteret skolen gennem skolevisitationen i Varde Kommune eller direkte fra anden kommune og i samarbejde med Tippens ledelse. Skoleafdelingen i Varde Kommune fører tilsyn med alle elever, således at skolevisitationen i Varde Kommune visiterer og fører tilsyn med 26 elever og fører tilsyn med 9 elever, som anden kommune har visiteret. Undervisningen foregår i et undervisningsmiljø med undervisningslokaler, grupperum, praktiske rum og udstrakte udenoms arealer med god plads til socialisering og udfoldelse. Skolen samarbejder med nærmeste distriktsskole Ansager skole omkring inklusion, prøveafholdelse og undervisning i naturvidenskabelige fag med særlige udstyrs/sikkerhedskrav, herunder tillige idræt og andre almene fag. Tippens interne skole indgår i forhold til Varde Kommunes generelle indsatsområder på lige fod med øvrige skoletilbud i Varde Kommune. Der pågår samme aftalestyring med Tippens interne Skole som med øvrige skoler. Dette betyder i skoleåret , at der er styringsmæssig fokus områderne: Læring Trivsel Chancelighed Skoleafdelingen har godkendt aftaledokument for og der pågår konsulentmæssig opfølgning på effekten af Tippens handlinger i forhold til de enkelte indsatsområder. Undervisningen finder sted på baggrund af fælles mål, faglige årsplaner og individuelle elevplaner. Tippens interne skole har været fritaget for deltagelse i skolesundhedsprofilen Skolen har sit eget lærer/pædagogkorps og ledes af afdelingsleder med reference til forstander. Ved besøg på skolen fornemmes en behagelig pædagogisk atmosfære, hvor undervisningen fremstår differentieret og med tydelig hensyntagen til forskellige behov hos eleverne. Der undervises i samme

2 fagrække som i den almindelige folkeskole og der foreligger i henhold til folkeskolelovens bestemmelser en af ledelsen fagligt pædagogisk begrundet afgørelse i forhold til elever, som har et undervisningsforløb, som adskiller sig fra det almindelige forløb i lov om folkeskolen. Der er udarbejdet formelle fritagelser for fagrækken, på de elever der ikke modtager undervisning i den fulde fagrække. Der fritages ikke for fagene dansk, matematik og engelsk. Fritagelserne i forhold til afvigelser i fagrækken medfører som udgangspunkt ikke nedsættelse af timetallet. De fag der måtte være fritagelse på i forhold til eleverne tilgodeses i temauger og valgfag. Der er foråret 2014 udarbejdet en omfattende beskrivelse af Tippens interne skole særligt med henblik på skolereformen august Undervisningen opfylder folkeskoleloven på de særlige forudsætninger som der ligger i at være døgninstitution og dagtilbud. Beskrivelsen af Tippens interne skole fremgår af Varde Kommunes hjemmeside: Der har i perioden fra været 12 fastholdelser i Tippens interne skole, som alle er dokumenteret i henhold til dokumentationsprocedure i varde Kommune. Der har i perioden fra ikke været klager over visitation eller klager over undervisningen på Tippens interne skole. Oversigt over elever og handlekommune/skole/social Antal elever Skolevisitationskommune Social handlekommune 10 Billund Kommune Billund Kommune 5 Varde Kommune Ringkøbing Skjern Kommune 1 Varde Kommune Hedensted Kommune 1 Varde Kommune Vejen Kommune 4 Varde Kommune Esbjerg Kommune 6 Varde Kommune Varde Kommune 1.1.Tilsynets samlede vurdering: Det er tilsynets samlede vurdering, at der på skolen arbejdes fagligt og pædagogisk i overensstemmelse med de krav, som folkeskoleloven og tilhørende bekendtgørelser stiller og at der er truffet begrundede afgørelser for de forløb, som har individuel karakter. Det er tilsynets vurdering, at den konkrete undervisning tydeligt tager udgangspunkt i elevernes individuelle behov og det givne visitationsgrundlag. Der sker tydelig voksenguidning, baseret på den forskning, som påviser, at læring ledsaget af tydelig voksennærvær og relationsdannelse for de fleste børn og unge vil sikre det mest givende læringsudbytte. Der arbejdes i forhold til fælles faglige mål, elevens alsidige udvikling og udvikling af uddannelsesparathed Der undervises individuelt og på små hold. Læringsmålene evalueres i elevplanen.

3 Der er udarbejdet en detaljeret elevplan for den enkelte elev, som løbende følger op på elevens resultatopnåelse, herunder sætter nye faglige og personlige/sociale mål for eleven. Det er tilsynets vurdering at der arbejdes tværfagligt og teambaseret på Tippens interne skole til fremme af elevernes læring i faglige, personlige og sociale helheder. Det er tilsynets samlede vurdering, at skolen samarbejder med relevante partnere i kommunalt og andet regi, herunder forældre, med henblik på at sikre en samlet indsats omkring den enkelte elev. Det er tilsynets vurdering, at skolen er bevidst om inklusionspolitikken i Varde Kommune og løbende søger at opfylde inklusionsmål i forhold til den enkelte elevs muligheder, herunder skabe fortløbende progression i læring, trivsel og fremme af chancelighed. Det er tilsynets vurdering, at Tippens interne skole fremmer læringen for en elevgruppe med meget omfattende forskellige behov. Det er tilsynets vurdering, at undervisningsmiljø og arbejdsmiljø er i overensstemmelse med lovkrav og funktionalitet. Det er tilsynets kommentar, at det er overordentligt positivt, at Tippens Skole medvirker i alle kommunale skolesammenhænge på lige fod med øvrige skoler i Varde Kommune Anbefalinger til kvalitetssikring og udvikling: Det er tilsynets anbefaling, at en udvidet brug af faglige tests vil fremme skolens muligheder for på et differentieret fagligt grundlag at skabe faglig progression. Det er tilsynets anbefaling, at deltagelse i skolesundhedsprofilen vil kunne give yderligere viden om trivsel og sundhed i samme omfang som i øvrige specialundervisningstilbud i Varde Kommune. Det anbefales, forsat at vurdere pædagogiske tiltag indenfor den åbne skole, som samtidigt er tilpasset elevernes særlige sociale situation. Det er tilsynets anbefaling, at den pædagogiske psykologiske vurdering gennemføres med tidslig afstand, som ikke overskrider 3 skoleår 2.0. Uddannelsesstedets opfyldelse af lovgrundlaget: Lov om folkeskolen 20, stk 5 (LBK 665 af ) Specialundervisning kan indrettes i dagbehandlingstilbud eller i et efter lov om social service oprettet eller godkendt anbringelsested.. Det er tilsynets vurdering, at Tippens interne skole opfylder kvantitative og kvalitative krav til interne skoler, som beskrevet i lov om folkeskolen. 2.1.: Skolens udarbejdelse af årsplaner i henhold til fælles mål for fag og klassetrin: 0.-3 klassetrin

4 Skolen har fortsat indarbejdet årsplaner og faglige mål i den enkelte elevplan. Undervisningen benytter gængse undervisningsmaterialer og lærebogssystemer tilpasset klassetrin og den enkelte elev. Skolen råder over et stort udvalg af små klassesæt af lærematerialer. Skolen benytter herudover elektroniske undervisningssystemer, som er stillet til rådighed af Varde Kommune. Der aflægges nationale tests, som planlagt af Undervisningsministeriet. Skolen er en del af Varde Kommunes aftalestyringskoncept for skoler. Der foreligger aktuel PPV i forhold til variation af fagrække for den enkelte elev iht specialbekendtgørelsens 14, herunder skriftlig afgørelse fra skolelederen og i samarbejde med den forældremyndighedsansvarlige i forhold til afvigelser i folkeskolens fagrække, klassetrin, timeomfang mv. Humanistiske fag: Der undervises i dansk i henhold til fælles mål Naturfag: Der undervises i matematik efter fælles mål. Natur og teknik undervises praktisk, hvor særligt de naturlige omgivelser inddrages. Praktisk musiske fag: Der undervises i billedkunst, idræt (herunder svømning) efter fælles mål, øvrige fagområder indgår som temaundervisning organiseret som emnedage eller ekskursioner Elevens alsidige udvikling: Elevens alsidige udvikling er indarbejdet i enhver undervisningsaktivitet. Pædagogisk hviler faglighed og elevens udvikling på læring gennem oplevelse og konkrete aktiviteter. Begrebet alsidig udvikling tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets faghæfte herom Skoledelsens vurdering af resultater i de nationale tests 2015/16 2. klasse dansk. 3.klasse matematik Der er søgt afholdt test under hensyntagen til den enkelte elev situation De obligatoriske nationale test har ikke været gennemført endnu. Der forventes et resultat i lighed med resultaterne for 2014/15. Når man sammenholder testresultatet med de socioøkonomiske referencetal fra 2014/15 kan det konstateres at Skolen ved Tippens elever præsterer de faglige resultater der er forventelige. Der er ingen fritagelser for nationale test på elever i 2015/ Skolens udarbejdelse af årsplaner i henhold til fælles mål for fag og klassetrin: 4.-6.klassetrin Skolen har fortsat indarbejdet årsplaner og faglige mål i den enkelte elevplan. Undervisningen benytter gængse undervisningsmaterialer og lærebogssystemer tilpasset klassetrin og den enkelte elev. Skolen råder over et stort udvalg af små klassesæt af lærematerialer. Skolen benytter herudover elektroniske undervisningssystemer, som er stillet til rådighed af Varde Kommune. Der aflægges nationale tests, som planlagt af undervisningsministeriet. Der foreligger aktuel PPV i forhold til variation af fagrækken for den enkelte elev iht. Specialbekendtgørelsens 14, herunder skriftlig afgørelse fra skolelederen og i samarbejde med den forældremyndighedsansvarlige i forhold til afvigelser i folkeskolens fagrække, klassetrin, timeomfang Humanistiske fag: Der undervises i dansk og engelsk i henhold til fælles mål Naturfag: Der undervises i matematik efter fælles mål. Der undervises i natur og teknik efter fælles mål

5 med udgangspunkt i oplevelse og praktisk læring Praktisk musiske fag: Der undervises i billedkunst, idræt (inkl. svømning), hjemkundskab iht. Fælles mål med særlig vægtning af oplevelse og praktiske læring Elevens alsidige udvikling: Elevens alsidige udvikling er indarbejdet i enhver undervisningsaktivitet. Pædagogisk hviler undervisningen på tydeliggørelse af emner ud fra en praktisk og ofte tværfaglig tilgang, f.eks. I temadage, emnedage og særlige arrangementer med tydelig elevinddragelse Skoleledelsens vurdering af resultater i de nationale tests 2015/16 4. klasse dansk 6.klasse dansk 6.klasse matematik Der er afholdt/ søgt afholdt test under hensyntagen til den enkelte elev situation De obligatoriske nationale test har ikke været gennemført endnu. Der forventes et resultat i lighed med resultaterne for 2014/15. Når man sammenholder testresultatet med de socioøkonomiske referencetal fra 2014/15 kan det konstateres at Skolen ved Tippens elev præsterer de faglige resultater der er forventelige. Der er ingen fritagelser for nationale test på elever i 2015/ Skolens udarbejdelse af årsplaner i henhold til fælles mål for fag og klassetrin: klassetrin Skolen har fortsat indarbejdet årsplaner og faglige mål i den enkelte elevplan. Undervisningen benytter gængse undervisningsmaterialer og lærebogssystemer tilpasset klassetrin og den enkelte elev. Skolen råder over et stort udvalg af små klassesæt af lærematerialer. Skolen benytter herudover elektroniske undervisningssystemer, som er stillet til rådighed af Varde Kommune eller i øvrigt udbudt på nettet. Der aflægges nationale test, som planlagt af Undervisningsministeriet. Der aflægges afgangsprøve på Ansager Skole. Der udstedes bevis for skolegangen for elever, som er fritaget for prøve. Der foreligger aktuel PPV i forhold til variation af fagrække for den enkelte elev iht specialbekendtgørelsens 14, herunder skriftlig afgørelse fra skolelederen og i samarbejde med den forældremyndighedsansvarlige i forhold til afvigelser i folkeskolens fagrække, klassetrin, timeomfang mv. Humanistiske fag: Der undervises i dansk og engelsk iht. Fælles mål. Historie/samfundsfag indgår som tværfaglige forløb Naturfag: Der undervises i matematik iht. Fælles mål. Der undervises i fysisk/kemi på Ansager skole iht. Fælles mål. Biologi og geografi indgår som tværfaglige praktiske forløb Praktisk musiske fag: Der undervises i billedkunst, idræt (inkl. svømning), hjemkundskab iht. Fælles mål Elevens alsidige udvikling:elevens alsidige udvikling er indarbejdet i enhver undervisningsaktivitet.

6 Undervisningen inddrager i stigende krav elevens egne synspunkter og sigter mod at elevens i stigende grad udviser kategorial dannelse og således selv bliver i stand til at formulere acceptable positive mål og praktisere egen adfærd herefter. Skoleledelsens vurdering af resultater i de nationale tests 2015/16 8.klasse dansk 7. klasse engelsk Der er afholdt/ søgt afholdt test under hensyntagen til den enkelte elevs situation De obligatoriske nationale test har ikke været gennemført endnu. Der forventes et resultat i lighed med resultaterne for 2014/15. Når man sammenholder testresultatet med de socioøkonomiske referencetal fra 2014/15 kan det konstateres at Skolen ved Tippens elev præsterer de faglige resultater der er forventelige. For skoleåret 2015/16 har vi fritaget 5 elever i nationale test i fagene geografi, biologi og fysik og kemi på 8. årgang da disse elever har fritagelse for undervisning i de aktuelle fag. Der er ligeledes fritaget 2 elever i engelsk på 7. årgang på grund af kognitive vanskeligheder Pædagogisk praksis: 3.1. Holdningsmæssig tilgang til den pædagogiske praksis: Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i, at elevens individuelle vanskeligheder anerkendes som udgangspunkt for enhver læringsaktivitet. Undervisningen sigter mod til enhver tid at tilpasse emne, form og ramme i forhold til elevens motivation og/eller modtagelighed for læringen. Det er et grundlag for undervisningen, at elever udviser motivation, når opgaven er tydelig og fremstår med relevans i forhold til elevens individuelle univers. Faglighed, læringsadfærd og alsidig udvikling udgør en pædagogisk helhed i henhold til folkeskolelovens Pædagogisk koncept og metode: Der arbejdes i undervisningens organisering med løbende holddannelse og undervisningsdifferentiering, således at undervisningen løbende tilpasses den enkelte elev såvel som den sociale sammenhæng/hold. Undervisningen er tydeligt struktureret med høj grad af guidning fra lærer/pædagog og relationsbaseret læring. Der sigtes i skoleforløbet mod etablering af positive modeller, hvor elevens med stigende selvstændighed får mulighed for at udvise positive resultater i læringen fagligt og personligt. Der arbejdes løbende i forhold til inklusion, således at elever i passende udvikling har mulighed for at deltage i undervisningen på Ansager Skole eller anden skole. Skoleledelsens vurdering af evt. handlinger for nødværge og beskyttelse i skolen 2015/16 Der indberettes på Varde Kommunes fælleskema. Der har været 12 hændelser Anvendelse af individuelle elevplaner til evaluering af elevens målopfyldelse i forhold til fælles mål: Der er for alle elever udarbejdet elevplan iht. Bekendtgørelsen herom. Elevplanerne justeres i samarbejde med elever og forældre 2 gange årligt og udtrykker skolens evaluering af elevens skolemæssige standpunkt, udvikling og læring.

7 Der afholdes tillige 4 årlige samtaler med den enkelte elev og dennes primærvoksen. Samtalerne har til hensigt at involvere eleven i egen læring og forståelse af elevens faglige progression. Der opstilles læringsmål som udgangspunkt i dansk, engelsk og matematik. Ligesom der opstilles sociale mål som evalueres ved samtalerne Skolens beskrivelse af elevplanens form og indhold : Elevplanen indeholder en evaluering af de centrale undervisningsfag: Dansk, matematik, engelsk, naturfag og praktiske fag. Elevplanen indeholder herudover en adfærdsdel med særlig vægt på sociale kompetencer, sprog og kontaktformer Undervisningens tilrettelæggelse i forhold til visitationsgrundlaget for den enkelte elev: Almene mål Faglige mål Trivselsmål Sociale mål Inklusionsmål Mål for chancelighed Undervisningen tilrettelægges pædagogisk med udgangspunkt i visitationsgrundlaget for den enkelte elev. Visitationsgrundlaget indeholder en pædagogisk psykologisk vurdering og forslag til undervisningens form og tilrettelæggelse. Undervisningen har aldrig en isoleret faglighed. Almene mål, sociale mål, inklusionsmål er indarbejdet i enhver aktivitet i undervisningen. Denne vægtning beror på specialbekendtgørelsens krav om særlig hensyntagen til særlige behov 4.0. Skolens evaluering af elevens udbytte af undervisningen 4.1.Evalueringsformer/metoder, som skolen anvender til systematisk iagttagelse af elevens faglige standpunkt: Skolen anvender samme evalueringsformer i forhold til elevens målopnåelse som folkeskolen i øvrigt: 1. Evaluering gennem elevplan i samarbejde med elev og forældre 2. Deltagelse i nationale test og opfølgning i forhold til testevalueringen fra Uddannelsesstyrelsen 3. Skole-hjem samtaler med elevmedvirken 4. Årligt revisitationsmøde med Skoleafdelingen og Børn, trivsel og sundhed 5. Elevsamtaler, løbende efter behov 6. Andre evalueringsmøder i forhold til særlige aktiviteter, indsatsområder eller elevforhold

8 Skoledelsens kommentarer til særlige indsatser for faglig progression iht. folkeskolereformen Der pågår løbende indsats for at fremme den enkelte elevs faglige og personlige/sociale progression. Der er i skoleåret 2015/16 iværksat en proces i forhold til at skabe systematik i de test der anvendes i den faglige undervisning. Formålet er at synliggøre den faglige progression for den enkelte elev. Systematikken i forhold til testning har tillige det formål at bibringe underviserne elevens aktuelle faglige standpunkt. Skolen ved Tippen er optaget af, at anvende og finde test og resultater på en sådan måde, at det giver mening ind i den målgruppe af elever, som skolen har. Skoleledelsens kommentarer til aftalestyringsforløbet i Varde Kommune Læring Trivsel Chancelighed Skolen ved Tippen er optaget af og arbejder kontinuerligt med de hovedoverskrifter, der er i den formelle aftalestyring med Varde Kommune. Skolen har stor fokus på elevtrivsel, fordi det fremmer læringsperspektivet for vores særlige elevgruppe. Der arbejdes konstant med at finde de rette læringsmiljøer for eleven at lærer i. På Skolen ved Tippen har en tænkning om, at der er læring og udvikling i alt det, skolen foretager sig sammen med eleverne og det eleverne foretager sig med hinanden. Det er skolens opgave at gøre eleverne opmærksomme på denne læring. Skolen har i indeværende skoleår haft særlig fokus på chancelighed, og skolen har gjort en særlig indsats i forhold til at gøre vores elever uddannelsesparate. Skolen har haft elever i brobygning på ungdomsuddannelserne, og skolen har vores udskolingselever i løbende arbejdspraktikker. Skolen har tillige 4 elever, som følger enkelte fag på Ansager Skole. Der er i skoleåret skabt større systematik i samarbejdet mellem UU og Skolen. Der arbejdes kontinuerligt på uddannelsesplaner og hjælp til afklaring af elevens fremtid Evalueringsformer/metoder, som skolen anvender systematisk til systematisk iagttagelse af elevens alsidige udvikling: Der arbejdes systematisk på grundlag af et særligt revisitationsskema, som er udviklet af Skoleafdelingen og hvor elevens samlede udvikling og resultat af undervisningen beskrives og vurderes. Der evalueres på fælles mål/trinmål Der evalueres på den alsidige udvikling Der evalueres på den individuelle visitationsgrund Der evalueres på inklusionsmål Der evalueres på elevens fremtidige kobling til ungdomsuddannelse/arbejdsmarked Skoledelsens kommentarer til andel uddannelsesparate i 8./9. klasse 2015/16 Uddannelsesparathed vurderes af UU Varde. Uddannelsesparathed udgør en særlig udfordring for elever med den type vanskeligheder, som visiteres til Tippens Skole.

9 Skoleledelsens kommentar til indsatsen for fremme af uddannelsesparathed Se kommentar under bemærkninger til Varde Kommunes aftalestyring Skolens kommunikation og samarbejde med eleven, forældrene og døgnafdeling om elevens standpunkt og alsidige udbytte af undervisningen: Skolen har en løbende dialog med forældrene, som består i planlagte møder, uformel telefonisk kontakt og forældremedvirken i en række årlige arrangementer. Der føres digital dagbog på alle elevernes dagligdag i skolen. Dagbogen indeholder oplysninger, som er særlig vigtig viden for teamet omkring den enkelte elev. Skolens personale støtter i særlig grad op om elever, hvor forældrenærvær forekommer i mindre grad. Der pågår en helhedsorienteret indsats i forhold til den sociale del af Tippens samelede tilbud. Der udarbejdes 4 årlige nyhedsbreve, som sættes på hjemmesiden Der består tæt samarbejde internt mellem skoledel og anbringelsesdel på Tippen Elevens videre forløb i uddannelsessystemet 5.1.Hvorledes vurderer skolen elevens fortsatte skolegang i forhold til visitationsgrundlaget Skolen arbejder på at inkludere den enkelte elev i det normale skoletilbud, når det er til elevens eget bedste. Alle elever revisiteres årligt. Alle elever vurderes af skolen løbende, hvorvidt hel eller delvis inklusion kan påbegyndes på f.eks Ansager Skole Hvorledes inddrager skolen PPR /Børn, Trivsel og Sundhed den pædagogiske vurdering af elevens behov: PPR/Børn, Trivsel og Sundhed inddrages løbende i forhold til den enkelte elev udvikling og undervisningens tilrettelæggelse. Der afholdes min. 10 årlige møder med den fra PPR/Børn, Trivsel og Sundhed i Varde tilknyttede psykolog og skolens personale Hvorledes indgår arbejdspraktik som forberedelse til senere tilknytning til arbejdsmarkedet: Der samarbejdes med UU Vardes specialvejledere såvel om arbejdspraktik i løbet af skolegangen, brobygning, uddannelsesvejledning, elevens uddannelsesplan og overgang til ungdomsuddannelse. UU specialvejlederen fører samtale med alle elever om uddannelsesplanen. Der arbejdes bredt på at sikre elevens overgang til ungdomsuddannelse og anden uddannelse.

10 5.3. Hvorledes varetages skolens uddannelsesvejledning i forhold til overgang til ungdomsuddannelser: UU Varde varetager gennem specialvejlederen uddannelsesvejledningen. Eleverne får samme tilbud som øvrige elever i folkeskolen, men med særlig vægt på særlige vanskeligheder og overgange fra folkeskolen til ungdomsuddannelse/arbejdsmarked 6.0. Fysiske og miljømæssige rammer: 6.1.Gennemgang af udendørsarealer: Skolen er beliggende i naturskønne frie omgivelser i tilknytning til anbringelsesstedet. Arealerne er velplejede, meget opryddede og giver gode udfoldelsesmuligheder for elever med behov for sociale som individuelle arealer. Der er endvidere dyrehold og mulighed for at udvikle elevernes praktiske interesseområder 6.2. Gennemgang af indendørs fællesarealer: Indendørsarealerne er velholdte og i en god bygningsmæssig stand. Gode vinduer, passende ventilation/varme. Overalt meget rent det er tydeligt at der bliver passet på bygningerne. Klasselokaler og fællesarealer har en passende størrelse i forhold til undervisningen. Elevernes samværsmiljø er i overensstemmelse med passende krav. Der er i skoleåret sket omfattende udvidelse og modernisering af bygningsanlægget. I skoleåret pågår nødvendig vedligeholdelse 6.3.Gennemgang af undervisningslokaler, inventar, undervisningsudstyr, tekniske hjælpemidler og IT: Undervisningen foregår i meget små hold eller som enkeltmandsundervisning. Undervisningslokalerne er tilpasset hertil og fremstår velegnede. Inventaret opfylder krav til funktion og ergonomi og der er tale om meget nyt inventar. Undervisningsmaterialer fremstår tidssvarende. Der bruges primært stationære computere af hensyn til holdbarhed og risiko for tyveri. Eleverne kan herudover låne bærbare PC ere. IT er installeret med standard opsætning. Skolen har anskaffet Ipad, mini Ipad og digitale kameraer til brug i undervisningen.

11 Elevernes arbejdsmiljø/undervisningsmiljø er i overensstemmelse med passende krav Uddannelsesstedet har udarbejdet undervisningsmiljøvurdering, som er opsat på hjemmesiden: Der er udarbejdet 2014 undervisningsmiljøvurdering, som er opsat på hjemmesiden Uddannelsesstedet har udarbejdet beredskabsplan : Plan tilgængelig i lokaler: Ja Tilsyn med brandslukningsmateriel:ja Brandsyn: ja 7.0. Medarbejderne 7.1.Antal medarbejdere : 18 ansatte Uddannede lærere: 6 Uddannede pædagoger: 5 Uddannede faglærere: 1 Andre: 2 pædagogisk assistent, 2 omsorgsmedhjælper studerende: 1 Antal ledere: 1 afdelingsleder Der er udarbejdet funktions/arbejdsbeskrivelser for de enkelte grupper af medarbejdere: nej Der er valgt arbejdsmiljørepræsentant på uddannelsesstedet: Ja Medarbejderflow i løbet af skoleåret 2015/16 og ledelsens kommentarer hertil 2 medarbejder er fragået skolen, 5 medarbejdere er tilgået skolen 7.2. Der er udarbejdet kompetenceudviklingsplaner i forbindelse med MUS Ja Medarbejderne på uddannelsesstedet har i skoleåret 2015/16 deltaget i efterstående efteruddannelsestiltag: Der har været afholdt interne uddannelsesforløb på arbejdsstedet: Mentalisering Diagnoser Faglig Sparring/kompetence udvikling i regi af Varde Kommune

12 Interne pædagogiske dage Herudover er 1 lærer i gang med diplomuddannelse. Afdelingsleder har herudover afsluttet diplomuddannelse i ledelse. 8.0 Skoleledelsens kvalitetssikring og udvikling af undervisningen 8.1 Skoleledelsens valg af emner til selvevaluering i skoleåret 2014/2015 Skolen har sat 3 strategiske udviklingsområder 2015/16, skolen ønsker at differentiere tilbuddet på. Der sigtes på at holddanne i forhold til: Uddannelsesparathed, overgang, brobygning Fokusering på elevens læringsmål, dokumentation og effekt Elevtrivsel, sundhed og alsidig udvikling Skolens selvevaluering er tilgængelig på skolens hjemmeside: Det er aftalt med tilsynet, at ovenstående indsatsområder evalueres igennem næste skoleår og opsættes på hjemmesiden Skoleledelsen har følgende kommentarer til selvevalueringen Der vil foregå evaluering af de overstående mål ved udgangen af juni 2016 og igen ved udgangen af december Evalueringen vil blive tilgængelig på Skolen ved Tippens hjemmeside. Der foregår herudover opfølgning på skolens aftalekoncept Skoleledelsens øvrige kommentarer : Det er skoleledelsens kommentar, at skolen fortsat er i god udvikling pædagogisk og organisatorisk. Skolens drift og udvikling forventes at fortsætte i regi af ny forstander. Den daglige drift varetages fortsat af afdelingslederen. Det er skoleledelses vurdering, at skolen udgør et værdifuldt tilbud i Varde kommunale skolevæsen

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilbuddets navn: Entreen Dato for tilsyn: 01.06.2015 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Sanne

Læs mere

Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen

Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen Tilsynsrapport for specialtilbud/skolen ved Tippen Tilbuddets navn: Skolen ved Tippen Dato for tilsyn: 01.06.2015 Adresse: Tiphedevej 17, 6823 Ansager Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder

Læs mere

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilbuddets navn: Entreen Dato for tilsyn: 02.06.2014 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Sanne

Læs mere

Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016. Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling. Skolens handleplaner for målopfyldelsen

Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016. Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling. Skolens handleplaner for målopfyldelsen Mål for udvikling af undervisningsmål på skolerne 2015-2016 Succeskriterier/tegn på en positiv udvikling Skolens handleplaner for målopfyldelsen Evaluering 1.Tema: læring Det er et mål, at den enkelte

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Tilsynsrapporten er hørt og gennemgået med Forstander Aksel Rask Der er enighed om indholdet

Tilsynsrapporten er hørt og gennemgået med Forstander Aksel Rask Der er enighed om indholdet STU tilsynsrapport Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: 28.05.2014 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Steen Andersen, Specialundervisningskonsulent

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selv Skolens profil Her og nu Kapitel 1 2 Her og nu Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård BH Side 1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Intern skole på behandlingshjem Den interne skole på behandlingshjemmet

Læs mere

Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen som helhedsskole

Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen som helhedsskole Specialtilbuddet på Lykkesgårdskolen som helhedsskole Missionen for helhedsskolen på Lykkesgårdskolen Det er missionen for helhedsskolen i samarbejde med forældrene og andre partnere at udvikle børn med

Læs mere

Adresse: Lundvej 135B, 6800 Varde.Deltagere i tilsynet: Afdelingsleder Linda Uhre Langvad, Specialundervisningskonsulent Bent Graversen

Adresse: Lundvej 135B, 6800 Varde.Deltagere i tilsynet: Afdelingsleder Linda Uhre Langvad, Specialundervisningskonsulent Bent Graversen STU tilsynsrapport Tilbuddets navn: STU Lundvej 135B, 6800 Varde, Dato for tilsyn: 27.06.2016 Adresse: Lundvej 135B, 6800 Varde.Deltagere i tilsynet: Afdelingsleder Linda Uhre Langvad, Specialundervisningskonsulent

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Erhvervstilbud i skolerne i Varde Kommune

Erhvervstilbud i skolerne i Varde Kommune Erhvervstilbud i skolerne i Varde Kommune 1.0 Formålet med erhvervstilbuddet i skolerne i Varde Kommune Folkeskolens faglige mål ændrer sig med 7. klassetrin fra færdighedsindlæring til tværgående opgaveløsning,

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Farmen Dagskole Dato: 27. april 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Tilsyn på Farmen Dagskole torsdag den 19. januar 2012 Tilsynets formål Opfølgning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2014. Bavnehøjskolen. Favrskov Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2014 Bavnehøjskolen Favrskov Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn:

Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: STU tilsynsrapport Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: 01.07.2016 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Afdelingsleder Steen Andersen, Specialundervisningskonsulent

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Formål: For elever i 8. klasse kan det være vanskeligt at have klare forestillinger om arbejdslivet og de personlige og uddannelsesmæssige kompetencer, som arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland.

Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland. Frederikshavn, september 2014. Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland. Navn på institution og overenskomstpart: Dagskolen Nordjylland Frederikshavn Kommune Knivholtvej 24 Center for Skole og

Læs mere

Beskrivelse af AKT-tilbuddet

Beskrivelse af AKT-tilbuddet Jammerbugt Kommunes AKT-tilbud på Fjerritslev Skole og Aabybro Skole Beskrivelse af AKT-tilbuddet Formål... 2 Grundlagsforståelsen... 2 Konsekvenser for praksis... 4 Visitation... 5 Visitationsgrundlaget...

Læs mere

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole

Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole Evaluering af det samlede undervisningstilbud på Odder lille friskole 2016-17 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i de af ministeriets udstukne fælles mål. Evaluering af den samlede

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

STU tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn:

STU tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: STU tilsynsrapport Tilbuddets navn: Varde STU Center Dato for tilsyn: 26.05. 2015 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Steen Andersen,

Læs mere

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte

Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Udkast, den 4. juli 2006 Vejledning om folkeskolens indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte Indledning Som følge af de ændringer, der sker på folkeskoleområdet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune

Præsentation. Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Velkommen Præsentation Thomas Petersen Konsulent skoleområdet Solrød Kommune Lærer 10 år Skolebestyrelsesmedlem 5 år. Ungdomsskoleleder Erhvervsleder Chef og underviser i læring.dk Teamsamarbejde som professionel

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret Endelig udgave 19-12-2014

Børne- og Ungerådgivningscentret Endelig udgave 19-12-2014 TILSYNSRAPPORT Børne- og Ungerådgivningscentret Endelig udgave 19-12-2014 Anmeldt tilsyn med Dagbehandlingstilbuddet Flønghuset 19.11.2014 Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver

Læs mere

Virksomhedsplan for skoleåret 2015/2016

Virksomhedsplan for skoleåret 2015/2016 Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen Lille Stokkebjergvej 9 4450 Jyderup 7023 2929 dmo@antu.dk www.antu.dk Virksomhedsplan for skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Målgruppe / Visitation...

Læs mere

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner

Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Anvendelse af testresultater fra de nationale test for skoleledere og kommuner Redaktion: Anne Ebdrup Foto: Ulrik Jantzen/

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Evalueringsdesign for realisering af skolereformen

Evalueringsdesign for realisering af skolereformen GLADSAXE KOMMNE Skoleafdelingen Den 17. oktober 2014 Mads Aagaard og Kasper Willems Evalueringsdesign for realisering af skolereformen Den 19. marts 2014 besluttede Byrådet grundlaget for Realisering af

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 Lisbjergskolen INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 UDVIKLING AF UDSKOLINGEN 4 PÆDAGOGISK IT 5 FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO 8 INKLUSION - FOLKESKOLENS

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

Fjordskolen. Munkholmvej 119 4300 Holbæk. Tilsyn på Fjordskolen mandag den 9. december 2013

Fjordskolen. Munkholmvej 119 4300 Holbæk. Tilsyn på Fjordskolen mandag den 9. december 2013 Fjordskolen Dato: 9/12 2013 Munkholmvej 119 4300 Holbæk Sagsnr.: Sagsb.: Mette Hunsdahl Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Tilsyn på Fjordskolen mandag den 9. december 2013 Tilsynets formål Formålet

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart Behandlingshjemmet Solbjerg Søndre Fasanvej 16 2000 Frederiksberg B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Fyraftensmøde Skads Skole Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Kl. 17.00-18.00. 1 2 Nye nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen

Læs mere

Randers Kommunes tilsyn med specialundervisningen på private dagbehandlingstilbud

Randers Kommunes tilsyn med specialundervisningen på private dagbehandlingstilbud Randers Kommunes tilsyn med specialundervisningen på private dagbehandlingstilbud 1 Tilsyn på anbringelsesinstitutionen Mellerup Skolehjem s interne skole Formål samt lovgrundlag Formålet med tilsynet

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 13. marts 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning Selvevaluering Indledning Skolens bestyrelse og forældrekreds har besluttet, at tilsynet på skolen skal ske ved selvevaluering. Vi følger Danmarks Privatskoleforenings manual, som er godkendt af Kvalitets-

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at kommunerne med forsøget ønsker at skabe bedre motivation hos eleverne gennem mere relevante og sammenhængende

Det fremgår af ansøgningen, at kommunerne med forsøget ønsker at skabe bedre motivation hos eleverne gennem mere relevante og sammenhængende Bente Schoubye bensch@gladsaxe.dk Afdeling for Børn og Grundskole Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Gladsaxe Kommunes

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skolelærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 31 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

Længe leve mangfoldigheden

Længe leve mangfoldigheden Man kan godt være en af mange selv om man er anderledes (ADHD-elev) Unge med særlige behov på almen Efterskole. Ølgod Efterskole Længe leve mangfoldigheden Hvis jeg ikke forsøger, kan jeg jo heller ikke

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere