Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering"

Transkript

1 Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale styrelseslov samt Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Derudover er der i Frederikssund Kommune fastsat følgende regler for bevillingsstyring og økonomisk decentralisering. 2. Formål De overordnede målsætninger for det fastlagte bevillingsniveau samt regler for økonomiske decentralisering er fastsat med udgangspunkt i: Fleksibel økonomisk styring - sammenhæng mellem opgaveløsning og ressourceudnyttelse. Økonomisk ansvarlighed - lederniveauets motivation til styring og prioritering. 3. Bevillingsniveau Kompetencen til at afgive bevillinger er ved lov placeret hos Byrådet. Denne kompetence kan ikke uddelegeres, men byrådet kan, ved fastsættelse af bevillingsniveauet, overlade en række dispositioner og beslutninger om den nærmere fordeling af bevillinger til en bevillingsmodtager. Bevillingsmodtagerne er i dette regelsæt fastsat til at være de enkelte udvalg, dvs. at hvert udvalg af Byrådet tildeles en eller flere bevillinger. Udvalgene kan indenfor disse bevillinger foretage uddelegering af budgetansvaret til udvalgte institutioner og formål, som ligger under udvalgets område. De nærmere regler for denne økonomiske decentralisering er omtalt i afsnit 6. Udvalgene er ansvarlige for at overholde de af Byrådet afgivne bevillinger, og om fornødent søge tillægsbevillinger. Bevillinger afgives som nettobevillinger. Det vil sige, at bevillingsmodtagere har mulighed for at finansiere merudgifter med merindtægter, så længe den samlede nettobevilling overholdes. Bevillinger gives for ét år ad gangen. Budgetbeløb i overslagsår har alene planlægningsmæssig og informativ karakter, og der kan således ikke disponeres i sikker forventning om, at de beløb, som fremtræder her, vil være tilgængelige. Omplaceringer kan i løbet af året foretages indenfor de tildelte bevillinger, dog under hensyntagen til de forbehold, som måtte være anført i budgetbemærkningerne, eller i dette bilag Grundlæggende bevillingsopdeling Kommunens samlede økonomiske ramme kan opdeles på følgende overordnede kategorier, hvor der er taget udgangspunkt i KL s og Indenrigsministeriets definitioner: 1. Finansielle poster. 2. Forsyningsområdet (brugerfinansieret område drift og anlæg). 3. Anlægsudgifter (skattefinansieret område). 4. Driftsudgifter. 4.1 Service (f.eks. skoler, daginstitutioner og ældrepleje). 4.2 Overførsler (lovbundne udgifter, f.eks sygedagpenge, pension og kontanthjælp) Finansielle poster: De finansielle poster (hovedkonto 7 og 8) vedrører skatter, afgifter, tilskud og udligning, låneoptagelse, renter og afdrag samt øvrige finansforskydninger. De finansielle poster er fordelt på følgende bevillinger, hvorimellem der ikke kan ske omplacering: Renteindtægter Renteudgifter Tilskud og udligning, momsudligning Skatter låneoptagelse, afdrag på optagne lån, kurstab og kursgevinster Afdrag på udlån Øvrige finansforskydninger (excl. 8.32) Samtlige bevillinger under finansielle poster tilhører Økonomiudvalget. 1

2 Forsyningsområdet (drift og anlæg) Forsyningsområdet omfatter samtlige udgifter og indtægter (drift og anlæg) for det brugerfinansierede område. Med virkning fra 2009 omfatter det brugerfinansierede område kun tømnings- og affaldsordninger, idet det øvrige forsyningsområde (Spildevand og vandforsyning) er udskilt i et kommunalt forsyningsselskab. Der er fastsat følgende bevillingsniveau for det samlede forsyningsområde: Drift: Tømningsordninger (samlet nettoramme) Affaldshåndtering (samlet nettoramme) Anlæg: Netto anlægsbevilling pr. projekt. Omkring anlæg henvises endvidere til afsnit , som omhandler de særlige forhold, der skal iagttages omkring anlægsbevillinger Anlægsudgifter (skattefinansieret område) Omfatter samtlige kommunale anlægsprojekter på det skattefinansierede område. Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige og vedrører de poster, som i den autoriserede kontoplan er tildelt "dranstværdien" 3. Det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der foreligger en anlægsbevilling, samt at der på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. Selv om en anlægsbevilling er flerårig kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde, svarende til det i budgettet opførte rådighedsbeløb. Rådighedsbeløb vil som hovedregel være optaget i investeringsoversigten under fagudvalget, som administrerer det pågældende driftsområde, som anlægget vedrører. Bevillingsmæssigt tilhører samtlige anlæg dog Byrådet, hvorfor ingen anlæg kan iværksættes uden Byrådet, efter indstilling fra fagudvalg og økonomiudvalg, har godkendt en frigivelse af det pågældende rådighedsbeløb. Frigivelsen kan enten ske i forbindelse med budgettets vedtagelse eller i løbet af budgetåret. For det skattefinansierede anlægsområde er fastsat følgende bevillingsniveau: Netto anlægsbevilling pr. projekt. Eventuelle afvigelser fra dette bevillingsniveau vil være fastsat i de specielle budgetbemærkninger Driftsudgifter (skattefinansieret område) Vedrører samtlige driftsudgifter, indtægter og refusioner på det skattefinansierede område, som er tildelt dranstværdien 1 eller 2. Bevillingsniveauet er fastsat med udgangspunkt i at skabe en bevillingsmæssig sammenhæng i de forskellige kommunale opgavetyper, hvilket er forsøgt opnået ved at opdele samtlige driftsudgifter i en række politikområder. De enkelte politikområder indeholder opgavebeslægtede udgiftsområder, som tilsammen udgør en samlet nettobevilling. Det enkelte fagudvalg har dermed mulighed for at flytte rundt på budgetmidler indenfor det enkelte politikområde, med henblik på en løbende optimering af den kommunale drift. Hver bevilling er dog underopdelt i 2 rammer, hvorimellem der ikke kan foretages omplaceringer: Serviceudgifter: (ramme med overførselsadgang) Eksempler på serviceudgifter kan være drift af skoler, daginstitutioner m.v. Overførselsudgifter (ramme uden overførselsadgang) Eksempler på overførselsudgifter kan være sygedagpenge, kontanthjælp m.v. Udgangspunktet for budgetrammerne er det af Byrådet vedtagne budget, med de heri anførte beløb og mængdemæssige forudsætninger. For en nærmere beskrivelse af hvad de enkelte bevillinger indeholder, henvises til de specielle budgetbemærkninger. De enkelte politikområder og deraf følgende bevillinger er nærmere beskrevet i afsnit

3 3.2 Politikområder: Det skattefinansierede driftsområde er inddelt i en række politikområder indenfor de enkelte fagudvalg. Hvert politikområde er opdelt i 2 nettobevillinger (serviceudgifter og overførselsudgifter), som beskrevet under 3.1. Økonomiudvalget Boligpolitik (S) Beredskab (S) Politisk organisation (S) Lønpuljer og tjenestemandspensioner (S) Udkontering af IT, løn, forsikringer m.v. (tværgående) (S) Kultur- og Fritidsudvalget Kultur og fritid (S) Social- og Ældreudvalget Social service (S/O) Servicecenter (S/O) Ældreområdet (S) Teknik- og Miljøudvalget Jordforsyning (S) Kommunale bygninger (S) Hovedvedligeholdelse (tværgående) (S) Veje og grønne områder Forsyning (S) Natur og Miljø (S) Opvækst- og Uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet (S/O) Dagpasning (S) Anbringelser og forebyggende foranstaltninger (S/O) Administration (S) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed og forebyggelse (S) Aktivitetsbestemt medfinansiering (S) Administration mv. (S) Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesindsats (S/O) Erhverv og turisme (S) Plan- og Udviklingsudvalget Kollektiv trafik (S) Betegnelser tilknyttet de enkelte bevillinger: S = Politikområdet omfatter én bevilling til serviceudgifter. O = Politikområdet omfatter én bevilling til overførselsudgifter. S/O = Politikområdet er opdelt i 2 bevillinger, opdelt på service- og overførselsudgifter. For en nærmere beskrivelse af, hvilke konkrete opgaver, de enkelte politikområder indeholder, henvises til budgettets specielle bemærkninger, samt detaljeret bevillingsspecifikation, som vedligeholdes af økonomiafdelingen. 4. Budgetopfølgning Bevillingsmodtagerne er i dette regelsæt fastsat til at være de enkelte udvalg, dvs. at hvert udvalg af Byrådet er tildelt en eller flere bevillinger. Udvalgene er ansvarlige for at overholde de af Byrådet afgivne bevillinger, og om fornødent søge tillægsbevillinger. For sikre at de afgivne bevillinger overholdes er der fastsat følgende overordnede regler for den løbende budgetopfølgning. 4.1 Faste opfølgninger Der skal foretages en løbende ledelsesinformation omkring forbrug m.v., samt 3. egentlige årlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgningerne vedrører samtlige kommunale områder. Økonomiafdelingen udsender umiddelbart før skæringsdatoen for budgetopfølgningen en tidsplan til direktører og fagchefer. Økonomiafdelingen udarbejder rapporter for hvert fagudvalg til brug for opfølgningen. Fagcheferne har ansvaret for, at budgetopfølgningen igangsættes, og indhenter fornøden bistand fra økonomiafdelingen. Budgetopfølgning må kun indeholde ændrede budgetforudsætninger som for eksempel flere børn i daginstitutioner eller deciderede budgetfejl. Ønsker om nye tiltag må ikke medtages i budgetopfølgningen, men skal fremsendes særskilt til fagudvalgene. Opfølgningen foretages pr. fagudvalg og behandles ligeledes i de pågældende fagudvalg. Økonomiafdelingen koordinerer fagudvalgenes beslutninger og indstillinger, og udarbejder en fælles budgetopfølgning til Økonomudvalget og Byrådet. Når budgetopfølgningen har været behandlet i Byrådet indarbejdes eventuelle afledte tillægsbevillinger i økonomisystemet af økonomiafdelingen. 3

4 5. Tillægsbevillinger Byrådet har mulighed for i årets løb at meddele tillægsbevillinger. Tillægsbevillinger kan fremkomme som et resultat af de faste budgetopfølgninger omtalt i afsnit 4.1., eller via selvstændige dagsordenspunkter. Eventuelle ansøgninger om tillægsbevillinger indstilles via relevant fagudvalg til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse. Som hovedregel må der ikke afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Enhver tillægsbevillingsansøgning skal indeholde en angivelse af, hvorledes udgiften skal finansieres. Det enkelte fagudvalg bør tilstræbe at finde finansiering af et eventuelt merforbrug indenfor egen ramme, og kun undtagelsesvis indstille en finansiering via kassebeholdningen. Alle sager til politisk behandling skal påtegnes af økonomiafdelingen, med henblik på at sikre hvorvidt disse har afledte økonomiske konsekvenser. Såfremt tillægsbevillingen vedrører et anlæg er det en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der ligeledes afsættes og frigives et rådighedsbeløb jf. afsnit Økonomisk decentralisering Med henblik på at fremme den økonomiske ansvarlighed, samt udnytte de økonomiske ressourcer mest hensigtsmæssigt, er der fastsat følgende økonomiske decentraliseringsregler: Budgetansvarlige kan tildeles en netto-budgetramme, med mulighed for overførselsret mellem de enkelte budgetår, således at det f.eks. er muligt at spare op til større investeringer over flere år, og at uhensigtsmæssige økonomiske dispositioner i slutningen af et budgetår kan undgås. Som udgangspunkt kan der dog kun ske overførsel af serviceudgifter, som beskrevet under afsnit Den budgetansvarlige forvalter de tildelte ressourcer under hensyntagen til gældende lovgivning, overenskomster, aftaler samt øvrige politikker på området, og i overensstemmelse med de mål som Byråd og fagudvalg har besluttet. Den budgetansvarlige forventes at tilrettelægge sin økonomistyring på en sådan måde, at nettorammen ikke overskrides udover den tilladte grænse for underskud, jf. afsnittet 6.3. Såfremt den budgetansvarlige vurderer, at en tillægsbevilling er nødvendig, skal der hurtigst muligt rettes henvendelse til fagudvalget, som herefter vurderer hvorvidt ansøgning skal imødekommes, og om der evt. skal søges tillægsbevilling i Byrådet Rammefastsættelse Den økonomiske decentralisering omfatter som udgangspunkt samtlige konti, hvor det er vurderet, at den budgetansvarlige har mulighed for at påvirke forbruget. Budgetrammerne fastsættes for det enkelte år med udgangspunkt i det vedtagne budget med de heri anførte beløbs- og mængdemæssige forudsætninger. Økonomiafdelingen informerer de budgetansvarlige om, hvilken ramme der er gældende for det kommende budgetår. De nærmere regler for hvad rammen kan indeholde er omtalt i de følgende afsnit Nettobevillinger Den tildelte ramme opgøres netto, hvilket bevirker at såfremt den budgetansvarlige skaffer sig ikke budgetterede indtægter, kan disse medvirke til at udvide den økonomiske ramme. Det forudsættes at ekstraordinære indtægter er forenelige med virksomhedens status som kommunal virksomhed, og i overensstemmelse med Frederikssund Kommunes overordnede politik og praksis på området. Eksempler på alternative indtægter kan være: Salg af egne produkter. Salg af gammelt inventar. Salg af tjenesteydelser (undervisning m.v.). Arrangementer. Gebyrer og erstatninger. Sponsorindtægter. Arv, gaver og tilskud fra fonde og private. Udlejning af lokaler i kortere perioder. 4

5 Leje og leasing Den budgetansvarlige har mulighed for at indgå leje og leasingaftaler med finansiering indenfor den tildelte økonomiske ramme. Samtlige leje- og leasingaftaler skal dog godkendes af Økonomiudvalget. Aftaler fremsendes inden endelig indgåelse til økonomiafdelingen, som sørger for den videre politiske behandling. Økonomiudvalget kan vælge at uddelegere beslutningskompetencen til økonomiafdelingen, indenfor nogle nærmere fastsatte grænser. Den centrale godkendelsesprocedure skal bl.a. medvirke til, at der sikres et totalt overblik over samtlige indgåede aftaler, idet en sådan oversigt udgør et obligatorisk bilag i forbindelse med regnskabsafslutningen. Kommunen er desuden underlagt de af Indenrigsministeriet til en hver tid fastsatte regler om låntagning og meddelelse af garantier. Ovenstående bevirker bl.a. at der ikke kan indgås leje- og leasingaftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v. uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. styrelseslovens 42, stk. 1. Derudover beskriver den kommunale lånebekendtgørelse, at indgåelse af sådanne aftaler er at sidestille med kommunal låntagning, hvilket betyder, at der skal foretages deponering af de lejede eller leasedes værdi Lønbudgettet Der findes 2 modeller, hvorunder den budgetansvarlige kan tildeles budgetansvaret for sine lønudgifter: Lønramme/kr.: Den budgetansvarlige tildeles en samlet lønramme i kr. Lønramme/timer: Den budgetansvarlige tildeles en samlet normering, opgjort i timer. For begge tildelingsmodeller gælder, at den budgetansvarlige som hovedregel skal opfylde de eventuelle målsætninger som er fastsat de specielle bemærkninger. Eksempler herpå kan være minimumsnormeringer og fordelingen mellem uddannet og ikke uddannet personale. Frigjorte lønmidler kan benyttes til engangstillæg, ekstravikarer, overarbejde eller øvrige driftsudgifter m.v. Forhandling m.v. Uanset valg af lønmodel er den budgetansvarlige forpligtet til at sikre sig, at eventuelle nyansættelser, forhandling af tillæg m.v., sker i overensstemmelse med de centralt fastsatte regler. Sådanne aftaler skal derfor, inden endelig godkendelse, afstemmes med det pågældende områdes fagchef eller løn- og forhandlingsenheden. Vikarbudget: Vikarudgifter ved korttidsfravær (under 3 uger) er som udgangspunkt budgetlagt på de decentrale områder med et antal vikartimer, en andel af den faste normering eller lignende. På områder, hvor vikarudgifter i.f.m. barsler, langtidssygdom (udover 3 uger) m.v., er afsat som fælles puljebeløb, vil det enkelte område blive kompenseret for deres faktiske udgifter hertil. Der pågår et analysearbejde med henblik på at få klarlagt, hvorledes disse centrale puljer fremadrettet skal håndteres. Så snart dette analyse arbejde er afsluttet, vil konsekvenserne heraf blive indarbejdet i dette bilag. Hvilken styringsform benyttes: Som hovedregel er de enkelte kommunale områder underlagt følgende styringsmodel for deres lønbudget: Område: Lønramme/kr. Lønramme/timer Det tekniske område Skoleområdet Børneområdet Ældreområdet Kultur, fritid og øvrige områder Administationen Demografi I budgettet indregnes på udvalgte områder en demografiregulering, som sikrer, at der ved ændringer i antallet af borgere i en bestemt aldersgruppe, kan ske en fastholdelse af det politisk vedtagne serviceniveau. Demografireguleringen kan være såvel positiv som negativ. Reguleringen fortages med udgangspunkt i en række fastsatte nøgletal for de berørte områder samt den senest vedtagne befolkningsprognose. For en nærmere beskrivelse af demografimodellen, samt hvilke kommunale udgiftsområder denne omfatter, henvises til notat vedr. demografimodellen. 5

6 Løbende tilpasning: De budgetterede demografimidler vil første gang blive reguleret i forbindelse med årets første budgetopfølgning, og der vil senest ved regnskabsafslutningen blive foretages en endelig afregning, som kan indgå i overførselssagen for det pågældende år. Centrale puljer til nærmere fordeling: Demografimidlerne budgetteres på centrale puljer, og det er budgetafdelingens ansvar, at demografimidler løbende udmøntes på de underliggende bevillinger, og dermed indgår i de decentraliserede budgetter Undtagelser Der er en række udgiftsområder, som ikke er omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde, i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: 1. Andel fællesudgifter: Andel af IT, løn, forsikringer. m.v. (tværgående grp. 225), som benyttes til udkontering af fælles administrative udgifter fra 6.51 til berørte områder. 2. Forsikringer arbejdsskadeområdet: Forsikringer til udmøntning (tværgående sted ), som benyttes til budgettering af forsikringshenlæggelser grundet selvforsikring på arbejdsskadeområdet. 3. Hovedvedligeholdelse: Hovedvedligeholdelse (grp ), som benyttes til afholdelse af udgifter til større renoveringsopgaver. 4. Øvrige ejendomskonti: Gr : Forsikringer (erstatninger) Gr : Skatter og afgifter Gr : El Gr : Varme Gr : Vand Gr : Renovation Ad. 1+2: For andel af fællesudgifter samt forsikringer på arbejdsskadeområdet gælder, at samtlige posteringer foretages centralt, hvorfor samtlige budgetterede udgifter udgør 2 tværgående bevillinger, tilhørende Økonomiudvalget. Bevillingerne indgår derfor ikke i de decentraliserede budgetrammer. Ad. 3: For hovedvedligeholdelse gælder, at samtlige bevillingsdispositioner og posteringer foretages centralt af afdelingen for byggeri og kommunale ejendomme. Den samlede bevilling tilhører Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingerne indgår ikke i de decentraliserede budgetrammer, men der foretages en samlet opgørelse, og evt. overførsel af et samlet over-/underskud til nyt regnskabsår. Ad. 4: Energikontiene indgår ikke i de decentraliserede bevillingsrammer. Dette forventes dog at ske, så snart der er etableret en systematisk registrering af faktisk forbrug, beregnet idealforbrug m.v., for dermed at kunne foretage en retvisende opgørelse af et eventuelt over/underskud i det enkelte regnskabsår. Kontiene og indgår ikke i de decentraliserede budgetrammer, idet disse endnu ikke er budgetlagt retvisende, hvilket forventes at ske til budget Løbende tilpasninger af rammen Der vil i specifikke situationer være behov for at justere den tildelte budgetramme i løbet af budgetåret Lønbudgettet På udvalgte områder vil der i løbet af budgetåret, eller i forbindelse med regnskabsafslutningen, ske en korrektion af de tildelte lønmidler. Korrektionerne skyldes ændrede budgetforudsætninger. På eksempelvis børneområdet vil de tildelte normeringer blive reguleret i forhold til det faktiske antal indskrevne børn i den enkelte institution. En yderligere årsag kan være centralt budgetlagte lønpuljer, som i takt med at disse udmøntes, omplaceres til de relevante områder. De enkelte ordninger vil være nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger Demografi Som hovedregel foretages der en foreløbig efterregulering af de budgetterede demografimidler i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Derudover foretages der reguleringer såfremt forudsætningerne i løbet af året ændrer sig væsentligt, og senest i forbindelse med regnskabsafslutningen vil der blive foretaget en endelig opgørelse. For en nærmere beskrivelse henvises til afsnit

7 Øvrige korrektioner Det vurderes i forbindelse med årets 3 faste budgetopfølgninger, hvorvidt der skal foretages korrektioner til de decentraliserede budgetrammer Omplaceringer Den budgetansvarlige kan i løbet af året foretage budgetomplaceringer indenfor de konti, som er omfattet af den økonomiske decentralisering, dog under betingelse af de forbehold, der måtte være anført i de specielle budgetbemærkninger eller dette bilag. Eventuelle omplaceringer skal foretages under hensyntagen til det fastsatte bevillingsniveau. Omplaceringer mellem 2 bevillinger, også selvom disse er udgiftsneutrale, er at betragte som en tillægsbevilling, og kræver derfor en godkendelse Byrådet, jf. afsnit Rammeopgørelse Kontoplanen er forsøgt opdelt på en sådan måde, at konti, der er omfattet af en budgetramme med overførselsadgang, umiddelbart kan opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er ingen øvre grænse for hvad der kan overføres af overskud, hvorimod der maximalt kan overføres et underskud svarende til 2% af den samlede nettoramme. De endelige overførselsbeløb opgøres af økonomiafdelingen, og indstilles af direktøren via relevant fagudvalg til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse. Der vil i forbindelse med rammeopgørelsen blive taget højde for de forhold, som er nævnt i afsnit til Lønbudgetttet Der findes som omtalt i afsnit to modeller, hvorunder den budgetansvarlige kan tildeles budgetansvaret for sine lønudgifter. Før der foretages en opgørelse sikres det, at området er tildelt den korrekte normering/bevilling, samt at området har levet op til bevillingens forudsætninger. Lønramme/kr.: Eventuelle over-/underskud overføres til næste år, svarende til det opgjorte mindre-/merforbrug i kr.. Lønramme/timer: Eventuelle over/underskud overføres til næste år, svarende til det budgetafvigende antal timer samt en tilhørende lønudgift. Lønudgiften beregnes ved at gange mindre-/merforbruget i timer med en gennemsnitsløn for området. Vikarbudgettet: Der gælder specielle forhold for barselsvikarer, langtidssyge mv., idet disse finansieres af centralt afsatte puljer. Der pågår et analysearbejde, med henblik på at afklare, hvorledes disse puljer fremadrettet skal håndteres. Så snart dette analyse arbejde er afsluttet, vil konsekvenserne heraf blive indarbejdet i dette bilag Demografi Der henvises til afsnit Individuel vurdering For at der kan ske overførsel af et uforbrugt budgetbeløb, må det forudsættes, at de politisk fastsatte målsætninger, standarder og aftaler er efterlevet, samt at gældende procedurer og regler i henhold til lovgivningen er overholdt. Fagdirektøren kan til brug for indstillingen forlange en nærmere redegørelse fra den enkelte budgetansvarlige for, hvorledes eventuelle besparelser/overskud er opstået, samt hvad et eventuelt overførselsbeløb forventes anvendt til. Såfremt en budgetansvarlig utilsigtet har oparbejdet et underskud på mere end de tilladte 2%, skal underskuddet udover 2% som hovedregel afvikles i det efterfølgende budgetår, og den budgetansvarlige skal udarbejde en skriftlig plan for hvorledes dette vil ske Politisk behandling Den samlede overførselssag behandles politisk i april eller maj måned, sammen med regnskabet. De samlede overførsler vil blive behandlet som tillægsbevillinger, og resultatet vil blive indberettet til økonomisystemet, så det kan aflæses umiddelbart efter den politiske behandling. 7

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring. 43 Tryk på link: Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinjer for lønsumsbudgettering Institutioner/områder

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

5. Forenkling på økonomiområdet

5. Forenkling på økonomiområdet 5. Forenkling på økonomiområdet Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere