Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering"

Transkript

1 Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale styrelseslov samt Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Derudover er der i Frederikssund Kommune fastsat følgende regler for bevillingsstyring og økonomisk decentralisering. 2. Formål De overordnede målsætninger for det fastlagte bevillingsniveau samt regler for økonomiske decentralisering er fastsat med udgangspunkt i: Fleksibel økonomisk styring - sammenhæng mellem opgaveløsning og ressourceudnyttelse. Økonomisk ansvarlighed - lederniveauets motivation til styring og prioritering. 3. Bevillingsniveau Kompetencen til at afgive bevillinger er ved lov placeret hos Byrådet. Denne kompetence kan ikke uddelegeres, men byrådet kan, ved fastsættelse af bevillingsniveauet, overlade en række dispositioner og beslutninger om den nærmere fordeling af bevillinger til en bevillingsmodtager. Bevillingsmodtagerne er i dette regelsæt fastsat til at være de enkelte udvalg, dvs. at hvert udvalg af Byrådet tildeles en eller flere bevillinger. Udvalgene kan indenfor disse bevillinger foretage uddelegering af budgetansvaret til udvalgte institutioner og formål, som ligger under udvalgets område. De nærmere regler for denne økonomiske decentralisering er omtalt i afsnit 6. Udvalgene er ansvarlige for at overholde de af Byrådet afgivne bevillinger, og om fornødent søge tillægsbevillinger. Bevillinger afgives som nettobevillinger. Det vil sige, at bevillingsmodtagere har mulighed for at finansiere merudgifter med merindtægter, så længe den samlede nettobevilling overholdes. Bevillinger gives for ét år ad gangen. Budgetbeløb i overslagsår har alene planlægningsmæssig og informativ karakter, og der kan således ikke disponeres i sikker forventning om, at de beløb, som fremtræder her, vil være tilgængelige. Omplaceringer kan i løbet af året foretages indenfor de tildelte bevillinger, dog under hensyntagen til de forbehold, som måtte være anført i budgetbemærkningerne, eller i dette bilag Grundlæggende bevillingsopdeling Kommunens samlede økonomiske ramme kan opdeles på følgende overordnede kategorier, hvor der er taget udgangspunkt i KL s og Indenrigsministeriets definitioner: 1. Finansielle poster. 2. Forsyningsområdet (brugerfinansieret område drift og anlæg). 3. Anlægsudgifter (skattefinansieret område). 4. Driftsudgifter. 4.1 Service (f.eks. skoler, daginstitutioner og ældrepleje). 4.2 Overførsler (lovbundne udgifter, f.eks sygedagpenge, pension og kontanthjælp) Finansielle poster: De finansielle poster (hovedkonto 7 og 8) vedrører skatter, afgifter, tilskud og udligning, låneoptagelse, renter og afdrag samt øvrige finansforskydninger. De finansielle poster er fordelt på følgende bevillinger, hvorimellem der ikke kan ske omplacering: Renteindtægter Renteudgifter Tilskud og udligning, momsudligning Skatter låneoptagelse, afdrag på optagne lån, kurstab og kursgevinster Afdrag på udlån Øvrige finansforskydninger (excl. 8.32) Samtlige bevillinger under finansielle poster tilhører Økonomiudvalget. 1

2 Forsyningsområdet (drift og anlæg) Forsyningsområdet omfatter samtlige udgifter og indtægter (drift og anlæg) for det brugerfinansierede område. Med virkning fra 2009 omfatter det brugerfinansierede område kun tømnings- og affaldsordninger, idet det øvrige forsyningsområde (Spildevand og vandforsyning) er udskilt i et kommunalt forsyningsselskab. Der er fastsat følgende bevillingsniveau for det samlede forsyningsområde: Drift: Tømningsordninger (samlet nettoramme) Affaldshåndtering (samlet nettoramme) Anlæg: Netto anlægsbevilling pr. projekt. Omkring anlæg henvises endvidere til afsnit , som omhandler de særlige forhold, der skal iagttages omkring anlægsbevillinger Anlægsudgifter (skattefinansieret område) Omfatter samtlige kommunale anlægsprojekter på det skattefinansierede område. Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige og vedrører de poster, som i den autoriserede kontoplan er tildelt "dranstværdien" 3. Det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der foreligger en anlægsbevilling, samt at der på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. Selv om en anlægsbevilling er flerårig kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde, svarende til det i budgettet opførte rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb vil som hovedregel være optaget i investeringsoversigten under fagudvalget, som administrerer det pågældende driftsområde, som anlægget vedrører. Bevillingsmæssigt tilhører samtlige anlæg dog Byrådet, hvorfor ingen anlæg kan iværksættes uden Byrådet, efter indstilling fra fagudvalg og økonomiudvalg, har godkendt en frigivelse af det pågældende rådighedsbeløb. Frigivelsen kan enten ske i forbindelse med budgettets vedtagelse eller i løbet af budgetåret. For det skattefinansierede anlægsområde er fastsat følgende bevillingsniveau: Netto anlægsbevilling pr. projekt. Eventuelle afvigelser fra dette bevillingsniveau vil være fastsat i de specielle budgetbemærkninger Driftsudgifter (skattefinansieret område) Vedrører samtlige driftsudgifter, indtægter og refusioner på det skattefinansierede område, som er tildelt dranstværdien 1 eller 2. Bevillingsniveauet er fastsat med udgangspunkt i at skabe en bevillingsmæssig sammenhæng i de forskellige kommunale opgavetyper, hvilket er forsøgt opnået ved at opdele samtlige driftsudgifter i en række politikområder. De enkelte politikområder indeholder opgavebeslægtede udgiftsområder, som tilsammen udgør en samlet nettobevilling. Det enkelte fagudvalg har dermed mulighed for at flytte rundt på budgetmidler indenfor det enkelte politikområde, med henblik på en løbende optimering af den kommunale drift. Hver bevilling er dog underopdelt i 2 rammer, hvorimellem der ikke kan foretages omplaceringer: Serviceudgifter: (ramme med overførselsadgang) Eksempler på serviceudgifter kan være drift af skoler, daginstitutioner m.v. Overførselsudgifter (ramme uden overførselsadgang) Eksempler på overførselsudgifter kan være sygedagpenge, kontanthjælp m.v. Udgangspunktet for budgetrammerne er det af Byrådet vedtagne budget, med de heri anførte beløb og mængdemæssige forudsætninger. For en nærmere beskrivelse af hvad de enkelte bevillinger indeholder, henvises til de specielle budgetbemærkninger. De enkelte politikområder og deraf følgende bevillinger er nærmere beskrevet i afsnit

3 3.2 Politikområder: Det skattefinansierede driftsområde er inddelt i en række politikområder indenfor de enkelte fagudvalg. Hvert politikområde er opdelt i 2 nettobevillinger (serviceudgifter og overførselsudgifter), som beskrevet under 3.1. Økonomiudvalget Boligpolitik (S) Beredskab (S) Politisk organisation (S) Lønpuljer og tjenestemandspensioner (S) Udkontering af IT, løn, forsikringer m.v. (tværgående) (S) Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og fritid (S) Social- og Ældreudvalget Social service (S/O) Servicecenter (S/O) Ældreområdet (S) Teknik- og Miljøudvalget Jordforsyning (S) Kommunale bygninger (S) Hovedvedligeholdelse (tværgående) (S) Veje og grønne områder Forsyning (S) Natur og Miljø (S) Opvækst- og Uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet (S/O) Dagpasning (S) Anbringelser og forebyggende foranstaltninger (S/O) Administration (S) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed og forebyggelse (S) Aktivitetsbestemt medfinansiering (S) Administration mv. (S) Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesindsats (S/O) Erhverv og turisme (S) Plan- og Udviklingsudvalget Kollektiv trafik (S) Betegnelser tilknyttet de enkelte bevillinger: S = Politikområdet omfatter én bevilling til serviceudgifter. O = Politikområdet omfatter én bevilling til overførselsudgifter. S/O = Politikområdet er opdelt i 2 bevillinger, opdelt på service- og overførselsudgifter. For en nærmere beskrivelse af, hvilke konkrete opgaver, de enkelte politikområder indeholder, henvises til budgettets specielle bemærkninger, samt detaljeret bevillingsspecifikation, som vedligeholdes af økonomiafdelingen. 4. Budgetopfølgning Bevillingsmodtagerne er i dette regelsæt fastsat til at være de enkelte udvalg, dvs. at hvert udvalg af Byrådet er tildelt en eller flere bevillinger. Udvalgene er ansvarlige for at overholde de af Byrådet afgivne bevillinger, og om fornødent søge tillægsbevillinger. For sikre at de afgivne bevillinger overholdes er der fastsat følgende overordnede regler for den løbende budgetopfølgning. 4.1 Faste opfølgninger Der skal foretages en løbende ledelsesinformation omkring forbrug m.v., samt 3. egentlige årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningerne vedrører samtlige kommunale områder. Økonomiafdelingen udsender umiddelbart før skæringsdatoen for budgetopfølgningen en tidsplan til direktører og fagchefer. Økonomiafdelingen udarbejder rapporter for hvert fagudvalg til brug for opfølgningen. Fagcheferne har ansvaret for, at budgetopfølgningen igangsættes, og indhenter fornøden bistand fra økonomiafdelingen. Budgetopfølgning må kun indeholde ændrede budgetforudsætninger som for eksempel flere børn i daginstitutioner eller deciderede budgetfejl. Ønsker om nye tiltag må ikke medtages i budgetopfølgningen, men skal fremsendes særskilt til fagudvalgene. Opfølgningen foretages pr. fagudvalg og behandles ligeledes i de pågældende fagudvalg. Økonomiafdelingen koordinerer fagudvalgenes beslutninger og indstillinger, og udarbejder en fælles budgetopfølgning til Økonomudvalget og Byrådet. Når budgetopfølgningen har været behandlet i Byrådet indarbejdes eventuelle afledte tillægsbevillinger i økonomisystemet af økonomiafdelingen. 3

4 5. Tillægsbevillinger Byrådet har mulighed for i årets løb at meddele tillægsbevillinger. Tillægsbevillinger kan fremkomme som et resultat af de faste budgetopfølgninger omtalt i afsnit 4.1., eller via selvstændige dagsordenspunkter. Eventuelle ansøgninger om tillægsbevillinger indstilles via relevant fagudvalg til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse. Som hovedregel må der ikke afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Enhver tillægsbevillingsansøgning skal indeholde en angivelse af, hvorledes udgiften skal finansieres. Det enkelte fagudvalg bør tilstræbe at finde finansiering af et eventuelt merforbrug indenfor egen ramme, og kun undtagelsesvis indstille en finansiering via kassebeholdningen. Alle sager til politisk behandling skal påtegnes af økonomiafdelingen, med henblik på at sikre hvorvidt disse har afledte økonomiske konsekvenser. Såfremt tillægsbevillingen vedrører et anlæg er det en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der ligeledes afsættes og frigives et rådighedsbeløb jf. afsnit Økonomisk decentralisering Med henblik på at fremme den økonomiske ansvarlighed, samt udnytte de økonomiske ressourcer mest hensigtsmæssigt, er der fastsat følgende økonomiske decentraliseringsregler: Budgetansvarlige kan tildeles en netto-budgetramme, med mulighed for overførselsret mellem de enkelte budgetår, således at det f.eks. er muligt at spare op til større investeringer over flere år, og at uhensigtsmæssige økonomiske dispositioner i slutningen af et budgetår kan undgås. Som udgangspunkt kan der dog kun ske overførsel af serviceudgifter, som beskrevet under afsnit Den budgetansvarlige forvalter de tildelte ressourcer under hensyntagen til gældende lovgivning, overenskomster, aftaler samt øvrige politikker på området, og i overensstemmelse med de mål som Byråd og fagudvalg har besluttet. Den budgetansvarlige forventes at tilrettelægge sin økonomistyring på en sådan måde, at nettorammen ikke overskrides udover den tilladte grænse for underskud, jf. afsnittet 6.3. Såfremt den budgetansvarlige vurderer, at en tillægsbevilling er nødvendig, skal der hurtigst muligt rettes henvendelse til fagudvalget, som herefter vurderer hvorvidt ansøgning skal imødekommes, og om der evt. skal søges tillægsbevilling i Byrådet Rammefastsættelse Den økonomiske decentralisering omfatter som udgangspunkt samtlige konti, hvor det er vurderet, at den budgetansvarlige har mulighed for at påvirke forbruget. Budgetrammerne fastsættes for det enkelte år med udgangspunkt i det vedtagne budget med de heri anførte beløbs- og mængdemæssige forudsætninger. Økonomiafdelingen informerer de budgetansvarlige om, hvilken ramme der er gældende for det kommende budgetår. De nærmere regler for hvad rammen kan indeholde er omtalt i de følgende afsnit Nettobevillinger Den tildelte ramme opgøres netto, hvilket bevirker at såfremt den budgetansvarlige skaffer sig ikke budgetterede indtægter, kan disse medvirke til at udvide den økonomiske ramme. Det forudsættes at ekstraordinære indtægter er forenelige med virksomhedens status som kommunal virksomhed, og i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes overordnede politik og praksis på området. Eksempler på alternative indtægter kan være: Salg af egne produkter. Salg af gammelt inventar. Salg af tjenesteydelser (undervisning m.v.). Arrangementer. Gebyrer og erstatninger. Sponsorindtægter. Arv, gaver og tilskud fra fonde og private. Udlejning af lokaler i kortere perioder. 4

5 Leje og leasing Den budgetansvarlige har mulighed for at indgå leje og leasingaftaler med finansiering indenfor den tildelte økonomiske ramme. Samtlige leje- og leasingaftaler skal dog godkendes af Økonomiudvalget. Aftaler fremsendes inden endelig indgåelse til økonomiafdelingen, som sørger for den videre politiske behandling. Økonomiudvalget kan vælge at uddelegere beslutningskompetencen til økonomiafdelingen, indenfor nogle nærmere fastsatte grænser. Den centrale godkendelsesprocedure skal bl.a. medvirke til, at der sikres et totalt overblik over samtlige indgåede aftaler, idet en sådan oversigt udgør et obligatorisk bilag i forbindelse med regnskabsafslutningen. Kommunen er desuden underlagt de af Indenrigsministeriet til en hver tid fastsatte regler om låntagning og meddelelse af garantier. Ovenstående bevirker bl.a. at der ikke kan indgås leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v. uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. styrelseslovens 42, stk. 1. Derudover beskriver den kommunale lånebekendtgørelse, at indgåelse af sådanne aftaler er at sidestille med kommunal låntagning, hvilket betyder, at der skal foretages deponering af de lejede eller leasedes værdi Lønbudgettet Der findes 2 modeller, hvorunder den budgetansvarlige kan tildeles budgetansvaret for sine lønudgifter: Lønramme/kr.: Den budgetansvarlige tildeles en samlet lønramme i kr. Lønramme/timer: Den budgetansvarlige tildeles en samlet normering, opgjort i timer. For begge tildelingsmodeller gælder, at den budgetansvarlige som hovedregel skal opfylde de eventuelle målsætninger som er fastsat de specielle bemærkninger. Eksempler herpå kan være minimumsnormeringer og fordelingen mellem uddannet og ikke uddannet personale. Frigjorte lønmidler kan benyttes til engangstillæg, ekstravikarer, overarbejde eller øvrige driftsudgifter m.v. Forhandling m.v. Uanset valg af lønmodel er den budgetansvarlige forpligtet til at sikre sig, at eventuelle nyansættelser, forhandling af tillæg m.v., sker i overensstemmelse med de centralt fastsatte regler. Sådanne aftaler skal derfor, inden endelig godkendelse, afstemmes med det pågældende områdes fagchef eller løn- og forhandlingsenheden. Vikarbudget: Vikarudgifter ved korttidsfravær (under 3 uger) er som udgangspunkt budgetlagt på de decentrale områder med et antal vikartimer, en andel af den faste normering eller lignende. På områder, hvor vikarudgifter i.f.m. barsler, langtidssygdom (udover 3 uger) m.v., er afsat som fælles puljebeløb, vil det enkelte område blive kompenseret for deres faktiske udgifter hertil. Der pågår et analysearbejde med henblik på at få klarlagt, hvorledes disse centrale puljer fremadrettet skal håndteres. Så snart dette analyse arbejde er afsluttet, vil konsekvenserne heraf blive indarbejdet i dette bilag. Hvilken styringsform benyttes: Som hovedregel er de enkelte kommunale områder underlagt følgende styringsmodel for deres lønbudget: Område: Lønramme/kr. Lønramme/timer Det tekniske område Skoleområdet Børneområdet Ældreområdet Kultur, fritid og øvrige områder Administationen Demografi I budgettet indregnes på udvalgte områder en demografiregulering, som sikrer, at der ved ændringer i antallet af borgere i en bestemt aldersgruppe, kan ske en fastholdelse af det politisk vedtagne serviceniveau. Demografireguleringen kan være såvel positiv som negativ. Reguleringen fortages med udgangspunkt i en række fastsatte nøgletal for de berørte områder samt den senest vedtagne befolkningsprognose. For en nærmere beskrivelse af demografimodellen, samt hvilke kommunale udgiftsområder denne omfatter, henvises til notat vedr. demografimodellen. 5

6 Løbende tilpasning: De budgetterede demografimidler vil første gang blive reguleret i forbindelse med årets første budgetopfølgning, og der vil senest ved regnskabsafslutningen blive foretages en endelig afregning, som kan indgå i overførselssagen for det pågældende år. Centrale puljer til nærmere fordeling: Demografimidlerne budgetteres på centrale puljer, og det er budgetafdelingens ansvar, at demografimidler løbende udmøntes på de underliggende bevillinger, og dermed indgår i de decentraliserede budgetter Undtagelser Der er en række udgiftsområder, som ikke er omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde, i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: 1. Andel fællesudgifter: Andel af IT, løn, forsikringer. m.v. (tværgående grp. 225), som benyttes til udkontering af fælles administrative udgifter fra 6.51 til berørte områder. 2. Forsikringer arbejdsskadeområdet: Forsikringer til udmøntning (tværgående sted ), som benyttes til budgettering af forsikringshenlæggelser grundet selvforsikring på arbejdsskadeområdet. 3. Hovedvedligeholdelse: Hovedvedligeholdelse (grp ), som benyttes til afholdelse af udgifter til større renoveringsopgaver. 4. Øvrige ejendomskonti: Gr : Forsikringer (erstatninger) Gr : Skatter og afgifter Gr : El Gr : Varme Gr : Vand Gr : Renovation Ad. 1+2: For andel af fællesudgifter samt forsikringer på arbejdsskadeområdet gælder, at samtlige posteringer foretages centralt, hvorfor samtlige budgetterede udgifter udgør 2 tværgående bevillinger, tilhørende Økonomiudvalget. Bevillingerne indgår derfor ikke i de decentraliserede budgetrammer. Ad. 3: For hovedvedligeholdelse gælder, at samtlige bevillingsdispositioner og posteringer foretages centralt af afdelingen for byggeri og kommunale ejendomme. Den samlede bevilling tilhører Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingerne indgår ikke i de decentraliserede budgetrammer, men der foretages en samlet opgørelse, og evt. overførsel af et samlet over-/underskud til nyt regnskabsår. Ad. 4: Energikontiene indgår ikke i de decentraliserede bevillingsrammer. Dette forventes dog at ske, så snart der er etableret en systematisk registrering af faktisk forbrug, beregnet idealforbrug m.v., for dermed at kunne foretage en retvisende opgørelse af et eventuelt over/underskud i det enkelte regnskabsår. Kontiene og indgår ikke i de decentraliserede budgetrammer, idet disse endnu ikke er budgetlagt retvisende, hvilket forventes at ske til budget Løbende tilpasninger af rammen Der vil i specifikke situationer være behov for at justere den tildelte budgetramme i løbet af budgetåret Lønbudgettet På udvalgte områder vil der i løbet af budgetåret, eller i forbindelse med regnskabsafslutningen, ske en korrektion af de tildelte lønmidler. Korrektionerne skyldes ændrede budgetforudsætninger. På eksempelvis børneområdet vil de tildelte normeringer blive reguleret i forhold til det faktiske antal indskrevne børn i den enkelte institution. En yderligere årsag kan være centralt budgetlagte lønpuljer, som i takt med at disse udmøntes, omplaceres til de relevante områder. De enkelte ordninger vil være nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger Demografi Som hovedregel foretages der en foreløbig efterregulering af de budgetterede demografimidler i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Derudover foretages der reguleringer såfremt forudsætningerne i løbet af året ændrer sig væsentligt, og senest i forbindelse med regnskabsafslutningen vil der blive foretaget en endelig opgørelse. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit

7 Øvrige korrektioner Det vurderes i forbindelse med årets 3 faste budgetopfølgninger, hvorvidt der skal foretages korrektioner til de decentraliserede budgetrammer Omplaceringer Den budgetansvarlige kan i løbet af året foretage budgetomplaceringer indenfor de konti, som er omfattet af den økonomiske decentralisering, dog under betingelse af de forbehold, der måtte være anført i de specielle budgetbemærkninger eller dette bilag. Eventuelle omplaceringer skal foretages under hensyntagen til det fastsatte bevillingsniveau. Omplaceringer mellem 2 bevillinger, også selvom disse er udgiftsneutrale, er at betragte som en tillægsbevilling, og kræver derfor en godkendelse Byrådet, jf. afsnit Rammeopgørelse Kontoplanen er forsøgt opdelt på en sådan måde, at konti, der er omfattet af en budgetramme med overførselsadgang, umiddelbart kan opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er ingen øvre grænse for hvad der kan overføres af overskud, hvorimod der maximalt kan overføres et underskud svarende til 2% af den samlede nettoramme. De endelige overførselsbeløb opgøres af økonomiafdelingen, og indstilles af direktøren via relevant fagudvalg til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse. Der vil i forbindelse med rammeopgørelsen blive taget højde for de forhold, som er nævnt i afsnit til Lønbudgetttet Der findes som omtalt i afsnit to modeller, hvorunder den budgetansvarlige kan tildeles budgetansvaret for sine lønudgifter. Før der foretages en opgørelse sikres det, at området er tildelt den korrekte normering/bevilling, samt at området har levet op til bevillingens forudsætninger. Lønramme/kr.: Eventuelle over-/underskud overføres til næste år, svarende til det opgjorte mindre-/merforbrug i kr.. Lønramme/timer: Eventuelle over/underskud overføres til næste år, svarende til det budgetafvigende antal timer samt en tilhørende lønudgift. Lønudgiften beregnes ved at gange mindre-/merforbruget i timer med en gennemsnitsløn for området. Vikarbudgettet: Der gælder specielle forhold for barselsvikarer, langtidssyge mv., idet disse finansieres af centralt afsatte puljer. Der pågår et analysearbejde, med henblik på at afklare, hvorledes disse puljer fremadrettet skal håndteres. Så snart dette analyse arbejde er afsluttet, vil konsekvenserne heraf blive indarbejdet i dette bilag Demografi Der henvises til afsnit Individuel vurdering For at der kan ske overførsel af et uforbrugt budgetbeløb, må det forudsættes, at de politisk fastsatte målsætninger, standarder og aftaler er efterlevet, samt at gældende procedurer og regler i henhold til lovgivningen er overholdt. Fagdirektøren kan til brug for indstillingen forlange en nærmere redegørelse fra den enkelte budgetansvarlige for, hvorledes eventuelle besparelser/overskud er opstået, samt hvad et eventuelt overførselsbeløb forventes anvendt til. Såfremt en budgetansvarlig utilsigtet har oparbejdet et underskud på mere end de tilladte 2%, skal underskuddet udover 2% som hovedregel afvikles i det efterfølgende budgetår, og den budgetansvarlige skal udarbejde en skriftlig plan for hvorledes dette vil ske Politisk behandling Den samlede overførselssag behandles politisk i april eller maj måned, sammen med regnskabet. De samlede overførsler vil blive behandlet som tillægsbevillinger, og resultatet vil blive indberettet til økonomisystemet, så det kan aflæses umiddelbart efter den politiske behandling. 7

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005

ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 ÆRØ KOMMUNE Overordnede principper for økonomistyring Godkendt af Sammenlægningsudvalget 2. marts 2005 #50168 v.3 16-02-2005 /la Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende økonomistyringsprincip...

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Hvad er et budget i regionerne?

Hvad er et budget i regionerne? Inspirationsnotat nr. 2cc til arbejdet i MED-Hovedudvalg 3. juli 2007 Hvad er et budget i regionerne? Hvad er et budget - kort fortalt? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter og udgifter.

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 6.0 Indledning 6.0-1 6.1 Bevillingstyper 6.1-1 6.2 Bevillingsniveau 6.2-1 6.2.1 Bevillingsniveau for driftsbevillinger 6.2-1 6.2.2

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318 Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere