Autotaks kalkulationssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autotaks kalkulationssystem"

Transkript

1 1 af :33 Autotaks kalkulationssystem Journal nr.3: /aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. I forbindelse med behandlingen af et anmeldt kalkulationssystem til kalkulation af lakarbejder har Konkurrencestyrelsen valgt at foretage en vurdering af Autotaks. 2. Autotaks er et edb-kalkulationssystem, der bruges af forsikringsselskabers taksatorer og autoværksteder til hjælp til kalkulation af priser på reparation og lakering af forsikringsdækkede autoskader. 3. Autotaks indeholder for næsten alle bilmodeller blandt andet data om deres reservedele, fabrikstider for udskiftning heraf, lakeringstider for hver karosseridel, reservedelspriser og lakpriser/lakforbrug. De vejledende reservedelspriser er de samme, som de danske bilimportører udsender til deres forhandlere/værksteder. 4. Alle disse data er vejledende og er meget lette at ændre i systemet. Autotaks data og opbygning stammer fra det schweiziske Audatex system, hvortil F&P (forsikringselskabernes og pensionskassernes erhvervsorganisation) har fået licens. Systemet anvendes i 20 andre lande. 5. F&P formidler Autotaks videre til hhv. forsikringsselskaber og værksteder uden vederlag. F&P ændrer ikke i systemets data inden det videreformidles, ligesom F&P ikke håndhæver brugen af Autotaks og systemernes normeringer. 6. Autotaks har et underliggende system, hvori det enkelte forsikringsselskab og det enkelte autoværksted skal fastlægge en timepris og andre særlige aftaler, f.eks. reservedelsrabatter. Systemet støtter dermed muligheden for at fravige systemets normeringer, og tvinger parterne til at aftale en individuel timepris. Disse forhandlinger tager udgangspunkt i skadens omfang og parternes forhandlingsstyrke. 7. Autotaks vurderes ikke at udgøre en konkurrencebegrænsning som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Systemet har hverken til formål eller til følge af begrænse konkurrencen. Systemet fremmer parternes kommunikation når reparationsprisen på en bil skal forhandles, og øger forsikringsselskabernes indsigt i reparationens omfang. Systemet lægger endvidere op til, at parterne selv skal indgå underliggende individuelle aftaler, hvorved en samordning undgås. Afgørelse 8. Det meddeles F&P, at deres formidling af Autotaks kalkulationssystemet, herunder AT-lak, ikke er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Sagsfremstilling Sagens anledning 9. På rådsmødet den 16. december 1998 behandlede Konkurrencerådet henholdsvis autolakerernes kalkulationssystem, FAI euro LAK og skadeopgørelsessystemerne, Autotaks og AT-lak (Autotaks systemerne).

2 2 af : Rådet fandt, at Autotaks systemerne bl.a. indeholdt prisnormeringer, som begrænsede autoværkstedernes mulighed for at fastsætte deres priser i forbindelse med udførelsen af autoskadearbejde for forsikringsselskaberne. Rådet påbød derfor aftalerne ophævet i henhold til konkurrencelovens 6, stk Konkurrencerådet fandt, at FAI euro LAK s vejledende satser for materialeforbrug og tidsforbrug kunne udgøre en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1. Rådet fandt ikke, at aftalen havde en konkurrencebegrænsning til formål, men fandt derimod, at følgen af aftalen udgjorde en konkurrencebegrænsning, da normeringerne i systemet medførte en vis ensartethed i lakerernes kalkulation af lakarbejde. Rådet vurderede dog, at det anmeldte system kunne leve op til betingelserne for en individuel fritagelse som oplistet i konkurrencelovens 8, stk. 1, jf. stk Den individuelle fritagelse af FAI euro LAK systemet udløb den 1. maj 2001, og FAI (Foreningen af Auto- og Industrilakerere) har på den baggrund ansøgt om en fornyet fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 4. I forbindelse hermed har FAI gjort Konkurrencestyrelsen opmærksom på, at Autotaks systemerne ligner FAI euro LAK systemet meget. 13. Konkurrencestyrelsen har på den baggrund valgt at foretage en vurdering af Autotaks systemerne i forbindelse med vurderingen af FAI euro LAK systemet. Markedsbeskrivelse 14. Der blev i 2000 anmeldt cirka motorkøretøjsskader til forsikringsselskaberne i Danmark. På den baggrund blev der udbetalt cirka 7.590,7 mio. kr. i erstatning til forsikringstagerne Forsikringsskader på biler bliver repareret på et forsikringsselskabs regning med et autoværksted som hovedentreprenør. Visse arbejder som f.eks. lakering, bliver typisk udført i underentrepriser hos specielle lakeringsværksteder. Forsikringstageren vælger som hovedregel selv, hvilket værksted, der skal udføre reparationen ("det frie værkstedsvalg"). 16. På grund af det høje pris- og afgiftsniveau er den altovervejende del af bilerne i Danmark kaskoforsikrede, ca. 90 pct. af bilparken er fuldt kaskoforsikret mens det tilsvarende tal for mellemeuropæiske lande er pct. 17. Hovedparten af skadede biler repareres for et forsikringsselskabs regning, hvoraf ca. 80 pct. af reparationerne opgøres ved brug af Autotaks systemerne. 18. Der findes i Danmark ca autoværksteder. Heraf har de ca erhvervet Autotaks systemerne, og ca værksteder er meget aktive brugere af systemet. 19. Autotaks, herunder AT-lak, anvendes når forsikringsselskab og autoværksted skal fastsætte prisen for reparation og lakarbejde af en skadet bil. Systemet hjælper taksatoren fra det givne forsikringsselskab med at vurdere, hvor lang tid en given skade tager at udrette, hvad reservedelen ca. koster, hvor meget lak, der skal bruges til lakeringen osv. På baggrund heraf kan værkstedet og taksatoren starte forhandlingerne og fastsætte de enkelte variable i systemerne efter den konkrete sag og parternes forhandlingsstyrke. Parterne Forsikring og Pension (F&P) 20. Forsikring og Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark. F&P blev dannet i 1997 under navnet Rådet for Dansk Forsikring og Pension. Det skete gennem en sammenlægning af Assurandør-Societetet og Arbejdsmarkedspensionsrådet (AMPR). Den 1. januar 1999 blev navnet ændret til Forsikring og

3 3 af :33 Pension. 21. Hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark er medlem af F&P. I 2001 var der 203 medlemmer fordelt på 94 koncerner, administrationsfællesskaber, agenturer eller enkeltselskaber samt to informationsmedlemmer. 22. F&P har licens til Autotaks systemerne i Danmark 2. F&P formidler systemet til en række organisationer i Danmark, hvorved Autotaks systemerne anvendes i stort set hele autoreparationsbranchen. 23. F&P har oplyst, at de ikke tager betaling for formidlingen af Autotaks systemerne. Årsagen hertil er, at systemet er et kommunikationsmedie mellem det enkelte forsikringsselskab og værksted. Har begge parter ikke systemet, vil det medføre, at forsikringsselskabet er nødt til at sende en taksator ud til værkstedet, når bilens skade skal takseres. Dette vil i længden koste forsikringsselskaberne mere end det, der kunne inddrives på salg af Autotaks systemerne. Autobranchens brugere af Autotaks systemerne 24. Dansk Automobilforhandler Forening (D.A.F) får Autotaks systemerne af F&P og videreformidler systemerne til sine medlemmer, der er autoriserede autoforhandlere og autoriserede autoværksteder. 25. D.A.F. er bilbranchens største brancheorganisation. D.A.F havde i medlemsvirksomheder, der repræsenterer 41 bilmærker og 1109 forhandlere af nye biler. D.A.F s medlemmer omsatte i 1999 for i alt 49,9 mia. kr. Omsætningen dækker over salg af nybiler, brugte biler, reservedele og reparationer. 26. F&P formidler også Autotaks systemerne til en lang række andre organisationer og selskaber i autobranchen: Centralforeningen af Autoreparatører (CAD), hvis medlemmer er de ikke autoriserede autoværksteder, Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark (S.K.A.D), hvis medlemmer er ikke autoriserede karrosseribyggere og autooprettere og SMC-Data, Volvo Bilia / Volrat, Datamann A/S, D.A.O., ADP Dealer Service Denmark, Cykelhandlerkæden, T-Systems, RST Helios, Automester og AutoPartner. Autotaks kalkulationssystemet 27. Autotaks bygger på det internationale skadesopgørelsessystem Audatex med visse tilpasninger (dansk sprog, danske bilmodeller mv.). 28. Audatex kalkulationssystemet er oprindeligt udviklet af en række tyske taksatororganisationer, der også har udviklet kalkulationssystemet Eurotax, på baggrund af hvilket FAI euro LAK er udviklet Audatex systemet ejes i dag af Audatex AG i Schweiz, der formidler licensaftaler til brugere i 20 andre lande 4, herunder F&P, der på baggrund af en bestyrelsesbeslutning i F&P, har haft rettighederne i Danmark siden Selskabet Audatex GmbH i Tyskland varetager systemets datavedligeholdelse og bearbejdning af data for nye bilmodeller. 30. Audatex indeholder som udgangspunkt en bildatabase, fabrikstider, reservedelsdata, lakeringstider, et kalkulationsprogram, PC-grafik og en del hjælpeprogrammer. Den danske udgave Autotaks er ændret på nogle punkter, for eksempel er sproget ændret til dansk. For det andet indeholder Autotaks kun de bilmodeller, der kan købes i Danmark. Endelig indeholder

4 4 af :33 Autotaks de danske reservedelspriser, gennemsnitlige danske lakindkøbspriser, danske fotos og dansk kommunikation. 31. Når et forsikringsselskab bruger Autotaks lægger selskabet selv oplysninger ind i en dertil indrettet del af systemet på baggrund af forsikringsselskabets individuelle aftaler med autoværkstedet. Denne del indeholder de værkstedstimepriser og andre specielle aftaler, som det pågældende forsikringsselskab har med de enkelte værksteder, se også bilag Alle de data, som Autotaks indeholder herunder både de, der ligger i det grundlæggende system og dem, der som udgangspunkt forhandles individuelt mellem værksted og forsikringsselskab bl.a. værkstedstimeprisen, kan meget let ændres i forbindelse med takseringen af en skade. Dette betyder, at bl.a. reservedelspriserne kan ændres, hvis f.eks. forsikringsselskabet får rabat på reservedele, eller der anvendes en brugt reservedel. 33. Autotaks systemet bliver anvendt af 51 forsikringsselskaber (ca. 350 taksatorer) og cirka 1700 værksteder. I 2000 blev der foretaget kalkulationer. 34. De enkelte elementer i Autotaks gennemgås nedenfor. Beregning af arbejdstid 35. De indeholdte fabrikstider i Autotaks omfatter hovedsagelig tid til udskiftningsarbejde. Herudover kan der forekomme arbejde i forbindelse med opretning og reparation af skadede dele, hvor tidsforbruget ikke er fastsat i Autotaks. Dette tidsforbrug aftales fra skade til skade mellem taksator og værksted. Reservedels- og materialebetalingen 36. Autotaks systemet indeholder data om reservedele til samtlige modeller for hvert af de 22 bilmærker og 245 bilmodeller, herunder oplysninger og vejledende udsalgspriser, der er givet af de pågældende producenter eller importører. 37. Ved brug af uoriginale reservedele anvendes det pågældende værksteds normale priser, medens prisen aftales konkret mellem taksator og værksted ved brug af brugte reservedele. 38. For hvert bilmærke er der endvidere angivet en række yderligere omkostninger. Omkostningerne til hjælpematerialer (ilt, gas, CO2, tin, tvist etc.) og miljøomkostninger er fastsat som en procentdel af arbejdstidsbetalingen. Omkostninger til småmaterialer (clips, skiver, skruer etc.) er fastsat som en procentdel af reservedelsbeløbet. Timepriser 39. Disse er ikke fastlagt i Autotaks systemet. 40. Autotaks systemet er indrettet med et underliggende system, jf. punkt 31 hvor hvert forsikringsselskab og hvert værksted kan gå ind og lave individuelle aftaler for deres samarbejde, se også bilag 1. I dette underliggende system kan aftaler om timepriser, materiale rabatter, brugtdelsaftaler, tidsforbrug osv. indtastes. 41. I praksis fungerer systemet således, at når en forsikringstager henvender sig til et værksted og oplyser hvilket forsikringsselskab, denne er forsikret hos, vil værkstedet taste dette i et dertil indrettet felt i Autotaks. Forhandlingen med taksatoren om den pågældende skadespris vil herefter foregå med udgangspunkt i den relevante aftale mellem netop disse to parter. 42. I Autotaks systemet ligger en selvstændig lak-del, AT-lak, der beskrives nedenfor.

5 5 af :33 AT-lak 43. Som nævnt ovenfor indeholder Autotaks også en lak del, AT-lak. AT-lak og FAI euro LAK, der anvendes af autolakererne, er som udgangspunkt et og samme system, idet alle normeringer og data i systemerne stammer fra de samme selskaber (Eurotax og AZT). 44. AT-lak indeholder oplysninger om bilmærker- og modeller med angivelse af arbejdsbeskrivelser og behandlingsmønstre. Systemet angiver det gennemsnitlige tidsforbrug for de forskellige arbejdsopgaver og det gennemsnitlige materialeforbrug. Systemet indeholder ligeledes oplysninger om de gennemsnitlige materialepriser 45. FAI euro LAK anvendes af lakeringsværkstederne på alt lakeringsarbejde på biler. AT-lak finder derimod anvendelse på forholdet mellem forsikringsselskabet og det autoværksted, der har den skadede bil til reparation, og ikke direkte i forholdet mellem autoværkstedet og det lakeringsværksted, der udfører lakeringsarbejdet i underentreprise for autoværkstedet. 46. De enkelte elementer i AT-lak systemet gennemgås nedenfor. 5 Beregning af arbejdstid 47. AT-lak angiver en normeret gennemsnitstid (inkl. starttid) for de enkelte arbejdsopgaver. Gennemsnitstiden er fastsat af det tyskeforskningsinstitut AZT på basis af en række tidsstudier. Beregning af materialebetaling 48. AT-lak indeholder en normering af det gennemsnitlige materialeforbrug ved de forskellige arbejdsopgaver. Materialeforbruget er fastsat af AZT på basis af arealopmålinger og behandlingsmønstre for hver enkelt arbejdsopgave. 49. Systemet indeholder endvidere en angivelse af materialepriser. Det drejer sig om priserne på de forskellige typer lak, der anvendes samt priser på en række hjælpematerialer. AZT har fastsat priserne som et vægtet gennemsnit af de fire største leverandørers salgspriser. 50. AT-lak systemet foretager på basis af disse priser og materialeforbruget automatisk en beregning af den samlede materialebetaling, idet der i systemet er mulighed for at indtaste et materialeindeks til beregning af en materialeavance. 51. Systemet har som udgangspunkt et materialeindeks på 100, svarende til den gennemsnitlige materialepris dvs. en avance på 0 pct. Det er herefter op det det enkelte værksted at fastsætte en gennemsnitlige materialeavance, som det må forventes, at autolakereren (der udfører lakarbejdet i underentreprise) vil forlange. Dette sker i praksis ved at ændre materialeindekset. Sættes indekset til f.eks. 120, kalkulerer systemet med en gennemsnitlig materialeavance på 20 pct. Miljøtillæg 52. Herudover indeholder AT-lak et miljøtillæg, der beregnes som en procentdel af den samlede materialepris. Det er op til det enkelte værksted at fastsætte denne procentdel. Timepriser og avancer 53. AT-lak systemet indeholder ingen vejledende timepriser og ingen vejledende avancer. Disse skal aftales separat mellem det enkelte værksted og det enkelte forsikringsselskab. 54. Samlet set kan der hentes normeringer for arbejdstid. materialeomkostninger og materialeforbrug i AT-lak systemet. Hertil skal der lægges materialeavance, timeløn og

6 6 af :33 miljøtillæg. Vurdering 55. Autotakssystemet har ikke været anmeldt til Konkurrencestyrelsen i dets nuværende form. Styrelsen har ex officio taget systemet op til vurdering i forbindelse med vurderingen af det anmeldte FAI euro LAK system. 56. Forsikringsselskaberne og autoværkstederne driver erhvervsvirksomhed, hvorfor Autotaks systemernes anvendelse i Danmark er omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk Medlemmerne af F&P og autoreparationsbranchens brugere af Autotaks systemerne har tilsammen en omsætning, der langt overstiger 1 mia. kr. Allerede af den grund, kan det fastslås, at aftalerne ikke er undtaget fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, som følge af bagatelreglerne i lovens 7. Det relevante marked Det relevante produktmarked 58. Forsikringsskader på biler bliver udbedret på forsikringsselskabets regning med et autoværksted som hovedentreprenør. Visse skader som f.eks. lakskader - kan blive udført i underentrepriser hos selvstændige lakeringsværksteder. 59. Autotaks, herunder AT-lak, anvendes dog kun som hjælp til beregning af den pris, som autoværkstedet kan tage af forsikringsselskabet. Dette inkluderer såvel prisen for reparationsarbejdet som lakarbejdet, hvad enten lakeringen foretages af værkstedet selv eller af en selvstændig lakerer. 60. Autotakssystemet indeholder data om de fleste gængse bilmærker og -modeller. Systemet omfatter både vare- og personbiler. 61. Det relevante produktmarked i sagen fastlægges som enhver form for autoskadearbejde, herunder plade- og lakeringsarbejde på person- last og varebiler. 62. På trods af, at lak-, karosseri,- plade- og reparationsarbejder som regel ikke er substituerbare ydelser - men snarere er komplementære - foretages der ikke en separat opdeling af disse ydelser, da Autotaks systemerne indeholder alle disse ydelser, og da det ikke har betydning for sagens udfald i øvrigt. Det relevante geografiske marked 63. Som tidligere nævnt er langt størstedelen af autoreparationerne i Danmark forsikringsdækkede. I henhold til det frie værkstedsvalg, som næsten alle forsikringsselskaber tilbyder deres kunder, vil en forbruger som regel køre til det nærmeste/mest belejlige autoreparationsværksted. Autoreparationsværkstedet vil herefter af tidsmæssige årsager også oftest vælge en lakerer i nærheden af værkstedet. 64. Det er klart, at forbrugere i det omfang de selv skal betale skaden vil være mere kritiske med hvilket værksted de vælger. Således må det antages, at denne kundegruppe vil være tilbøjelig til at køre lidt længere efter et værksted, der til gengæld er billigere. Statistikken tyder imidlertid på, at mængden af forbrugere, der krydser grænsen i denne anledning ligger på et minimum. 65. Danmarks Statistik opgør normalt kun im- og eksport af varer, ikke af serviceydelser. Konkurrencestyrelsen har imidlertid fået foretaget specialkørsler, hvoraf fremgår, at såvel eksport som import af reparations- og lakeringsydelser udgør en meget lille procentdel af det samlede indenlandske salg. 6

7 7 af : Det relevante geografiske marked afgrænses herefter til Danmark. Konkurrencelovens 6, stk Audatex systemet, som danner grundlag for Autotaks systemerne, ejes af det schweiziske selskab Audatex AG, der formidler licenser til interesserede virksomheder i hele verden. Audatex AG har siden 1990 solgt en licens til systemet til F&P, der i overensstemmelse med licensen tilpasser systemet til danske forhold, men i øvrigt ikke ændrer ved systemets normerede satser. 68. Ved vurderingen af Autotaks systemerne må indgå, at de leveres fra en tredjemand, der ikke nødvendigvis har sammenfaldende interesser med systemets brugere, forsikringsselskaberne og autoværkstederne. 69. F&Ps formidling af Autotaks til autobranchens organisationer og værksteder er vertikale aftaler, da forsikringsselskaberne er kunder hos værkstederne, når forsikringsdækkede biler skal repareres/lakeres. Beslutningen i F&P om, at erhverve licensen til Autotaks, er imidlertid en horisontal branchevedtagelse. 70. Det forhold, at der er indgået en aftale mellem to brancheforeninger, der hvad aftalen angår, befinder sig i hvert sit omsætningsled er ifølge F&P - ikke udtryk for, at der er truffet en vedtagelse om at binde medlemmerne i de respektive brancheforeninger til at anvende Autotaks systemerne. 71. Nedenfor vurderes det, om Autotaks systemerne har til formål eller til følge, at begrænse konkurrencen mellem autoværksteder i Danmark, som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2. Konkurrencebegrænsning 72. Det må vurderes, at Autotaks systemerne ikke har til formål at begrænse konkurrencen mellem autoværksteder. Systemerne indeholder ikke åbenbare konkurrencebegrænsninger og er hverken et redskab til at samordne priser eller avancer. Autotaks systemerne kan derimod anvendes til fakturering, idet aftaleparterne efter forhandlingen i den konkrete skadesag indtaster de aftalte variable og den aftalte timepris og dermed automatisk får en komplet faktura, indeholdende alle de nødvendige oplysninger. 73. Audatex kalkulationssystemet (hvoraf Autotaks udspringer) er oprindeligt udviklet af en række tyske taksatororganisationer og vedligeholdes med opdateringer af data fra bilfabrikkerne og målinger og tidsstudier fra forskningsinstitutter. Dataene i systemet er efter det oplyste ikke udarbejdet med henblik på at enten fastsætte et prisniveau eller øge hhv. sænke priserne på reparationsarbejder. Dataene dækker kun målelige faktorer, hvortil F&P har lagt de vejledende reservedelspriser. 74. Disse vejledende reservedelspriser er de samme vejledende videresalgspriser, som hver enkelt bilimportør giver til sine forhandlere/autoriserede værksteder. De vejledende videresalgspriser kan for de fleste bilmærkers vedkommende hentes på bilmærkernes hjemmesider, hvorfor Autotaks systemets formidling heraf ikke udgør en udveksling af kommercielt følsomme oplysninger. Systemets dataformidling kan derfor ses som et hjælpemiddel til en hurtigere skadeopgørelse sammenstillet med de prisvejledninger, som findes i det vertikale forhold mellem importør og forhandler/værksted. 75. Endvidere skal det tillægges vægt, at alle faktorer i systemet er meget lette at ændre, ligesom systemet på ingen måde tilskynder til konkurrencebegrænsende adfærd i forbindelse med anvendelsen af Autotaks systemerne. 76. Inde i Autotaks har det enkelte forsikringsselskab en database, hvor selskabets aftaler med de

8 8 af :33 enkelte værksteder ligger. Et værksteds timepriser og anvendelse af de normerede variable er således afhængige af, hvilket forsikringsselskab det kontraherer med. Ligeledes er de betingelser et forsikringsselskab opnår hos værkstederne afhængige af, hvilket værksted forbrugeren har valgt at køre sin bil ind på. 77. Systemet lægger altså op til, at timepriserne der ofte udgør en betydelig del af den samlede regning - og anvendelsen af de normerede faktorer i systemet aftales individuelt mellem det enkelte værksted og det enkelte forsikringsselskab. Specielt om AT-lak 78. Vedrørende anvendelsen af AT-lak gør de ovennævnte forhold sig ligeledes gældende. AT-lak normerer tidsforbrug, materialeforbrug og materialeomkostninger, men indeholder ingen vejledende timepriser og ingen avancer på materialernes indkøbspriser. 79. Det skal endvidere bemærkes, at når forsikringsselskabet og værkstedet forhandler prisen på lakeringsarbejdet har det i praksis virkninger for tredjemand, lakereren, idet lakarbejdet udføres i underentreprise af denne. Underentrepriseaftalen mellem værkstedet og autolakereren er dog stadig en separat aftale, der skal forhandles mellem disse to parter. Har autoværkstedet således forlangt et for lille beløb af forsikringsselskabet for arbejdet, risikerer værkstedet at måtte betale lakereren en højere pris for arbejdet. 80. Det forhold, at autoværkstedet forhandler lakpriser med forsikringsselskabet, har en vis lighed med byggebranchens entreprenøraftaler, hvor der ligeledes i den samlede entreprisesum, skal være plads til hhv. el-arbejde, murer-arbejde osv. 81. Samlet må det vurderes, at AT-lak hverken har til formål eller til følge af begrænse konkurrencen, da aftalen ikke er udtryk for en normering af priserne for lakarbejde. AT-lak er i lighed med det øvrige Autotakssystem udelukkende et hjælpemiddel til at beregne omkostningerne ved et arbejde, hvortil der skal lægges en timepris samt en avancepct. Konklusion 82. F&Ps formidling af Autotaks systemet, herunder AT-lak systemet til F&Ps medlemmer og til autoreparationsbranchen er, efter de forhold som Konkurrencerådet har kendskab til, ikke en konkurrencebegrænsning som omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 2, hvorfor der ikke er grundlag for at udstede et påbud i medfør af konkurrencelovens 6, stk Jf. Forsikringsoplysningens hjemmeside, 2 På lakdelen deler F&P licensretten med FAI, der formidler FAI euro LAK kalkulationssystemet 3 Jf. rådsnotat vedr. FAI euro LAK kalkulationssystemet, der er forelægges for rådet parallelt med dette notat. 4 Heriblandt alle EU medlemsstater med undtagelse af Sverige, Finland og Italien, der anvender et lignende system, udviklet af en anden virksomhed end Audatex AG. 5 For god ordens skyld gøres opmærksom på, at elementerne er sammenfaldende med elementerne beskrevet i FAI euro LAK notatet, der forelægges for rådet parallelt med denne sag. 6 Procenttallene ligger mellem 0 og 1,15 pct.

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser 1 af 8 08-08-2012 14:02 BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser Journal nr.2:8032-838/industri, lsp Rådsmøde den 29 marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT 28-05-2014 13/03415 /MSE, SEM Punkt 2 NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere